Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, Hnojník IČ: Školní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ: 75027089. Školní řád"

Transkript

1 Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, Hnojník IČ: Školní řád I. Práva ţáků a zákonných zástupců Ţák má právo: 1. Na vzdělání podle školního vzdělávacího programu a informace o průběhu a výsledcích vzdělávání. 2. Na rozvoj své osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností 3. Na volný čas, odpočinek, účast při hře či oddechové umělecké nebo sportovní činnosti úměrné jeho věku. 4. Na trpělivé a vlídné zacházení a poskytnutí pomoci v případě, ţe se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy. 5. Na vyjádření vlastního názoru. Svůj názor však musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti. 6. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, špatným zacházením, návykovými látkami a před vlivy a informacemi, které by ohroţovaly jeho rozumovou a mravní výchovu. 7. Vyţádat si pomoc vyučujícího a zvláštní péči v odůvodněných případech (nepochopení učiva, onemocnění, zdravotní postiţení, mimořádný talent a schopnosti). 8. Na zdravé školní prostředí, které je bezpečné a estetické. 9. Zakládat v rámci školy samostatné orgány ţáků, volit a být do nich volen. Zákonný zástupce má právo: 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte. 2. Volit a být voleni do školské rady. 3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se jejich dítěte. 4. Poradenskou pomoc školy v záleţitostech vzdělávání podle školního vzdělávacího programu. 5. Poţádat o uvolnění ţáka z výuky podle pravidel tohoto řádu. II. Povinnosti ţáků a zákonných zástupců A. Reţim školy 1.Školní budova se otevírá v 7.20 hod pro všechny ţáky. V jinou dobu vstupují ţáci do školy pouze na vyzvání vyučujícího, který pro ně přichází k hlavnímu vchodu. 2. Po příchodu ke škole před zahájením vyučování se ţáci řadí a do budovy vstupují ukázněně. 3. Po příchodu do budovy si ţáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdrţují. V průběhu vyučování je ţákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. 4. Do prvního zvonění (7.40 hod) musí být všichni ţáci ve třídách, aby se mohli včas připravit na výuku.

2 5. Do odborných učeben odcházejí ţáci organizovaně sami a čekají před učebnou na příchod vyučujícího. Pokud se vyučující do 5 minut po zvonění nedostaví, zástupce třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost řediteli školy. 6. Po ukončení vyučování jsou ţáci odváděni vyučujícím poslední hodiny na oběd, kde je přebírá vychovatelka. Ţáci, kteří nechodí na obědy jsou vyučujícím přímo předáni vychovatelce. V případě, ţe nenavštěvují druţinu, odcházejí po vyučování domů. 7. Provoz školní druţiny je ráno od do 7.20 hod. a odpoledne od do hodin. Ţáci jsou ze školní druţiny propouštění po příchodu rodičů či jiných zástupců rodičů, nebo na základě písemného sdělení o odchodu ţáka (sdělení můţe mít trvalou platnost). Na telefonická sdělení ohledně odchodu ţáků se nebere zřetel. B. Povinnosti ţáků 1. Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 2. Dodrţovat školní řád a ostatní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni. 3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy. C. Povinnosti zákonných zástupců 1. Zajistit, aby ţák řádně docházel do školy 2. Dostavit se na vyzvání ředitele do školy k řešení závaţných otázek týkajících se vzdělávání ţáka. 3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti či jiných zdravotních obtíţích a závaţných skutečnostech. 4. Oznamovat škole údaje potřebné k vedení školní matriky a jejich případné změny. 5. Nepřítomnost ve vyučování z důvodu nemoci jsou povinni zástupci ţáka oznámit do tří dnů písemně nebo telefonicky. Písemnou omluvenku v omluvném listě v ţákovské kníţce přinese ţák ihned po skončení absence. Omluvu podepisuje jeden z rodičů, Při podezření na bezdůvodné absence se třídní učitel vyţádá potvrzení lékaře. Škola můţe uvolnit ţáka z vyučování na určitou dobu na ţádost rodičů předem. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden aţ dva dny uvolňuje třídní učitel, na dobu delší ředitel školy. Při delším uvolnění podávají rodiče písemnou ţádost. I tato nepřítomnost musí být však omluvena v omluvném listě v ţákovské kníţce a omluvenka předloţena třídnímu učiteli ihned při návratu do školy. D. Zásady chování ţáků ve škole a při činnostech mimo školu 1. Ţáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby pozdravem "Dobrý den". 2. Poškodí-li ţák úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, majetek ţáků, učitelů či jiných osob, jsou rodiče tohoto ţáka povinni škodu nahradit. Ţák nosí učebnice a ţákovskou kníţku řádně zabalené. Psaní po lavici a do učebnic budou posuzovány jako úmyslné poškozování společného majetku. 3. Ztráty věcí hlásí ţáci neprodleně svému třídnímu učiteli. 4. Ţákům není v době mimo vyučování dovoleno zdrţovat se v prostorách školy ani na školním pozemku bez dozoru učitele. 5. Při mimotřídním vyučování či zájmové činnosti se ţáci vyčkají příchodu vedoucího ve školní druţině pod dozorem vychovatelek. Vedoucí nad nimi vykonává dozor po celou dobu pobytu ve škole a dohlíţí na ně aţ do odchodu zpět do druţiny. 6. Ţáky, kteří jsou přihlášeni do školní druţiny, předává vyučující p. vychovatelkám. Ostatní ţáky doprovodí do šaten a počká, aţ poslední ţák opustí prostor šaten. 7. Vstup ţáků do sborovny je zakázán. 8. Do školy nosí ţáci pouze věci potřebné k výuce, cenné věci se nedoporučuje s sebou nosit. Hodinky, šperky, apod. mají neustále u sebe, pokud je musí odloţit, např. v hodině tělesné výchovy, svěřují je do úschovy vyučujícímu. S mobilními telefony

