Ze života sboru. Modlitba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ze života sboru. Modlitba"

Transkript

1 Milí čtenáři, v letošním a příštím roce nás čeká několik významných výročí. Jsme pozváni do Slaného k výročí 600 let od znovuzavedení přijímání pod obojí. V tomto zpravodaji si připomeneme Jana Žižku, od jehož smrti uplyne 590 let. Celá církev se chystá na připomenutí 600 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa. Děkujeme za statečné svědky víry, kteří jsou nám v mnohém příkladem. Ale mysleme i na ty, kteří v současnosti za víru v Krista pokládají své životy, jsou pro víru v Něho pronásledováni a vražděni. Bratr Jan Žižka Čtení: 1Sam 17, 43 46; 1Te 5, 5 8; J 12, Milé sestry a bratři, 11. října si připomínáme jméno husitského hejtmana Jana Žižky, který zemřel roku 1424 při obléhání Přibyslavi. Všichni, jak tu jsme, víme, že Jan Žižka byl slavným českým válečníkem a geniálním husitským vojevůdcem. Stal se tvůrcem vojenské defenzívní neboli obranné taktiky, která se opírala o vynález tzv. vozové hradby. Nejvíce se proslavil na samém sklonku svého života, kdy se postavil na stranu husitů a jako vrchní hejtman táborského vojska nebyl nikdy poražen. Jeho nepřemožitelnost byla založena nejen na skvělém válečnickém umění, ale také na výjimečné morálce a disciplíně vojsk, kterým velel. To jsou skutečnosti, které známe ze školy, ale které Jana Žižku nevystihují úplně. V Jiráskově dramatu je scéna, ve které si již zcela slepý Žižka nechává předčítat z Písma. A to je obraz, který bychom měli mít před očima, když se nad Žižkovým odkazem zamýšlíme. Válka mu nebyla smyslem života, ani zábavou. Byla mu obživou, zaměstnáním, tak jako dnes jsou profesionální vojáci. Toto řemeslo ale Žižkovi umožnilo víceméně na konci jeho života postavit se na obranu proti hlubokému mravnímu úpadku středověké církve, potažmo celé tehdejší společnosti. Dnes jsme četli v evangeliu, jak Kristus vyhnal z jeruzalémského chrámu prodavače a směnárníky. Můžeme si říci, že podobně vyháněl Žižka ve své době prodavače odpustků a jiné svévolníky. Jak napsal dr. Farský ve své Postile (1925):...Kristův stočený provaz má v ruce Žižkově podobu palcátu a kovaného cepu. Protože v té době platilo nejen u nás, ale v celé Evropě Kristovo slovo: Což není psáno: Můj dům bude domem modlitby všem národům a vy jste z něj učinili peleš lotrovskou... A dnes? Jsou tu zas. To napsal dr. Farský před 90 lety. A měl na mysli nepoctivce všeho druhu. Dnes nestačí čeliti jim smyčkou stočených provazů, ale cep a palcát není zbraní odpovídající dnešní kultuře, nýbrž dlužno čeliti jim jejich zbraněmi hlasovacím lístkem volebním, to nás čeká právě za týden živým slovem, tiskem, můžeme si přidat rozhlasem a televizí... tak, jak by asi dnes čelil jim Jan Žižka, náš bratr věrný. Tolik tedy dosud živé slovo dr. Farského. Bratři a sestry, můžeme být rádi, že jméno Jana Žižky zná opravdu každý Čech, i když představy a znalosti o něm jsou dnes všelijak zkreslené. Stále se ale u nás traduje, že Žižka dokázal v čele husitů vítězit nad několikanásobnou přesilou mnohem lépe vyzbrojených nepřátel. A stále se opakuje stejná otázka: Čím to, že se husité pod jeho velením vždy neohroženě vrhali do boje? My víme, že to nebyl žádný fanatismus, ani naivita. Byla to pevná víra, že bojují za správnou věc, za Boží věc a že Bůh bude stát při nich. Bratři a sestry, kéž bychom i my vždycky dokázali správně odhadnout, kdy je třeba odhodlaně povstat v boji za pravdu a spravedlnost. A kéž bychom k našemu boji, stejně jako bratr Žižka, dokázali plně věřit v zaslíbení, že nás Bůh neopustí, kéž bychom dokázali nepropadat beznaději, ale obléci si... víru a lásku jako pancíř a naději jako přílbu. Vždyť už od biblických dob až dodnes musí církev stále osvědčovat svoji věrnost Bohu a je stále jako David proti Goliášovi postavena proti většině, která straní zlému. Koneckonců i sám Kristus byl v menšině proti svým odpůrcům. A také my sami, bratři a sestry, se můžeme do podobné situace dostat. Nemusí jít o bitvu v tom původním smyslu slova. I v našem okolí se přece může stát, že se někomu děje křivda, že se děje nespravedlnost. I když to na první pohled vypadá, že s tím nemůžeme sami nic udělat, nesmiřme se s tím. Vzpomeňme na našeho bratra Žižku i na biblického Davida nebo starozákonního vojevůdce Jozua, kterého měl Žižka za svůj vzor, a takto posíleni určitě najdeme způsob, jak s pomocí Boží jakýmkoliv problémům čelit. 1

