Průběžná zpráva o výsledku šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva o výsledku šetření"

Transkript

1 I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil správního deliktu dle ustanovení 24 odst. 7 písm. r) zákona o ochraně spotřebitele. Pro zahájení správního řízení nepotřebuje Česká obchodní inspekce součinnost podnikatele, který má možnost uplatňovat svá procesní práva (a vyvracet prováděné důkazy) až v rámci zahájeného správního řízení o správním deliktu. II. Pokud při své činnosti ČOI zjistí, že podnikatel zřejmě nesplnil svoji zákonnou povinnost informovat příslušný živnostenský úřad ke dni ukončení činnosti v provozovně, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky, má povinnost o této skutečnosti informovat dotčený živnostenský úřad ( 13 odst. 4 zákona o ČOI a 8 odst. 2 správního řádu). III. Písemně uplatněná záruční odpovědnost za vady působí vůči prodávajícímu i v případě, že písemnost, v níž je reklamace obsažena, byla adresována do sídla prodávajícího či jeho provozovny a prodávající si ji v úložní lhůtě nevyzvedl. V Brně dne 31. srpna 2011 Sp. zn.: 964/2011/VOP/TČN Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci postupu České obchodní inspekce, Inspektorátu Středočeského a Hl. m. Prahy při řešení stížností manželů P. A Obsah podnětu Dne 15. února 2011 se na ochránce obrátili manželé P. (dále jen stěžovatelé ), se žádostí o pomoc ve věci nekontaktnosti společnosti.., s. r. o. (dále jen společnost nebo prodávající ), při uplatňování reklamce a současně se stížností na postupy České obchodní inspekce, Inspektorátu Středočeského a Hl. m. Prahy, při vyřizování jejich stížnosti na jednání prodávajícího. Předmětného šetření jsem se na základě pověření ochránce ujala já, neboť ochránce využil své možnosti dané mu ustanovením 2 odst. 4 zákona o veřejném ochránci práv delegovat na mě některé oblasti své činnosti, do níž patří i záležitost podnětu manželů P.. Z podání a přiložených příloh vyplynulo, že si stěžovatelé u společnosti zakoupili digitální tlakoměr SENCOR, který byli nuceni reklamovat (uplatnit záruční odpovědnost za vady). Zjistili však, že provozovna společnosti v Brně, kde zboží zakoupili, byla zrušena. Po vyčerpání možnosti záruční opravy v brněnském servisu

