Školní řád na školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád na školní rok 2014 2015"

Transkript

1 Školní řád na školní rok Úvodní ustanovení 1. Školní řád je závazný pro pedagogické a ostatní pracovníky školy, pro všechny žáky školy a jejich rodiče nebo zákonné zástupce. Byl vypracován v souladu se Zákoníkem práce, zákonem MŠMT o základní škole a úmluvou o právech dítěte. a) Práva žáků Žák má právo: 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu, nesmí být z vyučovacího procesu vyloučen. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku. 4. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovné poradkyni, zástupci řediteli, řediteli školy. 5. Na ochranu a poskytnutí pomoci před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy. 6. Může si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti jak v průběhu vyučování, tak i v konzultačních hodinách. 7. Na zvláštní péči v odůvodněných případech /v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu./ 8. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami, týráním a šikanováním. 9. Žák má právo znát své hodnocení známkou a důvod hodnocení, před opravnou zkouškou je seznámen s okruhem prověřovaného učiva. Způsob hodnocení a klasifikaci upřesňuje Klasifikační řád. b) Povinnosti žáků 1. Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 2. Dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti. 3. Respektovat a plnit pokyny zaměstnanců školy.

2 c) Povinnosti a práva rodičů (zákonných zástupců) 1. Zajistit, aby dítě řádně docházelo do školy. 2. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 4. V případě absence žáka informuje jeho zákonný zástupce do 3 dnů třídního učitele o důvodech absence. Po návratu do školy je žák povinen do 2 pracovních dnů předložit třídnímu učiteli omluvenku. Pokud tak neučiní, je absence považována za neomluvenou. 5. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat omluvu nepřítomnosti žáka lékařským potvrzením. 6. Při zjištěné neomluvené absenci bude postupováno podle met.pokynu MŠMT ČR č.j / Rodiče žáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů v určených konzultačních hodinách, nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování. 8. Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u ředitele školy. d) Pravidla chování ve škole 1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas, je vybaven učebními pomůckami, sešity, knihami apod. 2. Žáci dodržují zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé osoby pozdravem dobrý den, užívají oslovení paní učitelko, pane učiteli. Při vstupu dospělé osoby do učebny na začátku hodiny i v průběhu hodiny též při ukončení hodiny zdraví žáci povstáním. 3. Do školy vstupují určeným vchodem, ten používají také k odchodu. O přestávkách a v době vyučování je zakázáno opouštět budovu školy bez souhlasu učitele. O polední přestávce nesmí žáci pobývat ve školní budově, pokud nejsou zařazeni do školní družiny. 4. Místo určené k pobytu o přestávkách mezi vyučovacími hodinami je : třída, chodba u kmenové třídy, případně venkovní prostory školy. 5. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují průběh vyučovacích hodin. Při přesunech do odborných učeben se řídí pokyny vyučujících. 6. V jídelně se žáci řídí pokyny dozírajících učitelů a pracovníků jídelny. Dodržují pravidla slušného stolování. 7. Po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do zdravotně vhodných přezůvek. Do tělocvičny vstupují po přezutí do vhodné sportovní obuvi. Při odchodu ze školy si nic nenechávají v šatnách. 8. Do školy se nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Nesmí se také nosit cenné předměty, větší obnosy peněz a věci, které nepotřebují žáci k výuce (např. elektronické přehrávače, hry a kamery). 9. Mobilní telefony musí být během vyučovacích hodin vypnuty. Nesmí narušovat žádným způsobem průběh vyučování, ani dění o přestávkách. V případě nedodržení pravidel je žák povinen na pokyn učitele přístroj odložit na katedru po dobu vyučovací hodiny, nebo na sekretariát školy po dobu zbývajícího vyučování. Po vyučování si přístroj vyzvedne. Ve zvlášť závažných případech porušení pravidel (opakování přestupku, provokativní chování atp.) bude vyzván k vyzvednutí mobilního přístroje zákonný zástupce žáka.

