Ze života sboru. Modlitba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ze života sboru. Modlitba"

Transkript

1 Milí čtenáři, v letošním a příštím roce nás čeká několik významných výročí. Jsme pozváni do Slaného k výročí 600 let od znovuzavedení přijímání pod obojí. V tomto zpravodaji si připomeneme Jana Žižku, od jehož smrti uplyne 590 let. Celá církev se chystá na připomenutí 600 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa. Děkujeme za statečné svědky víry, kteří jsou nám v mnohém příkladem. Ale mysleme i na ty, kteří v současnosti za víru v Krista pokládají své životy, jsou pro víru v Něho pronásledováni a vražděni. Bratr Jan Žižka Čtení: 1Sam 17, 43 46; 1Te 5, 5 8; J 12, Milé sestry a bratři, 11. října si připomínáme jméno husitského hejtmana Jana Žižky, který zemřel roku 1424 při obléhání Přibyslavi. Všichni, jak tu jsme, víme, že Jan Žižka byl slavným českým válečníkem a geniálním husitským vojevůdcem. Stal se tvůrcem vojenské defenzívní neboli obranné taktiky, která se opírala o vynález tzv. vozové hradby. Nejvíce se proslavil na samém sklonku svého života, kdy se postavil na stranu husitů a jako vrchní hejtman táborského vojska nebyl nikdy poražen. Jeho nepřemožitelnost byla založena nejen na skvělém válečnickém umění, ale také na výjimečné morálce a disciplíně vojsk, kterým velel. To jsou skutečnosti, které známe ze školy, ale které Jana Žižku nevystihují úplně. V Jiráskově dramatu je scéna, ve které si již zcela slepý Žižka nechává předčítat z Písma. A to je obraz, který bychom měli mít před očima, když se nad Žižkovým odkazem zamýšlíme. Válka mu nebyla smyslem života, ani zábavou. Byla mu obživou, zaměstnáním, tak jako dnes jsou profesionální vojáci. Toto řemeslo ale Žižkovi umožnilo víceméně na konci jeho života postavit se na obranu proti hlubokému mravnímu úpadku středověké církve, potažmo celé tehdejší společnosti. Dnes jsme četli v evangeliu, jak Kristus vyhnal z jeruzalémského chrámu prodavače a směnárníky. Můžeme si říci, že podobně vyháněl Žižka ve své době prodavače odpustků a jiné svévolníky. Jak napsal dr. Farský ve své Postile (1925):...Kristův stočený provaz má v ruce Žižkově podobu palcátu a kovaného cepu. Protože v té době platilo nejen u nás, ale v celé Evropě Kristovo slovo: Což není psáno: Můj dům bude domem modlitby všem národům a vy jste z něj učinili peleš lotrovskou... A dnes? Jsou tu zas. To napsal dr. Farský před 90 lety. A měl na mysli nepoctivce všeho druhu. Dnes nestačí čeliti jim smyčkou stočených provazů, ale cep a palcát není zbraní odpovídající dnešní kultuře, nýbrž dlužno čeliti jim jejich zbraněmi hlasovacím lístkem volebním, to nás čeká právě za týden živým slovem, tiskem, můžeme si přidat rozhlasem a televizí... tak, jak by asi dnes čelil jim Jan Žižka, náš bratr věrný. Tolik tedy dosud živé slovo dr. Farského. Bratři a sestry, můžeme být rádi, že jméno Jana Žižky zná opravdu každý Čech, i když představy a znalosti o něm jsou dnes všelijak zkreslené. Stále se ale u nás traduje, že Žižka dokázal v čele husitů vítězit nad několikanásobnou přesilou mnohem lépe vyzbrojených nepřátel. A stále se opakuje stejná otázka: Čím to, že se husité pod jeho velením vždy neohroženě vrhali do boje? My víme, že to nebyl žádný fanatismus, ani naivita. Byla to pevná víra, že bojují za správnou věc, za Boží věc a že Bůh bude stát při nich. Bratři a sestry, kéž bychom i my vždycky dokázali správně odhadnout, kdy je třeba odhodlaně povstat v boji za pravdu a spravedlnost. A kéž bychom k našemu boji, stejně jako bratr Žižka, dokázali plně věřit v zaslíbení, že nás Bůh neopustí, kéž bychom dokázali nepropadat beznaději, ale obléci si... víru a lásku jako pancíř a naději jako přílbu. Vždyť už od biblických dob až dodnes musí církev stále osvědčovat svoji věrnost Bohu a je stále jako David proti Goliášovi postavena proti většině, která straní zlému. Koneckonců i sám Kristus byl v menšině proti svým odpůrcům. A také my sami, bratři a sestry, se můžeme do podobné situace dostat. Nemusí jít o bitvu v tom původním smyslu slova. I v našem okolí se přece může stát, že se někomu děje křivda, že se děje nespravedlnost. I když to na první pohled vypadá, že s tím nemůžeme sami nic udělat, nesmiřme se s tím. Vzpomeňme na našeho bratra Žižku i na biblického Davida nebo starozákonního vojevůdce Jozua, kterého měl Žižka za svůj vzor, a takto posíleni určitě najdeme způsob, jak s pomocí Boží jakýmkoliv problémům čelit. 1

