Město Mnichovice. Závěrečný účet města za rok Rozvaha,výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Mnichovice. Závěrečný účet města za rok 2006. 1.Rozvaha,výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2006"

Transkript

1 Město Mnichovice Závěrečný účet města za rok Rozvaha,výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Příloha k účetní závěrce a dodatek k příloze úč.uzávěrky 3.Výsledek hospodaření 4.Inventarizační zápis 5.Finanční vypořádání účelových dotací Zpráva auditora

2 Ministerstvo financí ČR Rozvaha Úč OÚPO 3-02 Vykazující jednotka doručí výkaz podle pokynů MF ČR ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo vykazující jednotky: Město Mnichovice Č.ř. Stav k 1.1. Stav k a b / 2006 AKTIVA A. Stálá aktiva ř , ,56 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výs. výzkum. a obd. čin. / Software / Ocenitelná práva / Drobný dlouh. nehm. maj. / , ,58 - Ostatní dlouh. nehm. maj. / , ,00 - Pořízení dlouh. nehm. maj. / Posk. zálohy na dlouh. nehm. maj. /051 8 Součet ř. 02 až , ,58 2. Oprávky k dlouh. nehm. majetku - Oprávky k nehm. výsl. výzk. a výv./ Oprávky k softwaru / Oprávky k ocenitelným právům / Oprávky k drob. dlouh. nehm. maj. / Oprávky k ost. dlouh. nehm. maj. / Součet ř. 10 až Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky / , ,74 - Umělecká díla a předměty / , ,00 - Stavby / , ,49 - Samost. mov. věci a soub. mv. / , ,13 - Pěstitelské celky trv. porostů / Základní stádo a tažná zvířata / Drobný dlouh. hmotný majetek / , ,48 - Ostatní dlouh. hmotný majetek / Nedokončený dlouh. hmot. maj. / , ,14 - Posk. zálohy na dlouh. hm. maj. / Součet ř. 16 až , ,98 4. Oprávky k dlouh. hmot. majetku

3 Č.ř. Stav k 1.1. Stav k a b / Oprávky ke stavbám / Oprávky k sam. mv. a soub. mv. / Oprávky k pěst. celkům trv. por. / Oprávky k zákl. stádu a taž. zvíř./ Oprávky k drob. dlouh. hmot. maj. / Oprávky k ost. dlouh. hmot. maj. / Součet ř. 27 až Dlouhodobý finanční majetek -Majetkové účasti v osob.s rozh.vl./ Majetkové účasti v osob.s pods.vl./ Dlužné cenné papíry držené do spl. / Půjčky osobám ve skupině / Ostatní dlouhodobé půjčky / Ostatní dlouhodobý finanční maj. / Poř. dlouhodobý fin. majetek / Součet ř. 34 až Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci / Majetek převzatý k priv. v pron. / Součet ř. 204 a B. Oběžná aktiva ř , ,53 1. Zásoby - Materiál na skladě / , ,82 - Poř. mat. a Mat.na cestě /111 nebo Nedokončená výroba / Polotovary vlastní výroby / Výrobky / Zvířata / Zboží na skladě / Poř. zboží a Zb. na cestě/131 nebo Součet ř. 43 až , ,82 2. Pohledávky - Odběratelé / Směnky k inkasu / Pohledávky za eskontované CP / Poskytnuté provozní zálohy / Pohledávky za rozpočtové příjmy / , ,45 - Ostatní pohledávky / Součet ř. 52 až , ,45 - Pohledávky za účastníky sdružení / Sociální zabezp. a zdravotní poj. / Daň z příjmů / Ostatní přímé daně / Daň z přidané hodnoty / Ostatní daně a poplatky / Pohledávky z term. operací a opcí / Součet ř. 61 až Pohledávky v zahraničí /

