Předběžné informace před podáním návrhu projektu do 1. veřejné soutěže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předběžné informace před podáním návrhu projektu do 1. veřejné soutěže"

Transkript

1 Předběžné informace před podáním návrhu projektu do 1. veřejné soutěže pro splnění specifických podmínek Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogramu 1 Tento dokument slouží pouze jako předběžný informativní materiál o některých specifických podmínkách podprogramu 1, který není právně závazný, není součástí hodnotícího procesu, nelze se na něj odvolávat a budoucí zadávací dokumentace se může od něj lišit. 1

2 Obsah 1 Úvod Specifické podmínky Systém komercializace Vnitřní předpis pro ochranu duševního vlastnictví Dlouhodobá koncepce podpory aktivit proof-of-concept Plán na udržitelnost podpory aktivit typu proof-of-concept Rada pro komercializaci Pracoviště managementu znalostí Vymezení pojmů

3 1 Úvod Dokument blíže rozvádí předpoklady uchazečů pro předložení návrhu projektu do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích do Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (dále jen program Gama*) podprogramu 1 (dále jen PP1). Technologická agentura České republiky považuje za účelné seznámit uchazeče s předpoklady, jejichž splnění je nezbytné pro úspěšné předložení návrhu projektu před oficiálním vyhlášením veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích. Uchazeči se tak mohou v předstihu seznámit se specifickými požadavky tohoto programu a včas zahájit přípravné aktivity. Dokument vychází z programu GAMA a ze Zadávací dokumentace 1. veřejné soutěže programu GAMA. 2 Specifické podmínky Proto, aby byla organizace (hlavní uchazeč) schopna splnit všechny základní podmínky pro předložení návrhu projektu do podprogramu 1 programu GAMA, musí dokázat existenci: I. Systému komercializace a. Vnitřního předpisu pro ochranu duševního vlastnictví b. Dlouhodobé koncepce podpory aktivit proof-of-concept v rámci PP1 programu GAMA c. Plánu na udržitelnost podpory aktivit typu proof-of-concept po dobu pěti let od ukončení projektu II. Rady pro komercializaci III. Pracoviště managementu znalostí Pro každou tuto oblast je nutné naplnit níže uvedené podmínky. 2.1 Systém komercializace Aby bylo možné systém komercializace 1 dané organizace z hlediska jeho řízení, financování a ochrany duševního vlastnictví považovat za dostatečně zralý pro převzetí rozhodovacích a kontrolních funkcí nad dílčími projekty určenými k proof-of-concept* aktivitám, je nutné, aby splňoval následující podmínky: 1 hvězdičkou označené pojmy jsou vysvětleny v rejstříku pojmů a zkratek na konci tohoto dokumentu 3

4 1. Zkušenost s komercializačními aktivitami s výsledky výzkumu a vývoje, které jsou doložitelné nejméně za poslední 3 roky. Organizace musí být zároveň schopna doložit výši příjmů z komercializace výsledků výzkumu a vývoje za poslední 3 roky (např. z prodeje licencí, kontrahovaného výzkumu, provozu aktivních spin off apod.) Vnitřní předpis pro ochranu duševního vlastnictví 2. Stanovení pravidel a postupů, povinností a práv všech zúčastněných stran (výzkumného pracovníka, výzkumné organizace, centra pro transfer technologií (CTT)* či jiných typů pracovišť managementu znalostí a dalších účastníků* podílejících se na využití výsledků výzkumu a vývoje), včetně rozhodovacích mechanismů, rozdělení odpovědností a způsobu financování. 3. Způsob rozdělení potenciálních příjmů z komercializace mezi výzkumného pracovníka (původce řešení), pracoviště (oddělení v.v.i. nebo katedra/ústav VŠ, kde byl poznatek vytvořen), fond určený k ochraně duševního vlastnictví, výzkumnou organizaci či centrum technologického transferu apod. 4. Ukotvení sankcí za neoprávněné vynášení majetku v podobě práv duševního vlastnictví mimo výzkumnou organizaci a za porušení předpisů týkajících se ohlášení poznatku s komerčním potenciálem VO. Tyto sankce by zároveň měly být uvedeny v pracovní smlouvě s výzkumnými pracovníky. 5. Definice používaných pojmů Dlouhodobá koncepce podpory aktivit proof-of-concept v rámci podprogramu 1 programu GAMA 6. Způsob komercializace výsledků dílčích projektů vzešlých z podpory PP1 programu GAMA, která musí probíhat dle Rámce a dle 16 odst. 4 písm. a) ZPVV, tzn. za nediskriminačních a tržních podmínek. Žádný podnik* nesmí mít přednostní přístup k výsledkům aktivit proof-ofconcept podpořených z PP1 programu GAMA a práva k výsledkům musí vlastnit hlavní příjemce, popř. další účastník. 4