2 Kéž máme stále na paměti, že Bůh je nám nablízku a chrání nás, a proto se nemáme čeho bát, když bojujeme za správnou věc, za Boží věc. Amen. Modlitba Hospodine, děkujeme Ti za věrné svědky, kteří odvážněji než my bojovali za vítězství pravdy Tvého slova nad všemi záměry a slovy lidskými. Jak často se obracíme na útěk před mocí tohoto světa, která se zdá být neporazitelná, jak často se krčíme před mocnými a vlivnými, i když víme, že jejich panování je dočasné, jak často mlčíme tam, kde před našima očima triumfuje síla fyzická před silou duchovní. Děkujeme Ti proto za příklad hejtmana Jana Žižky z Trocnova, který po bitvě u Sudoměře prohlásil k zahanbení nás všech, kteří se spoléháme víc na sebe než na Tebe Pán Bůh jest ráčil bojovati za nás. Pomoz i nám, Bože, abychom po vzoru udatného Jozua, Mistra Jana Husa, Jana Žižky i Tvých bojovníků vytrvali v bitvách dobra a zla, pravdy a lži, lásky a nenávisti. Na jejich odkazu poznáváme, že s Tebou zvítězíme, pokud Ti zachováme úctu a věrnost, neboť Ty sám bojuješ za své věrné a nedáš zahynout nikomu, kdo od Tebe neodejde a sám se Tě nezřekne. Osvoboď nás od Zlého, a naše společenství víry proměň v duchovní vojsko, kterému se dostane milosti Pravdy poznané, od níž neustoupíme. Amen. Mira Poloprutská, pobožnost na diecézním kurzu Ze života sboru Sborový život už se po prázdninách rozjel naplno. Také v Domově pro seniory jsme se začali opět pravidelně scházet každé pondělí odpoledne. Při prvním setkání 8. září posloužil bratr farář Osweto přítomným Večeří Páně. Mužská skupinka začala následně velmi úzce spolupracovat s radou starších a do značné míry převzala odpovědnost za stavebně technické zvelebování budovy našeho kostela. Nejenže muži sepsali, co vše je třeba udělat/opravit, ale také velmi operativně a hlavně s velkým osobním nasazením zahájili rekonstrukci kanceláře. Nejprve v ní rozvedli novou elektroinstalaci, pak otloukli starou omítku. Z peněz náboženské obce už zaplatíme jen položení nové sanační omítky. Všem mužům, kteří přiložili ruku k dílu, patří velký dík. V sobotu 20. září bratr farář Vopálka zajímavě povídal o liturgii a církevních symbolech. Přednášku doprovázel i promítáním ukázek, týkajících se praktických záležitostí, např. jak připravit stůl Páně. Třetí neděli v měsíci, tentokrát to bylo 21. září, zůstáváme ve sboru déle, abychom si popovídali, a spojujeme to i s drobným občerstvením. Tuto neděli využívají i děti, k oslavě svých narozenin. Tentokrát to byl Kryštof, kterému dívky mávaly krepovými stuhami. V sobotu 27. září jsme se vydali na Louštín. O této akci nám napsala sestra Dáša se svými syny. Výlet to byl opravdu zdařilý, díky Pánu za něj. V pátek 3. října se sešly děti poprvé v nové sestavě V pátek 19. září se sešla mužská skupinka, o jejím průběhu nám poslal článek bratr Vladimír. v mimiškolce. Zprvu pomáhal zasloužilý účastník 2