2 Sencor 1 a konzultaci stěžovatelů s Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem Jihomoravským a Zlínským, uplatnili záruční odpovědnost za vady písemně do sídla společnosti uvedené na faktuře společně s vadným přístrojem a vyjádřením brněnského servisu. Zásilka se ale stěžovatelům vrátila zpět s tím, že si ji adresát v úložní době nevyzvedl. Proto se stěžovatelé obrátili na Českou obchodní inspekci, Inspektorát Středočeský a Hl. m. Prahy (dále jen ČOI nebo inspektorát ), se stížností na jednání společnosti, u které není možné uplatnit záruční odpovědnost za vady. Na podání ČOI reagovala dne sdělením, které bylo v záhlaví označeno jako vyřízení podnětu, že na základě stížnosti stěžovatelů bylo provedeno šetření v sídle společnosti s tím, že v době šetření nebyl na adrese zastižen žádný její zástupce. Proto bylo společnosti písemně uloženo opatření, ve kterém byla společnost vyzvána k podání vysvětlení, jakým způsobem zajišťuje přijímání a vyřizování reklamací. Společnost ale ve stanovené lhůtě vysvětlení neposkytla a uložené opatření nesplnila. Závěrem ČOI stěžovatelům sdělila, že v návaznosti na zjištění bude z jejich strany provedeno opatření. Jelikož stěžovatelé nevěděli, s jakým výsledkem dopadlo šetření ČOI, obrátili se na ČOI dne se žádostí o sdělení směrodatné informace, jak mají situaci řešit. Na podání reagovala ČOI dne sdělením, 3 co v jejich věci podnikla s tím, že není možné jednoznačně potvrdit oprávněnost jejich stížnosti na nevyřízení reklamce dle ustanovení 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dále ČOI stěžovatele informovala, že společnosti uložila pokutu za nesplnění termínovaného opatření. V reakci bylo stěžovatelům dále objasněno, že ČOI nemá oprávnění zasahovat do způsobu vyřízení reklamace prodávajícím s poučením, že o oprávněnosti reklamace je oprávněn rozhodnout pouze soud. Závěrem se stěžovatelům dostalo informace o možnosti řešit svoji věc prostřednictvím mediátora (mimosoudní řešení spotřebitelských sporů). Na sdělení ČOI reagovali stěžovatelé dne zopakováním, že předmětem jejich stížnosti nebyl způsob vyřízení reklamce (její zamítnutí), ale fakt, že prodávající jejich reklamaci v sídle společnosti vůbec nepřijal. Současně stěžovatelé požádali ČOI, aby v rámci zahájeného správního řízení se společností za nesplnění uloženého termínovaného opatření vyřešila jako předběžnou otázku to, zda nevyzvednutím zásilky mohlo dojít k fikci kladného vyřízení reklamce. Na podání reagovala ČOI dne shrnutím, co ve věci podnikla a uvedla, jaké jsou povinnosti prodávajícího při vyřizování reklamací dle ustanovení 19 zákona o ochraně spotřebitele a závěrem jim sdělila, že Městský soud v Praze zahájil se společností insolvenční řízení, a pokud mají vůči společnosti pohledávku (což je i záruční odpovědnost za vady) je třeba ji do řízení přihlásit. S ohledem na výše uvedené se veřejný ochránce práv rozhodl ve věci zahájit šetření dle ustanovení 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zaměřené na činnost a postupy ČOI při vyřizování podání stěžovatelů. 1 Který jim sdělil, že zboží není opravitelné, ať zboží reklamují přímo u prodejce. 2 Č. j. P Sp. zn.: ČOI 19552/11/ Sp. zn.: ČOI/25985/11/1000/TK. 2

3 B Průběh šetření (skutkové okolnosti případu zjištěné šetřením) S ohledem na obsah podání stěžovatelů provedli pověření zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce dne šetření na místě samém, přičemž z vyjádření zástupkyně ředitele ČOI a předložených dokladů vyplynulo následující. V sídle společnosti 5 byla dne provedena kontrola, na místě ale nebyl zastižen žádný její zástupce. 6 Proto ČOI dne uložila společnosti dle ustanovení 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů 7 (dále jen zákon o ČOI ), termínované opatření informovat písemně orgán dozoru o plnění povinnosti vyplývající účastníkům řízení ze zákona o ochraně spotřebitele týkající se reklamací, příp. prodeje s použitím prostředku na dálku. Přípis byl doručován dle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 8 dne Dne informovala ČOI stěžovatele o svých krocích ve věci, a tímto sdělením považovala podání stěžovatelů za vyřízené (viz jejich sdělení, v němž bylo uvedeno vyřízení podnětu ). Uložené termínované opatření společnost nesplnila, proto jí dne byla dle ustanovení 150 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 9 a ustanovení 9 odst. 1 zákona o ČOI 10 udělena pokuta. Na dotaz, zda o svých zjištěních, že podnikatel zrušil svoji provozovnu v Brně a zřejmě příslušnému živnostenskému úřadu nenahlásil tuto skutečnost dle ustanovení 31 odst. 16 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, ve znění 5 Na adrese Bubenská 1376/39, Praha 7. 6 O tom byl sepsán záznam z místního šeření, který mi byl předložen. 7 Pracovníci České obchodní inspekce pověření plněním jejich kontrolních úkolů (dále jen inspektoři ) jsou při kontrole oprávněni požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení. 8 Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 3 ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení. 9 Povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení lze uložit formou písemného příkazu. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. V řízení o vydání příkazu může být jediným podkladem kontrolní protokol pořízený podle zvláštního zákona týmž správním orgánem, který je věcně a místně příslušný ke správnímu řízení navazujícímu na kontrolní zjišťování, pokud protokol pořizoval ten, kdo může být oprávněnou úřední osobou, a pokud se kontrolovaný seznámil s obsahem protokolu nebo byl k seznámení se s obsahem protokolu řádně vyzván, popřípadě pokud byly v souladu se zákonem vyřízeny námitky kontrolovaného proti obsahu protokolu, a pokud o obsahu protokolu nejsou pochybnosti ani z jiného důvodu. 10 Ředitel inspektorátu uloží kontrolované osobě, která: a) použije úředně neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, případně schválenému typu, b) nedodrží požadavky stanovené k zabezpečení zdravotní nezávadnosti zboží nebo výrobků a jejich bezpečného používání, c) poruší ostatní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro činnosti uvedené v ustanovení 2 odst. 1 a 2, pokud právo uložit sankční postih nemá jiný správní úřad, nebo: d) nesplní opatření uložená podle tohoto zákona, pokutu až do výše ,- Kč. Za opakované porušení povinností v průběhu jednoho roku ode dne poslední kontroly lze uložit pokutu až do výše ,- Kč. 3