2 Kéž máme stále na paměti, že Bůh je nám nablízku a chrání nás, a proto se nemáme čeho bát, když bojujeme za správnou věc, za Boží věc. Amen. Modlitba Hospodine, děkujeme Ti za věrné svědky, kteří odvážněji než my bojovali za vítězství pravdy Tvého slova nad všemi záměry a slovy lidskými. Jak často se obracíme na útěk před mocí tohoto světa, která se zdá být neporazitelná, jak často se krčíme před mocnými a vlivnými, i když víme, že jejich panování je dočasné, jak často mlčíme tam, kde před našima očima triumfuje síla fyzická před silou duchovní. Děkujeme Ti proto za příklad hejtmana Jana Žižky z Trocnova, který po bitvě u Sudoměře prohlásil k zahanbení nás všech, kteří se spoléháme víc na sebe než na Tebe Pán Bůh jest ráčil bojovati za nás. Pomoz i nám, Bože, abychom po vzoru udatného Jozua, Mistra Jana Husa, Jana Žižky i Tvých bojovníků vytrvali v bitvách dobra a zla, pravdy a lži, lásky a nenávisti. Na jejich odkazu poznáváme, že s Tebou zvítězíme, pokud Ti zachováme úctu a věrnost, neboť Ty sám bojuješ za své věrné a nedáš zahynout nikomu, kdo od Tebe neodejde a sám se Tě nezřekne. Osvoboď nás od Zlého, a naše společenství víry proměň v duchovní vojsko, kterému se dostane milosti Pravdy poznané, od níž neustoupíme. Amen. Mira Poloprutská, pobožnost na diecézním kurzu Ze života sboru Sborový život už se po prázdninách rozjel naplno. Také v Domově pro seniory jsme se začali opět pravidelně scházet každé pondělí odpoledne. Při prvním setkání 8. září posloužil bratr farář Osweto přítomným Večeří Páně. Mužská skupinka začala následně velmi úzce spolupracovat s radou starších a do značné míry převzala odpovědnost za stavebně technické zvelebování budovy našeho kostela. Nejenže muži sepsali, co vše je třeba udělat/opravit, ale také velmi operativně a hlavně s velkým osobním nasazením zahájili rekonstrukci kanceláře. Nejprve v ní rozvedli novou elektroinstalaci, pak otloukli starou omítku. Z peněz náboženské obce už zaplatíme jen položení nové sanační omítky. Všem mužům, kteří přiložili ruku k dílu, patří velký dík. V sobotu 20. září bratr farář Vopálka zajímavě povídal o liturgii a církevních symbolech. Přednášku doprovázel i promítáním ukázek, týkajících se praktických záležitostí, např. jak připravit stůl Páně. Třetí neděli v měsíci, tentokrát to bylo 21. září, zůstáváme ve sboru déle, abychom si popovídali, a spojujeme to i s drobným občerstvením. Tuto neděli využívají i děti, k oslavě svých narozenin. Tentokrát to byl Kryštof, kterému dívky mávaly krepovými stuhami. V sobotu 27. září jsme se vydali na Louštín. O této akci nám napsala sestra Dáša se svými syny. Výlet to byl opravdu zdařilý, díky Pánu za něj. V pátek 3. října se sešly děti poprvé v nové sestavě V pátek 19. září se sešla mužská skupinka, o jejím průběhu nám poslal článek bratr Vladimír. v mimiškolce. Zprvu pomáhal zasloužilý účastník 2

