Město Mnichovice. Závěrečný účet města za rok Rozvaha,výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Mnichovice. Závěrečný účet města za rok 2006. 1.Rozvaha,výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2006"

Transkript

1 Město Mnichovice Závěrečný účet města za rok Rozvaha,výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Příloha k účetní závěrce a dodatek k příloze úč.uzávěrky 3.Výsledek hospodaření 4.Inventarizační zápis 5.Finanční vypořádání účelových dotací Zpráva auditora

2 Ministerstvo financí ČR Rozvaha Úč OÚPO 3-02 Vykazující jednotka doručí výkaz podle pokynů MF ČR ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo vykazující jednotky: Město Mnichovice Č.ř. Stav k 1.1. Stav k a b / 2006 AKTIVA A. Stálá aktiva ř , ,56 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výs. výzkum. a obd. čin. / Software / Ocenitelná práva / Drobný dlouh. nehm. maj. / , ,58 - Ostatní dlouh. nehm. maj. / , ,00 - Pořízení dlouh. nehm. maj. / Posk. zálohy na dlouh. nehm. maj. /051 8 Součet ř. 02 až , ,58 2. Oprávky k dlouh. nehm. majetku - Oprávky k nehm. výsl. výzk. a výv./ Oprávky k softwaru / Oprávky k ocenitelným právům / Oprávky k drob. dlouh. nehm. maj. / Oprávky k ost. dlouh. nehm. maj. / Součet ř. 10 až Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky / , ,74 - Umělecká díla a předměty / , ,00 - Stavby / , ,49 - Samost. mov. věci a soub. mv. / , ,13 - Pěstitelské celky trv. porostů / Základní stádo a tažná zvířata / Drobný dlouh. hmotný majetek / , ,48 - Ostatní dlouh. hmotný majetek / Nedokončený dlouh. hmot. maj. / , ,14 - Posk. zálohy na dlouh. hm. maj. / Součet ř. 16 až , ,98 4. Oprávky k dlouh. hmot. majetku

3 Č.ř. Stav k 1.1. Stav k a b / Oprávky ke stavbám / Oprávky k sam. mv. a soub. mv. / Oprávky k pěst. celkům trv. por. / Oprávky k zákl. stádu a taž. zvíř./ Oprávky k drob. dlouh. hmot. maj. / Oprávky k ost. dlouh. hmot. maj. / Součet ř. 27 až Dlouhodobý finanční majetek -Majetkové účasti v osob.s rozh.vl./ Majetkové účasti v osob.s pods.vl./ Dlužné cenné papíry držené do spl. / Půjčky osobám ve skupině / Ostatní dlouhodobé půjčky / Ostatní dlouhodobý finanční maj. / Poř. dlouhodobý fin. majetek / Součet ř. 34 až Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci / Majetek převzatý k priv. v pron. / Součet ř. 204 a B. Oběžná aktiva ř , ,53 1. Zásoby - Materiál na skladě / , ,82 - Poř. mat. a Mat.na cestě /111 nebo Nedokončená výroba / Polotovary vlastní výroby / Výrobky / Zvířata / Zboží na skladě / Poř. zboží a Zb. na cestě/131 nebo Součet ř. 43 až , ,82 2. Pohledávky - Odběratelé / Směnky k inkasu / Pohledávky za eskontované CP / Poskytnuté provozní zálohy / Pohledávky za rozpočtové příjmy / , ,45 - Ostatní pohledávky / Součet ř. 52 až , ,45 - Pohledávky za účastníky sdružení / Sociální zabezp. a zdravotní poj. / Daň z příjmů / Ostatní přímé daně / Daň z přidané hodnoty / Ostatní daně a poplatky / Pohledávky z term. operací a opcí / Součet ř. 61 až Pohledávky v zahraničí /