5 7. Způsob proplácení nákladů na proof-of-copncept aktivity řešitelům dílčích projektů, tj. stanovení podmínek, za kterých budou náklady dílčích projektů proplaceny. 8. Způsob výběru dílčích projektů Radou pro komercializaci. Dílčí projekty musí být schvalovány na základě informací obsažených v krycím listu dílčího projektu. Formulář krycího listu je jednotný pro dílčí projekty všech uchazečů a bude zveřejněn na webu TA ČR. 9. Pravidla fungování Rady pro komercializaci, způsob jejího zapojení do výběru a kontroly dílčích projektů a její začlenění do vnitřního systému organizace. 10. Formu kontroly řešení dílčích projektů a kontrolu finančních prostředků použitých na jejich řešení. 11. Způsob zajištění řešitele dílčího projektu* se zkušeností s vedením výzkumného týmu včetně osobní zkušenosti s výzkumnými aktivitami a způsob výběru členů řešitelského týmu*. 12. Opatření, kterými hlavní uchazeč zajistí, že každý dílčí projekt dosáhne alespoň jednoho z níže uvedených typů výsledků: P - patent, G technicky realizovatelné výsledky prototyp, funkční vzorek; Z - poloprovoz, ověřená technologie, R - software, F průmyslový a užitný vzor, 13. Opatření, kterými hlavní uchazeč zajistí komercializaci výsledků úspěšně dokončených dílčích projektů, např. založení spin off, prodej licence, know how apod Plán na udržitelnost podpory aktivit typu proof-of-concept po dobu pěti let od ukončení projektu 14. Věrohodný finanční plán aktivit využití výsledků výzkumu a vývoje (zejména proof-of-concept) po ukončení řešení projektu po 5

6 stanovenou dobu 5 let. 15. Věrohodně zpracovaný systém postupného nahrazování objemu finanční podpory aktivit proof-of-concept z PP1 programu GAMA, a to zejména z vlastních příjmů ze spolupráce s aplikační sférou*, např. formou postupného vzniku finančního fondu pro komercializaci (preseed fondu). 2.2 Rada pro komercializaci Rada pro komercializaci* musí věrohodně prokázat splnění následujících podmínek: 16. Existenci Rady pro komercializaci je možné prokázat. 17. Výběr jednotlivých členů Rady pro komercializaci je odůvodněný a jejich příslušnost k jednotlivým sférám (zástupci aplikační sféry, výzkumných organizací a finanční sféry ) je zřejmá. 18. Počet členů Rady pro komercializaci zastupujících výzkumné organizace nepřesahuje 50 %. 19. Rada pro komercializaci je oprávněna rozhodovat o přijetí nebo nepřijetí dílčího projektu k financování. 20. Z vnitřních předpisů a dalších dokumentů je doložitelné zajištění nezávislosti členů Rady pro komercializaci. Člen Rady pro komercializaci se nesmí účastnit jakéhokoliv rozhodování o dílčím projektu, vůči kterému je podjatý, zejména o projektu, ve kterém má majetkové nároky (přímý beneficient) nebo je členem řešitelského týmu. 21. Rada pro komercializaci přijímá od pracoviště managementu znalostí každé tři měsíce průběžné zprávy o stavu dílčího projektu, a tyto zprávy vyhodnocuje. 22. Rada pro komercializaci může zajistit kontrolu a zaujmout stanovisko: a) k tomu, zda je návrh dílčího projektu projektem aplikovaného 6

7 výzkumu a/nebo experimentálního vývoje, b) k tomu, zda je návrh dílčího projektu a jeho výstup v souladu s cíli a podmínkami programu GAMA, PP1, c) k tomu, zda návrh dílčího projektu naplňuje nejméně jeden (a to zcela konkrétní) ze schválených cílů Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, d) k tomu, zda podstata návrhu dílčího projektu nebo jeho části nebyla řešena v rámci jiného projektu, grantového projektu nebo výzkumného záměru, e) k novosti výsledku, f) ke vhodnosti projektu pro ověření aplikovatelnosti výsledku, g) ke kapacitě a složení řešitelského kolektivu jako předpokladu k dosažení cílů, h) k pravděpodobnosti komerčního využití navrhovaného dílčího projektu na základě předloženého marketingového a komunikačního plánu, i) ke komerčnímu potenciálu navrhovaného dílčího projektu v horizontu až 10 let, j) ke způsobu řešení dílčího projektu a dosažení stanovených cílů. 2.3 Pracoviště managementu znalostí Pracoviště managementu podmínek: znalostí musí věrohodně prokázat splnění následujících 23. Existence pracoviště managementu znalostí - a to buď externího, nebo interního - je prokázána, včetně způsobu jeho financování. 24. Pracoviště managementu znalostí je personálně vybaveno zkušenými odborníky s prokazatelnou osobní zkušeností s managementem znalostí a ochranou duševního vlastnictví, a jestliže ne, dokáže tyto odborníky zajistit. 25. Pracoviště managementu znalostí dokáže pomoci vyhledávat a následně zajistit zpracování návrhu dílčího projektu k projednání Radě pro komercializaci, a minimálně vyhodnotit: a) zda je návrh dílčího projektu projektem aplikovaného výzkumu a/nebo experimentálního vývoje, 7

