PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat."

Transkript

1 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls216489/2010 tablety Nebivololi hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat 3. Jak se užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak uchovávat 6. Další informace 1. CO JE NEBIVOLOL TORRENT 5 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ je látka, která působí na srdce a cévy ( tzv. beta-blokátor). Nebivolol Torrent 5 mg snižuje vysoký krevní tlak a zlepšuje srdeční výdej. se užívá - k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze) - k léčbě mírného až středně závažného chronického srdečního selhání u pacientů ve věku 70 a více let, navíc k dalším léčebným postupům (např. k léčbě diuretiky, digoxinem, inhibitory ACE, antagonisty angiotenzinu II). 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NEBIVOLOL TORRENT 5 MG UŽÍVAT Neužívejte - Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebivolol hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku. Jestliže: - trpíte onemocněním jater nebo máte porušené jaterní funkce (jaterní nedostatečnost), 1/9

2 - jste těhotná nebo kojíte, - trpíte akutním srdečním selháním, kardiogenním šokem (šokem způsobeným těžkou poruchou srdeční funkce) nebo epizodami zhoršování srdečního selhání (dekompenzace), které vyžaduje nitrožilní infuzi látek posilujících srdeční činnost - trpíte syndromem nemocného sinu (sick sinus syndrom) (určitý typ poruchy srdečního rytmu) včetně sinoatriální blokády (SA blokáda), - trpíte některými poruchami vedení srdečního vzruchu (sinoatriální blokáda; síňokomorová blokáda AV blokáda II. a III. stupně), - máte (nebo jste v minulosti měl/a) průduškové astma nebo křečovité stahy průdušek - máte neléčený nádor nadledvin (feochromocytom), - trpíte určitou metabolickou poruchou, spojenou s přílišnou kyselostí krve (metabolickou acidózou), - máte před zahájením léčby velmi pomalý srdeční tep v klidu -méně než 60 tepů za minutu v poloze vleže (bradykardie), - máte příliš nízký krevní tlak (systolický krevní tlak pod 90 mm Hg), - máte těžkou poruchu prokrvení rukou nebo nohou. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebí - jestliže máte při léčbě nebivololem neobvykle pomalý tep (bradykardii) (v klidu méně než tepů za minutu nebo se u Vás projevují příznaky jako závratě, slabost a nejistá chůze), - jestliže trpíte nějakým srdečním onemocněním (např. anginou pectoris, ischemickou chorobou srdeční, poruchou vedení srdečního vzruchu; u pacientů s ischemickou chorobou srdeční by se léčba měla vysazovat postupně, tj. po dobu 1-2 týdnů; je-li to nutné, mělo by se současně začít s náhradní léčbou, - jestliže trpíte poruchami prokrvení horních a dolních končetin, - jestliže máte trvalé dechové obtíže, zejména trpíte-li chronickou obstrukční plicní nemocí, - jestliže máte cukrovku: neovlivňuje hladinu krevního cukru, ale může zastřít příznaky nízkého krevního cukru (nervozitu, třes, zrychlený tep); nezastírá však pocení. - Jestliže máte nadměrnou činnost štítné žlázy: příznak zrychlené srdeční činnosti (tachykardie) může být zastřen; náhlé vysazení Nebivololu Torrent 5 mg může způsobit zrychlení tepu. - Jestliže máte alergii: může zesílit reakci na pyl nebo jiné látky, na něž jste alergičtí. - Jestliže máte lupénku (psoriázu): pacienti, kteří v současnosti trpí lupénkou nebo lupénku prodělali v minulosti, smějí užívat pouze po pečlivém zvážení přínosů a rizik. - Starší pacienti: u pacientů starších 65 let je doporučována nižší počáteční dávka. U pacientů starších 75 let by měl být používán se zvýšenou opatrností a léčba by měla být pečlivě sledována lékařem. - Pokud máte jít na operaci, vždy informujte svého anesteziologa, že užíváte nebivolol. Podávání přípravku dětem a mladistvým do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. Informujte svého lékaře, jestliže máte nebo se u Vás během léčby objeví známky jednoho nebo více z výše uvedených stavů 2/9