3 10. Žák je povinen zdržet se jakýchkoli útoků prostřednictvím elektronické komunikace tzv.kyberšikany- posíláním SMS zpráv, ů, vyvěšováním urážlivých či ponižujících materiálů na internetových stránkách. 11. Žáci chodí do školy vhodně upraveni /oblečení, zevnějšek odpovídající žákům základní školy a potřebám v jednotlivých předmětech/. V prostorách školy /učebny, chodby, jídelna/ žáci nenosí na hlavách čepice, kšiltovky, klobouky apod. 12. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo učiteli, který koná dozor a také třídnímu učiteli. Nalezené věci žáci odevzdávají učiteli, v kanceláři školy nebo na vrátnici. 13. Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům, popřípadě občanům. 14. Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování. 15. Hodnocení, klasifikace a sebehodnocení žáků se zapisuje do žákovské knížky. Ta slouží zároveň ke komunikaci mezi školou a rodinou. Je povinností žáka nosit ŽK a na vyzvání učitele ji předložit. Při ztrátě ŽK jsou rodiče žáků povinni zajistit duplikát zakoupením na sekretariátu školy( v hodnotě 50,-Kč). 16. Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu. 17. Za přestupky proti Řádu školy budou vyvozeny důsledky podle vyhlášky o základní škole. e) Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 1. Žáci jsou povinni dodržovat všechny předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy. 2. Jakýkoli úraz, poranění, nehodu je žák povinen ihned nahlásit vyučujícímu nebo svému třídnímu učiteli. 3. Nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření, je žákům školy zakázáno. 4. Ve všech odborných učebnách dodržují žáci provozní řád a pokyny vyučujících k zajištění bezpečnosti a zdraví. 5. Žák během vyučování nesmí opustit školní budovu. V nezbytně nutných případech musí zákonní zástupci z vyučování dítě osobně vyzvednout nebo požádat o uvolnění formou školou vydaných omluvenek. 6. Žák je povinen chovat se tak, aby svým chováním neponižoval ostatní žáky, tělesně či psychicky jim neubližoval, nebo jiným způsobem (zastrašování, vyhrožování, vydírání, bití, krádeží, poškozování věcí a oděvů, nadávky, hanlivá pojmenování, urážky, pomluvy, přehlížení a ignorování jedince či skupiny osob atp.) neohrožoval jejich zdraví. 7. Z důvodu bezpečnosti je žákům zakázáno manipulovat s horní částí oken a se žaluziemi. Spodní část oken otevírat pouze jako ventilaci. Dále je zakázáno vstupovat nebo posedávat na parapet. f) Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je při tom povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob. 2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. 3. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada. Dne Mgr.Aleš Matoušek, ředitel školy

4 Vnitřní řád školy na školní rok a) Režim školy 1. Škola je otevřena pro vstup žáků ZŠ od 7.40 do 8.00 hodin. Zahájení výuky je v 8:00 hodin. Výjimku tvoří vyučování Tv a laboratorních prací nultou hodinu, která začíná v 7.00 a končí v 7.45 hodin. Pro WŠ je škola otevřena od 7.30 do 7.50 hodin. Zahájení výuky je v 7.50 hodin.odpolední vyučování musí být ukončeno nejpozději do 17 hodin. 2. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučovací hodiny lze v odůvodněných případech dělit nebo spojovat. Vyučování WŠ zahajuje epocha v době od 7.50 do 9.40 hodin. 3. Škola může organizovat zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, lyžařské výcviky a sportovní soustředění, které souvisejí s výchovně vzdělávací činností školy. 4. Šatnáři uzamykají šatnu- WŠ v 7.45 hod, ZŠ v 7.55 hod. 5. Mezi vyuč. hodinami jsou 10-ti minutové přestávky, po 2.vyuč. hodině je 20-ti minutová přestávka. Přestávka na oběd je 50 minut. V odůvodněných případech je možno přestávku zkrátit na 30 minut. 6. Na odpolední vyučování přicházejí žáci v domluvený čas ke škole a vyčkají příchodu vyučujícího, který je odvede do školy. 7. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po skončení vyučování. Žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, opustí školu ihned po obědě. 8. Žáci se ve škole přezouvají. 9. Žáci tráví hlavní přestávku ve venkovním prostoru školy, pokud jsou k tomu vhodné povětrnostní podmínky. 10. ŠD provoz ve školní družině je u ZŠ od 6.00 do hod, u WŠ od 7.00 do hod. Dítě je vydáváno pouze rodičům (zákonným zástupcům) nebo osobě, kterou rodiče určí. Mimořádné uvolnění je možné pouze písemnou /školou vydanou, podepsanou a datovanou/ žádostí rodičů. b) Žáci konající službu 1. Před každou hodinou zkontrolují, zda jsou připraveny všechny potřeby k vyučování /křída, pravítka, pomůcky apod./. 2. O přestávkách utírají tabuli. 3. Po ukončení vyučování kontrolují čistotu třídy, uzavření oken, vodovodních kohoutků, zhasnutí světel, ustavení stolů a židlí. 4. Při zahájení vyuč. hod. nahlásí chybějící žáky. 5. Nepřítomnost učitele ve třídě po 5 minutách po zvonění oznámí zástupci ředitele nebo ve sborovně.

