Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici řád školy. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Čl. 2 Činnosti školy vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: mateřská škola speciální; třídy přípravného stupně základní školy speciální; základní škola speciální; kurz pro doplnění základů vzdělání; školní druţina; školní jídelna. Čl. 3 Organizace vyučování a reţim školy Vyučování ve škole v průběhu celého školního roku je dáno organizací příslušného školního roku včetně období školního vyučování, vedlejších a hlavních prázdnin a týdenním rozvrhem jednotlivých tříd. Volné dny, které vyhlašuje ředitel školy, oznamuje předem rodičům třídní učitel proti podpisu v ţákovských kníţkách nebo deníčcích ţáků. Rovněţ tak oznamují třídní učitelé jakoukoliv úpravu vyučovacích hodin během školního roku. Vyučování začíná v 8.00 hodin. Ředitel můţe povolit, ve výjimečných případech, pozdější začátek vyučování. Školní budova se otevírá v 7.00 hodin. Po příchodu do budovy školy si ţáci odkládají obuv, svršky a jiné věci na místo určené, to je do šatny ţáků, přezouvají se a odcházejí do tříd. Po ukončení vyučování obědvá vyučující se ţáky ve třídě, po obědě je předá rodičům nebo je odvede do školní druţiny. Čl. 4 Docházka do školy Zabezpečení plnění povinné školní docházky ţáka je zákonnou povinností zákonného zástupce dítěte. Ţák je povinen zúčastnit se vyučování podle rozvrhu hodin. Nepřítomnost ve škole můţe být omluvena pro nemoc nebo z jiných váţných důvodů. Uvolnění z vyučování poskytuje třídní učitel (dále jen TU). Ředitel školy rozhoduje v případě, ţe mezi TU a rodiči

2 nedojde k dohodě. Nepřítomnost předem známou oznámí rodiče TU předem. Rodiče informují o nepřítomnosti ţáka ve škole TU nejlépe tentýţ den, nejpozději druhý den. Pokud tak neučiní, je TU povinen zjistit, kde se ţák nachází. Po příchodu do školy kaţdý ţák, který nebyl ve škole, předloţí bez zbytečného odkladu TU omluvenku podepsanou rodičem nebo zákonným zástupcem. Základní škola můţe poţadovat, pokud to povaţuje za nezbytné, a po dohodě s lékařem a zákonným zástupcem ţáka, doloţení nepřítomnosti ţáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem ţáka, resp. registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého ţáka, a to pouze v případě, ţe nepřítomnost ţáka ve škole přesáhne 1 měsíc školního vyučování. Ve zcela výjimečných případech (především v případě časté nepřítomnosti ţáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) můţe škola poţadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci ţáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky delší 1 měsíc (20 dnů) školního vyučování. O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel ředitele, který tyto údaje vyhodnocuje v souladu s metodickým pokynem č. j.: 2004/ k jednotnému postupu při uvolňování ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Čl. 5 Povinnosti a zásady chování ţáků, hygiena a bezpečnost ţáků ve škole Ţák je veden k dodrţování pravidel hygieny a bezpečnosti. Ţáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby (ţáci verbálně komunikující). Do školy chodí ţák čistě a vhodně oblečen. Ţáci jsou podle svých schopností a moţností vedeni k dodrţování pravidel společenského chování. Pro vstup a odchod ze školy se pouţívá hlavní vchod, který otvírá příslušný vyučující. Přecházení do odborných učeben se řídí reţimem, který ţákům stanoví TU, resp. správce odborné učebny. Do tělocvičny je vstup ţákům povolen pouze s vyučujícím. Ţáci vstupují do kanceláří, kabinetů a sborovny školy pouze v doprovodu zaměstnance školy. Ţák se v době mimo příchodu do školy a odchodu ze školy nesmí zdrţovat v prostoru šaten. Provoz šatny třídy se řídí nařízením třídního učitele. Ţáci se přezouvají a převlékají v šatnách, za cenné předměty škola neručí. Ţáci jsou povinni dbát pokynů všech zaměstnanců školy, zejména pokynů týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti v budově školy a na akcích, které pořádá škola. Ţáci jsou vedeni, aby dbali na hygienu, zvlášť před a po jídle, po tělovýchovných činnostech a činnostech výtvarných a pracovních výchov, také po pouţití WC. Kaţdý úraz, poranění či nehodu, k níţ dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo při jiných školních činnostech, je TU povinen nahlásit řediteli a zapsat do knihy úrazů. Ţákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením a jiným zařízením či pomůckami bez dozoru učitele.

