Bezpečnostní list. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi: Klasifikace (ES) č. 1272/2008;

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi: 2.1.1 Klasifikace (ES) č. 1272/2008;"

Transkript

1 Bezpečnostní list ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: EPSON Ink Cartridge T Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: určená použití; Inkoust pro inkoustový tisk 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Výrobce/distributor: Adresa: EPSON EUROPE B.V. Azie building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands TEL: FAX: Datum přípravy: 28 Červenec 2014 Revize: B 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: Giftnotruf Berlin +49 (0) ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi: Klasifikace (ES) č. 1272/2008; Toxický pro reprodukci; Žíravost/dráždivost pro kůži; Klasifikace (1999/45/ES); Toxický, dráždivý 2.2. Prvky označení: Štítek v souladu s (ES) č. 1272/2008 kategorií nebezpečnosti 1B, H360 kategorií nebezpečnosti 2, H315 Symbol (y); Signální slovo; Nebezpečí Standardní věta o nebezpečnosti; H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. H315 Dráždí kůži. Pokyn pro bezpečné zacházení; P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal ve vhodném likvidačním zařízení v souladu s příslušnými zákony, předpisy a charakteristikami produktu platnými v době likvidace. P264 Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. 2.3 Další nebezpečnost: Klasifikace(PBT,vPvB(ES) č. 1907/2006); Strana 1 ze 6 Datum vydání 28 Červenec 2014

2 ODDÍL 3: Složení/informace o složkách Látky / směsi: směsi (Složení inkoustu) Složení inkoustu Č. CAS Č. EHS Č. registrace EU Hmotnostní % DEGDEE TEGDME γ-bl Patentované organické materiály Obchodní tajemství Obchodní tajemství TEGmBE Koloranty Obchodní tajemství Symboly EU R-věta EU EU OEL Pokyn pro bezpečne zachazeni Xi R-38 Žádné H T R-61,62 Žádné H360 < 20 Žádné Žádné Žádné Žádné 1-10 Žádné Žádné Žádné Žádné 1-5 Žádné Žádné Žádné Žádné Obchodní 1-5 Žádné Žádné Žádné Žádné tajemství Plné znění všech odpovídajících R-vět a Pokyn pro bezpečne zachazeni viz oddíl 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Oči: Ihned začněte oplachovat čistou vodou o pokojové teplotě a nízkém tlaku po dobu alespoň 15 minut.pokud podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc Pokožka: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření Vdechnutí: PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud nedýchá, ihned poskytněte umělé dýchání. Pokud je dýchání obtížné, podejte kyslík Pozření: PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Pokožka: Kontakt inkoustu s pokožkou může způsobit podráždění, otékání nebo zarudnutí. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Není nutné ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1 Hasiva Vhodná hasiva: Vodní sprej, hasicí prášek, oxid uhličitý nebo hasicí pěna Nevhodná hasiva: Žádné 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Žádné 5.3 Pokyny pro hasiče: K uhašení požáru použijte hasicí médium nebo velké množství vodní mlhy. Při hašení mějte oblečeny ochranné pomůcky; nepracujte bez zajištění ventilace. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze: Během odstraňování je vyžadována ochrana očí a pokožky. Zajistěte dostatečné větrání Pro pracovníky zasahující v případě nouze: Žádné 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: Nelikvidujte do kanálu, povrchových ani podzemních vod. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Pokyny k odstranění rozlitého inkoustu: K otření inkoustu použijte houbičky. Strana 2 ze 6 Datum vydání 28 Červenec 2014