3 mimiškolky Vítek, ale pak už obě holčičky Lucinka a Valentýnka měly program samy. Myslím, že si to pěkně užívaly, a těším se, že už brzy dorostou další děti a budou spolu s nimi tvořit pěknou skupinku. Nad druhou schůzkou mužské skupinky v pátek 3. října se zamyslel bratr Zdeněk. K jeho 79. narozeninám mu vyprošujeme ještě hodně zdraví, síly a Boží moudrosti. V neděli 5. října jsme se připojili k mezinárodní iniciativě Den modliteb za pokoj Jeruzaléma. Modlili jsme se za Izrael v ranní modlitební skupince před bohoslužbou a pak při bohoslužbě v modlitební části během ní jsme na začátek přečetli modlitbu Kadiš jatom, a poté následovaly spontánní modlitby. Sbírka při bohoslužbě, určená na sociální práci ICEJ v Izraeli, činila 1500 Kč. Dvakrát z mužské skupinky Jarmila Chytilová, Eva Bodláková Začátkem září se v čele s bratrem farářem Phanuelem Osweto v Komenského síni tradičně sešla naše mužská skupinka. Jednak aby zahájila pravidelná biblická setkání v mužském kruhu, která se přes dobu letních prázdnin nekonají, jednak aby naznačila důležité problémy, o jejichž řešení se chce letos pokusit. Během setkání, jež se neslo v bratrské i pracovní atmosféře, se najednou vynořila myšlenka o alespoň částečné revitalizaci budovy Husova sboru. A tak se všichni přítomní pobízeni bratrem farářem vydali na prohlídku fary, aby se na vlastní oči přesvědčili, co a kde je třeba vylepšit. Mně, ač do kostela chodím pravidelně, se v jednu chvíli zdálo, že jsem se octl v jakémsi mezičase. Netušil jsem, že uvnitř této budovy je skryto tolik místností, o nichž nevím téměř nic. Začal jsem prožívat přítomný okamžik a nechal se jím volně unést do dob dávno minulých. Zpět do reality mě vrátil hlas našeho bratra a bývalého předsedy rady starších Miloše Fellera, který jako kutil a všeumělec navrhoval ostatním, jak by se dal snížit únik tepla a odstranit problémy s kondenzací vlhkosti a následným vznikem plísní na zdech. Ríša Klozberg coby zkušený hospodář ho pozorně poslouchal a přikyvoval souhlasně hlavou. Láďa Lukavský, jenž byl pověřen prací písaře, to vše pečlivě zapisoval. Zkrátka spolupráce klapala k všestranné spokojenosti. V této souvislosti nechci opominout ani další účastníky, kteří tak či onak přiložili ruku k dílu. To jsou Jiří Tučan, Zdeněk Škrlant a moje maličkost. Jo, a abych nezapomněl, musím zmínit jednu důležitou osobu, Kamilu Kruckou, bez jejíchž odborných poznámek bychom se my muži neobešli. Vladimír Kondor Kdekoli se shromáždí dva nebo tři ve jménu mém, [:tam já:] jsem vprostřed nich. Kristus vprostřed nás. V liturgii naší církve obec zpívá tento verš a já od dětství tato slova opakuji každou neděli, aniž jsem se kdy nad nimi zamyslel, natož abych tento verš procítil. Až došlo k naší mužské skupince, a ať jsem počítal jakkoli, nebyli jsme více než tři: Phanuel Osweto, Ladislav Lukavský a já. Neodvažuji se říci, že jsme byli čtyři, protože nemám promyšleno, jestli mohu Ježíše Krista vojensky řečeno vzít do stavu. A mohu říci, že pokud bych mohl s Ježíšem mluvit z očí do očí, poprosil bych ho, jestli by mi mohl říci, o čem byla řeč. Běžně se skupinka vejde do šedesáti minut, tentokrát se naše shromáždění protáhlo skoro o hodinu. Poslouchal jsem s otevřenými ústy, o čem se hovoří, a připadalo mi, že Phanuel a Ládík hovoří jazykem, který já neovládám. Byl bych docela rád, kdyby nás bylo přítomno víc, abych mohl porovnat míru svého chápání s jinými. (Nemám na mysli Miloše Fellera ani Jirku Tučana, ale běžné věřící.) Aby nás pomalejších bylo více. Výsledkem mého přemítání bylo, že si musím sáhnout na dno. Byl bych rád, kdyby to dno nebylo tak hluboko, jak se mi to jeví. Nakonec však něco trochu radostného. Nemusel jsem čekat na mandelinku jako jindy, protože Ládík mě odvezl domů. Když jsem vystupoval z auta, litoval jsem, že se nikdo nedívá z okna, aby viděl, skromně řečeno, jakou moje maličkost má důležitost. PS: Tento svůj příběh jsem vylíčil pod dojmem slov faráře Václava Vacka, kterého můžeme občas vidět v televizi. Říká, že i v církvi je prostor pro humor. Je na vás, jak můj humor posoudíte. Výlet na Louštín 27. září 2014 Zdeněk Kolářský V sobotu se uskutečnil dlouho plánovaný výlet. Sešli jsme se na nádraží v Kladně v hojném počtu. Společnost byla pestrá, do vlaku jsme nastoupili v dobré náladě. Vystoupili jsme v Řevničově. To už krásně svítilo sluníčko a vypadalo to na krásný den. Ještě společné foto a vyrazili jsme. Volným tempem 3

