Založení První divadelní speleěncstl pro venkov divadelního ředitele J. A. Prokopa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Založení První divadelní speleěncstl pro venkov divadelního ředitele J. A. Prokopa"

Transkript

1 JIŘí FRÝZEK Založení První divadelní speleěncstl pro venkov divadelního ředitele J. A. Prokopa V souvislosti s nebývalým rozmachem české společnosti v roce 1848 vyvstala potřeba českého profesionálního divadla mimopražského takovou měrou, že rakouská oficiální místa musela již ustoupit. Když Josef Alois PROKOP přistoupil napodzim roku 1849 s energií avšudypřítomnou dávkou patetičnosti k organizaci českého divadla, měl již zkušenosti muže prošlého nejen světem, ale i domácími českými a německými scénami. Tehdy mu bylo již plných dvaačtyřicet let. V období nebývale vzrušeného roku 1849 dozrával již skutečný projekt, o který stejně živelně jako o národní divadlo usilovala česká veřejnost. Josef Alois Prokop se stal vykonavatelem obecné vůle a o koncesi pro zapadlý český venkov se neucházel jen z vlastního popudu, nebo dokonce snad ze snahy po hmotném prospěchu. K tomuto odpovědnému ado jisté míry snad i nadosobnímu vlasteneckému poslání vstoupit s českým divadlem do míst, kam vedly zpravidla jen formanské cesty, přistupoval především z pověření českých kulturních pracovníků. Po porážce revoluce se začalo totiž vážně uvažovat nejenom o budoucím Národním divadle, ale i o potřebě, aby se česká herecká společnost cvičilaprozatím na venkově alespoň do té doby, než se v Praze vybuduje divadlo velké, do jehož rámce pak měli nejlepší venkovští herci později vstoupit. Hovoří se především o Vincenci VÁVROVI HAŠTALSKÉM, Prokopu CHOCHOLOUŠKOVI a TYLOVI, kteří své popularizační schopnosti dali plně do služeb nově rodícího se podniku.'..11 "...Kdokolivěk sena roli vlastenecké i nejmenmpracízanáší, trhási zlaté listí na věnec nevadlý - a byť i na ní po brázdách pouhé kamení sbíral a na hromadu svážel, a na poli ourodném zrůstu nepřekáželo - také to služba jest. Od tédoby, cosebylnárodníduch náš probudil z dlouholetého sna - od té doby zanáším se přemýšlením o vzniku a zvelebení divadla. Nechť jecesta jakákoli - jen když k obecnému prospěchu přivádí. Jinýpíše, druhý podotýká - já bych si zvolíl stav herecký, kdyby k tomu bylyplíce svolíly - nu, také dobře! Za to jsem hlavou a perem posloužil české Thálíí..."21 Josef Alois Prokop, rozhodně uvědomělý Čech, horlivý anadaný vlastenec, měl dostatek vzdělání i odborných předpokladů k vedení herecké společnosti. Čeští vlastenci přikládali právě tomuto podniku značný význam, a to nejen kulturní, ale i národní a zvláště pak vlastenecko - výchovný, protože právě Prokopova osobnost zajišfovala jakpostránce vlastenecké, tak i umělecké alespoň zpočátku úspěch a zdárný rozvoj tohoto podniku. Na základě doporučení svých přátel, zejména Tyla, Chocholouška a jiných, si roku 1849 zažádalo koncesi ke zřízení První české divadelní cestovní společnosti, kterou dekretem zemského prezidia ze dne 13. června 1849 (číslo 32227) také skutečně obdržel. Podle dekretu dvorské kanceláře ze dne 6.ledna 1836 koncese ředitelům divadel

2 ních cestovních společností směly vydávat pouze jen nejvyšší zemské úřady, tedy místodržitelství. Vzhledem ktomu, že totonařízení nebylo vždy respektováno azmíněné koncese udělovaly krajské úřady, bylo dekretem dvorské kanceláře ze dne 25. září 1841 obnoveno nařízení z roku / Divadelní koncesi obdržel v době, kdy ještě nevyprchala blahovůle úřadů vynucená revolucí Ve spěchu, sjakým bylo totopovolení uděleno, sisnad úřad ani neuvědom il, že Josef Alois Prokop se svou manželkou byli ve vyšetřovací vazbě za aktivní účast na revoluci. Ostatně zanedlouho potom vládní reakce zesňíla natolik, že například podobné žádosti Tylovy byly vždy striktně odmítnuty..,4i n-..známý bývalý herec českého divadla pan Prokop obdržel povolení ke zfízení české herecké společnosti, která bude po Čechách cestovati a představovati české hry. Přejme tomuto podniku dobrého zdaru, tím více, že se může považovati za semeniště nových hereckých sílprobudoucínárodní divadlo v Praze. Přejme též panu Prokopovi, aby našel dostatečné podpory ve svém podniknutí... "5/ Již v samotném názvu tohoto podniku byl vysloven zásadní rozdíl, odlišující První českou divadelní společnost provenkov od pozdějších společností, označených jen soukromými jmény ředitelů, z jejichž přičinění a pro jejichž zisk ve skutečnosti vznikly. Prokopova společnost měla, alespoň ve svých počátcích, zvlášt výjimečné postavení. Zrodila se výhradně zkolektivního úsilívlastenců astala se proto záležitostí celého národa, a to alespoň do té doby, než se právě Prokopovým přičiněním přizpůsobila přízemní úrovni ostatních kočujících společností...6/ "...Myšlenka o zfízení české divadelní společnosti, která by českému umění slušného místa v Čechách mimo Prahu vydobývala, zanášela již před lety myslmnohého vřelého vlastence. Kdo pováží, jak mocný vplyv divadelní umění na národnost má, jak mocně k povzbuzenínárodního citupřispívá, jaksnadná tojestcesta, staleté předsudky onašem národním jazyku ze zastíněných myslínašich polovzdělaných, německou šosáckou obmezeností sklíčených maloměšťáků zapuditi, pochodeň národního ducha v nich rozsvítiti, naše národní zvyky v pravém, slušném světle jim ukazovati: musízatoužiti po tom, aby raději místo těch rozšiřovatelů němčiny po krajích našich, těch německých hereckých společností, z lidí ze všech konců světa složených, české řádné, zachovalé spo~ečnosti povstaly, ježto by s vědomím svého důležitého povolání, službě národu a umění věrně oddány jsouce převýborně působiti mohly. Do posledních časů však bohužel každému zámyslu takovému stavěla předešlá vláda nepřekročitelné hráze, nyníteprv stalo semožným, co sejiž mnohými létyzamýšlelo a vroucně žádalo. Na nás nynízáleží, abychom s dvojnásobnou snahou nastoupílí cestu obecného vzdělání nám nyní otevřenou, a co jsme zameškali, abychom vlastními sílami nahradíli, nalezl sejižmuž, který nesnadný úkol prvního vživot uvedení české divadelníspolečnosti prokraje, na sebe přijal, muž zdárného vyvedeníjeho dle našeho uznánízcela schopný, totižbývalý český herec azpěvák českého divadla Pražského pan Josef Alois Prokop, kterýž v posledním času dekretem vzemském presidium povoleníku zfízenítakové společnosti skutečně jižobdržel. Pan Prokop zachoval se pfíznivé památce u přátel českého divadla Pražského, též mnohá léta při divadlech