3 mimiškolky Vítek, ale pak už obě holčičky Lucinka a Valentýnka měly program samy. Myslím, že si to pěkně užívaly, a těším se, že už brzy dorostou další děti a budou spolu s nimi tvořit pěknou skupinku. Nad druhou schůzkou mužské skupinky v pátek 3. října se zamyslel bratr Zdeněk. K jeho 79. narozeninám mu vyprošujeme ještě hodně zdraví, síly a Boží moudrosti. V neděli 5. října jsme se připojili k mezinárodní iniciativě Den modliteb za pokoj Jeruzaléma. Modlili jsme se za Izrael v ranní modlitební skupince před bohoslužbou a pak při bohoslužbě v modlitební části během ní jsme na začátek přečetli modlitbu Kadiš jatom, a poté následovaly spontánní modlitby. Sbírka při bohoslužbě, určená na sociální práci ICEJ v Izraeli, činila 1500 Kč. Dvakrát z mužské skupinky Jarmila Chytilová, Eva Bodláková Začátkem září se v čele s bratrem farářem Phanuelem Osweto v Komenského síni tradičně sešla naše mužská skupinka. Jednak aby zahájila pravidelná biblická setkání v mužském kruhu, která se přes dobu letních prázdnin nekonají, jednak aby naznačila důležité problémy, o jejichž řešení se chce letos pokusit. Během setkání, jež se neslo v bratrské i pracovní atmosféře, se najednou vynořila myšlenka o alespoň částečné revitalizaci budovy Husova sboru. A tak se všichni přítomní pobízeni bratrem farářem vydali na prohlídku fary, aby se na vlastní oči přesvědčili, co a kde je třeba vylepšit. Mně, ač do kostela chodím pravidelně, se v jednu chvíli zdálo, že jsem se octl v jakémsi mezičase. Netušil jsem, že uvnitř této budovy je skryto tolik místností, o nichž nevím téměř nic. Začal jsem prožívat přítomný okamžik a nechal se jím volně unést do dob dávno minulých. Zpět do reality mě vrátil hlas našeho bratra a bývalého předsedy rady starších Miloše Fellera, který jako kutil a všeumělec navrhoval ostatním, jak by se dal snížit únik tepla a odstranit problémy s kondenzací vlhkosti a následným vznikem plísní na zdech. Ríša Klozberg coby zkušený hospodář ho pozorně poslouchal a přikyvoval souhlasně hlavou. Láďa Lukavský, jenž byl pověřen prací písaře, to vše pečlivě zapisoval. Zkrátka spolupráce klapala k všestranné spokojenosti. V této souvislosti nechci opominout ani další účastníky, kteří tak či onak přiložili ruku k dílu. To jsou Jiří Tučan, Zdeněk Škrlant a moje maličkost. Jo, a abych nezapomněl, musím zmínit jednu důležitou osobu, Kamilu Kruckou, bez jejíchž odborných poznámek bychom se my muži neobešli. Vladimír Kondor Kdekoli se shromáždí dva nebo tři ve jménu mém, [:tam já:] jsem vprostřed nich. Kristus vprostřed nás. V liturgii naší církve obec zpívá tento verš a já od dětství tato slova opakuji každou neděli, aniž jsem se kdy nad nimi zamyslel, natož abych tento verš procítil. Až došlo k naší mužské skupince, a ať jsem počítal jakkoli, nebyli jsme více než tři: Phanuel Osweto, Ladislav Lukavský a já. Neodvažuji se říci, že jsme byli čtyři, protože nemám promyšleno, jestli mohu Ježíše Krista vojensky řečeno vzít do stavu. A mohu říci, že pokud bych mohl s Ježíšem mluvit z očí do očí, poprosil bych ho, jestli by mi mohl říci, o čem byla řeč. Běžně se skupinka vejde do šedesáti minut, tentokrát se naše shromáždění protáhlo skoro o hodinu. Poslouchal jsem s otevřenými ústy, o čem se hovoří, a připadalo mi, že Phanuel a Ládík hovoří jazykem, který já neovládám. Byl bych docela rád, kdyby nás bylo přítomno víc, abych mohl porovnat míru svého chápání s jinými. (Nemám na mysli Miloše Fellera ani Jirku Tučana, ale běžné věřící.) Aby nás pomalejších bylo více. Výsledkem mého přemítání bylo, že si musím sáhnout na dno. Byl bych rád, kdyby to dno nebylo tak hluboko, jak se mi to jeví. Nakonec však něco trochu radostného. Nemusel jsem čekat na mandelinku jako jindy, protože Ládík mě odvezl domů. Když jsem vystupoval z auta, litoval jsem, že se nikdo nedívá z okna, aby viděl, skromně řečeno, jakou moje maličkost má důležitost. PS: Tento svůj příběh jsem vylíčil pod dojmem slov faráře Václava Vacka, kterého můžeme občas vidět v televizi. Říká, že i v církvi je prostor pro humor. Je na vás, jak můj humor posoudíte. Výlet na Louštín 27. září 2014 Zdeněk Kolářský V sobotu se uskutečnil dlouho plánovaný výlet. Sešli jsme se na nádraží v Kladně v hojném počtu. Společnost byla pestrá, do vlaku jsme nastoupili v dobré náladě. Vystoupili jsme v Řevničově. To už krásně svítilo sluníčko a vypadalo to na krásný den. Ještě společné foto a vyrazili jsme. Volným tempem 3