4 jsme se vydali po modré značce. Za chvíli byla první malá přestávka. Les krásně voněl a pochod jsme si proložili sbíráním hub. Děti si cestou udělaly další neplánovanou přestávku u lesního domečku. Pak jsme dorazili na vyhlídku, kde byl delší odpočinek, oběd a opékání buřtů. Vilma pro děti připravila hry a soutěže a došlo i na medaile. Nevím, jestli má někdo tu čokoládovou medaili schovanou do dneška, ale u nás se hned po předání stala sladkou tečkou. Pokračovali jsme až do Lužné. Celý den byl opravdu pohodový, měli jsme čas si mezi sebou popovídat, počasí nám přálo. V Lužné jsme se rozdělili a rozloučili, většina šla na vlak zpátky do Kladna a menší část do železničního muzea. Musím říct, že muzeum pro nás bylo opravdu zlatým hřebem kafe v jídelním voze, modelová železnice, prohlídka lokomotiv a vagónů. Děkujeme Evě Bodlákové za zorganizování příjemně stráveného dne. Dáša, Tomáš, Oliver a Daniel Almadovi Vzpomínka na dovolenou Ještě pár zážitků z mé letní dovolené. Protože náš pražský klub důchodců měl naplánovaný výlet střední Čechy Doksy, Mimoň, Lamberk, tak jsem je s radostí ještě jednou projela a zavzpomínala na hezké chvíle, které jsme prožívali společně s naším sborem. Zamávala jsem na Bezděz, a dále Mimoň, krásnou horskou krajinou jsme pokračovali na hrad Lemberk, kde žil i jeho zakladatel, pán z Lemberka. Ale to hlavní pro nás je, že jeho ženou byla Zdislava, která zde žila a měla velké dary od Pána. Uzdravovala a pomáhala nemocným, ale i mrtvé vracela k životu. Její světnička, kaple Sv. Ducha, je krásně opravená, stejně jako celý hrad. V roce 1907 byla Zdislava prohlášena za blahoslavenou. Hrad byl v 16. století převeden z vojenské funkce na renesanční sídlo, je dnes v plné kráse. Po obědě jsme pokračovali na prohlídku zámku Zákupy, jehož stavbu zahájil v 15. století Berka z Dubé. Jak se panstvo střídalo, nás tak nezajímá, ale jací naši předkové byli (věřící)! Při vstupu do zámku jdeme do kaple, kde nás překvapí v nadživotní velikosti ve skle v barvě obraz sv. Ludmily a sv. Václava, i v kapli se věřící člověk cítí dobře. Co všechno se tu událo, nebudu popisovat. I Napoleon tu zažil prohru. Ferdinand I., když se vzdal trůnu, přestavěl zámek na letní sídlo a upravil, vše bylo udržováno až do dnešní podoby. V druhém poschodí na stěnách a stropě jsme mohli vidět malbu Život Pána Ježíše od narození po celý Jeho život