OBSAH ČÁST B 24 I. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 25 II. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 25 III. REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY 25 IV. PROVOZNÍ ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN 26

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ČÁST B 24 I. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 25 II. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 25 III. REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY 25 IV. PROVOZNÍ ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN 26"

Transkript

1 Projednáno a schváleno pedagogickou radou Projednáno a schváleno školskou radou Vydáno pod číslem jednacím ZŠ 706/ /2012

2 2 OBSAH ČÁST A 3 I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 4 II. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA 8 III. ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PŘI NĚKTERÝCH ČINNOSTECH 9 IV. PÉČE O BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ 10 V. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 11 VI. ZTRÁTY A NÁLEZY 13 VII. ZÁKAZY 13 VIII. ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ A PŘIPOMÍNEK 14 IX. ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ 14 X. POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY ŽÁKEM 18 XI. POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ DALŠÍHO RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 22 ČÁST B 24 I. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 25 II. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 25 III. REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY 25 IV. PROVOZNÍ ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN 26 ČÁST C 33 I. HODNOCENÍ ŽÁKŮ 34 II. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ, HODNOCENÍ CHOVÁNÍ 50 ČÁST D 53 I. PRÁVA PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 54 II. POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 54 III. POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 55 IV. ZÁKAZY 62 ČÁST E 63 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 64 ČÁST F PŘÍLOHY 65 PŘÍLOHA Č.1: 66 PRAVIDLA PRO TRÁVENÍ RELAXAČNÍCH PŘESTÁVEK CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č.2: 67 PRAVIDLA PRO HRANÍ STOLNÍHO TENISU 67 PŘÍLOHA Č.3: 68 MINIMÁLNÍ POČET ZNÁMEK V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH ZA POLOLETÍ 68 PŘÍLOHA Č.4: 69 HODNOCENÍ KONTROLNÍCH PÍSEMNÝCH PRACÍ V DÉLCE CELÉ VYUČOVACÍ HODINY 69

3 2 Úvodní ustanovení a rozsah platnosti Školní řád je vydaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školským zákonem) v úplném a platném znění v souladu s platnými prováděcími předpisy školského zákona, ve znění zákona č. 264/2006 Sb., v souladu s Úmluvou o právech dítěte přijatou FS ČSFR , se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoníkem práce), s Metodickým pokynem MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j /99-22, s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j /2008-6, s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT č.j.: 21291/ , s Informacemi o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č. j / , s Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j / , v souladu se zákonem 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, v souladu s Metodickým pokynem č. j / , k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT a v souladu se zákonem o státní správě a samosprávě č. 500/2004 Sb. ve školství v platném znění. Je závazný pro všechny zaměstnance a žáky školy.

4 3 ČÁST A

5 4 I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ a) Práva žáků 1. Žák má právo na vzdělávání a školské služby, má právo zúčastňovat se celé vyučovací hodiny v souladu se svým rozvrhem, pokud tomu nebrání zvlášť významné okolnosti (např. změna rozvrhu, nemoc, evakuace školy apod.). Učitel nesmí vykázat žáka z vyučovací hodiny, aniž by mu zajistil pedagogický dohled. 2. Žák má právo na přestávku v celém rozsahu, pokud tomu nebrání zvlášť významné okolnosti. Přestávka slouží žákům k regeneraci sil a k přípravě na další vyučovací hodinu. 3. Žák má právo na klid a pohodu o prázdninách a v době nemoci. 4. Žák má právo nebýt klasifikován v průběhu prvního dne po absenci trvající alespoň tři dny. Trvá-li absence déle než jeden týden, klasifikační volno se úměrně prodlouží dle uvážení vyučujícího. 5. Žák má právo být vzděláván a hodnocen přiměřeně svým schopnostem, znalostem a dovednostem. 6. Žák má právo na přiměřený a slušný přístup ze strany všech pracovníků školy. 7. Žák má právo přiměřenou formou žádat o opakovaný výklad, pokud učební látce nerozuměl. 8. Žák má právo žádat informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a chování. 9. Žák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje. 10. Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání a rizikového chování. 11. Žák má právo na ochranu před všemi formami zneužívání, rizikového chování a před kontaktem s návykovými látkami. Má právo na pravdivé a věcné informace o rizikových jevech přiměřené osobnímu a sociálnímu vývoji. 12. Žák má právo na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké vážné problémy. 13. Žák má právo svobodně si vybírat mezi nepovinnými předměty, zájmovými útvary, výukou náboženství, kulturními a sportovními akcemi, příp. dalšími aktivitami školy (soutěže, olympiády). 14. Žák má právo zvolit si v souladu s učebním plánem školního vzdělávacího programu volitelný předmět i další cizí jazyk. Částečné omezení může vzniknout z provozních důvodů. 15. Žák má právo svobodně volit své povolání a na informaci o možnostech volby. 16. Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. 17. Žák má právo na rozvoj své osobnosti a tvořivosti v rámci možností školy. 18. Žák má právo na zajištění své ochrany v případě výskytu sociálně patologických jevů. b) Povinnosti žáků Dodržování školního řádu se vztahuje na všechny žáky školy. V případě jeho porušení je žákovi uděleno výchovné opatření, které je sděleno zákonnému zástupci žáka. 1. Žáci jsou povinni docházet do školy a řádně se vzdělávat. 2. Žáci jsou povinni dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 3. Škola se otvírá v 6 00 pro žáky ŠD. Ostatní žáci vstupují do školy nejdříve v 7 35 dříve, než v 7 35 hod přicházejí žáci do školy v případě kroužku, třídnické hodiny a zasedání žákovského