3 Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Následující interakce (vzájemné působení léků) se obecně týkají beta-blokátorů, mezi něž Nebivolol Torrent 5 mg patří. Mějte prosím na paměti, že tato informace se rovněž může týkat léků, které jste užívali v nedávné době. Léky ovlivňující účinek přípravku nebo ovlivňované účinkem tohoto přípravku Blokátory vápníkových kanálů (léky s účinky na srdce a cévy): Při současném podávání beta-blokátorů s blokátory vápníkových kanálů typu verapamil nebo diltiazem by mohlo dojít k náhlému poklesu krevního tlaku, zpomalení tepu a jiným poruchám srdečního rytmu, proto je nutné důkladné sledování lékařem. Pacientům, kteří užívají Nebivolol Torrent 5 mg nikdy nesmí být intravenózně podáván verapamil. Antiarytmika (léky používané k léčbě poruch srdečního rytmu): Pacienti užívající některé látky k léčbě poruch srdečního rytmu (antiarytmika I. třídy a amiodaron) by měli být pečlivě sledováni, protože může dojít ke zhoršení některého z nežádoucích účinků. Klonidin (lék na vysoký krevní tlaku): V případě náhlého vysazení dlouhodobé léčby klonidinem zvyšují beta-blokátory riziko prudkého vzestupu krevního tlaku (rebound fenoménu). Má-li být užívání klonidinu přerušeno, několik dní předtím je nutno ukončit podávání beta-blokátoru, potom je možné klonidin postupně vysadit. Digitalis (lék na srdce): Při současném podávání beta-blokátorů a digitalisových glykosidů by mohla nastat určitá porucha srdeční činnosti (prodloužená doba vedení vzruchu). Klinické studie s nebivololem však žádnou takovou reakci neprokázaly. Nebivolol neovlivňoval hladinu digoxinu v krvi. Inzulin a léky proti cukrovce (látky snižující hladinu krevního cukru): Přestože neovlivňuje hladinu cukru v krvi u diabetiků, může dojít k zastření některých příznaků nízké hladiny cukru v krvi (zrychlený tep, bušení srdce). Proto jsou nutné pravidelné kontroly hladiny cukru v krvi. Anestetika: Beta-blokátory mohou oslabovat kontraktilitu myokardu (čerpací funkci srdce), a tím zesilovat účinek anestetik. Proto je nutné před operací informovat anesteziologa, že je pacient léčen přípravkem. Jiné: Podávání cimetidinu (blokátoru H 2 - receptoru, užívaného k léčbě žaludečních vředů) společně s nebivololem zvýšilo krevní hladinu nebivololu, ale nezměnilo jeho účinnost. Současné podávání blokátoru H 2 -receptoru ranitidinu hladinu nebivololu v krvi neovlivnilo. Jestliže bude Nebivolol Torrent 5 mg užíván při jídle a antacidum (lék proti překyselení žaludku a pálení žáhy) v době mezi jídly, je možné oba léky předepsat společně. Kombinace nebivololu a blokátoru vápníkového kanálu nicardipinu mírně zvýšila krevní hladinu obou látek, aniž by došlo ke změně jejich účinnosti. Současné podávání furosemidu nebo hydrochlorothiazidu (odvodňovací léky působící na srdce a cévy) ani současná konzumace alkoholu neměly vliv na krevní hladinu nebivololu. Současné podávání sympatomimetických látek (obsažených v lécích proti kašli, nosních a očních kapkách) může mít za následek vzestup krevního tlaku vedoucí k hypertenzi, velmi pomalý tep (bradykardii) nebo poruchy vedení srdečního vzruchu. Současná léčba tricyklickými antidepresivy (látky užívané k léčbě depresí), barbituráty (sloužícími např. k léčbě epilepsie) a fenotiaziny (léky na uklidnění) může vést k prudkému poklesu krevního tlaku. 3/9