až ke kříži a radostné vzkříšení, o jejíž obnovení se zasloužil Josef Navrátil. I vybavení kaple a interiéru byla jeho práce. K zámku patří krásná velká a udržovaná zahrada. Oba zámky patří státu. Díky všem, kdo se o ně starají. Růžena Adamová P.S. Mohla bych ještě dále psát, že letošní rok vzpomínám na Egypt. (Pozn. redakce: I když letos ve svých 88 letech sestra Růženka nevykonala svoji každoroční cestu do Egypta, potvrzujeme, že po prázdninách přišla na biblickou hodinu svěží a opálená, patrně z výletů a ze zahrady své dcery.) Zázraky se dějí na pokračování Můj syn měl před 4 1/2 lety nehodu na silné motorce Honda Byl 6 týdnů v nemocnici v Hradci Králové v umělém spánku se zraněnou hlavou a otokem mozku. Po našich společných modlitbách a mých prosbách učinil Pán zázrak a syn žije. Normálně myslí, jen byl dříve velmi plačtivý. Bohužel je stále upoután na vozík. Díky velké péči jeho ženy se mu daří dobře. Modlila jsem se za druhý zázrak, aby mohl chodit. Jakou jsem měla radost, když mi vnučka volala, že taťka začíná sám chodit, to si ani nedovedete představit. Není to stále ještě jistá chůze, ale s hůlkou a oporou. I tak mám obrovskou radost z vyslyšených modliteb a druhého zázraku, který se právě děje. Vřelé díky našemu Pánu. Vilma Pokorná Projekt Afrika Africe 2014 čtvrté výročí našeho působení v Keni Sestry a bratři, drazí přátelé a sponzoři našeho charitativního projektu Afrika Africe, mám to potěšení Vás opět informovat o několika posledních fázích vývoje našeho projektu. Afrika Africe nadále plní své cíle charitativního projektu tím, že vnáší velké změny do životů našich svěřenců. Díky Vaší neustálé pomoci, kterou jste již od počátku poskytovali, slaví další úspěšný rok a máme také další skupinu studentů, kteří dokončili počítačový výcvik v našem centru v Keni. Rádi bychom na tomto místě poděkovali Vám všem za důvěru v tento projekt, který mění životy mnoha mladým lidem v Keni. V průběhu posledních pěti let jsme tento charitativní projekt průběžně propagovali na různých místech a v různých sektorech, což nám umožnilo získat mnoho sponzorů. Samozřejmě nebylo nikdy zcela nemožné najít zájemce, kteří přiloží ruku k dílu a umožní dosáhnout úspěšného provozu projektu. Bez nich by ale projekt úspěšný nebyl. Svůj velký dík proto směřujeme i těm, kteří se různým způsobem zasadili o podporu a propagaci projektu v posledních 4