4 jsme se vydali po modré značce. Za chvíli byla první malá přestávka. Les krásně voněl a pochod jsme si proložili sbíráním hub. Děti si cestou udělaly další neplánovanou přestávku u lesního domečku. Pak jsme dorazili na vyhlídku, kde byl delší odpočinek, oběd a opékání buřtů. Vilma pro děti připravila hry a soutěže a došlo i na medaile. Nevím, jestli má někdo tu čokoládovou medaili schovanou do dneška, ale u nás se hned po předání stala sladkou tečkou. Pokračovali jsme až do Lužné. Celý den byl opravdu pohodový, měli jsme čas si mezi sebou popovídat, počasí nám přálo. V Lužné jsme se rozdělili a rozloučili, většina šla na vlak zpátky do Kladna a menší část do železničního muzea. Musím říct, že muzeum pro nás bylo opravdu zlatým hřebem kafe v jídelním voze, modelová železnice, prohlídka lokomotiv a vagónů. Děkujeme Evě Bodlákové za zorganizování příjemně stráveného dne. Dáša, Tomáš, Oliver a Daniel Almadovi Vzpomínka na dovolenou Ještě pár zážitků z mé letní dovolené. Protože náš pražský klub důchodců měl naplánovaný výlet střední Čechy Doksy, Mimoň, Lamberk, tak jsem je s radostí ještě jednou projela a zavzpomínala na hezké chvíle, které jsme prožívali společně s naším sborem. Zamávala jsem na Bezděz, a dále Mimoň, krásnou horskou krajinou jsme pokračovali na hrad Lemberk, kde žil i jeho zakladatel, pán z Lemberka. Ale to hlavní pro nás je, že jeho ženou byla Zdislava, která zde žila a měla velké dary od Pána. Uzdravovala a pomáhala nemocným, ale i mrtvé vracela k životu. Její světnička, kaple Sv. Ducha, je krásně opravená, stejně jako celý hrad. V roce 1907 byla Zdislava prohlášena za blahoslavenou. Hrad byl v 16. století převeden z vojenské funkce na renesanční sídlo, je dnes v plné kráse. Po obědě jsme pokračovali na prohlídku zámku Zákupy, jehož stavbu zahájil v 15. století Berka z Dubé. Jak se panstvo střídalo, nás tak nezajímá, ale jací naši předkové byli (věřící)! Při vstupu do zámku jdeme do kaple, kde nás překvapí v nadživotní velikosti ve skle v barvě obraz sv. Ludmily a sv. Václava, i v kapli se věřící člověk cítí dobře. Co všechno se tu událo, nebudu popisovat. I Napoleon tu zažil prohru. Ferdinand I., když se vzdal trůnu, přestavěl zámek na letní sídlo a upravil, vše bylo udržováno až do dnešní podoby. V druhém poschodí na stěnách a stropě jsme mohli vidět malbu Život Pána Ježíše od narození po celý Jeho život