- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA""

Transkript

1 - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem d lský svaz R, územní organizace v Uherském Hradi ti vydávají Statut - zásady, kterými se stanovují podmínky pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA", regionální ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství. Ocen ní má slou it k prohloubení obchodních a spole enských vztah mezi výrobci vína, obchodníky a spot ebiteli. Ochrannou známku spravuje: Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t I a Zem d lský svaz R, územní organizace v Uherském Hradi ti, I Svatoplukova 346, Uh. Hradi t. ást A Ocen ní TOP Víno Slovácka, s právem u ívání tohoto ozna ení, ud luje p edseda p edstavenstva Okresní agrární komory a Zem d lského svazu Uherské Hradi t na základ výsledk hodnotitelské komise. Do ozna ení "TOP Víno Slovácka" se p idává p íslu ný rok vyhlá ení výsledk a kraj, nebo region. 1. Podmínky pro ud lení ocen ní TOP Víno Slovácka 1.1 P ihla ovatel m e být osoba fyzická nebo právnická (dále jen výrobce ) se sídlem podnikání na území Slovácka ve Zlínském kraji a p ilehlých obcích Blatnice pod Svatým Antonínkem a Blatni ka. 1.2 P ihla ovatel dokládá v p ihlá ce, ást B své identifika ní údaje a závazný po et vzork, v p íloze ást C - estné prohlá ení. 1.3 P ijímání p ihlá ek ást B s uvedením po tu vzork a ást C ( estné prohlá ení) spolu se sout ními vzorky vín prob hne na adrese: Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t, Svatoplukova 346, Uh. Hradi t. Ka dá závazná p ihlá ka bude ádn zaregistrována. Musí spl ovat v echny nále itosti a p ílohy podle bodu 3.4., pokud toto nebude spl ovat, bude ze sout e vy azena. Proti vy azení nelze podat stí nost ani jiné opravné prost edky

2 Ukon ení sout e TOP Víno Slovácka nastává vyhlá ením ocen ných vín. 1.5 Dokumentace se archivuje u OAK UH po dobu 5 let od p edání ocen ní. 1.6 Podmínky sout e budou zve ejn ny na webových stránkách Specifické podmínky pro ud lení ocen ní TOP Víno Slovácka P ihla ovatel musí spl ovat a je povinen dodr ovat podmínky zákona. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vina ství, dále podmínky vyhlá ky 323/2004 Sb., v platném zn ní, kterou se provádí n která ustanovení zákona o vinohradnictví a vina ství. Tuto skute nost dolo í p ihla ovatel estným prohlá ením ( ást C). 2.2 Sout je otev ena pro tuzemská vína jakostní, zemská a VOC, a to tichá bílá, tichá r ová a tichá ervená, vyrobená z hrozn révy vinné majících p vod na území R ZE SKLIZN ROKU Víno bude vyrobeno na území Slovácka ve Zlínském kraji a p ilehlých obcích Blatnice pod Svatým Antonínkem a Blatni ka. Tuto skute nost dolo í adatel estným prohlá ením. 2.4 Minimální mno ství vyrobeného vína p ihlá eného do sout e je stanoveno na po et 60 ks lahví o obsahu 0,75 l, anebo odpovídající mno ství vína (45 litr ) v lahvích jiného objemu. 3. Odpov dnost p ihla ovatele 3.1 P ihla ovatel odpovídá za to, e v echny jím uvedené údaje v p ihlá ce jsou úplné a pravdivé. 3.2 Ka dý vzorek vína je p ihlá en na p edepsané p ihlá ce vypln né ve v ech bodech. 3.3 P ihla ovatel p edá p ihlá ku sou asn s p edáním vzorku( ) vína k hodnocení p ihlá ených vín uvedených v závazné p ihlá ce (p íloha B). Poskytne bezplatn 3 láhve o objemu 0,75 l, anebo v t í po et lahví o men ím objemu ne 0,75 l, odpovídající mno ství 2,25 l, do vlastnictví organizátora sout e pro pot eby senzorického posouzení a návaznou prezentaci sout ních vzork. Ve dnech 27. a 28. ervence 2015, v dy od 8 do 16 hodin na sb rné místo: Okresní agrární komora, Svatoplukova 346, Uh. Hradi t (ulice od parku sm rem k nemocnici) a na dal í sb rná místa, která budou up esn na. 3.4 Ka dá láhev musí být sout ícím ozna ena podle zákona. 321/2004 Sb. v platném zn ní 3.5 Sou ástí p ihlá ky je chemická analýza. Vína podléhající zat íd ní musí být zat íd na SZPI, respektive MZE