5 letech. Nechť Vás Bůh odmění a požehná Vám za Vaši velikou oběť a podporu. Nyní k vývoji projektu. Aktuálně jsou v Keni v provozu tři programy: výcvik počítačových dovedností, sirotčinec a program sponzorství vzdělávání. Počítačové centrum je již dobře zaběhnuté a od svého vzniku v roce 2010 prospělo 160 mladým lidem z nairobského slumu Mukuru. Letos se konala graduační slavnost 13 studentů počítačového kurzu. V současnosti v centru probíhají denní kurzy pro více než 15 studentů, kteří se zde učí různé dovednosti v IT. Sirotčinec Scream Africa, který podporujeme, pečuje v současnosti o 50 chlapců. Kromě podpory provozu jsme tento program pomoci rozšířili založením primární a sekundární školy (rozšířená obdoba prvního a druhého stupně ZŠ) pro sirotky a velmi potřebné žáky. Náš program sponzorství vzdělávání již pomohl 33 studentům, kteří úspěšně dokončili středoškolské vzdělání, a 12 z nich nyní studuje na různých keňských univerzitách. Jménem realizátorů projektu Afrika Africe Nairobi a Praha Mgr. Phanuel Osweto, PhD. vedoucí projektu a farář CČSH-Kladno Kontakt:www.afrikaafrice.cz, č. ú.: Česká spořitelna /0800 v. s. 777 Pozvání na vernisáž expozice o kladenských Židech V pondělí 20. října. v 17 hod se v našem kostele sejdeme, abychom veřejnosti představili expozici o historii kladenské židovské obce. Skutečnost, že budova našeho kostela je bývalá synagoga, si uvědomujeme již delší dobu. Většinou si také pamatujeme, jak požehnaná byla setkání s americkými a britskými Židy a všechno, co se dělo kolem kladenských svitků Tóry. V průběhu těchto vesměs velmi radostných a povznášejících událostí jsme na sebe vzali závazek vzpomínání na bývalé uživatele kladenské synagogy. Dvakrát jsme četli jména všech Židů, kteří se nevrátili z koncentračních a vyhlazovacích táborů, kam odjeli z Kladna v únoru Přihlásili jsme se do projektu Pamatuj!. Naším dalším záměrem, jak uctít památku těch, kteří se od konce 19. století do roku 1939 scházeli v kladenské synagoze, bylo vytvořit zde stálou expozici, která by připomínala tragický osud příslušníků židovského národa v našem městě. Před rokem jsme proto požádali o finanční příspěvek Nadační fond obětem holocaustu a Statutární město Kladno. Původně jsme počítali se třemi panely, avšak finanční příspěvky nebyly dostatečně vysoké, proto budou nakonec panely jen dva. O spolupráci na tomto projektu jsme požádali PaedDr. Irenu Veverkovou a Radka Hejreta. Dr. Veverková s námi vždy velmi ochotně spolupracuje. I tentokrát se hned pustila do práce a zpracovala scénář expozice. Grafického návrhu a realizace se ujal Radek Hejret, s kterým jsme dříve také mnohokrát spolupracovali. Radek Hejret dnes pracuje jako lektor a regionální koordinátor přednášek o antisemitismu a holocaustu, proto nám může pomoci nejen jako grafik, ale i jako realizátor následných přednášek na tato témata. Projekt jsme nazvali Tvé jméno budu připomínat Židé v Kladně V názvu projektu jsou slova žalmisty, který má na mysli jméno Hospodinovo. Přestože je expozice určena nejširší veřejnosti, nechceme duchovní rozměr opominout. Věřím, že se přijdete na vernisáž podívat. Promluví autoři expozice a židovské písně zazpívá sbor Gaudium. Srdečně vás zvu. Eva Bodláková Pijte z něho všichni! Přesně 600 let od znovuzavedení přijímání z kalicha pro věřící laiky připomene Církev československá husitská ve Slaném děkovnou bohoslužbou s výkladem významu přijímání sub utraque ( pod obojí ) a s otevřeným přístupem k Večeři Páně pro pokřtěné v kterékoli církvi. Toto naše konání je příspěvkem ke snaze po sbratření znesvářené společnosti. Přijďte s námi tuto snahu sdílet! Můžete si také s vděčností uvědomit, že husitská reformace právě přijímáním z kalicha přiblížila demokracii dávno před osvícenstvím. Děkovné setkání se uskuteční v modlitebně Církve československé husitské, Šultysova 603 (u tržiště), ve čtvrtek 23. října 2014 v 18 hodin. Zve sbor CČSH a jeho pastor Stanislav Jurek 5