3 Pokyny k vyčištění rozlitého inkoustu: Otřete místo navlhčeným hadříkem. Odevzdejte odpad v uzavřené nádobě k likvidaci. Umyjte si ruce mýdlem a vodou Další informace: Nelikvidujte do kanálu. 6.4 Odkaz na jiné oddíly: Informace o likvidaci najdete v ČÁSTI 13. ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Doporučení: Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Zajistěte důkladnou ventilaci a nemanipulujte s ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí a inkoust nepijte. Nerozebírejte kazetu Obecné pokyny k hygieně na pracovišti: Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a oděvem. V případě kontaktu s pokožkou omyjte pokožku mýdlem a vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: Skladujte uzamčené. Neskladujte kazetu při vysokých teplotách nebo při teplotách pod bodem mrazu. Uchovávejte kazetu mimo přímé sluneční záření. Neskladujte kazety s oxidujícími látkami nebo výbušninami. Před vložením do tiskárny se přesvědčte, zda je kazeta suchá. 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití: Nespecifikováno ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 8.1 Kontrolní parametry: Diethylen glykol diethyl ether (CAS No ) California OELs (California Code of Regulations, Title 8, Section Airborne Contaminants) Průměrná hodnota při expozici po dobu 8 hodin (TWA): 5 ppm Průměrná hodnota při expozici po dobu 8 hodin (TWA): 33 mg/m Kontrola expozice Vhodné technické kontroly: Dostatečné větrání Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků Použití osobních ochranných pomůcek: Nevyžadováno v případě dodržování správného postupu při instalaci kazety do tiskárny při ventilaci. Jestliže hrozí možnost vystavení surovému inkoustu: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít Podrobná specifikace pomůcek zajišťujících odpovídající a vhodnou ochranu (a) Ochrana očí a obličeje: Jestliže hrozí možnost vystavení surovému inkoustu: Používejte ochranné brýle/obličejový štít. (b) Ochrana kůže:ochrana rukou a Jiná ochrana: Jestliže hrozí možnost vystavení surovému inkoustu: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. (c) Ochrana dýchacích cest: V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. (d) Tepelné nebezpečí: Omezování expozice životního prostředí: Nestanoveno Strana 3 ze 6 Datum vydání 28 Červenec 2014

4 ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: Vzhled: Purpurová tekutina Zápach: Mírný prahová hodnota zápachu: ph: Nevztahuje se bod tání / bod tuhnutí: počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: Teplota vzplanutí: 71 C (uzavřené víčko) Rychlost odpařování: Hořlavost (pevné částice, plyn): Nevztahuje se horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: Tlak par: Hustota par: Relativní hustota: rozpustnos: Rozpustný Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: teplota samovznícení: teplota rozkladu: Viskozita: Méně než 5 mpa s při teplotě 20 C Výbušné vlastnosti: Výbušné limity: 1,4 6,9 v/v % γ-butyrolacetonu Oxidační vlastnosti: Žádné 9.2 Další informace: Žádné ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita: Stabilní při normální teplotě 10.2 Chemická stabilita: Stabilní při normální teplotě 10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Žádné 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Vysoké teploty a teploty pod bodem mrazu 10.5 Neslučitelné materiály: Okysličovadla a výbušniny 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických účincích: akutní toxicita: Orální LD 50 : > 2500 mg/kg (Krysy) Dermální LD 50 : > 2000 mg/kg (Krysy) dráždivost: Oči: Umírněný dráždivý (Králíci, OECD 405) Pokožka: Středně (Králíci, OECD 404) žíravost: Nesplňuje podmínky klasifikace podle směrnice EU 1999/45/ES senzibilizace: Pokožka: Nejsou-senzibilizující (OECD 429) karcinogenita: Nesplňuje podmínky klasifikace podle směrnice EU 1999/45/ES Neobsahuje žádné složky uvedené v monografech IARC (1,2A a 2B) mutagenita: negativní (podle testu Ames) toxicita pro reprodukci: V souladu se směrnicí EU 1999/45/ES klasifikován jako T, R-61,62 ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita: 12.2 Perzistence a rozložitelnost: 12.3 Bioakumulační potenciál: 12.4 Mobilita v půdě: 12.5 Výsledky posouzení PBT a vpvb: Posouzení látek PBT a vpvb nebylo provedeno 12.6 Jiné nepříznivé účinky: Strana 4 ze 6 Datum vydání 28 Červenec 2014

5 ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 13.1 Metody nakládání s odpady: Odstraňte obsah/obal ve vhodném likvidačním zařízení v souladu s příslušnými zákony, předpisy a charakteristikami produktu platnými v době likvidace. ODDÍL 14: Informace pro přepravu 14.1 Číslo OSN: Nevztahuje se 14.2 Náležitý název OSN pro zásilku: Nevztahuje se 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: Nevztahuje se 14.4 Obalová skupina: Nevztahuje se 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: Nevztahuje se 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Nevztahuje se 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC: Nevztahuje se ODDÍL 15: Informace o předpisech 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi: Informace EU: Nařízení (ES) č. 2037/2000: Netýká se Nařízení (ES) č. 850/2004: Netýká se Nařízení (ES) č. 689/2008: Netýká se US Information: TSCA Section 4(a) Final Test Rules Regulated: Not regulated TSCA Section 5 Significant New Use Rule Regulation: proposed Ingredient: DEGDEE (CAS# ) Reference: 76FR40850 Ingredient: TetraEGDME (CAS# ) Reference: 76FR40850 TSCA Section 8(a) Preliminary Assessment Information Rule (PAIR): Not regulated TSCA Section 12(b) One-Time Export Notification Regulated: Ingredient: DEGDEE (CAS# ) Regulation: TSCA 5 Proposed SUNR Ingredient: TetraEGDME (CAS# ) Reference: TSCA 5 Proposed SUNR Clean Air Act Section 112, Hazardous Air Pollutants: DEGDEE (CAS# ) EPCRA (SARA Title III) Section 313: DEGDEE (CAS# ) NFPA Hazard Rating : Health (3), Flammability (2), Instability/Reactivity (0), Other (0) HMIS Hazard Rating : Health (3), Flammability (2), Instability/Reactivity (0), PPE (D) California Proposition 65: Not regulated Canada Information: WHMIS Controlled Product: Not applicable (Manufactured article) Australia Information: Statement of Hazardous Nature: Classified as Toxic and Irritant according to criteria of NOHSC New Zealand Information Hazardous Substances and New Organisms Act 1996: Not regulated 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: U tohoto inkoustu dosud nebylo provedeno hodnocení chemické bezpečnosti. ODDÍL 16: Další informace Seznam odpovídajících R-vět: R-38 Dráždí kůži. R-61 Může poškodit plod v těle matky. Strana 5 ze 6 Datum vydání 28 Červenec 2014

