Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín"

Transkript

1 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo nám Rozpočtové provizorium na leden Použití finančních prostředků z fondu rozvoje bydlení 4. Návrh na přijetí kontokorentního úvěru u ČS a.s. 5. Jmenování dílčí inventarizační komise 6. Nakládání s majetkem města 7. Obnovení pravidelných měsíčních splátek půjček z FRB a PFRB 8. Pronájem nebytových prostor 9. Dohoda o započtení pohledávek 10. Poskytnutí peněžitého daru 11. Odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě sladovna 12. Smlouva o dílo CAD projekt plus s.r.o. Prostějov 13. Mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem 14. Změna č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Kojetín 15. Aktuální informace, připomínky a náměty členů RM, došlá pošta 15/A. Protokoly o vyřazení dle návrhu hlavní inventarizační komise 15/B. Smlouva o dílo Technispol spol. s r.o. Kroměříž 15/H. Doplnění usnesení RM č. R 371/ Rozpočtové provizorium na leden 2004 (tisk R/198) R 380/12-03 souhlasí s rozpočtovým provizoriem města Kojetín na období leden 2004 běžné výdaje 8 mil. Kč příjmy 8 mil. Kč, předloží ke schválení zastupitelstvu města dne 16. prosince Použití finančních prostředků z fondu rozvoje bydlení (tisk R/198A) R 381/12-03

2 schvaluje I.. rozpočtové opatření (navýšení příspěvku položka 5331, ÚZ ) pro : a) Mateřská škola 1.900,00 Kč b) ZŠ nám. Míru ,00 Kč c) ZŠ Svat. Čecha ,00 Kč d) Školní jídelna 5.000,00 Kč e) Městský dům dětí a mládeže Celkem ,00 Kč ,00 Kč II. rozpočtové opatření (navýšení příspěvku položka 5331, ÚZ ) pro : a) b) c) d) e) Mateřská škola ZŠ nám. Míru ZŠ Svat Čecha Školní jídelna Městský dům dětí a mládeže Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Zdrojem krytí je navýšení položky 4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů ve výši ,00 Kč. 4. Návrh na přijetí kontokorentního úvěru u ČS a.s. (tisk R/199) R 382/12-03 souhlasí s přijetím kontokorentního úvěru u České spořitelny a. s. od do do výše 5 mil. Kč se zajištěním úvěru budoucími rozpočtovými příjmy a účelovými fondy města, předloží ke schválení zastupitelstvu města dne 16. prosince Jmenování dílčí inventarizační komise R 383/12-03 zřizuje dílčí inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku města ke dni , umístěného na Informačním a vzdělávacím centru, Masarykovo nám. 8, Kojetín a v Základní škole nám. Míru 83, Kojetín, pořízeného z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, jmenuje paní Danu Chytilovou předsedkyní a paní Ilonu Blažkovou členkou výše uvedené dílčí inventarizační komise.

3 6. Nakládání s majetkem města (tisk R/200) R 384/ souhlasí s výpůjčkou pozemku p. č. 42/2 ost. plocha, o výměře 912 m 2 ZŠ Sv. Čecha na dobu určitou - 50 let, za účelem využívání plochy jako sportoviště 2. odkládá projednání odkoupení pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr p. č. 431, 434/1, 437/1, 437/3,440/1, 440/2, 436 o celkové výměře 4671 m 2 v k.ú. Popůvky u Kojetína na jednání RM 01/04 ukládá odboru MIM projednat s vlastníky výše uvedených pozemků postup při dořešení jejich odprodeje, včetně pozemku p.č. 436, T: souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č a části pozemku p.č. 230 zahrada, v k.ú. Kojetín o výměře cca 200 m 2, dle zákresu na mapě 7. Obnovení pravidelných měsíčních splátek půjček z FRB a PFRB (tisk R/201) R 385/12-03 ruší usnesení č. R 299/09-03 Dohoda o splácení dluhu mezi Městem Kojetín a Milenou Ošťádalovou, schvaluje obnovení pravidelných měsíčních splátek dvou půjček z Fondu rozvoje bydlení a jedné půjčky z Povodňového fondu rozvoje bydlení, které Město Kojetín poskytlo Mileně Ošťádalové, schvaluje prominutí penále z prodlení při splácení půjček ve výši 2.064,20 Kč Mileně Ošťádalové, z důvodu nedohody s bankou o jednorázové splátce celého dluhu. 8. Pronájem nebytových prostor (tisk R/202) R 386/12-03 schvaluje 1. ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Polikliniky Kojetín, 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I-Město, mezi Městem Kojetín a Raiffeisen stavební spořitelnou, a.s., dohodou ke dni