3 v Němcích byl, kdež si mnohé zkušenosti sebrati př/1ežitost míval. Ale jakož navšecko, co my ubozí a Mecenášův opuštění Čechové pro zvelebení svého národu podnikáme..."ll Již ve svých začátcích Josef Alois Prokop disponoval tím nejcennějším - mravním zplnomocněním všech bezejmenných nadšenců, kteří jeho vlastenecký počin podpořili 800 zlatými ve stříbře, "sbíranými po pěti, deseti zlatkách a český tisk, ten jeho kroky sledoval tak povzbudlvě, jako potom již žádnou jinou kočovnou společnost...ubl "...Po groších azlatých seskládati musíme, nelze nám i tu hned k hotovému zasednouti, kprvm'mu zavedenítohoto podnikání napřed peněz zapotřebí. Nebylo jinérady, než zápisky na bezúroční půjčky zavésti, což i pan Prokop již učinil, poněvadž nejméně tisíc zlatých stříbra k zaopatřeníprvních hlavních příprav zapotřebíjest, má-iitento ústav sectí, slušně a fádně v život vstoupit. Dttve již, nežli vysoké povolení k němu uděleno bylo, sešlo se cestou subskripcíjen v Praze odnašich známých vše podporujících vlastimilů po 5-10 zlatých téměř polovice oné sumy, zavazuje se pan podnikatel, zaznamenané jednotlivé výpůjčky u prvních příjmů náležitě a poctivě spláceti a pp. zápisnlkům s poděkovánlm zas/1ati, pro jichtto jistotu subskripční listinu u našeho váženého pana dra Waňky uloží. Cltíme sezavázáni, na toto podniknutipozornost též našich venkovských vlastenců obrátiti ak účastenstvíje vybízeti, neboť před doplněním potřebné sumynebude možné rychlé uskutečnění záměru toho, jaksi to každý poctivý Čech přáti musí. Nejlépe jest obrátitise přímo k panu Prokopovi, kterýzde v Praze v Pasířské ulici číslo /I bydlí...u91 Na základě doporučení Josefa Kajetána Tyla, V. V. Haštalského a Prokopa Chocholouška se tedy Prokop záměrně obrátil k české veřejnosti a dovolával se hmotného přispění a zejména i morálrrí podpory. Josef Alois Prokop uveřejnil například v Pražském večerním listu, že "zapotřebí má nejméně 1000 zlatých ve střl'bře..." Podle tohoto tzv. "vyzvání" v dobových časopisech získal pouze 550 zlatých. Mezi jinými přispěla i celá řada známých představitelů našeho národního hnutí, což dokazovalo, že právě oni uznávají dúležítost tohoto vskutku prvního českého podniku a že se "úplně v poctivost pana Prokopa věřit může...u1di n-. Pan Prokop vypočetl, že nejméně 1000 zlatých stříbra zapotfebí má; k tétosumě se sešlo již v Praze přes půl šesta na střl'bře, mezi jinýmipřispělo mnoho zdatných a proslulých národovců. Zařídí! totiž, abynadzmíněnou sumu sobě zaopatfiti mohlsbírkou akcionářskou. Jednotlivé takové přl'spěvky obnášejí buď zlatých stříbra, i jsou tyto peníze půjčka, která se časem pp. přispívatelům navrátí a sice v témže pořádku, v jakém tyto poskytovali..."111 Josef Alois Prokop vyhlásil tedy veřejnou, skutečně celonárodní sbírku kobstarání potřebného finančního obnosu, podobnou té, jakou později v mnohem větším měřítku uchystal Sbor pro zřízení Národního divadla. Nejen o skutečném vlastenectví, ale i o nesporně značné popularitě Prokopově, získané pře-devším jeho dlouholetým působením u předních německých scén, svědčí i to, že při obstarávání finančních prostředků na vybudování společnosti mu Němci nabízeli chybějící částku cca 400zlatých s podm ínkou, že v některých městech, podle jejich názoru německých nebo alespoň oboujazyčných, uspořádá také představení německá. Podnikatel Prokop však tuto jistě lákavou nabídku

4 z ryze vlasteneckých důvodů zcela jednoznačně odmítl. Pražský večerní list zaujal k této snaze přiléhavé stanovisko: "l tohoto pnkladu je patrné, kterak jistástrana snalenínaše i v těch nejslabších národních jil paralyzovati sesnež:.."12/ V roce 1849 přinášely Národní noviny základní informace o průběhu této takřka celonárodní sbírky spolu se jmény jednotlivých přispívatelů sr- Ke zřízení cestuhcí divadelní společnosti české přispěli panu Prokopovi al potud následující P. T. pp.: Paní B. Ludmila, Boehm Fr. v Praze, Bogdan - Kubata Jas. v Drálďanech, Borrosch etandre, Braithut Jiří v Praze, P. Černušák v BI7ém Újezdě, Čílek K v Černikovicích, Chlumecký J B., Danzer Ant., dr. Daubek, Decker A, De Laglio v Praze, Demartini Ed. v Karlíně, Dittrich Fr., Dudek Ant. v Praze, P. Ehrenberger v Solnici, Erben J. K ve Vídni, Faber v Praze, Ferles W. v Karlině, Fiedler, Fingerhut v Praze, Forchheimer i Synové, Friedland F. W v Karlíně, doktor Fritsch Josef v Praze, Fuchs Leopold na Smíchově, Jaroš, Jedlička František, Jelínek A B., Jindřich, P. Jirslk, dr. Gabriel v Praze, Gregorová v Libochovicích, Grohman Jeroným, Dr. Haas A, Hamburský W., Hanka W., Hanke Bedřich, Hassententel M., dr. Hauschild, Havlíček K, paníherzowa H, pp. HoffK, Holeček Em. W, Horáček v Praze, Hraběta J v Drálďanech, Hubatka, Haleš Josef, Kapička K., Khom H., Klein A, Kolovrat Hanuš hrabě, Kose i Syn, P. Krejčí v Praze, Krise K v Karlíně, Kronberher A C. v Praze, Kudláček, Kuba v Karlíně, Kunc W. J vpraze, Kurfilrst vlibochovicích, V. Laemel vpraze, Lanna W. v Budějovicích, Macourek Antonín v Praze, P. Marek v Libuni, Mencl Josef v Karlíně, Milde Josef, N. N., N. N., Nebeský, nejmenovaný fff, Osumbor J, Palacký František, P. Pešina, Pešina, panípichlerová Marie, pp. Plešner vpraze, Porgessové bratři v Karlíně, Pospíšil J H. v Králové Hradci, Ppl. E, Pštross Benedikt, P. Rauch J, Renner W, Rodler W., RottW J, S. A v Kvasinách, Sacher Marach, Seidl W., Sika Tom., SlavJk Jan, P. Strbr. D. F., pi Seborová Josefa v Praze, Šlesinger E A v Úst{nad Orlicí, P. Šolc v Rychnově, Šťastný WiI., dr. Štrobach Ant., Taedl Bart. Thomas, P. Típpmann, P. Tomek, Trojan Pravoslav v Praze, Turinský F. v Libochovicích, Uhlíř J G., Urfus Fr. v Praze, Veith v Libochovicích, Veith W, P. Václavíček, Wagner Jindřich v Praze, Whitehouse W. v Karlíně, P. Wíller vpraze, Winohorskýv Rychnově, Wítek M., Wolf, Wyšek Antonín, lap K. W., lapp, P. leidler, Žemlička J Doufáme, že bude účastenství na této věci takové, že v brzkém. čase bude lze hojný počet přispívatelů obecenstvu oznámiti. Oprospěchu tétověci pronás netřeba snad slovšmti, jakol i s druhé strany kaldýnahlílí, te divadlo obvzlášť na počátku pomoci a pěstování potřebuje. Podniknutí pana Prokopa nebude ale bohdá nic takového, zač bychom se museli styděti snad dle přjkladu dobře známých německých kočujících společností. Pročež ládáme kaldého, kdo dobré věci nápomocen býti chce a může, aby příspěvek svůj panu Prokopovi č II vkrakovské ulícido Prahy zaslal. Od toho závisí tél brzké započetí celého podniknutí... "13/ V příspěvku otištěném dne 23. září 1849 Josef Alois Prokop uveřejnil další zprávu o průběhu sbírkové akce... n-.. Po 12. září přispěli mike zřízení české cestujícíspolečnosti herecké následujícíp. T. panía páni: Dr. Brauner, slečna A Neumannová, slečna Betty F. v Praze, pp. Daněk ve Friedlandu (50 zl. stř.), Kofránek v Karlotýně, Jednota čtenářské společnosti v Mladé