3 ţáci nakládají jako s cennou věcí. V průběhu celého vyučování je mají ţáci vypnuté. V nutných případech se lze individuálně domluvit s vyučujícím daného předmětu nebo třídním učitelem. 9. Nalezené věci předá nálezce ihned do ředitelny školy. Pokud ţák zjistí ztrátu osobní věci, okamţitě to hlásí třídnímu učiteli nebo učiteli, který vykonává dozor. 10. Dojíţdění ţáků do školy na kole tento školní řád neřeší a škola také nezodpovídá za moţný úraz ţáků a ztráty kol. 11.Ve škole i mimo školu dodrţují ţáci pravidla slušného chování. 12.Ţák školy pomáhá slabším a postiţeným spoluţákům, případně občanům. E. Chování ve školní jídelně 1. Do jídelny odcházejí ţáci po ukončení vyučování pod vedením vyučujícího poslední vyučovací hodiny. 2. Aktovky a přebytečný oděv si ukládají v prostoru před jídelnou na a lavice. 3. V jídelně se ţáci staví ukázněně do zástupu podle pokynů dozírajícího učitele. 4. Ţáci šetří zařízení a vybavení jídelny, hradí svévolně způsobené škody. 5. Z jídelny se neodnáší ţádné jídlo, ţáci vše snědí v jídelně. 6. Ţáci se podřizují pokynům vyučujících i personálu školní kuchyně. 7. Po obědě odejdou ţáci bez otálení z jídelny do školní druţiny. Ţáci, kteří nenavštěvují školní druţinu a nemají toho dne nepovinný předmět či zájmový krouţek odcházejí domů, nezdrţují se v prostorách školy. F. Ţákovské sluţby 1. Třídní učitelé určují ţákovské sluţby na určité období a pro určité činnosti zavedené podle zvyklostí třídy a třídního učitele. Sluţba zejména - hlásí třídnímu učiteli závady na vybavení třídy, pečuje o pořádek, udrţuje v čistotě tabuli, zhasíná el. osvětlení apod. G. Hygiena a bezpečnost práce 1. Ţáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a při pouţití WC. 2. Všichni pracovníci školy a ţáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spoluţáků či jiných osob. 3. Ţáci chodí slušně a čistě oblečení a upraveni. 4. Kaţdý úraz, poranění či nehodu, k níţ dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo na hřišti, jsou ţáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících. 5. Také úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti ţáků mimo školu, je třeba bez odkladu hlásit vedení školy. Kaţdý úraz je nutno zapsat do knihy úrazů, která je uloţena ve sborovně školy. 6. Ţákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči bez dozoru učitele. 7. Při přecházení ţáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se ţáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před těmito akcemi doprovázející učitel ţáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd platí zvláštní bezpečnostní předpisy se kterými jsou ţáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních, se ţáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. 8. Při výuce v odborných učebnách zachovávají ţáci bezpečnostní předpisy dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit ţáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit ţáky,