6 R-62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. Seznam odpovídajících Pokyn pro bezpečne zachazeni: H315 Dráždí kůži. H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Indikace změn: Přidána informace v oddíle 2.1.1, 2.1.2, 3, 16 Tento Bezpečnostní list materiálu obsahuje informace o zdraví, bezpečnosti a životním prostředí. Nenahrazuje žádné informace o zásadách používání a likvidace dodané s tímto produktem. Vydavatel je přesvědčen, že informace uvedené v tomto dokumentu byly v době jeho přípravy přesné, nicméně je třeba tento dokument používat pouze jako orientační. Tento dokument je pravidelně kontrolován. Společnost EPSON neposkytuje záruku na úplnost nebo přesnost informací obsažených v tomto dokumentu. Strana 6 ze 6 Datum vydání 28 Červenec 2014

Bezpečnostní list materiálu

Bezpečnostní list materiálu Bezpečnostní list materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: EPSON Ink Cartridge T0791 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Bezpečnostní list. Výjimka 15-20 Žádné Žádné Žádné Žádné Patentované organické materiály

Bezpečnostní list. Výjimka 15-20 Žádné Žádné Žádné Žádné Patentované organické materiály Bezpečnostní list ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: EPSON Ink Cartridge T8503 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: určená

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

VLOČKA SPA Datum vydání: 18.8.2014 Datum revize: --- Verze A

VLOČKA SPA Datum vydání: 18.8.2014 Datum revize: --- Verze A ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: nejsou 1.2 Příslušná použití látky nebo směsi a

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 13.6.2014 Strana : 1/6 Datum revize :

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 13.6.2014 Strana : 1/6 Datum revize : Datum vydání : 13.6.2014 Strana : 1/6 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku : CAR SELF DETERGENTE PER IMPIANTI SELF-SERVICE 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 06. února 203 2. července 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy

Více

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 13. 5. 2011 / 0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: MIXBON 412 Registrační číslo:

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder)

UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder) UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder) ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder)- UHU Epoxy Ultra Strong

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Polystyren Strana 1 z 6 Č. BL. : 425023 Datum revize: 16.04.2014 Datum revize v ČR: 06.05.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pattex Polystyren ODDÍL

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: DEO Korfu Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: DEO Korfu, řada ALFA CLASSIC PREMIUM

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonyma Polyvinylacetal 70775950

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Sikafloor 2530 W (A) ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ARDEX X 30

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ARDEX X 30 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ARDEX X 30 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název ARDEX X 30 Číslo výrobku 4724 1.2 Příslušná určená

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ARDEX G 7, 2-15

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ARDEX G 7, 2-15 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ARDEX G 7, 2-15 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název ARDEX G 7, 2-15 Číslo výrobku 4710, 4711, 4712,

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Boelube

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Boelube Datum poslední revize 05/29/2015 Upraveno 2 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Boelube According to Regulation (EC) No 1907/2006 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Datum poslední revize 28/08/2013 Nahrazuje (datum předchozího vydání) 25/07/2013 1 / 8 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Podle smsrnice (EC) c. 1907/2006 ODDÍL

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Barclay Bolt XL

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM Barclay Bolt XL Datum poslední revize 24/04/2014 Upraveno 0 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2 Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: (Hydroxid sodný) Identifikační číslo: Nemá směs Registrační číslo: Nemá směs 1.2 Příslušná určená použití

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více