5 c) Žáci stravující se ve školní jídelně 1. Žáci se stravují po své poslední vyučovací hodině. 2. Žáci přicházejí do jídelny za doprovodu vyučujícího. Samostatně se školou vracejí do svých šaten a odtud odcházejí domů. 3. Není dovoleno odkládat věci v prostorách před školní družinou. 4. Žáci, kteří navštěvují školní družinu se řídí pokyny vychovatelky. 5. Výdej stravy bude umožněn pouze po přihlášení se stravovací čipovou kartou. 6. Je zakázáno vynášet jídlo z jídelny. Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy, žáky a jejich rodiče nebo zákonné zástupce. Datum vydání: Řád školy byl projednán a schválen na pedagogické radě dne: Mgr. Aleš Matoušek ředitel školy

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je sestaven na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

0. h 1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h 7. h 8. h 7. 00 8. 00 8. 55 10. 00 10. 55 11. 50 12. 45 13. 40 14. 35

0. h 1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h 7. h 8. h 7. 00 8. 00 8. 55 10. 00 10. 55 11. 50 12. 45 13. 40 14. 35 Školní řád Motto: Škola je zřízena pro žáky Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., (o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1 Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, okres České Budějovice Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. a) Práva žáků. b) Chování žáka. Žák má právo

ŠKOLNÍ ŘÁD. a) Práva žáků. b) Chování žáka. Žák má právo CZECH SALES ACADEMY Trutnov střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov a) Práva žáků Žák má právo ŠKOLNÍ ŘÁD 1. na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu, 2. na informace o průběhu a výsledcích

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77. Školní řád základní školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77. Školní řád základní školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77 Školní řád základní školy Práva žáků: 1. na vzdělání, přizpůsobené jejich věku a zdravotnímu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Š k o l n í ř á d Práva žáků a jejich zákonných zástupců . Žák má právo: Zákonný zástupce žáka má právo

Š k o l n í ř á d Práva žáků a jejich zákonných zástupců . Žák má právo:  Zákonný zástupce žáka má právo Š k o l n í ř á d Základní škola Rostěnice Zvonovice 98, okr. Vyškov Platnost od : 1. 9. 2010 Řád školy je zpracován na základě nového zákona 561/2004 Sb. a dalších předpisů a vyhlášek, které na tento

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626 Úvod K povinné školní docházce v ZŠ a MŠ Libáň jsem se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ ŠKOLNÍ ŘÁD

I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ ŠKOLNÍ ŘÁD I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ Účinnost od: 1. 9. 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva žáků Žák má právo: 1. na vzdělávání a školské služby dle školského zákona 2. na odpočinek a volný

Více

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace,

c) znát svou klasifikaci a hodnocení po každém zkoušení a na zdůvodnění hodnocení a klasifikace, Gymnázium Jana Palacha Mělník, Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník Školní řád Úvod Školní řád je interním předpisem Gymnázia Jana Palacha v Mělníce vydaným v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08

ŠKOLNÍ ŘÁD. Masarykova gymnázia. platný od školního roku 2007/08 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova gymnázia platný od školního roku 2007/08 OBSAH Úvod...2 Provoz a vnitřní režim školy...3 Základní požadavky na chování a jednání žáků...6 Docházka a pravidla pro omlouvání nepřítomnosti...8

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace

Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace Jabloňová 564/43, 460 01 Liberec 12 IČ: 65642350 Telefony: 482 725 220, 733 143 194, e-mail: zs21@volny.cz ŠKOLNÍ

Více

Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, 503 51 telefon: 495 485 125 e-mail: zvs.chlumec@wo.cz, skola@spec-chlumec.

Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, 503 51 telefon: 495 485 125 e-mail: zvs.chlumec@wo.cz, skola@spec-chlumec. Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, 503 51 telefon: 495 485 125 e-mail: zvs.chlumec@wo.cz, skola@spec-chlumec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice Dne: 21. 11. 2012 S účinností od

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

G. A. P. education, střední škola s. r. o. Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš ŠKOLNÍ ŘÁD

G. A. P. education, střední škola s. r. o. Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš ŠKOLNÍ ŘÁD čl. 1. ÚVODNÍ ČÁST ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád (dále ŠŘ ) je interním předpisem G. A. P. education, střední škola s. r. o. (dále škola ) zpracovaným a vydaným v souladu s 30 odst. 1 a 2 školského zákona. Respektování

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA 1 614 00 Brno tel.: 545 21 23 34, fax: 545 21 19 23 mail: zvs.sekaninova@bm.orgman.cz Školní řád je soubor pravidel, která nám sdělují jak se máme chovat ve škole i mimo

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace Školní řád platnost od 1. září 2013 schváleno pedagogickou radou dne 26.8.2013 schváleno

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o. Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří tel. : 416 781 135 zsbohusovice@email.cz, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: I. Úvodní ustanovení

Více

Směrnice č. 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

Směrnice č. 2. ŠKOLNÍ ŘÁD a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Směrnice č. 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Verze: 1 Vypracoval: Schválil: Spisový znak : Skartační znak : Školská rada schválila dne : Pedagogická rada projednala dne:

Více