4 2. pronájem nebytových prostor ve II. podlaží budovy Polikliniky Kojetín, 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I-Město, o výměře 10,30 m 2, nájemci MUDr. Pavlu Matouškovi s účinností od na dobu neurčitou a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tisku R/ pronájem garáže č. 232 v areálu Polikliniky Kojetín manželům Lucii a Janu Krejsovým, na dobu neurčitou a za podmínek uvedených v důvodové zprávě tisku R/ pronájem garáže č. 227 v areálu Polikliniky Kojetín panu Marku Říhovi, na dobu neurčitou a za stejných podmínek uvedených v důvodové zprávě tisku R/ Dohoda o započtení pohledávek (tisk R/203) R 387/12-03 schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v areálu koupaliště v Kojetíně mezi Městem Kojetín a panem Ivanem Roemerem, užívaných v souvislosti s pronájmem miniatur-golfu, dohodou ke dni , schvaluje odkoupení pohledávky pana Ivana Roemera ve výši 6.869,10 Kč od firmy Technis Kojetín spol. s r.o., schvaluje uzavření dohody o započtení pohledávky mezi Městem Kojetín a panem Ivanem Roemerem ve znění pozměňovacího návrhu RM, ukládá odboru MIM zapracovat do dohody o započtení pohledávky mezi Městem Kojetín a panem Ivanem Roemerem zápočet odkoupené pohledávky od firmy Technis Kojetín spol. s r.o. a provést před převzetím kontrolu fyzického stavu miniatur-golfu. 10. Poskytnutí peněžitého daru (tisk R/205) R 388/12-03 schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši ,- Kč Správě nemovitostí, Židovská obec v Praze a Federace židovských obcí v ČR Matana a.s., na obnovu a úpravu židovského hřbitova v Kojetíně, schvaluje rozpočtové opatření přesun částky ,- Kč mezi položkami z kapitoly 719, org. 2110, 3639, pol na kapitolu 719, org. 2110, 3322, pol

5 11. Odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě sladovna R 389/12-03 bere na vědomí odstoupení manželů Jana a Dany Černých, od smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu obecního bytu I. kategorie č. B4, o vel. 3+KK, v ulici Sladovní č.p. 1309, Kojetín, Kojetín I- Město. 12. Smlouva o dílo CAD projekt plus s.r.o. Prostějov R 390/12-03 schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 23/2003 mezi Městem Kojetín a firmou CAD PROJEKT PLUS s.r.o., Riegrova 2, Prostějov na Obnovu a rekonstrukci sokolovny v Kojetíně projektová dokumentace pro stavební řízení a realizační projekt, za cenu ,- Kč včetně DPH. 13. Mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem R 391/12-03 neschvaluje vyplacení mimořádné peněžité odměny ředitelce Školní jídelny Kojetín, doporučuje ředitelce Školní jídelny Kojetín ušetřené a navýšené mzdové prostředky rozdělit formou peněžitých odměn mezi provozní pracovnice ŠJ. 14. Změna č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Kojetín (tisk R/204) R 392/12-03 souhlasí s předložením návrhu na pořízení změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Kojetín zastupitelstvu města 12/ Aktuální informace, připomínky a náměty členů RM, došlá pošta 15/A. Protokoly o vyřazení dle návrhu hlavní inventarizační komise R 393/12-03

6 schvaluje návrhy na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku dle návrhu hlavní inventarizační komise ze dne /B. Smlouva o dílo Technispol spol. s r.o. Kroměříž R 394/12-03 schvaluje uzavření smlouvy o dílo č mezi Městem Kojetín a firmou TECHNISPOL spol. s r.o., Prusinovského 3/203, Kroměříž na provedení montáže svítidel na akci Vybavení vzdělávacího a informačního centra Kojetín (objekt galerie a muzea), za cenu ,- Kč včetně DPH. 15/H. Doplnění usnesení RM č. R 371/11-03 R 395/12-03 doplňuje usnesení RM ze dne č. R 371/11-03 takto v odstavci: schvaluje dodatek č. 3 se za cena díla ( ,- Kč) do závorky doplňuje text bez DPH; cena včetně DPH činí ,- Kč. Ostatní text usnesení se nemění. Zápis provedla: Michaela Daňková V Kojetíně dne 15. prosince 2003 Ing. Mojmír Haupt v.r. starosta města Ing. Jiří Šírek v.r. místostarosta města

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 15. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Usnesení. z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně

Usnesení. z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 20. června 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 385/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více