4 Č.ř. Stav k 1.1. Stav k a b / Pohledávky tuzemské / Součet ř. 207 a Nároky na dot. a ost. zúčt. se SR / Nár. na dot. a ost.zúčt.s rozp.úsc/ Součet ř. 67 až Pohledávky za zaměstnanci / Pohledávky z vydaných dluhopisů / Jiné pohledávky / Opravná položka k pohledávkám / Součet ř. 70 až Součet ř , ,45 3. Finanční majetek - Pokladna / Peníze na cestě / Ceniny / ,00 Součet ř. 76 až ,00 - Běžný účet / Běžný účet FKSP / Ostatní běžné účty / ,00 - Vklady v zahr. měně v tuz.bankách / Součet ř. 80 až 82 a ,00 - Majetkové cenné papíry k obchod. / Dlužné cenné papíry k obchodování / Ostatní cenné papíry / Pořízení krátk. fin. majetku / Součet ř. 84 až Finanční majetek čelkem ř ,00 4. Účty rozpočtového hospodaření a další úč - Základní běžný účet / , ,20 - Vkladový výdajový účet / Příjmový účet / Bežné účty peněžních fondů / , ,99 - Běžné účty státních fondů / Běžné účty finančních fondů / Součet ř. 90 až , ,19 - Poskyt. dotace org. složkám státu / Poskyt. dotace vklad. výd. účtu / Poskyt. dotace PO / Poskyt. dotace ostatním subjektům / Poskyt. dotace PO / ,00 - Poskyt. dotace ostatním subjektům / ,00 Součet ř. 97 až Poskyt. návr. fin. výp. mezi rozp./ Poskyt. přech. výp. PO / Poskyt. přech. výp. podn. subj. / Poskyt. přech. výp. ost. org. / Poskyt. přech. výp. fyz. osobám / Součet ř. 104 až

5 Č.ř. Stav k 1.1. Stav k a b / Limity výdajů / Zúčt. výdajů úz. sam. celků / ,49 - Materiální náklady / ,74 - Služby a náklady nevýrobní povahy / ,04 - Cestovné a ost. výpl. fyz. osobám / ,40 - Mzdové a ostatní osobní náklady / ,00 - Dávky sociálního zabezpečení / Manka a škody / ,40 Součet ř.112 až ,58 Prostř. rozp.hos , ,26 5. Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období / Příjmy příštích období / Kursové rozdíly aktivní / Dohadné účty aktivní / Součet ř. 120 až AKTIVA CELKEM ř , ,09

6 Č.ř. Stav k 1.1. Stav k c d / 2006 PASIVA C. Vlastní zdroje krytí stálých a ob. aktiv , ,46 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy - Fond dlouhodobého majetku / , ,00 - Fond oběžných aktiv / Fond hospodářské činnosti / Oceňovací roz. z přec. maj a záv. / Součet ř. 127 až , ,00 - Fond privatizace / Ostatní fondy / Součet ř. 211 a Finanční fondy - Fond odměn / Fond kulturních a sociálních p. / Fond rezervní / Fond reprodukce majetku / Peněžní fondy / , ,99 - Jiné finanční fondy / Fin. a pen. fondy celkem ř. 132 až , ,99 3. Zvláštní fondy org. složek státu - Státní fondy / Ostatní zvláštní fondy / Fondy EU / Zvl. fondy OSS celkem ř Zdroje krytí prostř. rozp. hospodaření - Financování výd. org. složek státu/ Financování výd. úz. sam. celků / ,22 - Bank. účty k limitům org. sl.státu/ Vyúčt.rozp.př. z běž.čin.org.sl.st/ Vyúčt.rozp.př. z běž.čin.úz.sam.ce/ ,22 - Vyúčt.rozp.př. z fin. majetku / Vyúčt.rozp.př. z fin. majetku / ,47 - Zúčt. příj. úz. sam. celků / ,69 - Přijaté finanční výpomoci mezi roz/ Zdroje krytí pr.rozp.hosp. ř. 142 až ,16 5. Výsledek hospodaření a) z hospodářské čin. úz. sam. celků a z činnosti přísp. organizací - Výsledek hospodař. běž.úč.období+/ Nerozděl. zisk, neuhr.ztráta m.l+/ Výsledek hospod. ve schv. řízení+/ b) Převod zúčt. příjmů a výdajů z ml/ , ,55 c) Saldo výdajů a nákladů +/ , ,93 d) Saldo příjmů a výnosů +/ , ,69 Součet ř. 152 až , ,31 D. Cizí zdroje ř ,63 1. Rezervy