5 Boleslavi drem Himmrem, F. Xav. Fottier ze Žebráka, A. H. Wratislav z Londýna, JOsef Salomon vkralupech, Josef Halla, Antonín Keyrž v Karlíně, paníbarbora Serafínová, p. G. H..J v Praze. Dne Josef AloisProkop v Krakovské ulici Č II..."14/ HavlíčkovyNárodní noviny ze 4.listopadu 1849 dále obohacují celkový přehled: "...Ode dne pfispěli kezfízení české cestující společnosti herecké následující P. T. pánové: VSlaném: J. Mailer, vpraze: F. R. C. Hg., T. Putzlacher, J. E. Vocel, Drah. Mar. bar. Vil/ani, panímathilda bar. Vil/ani, p. hrabě Jindřich z Chotků, paníhraběnka Karolina z Chotků, Pp. Fr. Kavan vnových Dvořích, K. Bubeníček ve Velvarech, Šmidingerv Tažovicích, P. Antonín Kolárský v Jamách, Fr. Kobe v Praze, Michal Kott/er v Turnově, Š... v Děčíně s heslem: Nejen hubou, ale také činem musíš býtvlastencem..., dále z Třeboně: P. Fiedler, K. Vlček, A. MOtler, V. John, A. Michal, Nejmenovaný, T. Vagner; z Budějovic: biskup Mil. Lindauer, F. Stulík, F. Klavik, dr. P. Leeb; ze Vtelna: Šťastný, Mašek; z Písku: Pompe; z Plzně: Hugo Kari/k, dr. Josef Smetana, M. Sibl, J. Spudil, T. Khýrý, J. Sequens, dr. A. Gall; v Praze: dr. Mudroch, J. Neznámý, dr. Em. Daníček, P. Veber, dr. K. L Klaudy, dr. V. Bělský, Zahradmk, V. R. Štěpán, dr. V. Pottn, Jar. Pospíšil, V. Bubeníček; Brandejská beseda; z Chrudimi: J. Martini; z Milešova: dr. M. Weger; ze Mšena: Kl. Morávek; z Litomyšle: A. Němec, J. Fišer, F. Pirkl, A. Petzold, J. Buchtele, V. Faltis, J. Macháček, F. Píč, několik dívek, J. Vesehk, P. Fr. Paul, J. Schmoger, K. Ferdinand, Napp, Strámk, J. Tesař, A. Hock, Šrámek, P. Šanta. Podáveje tutopřed svým odchodem posledníseznam obětivých vlastimilů, vzdávám jimvšem upřímné vroucíd/ky. Kdobyzostatních pp. vlastimilů ještě pfispěti chtěl k dobrému vzniku této věci, učiniž to v brzké době; jeť potřebí posledního důrazu k otevření tohoto ústavu, z něhož abych učinil pramen potřebné u nás osvěty, podle sil svých co možná se vynasnažím. V tomto zajisté důležitém úmyslu očekávám největší podpory odjádra lidu našeho, když ti, kteříjako výbor v čelo země našípostaveni jsou, ku pomáhání senemají. Dále žádám každého, jehož jméno bych byl arci proti vůli v těchto seznamech neuvedl, aby miotom vědomost učinil. Veškerá psaníbuďtež nadepsána: J. A. Prokopovi v Praze poste restante. Dne J. A. Prokop, ředitel první české společnosti pro venkov..."15/ Otom, že se Prokopova výzva neminula účinkem, svědčí i další seznamy dárců: "...Ku zfízení české cestující společnosti herecké pfispěli dále: P. T. pan K W... ta ve Zdicích; z města Vysokého pak zaslána byla sbírka 31 zl. 30 kro Za dary tyto činím P. T. pánům přispívatelům vůbec, zvláštnídlky pak obstaravatelům, pánům J. J. a Chrab. Živij. VPraze dne "16/ "...Ode dne přispěli k mému podniku následující P. T. pánové: Jaroš, Vicena, Rott, F. Pštross, J. Sek, J. Koubek, Jan kníže z Lobkovic, paníkarolina Wanková v Praze, pp. F. Bezděk, Pixa, P. F. Prantl (učinil sbírku) v Písku. Což s upfímnými d/ky veřejnosti podávám. Dne J. A. Prokop, ředitel prvníčeské cestovníspolečnosti herecké..."17/ Prokopovi se patrně nesešlo celých 1000 zlatých, protože v dopisu z 5. zařř 1849 sděloval bratru Františkovi, že koná pilné přípravy k zahájení činnosti své divadelní společnosti a že se mu dosud sešlo pouhých 800 zlatých stříbra. 1 s /