8 b) zda je návrh dílčího projektu v souladu s cíli a podmínkami programu GAMA, PP1, c) zda návrh dílčího projektu naplňuje nejméně jeden (a to zcela konkrétní) ze schválených cílů Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, d) zda je podstata návrhu dílčího projektu nebo jeho části nebyla řešena v rámci jiného projektu, grantového projektu nebo výzkumného záměru, e) novost výsledku, f) vhodnost projektu pro ověření aplikovatelnosti výsledku, g) nutnou personální kapacitu centra transferu technologií a vhodné složení řešitelského kolektivu (popř. zajištění externích kapacit) jako předpokladu dosažení cílů, h) pravděpodobnost komerčního využití navrhovaného dílčího projektu, i) komerční potenciál navrhovaného dílčího projektu. 26. Pracoviště managementu znalostí dokáže zajistit: a) příjem žádostí o dílčí projekty, b) jejich evidenci, c) jejich posouzení a předložení Radě pro komercializaci k rozhodnutí, d) jejich administraci a kontrolu postupu řešení, e) zajištění dodržování stanovených pravidel při financování, f) předložení průběžných zpráv a závěrečné zprávy Radě pro komercializaci k posouzení, g) finanční vypořádání s poskytovatelem*. 8

9 3 Vymezení pojmů V níže uvedené tabulce se nachází vymezení pojmů pro účely tohoto dokumentu: Pojem Definice Aplikační sféra Podniky a další organizace, které vykonávají hospodářskou činnost, a ve kterých je možné za tržních podmínek využívat výsledky výzkumu a vývoje. Další účastník Právnická osoba nebo fyzická osoba, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, jejíž účast na projektu je vymezena v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o účasti na řešení projektu. Jedná se o toho uchazeče či příjemce, který obvykle není ve vztahu k poskytovateli. Dílčí projekt Proces ověřování komerčního využití existujícího výsledku výzkumu a vývoje (proof-of-concept), který bude financován prostřednictvím podpory v podprogramu 1 programu GAMA. Dílčí projekt je předkládán pracovištěm managementu znalostí Radě pro komercializaci ke schválení. Finanční sféra Finanční instituce (banky, fondy rizikového kapitálu apod.) se zaměřením na financování podniků, zejména při zavádění nových technologií a pořizování know-how, rozšiřování výzkumných aktivit, zakládání start-upů apod. Hlavní příjemce Ten příjemce, který vstupuje s poskytovatelem do smluvního vztahu a odpovídá za plnění veškerých povinností během řešení projektu vůči poskytovateli na základě smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory. 9

10 Hlavní uchazeč Ten uchazeč, který je s poskytovatelem ve vztahu při podávání návrhu projektu a odpovídá za jeho správnost a za správnost prokazování způsobilosti. Návrh projektu Soubor dokumentů, který je žádostí hlavního uchazeče o poskytnutí podpory a který obsahuje všechny informace stanovené zadávací dokumentací. Podnik Každý subjekt bez ohledu na právní status či způsob financování, který dle Přílohy 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), vykonává hospodářskou činnost. Poskytovatel Technologická agentura České republiky Pracoviště managementu znalostí Fyzická nebo právnická osoba (vlastní či smluvní), útvar nebo pobočka uchazeče, která pro příjemce zajišťuje fáze procesu transferu znalostí od identifikace duševního vlastnictví a zhodnocení jeho využitelnosti, přes administrativní zajištění jeho obchodovatelnosti, zajištění právní ochrany duševního vlastnictví až po dohodnutí konkrétních smluvních podmínek s uživatelem duševního vlastnictví a zajištění právního servisu při uzavírání smlouvy, jež zajišťuje ochranu duševního vlastnictví a provádění všech určených aktivit nezbytných pro celý proces komercializace. Služby pracoviště managementu znalostí mohou být zajištěny interně nebo externě a musí mít tzv. vnitřní povahu dle Rámce kap včetně poznámky pod čarou č. 25. Program GAMA Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA. Proof-of-concept Proces ověřování využitelnosti nových výsledků výzkumu a vývoje pro jejich komerční uplatnění v aplikační sféře, a to od identifikace prakticky využitelného výsledku výzkumu a vývoje po jeho komerční ověření ve formě modelu (i počítačového), funkčního vzorku či prototypu, včetně jeho vlastností, vytvoření zkušební série a posouzení veškerých technologických, ekonomických, sociálních, 10

11 zdravotních a dalších dopadů inovovaného produktu. Příjemce Uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto, přičemž rozhodným dnem je den doručení tohoto rozhodnutí. Pokud se stanoví práva a povinnosti příjemci, stanoví se tak společně hlavnímu příjemci a dalším účastníkům. Rada komercializaci pro Orgán uchazeče, který rozhoduje o přijetí, pokračování a ukončení dílčích projektů a schvaluje využití finančních prostředků na dílčí projekty. Rada pro komercializace se vykonává kontrolu řešení dílčích projektů a nákladů vynaložených na řešení dílčích projektů. Rámec Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací ze dne , uveřejněno v č. 323/2006 Úřední věstník C na straně 1 (2006/C 323/01). Řešitel projektu dílčího Fyzická osoba, která bude po schválení dílčího projektu odpovědná příjemci za celkovou i odbornou úroveň dílčího projektu. Musí být s příjemcem v pracovněprávním vztahu nebo musí na základě udělené podpory vztah vzniknout. Řešitelský tým Skupina fyzických osob, jejichž hlavní část je definována v dílčím projektu a kteří se přímo podílejí na řešení dílčího projektu a jejímiž členy jsou řešitel dílčího projektu, další řešitelé a ostatní odborní pracovníci. Systém komercializace Zabezpečení všech činností od identifikace poznatku s komerčním potenciálem až po jeho využití v aplikační sféře, včetně řízení a financování celého procesu. Systém komercializace zahrnuje mimo vnitřních předpisů i existenci pracoviště, které je za využití těchto výsledků zodpovědné. Transfer znalostí a technologií Proces, při kterém je znalost či technologie vytvořená v jedné organizaci, v jedné oblasti nebo pro jeden účel aplikována nebo 11