4 Č.ř. Stav k 1.1. Stav k a b / Pohledávky tuzemské / Součet ř. 207 a Nároky na dot. a ost. zúčt. se SR / Nár. na dot. a ost.zúčt.s rozp.úsc/ Součet ř. 67 až Pohledávky za zaměstnanci / Pohledávky z vydaných dluhopisů / Jiné pohledávky / Opravná položka k pohledávkám / Součet ř. 70 až Součet ř , ,45 3. Finanční majetek - Pokladna / Peníze na cestě / Ceniny / ,00 Součet ř. 76 až ,00 - Běžný účet / Běžný účet FKSP / Ostatní běžné účty / ,00 - Vklady v zahr. měně v tuz.bankách / Součet ř. 80 až 82 a ,00 - Majetkové cenné papíry k obchod. / Dlužné cenné papíry k obchodování / Ostatní cenné papíry / Pořízení krátk. fin. majetku / Součet ř. 84 až Finanční majetek čelkem ř ,00 4. Účty rozpočtového hospodaření a další úč - Základní běžný účet / , ,20 - Vkladový výdajový účet / Příjmový účet / Bežné účty peněžních fondů / , ,99 - Běžné účty státních fondů / Běžné účty finančních fondů / Součet ř. 90 až , ,19 - Poskyt. dotace org. složkám státu / Poskyt. dotace vklad. výd. účtu / Poskyt. dotace PO / Poskyt. dotace ostatním subjektům / Poskyt. dotace PO / ,00 - Poskyt. dotace ostatním subjektům / ,00 Součet ř. 97 až Poskyt. návr. fin. výp. mezi rozp./ Poskyt. přech. výp. PO / Poskyt. přech. výp. podn. subj. / Poskyt. přech. výp. ost. org. / Poskyt. přech. výp. fyz. osobám / Součet ř. 104 až

5 Č.ř. Stav k 1.1. Stav k a b / Limity výdajů / Zúčt. výdajů úz. sam. celků / ,49 - Materiální náklady / ,74 - Služby a náklady nevýrobní povahy / ,04 - Cestovné a ost. výpl. fyz. osobám / ,40 - Mzdové a ostatní osobní náklady / ,00 - Dávky sociálního zabezpečení / Manka a škody / ,40 Součet ř.112 až ,58 Prostř. rozp.hos , ,26 5. Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období / Příjmy příštích období / Kursové rozdíly aktivní / Dohadné účty aktivní / Součet ř. 120 až AKTIVA CELKEM ř , ,09

6 Č.ř. Stav k 1.1. Stav k c d / 2006 PASIVA C. Vlastní zdroje krytí stálých a ob. aktiv , ,46 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy - Fond dlouhodobého majetku / , ,00 - Fond oběžných aktiv / Fond hospodářské činnosti / Oceňovací roz. z přec. maj a záv. / Součet ř. 127 až , ,00 - Fond privatizace / Ostatní fondy / Součet ř. 211 a Finanční fondy - Fond odměn / Fond kulturních a sociálních p. / Fond rezervní / Fond reprodukce majetku / Peněžní fondy / , ,99 - Jiné finanční fondy / Fin. a pen. fondy celkem ř. 132 až , ,99 3. Zvláštní fondy org. složek státu - Státní fondy / Ostatní zvláštní fondy / Fondy EU / Zvl. fondy OSS celkem ř Zdroje krytí prostř. rozp. hospodaření - Financování výd. org. složek státu/ Financování výd. úz. sam. celků / ,22 - Bank. účty k limitům org. sl.státu/ Vyúčt.rozp.př. z běž.čin.org.sl.st/ Vyúčt.rozp.př. z běž.čin.úz.sam.ce/ ,22 - Vyúčt.rozp.př. z fin. majetku / Vyúčt.rozp.př. z fin. majetku / ,47 - Zúčt. příj. úz. sam. celků / ,69 - Přijaté finanční výpomoci mezi roz/ Zdroje krytí pr.rozp.hosp. ř. 142 až ,16 5. Výsledek hospodaření a) z hospodářské čin. úz. sam. celků a z činnosti přísp. organizací - Výsledek hospodař. běž.úč.období+/ Nerozděl. zisk, neuhr.ztráta m.l+/ Výsledek hospod. ve schv. řízení+/ b) Převod zúčt. příjmů a výdajů z ml/ , ,55 c) Saldo výdajů a nákladů +/ , ,93 d) Saldo příjmů a výnosů +/ , ,69 Součet ř. 152 až , ,31 D. Cizí zdroje ř ,63 1. Rezervy