7 Č.ř. Stav k 1.1. Stav k c d / Rezervy zákonné / Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy / Závazky z pronájmu / Dlouhodobé přijaté zálohy / Dlouhodobé směnky k úhradě / Ostatní dlouhodobé závazky / Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až Krátkodobé závazky - Dodavatelé / , ,40 - Směnky k úhradě / Přijaté zálohy / ,00 - Ostatní závazky / Závazky z pevných term. oper. a op/ Součet ř. 167 až , ,40 - Závazky z ups. nespl. CP a vkladů / Závazky k účastníkům sdružení / Součet ř. 173 až Zaměstnanci / , ,00 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům / Součet ř. 176 až , ,00 - Závazky ze soc. zab. a zdr. poj. / , ,00 - Daň z příjmů / Ostatní přímé daně / , ,00 - Daň z přidané hodnoty / Ostatní daně a poplatky / Součet ř. 180 až , ,00 - Vyp. př. dotací a ost. záv. se SR / Vyp.př.dotací a ost.záv. s roz.úsc/ Součet ř. 185 až Jiné závazky / , ,00 Krát.záv. ř , ,40 4. Bankovní úvěry a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry / ,23 - Krátkodobé bankovní úvěry / ,00 - Eskontované krát.dluhopisy(směnky)/ Vydané krát. dluhopisy / Ostatní krát. finanční výpomoci / Součet ř. 193 až Bankovní úv. a půjč. ř , ,23 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období / Výnosy příštích období / Kursové rozdíly pasivní / Dohadné účty pasivní / Přech. účty pas. celkem ř. 197 až PASIVA CELKEM ř , ,09

8 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné za Okamžik sestavení: osoby: sestavení: :43:18 Telefon: Č.ř. Stav k 1.1. Stav k c d / 2006

9 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo vykazující jednotky: Město Mnichovice I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn , Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin , Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů , Daň z příjmů práv. osob , Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob , Poplatek ze užívání veř. prostr , Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozov. výh.hrací přístroj Odvod z výtěžku provozování loterií , , Správní poplatky , Dan z nemovitostí , Splátky půjč.p. od obyvatelstva NI př. dot. ze všeob.pokl.sp. st.rozp , , NI př. dot. ze st. r. v rám. souh. dot.v , , , Ost. NI př.dot. ze státního rozp , , NI. př. dotace od obcí NI. př. dotace od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , Ost. převody z vlastních fodnů , Inv. př. dotace ze státních fondů , , Ost. př. dot. ze státního rozpočtu , , **** , , ,63

10 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Silnice Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk **** Pitná voda Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk **** Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk **** Předškolní zařízení Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás **** Základní školy Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás **** Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Ost. záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , **** , Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží , , Přijaté neinvestiční dary , , Ostatní nedaňové příjmy j.n , , **** , , Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás ,00

11 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b **** , Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Výstavba a údržba místních inženýr.sítí Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk , Ostatní investiční příjmy j.n , **** , Komunální služby a územní rozvoj j.n Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Požární ochrana - dobr. část Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí **** Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 897, , Příjmy z pronájmu pozemků 1 448, , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , Přijaté sankční platby Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich čás **** , , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků , , **** , ,03 Celkem , , ,97

12 II. Rozpočtové výdaje Paragraf a Položka b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 1031 Pěstební činnost Nákup materiálu j.n , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , **** , Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Úroky vlastní , Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby , **** , Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost , **** , Pitná voda Ostatní osobní výdaje Úroky vlastní , Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby , , Inves. dotace veřej.rozp.místní úrovně **** , , Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , Budovy, haly a stavby , , **** , , Úpravy drobných vodních toků Nákup materiálu j.n Opravy a udržování **** Předškolní zařízení Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Plyn , Konzultační, poradenské a právní služby