6 Ředitel nově vytvořené společnosti byl ovšem i jinak aktivní; opatroval si základní informace o venkovských divadelních společnostech a zejména pak o jejich poměrech, kromě toho si obstarával i potřebný materiál... JI' Pan Prokop, který sejitzásobil slušnými dekoracemi ašatstvem, vydá se snad jit tento týden na cestu. V jeho spoletnosti jsou někteří, od nicht lze mnoho dobrého očekávati. Také sedoslýcháme, te jit tři teská města připravila divadlo projeho hry..."191 "...Má tena, která Vás pozdravuje, byla čtméc: dníve Vídni anakoupila nádherné látky apotřebné věci pronaše nové ředitelství. Můj podnik nalézá vcelých Čechách ohromného přijetí, a tahají se jit o to, kam máme nejdříve přijl1i. Příspěvky páčí se jit také na 800 zlatých stříbra. Tak myslím, že jit 1. října veřejně vystoupím s nově získanou českou spoletností, sestávající seze samých pěkných talentovaných mladých lidí. Bohdá přijde přece doba, kdynebude třeba sestyděti, te je někdo spřízněn s komediantem, jakto čistý sedmašedesátnfk O. Schimek předešlého roku na komisi nahoře učinil..."20/ Atak již na sklonku léta roku 1849 Josef Alois Prokop rozvinul slibně započaté závěrečné prípravy. Zdá se, že jeho počínání bylo provázeno především hmotnou pomocí, ale i bezprostředním zájmem, protože První česká herecká společnost pro venkov se záhy stala institucí ryze národní, která měla nastoupit cestu obecného vzdělávání anahradit tak Čechům zvláštní snahou to, co jim bylo tak dlouho odpíráno... Josef Alois Prokop vydal v druhé polovině července 1849 tzv. Pozvání, uveřejněné dne 23. července 1849 v Oznamovateli časopisu Pražský večerní list, číslo 169: "...Nítepodepsaný podnikaje prvnínárodní divadlo pro venkov, vyzývá mladíky i panny vlasteneckého smýšlení, jet v sobě lásku apovoláník divadelnímu umění cítí, obrátiti sena něho buď osobně nebo ve frankovaných psaních do Usla 726-1/ v Pasllské uliciv Praze stran výmínek, podjakými v jeho spoletnosti přijati býti mohou. Podotýká se zvláště, že je nevyhnutelně zapotřebí, aby český jazyk uměli, znalost německého jazyka se od nich nevytaduje. Ostatně, te katdý a katdá nějakou známost ve zpěvu míti bude, netřeba u Čechů a Češek podotýkati. Spisovatelé divadelních hersezároveň uctivě tádají, svoje plody proti příslušnému honoráru nítepodepsanému poskytnouti. Tét se přijme dramaturg, kapelní mistr, jent se ve svém umění zdokonaliti chce, divadelní mailla nápověda, kteří vesměs svobodní býtimusí..." (J. A. Prokop, podnikatel První divadelní společnosti české pro venkov). 21/ Ojeho. výsledku a o dalších přípravách k zahájení činnosti právě vznikající společnosti podal další zajímavé zprávy Václav LítALA OONOV8KÝ... "...Sotva se bylo romeslo; že hodlá českou spoletnost zříditi, přihlásilo se okamtitě mnotstvímladého lidu z Prahy i z venkova, všichni s vlasteneckým esem, v nový chrám české Thalie vstoupit. ltěch však přijal Prokop jen toliko šestnáct osob, an dl1em měl vším právem za to, te pouze ajedině sesrdcem vlasteneckým na tomto plátěném světě obstáti nelze, dl1em větší personál prozatátek přijmouti nemohl, nemaje sám úplné přesvědčení, podaří-ii sepodniknutíjeho vůbec..."221 Josef Alois Prokop tímto vyzváním přistoupil vlastně k jakémusi odvodu herců. Objektivní mírou schopností se stala jen řádná znalost českého jazyka; výjimka platila

7 pouze pro ředitelovu manželku. Přihlášek došlo hojně aprokop znich vybíral asestavoval personál své společnosti. Počínal si přitom obezřetně; členové jeho společnosti museli dále vynikat nadáním, vzděláním, bezúhonností a především pak vlasteneckým smýšlením... n-" Konečnějen k této zprávě dodati musíme, že pan Prokop již několik potřebných cest v záměru svém pokraji vykonal, něco materiálií pro slušné dekorace již si zaopatřil, nyní právě ve Vídni potfebnou a pěknou garderóbu objednává, a co hlavníjest, žejiž mnohoslibné mladistvé talenty pro společnost svou získal, kterou pomalu již doplňovati buae, trochu vybíračně si počíná neboť že všeckno na tom záleží, abyoudové jeho společnosti nejen uměním svým, ale i smýšlením, ostatním vzděláním a bezúhonným chováním takovému národnímu ústavu čest činili, každý, kdo celému podniknutí zdaru přeje, bez výminky uzná...u231 Herecký výraz byl jednoznačně podřízen Prokopovu uměleckému vkusu, což vlastně znamenalo, že pateticko - deklamační styl převládal. Herci, třídící na jevišti postavy do základních sociálních a povahových skupin, byli ve skutečnosti protuto činnost již sami rozlišeni. Herec býval dodivadla angažován vždy pro určitý obor, pro nějž měl především optimální psychické předpoklady. Záleželo pouze na velikosti souboru a na celkovém počtu oborů, avšak iten nejmenšímusel mítsvého hrdinu, naivního milovníkaa milovnici, komika, intrikána a dále pak i představitele vážných otců. Algemeine Theater - Lexikon zroku 1840 připomíná devět hereckých oborů mužských a sedm ženských. Pouze v několika případech mohl herec vytvářet i více oborů. Každý z nich znamenal ovšem i jisté omezení, které bylo možné přestoupit jedině tehdy, když pro něj herec ztratil základní předpoklady. 241 Zkoušky s adepty vznikající divadelní společnosti Josef Alois Prokop konal ve svém pražském bytě. Velice často jim bývali přítomni i Josef Kajetán Tyl, V. Vávra, Chocholoušek a jiní. Vesměs chválili, poučovali a novým adeptům a adeptkám herectví tak dodávali potřebné sebevědomí. Celkovou atmosféru tohoto počátečního období zaznamenal ve svých Pamětech i herec této společnosti Hynek VI CENA: n... ChoťProkopova přijela doústí nad Orlicí, abymně amojichoť vybídla k poutipočechách. Po krátkém uvažovánídaljsem si říci a vypravil sedo Prahy, abych s Prokopem vyjednával. Též mi dal pfečísti,strašnou' úlohu ze hry Dědičná smlouva, a když jsem mu ještě po jeho žádosti zazpíval píseň Kde domov můj, angažoval mne a moji choť ke své společnosti. Nastoupiti jsme měli na,zavolání', což sestalo 1. listopadu U251 Časopis Zlatá Praha zroku 1889 uveřejnil zajímavé zamyšlení nad čtyřicetiletým působením Prokopova herce Josefa CHRAMOSTY u českého divadla: "...Jest tomu právě čtyřicet roků. Ta číslice chvěje člověkem. Dlouhých čtyřicet letsloužit divadlu! Ato divadlu českému - asice v době, kdynaa našimi herci neklenuly seoblouky slávy, kdyčeský herec v Praze bylnucen prouhájení nejskrovnějších potřeb životních hleděti si také živnosti jíné anebo zároveň býti též německým hercem. Jinak bylo na venkově. Tam našihercineměli času ani přj1ežitosti, býti také ještě něčím jiným. Tam i Chramosta býval hercem tělem i duší. Dráhu uměleckou nastoupil vlastně již roku 1848 jako jinoch devatenáctiletý ve