6 5 parlamentu. V ostatních případech přicházejí žáci do školy dříve jen na pozvání učitele. Žáci vstupují do školy i opouštějí školu hlavním vchodem po hlavní přístupové cestě. Při vstupu do školy se přezouvají v šatnách. 4. Žáci přicházejí do školy tak, aby byli ve třídě nejpozději v 7 45 hod, tedy nejpozději 10 minut před začátkem vyučování. Dostaví-li se žák do vyučování po zahájení vyučovací hodiny, omluví se vyučujícímu a zdůvodní své zpoždění. Opakovaný pozdní příchod bez řádné omluvy může být důvodem kázeňského postihu. 5. Při cestě do školy i ze školy dodržují žáci pravidla silničního provozu. Při přecházení vozovky využívají vyznačených přechodů pro chodce. Žáci, kteří přijíždění do školy na kole, umístí uzamčené kolo po dobu vyučování do stojanu u vstupu do školy. 6. Žák je povinen účastnit se výuky dle rozvrhu hodin. 7. Žák je povinen účastnit se akcí organizovaných školou v rámci povinné výuky, případně se mu zajištěn náhradní program. 8. Žákům není dovoleno přinášet do školy předměty, které nesouvisejí s vyučováním, zejména cennosti a předměty, které by mohly způsobit ublížení na zdraví. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy). Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako závažný přestupek! 9. Pokud nosí žáci do školy mobilní telefon, musí jej mít v době vyučování vypnutý. Jeho případná ztráta se nepovažuje za pojistnou událost. 10. V hodinách tělesné výchovy a pracovních činností, mají žáci věci uzamčeny v šatně. Cennější předměty (např. hodinky, řetízky, mobilní telefony atd.) předají žáci před hodinou do úschovy vyučujícímu. Větší peněžní částky a cenné předměty je možno také uschovat po nezbytnou dobu u třídního učitele. 11. Žák je povinen zjištěnou ztrátu neprodleně ohlásit třídnímu učiteli. 12. O přestávkách mohou být žáci na chodbách, relaxační přestávky mohou dle rozpisu trávit v informačním centru. Se svačinou se žáci zdržují ve třídě. Žákům není dovoleno ve třídách, na chodbách, v jídelně běhat, skákat, křičet nebo jinak způsobovat hluk. Rovněž je nevhodné sezení na podlaze chodeb, schodech, na topných tělesech na chodbách i ve třídách a na lavicích. Se zvoněním na vyučovací hodinu jsou všichni žáci ve stanovených třídách. 13. Během vyučování (včetně přestávek) mohou žáci opustit areál školy se souhlasem třídního učitele, vyučujícího nebo vedení školy. 14. Při využití odborných pracoven, tělocvičny, školního pozemku se žáci i dospělí řídí provozními řády jednotlivých pracovišť. 15. Žáci plní pokyny pedagogických a dalších pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem; zdraví dospělé osoby, nemluví vulgárně. 16. Žáci dodržují pravidla slušného chování, chrání zdraví své i spolužáků. Chování žáků nesmí žádným způsobem omezovat práci nebo práva ostatních spolužáků a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Za nepřípustné chování se považuje: a) zesměšňování slabších spolužáků, omezování osobní svobody spolužáků b) šikanování spolužáků, fyzické nebo slovní napadení spolužáka (nadávky, vulgární vyjadřování) c) nevhodné chování vůči zaměstnancům školy d) narušování výuky nevhodným chováním e) krádež f) záškoláctví g) svévolné poškozování školního majetku h) propagace, nošení, držení a distribuce návykových látek (alkohol, cigarety, omamné a psychotropní látky), nabádání k jejich užívání a požívání těchto látek

7 6 i) jiné nevhodné chování způsobující mravní újmu nebo újmu na zdraví (propagace, nošení, držení a distribuce pornografie; sexuální obtěžování; nošení nebezpečných předmětů, které mohou způsobit zranění aj.) j) podvod (přepisování známek v žákovské knížce, falšování omluvenek, úmyslné zatajování žákovské knížky, lhaní, opisování, napovídání) k) pořizování audiozáznamů nebo videozáznamů ve škole či školním areálů v době školního vyučování a jejich užívání a distribuce v rozporu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat a v rozporu se zákonem 121/2000 Sb., autorský zákon. Ředitelství školy v případě podezření na zneužití návykových látek u žáka (alkohol, cigarety, omamné a psychotropní látky aj.) neprodleně informuje zákonné zástupce žáka a doporučí jim další postup. Pokud má ředitel školy podezření, že zákonní zástupci doporučený postup nerespektují, avizuje ředitel školy nebo z jeho pověření určený pracovník tuto skutečnost příslušnému orgánu péče o děti. U prokázaného dealerství (rozšiřování a nabízení všech typů návykových látek) postoupí ředitel tuto skutečnost k řešení příslušným orgánům. 17. Stane-li se žákovi ve škole úraz, je žák povinen tento úraz neprodleně nahlásit vyučujícímu či dohledu, případně třídnímu učiteli. V případě dodatečného nahlášení školního úrazu, nebude brán na nahlášený úraz zřetel z hlediska odškodnění žáka. 18. Žáci chrání před poškozením majetek školy, svůj i spolužáků. Učebnice i sešity mají celoročně obalené, ztrátu nebo nadměrné poškození učebnic bezplatně poskytovaných školou uhradí zákonný zástupce žáka. Svévolné poškození jakéhokoliv zařízení v areálu školy původce (podle míry zavinění) zajistí uvedením do původního stavu na vlastní náklady nebo je uhradí. 19. Žák je povinen udržovat v areálu školy i jeho okolí pořádek. 20. Jakoukoliv závadu zjištěnou na zařízení a vybavení školy nahlásí žáci neprodleně nejbližší dospělé osobě. 21. Po skončení vyučování odcházejí žáci na základě pokynu učitele do šatny a odtud (na pokyn dozírajícího v šatně) do školní jídelny. Zde dbají pokynů dohledu, případně dalších zaměstnanců školy a dodržují režim školní jídelny i režim šatny. 22. Žáci se nesmí z důvodu své bezpečnosti svévolně a bezdůvodně zdržovat v prostorách školy. 23. Každá absence žáka musí být řádně omluvena. Nepřítomnost žáka ve vyučování omlouvá písemně zákonný zástupce žáka, v odůvodněných případech lze vyžadovat potvrzení lékaře. Důvod nepřítomnosti sdělí zákonný zástupce škole písemně, osobně, elektronicky nebo telefonicky do 3 dnů. Nepřítomnost předem známou do 2 dnů omlouvá třídní učitel, na více než 2 dny ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů. Formulář žádosti je k dispozici na školním webu, žák si jej může také vyzvednout u třídního učitele. Všechny omluvenky musí být zapsány v žákovské knížce. V případě, že žák opouští školu během vyučování, musí omluvenku předložit před odchodem ze školy třídnímu učiteli (případně i vyučujícímu). 24. Do ředitelny, kanceláří, sborovny či kabinetů smí žák vstoupit pouze v doprovodu dospělé osoby nebo na výslovný pokyn učitele, případně jiného odpovědného pracovníka školy. 25. Žáci jsou povinni řídit se pokyny o bezpečnosti a chování při akcích pořádaných školou, o prázdninách a v době ředitelského volna. S těmito pokyny jsou žáci předem seznámeni prostřednictvím třídního učitele nebo pedagoga, který během školní akce koná nad žáky dohled. 26. Při některých činnostech, jako jsou výuka praktických činností, fyziky, chemie či tělesné výchovy, plavecký výcvik, LVVZ, školní výlety, soutěže a další akce pořádané školou se žáci řídí zvláštními pokyny uvedenými v částech: VIII. XX.

