Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014"

Transkript

1 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014, kterým MČ zapojuje do rozpočtu finanční prostředky předešlých let a zvyšuje výdaje rozpočtu o veřejnou podporu malého rozsahu. Rozpočtové opatření zvyšuje výdaje rozpočtu na Kč ,-, mění financování na Kč ,-, příjmy zůstávají na Kč ,-. b) Účetní závěrka MŠ Jihomoravské nám RMČ schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5, sestavenou k RMČ schvaluje hospodářský výsledek zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 za rok 2013 ve výši Kč ,78 a jeho následující rozdělení: fond odměn Kč ,- rezervní fond Kč ,78 c) Účetní závěrka ZŠ Přemyslovo nám RMČ schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1, sestavenou k RMČ schvaluje hospodářský výsledek zřízené příspěvkové organizace Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1 za rok 2013 ve výši Kč 0,-. d) Účetní závěrka TS Brno-Slatina 1. RMČ schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY Brno-Slatina sestavenou k RMČ schvaluje hospodářský výsledek zřízené příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY Brno-Slatina za rok 2013 ve výši Kč ,83 a jeho následující rozdělení: fond odměn Kč 1.000,- rezervní fond Kč ,83 e) Účetní závěrka ZŠS Jihomoravské nám RMČ schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Brno, Jihomoravské nám. 2, sestavenou k RMČ schvaluje hospodářský výsledek zřízené příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Brno, Jihomoravské nám. 2 za rok 2013 ve výši Kč 0,-. f) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1 o schválení přijetí věcného daru RMČ rozhodla v souladu s ustanovením odst. 5, písm. b), 27, zák. č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o přijetí věcného daru pro zřízenou příspěvkovou organizaci Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1, od paní Mgr...., nar...., Skorkovského.., Brno učební pomůcka, Geologická krabice, ve výši Kč ,-. VI/76/2 Majetkový odbor a) Ukončení nájemní smlouvy MO/PZ/020/05956/2013 a pacht pozemku p.č RMČ rozhodla o ukončení nájemní smlouvy č. MO/PZ/020/05956/2013 dohodou k RMČ rozhodla o pachtu pozemku p.č zahrada o výměře 462 m 2 v k.ú. Slatina panu..., Marie Kudeříkové..., Brno a ukládá MO vyvěsit záměr. 3. RMČ ukládá starostovi jménem statutárního města Brna, MČ Brno-Slatina uzavřít 1

2 smlouvu. b) Ukončení nájemní smlouvy MO/PG/040/06103/2013 a pronájem pozemku pod garáží p.č RMČ rozhodla o ukončení nájemní smlouvy č. MO/PG/040/06103/2013 dohodou k RMČ rozhodla o pronájmu pozemku p.č. 858 v k.ú. Slatina o výměře 18 m 2..., Krásného..., Brno a ukládá MO vyvěsit záměr. 3. RMČ ukládá starostovi jménem statutárního města Brna, MČ Brno-Slatina uzavřít smlouvu. c) Pachtovní smlouvy na pozemky p.č. 125, 127, 128, 129, 130,131/1, 132, 136, 137, 138 v lokalitě Černovičky 1. RMČ rozhodla o uzavření pachtovních smluv č. MO/PACHT/01787/2014 s..., Černovičky..., Brno, č. MO/PACHT/01788/2014 s..., Černovičky.., Brno, č. MO/PACHT/08010/2014 s..., Velkopavlovická..., Brno, č. MO/PACHT/01789/2014 s..., Černovičky..., Brno, č. MO/PACHT/01790/2014 s..., Černovičky..., 627 Brno a ukládá starostovi jménem statutárního města Brna, městské části Brno-Slatina smlouvy podepsat. 2. RMČ rozhodla, že nájemní a pachtovní smlouvy zpracované dle vzorů schválených Usnesením RMČ VI/74/5, nebudou jednotlivě předkládány ke schválení RMČ. d) Vyjádření k záměru společnosti BEMETT a.s. darovat MČ Brno-Slatina pozemek p.č. 2194/627 v k. ú. Slatina RMČ doporučuje společnosti BEMETT a.s. odstranit veškeré závady a provést opatření v souladu s bezpečnostními normami dle Zápisu o provedené kontrole dětského hřiště ze dne , a následně znovu nabídnout převod pozemku a hřiště vlastníkům přilehlých nemovitostí nebo statutárnímu městu Brnu. f) Aktualizace Žádosti o přidělení finančních prostředků na menší investice do škol a školských zařízení RMČ schvaluje seznam požadavků seřazených dle priorit na menší investice do škol a školských zařízení, které tvoří přílohu č. l tohoto usnesení. VI/76/3 Bytový odbor a) Žádost o zpětné zařazení do seznamu žadatelů o byt..., Jahodová..., Návsí RMČ rozhodla zařadit pana... zpět do seznamu žadatelů o byt. b) Odvolání proti rozhodnutí k žádosti o společný nájem bytu..., Vlnitá..., Brno RMČ rozhodla udělit souhlas s rozšířením nájemní smlouvy na paní... c) Žádost o společný nájem bytu -..., Kroměřížská..., Brno RMČ rozhodla neudělit souhlas s přistoupením k nájemní smlouvě paní... d) Žádost o společný nájem bytu..., Vlnitá..., Brno RMČ rozhodla neudělit souhlas s přistoupením k nájemní smlouvě panu... e) Žádost o prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou..., Rousínovská..., Brno RMČ rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 027/13, bytu č..., Rousínovská..., Brno s nájemcem panem..., kterým se nájemní vztah prodlužuje na dobu určitou do f) Žádost o splátkový kalendář v návaznosti na uzavření nájemní smlouvy,... a..., Tilhonova..., Brno 1. RMČ rozhodla neudělit souhlas s obnovením nájemního vztahu manželům RMČ doporučila ZMČ při současném řízení o vymožení pohledávky uzavřít s manželi... splátkový kalendář s měsíčními splátkami 500,- Kč na dluh na nájmu, vč. příslušenství. 2

