- \,---. \J o. '- r JJ.s::": :r-o(:;> -\'- C> fp "'í _,b,.l_sg\i1m,{w6"'v \,\-.('Tf-2- - \,---. \J o. '- r JJ.s::": :r-o(:;> -\'- C> fp "'í _,b,.l_sg\i1m,{w6"'v \,\-.('Tf-2- v'~~">

~(UHRÁRNA. ~r~ca~ r-:~~ r"'eo~ \)~tt{~ ~lc ~_~1...-;;- ~c \.'--Y \LA.t-, ó~ \. ~'v. C:!'-'D~,ck 'f7~~\lcjt. V'rJ. ctc;!é U {e.~ ':1-=~t--~' S ~~d>v'~~

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~(UHRÁRNA. ~r~ca~ r-:~~ r"'eo~ \)~tt{~ ~lc ~_~1...-;;- ~c \.'--Y \LA.t-, ó~ \. ~'v. C:!'-'D~,ck 'f7~~\lcjt. V'rJ. ctc;!é U {e.~ ':1-=~t--~' S ~~d>v'~~"
v'~~.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 (UHRÁRNA \ G? {:\--l.a.yvv't\-- i <.$\.::) - -h \)0 "--\ cj.q;a \ /"" o LlOvO<2.A-\M.. V-e::>- \,---. \J o. '- r JJ.s::": :r-o(:;> -\'- C> fp "'í _,b,.l_sg\i1m,{w6"'v \,\-.('Tf-2-<S&4 \ =r: \ rca r"'eo r-: V'rJ F q obct 'lj.,---. ť"' Q V--t \úm \o.cm' \ i::q.. lc _1...-;;- c \.'--Y \LA.t-, ó \. 'v. C:!'-'D,ck 'f7\lcjt ctc;!é U {e. ':1-=t--' 1 \ _ c....-j -... \)tt{ S d>v' i '\',U:1>o\'tÁ-- d=. \f= Cukrárna v Galerii Myšák I :;}-\ l I

2 Smlouva o poskytování podpory ve sporech s kolektivními správci uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku Česká pirátská strana Dalimilova Praha 3 IČ: I. Smluvní strany zastoupená PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.O., předsedou strany (dále jen "Piráti") 't1>< G1'\' 2V\\)Dsb/1- ls.\-(\-w (;-O\ <?.h..(!..c;;...;J. (dále jen "provozovatel") II. Účel smlouvy Účelem této smlouvy je podpora osob, které jsou dle názorů Pirátů neoprávněně žalovány kolektivními správci za užívání hudebních děl s textem a bez textu, uměleckých výkonů, zvukových a zvukovo-obrazových záznamů (dále jen "předměty ochrany"). Podpora je určena pro provozovatele zařízení, ve kterých není a to aní částečně hrán repertoár kolektivních správců (např. v rámci projektu.hrajeme svobodnou hudbu" uveřejněného na stránkách pirati.cz/hudba, případně užívání repertoáru rádia Jamendo). III. Poskytování podpory Provozovatel je oprávněn požádat Piráty o podporu v rámci probíhajícího nebo připravovaného soudního sporu vedeného s těmito kolektivními správci - OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., INTERGRAM, o. s., Ochranná asociace zvukařů - autorů, o. s. (OAZA), kdy provozovatel je žalován těmito kolektivními správci za neoprávněné užívání předmětů ochrany. Požádat o podporu je možné nejpozději 1 týden před prvním soudním jednání ve věci. Podmínkou poskytnutí podpory je, že v provozovně provozovatele byl hrán jiný repertoár než repertoár kolektivních správců. Provozovatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že v období, za které po něm kolektivní správce chce uhradit odměnu za užívání předmětů ochrany, byl hrán v jeho provozovně výhradně jen takový repertoár, který nespadá poo správu kolektivních správců. Podpora poskytovaná Piráty spočívá: a) ve výběru a úhradě právního zastoupení provozovatele b) v úhradě soudního poplatku v případě odvolání provozovatele c) v úhradě jistiny a příslušenství žalované částky včetně příslušenství (úroků z prodlení, soudního poplatku a nákladů právního zastoupení kolektivního správce)