4 Jestliže budou současně s přípravkem podávány inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (některé látky užívané proti depresím) nebo dextromethorfan (látka tlumící kašel), může být nutná úprava jejich dávek lékařem. Těhotenství a kojení Neužívejte, jste-li těhotná nebo kojíte. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Nebyly provedeny žádné studie k ověření účinku přípravku na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů. Při řízení motorových vozidel a obsluze strojů musíte vzít v úvahu, že se příležitostně mohou vyskytnout závratě a únava. Důležité informace o některých složkách přípravku Lék obsahuje laktózu. Pokud trpíte nesnášenlivostí laktózy, před užíváním tohoto léku se poraďte s lékařem. 3. JAK SE NEBIVOLOL TORRENT 5 MG UŽÍVÁ Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka přípravku je: Léčba vysokého krevního tlaku Dospělí: Dávka přípravku (odpovídá 5 mg nebivololu) je 1 tableta denně. Snížení krevního tlaku se projeví po 1-2 týdnech léčby. V některých případech je optimálního účinku dosaženo až po 4 týdnech. Kombinace s jinými antihypertenzivy: Beta-blokátory lze použít samotné nebo v kombinaci s jinými léky na snižování krevního tlaku. Dosud bylo výraznější snížení krevního tlaku pozorováno pouze při kombinaci přípravku Nebivolol Torrent 5 mg s 12,5 25 mg léčivé látky hydrochlorothiazid. Pacienti s poruchou funkce ledvin (ledvinová nedostatečnost): Doporučená počáteční dávka pro pacienty s ledvinovou nedostatečností je ½ tablety přípravku (což odpovídá 2,5 mg nebivololu) denně. Je-li to nutné, lze denní dávku zvýšit na 1 tabletu přípravku (což odpovídá 5 mg nebivololu). Pacienti s poruchou funkce jater (jaterní nedostatečnost): U pacientů se zhoršenou funkcí jater nebo poruchami funkce jater není s podáváním přípravku dostatek zkušeností. Proto u těchto pacientů nesmí být Nebivolol Torrent 5 mg používán (viz bod 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat ). 4/9

5 Starší pacienti: Doporučená počáteční dávka u pacientů starších 65 let je ½ tablety přípravku (což odpovídá 2,5 mg nebivololu) denně. V případě potřeby lze denní dávku zvýšit na 1 tabletu přípravku (což odpovídá 5 mg nebivololu). Vzhledem k dosud omezeným zkušenostem u pacientů starších 75 let je rozhodně nutné těmto pacientům věnovat zvláštní péči a léčbu pečlivě sledovat. Léčba chronického srdečního selhání Léčba stabilizovaného chronického srdečního selhání se musí zahájit pomalým zvyšováním dávky, dokud není dosaženo optimální udržovací dávky pro konkrétního pacienta. U pacientů, užívajících další léky na srdečně cévní systém, jako jsou močopudné léky (diuretika), digoxin, inhibitory ACE nebo antagonisté angiotenzinu II, musí být dávka těchto léků stabilizovaná před začátkem léčby přípravkem. Dospělí: Obvyklá doporučená počáteční dávka je ¼ tablety přípravku (což odpovídá 1,25 mg nebivololu). Tuto dávku může lékař po 1 2 týdnech postupně zvyšovat, dokud není dosaženo vhodné dávky. Maximální doporučená denní dávka jsou 2 tablety přípravku Nebivolol Torrent 5 mg (což odpovídá 10 mg nebivololu). Pacienti s poruchou funkce ledvin (ledvinová nedostatečnost): Jelikož se dávka zvyšuje individuálně až na maximální tolerovanou dávku, není u pacientů s mírnou až středně těžkou ledvinovou nedostatečností nutná úprava dávky. Použití u pacientů s těžkou ledvinovou nedostatečností se nedoporučuje. Pacienti s poruchou funkce jater (jaterní nedostatečnost): U pacientů s poruchou funkce jater není s používáním přípravku dostatek informací. Proto u těchto pacientů nesmí být používán (viz bod 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat ). Starší pacienti: Jelikož se dávka zvyšuje individuálně až na maximální tolerovanou dávku, není u těchto pacientů nutná úprava dávky. Děti a adolescenti: Podávání přípravku dětem a dospívajícím do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. Způsob podání: Tablety můžete užívat při jídle. Předepsaná denní dávka by měla být užívána pokud možno vždy ve stejnou denní dobu. Tabletu polykejte celou a zapijte dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody). Délka podávání: Délka podávání přípravku závisí na typu onemocnění. Délku léčby určí ošetřující lékař a bude-li to nutné, může léčba trvat mnoho let. Z klinických zkušeností vyplývá, že vysoký krevní tlak nebo srdeční selhání mohou vyžadovat celoživotní léčbu. Výsledné snížení krevního tlaku při dlouhodobé léčbě přetrvává. Jestliže máte pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 5/9