3 Při přecházení ţáků na místa vyučování či na jiné akce mimo budovu školy se ţáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny dozírajících osob. Čl. 6 Práva ţáků Dítě má právo na vzdělání. Dítě má právo vyuţívat sluţeb a zařízení péče o děti, která jsou pro ně určena. Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte. Dítě má právo na svobodu projevu. Dítě má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboţenství. Dítě má právo na odpočinek a volný čas, právo věnovat se hrám a rekreační činnosti přiměřené jeho věku. Dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do soukromého ţivota, rodiny, domova nebo korespondence. Dítě má právo na ochranu před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, uráţením nebo zneuţíváním. Dítě je nutné chránit před všemi formami sexuálního násilí a zejména sexuálního vykořisťování. Dítě má právo na ţivotní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, mravní a sociální rozvoj. Dítě s tělesným postiţením má právo ţádat pedagogické pracovníky školy o pomoc při sebeobsluţných prvcích a hygieně. Čl. 7 Povinnosti ţáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých ţáků Ţáci jsou povinni a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, b) dodrţovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni, c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. Zákonní zástupci dětí, nezletilých ţáků a zletilých ţáků s omezenou způsobilostí k právním úkonům jsou povinni a) zajistit, aby dítě a ţák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo ţáka, c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích dítěte nebo ţáka nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a ţáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a ţáka, a změny v těchto údajích. Čl. 8 Docházka ţáků do školní druţiny Provoz školní druţiny (dále jen ŠD) je od 7.00 do 8.00 a od do hod řídí se Řádem školní druţiny. Čl. 9 Organizace zájmové činnosti Zájmové krouţky zřizuje škola za účelem rozvoje zájmů a schopností ţáků v době mimo vyučování. Zájmová činnost je provozována na základě zájmu a dobrovolnosti ţáků. Činnost zájmových krouţků probíhá pouze v době školního vyučování (tzn. mimo prázdnin). Reţim zájmových krouţků je upraven týdenním rozvrhem jednotlivých krouţků. S reţimem krouţku, který ţák navštěvuje, jsou seznámeni rodiče. Do krouţku doprovází ţáky učitel podle časového rozpisu.

4 Čl. 10 Vzájemná informace školy a zákonných zástupců ţáků o prospěchu, chování a zdravotním stavu ţáků Škola informuje všechny zákonné zástupce ţáků na začátku školního roku (zpravidla v září) nebo na konci roku předchozího o organizaci vyučování, způsobu stravování, mimoškolních aktivitách a provozu školní druţiny prostřednictvím ţákovských kníţek nebo jinou vhodnou formou. Škola informuje všechny zákonné zástupce ţáků na začátku školního roku o všech podstatných údajích o škole, jako je např. adresa školy, telefonní číslo školy, faxové číslo, . adresa školy, jména vedení školy a třídního učitele- Škola podává denně informace zákonným zástupcům prostřednictvím ţákovských kníţek o prospěchu a chování ţáka či jiných velmi závaţných sděleních týkajících se ţáka. Zákonní zástupci ţáka mohou denně ţádat informace třídního učitele nebo jiného pedagogického pracovníka o prospěchu, chování a důleţitých záleţitostech týkajících se ţáka vţdy před zahájením vyučování nebo po domluvě s těmito pedagogickými pracovníky v jinou dobu. Škola informuje nejméně kaţdé čtvrtletí zákonné zástupce ţáka o jeho prospěchu a chování, a to formou třídních schůzek nebo konzultačních hodin. Škola informuje zákonné zástupce ţáka o jeho prospěchu a chování za pololetí školního roku formou vysvědčení na předepsaných tiskopisech, případně výpisem z třídního výkazu. Rodiče ţáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u všech učitelů, vychovatelů nebo ředitele školy. Zákonní zástupci ţáků informují třídního učitele, vyučujícího nebo ředitele školy o kaţdé změně zdravotního stavu ţáka, která by mohla mít vliv na změnu chování, soustředěnost, únavu apod., a to neprodleně. Zákonní zástupci ţáka omlouvají nepřítomnost ţáka dle výše uvedených ustanovení řádu školy. Zákonný zástupce ţáka neprodleně informuje třídního učitele o změně adresy bydliště, telefonického, popř. jiného kontaktu. Všichni rodiče a zákonní zástupci se mají moţnost vyjádřit k dění ve škole i k tomuto řádu způsobem, který odpovídá tomuto řádu, a to jak ve školské radě, tak při třídních schůzkách. Čl. 11 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení; v přípravném stupni ZŠ speciální osvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat ţákovi výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení je vyjádřeno (dále jen klasifikace ), slovně. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. Výsledky vzdělávání ţáka v základní škole speciální se hodnotí slovně. V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola ţákovi výstupní hodnocení o tom, jak ţák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v 44 Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichţ byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i ţák prvního stupně základní školy, který jiţ v rámci prvního stupně opakoval ročník, a ţák druhého stupně základní školy, který jiţ v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto ţáka.

