Smlouvu o postoupení pohledávek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouvu o postoupení pohledávek"

Transkript

1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ IČ , DIČ: CZ bankovní spojení., číslo účtu zastoupena starostou Bc. Davidem Vodrážkou dále jen,,cedent a 2)...(obchodní firma Družstva) se sídlem v Praze,. IČ.. zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl.., vložka.. zastoupeno předsedou představenstva místopředsedou představenstva dále jen,,cesionář tuto Smlouvu o postoupení pohledávek čl. 2. Úvodní ustanovení 2.1. Cedent prohlašuje, že je mu ke dni podpisu této smlouvy v souladu s ustanovením 19 odst. 1) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, svěřen do správy dům č. p., veden jako objekt bydlení se stavební parcelou č. parc.., vedena jako zastavěná plocha, to vše v katastrálním území.. a obci (dále jen předmětná budova ). Ke svěření do hospodaření došlo v souladu s ustanovením 8, odst. 2), písm. a) zákona č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn, za použití Statutu hlavního města Prahy ve znění platném ke dni 12. listopadu 2000 a v souladu s ustanovením čl. 3. odst. 1) Vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/1994 o hospodaření s majetkem hlavního města Prahy 2.2. Předmětná budova jest ke dni podpisu této smlouvy předmětem vzájemného obchodního jednání cedenta a cesionáře, jehož účelem jest prodej části bytového fondu cedentem cesionáři. Strana 1 (celkem 7)

2 2.3. Ke dni podpisu této smlouvy cedent eviduje, či v budoucnu může evidovat, své dosud neuhrazené pohledávky za stávajícími uživateli jednotlivých bytů a nebytových prostor nacházejících se v předmětné budově (dále jen dlužníci ) Cedent jest pro účely této smlouvy ke dni jejího podpisu v právní pozici pronajímatele jednotlivých bytů nacházejících se v předmětné budově a cesionář jest pro účely této smlouvy ke dni jejího podpisu v právní pozici zájemce o koupi předmětné budovy a jejího budoucího vlastníka. čl. 3. Předmět postoupení existující pohledávky 3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že cedent, jakožto pronajímatel, má ke dni podpisu této smlouvy vůči jednotlivým dlužníkům pohledávky spočívající a) v dlužném nájemném; b) v právu na vydání bezdůvodném obohacením spočívajícího v neoprávněném majetkovém prospěchu získaném užíváním předmětného bytu bez právního titulu; c) v dlužných úhradách za služby poskytované s užíváním předmětného bytu; d) v dlužném nedoplatku na ročním vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním předmětného bytu; e) v pravomocným rozhodnutím soudu přiznaných náhradách nákladů veškerých soudních řízení vedených cedentem proti jednotlivým dlužníkům; f) v příslušenství jednotlivých výše specifikovaných pohledávek. Podrobná specifikace pohledávek je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy v členění: číslo popisné domu, číslo bytu (nebytového prostoru), nájemce, titul evidované pohledávky, výše jistiny evidované pohledávky, výše příslušenství evidované pohledávky ke dni vyhotovení přílohy, výše soudem přiznaných náhrad nákladů řízení, výše pohledávek ke dni vyhotovení přílohy celkem, cena pohledávky Cedent tímto postupuje cesionáři všechny pohledávky specifikované v čl. 3. a dále specifikované v příloze č. 1 této smlouvy, (dále uváděny pro účely této smlouvy také jako existující pohledávky ) a cesionář tyto existující pohledávky touto smlouvou přijímá. čl. 4. Cena postoupených pohledávek existující pohledávky 4.1. Cesionář se zavazuje uhradit cedentovi za pohledávky postoupené podle čl. 3. této smlouvy (existující pohledávky) cenu, jejíž výše je po dohodě smluvních stran stanovena v příloze č. 1 této smlouvy, která bude aktualizovaná přílohou číslo 2.. Příloha č. 1 bude obsahovat také bližší specifikaci cen jednotlivých pohledávek postoupených podle čl. 3 této smlouvy, která bude označena jako Cedent se zavazuje vyhotovit přílohu č. 2. této smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co mu bude znám okamžik nabytí právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu uvedeného v odst a tuto přílohu v jednom originálním vyhotovení doručit cesionáři. 1 Doplnit označení celkových existujících pohledávek, jak bude tato částka označena v příloze č. 1. Strana 2 (celkem 7)

