Ze života sboru. Modlitba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ze života sboru. Modlitba"

Transkript

1 Milí čtenáři, v letošním a příštím roce nás čeká několik významných výročí. Jsme pozváni do Slaného k výročí 600 let od znovuzavedení přijímání pod obojí. V tomto zpravodaji si připomeneme Jana Žižku, od jehož smrti uplyne 590 let. Celá církev se chystá na připomenutí 600 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa. Děkujeme za statečné svědky víry, kteří jsou nám v mnohém příkladem. Ale mysleme i na ty, kteří v současnosti za víru v Krista pokládají své životy, jsou pro víru v Něho pronásledováni a vražděni. Bratr Jan Žižka Čtení: 1Sam 17, 43 46; 1Te 5, 5 8; J 12, Milé sestry a bratři, 11. října si připomínáme jméno husitského hejtmana Jana Žižky, který zemřel roku 1424 při obléhání Přibyslavi. Všichni, jak tu jsme, víme, že Jan Žižka byl slavným českým válečníkem a geniálním husitským vojevůdcem. Stal se tvůrcem vojenské defenzívní neboli obranné taktiky, která se opírala o vynález tzv. vozové hradby. Nejvíce se proslavil na samém sklonku svého života, kdy se postavil na stranu husitů a jako vrchní hejtman táborského vojska nebyl nikdy poražen. Jeho nepřemožitelnost byla založena nejen na skvělém válečnickém umění, ale také na výjimečné morálce a disciplíně vojsk, kterým velel. To jsou skutečnosti, které známe ze školy, ale které Jana Žižku nevystihují úplně. V Jiráskově dramatu je scéna, ve které si již zcela slepý Žižka nechává předčítat z Písma. A to je obraz, který bychom měli mít před očima, když se nad Žižkovým odkazem zamýšlíme. Válka mu nebyla smyslem života, ani zábavou. Byla mu obživou, zaměstnáním, tak jako dnes jsou profesionální vojáci. Toto řemeslo ale Žižkovi umožnilo víceméně na konci jeho života postavit se na obranu proti hlubokému mravnímu úpadku středověké církve, potažmo celé tehdejší společnosti. Dnes jsme četli v evangeliu, jak Kristus vyhnal z jeruzalémského chrámu prodavače a směnárníky. Můžeme si říci, že podobně vyháněl Žižka ve své době prodavače odpustků a jiné svévolníky. Jak napsal dr. Farský ve své Postile (1925):...Kristův stočený provaz má v ruce Žižkově podobu palcátu a kovaného cepu. Protože v té době platilo nejen u nás, ale v celé Evropě Kristovo slovo: Což není psáno: Můj dům bude domem modlitby všem národům a vy jste z něj učinili peleš lotrovskou... A dnes? Jsou tu zas. To napsal dr. Farský před 90 lety. A měl na mysli nepoctivce všeho druhu. Dnes nestačí čeliti jim smyčkou stočených provazů, ale cep a palcát není zbraní odpovídající dnešní kultuře, nýbrž dlužno čeliti jim jejich zbraněmi hlasovacím lístkem volebním, to nás čeká právě za týden živým slovem, tiskem, můžeme si přidat rozhlasem a televizí... tak, jak by asi dnes čelil jim Jan Žižka, náš bratr věrný. Tolik tedy dosud živé slovo dr. Farského. Bratři a sestry, můžeme být rádi, že jméno Jana Žižky zná opravdu každý Čech, i když představy a znalosti o něm jsou dnes všelijak zkreslené. Stále se ale u nás traduje, že Žižka dokázal v čele husitů vítězit nad několikanásobnou přesilou mnohem lépe vyzbrojených nepřátel. A stále se opakuje stejná otázka: Čím to, že se husité pod jeho velením vždy neohroženě vrhali do boje? My víme, že to nebyl žádný fanatismus, ani naivita. Byla to pevná víra, že bojují za správnou věc, za Boží věc a že Bůh bude stát při nich. Bratři a sestry, kéž bychom i my vždycky dokázali správně odhadnout, kdy je třeba odhodlaně povstat v boji za pravdu a spravedlnost. A kéž bychom k našemu boji, stejně jako bratr Žižka, dokázali plně věřit v zaslíbení, že nás Bůh neopustí, kéž bychom dokázali nepropadat beznaději, ale obléci si... víru a lásku