12 využita v jiné organizaci, v jiné oblasti nebo pro jiný účel. Uchazeč Organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory. Pokud se stanoví práva a povinnosti uchazeči, stanoví se tak společně hlavnímu uchazeči a dalším účastníkům. Veřejná soutěž Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v příslušném programu podle Hlavy V. ZPVV. Výzkumné organizace Právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva ve smyslu 2 odst. 2 písm. k) ZPVV a článku 30 odst. 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). Zákon č. 130/2002 Sb. (ZPVV) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. 12

Smlouva o poskytnutí podpory

Smlouva o poskytnutí podpory Smlouva o poskytnutí podpory SMLOUVA Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená: Rut Bízkovou, předsedkyní

Více

Informace pro uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 1 Technologická agentura ČR

Informace pro uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 1 Technologická agentura ČR Informace pro uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 1 Technologická agentura ČR 2. 2. 2016 Základní informace k programu GAMA, PP 1 Program GAMA: schválen usnesením vlády ze dne 12. června

Více

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory Rozhodnutí o poskytnutí podpory Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR kontaktní osoba:

Více

1. Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout hlavnímu příjemci finanční

1. Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout hlavnímu příjemci finanční Smlouva o poskytnutí podpory Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR bankovní

Více

SMĚRNICE č. S- 2/2014

SMĚRNICE č. S- 2/2014 VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves SMĚRNICE č. S- 2/2014 Předmět: ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH Účinnost: od 18.3.2014

Více

Zadávací dokumentace. 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA. Podprogram 1

Zadávací dokumentace. 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA. Podprogram 1 Č. j.: TACR/1162/2014 Zadávací dokumentace 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Podprogram 1 2014 1 1. Základní informace... 3 1.1. Vyhlášení veřejné

Více

Projekt GAMA. Informační seminář pro zájemce 1. kola výzvy na podávání dílčích projektů (proof of concept)

Projekt GAMA. Informační seminář pro zájemce 1. kola výzvy na podávání dílčích projektů (proof of concept) Projekt GAMA Informační seminář pro zájemce 1. kola výzvy na podávání dílčích projektů (proof of concept) OBSAH SEMINÁŘE představení CTT proof of concept projekty projekt GAMA na UTB ve Zlíně informace

Více

Technologická agentura ČR Program GAMA podprogram1. informační seminář Praha TA ČR

Technologická agentura ČR Program GAMA podprogram1. informační seminář Praha TA ČR Technologická agentura ČR Program GAMA podprogram1 informační seminář 5. 3. 2014 Praha TA ČR Státní podpora aplikovanému výzkumu a experimentálnímu vývoji se má projevit ve zvýšeném podílu nových výrobků

Více

Zadávací dokumentace. 2. veřejná soutěž Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA. Podprogram 1. Č. j.

Zadávací dokumentace. 2. veřejná soutěž Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA. Podprogram 1. Č. j. Zadávací dokumentace Č. j.: TACR/2329/2015 2. veřejná soutěž Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Podprogram 1 2015 Obsah 1 Základní informace... 1 1.1 Vyhlášení veřejné

Více

Pravidla pro Dílčí projekty v rámci programu TA ČR GAMA

Pravidla pro Dílčí projekty v rámci programu TA ČR GAMA Pravidla pro Dílčí projekty v rámci programu TA ČR GAMA Rozvoj systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě 1. Základní informace Masarykova univerzita (MU) prostřednictvím Centra pro transfer

Více

Informace o dokumentu: Tato směrnice stanovuje pravidla nakládání s výsledky výzkumu a vývoje a způsob jejich ochrany.

Informace o dokumentu: Tato směrnice stanovuje pravidla nakládání s výsledky výzkumu a vývoje a způsob jejich ochrany. Směrnice č. 2 O způsobu nakládání s výsledky Informace o dokumentu: Tato směrnice stanovuje pravidla nakládání s výsledky výzkumu a vývoje a způsob jejich ochrany. Zpracoval/a Schválil/a Jméno Jana Menšíková

Více

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory Rozhodnutí o poskytnutí podpory Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená: Petrem Očkem, předsedou TA ČR bankovní spojení:

Více

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis o ochraně práv duševního vlastnictví jako výsledku činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo vytvořeného jinak v Biofyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i.

Více

Technologická agentura ČR program ALFA

Technologická agentura ČR program ALFA Technologická agentura ČR program ALFA Program ALFA Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

LEGISLATIVNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

LEGISLATIVNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Strana: 2 z 8 OBSAH 1. ÚČEL A POSLÁNÍ 2. OBLAST PLATNOSTI 3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 4. ZÁKLADNÍ POJMY, DEFINICE A ZKRATKY 5. POPIS ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 5.1 Obecná pravidla 5.2 Způsoby poskytování podpory

Více

Popis procesu komercializace výsledků VaV na TU v Liberci

Popis procesu komercializace výsledků VaV na TU v Liberci Popis procesu komercializace výsledků VaV na TU v Liberci 1. Centrum pro podporu transferu technologií (dále jen CPTT) 1.1 Definice CPTT 1.1.1 Transfer technologií lze definovat jako proces přenosu znalostí,

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

Směrnice o způsobu nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací ve Výzkumném ústavu stavebních hmot,a.s.