6 Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a) O předávkování přípravkem nejsou žádné údaje. Známky předávkování beta-blokátory jsou: pomalý tep (bradykardie), nízký krevní tlak (hypotenze), křečovité stahy průdušek (bronchospazmus) a náhlé srdeční selhání (akutní srdeční selhání). Máte-li podezření, že došlo k předávkování přípravkem, ihned informujte lékaře. Před příchodem lékaře se pokuste zamezit dalšímu vstřebávání aktivní látky z trávicího traktu do krevního řečiště podáním aktivního uhlí a projímadel (látky, stimulující vyprazdňování žaludku a střev). Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Užití příliš nízké dávky nebo vynechání jedné nebo několika dávek přípravku je spojeno s oslabením účinku. To se může projevit zhoršením příznaků, např. zvýšením krevního tlaku nebo zhoršením srdečního selhání. Pokud od vynechání dávky léku uplynul delší časový úsek, vynechanou dávku neužívejte, ale pokračujte v užívání předepsaného množství následující den v obvyklou dobu. V žádném případě nenahrazujte zapomenutou dávku tak, že později užijete vyšší počet tablet najednou. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a dále užívejte podle předpisu. Jestliže jste přestal(a) přestal přípravek Jestliže léčbu přerušíte nebo předčasně ukončíte, lze očekávat zhoršení příznaků. Proto v žádném případě neměňte předepsanou denní dávku ani nepřerušujte léčbu bez vědomí svého lékaře. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. K hodnocení nežádoucích účinků se užívá následující označení četnosti výskytu: Velmi časté : : Vzácné: : u více než 1 z 10 léčených pacientů) u méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů u méně než 1 ze 100, ale více než 1 z léčených pacientů u méně než 1 z 1 000, ale více než 1 z léčených pacientů u méně než 1 z léčených pacientů), s neznámou četností (nelze odhadnout z dat, která jsou k dispozici) Jiné možné nežádoucí účinky Nežádoucí účinky zjištěné nezávisle na indikaci jsou uvedeny dále a seřazeny podle tříd orgánových systémů a četnosti: Orgánový systém Frekvence Nežádoucí účinky Psychiatrické poruchy Noční můry, deprese Halucinace, porucha myšlení (psychóza), zmatenost 6/9

7 Poruchy systému nervového Bolest hlavy, závratě, svědění kůže Synkopa Oční poruchy Zhoršené vidění Suchost očí a tvorba nové pojivové tkáně v očích (okulo-mukokutánní toxicita) Srdeční poruchy Velmi časté Neobvykle nízký srdeční tep (pomalý pulz) Zhoršení srdečního selhání (AV-síňokomorový blok prvního stupně) Neobvykle nízký srdeční tep (pomalý pulz), srdeční selhání, některé poruchy srdeční funkce (zpomalené AV-síňokomorové vedení/ AV blok) Cévní poruchy Posturální hypotenze Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Gastrointestinální poruchy Velmi nízký krevní tlak, výskyt nebo zhoršení bolesti v dolních končetinách při chůzi způsobené zúžením tepen a nedostatečným krevním oběhem (intermitentní klaudikace) Špatný krevní oběh v končetinách (Raynaudův fenomén) Problémy s dýcháním Křečovité stahy průdušek Zácpa, nevolnost, průjem Porucha trávení, nadměrná plynatost, zvracení Poruchy kůže a podkoží Otok a zadržování vody (edém) Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání Velmi časté Svědění (pruritus), začervenalá vyrážka Angioneurotický edém, zhoršení lupénky, tvorba nové pojivové tkáně v oblasti pobřišnice Impotence Závratě Únava, otok a zadržování vody (edém), léková nesnášenlivost Chladné, promodralé až červené paže a dolní končetiny Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 7/9