jako pancíř a naději jako přílbu. Vždyť už od biblických dob až dodnes musí církev stále osvědčovat svoji věrnost Bohu a je stále jako David proti Goliášovi postavena proti většině, která straní zlému. Koneckonců i sám Kristus byl v menšině proti svým odpůrcům. A také my sami, bratři a sestry, se můžeme do podobné situace dostat. Nemusí jít o bitvu v tom původním smyslu slova. I v našem okolí se přece může stát, že se někomu děje křivda, že se děje nespravedlnost. I když to na první pohled vypadá, že s tím nemůžeme sami nic udělat, nesmiřme se s tím. Vzpomeňme na našeho bratra Žižku i na biblického Davida nebo starozákonního vojevůdce Jozua, kterého měl Žižka za svůj vzor, a takto posíleni určitě najdeme způsob, jak s pomocí Boží jakýmkoliv problémům čelit. 1

2 Kéž máme stále na paměti, že Bůh je nám nablízku a chrání nás, a proto se nemáme čeho bát, když bojujeme za správnou věc, za Boží věc. Amen. Modlitba Hospodine, děkujeme Ti za věrné svědky, kteří odvážněji než my bojovali za vítězství pravdy Tvého slova nad všemi záměry a slovy lidskými. Jak často se obracíme na útěk před mocí tohoto světa, která se zdá být neporazitelná, jak často se krčíme před mocnými a vlivnými, i když víme, že jejich panování je dočasné, jak často mlčíme tam, kde před našima očima triumfuje síla fyzická před silou duchovní. Děkujeme Ti proto za příklad hejtmana Jana Žižky z Trocnova, který po bitvě u Sudoměře prohlásil k zahanbení nás všech, kteří se spoléháme víc na sebe než na Tebe Pán Bůh jest ráčil bojovati za nás. Pomoz i nám, Bože, abychom po vzoru udatného Jozua, Mistra Jana Husa, Jana Žižky i Tvých bojovníků vytrvali v bitvách dobra a zla, pravdy a lži, lásky a nenávisti. Na jejich odkazu poznáváme, že s Tebou zvítězíme, pokud Ti zachováme úctu a věrnost, neboť Ty sám bojuješ za své věrné a nedáš zahynout nikomu, kdo od Tebe neodejde a sám se Tě nezřekne. Osvoboď nás od Zlého, a naše společenství víry proměň v duchovní vojsko, kterému se dostane milosti Pravdy poznané, od níž neustoupíme. Amen. Mira Poloprutská, pobožnost na diecézním kurzu Ze života sboru Sborový život už se po prázdninách rozjel naplno. Také v Domově pro seniory jsme se začali opět pravidelně scházet každé pondělí odpoledne. Při prvním setkání 8. září posloužil bratr farář Osweto přítomným Večeří Páně. Mužská skupinka začala následně velmi úzce spolupracovat s radou starších a do značné míry převzala odpovědnost za stavebně technické zvelebování budovy našeho kostela. Nejenže muži sepsali, co vše je třeba udělat/opravit, ale také velmi operativně a hlavně s velkým osobním nasazením zahájili rekonstrukci kanceláře. Nejprve v ní rozvedli novou elektroinstalaci, pak otloukli starou omítku. Z peněz náboženské obce už zaplatíme jen položení nové sanační omítky. Všem mužům, kteří přiložili ruku k dílu, patří velký dík. V sobotu 20. září bratr farář Vopálka zajímavě povídal o liturgii a církevních symbolech. Přednášku doprovázel i promítáním ukázek, týkajících se praktických záležitostí, např. jak připravit stůl Páně. Třetí neděli v měsíci, tentokrát to bylo 21. září, zůstáváme ve sboru déle, abychom si popovídali, a spojujeme to i s drobným občerstvením. Tuto neděli využívají i děti, k oslavě svých narozenin. Tentokrát to byl Kryštof, kterému dívky mávaly krepovými stuhami. V sobotu 27. září jsme se vydali na Louštín. O této akci nám napsala sestra Dáša se svými syny. Výlet to byl opravdu zdařilý, díky Pánu za něj. V pátek 3. října se sešly děti poprvé v nové sestavě V pátek 19. září se sešla mužská skupinka, o jejím průběhu nám poslal článek bratr Vladimír. v mimiškolce. Zprvu pomáhal zasloužilý účastník 2