až ke kříži a radostné vzkříšení, o jejíž obnovení se zasloužil Josef Navrátil. I vybavení kaple a interiéru byla jeho práce. K zámku patří krásná velká a udržovaná zahrada. Oba zámky patří státu. Díky všem, kdo se o ně starají. Růžena Adamová P.S. Mohla bych ještě dále psát, že letošní rok vzpomínám na Egypt. (Pozn. redakce: I když letos ve svých 88 letech sestra Růženka nevykonala svoji každoroční cestu do Egypta, potvrzujeme, že po prázdninách přišla na biblickou hodinu svěží a opálená, patrně z výletů a ze zahrady své dcery.) Zázraky se dějí na pokračování Můj syn měl před 4 1/2 lety nehodu na silné motorce Honda Byl 6 týdnů v nemocnici v Hradci Králové v umělém spánku se zraněnou hlavou a otokem mozku. Po našich společných modlitbách a mých prosbách učinil Pán zázrak a syn žije. Normálně myslí, jen byl dříve velmi plačtivý. Bohužel je stále upoután na vozík. Díky velké péči jeho ženy se mu daří dobře. Modlila jsem se za druhý zázrak, aby mohl chodit. Jakou jsem měla radost, když mi vnučka volala, že taťka začíná sám chodit, to si ani nedovedete představit. Není to stále ještě jistá chůze, ale s hůlkou a oporou. I tak mám obrovskou radost z vyslyšených modliteb a druhého zázraku, který se právě děje. Vřelé díky našemu Pánu. Vilma Pokorná Projekt Afrika Africe 2014 čtvrté výročí našeho působení v Keni Sestry a bratři, drazí přátelé a sponzoři našeho charitativního projektu Afrika Africe, mám to potěšení Vás opět informovat o několika posledních fázích vývoje našeho projektu. Afrika Africe nadále plní své cíle charitativního projektu tím, že vnáší velké změny do životů našich svěřenců. Díky Vaší neustálé pomoci, kterou jste již od počátku poskytovali, slaví další úspěšný rok a máme také další skupinu studentů, kteří dokončili počítačový výcvik v našem centru v Keni. Rádi bychom na tomto místě poděkovali Vám všem za důvěru v tento projekt, který mění životy mnoha mladým lidem v Keni. V průběhu posledních pěti let jsme tento charitativní projekt průběžně propagovali na různých místech a v různých sektorech, což nám umožnilo získat mnoho sponzorů. Samozřejmě nebylo nikdy zcela nemožné najít zájemce, kteří přiloží ruku k dílu a umožní dosáhnout úspěšného provozu projektu. Bez nich by ale projekt úspěšný nebyl. Svůj velký dík proto směřujeme i těm, kteří se různým způsobem zasadili o podporu a propagaci projektu v posledních 4