5 Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li moţné hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. Má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, můţe do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat ředitele školy o komisionální přezkoušení ţáka; je-li vyučujícím ţáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem ţáka. Ţák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o ţákovi, který na daném stupni základní školy jiţ jednou ročník opakoval; tomuto ţákovi můţe ředitel školy na ţádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z váţných zdravotních důvodů. Ředitel školy můţe ţákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na ţádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v ţádosti. Ţáci devátých ročníků a ţáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku (tj. do 31. srpna daného roku) v termínu stanoveném ředitelem školy. Ţák můţe v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závaţných důvodů můţe ředitel školy ţákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je ţák zařazen do nejbliţšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. V odůvodněných případech můţe krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na ţádost krajského úřadu účastní školní inspektor. Ţáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, ţe splnil povinnou školní docházku. V Praze dne Mgr. Milan Černý ředitel školy

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Školní řád. Čl. 1 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Chrášťany 100, okres České Budějovice. Čl. 1 Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, okres České Budějovice Školní řád Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Schválil: Platnost: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace ŠKOLNÍ

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy I. Úvodní ustanovení Školní řád vydává ředitelka školy.

Více

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov Tel: 565 324 428, fax: 565 325 654 Email: gype@gymnazium-pe.cz; http://www.gymnazium-pe.cz Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Obsah:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV,

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www.ssamp-krnov.cz vydaný

Více

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 - Práva žáků Ţák má právo : 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k

Více

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád byl schválen Školskou radou při Základní škole ZŠ Petřiny

Více

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny:

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny: Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny: Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti ţáků, zákonných zástupců

Více

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011.

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011. Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011 ředitel školy 1 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti ţáků, zákonných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007 Skartační znak: A5 Nahrazuje dokument C vnitřní řád školy a dokument V klasifikační řád ze dne14.11.2002 Razítko

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední průmyslová škola sdělovací techniky příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 09. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: SPSST/397/2014/Sn Mgr. Aleš Ryšavý, zástupce ředitele Ing. Luděk

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD sm/02/2013 Mgr. Pavel Tichý, ředitel školy Mgr. Pavel Tichý,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009)

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8. Školní řád pro denní formu vzdělávání

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8. Školní řád pro denní formu vzdělávání Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Školní řád pro denní formu vzdělávání Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností ţáků a jejich

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

G. A. P. education, střední škola s. r. o. Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš ŠKOLNÍ ŘÁD

G. A. P. education, střední škola s. r. o. Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš ŠKOLNÍ ŘÁD čl. 1. ÚVODNÍ ČÁST ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád (dále ŠŘ ) je interním předpisem G. A. P. education, střední škola s. r. o. (dále škola ) zpracovaným a vydaným v souladu s 30 odst. 1 a 2 školského zákona. Respektování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804 Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk Schváleno školskou radou a platné od: 28. 10. 2014 do odvolání. Článek

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v Š K O L N Í Ř Á D 1 Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení

Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení Školní řád Střední průmyslové školy, Volyně, Resslova 440 1 Všeobecná ustanovení Střední průmyslová škola ve Volyni poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a výchovu ve studijních oborech: 82-41

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO okres Kladno Školská 284 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydávaný ředitelem školy je závazný pro všechny žáky základní školy a pro zákonné zástupce nezletilých žáků. Školní řád vychází ze zákona

Více