3 g) Žádost o prominutí penále..., Rousínovská..., Brno RMČ rozhodla prominout penále za pozdní úhradu za nájem a služby spojené s užíváním bytu paní..., Rousínovská..., Brno ve výši 2.349,- Kč. h) Výpověď nájmu bytu a podání žaloby na vymožení pohledávky..., Bučovická..., Brno 1. RMČ rozhodla o podání výpovědi dle 2288 odst. 1, písm. a) zákona č. 89/2012 Sb...., Bučovická..., Brno. 2. RMČ rozhodla o podání žaloby k MS Brno na vymožení peněžité pohledávky proti..., Bučovická..., Brno ve výši ,- Kč, a to vč. příslušenství. i) Žaloba na vyklízení bytu..., Rousínovská..., Brno 1. RMČ rozhodla o podání žaloby na vyklízení bytu č...., Rousínovská..., Brno proti... z důvodu užívání předmětného bytu bez právního důvodu a nehrazení nájemného a nákladů za služby. 2. RMČ rozhodla o podání žaloby na vymožení peněžité pohledávky proti..., Rousínovská.., Brno ve výši ,- Kč, a to vč. příslušenství. j) Stanovení výše úhrad za užívání bytu bez právního důvodu RMČ stanovila úhradu za neoprávněné užívání bytu a záloh na služby ve výši rovnající se nájemnému a zálohám na služby při platném nájemním vztahu k danému bytu. k) Přidělení bytu s pohledávkou - byt č...., Bučovická..., Brno 1. RMČ doporučuje ZMČ vzdát se práva a prominout část peněžité pohledávky ve výši ,- Kč váznoucí na byt č..., Bučovická.., Brno. 2. RMČ doporučuje ZMČ zveřejnit záměr přidělení bytu s pohledávkou ve výši ,- Kč v souladu s platnými pravidly. l) Dohoda o narovnání RMČ doporučuje ZMČ schválit text a uzavřít dohodu o narovnání mezi MČ Brno- Slatina,... a manž RMČ doporučuje ZMČ přidělit byt č. 2, o velikosti 2+1, Tilhonova..., Brno v souladu s Pravidly pro přidělování obecních bytů v domech svěřených MČ Brno- Slatina do její správy Statutem města Brna dle ustanovení A/2, písm. g) paní..., Prostějovská..., Brno, a to za předpokladu uzavření dohody o narovnání. m) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-II RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření za období I. II s náklady ve výši Kč ,09 a s výnosy ve výši Kč ,98. n) Návrh na uzavření nájemní smlouvy -..., Rousínovská.., Brno 1. RMČ nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č..., Rousínovská.., Brno s... na dobu určitou do RMČ rozhodla o podání návrhu na provedení výkonu rozhodnutí na vyklizení bytu. o) Přidělení bytu s pohledávkou - byt č..., Rousínovská.., Brno 1. RMČ schvaluje postupovat při přidělování bytu č..., Rousínovská.., Brno podle Pravidel pro přidělování obecních bytů v domech svěřených MČ Brno-Slatina do její správy Statutem města Brna, dle části B, tzn. jako byt s pohledávkou. 2. RMČ ukládá vedoucí BO vyvěsit záměr formou řádného zveřejnění na úřední desce. VI/76/4 Nájemní smlouva č. MO/NN/0791/2014 pronájem objek tu Černovičky 36a a přilehlých pozemků RMČ rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. MO/NN/0791/2014 se společností B.V. Invest & Trade, s.r.o. na straně nájemce a ukládá starostovi podepsat smlouvu jménem SMB, MČ Brno-Slatina, poté co bude budoucím nájemcem předložen předběžný rozpočet nákladů na technické zhodnocení předmětu nájmu. 3