8 7 27. Žáci jsou povinni plnit svoje školní povinnosti (plnění zadaných úkolů, psaní domácích úloh, nošení učebních pomůcek, nošení cvičebního úboru a pracovního oděvu, nošení čipu či karty pro výdej stravy atd.). c) Povinnosti žáků pověřených plněním dalších úkolů Třídní učitel ustanovuje žáky k plnění některých povinností například ve třídě a v šatně (vždy dvojice žáků). Vyučující může rovněž stanovit žáky na pomoc při nošení pomůcek. V předmětech, kde se žáci dělí do skupin, stanovuje vyučující žáky pro pomoc. V případě, že určený žák chybí, je třeba, aby jiný žák upozornil na tuto skutečnost třídního učitele (případně vyučujícího) a ten stanoví náhradníka. Pokud chybí oba žáky určení učitelem, vztahuje se tato povinnost na určené žáky z předcházejícího období. 1)Povinnosti určených žáků a) Pečovat o pořádek a čistotu ve třídě, zajišťovat křídu a čisté mazání tabule. b) Po vyučovací hodině čistě smazat tabuli. c) Při odchodu z učebny zajistit v učebně pořádek (nedostatky odstraňují žáci, kteří je způsobili), na zemi ani v lavicích nezůstávají odpadky, lavice jsou srovnané. Jedná-li se o poslední vyučovací hodinu v dané učebně, zvedají žáci také židle. d) Je-li v učebně zjištěna jakákoliv závada, oznámit ji neprodleně vyučujícímu, správci učebny nebo třídnímu učiteli. e) Před vyučováním vyzvednout třídní knihu, po skončení vyučování ji zase vrací na stanovené místo. Během dne zajistit, aby byly všechny vyučovací hodiny zapsány v třídní knize. f) Na začátku hodiny oznámit vyučujícímu chybějící žáky. 2)Povinnosti žáků pověřených péčí o šatnu a) Pověření žáci odpovídají za klíče od šatny a za uzamčení šatny během vyučování. b) Podle potřeby odemykají a zamykají šatnu v době vyučování. c) Zjištěné závady a nepořádek v šatně ihned hlásí dohledu či třídnímu učiteli. d) Po skončení vyučování odevzdávají klíče od šatny na stanovené místo. 3)Povinnosti žáků pověřených nošením pomůcek a) Pověření žáci se dostaví do kabinetu vyučujícího těsně před zvoněním na vyučovací hodinu, vyzvednou si od vyučujícího příslušné pomůcky či sešity a odnášejí je do třídy. b) Po vyučovací hodině odnášejí pomůcky i sešity do kabinetu vyučujícího. c) Pověření žáci si plní svoje povinnosti odpovědně, zachází šetrně se svěřenými pomůckami či sešity. d) Pravidla pro chování žáků v šatně 1. Žáci přicházejí do šatny hlavním vchodem po hlavní nejdříve v 7 35 a nejpozději v 7 45, přezouvají se, případně si odloží svrchní oblečení, a odcházejí do třídy. Dříve do školy přicházejí pouze žáci, kteří navštěvují školní družinu nebo školní klub, žáci mající třídnickou hodinu, členové žákovského parlamentu (koná-li se zasedání žákovského parlamentu nebo jeho sekcí) nebo žáci, kteří jsou na dřívějším příchodu domluveni s některým vyučujícím. Žáci do školy přicházejí a školu opouštějí hlavním vchodem po hlavní přístupové cestě. 2. V 7 55 zamykají šatnu pověření žáci každé třídy, kteří si berou klíč s sebou do třídy. Po celou dobu dopoledního i odpoledního vyučování jsou šatny všech tříd uzamčeny. 3. Po skončení vyučování si žáci odnesou aktovky do šatny a čekají, až jim dá dozírající učitel pokyn k nástupu na oběd. Žáci nastupují na oběd po třídách podle pokynů dozírajícího (řídí se

9 8 rozpisem). Rozpis nástupů na oběd je vyvěšen v šatně. Pokud musejí žáci na nástup na oběd čekat, čekají spořádaně uvnitř šaten. Neobědvající žáci odcházejí hlavním vchodem domů. 4. Po obědě odcházejí žáci do šatny a odcházejí domů hlavním vchodem. Náhradní klíče od šatny má u sebe třídní učitel. 5. Po skončení odpoledního vyučování dohlíží příslušný učitel nad odchodem své skupiny ze školy. Pokyny pro dohled v šatně 1. Dohled nad žáky v šatně vykonávají pověření zaměstnanci. Dozírající učitel nastupuje na dohled vždy včas. Rozpis dohledů je vyvěšen v šatně, končí stanoveným termínem nebo odchodem posledního žáka. V případě odpoledního vyučování příslušný vyučující po skončení vyučování dohlíží nad odchodem žáků ze školy. 2. Dohled dbá na to, aby žáci při nástupu na oběd dodržovali pokyny. 3. Po návratu z oběda dohlíží na to, aby se žáci v šatně zbytečně nezdržovali (pokud odcházejí domů). II. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA a) Práva zákonných zástupců žáka 1. Zákonný zástupce žáka má právo na informace o všech skutečnostech, které se jej týkají, případně se týkají jeho dítěte a na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělání, prevence sociálně patologických jevů a jejich řešení. 2. Zákonný zástupce žáka má právo být pravidelně informován o prospěchu a chování svého dítěte (především prostřednictvím žákovské knížky, formou konzultací a třídních schůzek). 3. Zákonný zástupce žáka má právo domáhat se svých práv, případně práv svého dítěte, pokud se domnívá, že jsou nějakým způsobem porušena, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání. 4. Ředitelka školy i pedagogičtí pracovníci jsou povinni odpovídat na dotazy a přiměřeným způsobem reagovat na žádosti a připomínky ze strany zákonných zástupců žáka s přihlédnutím k zákonům o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb., v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. v platném znění. 5. Zákonný zástupce žáka má právo volit a být volen do školské rady, vznášet připomínky a podněty k práci školy ke školské radě. 6. V případě vážných zdravotních problémů žáka a na doporučení ošetřujícího lékaře dítěte, má zákonný zástupce právo, požádat o uvolnění svého dítěte z předmětu tělesná výchova. Žádost podává písemně na požadovaném formuláři a přikládá doporučení lékaře (formulář žádosti je k dispozici na www stránkách školy nebo u třídního učitele). Ředitel školy vydá rozhodnutí o uvolnění žáka z předmětu tělesná výchova. Rozhodnutí je doručeno zákonným zástupcům žáka a předáno vyučujícímu TV a třídnímu učiteli (zakládá rozhodnutí do katalogového listu žáka) b) Povinnosti zákonných zástupců žáka Zákonný zástupce je povinen dodržovat tento řád školy. 1. Zákonný zástupce je povinen zajistit řádnou a pravidelnou docházku dítěte do školy. 2. Zákonný zástupce je povinen vhodně reagovat na zápisy v žákovské knížce a její pravidelnou kontrolu potvrzovat svým podpisem, na vyzvání ředitele nebo školského zařízení se zúčastnit projednávání závažných otázek, týkajících se vzdělávání žáka. Chování a jednání nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