3 IV. Výběr právního zástupce Právního zástupce vyberou provozovateli Piráti z řad advokátů specializující se na problematiku autorského práva, se kterými bylo domluveno poskytování právních služeb za sníženou odměnu. Provozovatel je povinen poskytnout advokátovi nezbytnou součinnost, zejména uzavřít s ním smlouvu o právní pomoci, udělit mu plnou moc k zastupování, doložit mu důkazy o tom, že v jeho provozovně byl hrán jiný repertoár než repertoár kolektivních správců. Provozovatel rovněž souhlasí s tím, aby advokát informoval Piráty o průběhu sporu a o jeho výsledku včetně rozsudku. Tento postup advokáta není považován za porušení povinnosti mlčenlivosti advokáta. Provozovatel rovněž souhlasí se zveřejňováním a propagací rozsudku vyneseného ve sporu s kolektivním správcem. V. Úhrada podpory V případě neúspěchu ve věci, kdy bude provozovatel nucen uhradit kolektivnímu správci jistinu a příslušenství nahradí Piráti provozovateli tyto částky do 30 dní po té, co provozovatel prokáže, že dlužné částky kolektivnímu správci zcela uhradil. V případě neúspěchu ve věci, kdy bude provozovatel nucen uhradit svému právnímu zástupci vyúčtovanou odměnu, nahradí Piráti provozovateli tuto částku do 30 dní po té, co provozovatel prokáže, že dlužné částky kolektivnímu správci zcela uhradil. V případě úspěchu ve věci, kdy bude mít provozovatel vůči kolektivnímu správci (žalobci) právo na náhradu nákladů řízení, případnou zálohu poskytnutou provozovateli na odměnu za právní pomoc vrátí provozovateli advokát po úhradě nákladů řízení kolektivním správcem. V případě vyúčtování soudního poplatku soudem uhradí Piráti provozovateli tuto částku do 30 dní po té, co provozovatel prokáže, že soudní poplatek soudu zcela uhradil. Pokud bude soudní poplatek, který uhradili Piráti, provozovateli vrácen (např. soudem nebo kolektivním správcem v rámci úhrady nákladů soudního řízení), je povinen ho do 30 dní po jeho obdržení vrátit zpět Pirátům. VI. Odepření poskytnutí podpory Piráti jsou oprávněni odepřít poskytnout provozovateli podporu, pokud nebude řádně plnit své povinnosti dle této smlouvy, zejména tehdy: a) pokud se ukáže prohlášení provozovatele o tom, že v jeho provozovně byl hrán výhradně jiný repertoár než repertoár kolektivních správců, jako nepravdivé b) pokud neposkytne advokátovi požadovanou součinnost V případě odepření podpory dle či. VI této smlouvy je provozovatel povinen uhradit právní pomoc advokátovi, který mu ji poskytl, nikoli ve snížené sazbě, ale v sazbě dle advokátního tarifu. V Praze dne..0:..j. 7a1(.... I... I II.... I. : I -.,.. III- : I I

4 E!6ových>stránekhttp://www.piratl C10llective ntelligence a.s, Smluvnípartner INTERGRAMu REFORMEX a.s. Svitavská 500/ BLANSKO Doporučeně V Praze dne: Věc: stanovisko na zaslaný dopis ze dne Vážení, Vámi zaslanou informaci týkající se licenční smlouvy Intergram 2014 bereme na vědomí. Ve svém dopise uvádíte, že hrajete na provozovně Svobodnou hudbu. K tomuto zasíláme následující stanovisko. INTERGRAM o.s., jako kolektivní správce práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, je mimo jiné povinen provádět kontrolní činnost, při které sleduje dodržování autorského zákona č.121/2000 Sb. v platném znění ( dále jen "AZ"). Jednou oblastí, kterou INTERGRAM průběžně sleduje, je oblast sdělování předmětů ochrany veřejnosti. Do této oblasti patři i užití ve veřejně přístupných prostorech jako jsou restaurace, obchody, provozovny služeb a podobně. V případě, že v takovémto prostoru dochází k užití předmětů ochrany, je nutné uzavřít s příslušným kolektivním správcem hromadnou (licenční) smlouvu a uhradit odměnu za takovéto užití. Velice zjednodušeně řečeno, pokud je na provozovně umístěno nějaké zařízení, pomocí něhož lze pouštět hudbu, či sledovat zvukově obrazové záznamy či přijímat rozhlasové nebo televizní vysílání, je nutné uzavřít příslušnou smlouvu. Takováto či velice podobná právní úprava existuje nejen v celé Evropské unii, ale i v mnohých ostatních státech..,0 kteréjstepřevia 'H..cz/hudbaj uvedeiio;"žénazákla ovení 101 odsf9.'od} AZ můekolektivní správce uciělitlicencl k provozování vysílállí díla i žaiiezastupovanéautqry,ďá" žeseto vztahuje i na výkonnéumělce,výrobce prq provozovánlze zaz;riamu;. Prohl...ní'ifša o'jleuvádí,žsmluvně nezastúpovany nositel práva'dlz;míěněho u)al1pveníves. lus,... 'J)!:vní.pra.vy.AZvrámqi taovéroto,zp6;s9.bu užití. předmětů. ochrany (tj, y.případě próv6zovl')í. liiilěleckýc:h výkonů 'a zánal11ů vrárnci r9zhlli)ovhciči t hřomádnésmlol.jvy. 'VJOrnto.přJpáci jé nutné'sjeb....,. ustanóítenf zvúkové "... vozování -.takových.zvqkových záznamů u.',....., 20;;résp 7... A2"práva můžvyl()úifúčin.ky hromdně smiquvynjqho()sol:)u,i:llemusítak:líčin:it příirlo;:vůčiintergramu avůgiuživateli. Xpřípa9t," "..... ' '.'.n ez.elitú "kq.nňíjjrnlci áíiýrobci jej znam "..;do. o INlERGRAMLI písemnéprohlmenío \fýše:.!jvedenéma Vyjakó prvozovéltél těc!lto výkonů a záznamů dále potvrdil uzitískladebppl:lze:iu,vedeqýhďez:aswpoyanychvýk9r:ii;jýc umlc::ůa výrobců. Collectíve intelliqence, a.s., IČ , DIČ CZ Seat: Jakubská 647/2, , Praha 1 Staré fv1ěsto, Ořfíces : Homoměcholupská 68, 10200, Praha 102 Hostivař