8 Vídni, kde horlivě se účastnil pořádání slovanských zábava vystupoval jako deklamator v kruzích českých s nemalým úspěchem. Vrátiv sepo mnové revoluci do rodiště svého Prahy, vyhledával ochotnické spolky, jichžto tehdy hojnost bylo, a hrával jmenovitě na Starém městě v Červeném domě, kde bývalí mu druhy Šimanovský, Čílek, Kounovský, Beníšek. Tehdy počalo se livěji rokovati o budoucím národním divadle a o potřebě, aby prozatím se cvičila společnosť herecká na venkově,nel by se velké divadlo v Praze zbudovalo. Česká společnosť herecká provenkov bývala jil před rokem 1848 předmětem touhy našich vlastenců apsalo nisláma i Tyl. Tu najednou mezi akademickými rozpravami o té věci vyskytne se v Havlíčkových Národních Novinách něco positivního: český pěvec Josef Alois Prokop ohlásil, že divadelní společnosť českou sestaví aže u milých krajanův opřispěníktomu sedovolává. Krajané pomohli, NárodníNoviny vykazovaly pěkné příspěvky. Prokop nakoupil knih a musikalií, zjednal si hromádku dekorací na hlazených latích pěkně svinutých apotom jalsesháněti herce aherečky. Byl úspěchem jist. Pralštíochotníci hlásili sešmahem, jsouce dychtivi účastniti sevlastenecké poutiumělecké, a První česká divadelnt společnosť provenkov Josefa Aloise Prokopa, jakse oficiálně zvala, chystala se na cestu. Josef Chramosta bylrázem engagován jakožto prvníhrdina amí/ovmk. Skvostný titul, ale gage pouze 15 zl. měsíčně. Avšak Prokop si ho hned navnadí/:,budete-ii přičinlivý, zlatku vám přidám, t pravil a kontrakt byl hotov..."261 Současně si Josef Alois Prokop zajišťoval dramatické autory a u Tyla si objednal slavnostní zahajovací scénu. Jedinou jeho ctižádostí bylo, aby "mohl mí/ým krajanům na venkově poskytovat ušlechtilou zábavu českým divadelním jazykem a aby schopné členy své společnosti vychoval pro potřebu budoucího Národního divadla..."271 Na venkově, kde již celé půlstoletí vlastenečtí ochotníci připravovali půdu českému divadlu, se upřímně těšili na první české herce a připravovali se na jejich důstojné uvítání. Význam Prokopova divadelního podniku byl v souladu s tehdejšími národně uvědomovacím i tendencem i našeho národa, jeho společnost, alespoň zpočátku, povzbuzovala a posilovala, nesporně tak přispěla k dalšímu mohutnému rozmachu českého národního hnutí především pak mezi venkovským lidem: n :.. Sestaviv tedy hereckou drulinu ze samých pěkných talentů, mladých lidí", liboval si Prokop v dopisu z5. září 1849, a" vypláceje jim štědře zlatých stříbra měsíčně...". stál s nimi na tak prudkém výsluní přízně u obecenstva a kritiky, jakému se netěšil žádný venkovský ředitel po něm Prokopův podnik nejvíce podporoval dobový tisk,který poukazoval na počáteční obtíže každé ho pod nikán ía kočovné divadlo označoval výslovně" za "věc národně prospěšnou, jel nemá nicspolečného s německými cestujícími společnostmi, stávajícími mnohdy hluboko podúrovníuměleckou a mravní...u n...pan Prokop, kterýl jak známo, jil tyto dny uměleckou cestu se svou společností započne, navštívil naše město (Chrudim), a přípověďjeho, že u nás na začátku budoucího týdne prvně hrátizapočne, potěšila nejen přátele národnosti, leč i všechny přátele umění i zbudila všeobecné jásání. Můleme směle prorokovatí, že obecenstvo zdejší, kterél i německé hrypáně Suvarovovy vldy pilně navštěvovalo apří ochotnických hrách českých prostranné divadlo zdejší obyčejně přeplňovalo, důvěru pana Prokopa nezklame..."

9 V listopadu roku 1849, několik málo dní před odjezdem na první působiště, mohl již Josef Alois Prokop oznámit veřejnosti jména svých členů a obsazení jednotlivých hereckých oborů. Nejasné polorežizérské zařazení připadlo Františku Josefu Čížkovi, Vice nabyl povolán naobor otců avážných úloh, Josef Jelínek měl představovat první milovníky, Jiljí Kramer starší ajosef Chramosta milovníky mladší, Horák intrikány, Šrámek prvnía Mušek druhé komiky, Václav Žížala Donovský bonvianty a Fortier měl vystupovat v chlapeckých rolích. PaníVicenová měla ztvárňovat šarže, slečna Suchá matky, slečna Rockerová první milovnice, slečny Bělská a Peterková mladické úlohy. Zajímavá byla i občanská povolání aktérů společnosti. František Josef Čížek byl vyučeným řezbářem, Josef Jelínek rukavičkářem, Jan Chramosta mečířem, Jiljí Kramer továrním tiskařem, Jan Vicena soukeníkem zústí nad Orlicí, Horák (Šilinger) sladovnickým dělníkem, krajně radikální Václav Žížala Donovský čalouníkem a spolu s Janem Šrámkem neméně úspěšně působil i v oblasti žurnalistiky.w Čtyři dny před odjezdem společnosti do Chrudimě oznamoval Pražský večerní list, že "v pondělí se odebere První česká divadelní společnost do Chrudimi, aby tam svou uměleckou dráhu nastoupila. Josef Kajetán Tyl zhotovil k tomu zvláštníprolog, slavnostní dekoraci Prahy namaloval vlastenecký malj'ř Robovský. Garderóbajest velmi bohatá a vkusná. Dudové společnosti jsou takměř vesměs ochotníci jinakl býti nemúže. an národní divadlo všeckny osvědčené s/1y získalo. Za to ale jsou ryzísl1y vlastenecké, mnohý opustil výnosné občanské postavení, aby své s/1y uměnívlasteneckému věnoval. Pakli obecenstvo s láskou přijde jim vstříc, nadíti semožno, že v brzce mnohé talenty sez nich na vrchol uměnívyšinou. NebiJde odmísta, podati společnosti této seznam obecenstvu. Pan Prokop, direktor, hrá první otce, paníprokopová, kasírka a dohlílitelka nad garderóbou, paní Vicenová chargierované úlohy, slečna Suchá matky, slečna Rockerová prvnímilovnice, slečna Bělská a paní Peterková mladické úlohy. Pánové: Vicena otce a vážné úlohy, Čílek pořadatel a sestavovatel úloh, Jelínek prvnímilovmk, Chramosta mladé a Kramer staré hrdiny. Šrámek první, Mušek druhé komiky, Kubín staré komické úlohy, Horák intriquanty, Lílala inspicient, bonvianty, Schránil, nápověda, Fortier hochy. Co nejdříve přijede pan Biel z Vídně za režuérs aprvníhrdina apan Čermák za prvníintriquanty. Zdař Bůh tedyna cestu, ať prospěje ku vzdělání národa, jaksi přejeme a doufáme! "31/ První chrudimská historická premiéra Prokopovy společnosti, o níž zachovali autentické svědectví dva její přím í účastníci, Vicena a Žížala Donovský, byla zahájena v sobotu 17. listopadu Hynek Vicena k tomu poznamenal: "...Dne vyjíldělo mimo ředitele Prokopa ajeho chotia Fortiera šestnáct jmenovaných nadšenců, buditelů a apoštolů českých, s láskou k vlastí a smýšlením na lepší, krásnější budoucnost národa z Prahy do Chrudimi. Do Pardubic jsme jeli drahou ve špinavých a malých vagonech putovali jsme novověkým způsobem. Odtud povozy, které herce očekávaly, do Chrudimi..."32/ Okamžitě po příjezdu společnosti do Chrudimě bylo započato s pilnými přípravami k zahajovacímu představení, jakož i k dalším hrám, které byly napořadu a zčásti i nastudovány. Na nárožích chrudimských ulic se objevila tištěná pozvání nazahajovací představení,