10 9 3. Zákonný zástupce je povinen omluvit písemně do žákovské knížky nepřítomnost žáka ve vyučování, v odůvodněných případech lze vyžadovat potvrzení lékaře. Důvod nepřítomnosti sdělí zákonný zástupce škole písemně, osobně nebo telefonicky (tel. č , nebo tel. č. kabinetu třídního učitele) do 72 hodin. Nepřítomnost předem známou do 2 dnů omlouvá třídní učitel, na více než 2 dny ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů (formulář omluvenky mají rodiče k dispozici na www stránkách školy nebo si jej mohou vyzvednout u třídního učitele). V případě předem známé absence musí být omluvenka vystavena předem. 4. Zákonný zástupce je povinen oznámit závažné zdravotní problémy nebo omezení žáka třídnímu učiteli a vyučujícímu předmětu, kterého se omezení týká nebo informovat třídního učitele o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Informace je pedagogickým pracovníkem sepsána a podepsána od zákonných zástupců žáka. Informace o změně zdravotního stavu žáka je zapsána do školní matriky. 5. Zákonný zástupce je povinen hradit za žáka stravné, poplatky školní družiny a školního klubu, cestovné a vstupné u hromadných akcí pořádaných školou v rámci výchovně-vzdělávacího procesu ve stanovených termínech. 6. Zákonný zástupce je povinen oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 7. Zákonný zástupce je povinen vyzvednout si své dítě ve škole v případě zdravotních problémů dítěte (nevolnost, úraz, užití návykové látky apod.). III. ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PŘI NĚKTERÝCH ČINNOSTECH a) Lyžařský výcvik: Před zahájením kurzu jsou účastníci poučeni školou o vybavení, výstroji a o dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví. Vedoucí zájezdu upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázání lyží. Seřízení lyží prokáží žáci potvrzením servisu nebo čestným prohlášením zákonných zástupců. Čestným prohlášením prokáží žáci též bezinfekčnost a způsobilý zdravotní stav. U všech žáků si vedoucí před odjezdem na LVVZ zjistí telefonní kontakt na zákonné zástupce. Rodiče jsou před odjezdem informování o podmínkách ubytování a stravování žáků, znají adresu a mají telefonický kontakt místa ubytování, znají termínu návratu. Vedoucí LVVZ předloží před odjezdem vedení školy seznam žáků, program LVVZ, rozpis kurzu i údaje o materiálně-technickém zabezpečení kurzu a jeho finanční náročnosti. Před odjezdem musí být jasně stanoveno, kolik přesčasové práce vedoucí kurzu, lyžařští instruktoři i zdravotník vytvoří a jakou formou bude zhodnocena (proplacení, čerpání náhradního volna). Na LVVZ jsou žáci rozděleni do družstev podle výkonnosti. Lanovky a vleky se používají pro výcvik po řádném poučení o všech pravidlech chování a bezpečnostních předpisech o jízdě na lanovce a vleku. Družstva se řídí pokyny vedoucího. Žáci dodržují ubytovací řád, režim dne, pokyny instruktorů i personálu a pravidla bezpečnosti LVVZ. Během LVVZ informuje vedoucí vedení školy o průběhu LVVZ. V případě úrazu nebo jakýchkoliv problémů podává neprodleně zprávu ředitelce školy a rodičům žáka. Zajistí řádné ošetření žáka či jeho převoz do zdravotnického zařízení v případě úrazu. Bezprostředně po návratu z LVVZ zapíše úraz do knihy školních úrazů. Lékárnička je nedílnou součástí vybavení zdravotníka LVVZ. Po návratu z LVVZ podává vedoucí kurzu vedení školy podrobnou zprávu o průběhu LVVZ včetně vyúčtování.

11 10 b) Koupání Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech (kde není koupání zakázáno). Vedoucí osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání, vymezí prostor, kde se žáci mohou pohybovat a učiní taková opatření, aby měl přehled o počtu koupajících se žáků. Seznámí žáky s pravidly bezpečnosti, která musí v průběhu koupání dodržovat a upozorní je na možná rizika. Skupina na jednoho vedoucího má maximálně 10 žáků. Vedoucí rozdělí žáky do dvojic žáci se při koupání vzájemně sledují. Vedoucí pozorně sleduje průběh koupání ze břehu. Po skončení koupání vždy překontroluje počet žáků. Začne-li se během koupání některý žák topit nebo má-li jiné zdravotní problémy, musí mu vedoucí neprodleně poskytnout první pomoc. Vyžaduje-li to situace, zajistí odborné ošetření žáka a jeho převoz do zdravotnického zařízení a co nejdříve o této okolnosti uvědomí rodiče žáka a vedení školy. Úraz je nutno zapsat do knihy školní úrazů. Lékárnička ne nedílnou součástí výbavy vedoucího. c) Školní výlety, exkurze, soutěže Při akcích pořádaných školou odpovídá za žáky stanovený dohled nebo pedagog, který akci organizačně zajišťuje (třídní učitel, vyučující, vychovatel). Pedagogický dohled musí před zahájením akce předložit vedení školy její podrobný rozpis (místo, termín, čas odjezdu a příjezdu, jména dozírajících pedagogů, zdravotnické zabezpečení akce, program akce, podmínky ubytování a stravování, finanční náročnost). Musí být předem známo, kolik hodin přesčasové práce bude během této akce vytvořeno a bude-li tato přesčasová práce proplacena nebo bude-li vyčerpána formou náhradního volna. Rodiče žáka musí být předem informováni o místě a termínu akce, její finanční náročnosti, jejím programu, podmínkách stravování a ubytování, dnu a času odjezdu i příjezdu, případně seznámeni se skutečností, kdo bude nad žáky konat dohled. Žáci musí být před zahájením akce poučeni o pravidlech bezpečnosti a chování, které musí během akce dodržovat. Dohled dbá, aby tato pravidla byla důsledně žáky dodržována. V případě úrazu je třeba postiženému neprodleně poskytnout první pomoc (případně zajistit jeho dopravu do zdravotnického zařízení) a informovat zákonné zástupce žáka a vedení školy. Lékárnička je nedílnou součástí výbavy dohledu. Úraz musí být ihned po návratu z akce zapsán do knihy školních úrazů. Po skončení akce je třeba co nejdříve (jakmile bude mít organizátor všechny finanční podklady k dispozici) provést řádné vyúčtování akce, o kterém informuje vedení školy i zákonné zástupce žáka. IV. PÉČE O BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ 1. Za bezpečnost žáků zodpovídá ve vyučovací hodině vyučující, o přestávkách a na akcích pořádaných školou dozírající učitel. 2. Udělá-li se žákovi ve škole nevolno nebo dojde k náhlému onemocnění žáka, řeší situaci třídní učitel. Třídní učitel neprodleně kontaktuje rodiče žáka (telefonní čísla mají žáci zapsána v žákovské knížce) a domluví se s nimi na způsobu odchodu žáka ze školy. Je žádoucí, aby si žáka vyzvedli zákonní zástupci. Není-li to možné, doprovodí žáka domů nebo do zdravotnického zařízení dospělá osoba. 3. Utrpí-li žák ve škole úraz, řeší vzniklou situaci vyučující, dozírající učitel nebo pracovník školy, který se k postiženému dostal jako první. 4. Úraz je třeba neprodleně ohlásit vedení školy, třídnímu učiteli a zákonným zástupcům žáka.