4 pozdějších předpisů, 11 nikoliv. informovala ČOI příslušný živnostenský úřad, sdělila, že Obecně byla na jednání řešena přiléhavost reakce ČOI na stížnost stěžovatelů ze dne (č. j. P ), z níž nebylo zřejmé (kromě nadpisu), že tímto bylo podání stěžovatelů vyřízeno, a to bez bližšího poučení o možnostech zásahu ČOI v jejich věci a poskytnutí rady, jak by případně mohli svoji situaci řešit. V tomto ohledu byla zástupkyní ředitele ČOI přislíbena náprava, že se ČOI bude snažit své reakce formulovat přiléhavěji a poskytnout spotřebiteli více informací o možnostech jejich zásahu. V dané souvislosti pověřené pracovnice Kanceláře veřejného ochránce práv hovořily s pracovníky ČOI o problematice týkající se množství podání, které na ČOI docházejí od jednotlivých spotřebitelů a ke způsobu jejich vyřizování. Zástupkyně ředitele ČOI uznala, že se může stát, že některá reakce nemusí být zcela přiléhavá, a to zejména s ohledem na množství dotazů, které ČOI obdrží. Všechna podání, která obdrží ČOI, analyzuje JUDr., která volí další postup ve věci: a) vypracuje obecnou reakci na dotaz se stručným objasněním kompetencí ČOI nebo b) věc předá kontrolnímu oddělení k provedení kontroly, dospěje-li k závěrům, že z podání je možné dovodit porušení zákona o ochraně spotřebitele (nekalé praktiky, nevyřízení reklamce apod.). V roce 2010 bylo Inspektorátem Středočeského kraje a Hl. města Prahy přijato a vyřízeno stížností. Toto číslo však odpovídá pouze počtu spisů, na vyjádření ČOI často přijde další reakce spotřebitele, na níž je nutné opět odpovědět. Písemností, které převážně JUDr. vytvoří, je tedy asi o 70 % více. Stížností každým rokem přibývá, což je způsobeno zejména využíváním ových podání, která jsou rychlejší a pro spotřebitele pohodlnější než klasická podání zasílaná poštou. Inspektorát Středočeského kraje a Hl. města Prahy se dále potýká s tím, že většina společností má své sídlo v Praze, tedy v jeho správním obvodu. Zástupkyně ředitele ČOI doplnila informace statistickými tabulkami. C Platná právní úprava Zákon o veřejném ochránci práv ukládá ochránci povinnost působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených ve zmíněném zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně základních práv a svobod. Ochránce má oprávnění prošetřovat jednání České obchodní inspekce, neboť se dle ustanovení 1 odst. 1 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ČOI ), jedná o orgán státní správy podřízený Ministerstvu průmyslu a obchodu, jehož posláním je kontrola právnických a fyzických osob prodávajících nebo dodávajících výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu (viz 11 Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy podle věty první po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. 4