10 kolem nichž se kupily hloučky obecenstva, jež dychtivě četly první českou divadelní ceduli: "Divadlo vkrajském a věnném městě Chrudimi. Vsobotu dne bude vysokým presidiálním dekretem potvrzená prvníčeská divadelní společnost vedením podnikatele J. A. Prokopa provozovati: Umělcové na pouti- předehra k prvnímu tomuto představení zvláště sepsaná od Josefa Kajetána Tyla. Nová dekorace v předehře Praha jest od pana Čeňka Robovského v Praze. Osoby: Thalie, bohyně hereckého umění - panna Bělská, Luboš - český národní zpěvec - pan Vicena, Mi/ota, jeho žák - pan Jelínek. Na to Krištof a Renata, činohra francouzská, zpracovaná J. Řezníčkem. Ke konci: Pan Čapek, veselohra o jednom jednání od hraběte Fredra, přeložená Dr. F. L. Riegrem..."Vstupné za celou lóži na galérii pro osm osob stálo 2 zlaté 24kr., jednotlivé sedadlo v lóži činilo 24kro stříbra, zavřené sedadlo pří zemi 20 kr. stříbra a lístek pri zemi 24 kro střřbra Plakáty byly vytištěny v tiskárně vdovy Františky Košínové. Obsahovaly i poznámku Prokopovu: "Velectěné obecenstvo! Hledaje místo, kde bych poprvé chrám české Thalie otevřel aobecenstvo uměnívlasteneckému příznivé, obrátil jsem sek Chrudimi. Obyvatelé Chrudimští! Celá Čechie hledí na první vystoupení naše i Vaše. Jsem přesvědčen, že důvěru ve Vás složenou ospravedlníte. Josef Alois Prokop. "341 V kupeckém chrámu Josefa Rozvody v Chrudimi, kde byl prodej vstupenek, bylo neustále plno. Obyvatelé města i okolí projevovali o ně nevídaný zájem a ještě téhož večera, v den přeostavení byl u divadelní pokladny netušený nával. Albertina Prokopova měla jižjen několik málo vstupenek na prodej; ačkoli se lidé domáhali vstupu do divadla, směsicí češtiny a němčiny je odkazovala na přtšt: divadelní představen! Mnohým se nepoštěstilo zúčastnit se premiérového vystoupení Prokopovy společnosti, aproto postávali přec divadlem a očekávali první informace o jeho průběhu Vysokým prezidiálním dekretem potvrzená První česká divadelní společnost předvedla nejprve předehru Umělcové na pouti, jejíž název jako by symbolizoval celé nadcházefící kočovnické století. V dobově pateticko - alegorickém slohu, vytvořeném četnými přňežltostmi loajálních slavností v monarchistické době, postavila Tylova předehra na scénu hned třl postavy. Zosobňovaly Thalii, bohyni divadelního umění, Luboše, českého národního pěvce a Milotu, jeho žáka. Ředitel Prokop doslova.fascinoval diváky, když svým mohutným akrásným barytonem zazpíval Kde domov můj, na harmoniu jej přítorn doprovázel chrudimský měšfan Klinieš, oddaný a obětavý příznivec českého divadla. Potlesk, jásot avolání slávy nebralo konce, rozléhalo se celou budovou a neslo se daleko nočním tichem. Venku čekající zástupy propukaly rovněž v nadšený jásot... Poté se divadelní společnost představila Krištofem arenatou v Řezníčkově zpracování a dále i Fredrovou aktovkou Pan Čapek, přeloženou Riegrem. Představení se skvěle vydařilo, chrudimské obecenstvo v žádném prípadě nezklamalo. Prokopova divadelní společnost měla napořád hojnost shovívavého obecenstva. Jisté míry poshovění bylo ovšem třeba, nebof společnost byla sestavena ze samých začátečníků a v Chrudimi si prakticky odbývala nejenom generální zkoušku, ale i svůj křest. Tímto aktem zasvěcoval divadelní ředitel Prokop svoji společnost skutečně buditelském u poslání