12 11 Je třeba: poskytnout první pomoc, ošetřit zranění (poskytne vyučující, zdravotník nebo jiná dospělá osoba) je-li nutná lékařská pomoc, je třeba zajistit žákův přesun do zdravotnického zařízení v doprovodu dospělé osoby, která přebírá za žáka odpovědnost (zákonný zástupce žáka, učitel či jiný pověřený pracovník školy), ve vážném případě je možno také přivolat lékařskou pomoc) každý úraz je třeba zapsat do knihy úrazů v kanceláři školy (zápis provede ten, kdo byl svědkem případu nebo mu byl úraz nahlášen jako prvnímu). Při úrazu na chodbě zapíše úraz příslušný dohled. 5. Při pracovním úrazu zaměstnance školy je třeba poskytnout neprodleně první pomoc a ošetření. Vyžaduje-li to situace, je třeba zajistit odvoz pracovníka do zdravotnického zařízení. Vzniklou situaci řeší dospělá osoba, která se jako první dostala ke zraněnému a vedení školy. Úraz musí být zapsán v knize pracovních úrazů odpovídá pracovník zodpovědný za BOZP na škole. 6. S bezpečnostními předpisy seznamuje žáky třídní učitel nebo pověřený učitel na začátku školního roku, před prázdninami a před akcemi pořádanými školou. O provedení proškolení provede třídní nebo jiný odpovědný pedagogický pracovník zápis do třídní knihy a stvrdí jej svým podpisem. U chybějících žáků musí být proškolení provedeno dodatečně. 7. Periodické proškolení pracovníků školy v oblasti bezpečnostních předpisů a protipožární prevence a proškolení nově přijatých pracovníků provádí pracovník zodpovědný za BOZP na škole. 8. Pedagogičtí pracovníci dbají na to, aby žáci ve výuce, o přestávkách i na akcích pořádaných školou dodržovali bezpečnostní předpisy a řídili se pokyny pedagoga. Některé pokyny jsou upřesněny v části X. 9. Všichni pracovníci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. 10. Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků i zaměstnanců a evidenci školních úrazů kontrolují průběžně vedoucí zaměstnanci školy v rámci své působnosti. V. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ a) Organizace školního dne 1. Vyučování je organizováno podle rozvrhu hodin, který je schválen ředitelem školy. 2. Školní budova je otevřená: od 6 00 pro žáky navštěvující školní družinu od 7 35 do pro žáky, kteří absolvují výuku dle řádného rozvrhu Kromě žáků navštěvujících školní družinu vstupují do školy dříve než v 7 35 žáci, kteří mají třídnickou hodinu dle rozpisu, žáci, kteří se ve stanovených termínech zúčastňují zasedání žákovského parlamentu a žáci, kteří navštěvují zájmový či dyslektický kroužek. Ostatní žáci mohou vstupovat do školy dříve jen na pozvání pedagoga, který nad nimi zajišťuje dohled. Po skončení vyučování opouštějí žáci školní budovu. V budově školy se zdržují pouze žáci, kteří navštěvují školní družinu, žáci, kteří se účastní mimořádných školních akcí nebo žáci, kteří navštěvují zájmový kroužek nebo kroužek logopedie či dyslexie. 3. Vyučovací hodina je časově vymezena zvoněním. Časový sled vyučovacích hodin a přestávek: 1. zvonění zvonění 7 55

13 12 1. vyučovací hodina vyučovací hodina vyučovací hodina vyučovací hodina vyučovací hodina vyučovací hodina vyučovací hodina vyučovací hodina Svačiny se vydávají v době Obědy se vydávají v době Relaxační přestávka b) Organizace vyučovacích hodin 1. Ve třídě žáci dodržují zasedací pořádek stanovený třídním učitelem, popřípadě se řídí pokyny vyučujícího. 2. Chování žáka nesmí v žádném případě omezovat či rušit práci ostatních spolužáků. 3. Vyučovací hodinu zahajuje a ukončuje vyučující. Vnějším projevem je povstání žáků. Povstáním zdraví žáci i příchozí dospělé osoby. 4. Omluvy přijímá vyučující od jednotlivých žáků z místa na začátku vyučovací hodiny. 5. Během vyučování není dovoleno jíst ani žvýkat. 6. Chtějí-li žáci komunikovat s vyučujícím nebo chtějí-li odpovídat na otázky vyučujícího, přihlásí se zvednutím ruky. 9. Během vyučování smí žák opustit třídu pouze se svolením učitele. 10. Vyučující poslední vyučovací hodiny v místnosti zajistí úklid učebny, dohlédne na to, aby byla zavřená okna. 11. Po skončení odpoledního vyučování odpovídá každý vyučující za to, že žáci jeho skupiny opustí školu. 12. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny spojovat či rozdělovat, při změně konce vyučování jsou zákonní zástupci žáka o změně informování prostřednictvím žákovské knížky. c) Přestávky 1. Žák má právo na přestávku v plném rozsahu, jak je stanovena rozvrhem. Přestávku využívají žáci na odpočinek, konání hygienických potřeb, přesun do odborných a určených učeben (ihned po zvonění na přestávku). Během přestávky mohou hrát na chodbách stolní tenis, mají možnost nakupovat ve školním bufetu (v době jeho provozu). 3. Dvě minuty před zvoněním na vyučovací hodinu se žáci již zdržují v učebně, kde bude probíhat výuka, není-li stanoveno jinak. 4. Během přestávek se žáci pohybují tak, aby neohrožovali vlastní zdraví i bezpečnost spolužáků. Po chodbách neběhají, nestrkají se, dodržují pravidla slušného chování. Zdržují-li se v prostoru bufetu, vždy si po sobě uklidí místo (uklidí odpadky do koše). 5. Určení pedagogové konají v době přestávek nad žáky dohled. 6. Mají-li žáci odpolední vyučování, tráví přestávku ve školním klubu. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučování trvá 55 minut.