3 mimiškolky Vítek, ale pak už obě holčičky Lucinka a Valentýnka měly program samy. Myslím, že si to pěkně užívaly, a těším se, že už brzy dorostou další děti a budou spolu s nimi tvořit pěknou skupinku. Nad druhou schůzkou mužské skupinky v pátek 3. října se zamyslel bratr Zdeněk. K jeho 79. narozeninám mu vyprošujeme ještě hodně zdraví, síly a Boží moudrosti. V neděli 5. října jsme se připojili k mezinárodní iniciativě Den modliteb za pokoj Jeruzaléma. Modlili jsme se za Izrael v ranní modlitební skupince před bohoslužbou a pak při bohoslužbě v modlitební části během ní jsme na začátek přečetli modlitbu Kadiš jatom, a poté následovaly spontánní modlitby. Sbírka při bohoslužbě, určená na sociální práci ICEJ v Izraeli, činila 1500 Kč. Dvakrát z mužské skupinky Jarmila Chytilová, Eva Bodláková Začátkem září se v čele s bratrem farářem Phanuelem Osweto v Komenského síni tradičně sešla naše mužská skupinka. Jednak aby zahájila pravidelná biblická setkání v mužském kruhu, která se přes dobu letních prázdnin nekonají, jednak aby naznačila důležité problémy, o jejichž řešení se chce letos pokusit. Během setkání, jež se neslo v bratrské i pracovní atmosféře, se najednou vynořila myšlenka o alespoň částečné revitalizaci budovy Husova sboru. A tak se všichni přítomní pobízeni bratrem farářem vydali na prohlídku fary, aby se na vlastní oči přesvědčili, co a kde je třeba vylepšit. Mně, ač do kostela chodím pravidelně, se v jednu chvíli zdálo, že jsem se octl v jakémsi mezičase. Netušil jsem, že uvnitř této budovy je skryto tolik místností, o nichž nevím téměř nic. Začal jsem prožívat přítomný okamžik a nechal se jím volně unést do dob dávno minulých. Zpět do reality mě vrátil hlas našeho bratra a bývalého předsedy rady starších Miloše Fellera, který jako kutil a všeumělec navrhoval ostatním, jak by se dal snížit únik tepla a odstranit problémy s kondenzací vlhkosti a následným vznikem plísní na zdech. Ríša Klozberg coby zkušený hospodář ho pozorně poslouchal a přikyvoval souhlasně hlavou. Láďa Lukavský, jenž byl pověřen prací písaře, to vše pečlivě zapisoval. Zkrátka spolupráce klapala k všestranné spokojenosti. V této souvislosti nechci opominout ani další účastníky, kteří tak či onak přiložili ruku k dílu. To jsou Jiří Tučan, Zdeněk Škrlant a moje maličkost. Jo, a abych nezapomněl, musím zmínit jednu důležitou osobu, Kamilu Kruckou, bez jejíchž odborných poznámek bychom se my muži neobešli. Vladimír Kondor Kdekoli se shromáždí dva nebo tři ve jménu mém, [:tam já:] jsem vprostřed nich. Kristus vprostřed nás. V liturgii naší církve obec zpívá tento verš a já od dětství tato slova opakuji každou neděli, aniž jsem se kdy nad nimi zamyslel, natož abych tento verš procítil. Až došlo k naší mužské skupince, a ať jsem počítal jakkoli, nebyli jsme více než tři: Phanuel Osweto, Ladislav Lukavský a já. Neodvažuji se říci, že jsme byli čtyři, protože nemám promyšleno, jestli mohu Ježíše Krista vojensky řečeno vzít do stavu. A mohu říci, že pokud bych mohl s Ježíšem mluvit z očí do očí, poprosil bych ho, jestli by mi mohl říci, o čem byla řeč. Běžně se skupinka vejde do šedesáti minut, tentokrát se naše shromáždění protáhlo skoro o hodinu. Poslouchal jsem s otevřenými ústy, o čem se hovoří, a připadalo mi, že Phanuel a Ládík hovoří jazykem, který já neovládám. Byl bych docela rád, kdyby nás bylo přítomno víc, abych mohl porovnat míru svého chápání s jinými. (Nemám na mysli Miloše Fellera ani Jirku Tučana, ale běžné věřící.) Aby nás pomalejších bylo více. Výsledkem mého přemítání bylo, že si musím sáhnout na dno. Byl bych rád, kdyby to dno nebylo tak hluboko, jak se mi to jeví. Nakonec však něco trochu radostného. Nemusel jsem čekat na