11 "...Tyto dny seod nás ubíral pan ředítel Prokop i s celou svou vlasteneckou divadelní poděkováno..."371 společnostíza pnčinou lidomorné cholery, kteráž v našem městě od ažpotud přes 80 osob na lůžko upoutala a mezi nimi 41 uchvátila, uznal pan Prokop jiného místa své Thalii zvolit, s jakovýmž mu příbuzná naše Litomyšl, s vlastním se nabídnutím, miloochotně posloužila; jinak bysebylpan Prokop delšíčas v pnznivé mu Chrudimi pozdržel. Co sevšak týče zdařilého hraní, vydobyl si unás pan Prokop i s celou společnostívšecku spokojenost, a přáli bychom mu všudy, kam jen koli v milé naší vlasti zavítá, hojného zdaru i účastenství. Podotknouti se sluší, ecelý výnos svého jednoho předsta ven ík ošacení nejchudších žáků zdejší hlavní školy národní věnoval, za což mujakož i všem lidumilným přispívatelům ve jménu všech těchto chudobou obnměných žáků co nejvřeleji budiž Nespornou zásluhou Prokopovou bylo, že jako první se pokoušel u nás vytvářet pravidelné české publikum. Vrstvu německých a poněmčelých rodin oslovovali do té doby divadlem němečtí ředitelé, místní ochotnické spolky měly své návštěvníky jen prosporadická představení. Josef Alois Prokop vlastně jižod Chrudim i průkopnicky řešil úkol nalézt, probudit, udržovat aformovat diváky prokaždodenníčeské hry, ato itehdy, když u vyšších vrstev zájem o ně vůčihledně ochaboval.w Představitelé divadelní obce, lokální dopisovatelé novin, byli divadelnímu podnikateli nápomocni nejen propagací, ale i užitečnými radami. Zdůrazňovaný byl především požadavek přednostní péče o původní divadelní hry apestřejšího výběru překladů, aby repertoár nebyl pouhou českou kopií dobového německého repertoáru. Z Chrudimi zaznělo i doporučení, aby Prokop omezil staré Štěpánkovy překlady, "údajně urážející vzdělanější obecenstvo". 391 Setrvačnost Prokopových her hraničila mnohdy snad až s pohodlností. A tak přes chrudimské připomínky přetrvával v Litomyšli poměr Štěpánkových her a překladů k tvorbě a překladům Tylovým 13: 11. Nepatrné množstvítakřka bezvýznamných francouzských kusů, znichž snad jen SCRI BEOVA činohra Mall?měla jistou uměleckou úroveň.vycházelo z německých překladů. Jedinou přímou ukázku ze slovanské dramaturgické tvorbypeřídj František Ladislav Rl EGER zpolštiny, ato pouhou aktovku Alexandra FREDA Pan Čapek V Chrudimi se společnost představila s těmito divadelními hrami: Muka chudé ženy, Láska v nárožním domě, Zámecké schody, Zmatek nad zmatek, Mali?, Čech a Němec, Bratrhonák, Pesetové. Loketský zvon, Paní Marjánka, matka pluku, Enšpígl aneb Každou chvj1i jiné čtveráctví, Nalezenec, Lebrák neapolský, Slepý mládenec, Blamk, Bankrotář, Matka a dcera, Jan za chrta dán, Sirotek a vrah, Hadrián z Římsů, Loupežníci, Žetucnové, Řemeslnická merenda, Rohovín čtverrohý a další. 411 Obraz počátečního repertoáru Prokopova - soudě podle Deníku představeníz Litomyšle v intervalu do dále ozřejmuje celou šíři nastudovaných her onoho úvodního období: n... původníhry a překlady Jana Nepomuka Štěpánka.. Čech a Němec, Straší, Zasněžená chatrč, Fabrikant (Devrient), Lebrák (Raupach), Veselý pohřeb (Hensler), Mali? (Scribe), Octář (Mercier - Vogel), Fučlk (Kotzebue), Třiotcové najednou (Kotzebue), Loupežníci na Chlumu (Kuno), Kouzelnice Sidonia (Zschoke), Fridolín aneb Chod do železných hutí(holbein). Původní hrya překlady Josefa Kajetána Tyla.. Umělcové na pouti,

12 PaníMarjánka, matka pluku, Nalezenec (zfrancouzské předlohy), Muka chudé ženy (pyat), Enšpigl (Nestroy), Láska v nárožním domě (Cosmar), Mlynář ajeho dítě (Raupach), Oba šelmy (Castellí), Matka a dcera (Tdpfer), Srdce a svět (Gutzkow), Tylův překlad pod pseudonymem Věnceslava Olivy: Jan Guttenberg, vynálezce knihtisku (Birch - Pfeifferová). Hry Václava Klimenta Klicpery: Loketský zvon, I dobré jitro, Hadrián z Římsů. Překlady Jana Kašky Zbraslavského: Bratr honák (Kaiser), Zámecké schody a Ostruhová ulice (Bdrnstein). Překlady Klementa Půtnete: lárlivá panička (Kotzebue), Věrný služebmk (lffland). Překlad Josefa Chmely: Zmateknad zmatek (Kotzebue). Překlad Ladislava z Hory, vlastním jménem Antonína Ladislava Dlaska: Zbraslavští studenti (Benedix). Překlad J. Řezníčka: Krištof a Renáta. Překlad F. L. Riegra: Pan Čapek (Fredro). "42/ Poznámky: 11 VONDRÁČEK, J.: Přehledné dějiny českého divadla III. Doba konstituční ( ). Praha 1957;Zlatá Praha, 6,1889, 50, s.599; ČERNÝ, F. akol.: Dějiny českého divadla. Činohra Praha, Academia 1977, s.40adále; HOBNER, V.: Josef Alois Prokop. Divadlo, 12,1914, s.1,29,48, 61, 81, 133, 157, 175; ČítEK, F.: Zpamětídivadelnlho ředitele Fr. J. Čílka. Jeviště, 1,1885,s. 4,22, 36, 54, 62, 79, 94; ŠTEIN - TÁBORSKÝ, V.: Dějiny venkovských divadelnlch společností. Praha 1930, s. 29 a dále. 21 TYL, J. K.: Novely a arabesky I. Praha 1880,2. vydání, s TYL, J. K.: cesuuctspolečnosti herecké. Květy, 12,1845, s.242; VOND BAůEK, J.:c.d.(citované dno); HOBNER, V.: JosefAlois Prokop. Divadlo, 12, 1913; HOBNER, V.: vizcit.v pozn. 1; ŠTEIN -TÁBORSKÝ, V.: c. e. 41 Tamtéž. 51 Národní noviny, 1849, 151 (14.7.), s VONDRÁČEK, J.: c. d.; KNAP, J.: Umělcové napouti, české divadelní společnosti v 19. století. 'Praha 1961, s. 9 a dále. 71 Tamtéž 81 ČERNÝ, F. a kol.: c. d.,s. 40; VONDRÁČEK, V.: c. d.; KNAP, J.: c. d., s Národní noviny, vizclt. v pozn ČERNÝ, F. a kol.: c. d.,s. 40;KNAP, J.: c. d.,s. 9; VONDRÁČEK, J.: c.d.; ŠTEIN-TÁBORSKÝ, V.: c. d., s. 29; HOBNER, V.: vizcít. v pozn / Národnínoviny, 1849,165 (31.7.), s HOBNER, V.: vizclt, v pozn Národnínoviny, 1849, 182(18.8.), s Tamtéž, 218(23.9.), s Tamtéž, 260 (4.11.), s Tamtéž, 261 (5.11.), s Tamtéž, 271 (15.11.), s HOBNER, V.: vizclt. v pozn Národní noviny, 1849, 253(28.10.), s. 992; Zlatá Praha, vizcit. v pozn. 1; HOBNER, V.: viz clt. v pozn. 1,

13 201 HOBNER, V.: vizcit.v pozn Zlatá Praha, vizcit. v pozn. 1; ČERNÝ, F. a kol.: c. d., s. 40; Oznamovatel Pražského večernfho listu,1849, 169(23.7.). 221 ŠTEIN-TÁBORSKÝ, V.: c. d. 231 Národní noviny, 1849, 155(19.7.), s ČERNÝ, F.: MěnIvá tváfdivadla aneb Dvě stoletís pralskýml herci Praha 1978, s Zlatá Praha, vizcit. v pozn. 1; Divadlo, 4,1906; ŠTEIN - TÁBORSKÝ, V.: c. d.; KNAP, J.: c. d. (Herec Vicena zachoval jediný zprávu, co dostal ke zkoušce - "strašlivou partllz Voglovy hry DědIčná smlouva..."). 261 Zlatá Praha, vizcit.v pozn KNAP, J.: c. d., s HOBNER, V.: vizcit.v pozn Národní noviny, 1849, 262(6.11.), s Zlatá Praha, vizcit.v pozn. 1; KNAP, J.: c. d., s. 12; ČERNÝ, F. a kol.: c. d., s. 40; VONDRÁČEK, J.: c. d. 311 ČERNÝ, F. a kol.: c.d.,s. 40;KNAP, J.: c. d.,s.12;oznamovatel Pražského večernfho listu,1849 (5.11.). 321 Divadlo, 12,1913;Knap, J.: c. d., s. 13;ŠTEIN-TÁBORSKÝ, V.: c. d Tamtéž; ČERNÝ, F. a kol.: c. d.,s. 41, Tamtéž. 351 Tamtéž. 361 KNAP, J.: c. d., s'. 13;Zlatá Praha, c. d.; HOBNER, V.: vizcit. v pozn Národní noviny, 1849,314 (26.11.), s KNAP, J.: c. d.,s. 14; ČERNÝ, F. a kol.: c. d., s Tamtéž. 401 Tamtéž. 411 ŠTEIN - TÁBORSKÝ, V.: c. d.; Divadlo, 4,1906; HOBNER, V.: vizcit. v pozn