7 Č.ř. Stav k 1.1. Stav k c d / Rezervy zákonné / Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy / Závazky z pronájmu / Dlouhodobé přijaté zálohy / Dlouhodobé směnky k úhradě / Ostatní dlouhodobé závazky / Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až Krátkodobé závazky - Dodavatelé / , ,40 - Směnky k úhradě / Přijaté zálohy / ,00 - Ostatní závazky / Závazky z pevných term. oper. a op/ Součet ř. 167 až , ,40 - Závazky z ups. nespl. CP a vkladů / Závazky k účastníkům sdružení / Součet ř. 173 až Zaměstnanci / , ,00 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům / Součet ř. 176 až , ,00 - Závazky ze soc. zab. a zdr. poj. / , ,00 - Daň z příjmů / Ostatní přímé daně / , ,00 - Daň z přidané hodnoty / Ostatní daně a poplatky / Součet ř. 180 až , ,00 - Vyp. př. dotací a ost. záv. se SR / Vyp.př.dotací a ost.záv. s roz.úsc/ Součet ř. 185 až Jiné závazky / , ,00 Krát.záv. ř , ,40 4. Bankovní úvěry a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry / ,23 - Krátkodobé bankovní úvěry / ,00 - Eskontované krát.dluhopisy(směnky)/ Vydané krát. dluhopisy / Ostatní krát. finanční výpomoci / Součet ř. 193 až Bankovní úv. a půjč. ř , ,23 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období / Výnosy příštích období / Kursové rozdíly pasivní / Dohadné účty pasivní / Přech. účty pas. celkem ř. 197 až PASIVA CELKEM ř , ,09

8 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné za Okamžik sestavení: osoby: sestavení: :43:18 Telefon: Č.ř. Stav k 1.1. Stav k c d / 2006

9 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo vykazující jednotky: Město Mnichovice I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn , Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin , Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů , Daň z příjmů práv. osob , Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob , Poplatek ze užívání veř. prostr , Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozov. výh.hrací přístroj Odvod z výtěžku provozování loterií , , Správní poplatky , Dan z nemovitostí , Splátky půjč.p. od obyvatelstva NI př. dot. ze všeob.pokl.sp. st.rozp , , NI př. dot. ze st. r. v rám. souh. dot.v , , , Ost. NI př.dot. ze státního rozp , , NI. př. dotace od obcí NI. př. dotace od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , Ost. převody z vlastních fodnů , Inv. př. dotace ze státních fondů , , Ost. př. dot. ze státního rozpočtu , , **** , , ,63

10 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Silnice Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk **** Pitná voda Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk **** Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk **** Předškolní zařízení Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás **** Základní školy Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás **** Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Ost. záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , **** , Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží , , Přijaté neinvestiční dary , , Ostatní nedaňové příjmy j.n , , **** , , Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás ,00

11 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b **** , Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Výstavba a údržba místních inženýr.sítí Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk , Ostatní investiční příjmy j.n , **** , Komunální služby a územní rozvoj j.n Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Požární ochrana - dobr. část Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí **** Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 897, , Příjmy z pronájmu pozemků 1 448, , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , Přijaté sankční platby Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich čás **** , , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků , , **** , ,03 Celkem , , ,97