8 5. JAK PŘÍPRAVEK NEBIVOLOL TORRENT 5 MG UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Podmínky skladování: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Co obsahuje: Léčivou látkou je nebivololi hydrochloridum.. Každá tableta obsahuje 5 mg nebivololum, což odpovídá 5,45 mg nebivololi hydrochloridum Pomocnými látkami jsou: Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelózy, hypromelóza, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. Jak vypadá a co obsahuje toto balení: jsou bílé, kulaté, bikonvexní tablety se zkosenými hranami a křížovou dělící rýhou na jedné straně. Blistry PVC/hliník. Velikosti balení: 7, 14, 28, 30, 50, 56, 100 a 500 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Torrent Pharma GmbH Suedwestpark Nuremberg Německo Výrobce Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Suedwestpark Nuremberg Německo 8/9

9 Tento léčivý přípravek je v členských státech registrován pod těmito názvy: Ref. členský stát: Německo Dotčený členský stát: Polsko Maďarsko Slovenská republika Česká republika Španělsko Litva Řecko Itálie Portugalsko Tabletten Nebivolol Edigen 5 mg comprimidos EFG Comprimidos Tato příbalová informace byla naposledy schválena: /9

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TENORETIC potahované tablety (atenololum/chlortalidonum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TENORETIC potahované tablety (atenololum/chlortalidonum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TENORETIC potahované tablety (atenololum/chlortalidonum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte

Více

Příbalová informace: infomace pro pacienta. Lodoz 2,5 mg/6,25 mg Lodoz 5 mg/6,25 mg Lodoz 10 mg/6,25 mg potahované tablety

Příbalová informace: infomace pro pacienta. Lodoz 2,5 mg/6,25 mg Lodoz 5 mg/6,25 mg Lodoz 10 mg/6,25 mg potahované tablety sp.zn. sukls191949/2014 Příbalová informace: infomace pro pacienta Lodoz 2,5 mg/6,25 mg Lodoz 5 mg/6,25 mg Lodoz 10 mg/6,25 mg potahované tablety bisoprololi fumaras/hydrochlorothiazidum Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. ISOPTIN 40 mg ISOPTIN 80 mg Potahované tablety (verapamili hydrochloridum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. ISOPTIN 40 mg ISOPTIN 80 mg Potahované tablety (verapamili hydrochloridum) sp.zn. sukls53818/2015, sukls53830/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele ISOPTIN 40 mg ISOPTIN 80 mg Potahované tablety (verapamili hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE MONACE 10 mg, MONACE 20 mg tablety Fosinoprilum natricum

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta GUTRON 2,5 mg, tablety GUTRON 5 mg, tablety (Midodrini hydrochloridum)

Příbalová informace: informace pro pacienta GUTRON 2,5 mg, tablety GUTRON 5 mg, tablety (Midodrini hydrochloridum) sp.zn. sukls150834/2012, sukls150835/2012 a sp.zn. sukls38369/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta GUTRON 2,5 mg, tablety GUTRON 5 mg, tablety (Midodrini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls97511/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele SIDOK 50 mg potahované tablety SIDOK 100 mg potahované tablety Losartanum kalicum

Příbalová informace: informace pro uživatele SIDOK 50 mg potahované tablety SIDOK 100 mg potahované tablety Losartanum kalicum sp.zn. sukls155915/2013 a sp.zn. sukls155918/2013 a k sp.zn. sukls155098/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele SIDOK 50 mg potahované tablety SIDOK 100 mg potahované tablety Losartanum kalicum