4 kteří při první hodině chyběli. O poučení ţáků provede učitel záznam do přehledu v třídní knize. Řády odborných učeben tvoří přílohu vnitřního řádu školy. 9. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz nošení, drţení, distribuce a zneuţívání návykových látek. 10. Doporučuje se nenechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, ve skříních jak ve třídě, tak v kabinetech a nenechávat je ve škole přes noc. III. Práva a povinnosti pracovníků školy 1. Pro pedagogické pracovníky a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, organizačním řádem školy, předpisy a zákony platnými pro oblast školství. 2. Všichni pracovníci plní úkoly dané plánem práce školy pro školní rok a úkoly dané týdenním plánem práce. 3. Věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí a dětem se zdravotními problémy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběţně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u ţáka (problémy s chováním, prospěchem, zdravotními a rodinnými problémy). Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví ţáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním. 4. Pravidelně a soustavně informují zástupce ţáka o prospěchu ţáka, sdělují jim všechny závaţné známky zápisem do ţákovské kníţky. Informují je o kaţdém mimořádném zhoršení a prospěchu ţáka. 5. Dodrţují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipoţární předpisy. 6. Sledují zdravotní stav ţáků a v případě náhlého onemocnění ţáka informují bez zbytečných průtahů rodiče postiţeného ţáka. Nemocný ţák můţe být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. 9. Do školy přicházejí nejméně 15 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti. Ve škole se všichni přezouvají. Neplánovaný pozdní příchod omluví ihned u ředitele školy, plánovaný pozdní příchod nahlásí řediteli předem. 10. Při úrazu poskytnou ţákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření ţáka lékařem. Úraz ihned hlásí řediteli školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře a předá je hospodářce školy. 11. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken a vodovodního kohoutku a odvádějí ţáky do šatny. Učitel odchází ze třídy poslední. 12. Odchod se ţáky na plánovanou akci mimo školu hlásí předem řediteli školy, aby mohla být uvedena v plánu práce a mohlo být zajištěno suplování či výměna hodin. 13. Ve škole není povoleno kouřit. 14. Organizační, administrativní záleţitosti stejně jako návštěvy rodičů si vyučující vyřizují v době mimo vyučování a plánovaných porad a schůzí. 15. Učitelé pověření dozorem kontrolují vykonávání všech ustanovení vnitřního řádu školy. Lze vyuţívat pomoci ţáků. O závadách a váţných přestupcích informují třídního učitele, případně ředitele školy. 16. V případě onemocnění je učitel povinen oznámit svou nepřítomnost nejpozději 20 minut před zahájením vyučování. Pokud mu to umoţňuje zdravotní stav, předá přípravy či jiné pokyny k výuce suplujícím. Téţ oznámí, kdy jde na kontrolu a posléze, který den nastoupí do školy. Při předvídané absenci předloţí učitel plány učiva pro potřebu zastupujících. 17. Všichni učitelé, kteří budou vyučovat v odborných pracovnách, ručí za to, ţe ţáci opustí pracovnu v naprostém pořádku. Bez pokynu vyučujícího nesmí ţáci vcházet do učeben.