14 13 d) Písemné testy 1. Kontrolní písemné práce (písemné práce na celou vyučovací hodinu) schválené předmětovými komisemi jsou žákům oznámeny předem. V jeden den mohou žáci absolvovat pouze jednu kontrolní písemnou práci. V jednom dni mohou psát žáci maximálně jednu práci delší 20 minut. 2. Žák, který se testu nezúčastnil, je povinen jej vykonat v náhradním termínu. 3. Vyučující je povinen seznámit žáka s výsledkem testu, provést jeho vyhodnocení včetně opravy. 4. Vyučující seznamuje s výsledky Kontrolních písemných prací (práce na celou vyučovací hodinu) vedení školy. 5. Písemné práce žáků i klasifikaci si vyučující uschová po dobu jednoho roku. e) Omlouvání nepřítomnosti žáka 1. Nepřítomnost žáka ve vyučování významným způsobem narušuje vzdělávací proces, proto by rodiče měli posoudit závažnost žákovy nepřítomnosti. Žák je povinen si doplnit učivo zameškaných hodin bez ohledu na důvod své nepřítomnosti. 2. Každá absence musí být řádně omluvena v žákovské knížce. 3. K prvotní omluvě může sloužit telefonické oznámení žákovy nepřítomnosti. Rodiče mohou telefonovat na číslo kabinetu třídního učitele nebo do kanceláře školy na číslo (případně ). Žák musí být omluven nejdéle do 3 dnů od začátku absence. 4. Při předem známé absenci musí být žák omluven předem. Do 2 dnů nepřítomnosti omlouvá žáka třídní učitel, na více než 2 dny absence ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů (formulář omluvenky je k dispozici na www stránkách školy nebo u třídního učitele). 5. Při odchodu ze školy mimo běžný konec výuky předkládá žák písemnou omluvenku třídnímu učiteli (případně příslušnému vyučujícímu). 6. Omluvenky vyřizuje třídní učitel. 7. V případech, že má žák neomluvenou absenci, je vyvozen příslušný kázeňský postih. V odůvodněných případech může škola vyžadovat potvrzení lékaře o důvodu nepřítomnosti. Trvá-li neomluvená absence déle než tři dny nebo pokud se situace opakuje, má škola oznamovací povinnost o těchto skutečnostech vůči odboru sociálně právní ochrany dětí. VI. ZTRÁTY A NÁLEZY 1. Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje, aby žáci nosili do školy větší peněžní částky, případně cenné předměty. 2. Cennější věci, včetně mobilu, i peníze musí žák nosit stále u sebe. 3. V hodinách, kdy tyto věci nemůže mít u sebe (tělesná výchova, pracovní činnost), předávají tyto věci žáci vyučujícímu do úschovy, jinak se ztráta nepovažuje za pojistnou událost. Je možno si také peníze, či cenné věci dát do úschovy k třídnímu učiteli. 4. Pokud žák nemá u sebe aktovku či běžné oblečení (hodina tělesné výchovy, hodina pracovních činností, účast na školních akcích), je nutné, aby tyto věci měl uloženy v uzamčené šatně. 5. Zjištěnou ztrátu, či nález hlásí žák neprodleně vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. 6. Za pojistnou událost se nepovažuje ztráta mobilního telefonu nebo věc zapomenutá a hledaná až v následujících dnech. VII. ZÁKAZY Žákovi je zakázáno

15 14 1. svévolně opustit školu v průběhu vyučování nebo o přestávce 2. zdržovat se v šatnách, v učebnách či na chodbách mimo určenou dobu 3. vstupovat bez doprovodu pedagoga do sborovny, kabinetů, kanceláří a dalších vymezených prostor (školní dílny, tělocvičny, bazénu, informačního centra, počítačové učebny, cvičného bytu, laboratoří) 4. vstupovat do technických prostor školy (kotelna, dílny údržbářů, školní kuchyně, suterénní prostory) 5. kouřit, požívat alkohol a jiné návykové látky, dostavit se na vyučování či na školní akci pod vlivem návykové látky 6. nosit, distribuovat, přechovávat a propagovat návykové látky (tabákové výrobky, alkohol, OPL) 7. nabádat jiné osoby k užívání návykových látek 8. chovat se vulgárně či jinak nevhodně k pracovníkům školy, spolužákům a dalším osobám 9. krást 10. poškozovat školní či cizí majetek 11. ponechávat cenné předměty a peníze bez dohledu 12. v době vyučování používat mobilní telefon 13. nosit a využívat předměty, které nemají přímý vztah k vzdělávací činnosti školy (návykové látky, drahé předměty, předměty nebezpečné povahy) VIII. ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ A PŘIPOMÍNEK 1. Řešení stížností, které souvisejí s prospěchem, chováním či absencí žáka je v kompetenci třídního učitele, případně vyučujícího daného předmětu. Lze je také řešit na zasedání výchovné komise, kterou tvoří ředitelka školy nebo její zástupce, třídní učitel a školní metodik prevence nebo výchovný poradce. 2. Stížnosti a připomínky lze podávat ústně a písemně na ředitelství školy. Ředitelka školy učiní o věci zápis, provede šetření v dané věci a informuje stěžovatele o výsledcích šetření a případných přijatých opatřeních. 3. Pokud je zákonný zástupce přesvědčen o tom, že stížnost nebyla vyřešena v souladu se zákonnými předpisy z oblasti školství, může se obrátit prostřednictvím ředitelství školy do 15 dnů ode dne oznámení na KÚ Jihomoravského kraje, odbor školství, Žerotínovo nám. 3/5, Brno. IX. ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/ Šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků Škola je zodpovědná v souladu s ustanovením 29 zák. 561/2004 Sb., školský zákon. Je povinná zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a