4 VI/76/ 5 Žádost o udělení výjimky z regulace veřejné produkce hudby RMČ schvaluje povolení výjimky z omezení regulace veřejné produkce hudby v souladu s vyhláškou Statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v platném znění, a to na následující akce konané v areálu restaurace Na Spartaku, ul. Tuřanka 1: a) dne , letní noc, veřejná produkce hudby do 02:00 hodin, b) dne , letní noc, veřejná produkce hudby do 02:00 hodin, c) dne , letní noc, veřejná produkce hudby do 02:00 hodin, d) dne , letní noc, veřejná produkce hudby do 02:00 hodin, e) dne , předhodová zábava, veřejná produkce hudby do 02:00 hodin, f) dne , hodová zábava, veřejná produkce hudby do 03:00 hodin, g) dne , hodová zábava, veřejná produkce hudby do 24:00 hodin. VI/76/6 Komise a) Sociální komise RMČ jmenuje členem sociální komise paní..., bytem Brno, Rousínovská... VI/76/ 7 Veřejná podpora malého rozsahu de minimis a) Rozdělení veřejné podpory malého rozsahu de minimis - z rozpočtu MČ Brno- Slatina na r RMČ doporučuje ZMČ: 1. akceptovat žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiljí na provozní náklady došlé dne schválit veřejnou podporu malého rozsahu de minimis neziskovým organizacím v roce 2014 v celkové výši Kč dle návrhu pracovní skupiny, který je uložen v agendě veřejnosprávní kontroly. VI/76/ 8 Zapůjčení sálu na Přemyslově náměstí Přípravy a nácviky na hody 2014 RMČ schvaluje bezúplatné poskytnutí sálu na Přemyslově nám.18 o.s. Slatinští stárci a to: každý pátek od do hod. v období od do , a také každé úterý od do hod. v období od do , za účelem přípravy a nácviků na hody 2014 dle Zásad pronájmu učeben a sálu neziskovým organizacím schválených RMČ č. IV/17/7 dne a pověřuje VO vypracováním příslušné smlouvy. VI/76/9 Program VI/20. zasedání ZMČ dne RMČ schvaluje program 20. zasedání ZMČ: VI/20/1 Kontrola plnění usnesení VI/20/2 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 3/2014 (VI/75/1a) b) Rozpočtové opatření č. 4/2014 (VI/76/1a) VI/20/3 Bytový odbor a) Přidělení bytu s pohledávkou - byt č..., Bučovická.., Brno (VI/76/3k) b) Dohoda o narovnání a přidělení bytu... (VI/76/3l) c) Zpráva o stavu dluhů na nájmu obecních bytů za rok 2013 d) Žádost o splátkový kalendář manželé... (VI/76/3f) 4

5 VI/20/4 Veřejná podpora malého rozsahu de minimis a) Rozdělení veřejné podpory malého rozsahu de minimis - z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r (VI/76/8a) VI/20/5 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10 (VI/74/4) VI/20/6 Novelizace obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a novelizace Požárního řádu města Brna VI/20/7 Výbory a) Kontrolní výbor b) Finanční výbor VI/20/ 8 Dotazy, připomínky a podněty VI/20/9 Závěr Mgr. Petr Semrád Mgr. Štěpán Cenek místostarosta ověřovatel 5

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluvena: Ing. Eliška Machačová Ověřovatelé zápisu: Aleš

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1,

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1, PROGRAM 22. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 21. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 22. RMČ BS d) Schválení programu 22. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Finanční neinvestiční

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 10. jednání dne 21.06.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více