3 - 3 - Je t eba p edlo it: U jakostních vín a VOC - kopii dokladu o zat íd ní vína (rozhodnutí) a analytický rozbor. U zemských vín - kopii dokladu o p vodu suroviny (výkupní lístek, registra ní íslo vinice osázené danou odr dou), z analytického rozboru posta í mno ství alkoholu, cukru a kyseliny. 3.6 Vína jsou osvobozena od ú astnického poplatku 3.7 Víno, které získá ocen ní p edá p ihla ovatel po adateli k prezenta ní výstav u p íle itosti vyhlá ení výsledk sout e, na stejnou adresu stejnou jako v bod 3.3. Od ka dého ocen ného vína 5 lahví/0,75 l (nebo více lahví men ího objemu odpovídající danému mno ství 3,75 l) dne 11. srpna 2014 od 8 do 12 hodin. 4. Hodnocení vín 4.1 P ihlá ená vína posuzuje nezávislá Hodnotitelská komise (dále jen komise). leny komise, p edsedy komise, odborného vedoucího hodnocení a odborného garanta sout e, jmenuje p edseda p edstavenstva Okresní agrární komory Uh. Hradi t z ad odborné ve ejnosti. 4.2 P edsedové a lenové komisí, vedoucí hodnocení i garant, musí být dr iteli platného osv d ení o degusta ní zkou ce vy adované vyhl. 323/2004 Sb., p íl.. 14 v platném zn ní, anebo o mezinárodní zkou ce OIV i DIN. P edsedové komisí ídí a organizují práci komisí, jejich hodnocení se do výsledk zapo ítává. Funkce hodnotitele je estná a nezastupitelná. 4.3 Komise, v etn p edsedy jsou v lichém po tu. 4.4 Komise posuzuje p ihlá ené víno 100 bodovým systémem O.I.V (viz bodovací tabulka, p íloha D). Výsledné bodové hodnocení vzorku je dáno pr m rem hodnocení jednotlivých len a p edsedy komise s následujícím klí em: - nejvy í a nejni í hodnocení se krtá a po ítá se pr m r ze zbývajících hodnocení (tzv. malý pr m r) na dv desetinná místa - p i shod pr m rného hodnocení z tzv. malého pr m ru na 1. i 10. míst a postupujícím a nepostupujícím míst do 10-ti TOP vín v jednotlivých kategoriích, se rozhoduje dle tzv. velkého pr m ru, kdy do pr m rné známky jsou zapo ítána i krtnutá hodnocení, a to na ty i desetinná místa - p i shod pr m rného hodnocení z tzv. velkého pr m ru na 1. i 10. míst a postupujícím a nepostupujícím míst do 10-ti TOP vín v jednotlivých kategoriích, rozhodují o stanovení po adí vedoucí degustace a garant degustace. 4.5 Vína budou p edkládána anonymn, pouze s uvedením eviden ního ísla vzorku. Jednotlivé vzorky jsou sestaveny podle odr d a obsahu zbytkového cukru