6 DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ novodobá tradice V Praze dne 9. října 2014 Vážené sestry a vážení bratři v NO CČSH, obracím se na Vás v souvislosti s blížícím se Dnem válečných veteránů. Již posedmé od roku 2008 připravuje naše Církev (CČSH) slavnostní bohoslužbu se vzpomínkou u příležitosti Dne válečných veteránů. Tento Den, slavený vždy k výročí konce Velké války (I. světové války, ukončené příměřím dne v 11 hodin 11 minut), má připomínat hodnoty, které v době relativního míru a blahobytu bývají často podceňovány: statečnost a ochotu k oběti. Chceme slavnost věnovat lidem obětavým, kteří zemřeli ve službě, při plnění svých povinností, kdo zahynuli v boji, umírali za nás, abychom my mohli žít a lépe žít, hrdinům, jejich dědicům a potomkům. Máme za to, že naše vlast, tolik spjatá se všemi tragickými událostmi 20. století, takové připomínání velmi silně potřebuje. Pro naši Církev má tento Den ( ) ještě zvláštní význam jako úmrtní den studenta Jana Opletala, člena naší Církve, zraněného při demonstraci 28. října 1939, jehož pohřeb 15. listopadu 1939 přerostl v mohutnou manifestaci proti okupantům a posloužil jako záminka k nacistické represi vůči studentům ( ) a k uzavření českých vysokých škol. Máme naději, že touto cestou přispíváme k tomu, aby si význam tohoto Dne připustila i nejširší česká veřejnost. Proto věnujeme Dnu válečných veteránů patřičnou pozornost, společně s představiteli našeho státu, veřejnosti, politického a společenského života, Armády ČR (i s vojenskými kaplany), Čs. obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Hasičského záchranného sboru, České obce sokolské, Společnosti M. R. Štefánika, Masarykovy společnosti, Společnosti Edvarda Beneše a dalších. Ekumenický rozměr slavnosti bude zabezpečen účastí zástupců Ekumenické rady církví v ČR. Vážené sestry, vážení bratří, dovolte mi, abych Vás na tuto slavnost co nejsrdečněji pozval. Slavnostní bohoslužba za účasti členů biskupského a duchovenského sboru Církve československé husitské (CČSH) se uskuteční v Chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze v předvečer Dne, to je v pondělí 10. listopadu 2014 v 17 hodin. Jejím liturgickým základem by tentokrát opět měla být večerní pobožnost podle Františka Kalouse. K hojné účasti zveme Vás všechny. Duchovní (zvláště z Prahy a okolí, pokud možno, v talárech) i laiky a sympatizanty. Prosíme i ty, kdo se nebudou moci dostavit, aby na nás vzpomněli ve svých modlitbách. V úctě a s nadějí, že svou přítomností budete moci přispět k vážnosti a k významu připravované slavnosti Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.,biskup pražský Připravované akce Neděle 19. října v 9 hod. bohoslužba s prodlouženou. Při dětské skupince proběhne oslava narozenin dětí narozených v říjnu. Pondělí 20. října v 17 hod. vernisáž stálé expozice Tvé jméno budu připomínat Židé v Kladně Na programu jsou židovské písně v podání souboru Gaudium, slovo duchovního Mgr. Phanuela Osweto, Ph.D., slovo autorky scénáře PaedDr. Ireny Veverkové, slovo autora grafického návrhu Radka Hejreta a samozřejmě i drobné občerstvení. Neděle 26. října v 18 hod. koncert Panochova kvarteta. Program: Joseph Haydn: Smyčcový kvartet D dur, Franz Schubert: Smyčcový kvartet Es dur, Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet e moll Z mého života. Vstupné 150 Kč, studenti a důchodci 100 Kč. Pátek 7. listopadu ve 14 hod. výtvarná dílna, jejímž cílem je vyrobit figurky pro mimiškolku. Zváni jsou všichni, kdo rádi tvoří. Pravidelná setkání Neděle 8:15 hod. modlitební skupinka 9 hod. bohoslužba s péčí o děti Pondělí 15 hod. setkání v Domově pro seniory 17 hod. ženská skupinka nad Biblí Úterý ženská skupinka domácí dle domluvy Středa 16:45 hod. sdílení a modlitby 17:45 hod. biblická hodina Pátek 9 hod. mimiškolka sudý týden 14:30 hod. mladší mládež 16 hod. mládež 17:30 hod. mužská skupinka sudý týden Křesťanská poradna je otevřena každou středu od 15 do 16:30 hod. Otevřený kostel je k dispozici každou středu od 15 do 16:30 hod. Úřední hodiny pro vyřízení potřebných záležitostí jsou ve čtvrtek od 9 do 11 hod. nebo ve středu od 15 do 16:30 hod. Toto Nahoru, další zprávy, nedělní kázání, aktuality i fotografie naleznete na našem webu Datum vydání: 10. října 2014 Red. rada: J. Chytilová, S. Jurek, P. Osweto, P. Vlková, M. Vlková Neoznačené příspěvky připravila redakční rada. 6