3 Cesionář se zavazuje uhradit cedentovi za pohledávky postoupené podle čl. 3. této smlouvy cenu, jejíž výše je po dohodě smluvních stran stanovena takto: - u pohledávek týkajících se bytů nacházejících se v domě specifikovaném v čl. 2. této smlouvy ve výši nominální hodnoty existujících pohledávek včetně poloviny hodnoty jejich příslušenství vyčísleného ke dni vzniku právních účinků rozhodnutí místně příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu změny vlastnického práva k předmětné budově z cedenta na cesionáře, maximálně však do výše ,--Kč za jednoho dlužníka, 4.3. Cesionář se zavazuje zaplatit cedentu cenu existujících pohledávek stanovenou podle předchozího odstavce a aktualizovanou dle přílohy č. 2 této smlouvy nejpozději do 60-ti dnů ode dne doručení přílohy č. 2. této smlouvy na adresu cesionáře a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu cedenta č., vedeného u.. s použitím čísla přílohy a čísla TC jako čtyřmístného variabilního symbolu (příklad: /8213/ 8 rozlišovací znak prodeje bytů, příloha 2, technologický celek 13. čl. 5. Předmět postoupení nové pohledávky 5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že cedentu, jakožto pronajímateli, mohou i po podpisu této smlouvy, zejména pak v období od podpisu této smlouvy do dne vzniku právních účinků rozhodnutí místně příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu změny vlastnického práva k předmětné budově z cedenta na cesionáře, tedy ode dne podání návrhu na vklad změny vlastnického práva k předmětné budově z cedenta na cesionáře, vzniknout vůči jednotlivým dlužníkům pohledávky spočívající a) v dlužném nájemném; b) v právu na vydání bezdůvodném obohacením spočívajícího v neoprávněném majetkovém prospěchu získaném užíváním předmětného bytu bez právního titulu; c) v dlužných úhradách za služby poskytované s užíváním předmětného bytu; d) v poměrné části dlužného nedoplatku na ročním vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním předmětného bytu ve výši do dne předání předmětné budovy; e) v pravomocným rozhodnutím soudu přiznaných náhradách nákladů veškerých soudních řízení vedených cedentem proti jednotlivým dlužníkům; f) v příslušenství jednotlivých výše specifikovaných pohledávek. Podrobná specifikace těchto pohledávek bude uvedena v příloze č. 3. této smlouvy v členění: číslo popisné domu, číslo bytu (nebytového prostoru), nájemce, titul evidované pohledávky, výše jistiny evidované pohledávky, výše příslušenství evidované pohledávky ke dni vyhotovení přílohy, výše soudem přiznaných náhrad nákladů řízení, výše pohledávek ke dni vyhotovení přílohy celkem, cena pohledávky. Cedent se zavazuje vyhotovit přílohu č. 3. této smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co mu bude znám okamžik nabytí právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu uvedeného v odst a tuto přílohu v jednom originálním vyhotovení doručit cesionáři Cedent tímto postupuje cesionáři všechny pohledávky za jednotlivými dlužníky, které mu Strana 3 (celkem 7)

4 případně vzniknou vůči jednotlivým dlužníkům z titulů v tomto článku uvedených v období ode dne podpisu této smlouvy do dne nabytí právních účinků rozhodnutí místně příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu změny vlastnického práva k předmětné budově z cedenta na cesionáře, resp. pohledávky uvedené v příloze č. 3 této smlouvy, (dále uváděny pro účely této smlouvy také jako nové pohledávky ), a cesionář tyto nové pohledávky pro tento případ touto smlouvou přijímá. čl. 6. Cena postoupených pohledávek nové pohledávky 6.1. Cesionář se zavazuje uhradit cedentovi za pohledávky postoupené podle čl. 5. této smlouvy (nové pohledávky) cenu, jejíž výše je po dohodě smluvních stran stanovena takto: - u pohledávek týkajících se bytů nacházejících se v domě specifikovaném v čl. 2. této smlouvy ve výši nominální hodnoty nových pohledávek včetně poloviny hodnoty jejich příslušenství vyčísleného ke dni nabytí právních účinků rozhodnutí místně příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu změny vlastnického práva k předmětné budově z cedenta na cesionáře, maximálně však do výše ,--Kč za jednoho dlužníka, včetně pohledávky postoupené dle článku 4, Bližší specifikace cen pohledávek postoupených podle čl. 5. této smlouvy bude uvedena v příloze č. 3 této smlouvy a označena jako... 2 Cesionář se zavazuje zaplatit cedentu cenu nových pohledávek stanovenou podle předchozího odstavce nejpozději do 60-ti pracovních dní ode dne doručení přílohy č. 3. této smlouvy na adresu cesionáře, a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu cedenta č., vedeného u., s použitím čísla přílohy a čísla TC jako čtyřmístného variabilního symbolu (příklad: /8313/ 8 rozlišovací znak prodeje bytů, příloha 3, technologický celek 13). čl. 7. Předmět postoupení budoucí pohledávky 7.1. Smluvní strany berou na vědomí, že cedentu, jakožto pronajímateli, mohou i po dni vzniku právních účinků rozhodnutí místně příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu změny vlastnického práva k předmětné budově z cedenta na cesionáře, tedy po dni podání návrhu na vklad změny vlastnického práva k předmětné budově z cedenta na cesionáře, vůči jednotlivým dlužníkům vzniknout ještě další pohledávky spočívající a) v dlužném nedoplatku na ročním vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním předmětného bytu; b) v pravomocným rozhodnutím soudu přiznaných náhradách nákladů veškerých soudních řízení vedených cedentem proti jednotlivým dlužníkům; c) v příslušenství jednotlivých výše specifikovaných pohledávek. Podrobná specifikace těchto pohledávek bude uvedena v příloze č. 4. této smlouvy v členění: číslo popisné domu, číslo bytu (nebytového prostoru), nájemce, titul evidované pohledávky, 2 Doplnit označení celkových nových pohledávek, jak bude tato částka označena v příloze č. 3. Strana 4 (celkem 7)