16 15 současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Škola, popř. pedagogický pracovník, je odpovědná podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Bude-li znám případ šikanování a škola a pedagogický pracovník nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, vystavuje se riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu. Vzdělávání pedagogů Školní preventivní tým Mapování situace Společný postup při řešení šikanování Prevence v třídních hodinách Prevence ve vyučování Prevence ve školním životě mimo vyučování školní klub, přestávky Ochranný režim Školní poradenské služby Spolupráce se specializovanými institucemi, Policií České republiky, OSPOD Spolupráce s rodiči Vztahy se školami v okolí Evaluace a) Vzdělávání pedagogů Základní proškolení a seznámení se školním programem provede ŠMP Mgr. Markéta Illová. Vedení školy ve spolupráci zajistí vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) v akreditovaných kurzech k problematice šikanování. Vzdělávaní pedagogických pracovníků se řídí 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávaní pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Program vzdělávání podléhá aktuální situaci a nabídce akreditovaných pracovišť. K samostudiu jsou doporučeny různé metodické a pomocné materiály: KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001 PARRY, J., CARRINGTON, G. : Čelíme šikanování. Sborník metod. Školní program proti šikanován, MŠMT Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol Čj / Materiály jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. b) Školní preventivní tým Školní preventivní tým (dále jen ŠPT) je určen k rychlému řešení aktuálních problémů, úzké spolupráci a k prosazování MPP a Programu proti šikanování. Členy ŠPT jsou ŘŠ (Mgr. Karin Petrželková), ZŘŠ (Mgr. Marie Šimáčková), výchovný poradce (Mgr. Libuše Mikulášková), školní metodik prevence (Mgr. Markéta Illová) a příslušní třídní učitelé. ŠPT lze aktuálně doplnit či přeskupit podle situace. c) Mapování situace ŠMP Mgr. Markéta Illová připraví pro TU během měsíce září jednoduchý dotazník pro žáky, který vypracují během třídnických hodin. ŠMP Dotazník vyhodnotí a s výsledky seznámí ŠPT a pedagogickou radu. Výsledky ovlivní práci TU, ŠMP a výchovné poradkyně při konkrétním plánování prevence.

17 16 d) Společný postup při řešení šikanování Pracovníci školy postupují podle Krizového scénáře I. A Krizového scénáře II., který je součástí tohoto programu (viz přílohy). e) Prevence v třídních hodinách Třídní učitelé vypracují se žáky dotazníky, seznámí se s výsledky a ve třídních hodinách pracují se žáky tak, aby předcházeli možné šikaně, naplňují MPP. Materiály pro práci budou k dispozici u ŠMP Mgr. Markéty Illové. f) Prevence ve výuce Vyučující při své práci v hodinách sledují práci třídy a svým přístupem působí preventivně na kolektiv třídy, naplňují MPP. Případné podněty předají ŠMP viz Krizový plán I. g) Prevence ve školním životě mimo vyučování Škola zajišťuje žákům pobyt ve školní družině a školním klubu, kde vychovatelky pracují dle ŠVP a MPP a svým přístupem, aktivní činností a vedením kolektivu aktivně provádí prevenci proti šikaně. Využívají materiály ŠD a ŠK, ŠMP a MPP. Přehled volnočasových aktivit je vždy součástí MPP, na www stránkách školy, nástěnkách. h) Ochranný režim Škola má vypracovaný podrobný školní řád, se kterým vždy na začátku roku seznámí žáky a rodiče. Školní řád je volně přístupný na www adrese školy i) Školní poradenské služby ŠMP Mgr. Markéta Illová (kabinet ŠMP) konzultační hodiny úterý 9:00 11:00, telefon Výchovný poradce Mgr. Mikulášková (kabinet výchovný poradce), konzultační hodiny úterý 10:00 11:30, čtvrtek 7:50 8:40, telefon Zde jsou také k dispozici případné kontakty na specializovaná pracoviště, nástěnka prevence na chodbě C2. j) Spolupráce se specializovanými institucemi a Policií ČR Při řešení případů šikany spolupracovat s institucemi: PPP Boskovice PPP Blansko OMP Mgr. Michaela Krucká Policie ČR OSPOD Případně další instituce zabývající se danou problematikou SVP, kurátor atd. k) Spolupráce s rodiči Zákon 359/1999 Sb. 7 (právo upozornit rodiče), zákon 561/2004 Sb. 21 (právo na informovanost), internetové stránky školy sekce Prevence, třídní schůzky a konzultace, telefony, ové adresy učitelů, letáky s informacemi. Po provedeném šetření jsou rodiče informováni (viz krizové plány). l) Spolupráce se školami v okolí Při přestupech žáků a při řešení šikany žáků více škol spolupracujeme. Kontakty na školy v okolí v kanceláři školy.

18 17 m) Evaluace Na konci školního roku v rámci hodnocení MPP se provede také vyhodnocení společného postupu. Na počátku dalšího šk. roku se potom porovnají dotazníky (viz výše) s předchozím obdobím. Hodnocení provede ŠMP ve spolupráci se ŠPT a TU, seznámí pedagogickou radu. KRIZOVÝ PLÁN I. (1. a 2. stadium šikany) 1. Po obdržení oznámení či při podezření na šikanu neprodleně informovat ŠMP Mgr. Markétu Illovou (kabinet ŠMP, telefon ), výchovnou poradkyni Mgr. Libuši Mikuláškovou (kabinet výchovné poradkyně, telefon ), případně zástupkyni ředitelky (Mgr. Marie Šimáčková telefon ) 2. Vyšetřování přebírá školní preventivní tým (výše uvedení, ředitelka školy Mgr. Karin Petrželková), popř. příslušný TU 3. Vedením rozhovorů s informátory, agresory a oběťmi jsou pověřeny především ŠMP a výchovná poradkyně 4. Ostatní pedagogové jsou nápomocni dle pokynů školního preventivního týmu 5. Informováním rodičů je pověřena ředitelka školy, zástupkyně nebo příslušný TU (dle závažnosti) 6. Uzavření případu provede školní preventivní tým, archivaci protokolů provede ředitelka školy, ŠMP, výchovná poradkyně a příslušný TU 7. Pedagogická rada projedná na základě informace ředitelky školy případné výchovné nebo klasifikační opatření. 8. Rodiče oběti i agresorů jsou s výsledky seznámeni prostřednictvím výchovných komisí (ředitelka školy, ŠMP, výchovná poradkyně, TU). 9. Třídu informuje v přiměřené míře s ohledem na oběti a sociometrické šetření provede ŠMP, výchovná poradkyně a TU (dle dohody případně OMP Michaela Krucká, pracovník PPP Boskovice). 10. Podle závažnosti náleží ředitelce školy ohlašovací povinnost příslušným orgánům (policie, OSPOD). Telefonní kontakty: Mgr. Markéta Illová ŠMP Mgr. Libuše Mikulášková výchovná poradkyně Mgr. Marie Šimáčková ZŘŠ Mgr. Karin Petrželková ŘŠ Policie ČR služebna Letovice 158 OSPOD p. Fadrná PPP Vyškov, Blansko Mgr. M. Krucká KRIZOVÝ PLÁN II. (3. až 5. stadium šikany) V první fázi překonat šok a neprodleně zajistit ochranu oběti a zároveň informovat ŠMP (Mgr. Markéta Illová), výchovnou poradkyni (Mgr. Libuše Mikulášková), popřípadě ZŘŠ (Mgr. Marie Šimáčková). Není možné žáky nechat bez dohledu, proto může informaci předat i spolehlivý žák! Oběti poskytnout první pomoc (výchovná poradkyně Mgr. Mikulášková a Mgr. Pavla Müllerová zdravotníci školy), popřípadě zavolat neprodleně LSPP. Zároveň izolovat agresory, aby nemohlo dojít k domluvě mezi nimi a mezi nimi a svědky. Zde spolupracují ostatní pedagogičtí pracovníci dle pokynů školního preventivního týmu.