mandelinku jako jindy, protože Ládík mě odvezl domů. Když jsem vystupoval z auta, litoval jsem, že se nikdo nedívá z okna, aby viděl, skromně řečeno, jakou moje maličkost má důležitost. PS: Tento svůj příběh jsem vylíčil pod dojmem slov faráře Václava Vacka, kterého můžeme občas vidět v televizi. Říká, že i v církvi je prostor pro humor. Je na vás, jak můj humor posoudíte. Výlet na Louštín 27. září 2014 Zdeněk Kolářský V sobotu se uskutečnil dlouho plánovaný výlet. Sešli jsme se na nádraží v Kladně v hojném počtu. Společnost byla pestrá, do vlaku jsme nastoupili v dobré náladě. Vystoupili jsme v Řevničově. To už krásně svítilo sluníčko a vypadalo to na krásný den. Ještě společné foto a vyrazili jsme. Volným tempem 3

4 jsme se vydali po modré značce. Za chvíli byla první malá přestávka. Les krásně voněl a pochod jsme si proložili sbíráním hub. Děti si cestou udělaly další neplánovanou přestávku u lesního domečku. Pak jsme dorazili na vyhlídku, kde byl delší odpočinek, oběd a opékání buřtů. Vilma pro děti připravila hry a soutěže a došlo i na medaile. Nevím, jestli má někdo tu čokoládovou medaili schovanou do dneška, ale u nás se hned po předání stala sladkou tečkou. Pokračovali jsme až do Lužné. Celý den byl opravdu pohodový, měli jsme čas si mezi sebou popovídat, počasí nám přálo. V Lužné jsme se rozdělili a rozloučili, většina šla na vlak zpátky do Kladna a menší část do železničního muzea. Musím říct, že muzeum pro nás bylo opravdu zlatým hřebem kafe v jídelním voze, modelová železnice, prohlídka lokomotiv a vagónů. Děkujeme Evě Bodlákové za zorganizování příjemně stráveného dne. Dáša, Tomáš, Oliver a Daniel Almadovi Vzpomínka na dovolenou Ještě pár zážitků z mé letní dovolené. Protože náš pražský klub důchodců měl naplánovaný výlet střední Čechy Doksy, Mimoň, Lamberk, tak jsem je s radostí ještě jednou projela a zavzpomínala na hezké chvíle, které jsme prožívali společně s naším sborem. Zamávala jsem na Bezděz, a dále Mimoň, krásnou horskou krajinou jsme pokračovali na hrad Lemberk, kde žil i jeho zakladatel, pán z Lemberka. Ale to hlavní pro nás je, že jeho ženou byla Zdislava, která zde žila a měla velké dary od Pána. Uzdravovala a pomáhala nemocným, ale i mrtvé vracela k životu. Její světnička, kaple Sv. Ducha, je krásně opravená, stejně jako celý hrad. V roce 1907 byla Zdislava prohlášena za blahoslavenou. Hrad byl v 16. století převeden z vojenské funkce na renesanční sídlo, je dnes v plné kráse. Po obědě jsme pokračovali na prohlídku zámku Zákupy, jehož stavbu zahájil v 15. století Berka z Dubé. Jak se panstvo střídalo, nás tak nezajímá, ale jací naši předkové byli (věřící)! Při vstupu do zámku jdeme do kaple, kde nás překvapí v nadživotní velikosti ve skle v barvě obraz sv. Ludmily a sv. Václava, i v kapli se věřící člověk cítí dobře. Co všechno se tu událo, nebudu popisovat. I Napoleon tu zažil prohru. Ferdinand I., když se vzdal trůnu, přestavěl zámek na letní sídlo a upravil, vše bylo udržováno až do dnešní podoby. V druhém poschodí na stěnách a stropě jsme mohli vidět malbu Život Pána Ježíše od narození po celý Jeho život až ke kříži a radostné vzkříšení, o jejíž obnovení se zasloužil Josef Navrátil. I vybavení kaple a interiéru byla jeho práce. K zámku patří krásná velká a udržovaná zahrada. Oba zámky patří státu. Díky všem, kdo se o ně starají. Růžena Adamová P.S. Mohla bych ještě dále psát, že letošní rok vzpomínám na Egypt. (Pozn. redakce: I když letos ve svých 88 letech sestra Růženka nevykonala svoji každoroční cestu do Egypta, potvrzujeme, že po prázdninách přišla na biblickou hodinu svěží a opálená, patrně z výletů a ze zahrady své dcery.) Zázraky se dějí na pokračování