Směrnice o způsobu nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací ve Výzkumném ústavu stavebních hmot,a.s. Směrnice o způsobu nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací ve Výzkumném ústavu stavebních hmot,a.s. V návaznosti na předpisy Evropské unie, a to Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června

Více

Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II

Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín vyhlášení, doba trvání Název programu Kód programu KONTAKT II LH Termín vyhlášení

Více

Smlouva o poskytnutí podpory

Smlouva o poskytnutí podpory Smlouva o poskytnutí podpory Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená: Petrem Očkem, předsedou TA ČR bankovní

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5 ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE AV ČR, v. v. i. VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5 Vnitřní předpis o ochraně práv duševního vlastnictví jako výsledku činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích vytvořeného v Ústavu analytické chemie

Více

Seminář k první veřejné soutěži programu Národní centra kompetence 1

Seminář k první veřejné soutěži programu Národní centra kompetence 1 Seminář k první veřejné soutěži programu Národní centra kompetence 1 Petr Očko - předseda TA ČR Vladimír Mařík - předseda výzkumné rady TA ČR Martin Duda- člen předsednictva TA ČR Technologická agentura

Více

Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže

Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže Veronika Chudlarská Obsah prezentace informace o programu vyhlášení 2. veřejné soutěže elektronická přihláška Centra kompetence informační

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu Ing. Martin Švolba ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu Úkoly MPO v oblasti VaVaI realizovat podporu

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ V PROJEKTECH TA ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ V PROJEKTECH TA ČR PRÁVNÍ ASPEKTY UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ V PROJEKTECH TA ČR Mgr. Martin Kobert Kancelář TA ČR I. Programy TA ČR ALFA BETA OMEGA CENTRA KOMPETENCE Aktuálně se připravují další 1 1. Program ALFA posílení účinné

Více

Proof-of-Concept z pohledu TA ČR

Proof-of-Concept z pohledu TA ČR 1 Proof-of-Concept z pohledu TA ČR Ing. Pavel Komárek, CSc. člen předsednictva TA ČR Technologická agentura ČR Olomouc, 1. 6. 2017 Programy TA ČR - přehled Projekty v programech TA ČR Struktura účastníků

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

TA ČR - Aktuální programy podpory

TA ČR - Aktuální programy podpory TA ČR - Aktuální programy podpory Pavel Komárek člen předsednictva UTB, Zlín, 27.5.2015 TA ČR v systémupodpory VaVaIv ČR Programy TA ČR ALFA Zaměření Hledání chytrých řešení v oblasti progresivních technologií,

Více

Podpora pre-seed aktivit výzva 7.3, OP VaVpI. Ing. Nikolas Mucha, Ph.D

Podpora pre-seed aktivit výzva 7.3, OP VaVpI. Ing. Nikolas Mucha, Ph.D Podpora pre-seed aktivit výzva 7.3, OP VaVpI Ing. Nikolas Mucha, Ph.D. 15. 1. 2013 1 Cíl výzvy Hlavním cílem výzvy je podpora přípravy komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním

Více

Způsob nakládání s výsledky VaVaI společnosti

Způsob nakládání s výsledky VaVaI společnosti Strana : 1/11 Způsob nakládání s výsledky VaVaI společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ Pindor,v.r.... Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D. jednatel společnosti 31. 5. 2017 datum schválení 1. 6. 2017. datum účinnosti

Více

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 1. NÁZEV PROGRAMU GAMA 2 (dále jen program ). 2. PRÁVNÍ RÁMEC PROGRAMU Program je realizován podle: Zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře

Více

III. Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA

III. Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA III. Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 1. Název programu GAMA (dále jen program ). 2. Právní rámec programu Program bude realizován podle: Zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře

Více

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 1. Název programu GAMA (dále jen program ). 2. Právní rámec programu Program bude realizován podle: Zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře

Více

OBSAH. Změny, opravy, revize dokumentu

OBSAH. Změny, opravy, revize dokumentu OBSAH 1 Účel... 3 2 Rozsah působnosti... 3 3 Zkratky, definice a pojmy... 3 3.1 Použité zkratky... 3 3.2 Definice a pojmy... 3 4 Způsob nakládání s výsledky... 4 4.1 Výsledky veřejných zakázek ve výzkumu,

Více

Příkaz ředitelky č. 4/2018

Příkaz ředitelky č. 4/2018 Příkaz ředitelky č. 4/2018 Věc: Ochrana práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací nebo vytvořeného jinak na BTÚ 1. Úvod Všichni pracovníci Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v.