5 výše jistiny evidované pohledávky, výše příslušenství evidované pohledávky ke dni vyhotovení přílohy, výše soudem přiznaných náhrad nákladů řízení, výše pohledávek ke dni vyhotovení přílohy celkem, cena pohledávky. Cedent se zavazuje vyhotovit přílohu č. 4. této smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o takových pohledávkách dozví a tuto přílohu v jednom originálním vyhotovení doručit cesionáři Cedent tímto postupuje cesionáři všechny pohledávky, které mu případně vzniknou vůči jednotlivým dlužníkům z titulů v tomto článku uvedených v období po dni, ve kterém se cesionář stane řádným vlastníkem předmětné budovy, resp. pohledávky uvedené v příloze č. této smlouvy, (dále uváděny pro účely této smlouvy také jako budoucí pohledávky ), a cesionář tyto budoucí pohledávky pro tento případ touto smlouvou přijímá. čl. 8. Cena postoupených pohledávek budoucí pohledávky 8.1. Cesionář se zavazuje uhradit cedentovi za pohledávky postoupené podle čl. 7. této smlouvy (budoucí pohledávky) cenu, jejíž výše je po dohodě smluvních stran stanovena takto: V případě budoucích pohledávek dle čl. 7 odst písm. a) této smlouvy: - u pohledávek týkajících se bytů nacházejících se v domě specifikovaném v čl. 2. této smlouvy ve výši nominální hodnoty budoucích pohledávek - u nebytových prostorů nacházejících se v domě specifikovaném v čl. 2. této smlouvy ve výši nominální hodnoty budoucích pohledávek V případě budoucích pohledávek dle čl. 7 odst písm. b), c) této smlouvy ve výši nominální hodnoty těchto budoucích pohledávek. Bližší specifikace cen pohledávek postoupených podle čl. 7. této smlouvy bude uvedena v příloze č. 4 této smlouvy a označena jako Cesionář se zavazuje poskytnout cedentu na úhradu ceny budoucích pohledávek zálohu ve výši.,-- Kč. Tato záloha je splatná nejpozději do 60-ti dnů ode dne doručení přílohy č. 4 této smlouvy na adresu cesionáře, a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu cedenta č., vedeného u., s použitím čísla přílohy a čísla TC jako čtyřmístného variabilního symbolu (příklad: /8413/ 8 rozlišovací znak prodeje bytů, příloha 4, technologický celek 13) Průběžné vyčíslení a doložení výše a tím i průběžné ceny touto smlouvou postupovaných budoucích pohledávek bude provedeno cedentem bez zbytečného odkladu po vyhotovení závěrečného ročního vyúčtování jednotlivými dlužníky uhrazených (resp. neuhrazených) záloh na služby spojené s užíváním jednotlivých bytu v předmětné budově za rok, ve kterém nabylo právní účinků rozhodnutí místně příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu změny vlastnického práva k předmětné budově z cedenta na cesionáře. Vzájemné vyrovnání případných nedoplatků na úhradu takto vyčíslené průběžné ceny budoucích pohledávek bude smluvními stranami provedeno nejpozději do 30-ti pracovních dnů ode dne doručení vyčíslení průběžné výše a tím i průběžné ceny touto smlouvou postupovaných pohledávek, spolu s přílohou č. 4. této smlouvy, na adresu cesionáře. Případný 3 Doplnit označení celkových nových pohledávek, jak bude tato částka označena v příloze č. 4 Strana 5 (celkem 7)