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Milý čtenáři, milá čtenářko,

Milý čtenáři, milá čtenářko, Naše společnost je mnohem demokratičtější, než byla ta v Ježíšově době, ale fascinace tím nahoře zdá se být stále přítomná: Z mého syna je někdo, pyšně vypráví jeden. Byl jsem na audienci u samotného XY,

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2005 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Pastorační plán farnosti? Asi si mnozí dobře pamatujeme, jak se v našem hospodářství v dobách minulých vytvářely jedinečné pětileté plány, které pak zpravidla, rozuměj

Více

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 5 květen 2013 ročník XXIII. Mons. Pavel Posád se zdraví se Svatým otcem Františkem. Více o pouti katechetů najdete

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6.

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. 2008 Akčně ve stopách apoštola Pavla ři pročítání jak Starého, tak Nového P zákona se na mnoha místech setkáváme

Více

Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč. Na poslední cestu

Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč. Na poslední cestu 11 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč Na poslední cestu V hospici je tomu jinak než v nemocnici. Na původní diagnóze nezáleží. Klient hospice

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice LASTURA Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice 14 2.pololetí 2007 NĚCO O ZÁZRACÍCH Zkusili jste si někdy spočítat o kolika zázracích je psáno v Bibli? A o

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014 OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín Červen 2014 DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban Milí čtenáři Okénka, číslo našeho farního časopisu, jež berete do rukou je věnováno především

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Chceš žít naplno svůj život?... 5 Církev je živá, protože Kristus je živý a my budeme také živí, když budeme žít s Kristem. A když my budeme žít se zmrtvýchvstalým

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více