5 C10llective ntelligence a.s. Smluvní partner INTERGRAMu 'kající s nostl cela záko r.10..vanépr()voz.ovny;p.ovirienumóžnilkolektivnímu.spiávci.řádý.yážných9uvodlj,;ktliet.!stiníll1jj$prvc;i neodmítr1oljt póskytnutík Na základě výše uvedených skutečností na uzavření licenční smlouvy nadále trváme. Smlouvu prosíme podepsat včetně přílohových listů a ve dvojím vyhotovení odeslat zpět na níže uvedenou adresu. S pozdravem Pavel URBAN Collective Intelligence a.s. Hornoměcholupská 68 budova Praha 10 - Hostivař Col!ectíveintelligence, a.s,, IČ , DIČCZ Scat: Jakubská 647/2, 110 DO, Praha 1 Staré Město, Offíces: Hornoměcholupská 68, 102 OD, Praha 102 Hostivař

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany Pojištění právní ochrany Poučení subjektů údajů a pojistné podmínky POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ V souvislosti s plněním povinnosti podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, si

Více

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY Obáváte se dlouhých a nákladných soudních sporů? Chcete spolehlivě ochránit nejen Vaše zájmy, ale i zájmy Vašich blízkých v nepříjemných a nečekaných životních situacích? Uvítáte

Více

Insolvence. Neúčinnost zástavní smlouvy v insolvenčním řízení. Newsletter Červen / 2014

Insolvence. Neúčinnost zástavní smlouvy v insolvenčním řízení. Newsletter Červen / 2014 Newsletter Červen / 2014 Insolvence Neúčinnost zástavní smlouvy v insolvenčním řízení Ve svém rozhodnutí sp. zn. 29 ICdo 13/2012, ze dne 31. 3. 2014 se Nejvyšší soud vyjádřil k otázce postupu insolvenčního

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Základní ustanovení Společnost HostingSolutions s.r.o. vydává v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ), tyto

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě č. 2115882 o pojištění právní ochrany řidiče

Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě č. 2115882 o pojištění právní ochrany řidiče Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě č. 2115882 o pojištění právní ochrany řidiče D.A.S. Rechtsschutz AG se sídlem ve Vídni, obchodní adresa Hernalser Gürtel 17, A-1170 Vídeň, Rakousko, číslo zápisu v obchodním

Více

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ

OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ 1. Úvodní ustanovení Pro poskytování daňového poradenství oprávněnou osobou daňovým poradcem, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, obchodního

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Obchodní podmínky užívání reklamních kanálů

Obchodní podmínky užívání reklamních kanálů Obchodní podmínky užívání reklamních kanálů (dále jen Obchodní podmínky ) T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681 zapsána do obchodního rejstříku vedeného

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

ROZSUDEK J M É N E M R E P U B L I K Y

ROZSUDEK J M É N E M R E P U B L I K Y 109EC 180/2012 89 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK J M É N E M R E P U B L I K Y Okresní soud v Trutnově rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Suchánkem ve věci žalobce České kanceláře pojistitelů se sídlem Praha

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY společnosti Simple Way s.r.o., se sídlem Vaníčkova 7, PSČ 169 00 Praha 6, IČ: 27256855, ITRIVIO A PROVOZU PORTÁLU ITRIVIO.CZ zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více