6 nedoplatek se zavazuje cesionář zaplatit cedentu nejpozději do 60-ti dnů ode dne doručení výše uvedeného vyčíslení budoucích pohledávek, a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu cedenta č., vedeného u., s použitím čísla přílohy a čísla TC jako čtyřmístného variabilního symbolu (příklad: /8413/ 8 rozlišovací znak prodeje bytů, příloha 4, technologický celek 13) Konečné vyčíslení a doložení výše a tím i celkové ceny touto smlouvou postupovaných budoucích pohledávek bude provedeno cedentem bez zbytečného odkladu poté, co právní zástupci cedenta tomuto předloží konečný přehled všech pravomocným rozhodnutím soudu přiznaných náhrad nákladů veškerých soudních řízení vedených cedentem proti jednotlivým dlužníkům. Vzájemné vyrovnání případných nedoplatků na úhradu takto vyčíslené celkové ceny budoucích pohledávek bude smluvními stranami provedeno nejpozději do 60-ti pracovních dnů ode dne vyčíslení a doložení celkové výše a tím i celkové ceny touto smlouvou postupovaných pohledávek cesionáři. čl. 9. Pravidla součinnosti 9.1. Cedent je povinen prostřednictvím svého odborného správce vyrozumět jednotlivé dlužníky nejpozději do 60-ti pracovních dní ode dne podpisu této smlouvy o postoupení pohledávek a tuto skutečnost doložit cesionáři. Vyrozumění jednotlivých dlužníků bude provedeno doporučeným dopisem adresovaným do vlastních rukou dlužníka Veškeré náklady spojené s vymáháním postoupených pohledávek nese cesionář Cedent se zavazuje prostřednictvím svého odborného správce předat cesionáři k jeho výzvě všechny doklady a poskytnout všechny potřebné informace, jež se týkají postoupených pohledávek Cedent je povinen předat cesionáři seznam všech probíhajících soudních sporů, jejichž předmětem je vymáhání pohledávek specifikovaných v čl. 3, 5 a 7 této smlouvy. Dále je cedent povinen bez zbytečného odkladu podat příslušnému soudu návrh na sukcesi dle 107a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů a po podání tohoto návrhu předat cesionáři veškerou dokumentaci týkající se příslušného soudního sporu Cedent se zavazuje zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit platnost nebo vymahatelnost postoupených pohledávek. čl. 10. Závěrečná ustanovení Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem podání návrhu na vklad kupní smlouvy na technologický celek sestávající se z bytových domů č.p., k.ú. Stodůlky uzavřené mezi cedentem jako prodávajícím a cesionářem jako kupujícím do katastru nemovitostí Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze v písemné formě Veškeré přílohy zmiňované v této smlouvě považují smluvní strany za podstatné součásti této smlouvy, i když budou v souladu s touto smlouvou vyhotoveny z technických důvodů až po jejím uzavření. Strana 6 (celkem 7)

7 10.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy Veškerá vyhotovení smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení podepsaná oběma smluvními stranami mají právní účinky originálu. V Praze dne 2006 V Praze dne.2006 za cesionáře za cedenta Strana 7 (celkem 7)

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ]

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ] Zástavní smlouva k nemovitostem č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle 289 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO]

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO] SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ mezi Obytná zóna Sylván a.s. a [BUDE DOPLNĚNO] 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb.

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. OBNP 3/76/2010/746/Svob. 2010/00810/11.2 SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. 1) Pronajímatel: I. Smluvní strany Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

SMLOUVA O PŮJČCE 201110767/MO.DOBCH. Smluvní strany: Městská část Praha 8 IČ: 000 63 797, DIČ: CZ00063797,

SMLOUVA O PŮJČCE 201110767/MO.DOBCH. Smluvní strany: Městská část Praha 8 IČ: 000 63 797, DIČ: CZ00063797, SMLOUVA O PŮJČCE 201110767/MO.DOBCH Smluvní strany: Městská část Praha 8 se sídlem Praha 8, Zenklova 1/35, PSČ 180 48, IČ: 000 63 797, DIČ: CZ00063797, bankovní spojení: česká spořitelna, a. s., číslo

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu IČOIČ: 45245053 DIČ: CZ45245053 se sídlem:

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A obchodní společnost CPI BYTY, a.s. Číslo nájemní smlouvy: identifikační číslo 262 28 700 sídlo Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00 oddíl B, vložka 7990 obchodního rejstříku vedeného Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více