12 II. Rozpočtové výdaje Paragraf a Položka b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 1031 Pěstební činnost Nákup materiálu j.n , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , **** , Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Úroky vlastní , Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby , **** , Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost , **** , Pitná voda Ostatní osobní výdaje Úroky vlastní , Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby , , Inves. dotace veřej.rozp.místní úrovně **** , , Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , Budovy, haly a stavby , , **** , , Úpravy drobných vodních toků Nákup materiálu j.n Opravy a udržování **** Předškolní zařízení Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Plyn , Konzultační, poradenské a právní služby

13 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Nákup ostatních služeb 4 729, , Neinv. přísp. zřízeným PO , , Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Budovy, haly a stavby , **** , , Základní školy Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Neinvestiční dotace obcím Neinv. přísp. zřízeným PO , , Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Inv. dotace zřízeným PO **** , , Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Elektrická energie , , Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací , Konzultační, poradenské a právní služby , Opravy a udržování , Programové vybavení **** , Ost. záležitosti kultury Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 529, Nákup zboží , , Nákup materiálu j.n , Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ost.neinv.dotace nezisk. a podob.organ **** , , Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Nákup ostatních služeb , **** ,30

14 II. Rozpočtové výdaje Paragraf a Položka b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n , Nájemné Nákup ostatních služeb , , Pohoštění , Věcné dary **** , Ost. tělovýchovná činnost Ost.neinv.dotace nezisk. a podob.organ , , **** , , Zájmová činnost a rekreace j.n Neinv.dotace občanským sdružením **** Bytové hospodářství Nákup materiálu j.n Studená voda 833,00 832, Elektrická energie ,62 603, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , **** , Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby , **** , Pohřebnictví Nákup materiálu j.n Opravy a udržování **** Územní plánování Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku **** Komunální služby a územní rozvoj j.n Neinv. přísp. zřízeným PO , , Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Pozemky Inv. dotace zřízeným PO , , **** ,00

15 II. Rozpočtové výdaje Paragraf a Položka b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb **** Sběr a odvoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , **** , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu j.n , Konzultační, poradenské a právní služby 9 282, , Nákup ostatních služeb , , **** , Ost. soc. péče a pomoc zdrav.post.občanů Pohoštění , Věcné dary , Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu **** , Ost. záležitosti civ. připr. na kriz. st Programové vybavení Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku **** Požární ochrana - dobr. část Prádlo, oděv a obuv , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Studená voda Elektrická energie , Pevná paliva , Pohonné hmoty a maziva , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Stroje, přístroje a zařízení , **** , , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Služby školení a vzdělávání

16 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní nákupy j.n Věcné dary , Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu , **** , Volby do parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Služby pošt 7 730, , Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 093, , Pohoštění 1 832, , **** , , Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Služby pošt 7 955, , Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) 546,00 546, Pohoštění 6 136, , **** , , Činnost místní správy Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Ostatní pov. poj. hrazené zaměstnavatele , , Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , , Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání

17 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Pohoštění , Ostatní nákupy j.n Věcné dary , Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 882, , Náhrady z úrazového pojištění Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika , , **** , , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Úroky vlastní , **** , Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody vlastním rezervním fondům úz.r , Ostatní převody vlastním fondům , **** , Ost. finanční operace Platby daní a poplatků **** Ostatní činnost j.n. Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Ost. neinv.dot.veřej.rozp.místní úrovně , , **** , ,00 Celkem , ,47

18 III. Financování - třída 8 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky 8113 Uhrazené splátky krát. přij. půjček , ,00 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech , , ,73 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky , ,22 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček , ,99 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 8213 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V ,00 Nerealizované kurzové rozdíly 8902 Financování (součet za třídu 8) , , ,50

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30.06.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Čakov 2009 13 00581216 19 37384 Čakov Obec Název

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Přední Výtoň 2009 12 00246085 Přední Výtoň 30 38273

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Ucetni zaverka 2014.txt

Ucetni zaverka 2014.txt Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 002747 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 13 00255661 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více