5 ustanovení 2 odst. 1 zákona o ČOI 12 ). Česká obchodní inspekce zajišťuje pro občany dle ustanovení 13 odst. 2 písm. b) zákona o ČOI 13 poradensko-informační činnost. Pokud ČOI zjistí při kontrole skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů, oznámí je těmto orgánům (viz ustanovení 13 odst. 4 zákona o ČOI 14 ). Současně má ČOI dle ustanovení 24b odst. 5 zákona o ochraně spotřebitele 15 povinnost o zjištěném porušení povinnosti bezodkladně informovat správní orgán, který vykonává dozor nad dodržováním povinností z jiného hlediska. Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ ) rozlišuje zákonnou odpovědnost za vady prodávaného zboží a odpovědnost záruční. Zákonná odpovědnost za vady při převzetí zboží kupujícím koresponduje se základní povinností prodávajícího dodat zboží bez vad, jak je vyjádřena v ustanovení 616 OZ pojmem shoda s kupní smlouvou. V ustanovení 616 odst. 4 OZ 16 je zakotvena vyvratitelná domněnka, že rozpor s kupní smlouvou, jenž se projevil do šesti měsíců od převzetí věci, existoval již při převzetí. Podstata záruční odpovědnosti za vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a vyskytnou se po převzetí věci v záruční době, je upravena v ustanovení 619 OZ. 17 Záruční doba je dle ustanovení 620 odst. 1 OZ 24 měsíců. Práva kupujícího spojená s neodstranitelností vad koupené věci stanoví ustanovení 622 odst. 2 a 3 OZ (právo na výměnu věci, práva od smlouvy odstoupit, právo na slevu z ceny). Ustanovení o prodeji zboží v obchodě (ustanovení 612 až ustanovení 627 OZ) má ve vztahu k obecné úpravě o kupní smlouvě (ustanovení 588 až ustanovení 608 OZ) povahu doplňujícího a speciálního předpisu. Jelikož v posuzovaném případě měla kupní smlouva uzavřená mezi podnikatelem na straně jedné a fyzickou osobou jako spotřebitelem na straně druhé povahu spotřebitelské smlouvy (ustanovení 52 OZ 18 ), stanoví další práva 12 Česká obchodní inspekce kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice) (dále jen kontrolované osoby ), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad, pokud tento zákon nestanoví jinak. 13 Česká obchodní inspekce zajišťuje pro občany poradensko-informační činnost. 14 Zjistí-li Česká obchodní inspekce při kontrole skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů, oznámí je těmto orgánům. 15 Správní delikty podle tohoto zákona projedná správní orgán, který podle ustanovení 23 vykonává dozor nad dodržováním povinnosti, jež byla spácháním správního deliktu porušena. Je-li k projednání správního deliktu příslušných více správních orgánů, správní delikt projedná ten z nich, který nejdříve zahájil správní řízení, a nebylo-li správní řízení zahájeno, tak ten, který porušení povinnosti zjistil jako první. O zjištěném porušení povinnosti správní orgán bezodkladně informuje správní orgán, který vykonává dozor nad dodržováním povinnosti z jiného hlediska nebo v rámci své působnosti v jiné oblasti. 16 Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 17 (1) Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). (2) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. (3) Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. 18 (1) Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. 5