Můj syn měl před 4 1/2 lety nehodu na silné motorce Honda Byl 6 týdnů v nemocnici v Hradci Králové v umělém spánku se zraněnou hlavou a otokem mozku. Po našich společných modlitbách a mých prosbách učinil Pán zázrak a syn žije. Normálně myslí, jen byl dříve velmi plačtivý. Bohužel je stále upoután na vozík. Díky velké péči jeho ženy se mu daří dobře. Modlila jsem se za druhý zázrak, aby mohl chodit. Jakou jsem měla radost, když mi vnučka volala, že taťka začíná sám chodit, to si ani nedovedete představit. Není to stále ještě jistá chůze, ale s hůlkou a oporou. I tak mám obrovskou radost z vyslyšených modliteb a druhého zázraku, který se právě děje. Vřelé díky našemu Pánu. Vilma Pokorná Projekt Afrika Africe 2014 čtvrté výročí našeho působení v Keni Sestry a bratři, drazí přátelé a sponzoři našeho charitativního projektu Afrika Africe, mám to potěšení Vás opět informovat o několika posledních fázích vývoje našeho projektu. Afrika Africe nadále plní své cíle charitativního projektu tím, že vnáší velké změny do životů našich svěřenců. Díky Vaší neustálé pomoci, kterou jste již od počátku poskytovali, slaví další úspěšný rok a máme také další skupinu studentů, kteří dokončili počítačový výcvik v našem centru v Keni. Rádi bychom na tomto místě poděkovali Vám všem za důvěru v tento projekt, který mění životy mnoha mladým lidem v Keni. V průběhu posledních pěti let jsme tento charitativní projekt průběžně propagovali na různých místech a v různých sektorech, což nám umožnilo získat mnoho sponzorů. Samozřejmě nebylo nikdy zcela nemožné najít zájemce, kteří přiloží ruku k dílu a umožní dosáhnout úspěšného provozu projektu. Bez nich by ale projekt úspěšný nebyl. Svůj velký dík proto směřujeme i těm, kteří se různým způsobem zasadili o podporu a propagaci projektu v posledních 4

5 letech. Nechť Vás Bůh odmění a požehná Vám za Vaši velikou oběť a podporu. Nyní k vývoji projektu. Aktuálně jsou v Keni v provozu tři programy: výcvik počítačových dovedností, sirotčinec a program sponzorství vzdělávání. Počítačové centrum je již dobře zaběhnuté a od svého vzniku v roce 2010 prospělo 160 mladým lidem z nairobského slumu Mukuru. Letos se konala graduační slavnost 13 studentů počítačového kurzu. V současnosti v centru probíhají denní kurzy pro více než 15 studentů, kteří se zde učí různé dovednosti v IT. Sirotčinec Scream Africa, který podporujeme, pečuje v současnosti o 50 chlapců. Kromě podpory provozu jsme tento program pomoci rozšířili založením primární a sekundární školy (rozšířená obdoba prvního a druhého stupně ZŠ) pro sirotky a velmi potřebné žáky. Náš program sponzorství vzdělávání již pomohl 33 studentům, kteří úspěšně dokončili středoškolské vzdělání, a 12 z nich nyní studuje na různých keňských univerzitách. Jménem realizátorů projektu Afrika Africe Nairobi a Praha Mgr. Phanuel Osweto, PhD. vedoucí projektu a farář CČSH-Kladno Kontakt:www.afrikaafrice.cz, č. ú.: Česká spořitelna /0800 v. s. 777 Pozvání na vernisáž expozice o kladenských Židech V pondělí 20. října. v 17 hod se v našem kostele sejdeme, abychom veřejnosti představili expozici o historii kladenské židovské obce. Skutečnost, že budova našeho kostela je bývalá synagoga, si uvědomujeme již delší dobu. Většinou si také pamatujeme, jak požehnaná byla setkání s americkými a britskými Židy a všechno, co se dělo kolem kladenských svitků Tóry. V průběhu těchto vesměs velmi radostných a povznášejících událostí jsme na sebe vzali závazek vzpomínání na bývalé uživatele kladenské synagogy. Dvakrát jsme četli jména všech Židů, kteří se nevrátili z koncentračních a vyhlazovacích táborů, kam odjeli z Kladna v únoru Přihlásili jsme se do projektu