5 letech. Nechť Vás Bůh odmění a požehná Vám za Vaši velikou oběť a podporu. Nyní k vývoji projektu. Aktuálně jsou v Keni v provozu tři programy: výcvik počítačových dovedností, sirotčinec a program sponzorství vzdělávání. Počítačové centrum je již dobře zaběhnuté a od svého vzniku v roce 2010 prospělo 160 mladým lidem z nairobského slumu Mukuru. Letos se konala graduační slavnost 13 studentů počítačového kurzu. V současnosti v centru probíhají denní kurzy pro více než 15 studentů, kteří se zde učí různé dovednosti v IT. Sirotčinec Scream Africa, který podporujeme, pečuje v současnosti o 50 chlapců. Kromě podpory provozu jsme tento program pomoci rozšířili založením primární a sekundární školy (rozšířená obdoba prvního a druhého stupně ZŠ) pro sirotky a velmi potřebné žáky. Náš program sponzorství vzdělávání již pomohl 33 studentům, kteří úspěšně dokončili středoškolské vzdělání, a 12 z nich nyní studuje na různých keňských univerzitách. Jménem realizátorů projektu Afrika Africe Nairobi a Praha Mgr. Phanuel Osweto, PhD. vedoucí projektu a farář CČSH-Kladno Kontakt:www.afrikaafrice.cz, č. ú.: Česká spořitelna /0800 v. s. 777 Pozvání na vernisáž expozice o kladenských Židech V pondělí 20. října. v 17 hod se v našem kostele sejdeme, abychom veřejnosti představili expozici o historii kladenské židovské obce. Skutečnost, že budova našeho kostela je bývalá synagoga, si uvědomujeme již delší dobu. Většinou si také pamatujeme, jak požehnaná byla setkání s americkými a britskými Židy a všechno, co se dělo kolem kladenských svitků Tóry. V průběhu těchto vesměs velmi radostných a povznášejících událostí jsme na sebe vzali závazek vzpomínání na bývalé uživatele kladenské synagogy. Dvakrát jsme četli jména všech Židů, kteří se nevrátili z koncentračních a vyhlazovacích táborů, kam odjeli z Kladna v únoru Přihlásili jsme se do projektu Pamatuj!. Naším dalším záměrem, jak uctít památku těch, kteří se od konce 19. století do roku 1939 scházeli v kladenské synagoze, bylo vytvořit zde stálou expozici, která by připomínala tragický osud příslušníků židovského národa v našem městě. Před rokem jsme proto požádali o finanční příspěvek Nadační fond obětem holocaustu a Statutární město Kladno. Původně jsme počítali se třemi panely, avšak finanční příspěvky nebyly dostatečně vysoké, proto budou nakonec panely jen dva. O spolupráci na tomto projektu jsme požádali PaedDr. Irenu Veverkovou a Radka Hejreta. Dr. Veverková s námi vždy velmi ochotně spolupracuje. I tentokrát se hned pustila do práce a zpracovala scénář expozice. Grafického návrhu a realizace se ujal Radek Hejret, s kterým jsme dříve také mnohokrát spolupracovali. Radek Hejret dnes pracuje jako lektor a regionální koordinátor přednášek o antisemitismu a holocaustu, proto nám může pomoci nejen jako grafik, ale i jako realizátor následných přednášek na tato témata. Projekt jsme nazvali Tvé jméno budu připomínat Židé v Kladně V názvu projektu jsou slova žalmisty, který má na mysli jméno Hospodinovo. Přestože je expozice určena nejširší veřejnosti, nechceme duchovní rozměr opominout. Věřím, že se přijdete na vernisáž podívat. Promluví autoři expozice a židovské písně zazpívá sbor Gaudium. Srdečně vás zvu. Eva Bodláková Pijte z něho všichni! Přesně 600 let od znovuzavedení přijímání z kalicha pro věřící laiky připomene Církev československá husitská ve Slaném děkovnou bohoslužbou s výkladem významu přijímání sub utraque ( pod obojí ) a s otevřeným přístupem k Večeři Páně pro pokřtěné v kterékoli církvi. Toto naše konání je příspěvkem ke snaze po sbratření znesvářené společnosti. Přijďte s námi tuto snahu sdílet! Můžete si také s vděčností uvědomit, že husitská reformace právě přijímáním z kalicha přiblížila demokracii dávno před osvícenstvím. Děkovné setkání se uskuteční v modlitebně Církve československé husitské, Šultysova 603 (u tržiště), ve čtvrtek 23. října 2014 v 18 hodin. Zve sbor CČSH a jeho pastor Stanislav Jurek 5