6 kupujícího (spotřebitele) a povinnosti prodávajícího zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele ). Podle ustanovení 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele 19 je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. V této souvislosti poukazuji na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn.: 33 Odo 142/2006, v němž se soud vyjadřuje k tomu, zda kupující řádně uplatnil u prodávajícího odpovědnost za vady, pokud si podnikatel písemnost nevyzvedl na poště v úložní lhůtě a dospěl k závěru, že cituji: Právní úkon, jímž kupující uplatnil práva z odpovědnosti za vady koupené věci, působí vůči prodávajícímu i v případě, že písemnost, v níž je obsažen, byla adresovaná nikoliv do sídla, ale do provozovny prodávajícího a prodávající si ji po jejím uložení přes výzvu pošty nezvyvedl; ustanovení 70 odst. 5 zákona č. 45/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění před novelou č. 167/2004 Sb., na tento případ nedopadá. Podle ustanovení 19 odst. 3 musí být reklamace vyřízena ihned, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 20 Dle ustanovení 23 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, i ustanovení 19, který se blíže zabývá problematikou uplatňování odpovědností za vady. Pokud podnikatel poruší povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele, dopouští se tím správního deliktu (dle ustanovení 24 a násl. zákona o ochraně spotřebitele), za který mu ČOI udělí pokutu. (2) Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. (3) Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 19 S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. 20 Srov. např. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 3228/2009 (o povinnosti prodávajícího informovat spotřebitele/kupujícího do třiceti dnů o vyřízení jím uplatněné reklamace), či rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn.: 30 Cdo 1711/2009 (kupujícím uplatněné právo z odpovědnosti za vady je důvodné jen tehdy, je-li reklamovaná vada skutečně vadou, vyskytuje-li se u prodávané věci v době uplatnění práva z odpovědnosti za vady a má-li takovou povahu, jaká je pro uplatnění kupujícím zvoleného práva vyžadována). Posledně zmiňované rozhodnutí bylo rovněž potvrzeno usnesením Ústavního soudu ze dne , I. ÚS 3640/

7 D Hodnocení případu veřejným ochráncem práv V posuzovaném případě jsem názoru, že kroky činěné ČOI poté, co podání stěžovatelů obdržela (tj. šetření na místě samém, uložení opatření a následně uložená pokuty společnosti za nesplnění uloženého opatření), byly adekvátní a v souladu s mojí představou, jak by taková podání měla být vyřizována. Pokud ale ČOI v rámci podání stěžovatelů, příp. svého šetření zjistila a měla důvodnou pochybnost o tom, že prodávající je nekontaktní a nepřijímá v sídle společnosti řádně reklamce uplatněné spotřebiteli (tj. dopouští se porušování ustanovení 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele), měla vyzvat stěžovatele k doplnění a upřesnění jejich stížnosti. Zejména měla požádat o doložení podacího lístku z pošty, z něhož by bylo prokazatelné, že stěžovatelé u prodávajícího záruční odpovědnost za vady uplatnili a kdy. Pokud by bylo doloženými podklady od stěžovatelů prokázáno, že uplatnili řádně u prodávajícího záruční odpovědnost za vady a prodávající porušil ustanovení 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele tím, že ji nepřijal v sídle své společnosti, měl být za toto jednání ČOI postihnut, tj. ČOI měla s podnikatelem zahájit správní řízení, neboť se dopustil správního deliktu dle ustanovení 24 odst. 7 písm. r) zákona o ochraně spotřebitele, za který mu může ČOI udělit pokutu až do výše ,- Kč (viz ustanovení 24 odst. 10 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele 21 ). ČOI v daném případě nepotřebuje pro zahájení správního řízení za daný správní delikt součinnost podnikatele, který má možnost uplatňovat svá procesní práva (a vyvracet prováděné důkazy) v rámci zahájeného správního řízení o správním deliktu. Toto se ale nestalo a ČOI na stížnost stěžovatelů reagovala dne velmi strohým způsobem a de facto nic neříkajícím sdělením, že bylo provedeno šetření u společnosti a prodávající byl opatřením vyzván k předložení relevantních podkladů k věci. Ve své reakci ale ČOI stěžovatele neinformovala, jaké jsou její možnosti zásahu v případě, že prodávající (podnikatel) poruší některá ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (zejména ustanovení 19) a nenastínila jim ani to, jak mohou případně svoji záležitost řešit (např. sdělením svého názoru na to, zda stěžovatelé řádně uplatnili záruční odpovědnost za vady a zda mohou od smlouvy odstoupit, neboť nevyřízením reklamace prodávajícím ve 30denní lhůtě má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit). Pokud by již začátkem roku 2010 byli spotřebitelé ČOI informováni, že řádně uplatnil svoji záruční odpovědnost za vady (viz zmiňované rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn.: 33 Odo 142/2006), která nebyla prodávajícím v zákonné lhůtě vyřízena, mohli od smlouvy odstoupit a požadovat po prodávajícím vrácení kupní ceny, neboť jimi uplatňovaná vada byla skutečně vadou (viz výše zmiňované rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn.: 30 Cdo 1711/2009). Z reakce ČOI ze dne není ani možné dovodit, že tímto přípisem je podání stěžovatelů považováno za vyřízené s tím, že již je nebude ČOI informovat, jak dopadlo její šetření ve věci (přestože je v záhlaví uvedeno vyřízení podnětu ). Myslím si, že tato informace měla být stěžovatelům jednoznačně sdělena 21 Prodávající se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s ustanovením 19 odst. 1 nepřijme reklamaci nebo nevydá spotřebiteli písemné potvrzení o reklamaci se stanovenými údaji. 7