Pamatuj!. Naším dalším záměrem, jak uctít památku těch, kteří se od konce 19. století do roku 1939 scházeli v kladenské synagoze, bylo vytvořit zde stálou expozici, která by připomínala tragický osud příslušníků židovského národa v našem městě. Před rokem jsme proto požádali o finanční příspěvek Nadační fond obětem holocaustu a Statutární město Kladno. Původně jsme počítali se třemi panely, avšak finanční příspěvky nebyly dostatečně vysoké, proto budou nakonec panely jen dva. O spolupráci na tomto projektu jsme požádali PaedDr. Irenu Veverkovou a Radka Hejreta. Dr. Veverková s námi vždy velmi ochotně spolupracuje. I tentokrát se hned pustila do práce a zpracovala scénář expozice. Grafického návrhu a realizace se ujal Radek Hejret, s kterým jsme dříve také mnohokrát spolupracovali. Radek Hejret dnes pracuje jako lektor a regionální koordinátor přednášek o antisemitismu a holocaustu, proto nám může pomoci nejen jako grafik, ale i jako realizátor následných přednášek na tato témata. Projekt jsme nazvali Tvé jméno budu připomínat Židé v Kladně V názvu projektu jsou slova žalmisty, který má na mysli jméno Hospodinovo. Přestože je expozice určena nejširší veřejnosti, nechceme duchovní rozměr opominout. Věřím, že se přijdete na vernisáž podívat. Promluví autoři expozice a židovské písně zazpívá sbor Gaudium. Srdečně vás zvu. Eva Bodláková Pijte z něho všichni! Přesně 600 let od znovuzavedení přijímání z kalicha pro věřící laiky připomene Církev československá husitská ve Slaném děkovnou bohoslužbou s výkladem významu přijímání sub utraque ( pod obojí ) a s otevřeným přístupem k Večeři Páně pro pokřtěné v kterékoli církvi. Toto naše konání je příspěvkem ke snaze po sbratření znesvářené společnosti. Přijďte s námi tuto snahu sdílet! Můžete si také s vděčností uvědomit, že husitská reformace právě přijímáním z kalicha přiblížila demokracii dávno před osvícenstvím. Děkovné setkání se uskuteční v modlitebně Církve československé husitské, Šultysova 603 (u tržiště), ve čtvrtek 23. října 2014 v 18 hodin. Zve sbor CČSH a jeho pastor Stanislav Jurek 5

6 DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ novodobá tradice V Praze dne 9. října 2014 Vážené sestry a vážení bratři v NO CČSH, obracím se na Vás v souvislosti s blížícím se Dnem válečných veteránů. Již posedmé od roku 2008 připravuje naše Církev (CČSH) slavnostní bohoslužbu se vzpomínkou u příležitosti Dne válečných veteránů. Tento Den, slavený vždy k výročí konce Velké války (I. světové války, ukončené příměřím dne v 11 hodin 11 minut), má připomínat hodnoty, které v době relativního míru a blahobytu bývají často podceňovány: statečnost a ochotu k oběti. Chceme slavnost věnovat lidem obětavým, kteří zemřeli ve službě, při plnění svých povinností, kdo zahynuli v boji, umírali za nás, abychom my mohli žít a lépe žít, hrdinům, jejich dědicům a potomkům. Máme za to, že naše vlast, tolik spjatá se všemi tragickými událostmi 20. století, takové připomínání velmi silně potřebuje. Pro naši Církev má tento Den ( ) ještě zvláštní význam jako úmrtní den studenta Jana Opletala, člena naší Církve, zraněného při demonstraci 28. října 1939, jehož pohřeb 15. listopadu 1939 přerostl v mohutnou manifestaci proti okupantům a posloužil jako záminka k nacistické represi vůči studentům ( ) a k uzavření českých vysokých škol. Máme naději, že touto cestou přispíváme k tomu, aby si význam tohoto Dne připustila i nejširší česká veřejnost. Proto věnujeme Dnu válečných veteránů patřičnou pozornost, společně s představiteli našeho státu, veřejnosti, politického a společenského života, Armády ČR (i s vojenskými kaplany), Čs. obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Hasičského