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.22.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 07. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci Romantismus v literatuře 1. Správně přiřaď do tabulky: balada, libreto, povídka, román, romantismus, poema 1. Původně označení pro báseň, později termín pro rozsáhlou epickou či lyrickoepickou básnickou

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

VZNIK ČESKOSLOVENSKA A JEHO PRVNÍ ZÁKON

VZNIK ČESKOSLOVENSKA A JEHO PRVNÍ ZÁKON VZNIK ČESKOSLOVENSKA A JEHO PRVNÍ ZÁKON ANOTACE: Zákon o zřízení samostatného československého státu (nazývaný rovněž První zákon nebo recepční norma) je spolu s Manifestem k národu základním dokumentem

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Pokus o zachycení historie knihovnictví a knihoven v Polici nad Metují

Pokus o zachycení historie knihovnictví a knihoven v Polici nad Metují Pokus o zachycení historie knihovnictví a knihoven v Polici nad Metují K 170. výročí založení čtenářské společnosti a k 115. výročí otevření veřejné knihovny v Polici nad Metují Police nad Metují, září

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice: "PODPORA DIVADLA PLUTO " Vážení příznivci Divadla Pluto,

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti STOLETÍ PÁRY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s průmyslovým a kulturním rozvojem českých zemí. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. STOLETÍ PÁRY 19.

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Datum vytvoření 1.9.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Česká divadelní ocenění Čtvrtý Nejznámější česká divadelní ocenění Práce v divadelním

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě ÚKOLY: Zjistěte, jak probíhala revoluce v českých zemích (v Praze).

UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě ÚKOLY: Zjistěte, jak probíhala revoluce v českých zemích (v Praze). 1830 1848 UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě formování politických požadavků o státním uspořádání v monarchii 1. obrozenecký politický program austroslavismus (František Palacký) idea sjednocení Slovanů

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

VII. STÁŘÍ A SMRT. Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají. Gabriela Preissová

VII. STÁŘÍ A SMRT. Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají. Gabriela Preissová VII. STÁŘÍ A SMRT Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají domů. příteli, Gabriela Preissová Když vydala Gabriela Preissová své poslední románové dílo, literárně se v podstatě odmlčela.

Více

Rockov Slunovrat Open-air evnice aneb Cesta k Ráji muzikantû na Zemi

Rockov Slunovrat Open-air evnice aneb Cesta k Ráji muzikantû na Zemi Rockov Slunovrat Open-air evnice aneb Cesta k Ráji muzikantû na Zemi 18. června 2005 1. ročník hudebního festivalu We rocked HARD 18. června 2005. Od časného dopoledne bylo v řevnickém Lesním divadle živo.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

15. PŘÍLOHY. Příloha č. 1

15. PŘÍLOHY. Příloha č. 1 15. PŘÍLOHY Příloha č. 1 Chrám sv. Ducha a Bílá věž na Velkém Náměstí v Hradci Králové kolem r. 1935 a 1937. Zdroj: http://galerie.promenahradce.cz/ [14. 5. 2011] Příloha č. 2 Pohled na pevnost Hradec

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Jiří Suchý Datum vytvoření 11.10.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přínos Jiřího Suchého českému divadlu Způsob využití Výklad nového učiva, opakování

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888

Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888 Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888 počet stran: 70 vazba: brožovaná Ilustrací, fotografií a výkresů: 34 běžná cena: 149 Kč ISBN 978-80-86930-79-4 Vydáno jako příspěvek

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OBSAH I. ROZVAHA 12-15 II. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 16-18 III. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 19-22

OBSAH I. ROZVAHA 12-15 II. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 16-18 III. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 19-22 OBSAH OBSAH 1 SLOVO ŘEDITELKY KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA, O.P.S. 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA, O.P.S. 3 ČINOHRA KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA 4-5 NÁVŠTĚVNOST KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ NÁRODNÍHO OBROZENÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 9 listů prezentace

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Číslo šablony: Předmět: Tematický okruh: Autor, spoluautor: Název DUMu:

Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Číslo šablony: Předmět: Tematický okruh: Autor, spoluautor: Název DUMu: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_13_Božena Němcová Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

DIVADELNÍ FESTIVAL 2001

DIVADELNÍ FESTIVAL 2001 DIVADELNÍ FESTIVAL 2001 Ročník : 4 Datum : 15. - 18. března 2001 Počet festivalových dnů : 4 Konference : Naďa Gregarová a Petr Mědílek Režie : Naďa Gregarová a Petr Mědílek Pořadatel : MKS Č.Kostelec

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_07_Václav Havel Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Česká a světová literatura v počátku 19. století

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

Expresionistická balada z české vesnice

Expresionistická balada z české vesnice Ředitel ND: akad. arch. Daniel Dvořák Šéf činohry ND: Michal Dočekal Tisková zpráva Fráňa Šrámek ZVONY Premiéra 15. a 16. června 2006 v Národním divadle Fráňa Šrámek (1877-1952) ZVONY Expresionistická

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P10. Pořadové číslo: 10. Datum vytvoření: Datum ověření: 21.5.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P10. Pořadové číslo: 10. Datum vytvoření: Datum ověření: 21.5. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P10 Pořadové číslo: 10. Datum vytvoření: 2.5.2012 Datum ověření: 21.5.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení BALET o. s. - 1 - OBSAH: 1. SLOVO ÚVODEM...3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BALET o.s...4 2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 2.2 HISTORIE...4 2.3 ČINNOST A POSLÁNÍ...5 2.4 CÍLE...5

Více

Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014

Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014 Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014 LISTOPAD: Do 30. 11. 2013 musí být podány přihlášky na SŠ uměleckého zaměření (kód oboru začíná na 82), kde se konají talentové zkoušky v průběhu

Více

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městská divadla pražská Datum vytvoření 27. 4. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Historie Městských divadel pražských Způsob využití Rozšíření základního

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy Kytlické vzpomínání 2015 E+E. Sedláček, rodinné archivy Jan Fischer 1921-2011 Narodil se a žil v Praze až do roku 1941, kdy byl transportován do Terezína. Následoval koncentrační tábor Osvětim a další

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více