8 v samotném textu vyrozumění současně s doporučením dalšího postupu. Toto se ale nestalo. Proto jsem názoru, že ČOI poté, co provedla šetření na místě samém u prodávajícího, nevyhodnotila řádně všechny skutečnosti vyplývající se stížnosti stěžovatelů a nezahájila s prodávajícím správní řízení pro porušení ustanovení 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, ačkoliv tak učinit měla. Pochybení se dopustila dále tím, že neposkytla stěžovatelům poučení o možnostech svého zásahu vůči prodávajícímu a nenastínila jim, jak by mohli ve věci dále postupovat. Výše uvedené nedostatky byly ČOI pouze částečně napraveny v únoru 2011, a to až na základě intervence stěžovatelů, kdy jim přípisem ze dne objasnila blíže kroky, které v jejich věci činila. Tímto přípisem ČOI dále informovala stěžovatele o tom, že nemá oprávnění přezkoumávat způsob vyřízení reklamce, přestože tuto záležitost nikdy stěžovatelé nenamítali. Prodávající totiž jejich písemně uplatněnou záruční odpovědnost za vady nevyzvedl v úložní lhůtě na poště. Proto jsem názoru, že ani druhá reakce ČOI ze dne na podání stěžovatelů nebyla řádně vyřízena, neboť jsou v ní obsaženy nepřesnosti a nejde vůbec o přiléhavou reakci na přípis stěžovatelů ze dne , v němž žádali sdělení směrodatné informace, jak mají svoji situaci řešit. Této informace se jim vůbec nedostalo. Meritem žádosti spotřebitelů tedy bylo, aby jim ČOI poradila, jak mají ve své věci postupovat. Rady se stěžovatelům ale dostalo až v březnu 2011 (déle jak jeden rok poté, co se na ČOI poprvé obrátili), kdy jim ČOI sdělila, že s prodávajícím bylo zahájeno Městským soudem v Praze insolvenční řízení, 22 do kterého je možné přihlásit i záruční odpovědnost za vady. Pochybení ČOI spatřuji rovněž v tom, že neupozornila příslušný živnostenský úřad, přestože v rámci své činnosti zjistila, že společnost zrušila svoji provozovnu v Brně a je možné mít pochybnost, zda splnila svoji povinnost vyplývající ze živnostenského zákona, tj. oznámit příslušnému živnostenskému úřadu ke dni ukončení činnosti v provozovně, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky (viz ustanovení 13 odst. 4 zákona o ČOI, ustanovení 8 odst. 2 správního řádu). E Závěry Po prošetření jsem názoru, že Česká obchodní inspekce, Inspektorát Středočeský a Hl. m. Prahy pochybil, neboť nesprávně vyhodnotil podání stěžovatelů ze začátku roku 2010, nezahájil s prodávajícím správní řízení pro porušení ustanovení 19 zákona o ochraně spotřebitele a stěžovatele ani řádně neinformoval o možnostech svého zásahu, příp. jim nedoporučil, jak by mohli svoji situaci řešit. Pochybení dále spatřuji v tom, že ČOI neupozornila dotčený živnostenský úřad, že společnost zrušila svoji provozovnu v Brně. 22 Insolvenční návrh byl městskému soudu podán dne a téhož dne soud vydal vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Dne soud rozhodl o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka a současně vyzval věřitele, aby nejpozději do 30 dnů přihlásili své pohledávky. 8