záchranného sboru, České obce sokolské, Společnosti M. R. Štefánika, Masarykovy společnosti, Společnosti Edvarda Beneše a dalších. Ekumenický rozměr slavnosti bude zabezpečen účastí zástupců Ekumenické rady církví v ČR. Vážené sestry, vážení bratří, dovolte mi, abych Vás na tuto slavnost co nejsrdečněji pozval. Slavnostní bohoslužba za účasti členů biskupského a duchovenského sboru Církve československé husitské (CČSH) se uskuteční v Chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze v předvečer Dne, to je v pondělí 10. listopadu 2014 v 17 hodin. Jejím liturgickým základem by tentokrát opět měla být večerní pobožnost podle Františka Kalouse. K hojné účasti zveme Vás všechny. Duchovní (zvláště z Prahy a okolí, pokud možno, v talárech) i laiky a sympatizanty. Prosíme i ty, kdo se nebudou moci dostavit, aby na nás vzpomněli ve svých modlitbách. V úctě a s nadějí, že svou přítomností budete moci přispět k vážnosti a k významu připravované slavnosti Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.,biskup pražský Připravované akce Neděle 19. října v 9 hod. bohoslužba s prodlouženou. Při dětské skupince proběhne oslava narozenin dětí narozených v říjnu. Pondělí 20. října v 17 hod. vernisáž stálé expozice Tvé jméno budu připomínat Židé v Kladně Na programu jsou židovské písně v podání souboru Gaudium, slovo duchovního Mgr. Phanuela Osweto, Ph.D., slovo autorky scénáře PaedDr. Ireny Veverkové, slovo autora grafického návrhu Radka Hejreta a samozřejmě i drobné občerstvení. Neděle 26. října v 18 hod. koncert Panochova kvarteta. Program: Joseph Haydn: Smyčcový kvartet D dur, Franz Schubert: Smyčcový kvartet Es dur, Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet e moll Z mého života. Vstupné 150 Kč, studenti a důchodci 100 Kč. Pátek 7. listopadu ve 14 hod. výtvarná dílna, jejímž cílem je vyrobit figurky pro mimiškolku. Zváni jsou všichni, kdo rádi tvoří. Pravidelná setkání Neděle 8:15 hod. modlitební skupinka 9 hod. bohoslužba s péčí o děti Pondělí 15 hod. setkání v Domově pro seniory 17 hod. ženská skupinka nad Biblí Úterý ženská skupinka domácí dle domluvy Středa 16:45 hod. sdílení a modlitby 17:45 hod. biblická hodina Pátek 9 hod. mimiškolka sudý týden 14:30 hod. mladší mládež 16 hod. mládež 17:30 hod. mužská skupinka sudý týden Křesťanská poradna je otevřena každou středu od 15 do 16:30 hod. Otevřený kostel je k dispozici každou středu od 15 do 16:30 hod. Úřední hodiny pro vyřízení potřebných záležitostí jsou ve čtvrtek od 9 do 11 hod. nebo ve středu od 15 do 16:30 hod. Toto Nahoru, další zprávy, nedělní kázání, aktuality i fotografie naleznete na našem webu Datum vydání: 10. října 2014 Red. rada: J. Chytilová, S. Jurek, P. Osweto, P. Vlková, M. Vlková Neoznačené příspěvky připravila redakční rada. 6

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ 9/2015 Vážení přátelé slánského muzea, letní prázdniny jsou za námi, podzim se pomalu blíží a s ním i zahájení nové sezóny KPH, pokračování přednáškového cyklu v malé galerii muzea, ale i ukončení

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila V sobotu 7.11.2009 proběhlo jubilejní setkání členůobčanského sdružení Geophila u příležitosti 20. výročí založení sekce sběratelůznámkových zemí. Ano,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

O nás 4/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 4/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 4/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, poslední březnová neděle nám opět připomněla slavné vzkříšení Pána Ježíše Krista. Když k učedníkům dolehly první zvěsti

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více