19 18 Ředitelka školy Mgr. Karin Petrželková (v její nepřítomnosti ZŘŠ) má ze zákona ohlašovací povinnost, proto neprodleně dle závažnosti ohlásí příslušným orgánů (Policie ČR). Školní preventivní tým provede vlastní šetření, pracovníci školy jsou nápomocni při vyšetřování a plně spolupracují s Policií ČR. Informování rodičů provede ředitelka školy ve spolupráci s Policií ČR. Uzavření případu provede školní preventivní tým, archivaci protokolů provede ředitelka školy, ŠMP, výchovná poradkyně a příslušný TU. Pedagogická rada projedná na základě informace ředitelky školy případné výchovné nebo klasifikační opatření. Rodiče oběti i agresorů jsou s výsledky seznámeni prostřednictvím výchovných komisí (ředitelka školy, ŠMP, výchovná poradkyně, TU). Třídu informuje v přiměřené míře s ohledem na oběti a sociometrické šetření provede ŠMP, výchovná poradkyně a TU (dle dohody případně OMP Michaela Krucká, pracovník PPP Boskovice). Telefonní kontakty: Mgr. Markéta Illová ŠMP Mgr. Libuše Mikulášková výchovná poradkyně Mgr. Marie Šimáčková ZŘŠ Mgr. Karin Petrželková ŘŠ Policie ČR služebna Letovice 158 OSPOD p. Fadrná PPP Vyškov, Blansko Mgr. M. Krucká LSPP výjezd V. Opatovice 155 X. POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY ŽÁKEM 1. Tabákové výroby Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. V případě, kdy je žák přistižen při distribuci či konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo školního areálu v době školního vyučování, či v rámci školou pořádané akce, je nutné žákovi tabákový výrobek odebrat a zabránit mu nebo jeho spolužákům v další konzumaci tabákového výrobku. Pedagogický pracovník (vyučující, dohled, třídní učitel) nebo jiný pracovník školy o přestupku informuje vedení školy, školního metodika prevence či třídního učitele (pokud žáka přistihne jiný pracovník školy než třídní učitel). Třídní učitel provede šetření tohoto přestupku a o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy. Třídní učitel informuje zákonného zástupce nezletilého žáka. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. Z konzumace či distribuce tabákových výrobků je vyvozena sankce stanovená školním řádem (viz část C, II. - Výchovná opatření, hodnocení chování žáků).

20 19 Přestupek žáka a následné výchovné opatření či snížený stupeň z chování je projednán se zákonnými zástupci žáka na výchovné komisi. Třída, ve které se problém objevil, bude monitorována, budou v ní pracovat odborníci primární a sekundární prevence 2. Alkohol Je zakázáno požívat alkoholické nápoje ve vnitřních i vnějších prostorách školy, tento zákaz platí i na akcích pořádaných školou. Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 nebo nabádání těchto osob k požívání alkoholických nápojů může být hodnoceno jako trestný čin nebo přestupek. Nález alkoholu ve škole V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. Zpracují stručný záznam o události. Zadržení alkoholu u žáka: V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol (v prostorách školy nebo školního areálu v době školního vyučování, či v rámci školou pořádané akce), postupují takto: Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. Třídní učitel spolu s pracovníkem, který u žáka alkohol zabavil, o nálezu sepíší stručný záznam. Záznam obsahuje vyjádření žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že žák záznam podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy a školní metodik prevence. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. O nálezu vyrozumí třídní učitel zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, informuje ředitelka školy také orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností. V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, je předána zajištěná tekutina přivolanému lékaři. Konzumace alkoholu ve škole a na akcích pořádaných školou: V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo areálu školy v době školního vyučování, či v rámci školou pořádané akce, je nutné mu v další konzumaci zabránit a alkohol mu odebrat. Pracovník školy, který přistihl žáka (žáky) při požívání alkoholu, neprodleně o události informuje vedení školy a školního metodika prevence. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pracovník v součinnosti s vedením školy a školním metodikem prevence posoudí, jestli žákovi hrozí nějaké nebezpečí: V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci a dále postupuje podle následujících bodů Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu: Pedagogický pracovník v součinnosti s třídním učitelem o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy. Škola (ředitelka, školní metodik prevence, třídní učitel, na školní akci dozírající učitel) vyrozumí zákonného zástupce žáka, že žák konzumoval alkohol. Pokud žák není schopen

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Směrnice nabývá

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává. Školní řád. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává. Školní řád. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Olomouc, říjen 2014 Obsah : 1. Organizace vyučování a dalších

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Školní řád. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j.

Školní řád. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j. Školní řád Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j. Vypracoval Mgr. Antonín Sekyrka Školská rada schválila dne 28. 8. 2014 Na provozní poradě projednáno dne 20. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec. Školní řád

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec. Školní řád Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní řád I. Společná ustanovení 1) Vyučování začíná v 8.00, končí nejpozději v 15.15 hodin. 2) Budova 2. stupně se otvírá v 7.30, budova 1. stupně v 7:40. Pro

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. RAZÍTKO ŠKOLY OBORY: PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Zdravotnický asistent denní i večerní forma studia Zdravotnické lyceum Sociální

Více

Školní řád střední školy

Školní řád střední školy Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště, chladící a klimatizační techniky, Školní řád střední školy platný od 1. 2. 2010 Aktualizace: 1. 9. 2010 6. 4. 2011 - omlouvání absence

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Č.j. 388/2013 Účinnost: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Změny: Číslo Datum Strana Účinno st od

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ praktickou a speciální - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice. Školní řád střední školy

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice. Školní řád střední školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Školní řád střední školy Číslo jednací: Působnost: Zpracovala: SZSOs/2427/2014 všichni zaměstnanci

Více

Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark. Školní řád.

Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark. Školní řád. Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov Šumbark Školní řád Vnitřní řád http://www.outech-havirov.cz e-mail: sout@outech-havirov.cz

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Švehlova střední škola polytechnická Prostějov náměstí Spojenců 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Část: 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD A PRAVIDLA PRO

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více