9 S odkazem na ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, proto žádám ředitele České obchodní inspekce, Inspektorátu Středočeského a Hl. m. Prahy, aby se k mým výše uvedeným zjištěním ve lhůtě 30 dnů vyjádřil. Současně ho žádám o sdělení, zda byla uložená pokuta za nesplnění termínovaného opatření z dubna 2010 po podnikateli, ještě předtím, než bylo zahájeno insolvenční řízení, vymáhána a o doložení podkladů k této záležitosti. Podotýkám, že způsob vyřizování podání jednotlivých spotřebitelů Českou obchodní inspekcí bude nadále předmětem mého zájmu, neboť jsem v dané záležitosti zahájila šetření z vlastní iniciativy, o kterém byl ředitel České obchodní inspekce, Inspektorátu Středočeského a Hl. m. Prahy informován přípisem ze dne (sp. zn.: 3559/2011/VOP/IFH). Zprávu o šetření zasílám současně manželům P. Zpráva shrnuje poznatky ze šetření, které budou po vyjádření ČOI podkladem mého závěrečného stanoviska ve věci. RNDr. Jitka S e i t l o v á v. r. zástupkyně veřejného ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 9

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonu o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na zboží, jenž bylo

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace 0 Ing. Lada Nováková

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Reklamační řád e-shopu TECHNOPARK

Reklamační řád e-shopu TECHNOPARK Reklamační řád e-shopu TECHNOPARK I. Všeobecná ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek e-shopu TECHNOPARK provozovaného obchodní společností TECHNOPARK CZ s.r.o.,

Více

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.pro-long.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD 1 PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4, IČ:18 63 19 91, zapsané v o obchodním rejstříku Městského soudu v Praze

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana Z. H. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana Z. H. A Obsah podnětu V Brně dne 22. dubna 2011 Sp. zn.: 3152/2010/VOP/PJ Zpráva o šetření ve věci podnětu pana Z. H. A Obsah podnětu Pan Z. H. (dále také stěžovatel ), si v podnětu stěžoval na provozování telefonní služby

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o. Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti INGDATA s.r.o. 1. Základní ustanovení a pojmy 1.1. Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) navazuje na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dodavatele (vydavatele tohoto RŘ),

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. března 2015 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ I. Úvodní ustanovení 1. netmail s.r.o., se sídlem Praha 1, Voršilská 5, IČ: 25082159, DIČ: CZ25082159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

Článek II - Uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží A) objednávka zboží 1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je

Článek II - Uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží A) objednávka zboží 1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je Obchodní podmínky Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serverů shop.ok-net.cz mezi prodávajícím Romanem Pleslem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Afro-Bohemia s.r.o. Sídlo: Nová 10/888, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry IČO: 63073331 DIČ: CZ63073331 Mobil +420 777 347 662, +420 724 142

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD

SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti ZEMAN Váhy s.r.o. 1. Základní ustanovení a pojmy 1.1. Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) navazuje na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dodavatele (vydavatele tohoto