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Valsartan +pharma 160 mg potahované tablety. Valsartanum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Valsartan +pharma 160 mg potahované tablety. Valsartanum Příbalová informace: informace pro uživatele Valsartan +pharma 160 mg potahované tablety Valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls84163/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Kylotan Neo 40 mg potahované tablety Kylotan Neo 80 mg potahované tablety Kylotan Neo 160 mg potahované tablety valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příloha k sp.zn. sukls77670/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls141756/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Spatizalex 10 mg potahované tablety Spatizalex 20 mg potahované tablety Spatizalex 40 mg

Více

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete lék Metfogamma 1000 mg užívat

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete lék Metfogamma 1000 mg užívat Příbalová informace Metfogamma 1000 mg potahované tablety (Metformini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sp.zn.sukls70309/2013 Sp.zn.sukls118782/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESCITALOPRAM ACCORD 5 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 10 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 20

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg. potahované tablety escitalopramum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg. potahované tablety escitalopramum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg potahované tablety escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příbalová informace: informace pro pacienta Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg

Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg IBALGIN 200 potahované tablety (Ibuprofenum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010. Příbalová informace: Informace pro uživatele

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010. Příbalová informace: Informace pro uživatele Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010 Příbalová informace: Informace pro uživatele Siofor 850 potahované tablety (metformini hydrochloridum) Pro použití u dětí nad 10 let

Více

sp.zn. sukls119567/2014

sp.zn. sukls119567/2014 sp.zn. sukls119567/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE GOPTEN 0,5 mg GOPTEN 2 mg GOPTEN 4 mg Trandolaprilum Tvrdé tobolky (Trandolaprilum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace : informace pro uživatele

Příbalová informace : informace pro uživatele Příbalová informace : informace pro uživatele RAMIGAMMA 2,5 mg RAMIGAMMA 5 mg RAMIGAMMA 10 mg tablety (Ramiprilum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele COZAAR 50 mg COZAAR 100 mg potahované tablety (losartanum kalicum)

Příbalová informace: informace pro uživatele COZAAR 50 mg COZAAR 100 mg potahované tablety (losartanum kalicum) Příbalová informace: informace pro uživatele COZAAR 50 mg COZAAR 100 mg potahované tablety (losartanum kalicum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Larus 10 mg Larus 20 mg Larus 40 mg Potahované tablety Atorvastatinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Larus 10 mg Larus 20 mg Larus 40 mg Potahované tablety Atorvastatinum Příbalová informace: informace pro uživatele Larus 10 mg Larus 20 mg Larus 40 mg Potahované tablety Atorvastatinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety. risperidonum

RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety. risperidonum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety risperidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls151067/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety

Více

Příloha č. 1 k opravě sdělení sp.zn. sukls27591/2013 a příloha ke sp.zn. sukls24244/2013. Metfogamma 500 potahované tablety Metformini hydrochloridum

Příloha č. 1 k opravě sdělení sp.zn. sukls27591/2013 a příloha ke sp.zn. sukls24244/2013. Metfogamma 500 potahované tablety Metformini hydrochloridum Příloha č. 1 k opravě sdělení sp.zn. sukls27591/2013 a příloha ke sp.zn. sukls24244/2013 Metfogamma 500 potahované tablety Metformini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ibunex 400 mg potahované tablety. Ibuprofenum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ibunex 400 mg potahované tablety. Ibuprofenum sp.zn. sukls276243/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta Ibunex 400 mg potahované tablety Ibuprofenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

IBALGIN RAPID Potahované tablety 12 x 400 mg

IBALGIN RAPID Potahované tablety 12 x 400 mg IBALGIN RAPID Potahované tablety 12 x 400 mg Výrobce: ZENTIVA A.S. Charakteristika: Léčivý přípravek Farmakoterapeutická skupina: Protizánětlivá a protirevmatická léčiva (ATC: M01AE01) Podrobnější informace

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE. Gleperil 2 mg Gleperil 4 mg Gleperil 8 mg tablety perindoprilum erbuminum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE. Gleperil 2 mg Gleperil 4 mg Gleperil 8 mg tablety perindoprilum erbuminum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Gleperil 2 mg Gleperil 4 mg Gleperil 8 mg tablety perindoprilum erbuminum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek

Více

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum)

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechejte si

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech risperidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více