Více

Česká asociace hasičských důstojníků Výškovicka 40, Ostrava

Česká asociace hasičských důstojníků Výškovicka 40, Ostrava Česká asociace hasičských důstojníků Výškovicka 40, 700 30 Ostrava SMĚRNICE PRO NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE U ČESKÉ ASOCIACE HASIČSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ o.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Směrnice pro

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Výběrová kritéria pro výzvu 6.3 Pre-seed aktivity

Výběrová kritéria pro výzvu 6.3 Pre-seed aktivity Příloha A) Výběrová kritéria pro výzvu 6.3 Pre-seed aktivity Proces hodnocení projektů v rámci výzvy 6.3 oblasti podpory 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví

Více

Transfer technologií na VUT v Brně včera, dnes a zítra. Ing. Roman Molík, MBA Říjen 2018

Transfer technologií na VUT v Brně včera, dnes a zítra. Ing. Roman Molík, MBA Říjen 2018 Transfer technologií na VUT v Brně včera, dnes a zítra Ing. Roman Molík, MBA Říjen 2018 O čem to bude Trocha historie Organizační začlenění OTT Odpovědnost OTT Interní řídící dokumentace a podpůrný IS

Více

od myšlenek k aplikacím

od myšlenek k aplikacím od myšlenek k aplikacím Program ALFA Informační seminář FAST VUT 12. 11. 2013 Brno Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: Dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního

Více

Smlouva o poskytnutí podpory

Smlouva o poskytnutí podpory Smlouva o poskytnutí podpory Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená: předsedou TA ČR bankovní spojení:

Více

Aktuální informace Ministerstva kultury. Ing. Martina Dvořáková

Aktuální informace Ministerstva kultury. Ing. Martina Dvořáková Aktuální informace Ministerstva kultury Ing. Martina Dvořáková program NAKI nová Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 a program NAKI II Výdaje

Více

vztahů ČVUT; činnosti z hlediska nákladů a přĺnosů s vazbou na strategické cíle ČVUT; výsledků vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti.

vztahů ČVUT; činnosti z hlediska nákladů a přĺnosů s vazbou na strategické cíle ČVUT; výsledků vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti. Systém podpory správy duševnĺho vlastnictví a přenosu výsledků vědeckovýzkumné činnosti do aplikační sféry v podmínkách ČVUT v Praze (zastřešující dokument) PREAMBULE Cílem tohoto dokumentu je poskytnout

Více

Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu Cíle projektu Věcná náplň projektu. 1.3.

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu Cíle projektu Věcná náplň projektu. 1.3. Závazná osnova projektu Vlastní návrh projektu, který se přikládá k elektronické přihlášce, musí obsahovat všechny následující části, resp. níže požadované informace, které jsou nezbytné pro posouzení

Více

Úvodní ustanovení. Složení Expertní hodnotící komise

Úvodní ustanovení. Složení Expertní hodnotící komise Statut Expertní hodnotící komise pro hodnocení návrhů výzkumných potřeb v programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Úvodní ustanovení (1)

Více

Epsilon. Informace o programu podpory

Epsilon. Informace o programu podpory Epsilon Informace o programu podpory Program Epsilon Program, který je zpravován Technologickou agenturou České republiky, navazuje na již ukončený program Alfa. Je možné se do něj přihlásit formou veřejné

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II (LH) Ministerstvo školství, mládeže

Více

Aplikační garant vysvětlení pro uchazeče

Aplikační garant vysvětlení pro uchazeče 1. Kdo nebo co je aplikační garant? Jaká je jeho role? Aplikační garant vysvětlení pro uchazeče Č. j.: TACR/1-79/2018 Aplikační garant je organizace, která má sídlo v České republice a má zájem na uplatnění

Více

09_SM_NNH_009. Vazba na akreditační standardy JCI: GLD. Datum platnosti: Datum účinnosti: Zrušovací ustanovení: Zpracoval: Ověřil: Schválil:

09_SM_NNH_009. Vazba na akreditační standardy JCI: GLD. Datum platnosti: Datum účinnosti: Zrušovací ustanovení: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Vazba na akreditační standardy JCI: GLD Datum platnosti: Datum účinnosti: Zrušovací ustanovení: Organizační složka Funkce Jméno Datum Zpracoval: Ověřil: Schválil: Odbor vědy a Právní odd. Úsek ředitelství

Více

Podpora výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Podpora výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility na Ministerstvu průmyslu a obchodu Podpora výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility na Ministerstvu průmyslu a obchodu Ing. Martin Švolba ředitel Odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu Úkoly MPO v oblasti VaVaI

Více

Programy podpory v TA ČR podporující využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi se zaměřením na proof of concept. Praha

Programy podpory v TA ČR podporující využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi se zaměřením na proof of concept. Praha 1 2 Programy podpory v TA ČR podporující využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi se zaměřením na proof of concept Praha 15.5.2019 3 O TA ČR organizační složka státu a správce rozpočtové kapitoly připravujeme

Více

SMĚRNICE 02. Systém ochrany duševního vlastnictví VÚVeL. Č.j.: VÚVeL 2715/2015. Hudcova 296/70, Brno. Vydání č.: 1 Výtisk č.

SMĚRNICE 02. Systém ochrany duševního vlastnictví VÚVeL. Č.j.: VÚVeL 2715/2015. Hudcova 296/70, Brno. Vydání č.: 1 Výtisk č. Hudcova 296/70, 621 00 Brno Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Č.j.: VÚVeL 2715/2015 Systém ochrany duševního vlastnictví VÚVeL Jméno / funkce Datum Podpis Schválil MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc. ředitel VÚVeL

Více

Příručka pro uchazeče. (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) 1. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích

Příručka pro uchazeče. (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) 1. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích Č. j.: TACR/10441/2013 Příručka pro uchazeče (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) 1. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu GAMA 2014 Číslo formuláře:

Více

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu Závazná osnova projektu Vlastní návrh projektu, který se přikládá k elektronické přihlášce, musí obsahovat všechny následující části, resp. níže požadované informace, které jsou nezbytné pro posouzení