13 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Nákup ostatních služeb 4 729, , Neinv. přísp. zřízeným PO , , Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Budovy, haly a stavby , **** , , Základní školy Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Neinvestiční dotace obcím Neinv. přísp. zřízeným PO , , Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Inv. dotace zřízeným PO **** , , Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Elektrická energie , , Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací , Konzultační, poradenské a právní služby , Opravy a udržování , Programové vybavení **** , Ost. záležitosti kultury Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 529, Nákup zboží , , Nákup materiálu j.n , Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ost.neinv.dotace nezisk. a podob.organ **** , , Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Nákup ostatních služeb , **** ,30

14 II. Rozpočtové výdaje Paragraf a Položka b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n , Nájemné Nákup ostatních služeb , , Pohoštění , Věcné dary **** , Ost. tělovýchovná činnost Ost.neinv.dotace nezisk. a podob.organ , , **** , , Zájmová činnost a rekreace j.n Neinv.dotace občanským sdružením **** Bytové hospodářství Nákup materiálu j.n Studená voda 833,00 832, Elektrická energie ,62 603, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , **** , Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby , **** , Pohřebnictví Nákup materiálu j.n Opravy a udržování **** Územní plánování Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku **** Komunální služby a územní rozvoj j.n Neinv. přísp. zřízeným PO , , Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Pozemky Inv. dotace zřízeným PO , , **** ,00

15 II. Rozpočtové výdaje Paragraf a Položka b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb **** Sběr a odvoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , **** , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu j.n , Konzultační, poradenské a právní služby 9 282, , Nákup ostatních služeb , , **** , Ost. soc. péče a pomoc zdrav.post.občanů Pohoštění , Věcné dary , Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu **** , Ost. záležitosti civ. připr. na kriz. st Programové vybavení Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku **** Požární ochrana - dobr. část Prádlo, oděv a obuv , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Studená voda Elektrická energie , Pevná paliva , Pohonné hmoty a maziva , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Stroje, přístroje a zařízení , **** , , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Služby školení a vzdělávání

16 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní nákupy j.n Věcné dary , Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu , **** , Volby do parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Služby pošt 7 730, , Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 093, , Pohoštění 1 832, , **** , , Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Služby pošt 7 955, , Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) 546,00 546, Pohoštění 6 136, , **** , , Činnost místní správy Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Ostatní pov. poj. hrazené zaměstnavatele , , Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , , Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání

17 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Pohoštění , Ostatní nákupy j.n Věcné dary , Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 882, , Náhrady z úrazového pojištění Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika , , **** , , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Úroky vlastní , **** , Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody vlastním rezervním fondům úz.r , Ostatní převody vlastním fondům , **** , Ost. finanční operace Platby daní a poplatků **** Ostatní činnost j.n. Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Ost. neinv.dot.veřej.rozp.místní úrovně , , **** , ,00 Celkem , ,47

18 III. Financování - třída 8 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky 8113 Uhrazené splátky krát. přij. půjček , ,00 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech , , ,73 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky , ,22 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček , ,99 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 8213 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V ,00 Nerealizované kurzové rozdíly 8902 Financování (součet za třídu 8) , , ,50

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

OBEC HEJNÁ. Závěrečný účet. za rok 2008. Přílohy :

OBEC HEJNÁ. Závěrečný účet. za rok 2008. Přílohy : OBEC HEJNÁ Závěrečný účet za rok 2008 Přílohy : zhodnocení výsledku finančních kontrol výkaz hodnocení plnění rozpočtu za rok 2008 zdůvodnění překročených a nenaplněných položek příloha roční účetní závěrky

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 26.05.2010 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2009 12

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v Kč)

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v Kč) ROZVAHA - BILANCE za období 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v Kč) IČO: 00273295 Název účetní jednotky: Obec Žernov Žernov čp.112 Datum a čas

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí schváleno čj. 111/138 224/2002 F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2007 v Kč

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy UCT/VEMA 24.00 S059 Org.: 14451042/0 01. 2012 10/02/12 12.25 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 44058

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. (00 + 00 + 00 + 00)sl.,,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více