4 Kategorie : 1. kategorie vína do 4 g /l zbytkového cukru. 2. kategorie vína od 4,1 g/l do 12 g/l zbytkového cukru 3. kategorie vína od 12,1 g/l do 45 g/l zbytkového cukru 4. kategorie vína od 45,1 g/l a více g/l zbytkového cukru 4.7 Hodnocení prob hne ve dnech 4. a 5. srpna 2015 v prostorách St ední koly pr myslové a hotelové (S PH) v Uh. Hradi ti, Kollárova 617, Uh. Hradi t. 4.8 Vyhlá ení výsledk a prezentace bude probíhat ve ejn, na významné vina ské akci ve Zlínském kraji, dne 22. srpna 2015 v Pole ovicích. 5. Ud lení ocen ní TOP Víno Slovácka Bude ocen no 10 vín, která obdr í nejvy í po et bod v jednotlivých kategoriích (viz bod 4.5.), podle klí e uvedeného v p íloze statutu. 5.2 Celkem ud lená ocen ní nep esáhnou 30 % celkového po tu sout ních vzork 5.3 Ocen ní "TOP Víno Slovácka 2015" bude ud leno pouze v p ípad, e sout ící víno dosáhne nejmén 80 bod. 5.4 P ihla ovatel ocen ných vín obdr í certifikát TOP Víno Slovácka 2015", viz p íloha E, s právem u ívat toto ozna ení, dále obdr í na po et p ihlá ených lahví (s mo ností pou ití) medaili ve form samolepky s logem sout e, které má registraci ochranné známky. 5.5 Vít zné víno má p edpoklad, e bude vyu íváno v rámci propagace Zlínského kraje. 5.6 Na podávání a vy izování p ihlá ek se nevztahují obecné p edpisy o správním ízení. 5.7 Na ud lení ocen ní není právní nárok. 5.8 Certifikát se vyhotovuje v jednom vyhotovení. 5.9 Na Certifikát se nevztahují obecné p edpisy o správním ízení. 6. Podmínky u ívání ocen ní TOP Víno Slovácka 2015" 6.1 Dr itel ocen ní: a) Je povinen plnit podmínky Zásad pro ud lení ocen ní TOP Víno Slovácka". b) Akceptuje zve ej ování údaj OAK Uh. Hradi t a jejích partner vyplývajících z ocen ní v rozsahu: obchodní jméno (jméno a p íjmení), adresa sídla spole nosti a název a druh ocen ného výrobku. c) Vyu ívá ud lené ocen ní zp sobem, který nevede k jeho zneva ování a zavazuje se dodr ovat pravidla pro jeho pou ívání

5 Zvlá tní ustanovení 7.1 Po adatel si vyhrazuje právo na tisk a distribuci medailí (samolepek) s logem výstavy pro vína ocen ná "TOP Víno Slovácka". 7.2 Po adatel vydá na po ádání p ihla ovatele medaile (samolepky), v po tu dle mno ství lahví p ihlá eného a ocen ného vína uvedeného na p ihlá ce, za cenu stanovenou po adatelem. 7.3 Bude ud lena Cena za kolekci vín. Kolekci tvo í nejmén 5 vzork jednoho p ihla ovatele. Pro ud lení Ceny za kolekci vín se vychází z pr m ru bodového hodnocení p ti p ihlá ených vín. P i vy ím po tu p ihlá ených vín, více ne 5, je po ítán pr m r bodového hodnocení z p ti nejvý e hodnocených vín jednoho p ihla ovatele. 8. Záv re ná ustanovení 8.1 OAK UH m e provést zp esn ní a zm nu t chto zásad. 8.2 Platné zásady budou zve ejn ny na webových stránkách 8.3 Zve ejn ní výsledku sout e bude po p edání ocen ní na 9. P íloha statutu 9.1 Klí k vyhodnocení vín k bodu

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo pr myslu a obchodu (dále

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5, WP 5 Jan tambaský CzBA eská bioplynová asociace Na Zlaté stoce 1619 370 05 eské Bud jovice eská republika Únor 2011 Obsah 1. P edstavení...

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Územní plán Mnichov Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Po izovatel: M stský ú ad Mariánské Lázn Stavební a územn plánovací ú ad Ruská 155 Mariánské Lázn Zpracovatel: Projektová kancelá MARKANT

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Výjezdní seminá z obchodního práva. Obchodní korporace na prahu nového sv ta. 26. 28. dubna 2013

Výjezdní seminá z obchodního práva. Obchodní korporace na prahu nového sv ta. 26. 28. dubna 2013 Výjezdní seminá z obchodního práva Obchodní korporace na prahu nového sv ta 26. 28. dubna 2013 Zm ny v organizaci dualistické akciové spole nosti: Zru ení kodeterminace a dal í zm ny dotýkající se dozor

Více

ANGLI TINA ve Velké Británii

ANGLI TINA ve Velké Británii ANGLI TINA ve Velké Británii Vá ení rodi e, dovolujeme si Vám nabídnout pro Va e dít mo nost zú astnit se jazykového pobytu v Anglii. Nejv t ím p ínosem takovýchto pobyt je bezpochyby p ekonání strachu

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RODINNÝCH DOM BOHDALEC - ZA ŠKOLOU Místo stavby

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více