Více

Smlouva o poskytnutí podpory

Smlouva o poskytnutí podpory Smlouva o poskytnutí podpory Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená: Petrem Očkem, předsedou TA ČR bankovní

Více

Návrh Smlouvy o spolupráci při řešení části projektu výzkumu a vývoje č. a poskytnutí části účelové podpory

Návrh Smlouvy o spolupráci při řešení části projektu výzkumu a vývoje č. a poskytnutí části účelové podpory Návrh Smlouvy o spolupráci při řešení části projektu výzkumu a vývoje č. a poskytnutí části účelové podpory Masarykova univerzita Sídlo: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno IČ: 00216224 Zastoupená:.. Bankovní

Více

Obsah. Vytištěno: :47 2 Č. j: TACR/96-3/2016 Nahrazuje Č.j.: TACR/4993/2014 Verze: 3

Obsah. Vytištěno: :47 2 Č. j: TACR/96-3/2016 Nahrazuje Č.j.: TACR/4993/2014 Verze: 3 Obsah 1. Účel a rozsah platnosti... 3 2. Související předpisy a procesy... 3 3. Definice pojmů a zkratek... 3 4. Statut kolegia odborníků... 4 4.1 Úvodní ustanovení... 4 4.2 Složení kolegia odborníků...

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE INSTITUTU OCHRANY OBYVATELSTVA. Ročník: 2014 V Lázních Bohdaneč dne 14. listopadu 2014 Částka: 11

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE INSTITUTU OCHRANY OBYVATELSTVA. Ročník: 2014 V Lázních Bohdaneč dne 14. listopadu 2014 Částka: 11 S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE INSTITUTU OCHRANY OBYVATELSTVA Ročník: 2014 V Lázních Bohdaneč dne 14. listopadu 2014 Částka: 11 O B S A H : Část I. 11. Pokyn ředitele Institutu ochrany obyvatelstva

Více

Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, verze 2. X

Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, verze 2. X Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, verze 2. X 1. Úvod 1.1 Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, verze 2. X (dále jen provozní

Více

Č. j.: TACR/9672/2013. Zadávací dokumentace 4. veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji programu ALFA 2013

Č. j.: TACR/9672/2013. Zadávací dokumentace 4. veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji programu ALFA 2013 Č. j.: TACR/9672/2013 Zadávací dokumentace 4. veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji programu ALFA 2013 Obsah 1. Základní informace... 1 1.1. Vyhlášení veřejné soutěže... 1 1.2. Vymezení pojmů... 2 1.3. Právní

Více

Směrnice AKADEMIE STING, o. p. s. pro nakládání s výsledky výzkumu a vývoje. Část první Základní ustanovení

Směrnice AKADEMIE STING, o. p. s. pro nakládání s výsledky výzkumu a vývoje. Část první Základní ustanovení POKYN REKTORA č. 01/2018 Směrnice AKADEMIE STING, o. p. s. pro nakládání s výsledky výzkumu a vývoje Část první Základní ustanovení Čl. 1 Účel pokynu (1) Účelem pokynu je definovat pravidla pro nakládání

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace výzvy Prioritní osa 4 Inovace Program: INOVACE

Více

Definice výsledků podporovaných programem THÉTA

Definice výsledků podporovaných programem THÉTA Definice výsledků podporovaných programem THÉTA Č. j.: TACR/15-59/2017 Výňatek z dokumentu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů Kód výsledku F uzit

Více

NA PODPORU PROJEKTŮ VÝZKUMU A VÝVOJE A INOVACÍ PROGRAMU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI EUPRO II (LE)

NA PODPORU PROJEKTŮ VÝZKUMU A VÝVOJE A INOVACÍ PROGRAMU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI EUPRO II (LE) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VES 14 NA PODPORU PROJEKTŮ VÝZKUMU A VÝVOJE A INOVACÍ PROGRAMU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A

Více

Realizace projektů program ALFA. Lenka Pilátová

Realizace projektů program ALFA. Lenka Pilátová Realizace projektů program ALFA Lenka Pilátová Obsah Zákony, předpisy, pravidla, směrnice Výsledky a jejich termíny Řízení projektu Změny v řešení Každoroční podávání zpráv Oponentní řízení Kontroly Sankce

Více

P edstavení programu GAMA

P edstavení programu GAMA od myšlenek k aplikacím Pavel Komárek len p edsednictva TA R P edstavení programu GAMA Aktuální informace o financování VaVaI v novém programovacím období 2014-2020 Univerzita Karlova v Praze, 13.11.2013

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích 2014 k podávání návrhů projektů výzkumu a vývoje v rámci programu mezinárodní spolupráce

Více

Další podmínky veřejné soutěže 2010

Další podmínky veřejné soutěže 2010 Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích 2010 k předložení návrhů projektů výzkumu a vývoje v rámci programu GESHER/MOST VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM

Více

Platné znění. Článek 1

Platné znění. Článek 1 III. Platné znění Statutu Grantové agentury České republiky schváleného usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770, ve znění usnesení vlády ze dne 16. března 2009 č. 305, usnesení vlády ze dne 29. září

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Ochrana a realizace práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací vytvořeného ve SVÚOM s.r.o.