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová Je na spotřebiteli, aby řádně uplatnil reklamaci v záruční době, a započal tak reklamační řízení, v němž pak prodávajícímu vzniká povinnost vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě. Tím však není podnikatel zbaven

Více

ZÁKON Č. 634/1992 Sb., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, ve znění pozdějších změn a doplňků (Výňatky)

ZÁKON Č. 634/1992 Sb., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, ve znění pozdějších změn a doplňků (Výňatky) ZÁKON Č. 634/1992 Sb., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, ve znění pozdějších změn a doplňků (Výňatky) 8. 2 Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb Vymezení některých pojmů (1) Pro účely tohoto zákona

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod Certifikační pravidla Verze: 2.0 Platná od: 18.7.2005 Základní ustanovení Tato certifikační pravidla popisují informace a procesy, které musí obchodník zveřejňovat a splňovat pro udělení certifikátu APEK.

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o.

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Reklamační řád... 3 Vyřízení reklamace... 3 Záruční podmínky... 3 Spotřební materiál... 7 Závěrečná ustanovení... 7 Reklamační

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zákona číslo 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zákona číslo 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů. REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím společností LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, IČ: 29459079,

Více

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami.

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami. Všeobecná ustanovení 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ: Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: A KUPUJÍCÍHO (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

2.3. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

2.3. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel. Obchodní podmínky a reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup na internetových stránkách www.cz.1dea.me. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

62623401 CZ62623401 Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6352 GIENGER CENTRON, s.r.o. Praha 4, U Rakovky 1254/20, PSČ 148 00

62623401 CZ62623401 Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6352 GIENGER CENTRON, s.r.o. Praha 4, U Rakovky 1254/20, PSČ 148 00 vydaný společně těmito společnostmi GC skupiny (dále také jen Prodávající ): Obchodní firma Sídlo IČ DIČ Zápis do obchodního rejstříku vedeného u GIENGER spol. s r.o. Napajedla, Kvítkovická 1633, PSČ 763

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky společnosti ČISTĚ CZ s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností ČISTĚ CZ s.r.o. od 1.1. 201.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. internetového obchodu ustyle.cz. Článek I. Provozovatel

REKLAMAČNÍ ŘÁD. internetového obchodu ustyle.cz. Článek I. Provozovatel REKLAMAČNÍ ŘÁD internetového obchodu ustyle.cz Článek I. Provozovatel 1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu ustyle.cz, kterým je pan Jiří Toman,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 116 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. června 1988, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 5/2012-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují vztahy mezi společností Delta Light Czech s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY Reklamační řád RP Climbing s.r.o. Veškeré reklamace vyřizujeme v souladu s platným právním řádem [Občanský zákoník (ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), Obchodní

Více

Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel.

Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel. Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel.: +420 603 110 967 web: www.vigintinovem.cz Řídíme se normou ČSN EN

Více

Stanovisko. k možnému postihování nekalých obchodních praktik autobazarů při prodeji ojetých vozidel

Stanovisko. k možnému postihování nekalých obchodních praktik autobazarů při prodeji ojetých vozidel V Brně dne 13. května 2010 Sp. zn.: 2376/2010/VOP/TČN Stanovisko k možnému postihování nekalých obchodních praktik autobazarů při prodeji ojetých vozidel Dne 14. 4. 2010 jsem zahájila šetření z vlastní

Více

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží Obchodní podmínky Objednávka a ceny zboží - ceny u zboží v systému www.autokseft.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny - Autokseft, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. I Úvodní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Ochrana spotřebitele Mgr. Ivana Svozilová Ochrana spotřebitele je zakotvena v: + definici spotřebitele x podnikatele ( 419 a 420 NOZ) obecná ustanovení,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bezva běžky CZ s.r.o., IČ 020 03 376, se sídlem Boží Dar, Boží Dar 209, PSČ 362 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více