6 DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ novodobá tradice V Praze dne 9. října 2014 Vážené sestry a vážení bratři v NO CČSH, obracím se na Vás v souvislosti s blížícím se Dnem válečných veteránů. Již posedmé od roku 2008 připravuje naše Církev (CČSH) slavnostní bohoslužbu se vzpomínkou u příležitosti Dne válečných veteránů. Tento Den, slavený vždy k výročí konce Velké války (I. světové války, ukončené příměřím dne v 11 hodin 11 minut), má připomínat hodnoty, které v době relativního míru a blahobytu bývají často podceňovány: statečnost a ochotu k oběti. Chceme slavnost věnovat lidem obětavým, kteří zemřeli ve službě, při plnění svých povinností, kdo zahynuli v boji, umírali za nás, abychom my mohli žít a lépe žít, hrdinům, jejich dědicům a potomkům. Máme za to, že naše vlast, tolik spjatá se všemi tragickými událostmi 20. století, takové připomínání velmi silně potřebuje. Pro naši Církev má tento Den ( ) ještě zvláštní význam jako úmrtní den studenta Jana Opletala, člena naší Církve, zraněného při demonstraci 28. října 1939, jehož pohřeb 15. listopadu 1939 přerostl v mohutnou manifestaci proti okupantům a posloužil jako záminka k nacistické represi vůči studentům ( ) a k uzavření českých vysokých škol. Máme naději, že touto cestou přispíváme k tomu, aby si význam tohoto Dne připustila i nejširší česká veřejnost. Proto věnujeme Dnu válečných veteránů patřičnou pozornost, společně s představiteli našeho státu, veřejnosti, politického a společenského života, Armády ČR (i s vojenskými kaplany), Čs. obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Hasičského záchranného sboru, České obce sokolské, Společnosti M. R. Štefánika, Masarykovy společnosti, Společnosti Edvarda Beneše a dalších. Ekumenický rozměr slavnosti bude zabezpečen účastí zástupců Ekumenické rady církví v ČR. Vážené sestry, vážení bratří, dovolte mi, abych Vás na tuto slavnost co nejsrdečněji pozval. Slavnostní bohoslužba za účasti členů biskupského a duchovenského sboru Církve československé husitské (CČSH) se uskuteční v Chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze v předvečer Dne, to je v pondělí 10. listopadu 2014 v 17 hodin. Jejím liturgickým základem by tentokrát opět měla být večerní pobožnost podle Františka Kalouse. K hojné účasti zveme Vás všechny. Duchovní (zvláště z Prahy a okolí, pokud možno, v talárech) i laiky a sympatizanty. Prosíme i ty, kdo se nebudou moci dostavit, aby na nás vzpomněli ve svých modlitbách. V úctě a s nadějí, že svou přítomností budete moci přispět k vážnosti a k významu připravované slavnosti Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.,biskup pražský Připravované akce Neděle 19. října v 9 hod. bohoslužba s prodlouženou. Při dětské skupince proběhne oslava narozenin dětí narozených v říjnu. Pondělí 20. října v 17 hod. vernisáž stálé expozice Tvé jméno budu připomínat Židé v Kladně Na programu jsou židovské písně v podání souboru Gaudium, slovo duchovního Mgr. Phanuela Osweto, Ph.D., slovo autorky scénáře PaedDr. Ireny Veverkové, slovo autora grafického návrhu Radka Hejreta a samozřejmě i drobné občerstvení. Neděle 26. října v 18 hod. koncert Panochova kvarteta. Program: Joseph Haydn: Smyčcový kvartet D dur, Franz Schubert: Smyčcový kvartet Es dur, Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet e moll Z mého života. Vstupné 150 Kč, studenti a důchodci 100 Kč. Pátek 7. listopadu ve 14 hod. výtvarná dílna, jejímž cílem je vyrobit figurky pro mimiškolku. Zváni jsou všichni, kdo rádi tvoří. Pravidelná setkání Neděle 8:15 hod. modlitební skupinka 9 hod. bohoslužba s péčí o děti Pondělí 15 hod. setkání v Domově pro seniory 17 hod. ženská skupinka nad Biblí Úterý ženská skupinka domácí dle domluvy Středa 16:45 hod. sdílení a modlitby 17:45 hod. biblická hodina Pátek 9 hod. mimiškolka sudý týden 14:30 hod. mladší mládež 16 hod. mládež 17:30 hod. mužská skupinka sudý týden Křesťanská poradna je otevřena každou středu od 15 do 16:30 hod. Otevřený kostel je k dispozici každou středu od 15 do 16:30 hod. Úřední hodiny pro vyřízení potřebných záležitostí jsou ve čtvrtek od 9 do 11 hod. nebo ve středu od 15 do 16:30 hod. Toto Nahoru, další zprávy, nedělní kázání, aktuality i fotografie naleznete na našem webu Datum vydání: 10. října 2014 Red. rada: J. Chytilová, S. Jurek, P. Osweto, P. Vlková, M. Vlková Neoznačené příspěvky připravila redakční rada. 6

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Žižky a to nejen

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

VY_32_INOVACE_279.notebook

VY_32_INOVACE_279.notebook Popis a použití výukového materiálu Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_279 Jméno

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ 9/2015 Vážení přátelé slánského muzea, letní prázdniny jsou za námi, podzim se pomalu blíží a s ním i zahájení nové sezóny KPH, pokračování přednáškového cyklu v malé galerii muzea, ale i ukončení

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více