Ochrana a realizace práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací vytvořeného ve SVÚOM s.r.o. Ochrana a realizace práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací vytvořeného ve SVÚOM s.r.o. (Aktualizovaný dodatek č. 1/2014 ke Směrnici SVÚOM s.r.o. č. 28/B Výzkum a vývoj Tento

Více

Program GAMA 2 východiska, teze Hodnocení programu GAMA Kulatý stůl pro přípravu programu GAMA 2

Program GAMA 2 východiska, teze Hodnocení programu GAMA Kulatý stůl pro přípravu programu GAMA 2 1 Program GAMA 2 východiska, teze Hodnocení programu GAMA Kulatý stůl pro přípravu programu GAMA 2 1. listopadu 2017, TA ČR Obsah prezentace Hlavní závěry a doporučení z průběžného hodnocení programu GAMA

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

Zadávací dokumentace Interní grantové agentury Technické fakulty Základní informace a vymezení pojmů

Zadávací dokumentace Interní grantové agentury Technické fakulty Základní informace a vymezení pojmů Zadávací dokumentace Interní grantové agentury Technické fakulty 2017 (1) Tato zadávací dokumentace pro vyhlášení soutěže IGA TF je zpracována v souladu se statutem a pravidly IGA TF a tvoří soubor podkladů

Více

Vydáno dne: Datum schválení předsednictvem TA ČR: Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO

Vydáno dne: Datum schválení předsednictvem TA ČR: Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO Vypracoval: JUDr. Martin Kobert Vydáno dne: 27. 7. 2016 Předmět stanoviska: Insolvenční řízení Datum schválení předsednictvem TA ČR: 27. 7. 2016 Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO TECHNOLOGICKÉ

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 6614 Sbírka zákonů č. 397 / 2009 397 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Vláda nařizuje k provedení zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3055 194 ZÁKON ze dne 25. května 2016, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY (úplné znění) (zrušeno usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770) P ř í l o h a č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 590 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem 1. Název programu: Centra kompetence (dále jen program

Více

Podpora pre-seed aktivit

Podpora pre-seed aktivit III. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA č. 6.3 K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PO 3 OP VaVpI Podpora pre-seed aktivit Identifikace výzvy Prioritní osa

Více

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Aplikace Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, průmyslových

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Priority podpory aplikovaného výzkumu z pohledu MPO

Priority podpory aplikovaného výzkumu z pohledu MPO Priority podpory aplikovaného výzkumu z pohledu MPO Ing. Martin Švolba ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu 26. října 2017, Brno Obsah I. Priority a úkoly MPO v oblasti

Více

Historie. Vznik Centra pro přenos poznatků a technologií, samostatné součásti Univerzity Karlovy

Historie. Vznik Centra pro přenos poznatků a technologií, samostatné součásti Univerzity Karlovy Historie Historie CPPT UK V následujícím textu se dozvíte informace o vývoji Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (CPPT UK). CPPT UK v letošním roce oslavilo 10 let své existence.

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Platné znění. nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění:

Platné znění. nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění: Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění: VII b. 267/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. května 2002 o informačním systému

Více

Smlouva o poskytnutí podpory

Smlouva o poskytnutí podpory Smlouva o poskytnutí podpory Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená: Petrem Očkem, předsedou TA ČR bankovní

Více

CENTRUM INOVACÍ A TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Gabriela Jirátová

CENTRUM INOVACÍ A TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Gabriela Jirátová CENTRUM INOVACÍ A TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Gabriela Jirátová 1 Zakázkový výzkum a další formy spolupráce s praxí 13. 6. 2016 Ing. Gabriela Jirátová 2 1 Poslání CITT Podpora vědecko-výzkumných aktivit ČZU

Více

VFN, poskytnuté licence, nově nabízené. služby, nově založené

VFN, poskytnuté licence, nově nabízené. služby, nově založené Tento předpis stanoví společná pravidla Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i. v Řeži (UACH) a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na

Více

Směrnice rektora TUL

Směrnice rektora TUL Směrnice rektora TUL č. 1/2019 Název: Zásady grantových programů Technické univerzity v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: prof. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D. prorektor 15.4.2019 Právní kontrola Mgr.

Více

Program Prostředí pro život

Program Prostředí pro život Seminář pro uchazeče o podporu Program Prostředí pro život 1. veřejná soutěž Jan Kříž Markéta Šulcová Pokládání on-line dotazů slido.com #PPZ Cíle semináře Představení nového programu Prostředí pro život

Více

Aplikační garant vysvětlení pro uchazeče

Aplikační garant vysvětlení pro uchazeče Aplikační garant vysvětlení pro uchazeče Č. j.: TACR/1-60/2018 1. Kdo nebo co je aplikační garant? Jaká je jeho role? Aplikační garant (dále také AG) je organizace (právnická osoba či podnikající fyzická

Více

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Univerzita s kladným nábojem Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Partnerství mezi firmami a TUL Společné řešení v oblasti vědy a výzkumu Partnerství v pedagogické oblasti

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

TA ČR v HORIZON 2020

TA ČR v HORIZON 2020 1 TA ČR v HORIZON 2020 Iveta Zápařková projektová kancelář TA ČR Petra Nižňanská oddělení veřejných soutěží TA ČR 4. 10. 2017, JIC TA ČR v HORIZON 2020 Program HORIZON 2020 je rámcový program pro výzkum

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více