5 18. Učitelé úzce spolupracují se školní druţinou. 19. Všechny problémy týkající se kázně je třeba řešit ihned s třídním učitelem či ředitelem školy. 20. Všechny pracovníky školy uvolňuje za jakýmkoliv účelem ředitel školy. Zastoupení zařizuje také ředitel školy. 21. Jízdní kola si učitelé ukládají do stojanu v kolovně a zamykají je. 22. Pracovník má nárok na volno s náhradou mzdy k vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení na nezbytně dlouhou dobu, pokud jej nebylo moţno provést mimo pracovní dobu. O návštěvě zdravotnického zařízení předloţí vedení školy potvrzenou propustku či doklad potvrzený lékařem, který bude obsahovat datum, čas, razítko a podpis lékaře. 23. Vyučující je povinen seznámit se s rozpisem dozorů a místem, kde bude dozor nad ţáky vykonávat. 24. Za řádný výkon dozoru při zajištění bezpečnosti ţáků, jejich chování apod. se povaţuje fyzická přítomnost vyučujícího v úseku, který mu byl rozpisem určen a postupné procházení učeben a přilehlých volně přístupných míst. během dozoru nesmí vyučující vykonávat ţádné jiné činnosti (oprava sešitů, četba knih, apod.). Pokud nemůţe vyučující z jakýchkoli důvodů dozor vykonávat, je povinen tuto skutečnost předem oznámit příslušnému zástupci ředitele. 25. Učitel pověřený dozorem ve školní jídelně odchází ze třídy se zvoněním a nastupuje dozor včas. Pokud zjistí případné nedostatky (např. mokrá podlaha), upozorní příslušnou pracovnici kuchyně. Sám se naobědvá po skončení dozoru. Koncem dozoru rozumíme odstravování všech ţáků v danou vyučovací hodinu (kromě druţiny). Třídní učitelé 1. Vedou řádně a pečlivě pedagogickou dokumentaci určenou předpisy a vedením školy. 2. Věnují pozornost zdravotnímu stavu ţáků, vlivu rodinného prostředí na prospěch a chování ţáků. O závaţných skutečnostech informují ostatní vyučující, zejména o závěrech lékařských vyšetření a nálezů z psychologické poradny. 3. Přesně evidují a kontrolují absenci ţáků. Vyţadují omluvu nepřítomnosti do 48 hodin. Od ţáků po nepřítomnosti vyţadují písemnou omluvenku ihned po návratu ze školy. 4. Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování ţáků prostřednictvím sešitů a ţákovských kníţek, při informacích a osobních schůzkách s rodiči. Souhrnné hodnocení píší dle potřeby do ţákovských kníţek tak, aby byla zajištěna informovanost rodičů o prospěchu a chování ţáků podle poţadavků klasifikačního řádu. U problémových ţáků píší hodnocení prospěchu pravidelně na konci měsíce. Sledují, zda rodiče kontrolují zápisy v ţákovských kníţkách, kontrolu ţákovské kníţky 1x měsíčně stvrzují parafou. 5. Třídní učitelé zajistí, aby kaţdý ţák měl zapsány v ţákovské kníţce tyto údaje: telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, rodné číslo, adresu, jméno ošetřujícího lékaře, zdravotní pojišťovnu, jméno třídního učitele (kontakt pokud třídní učitel souhlasí). 6. Stanovují ţákovské sluţby ve třídách. Hodnotí výsledky jejich práce a výsledky celé třídy. 7. Dbají o estetický vzhled učebny, poškození a závady hlásí školnici. V Třanovicích Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne Školní řád nabývá účinnosti dnem Mgr. David Molitor, ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626 Úvod K povinné školní docházce v ZŠ a MŠ Libáň jsem se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Schválil: Platnost: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace ŠKOLNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

ŘÁD ŠKOLY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŘÁD ŠKOLY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Základní škola a Mateřská škola v Nové Bystřici Číslo směrnice : 3 Č.j. 3/2012 ------------------------------------------------- ZŠ :28.8.2012 Projednáno: MŠ:16.12.2002 PZ :17.12.2002 -------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011.

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011. Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011 ředitel školy 1 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti ţáků, zákonných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007 Skartační znak: A5 Nahrazuje dokument C vnitřní řád školy a dokument V klasifikační řád ze dne14.11.2002 Razítko

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA 1 614 00 Brno tel.: 545 21 23 34, fax: 545 21 19 23 mail: zvs.sekaninova@bm.orgman.cz Školní řád je soubor pravidel, která nám sdělují jak se máme chovat ve škole i mimo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD sm/02/2013 Mgr. Pavel Tichý, ředitel školy Mgr. Pavel Tichý,

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy I. Úvodní ustanovení Školní řád vydává ředitelka školy.

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny:

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny: Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny: Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti ţáků, zákonných zástupců

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace Školní řád platnost od 1. září 2013 schváleno pedagogickou radou dne 26.8.2013 schváleno

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov Tel: 565 324 428, fax: 565 325 654 Email: gype@gymnazium-pe.cz; http://www.gymnazium-pe.cz Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Obsah:

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1 Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, okres České Budějovice Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

Š k o l n í ř á d VS 12/14

Š k o l n í ř á d VS 12/14 Školní řád je součástí Vnitřního řádu zařízení Š k o l n í ř á d VS 12/14 A. PRÁVA ŽÁKŮ 1. Žák má právo na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu se svými schopnostmi,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední průmyslová škola sdělovací techniky příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 09. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: SPSST/397/2014/Sn Mgr. Aleš Ryšavý, zástupce ředitele Ing. Luděk

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více