Založení První divadelní speleěncstl pro venkov divadelního ředitele J. A. Prokopa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Založení První divadelní speleěncstl pro venkov divadelního ředitele J. A. Prokopa"

Transkript

1 JIŘí FRÝZEK Založení První divadelní speleěncstl pro venkov divadelního ředitele J. A. Prokopa V souvislosti s nebývalým rozmachem české společnosti v roce 1848 vyvstala potřeba českého profesionálního divadla mimopražského takovou měrou, že rakouská oficiální místa musela již ustoupit. Když Josef Alois PROKOP přistoupil napodzim roku 1849 s energií avšudypřítomnou dávkou patetičnosti k organizaci českého divadla, měl již zkušenosti muže prošlého nejen světem, ale i domácími českými a německými scénami. Tehdy mu bylo již plných dvaačtyřicet let. V období nebývale vzrušeného roku 1849 dozrával již skutečný projekt, o který stejně živelně jako o národní divadlo usilovala česká veřejnost. Josef Alois Prokop se stal vykonavatelem obecné vůle a o koncesi pro zapadlý český venkov se neucházel jen z vlastního popudu, nebo dokonce snad ze snahy po hmotném prospěchu. K tomuto odpovědnému ado jisté míry snad i nadosobnímu vlasteneckému poslání vstoupit s českým divadlem do míst, kam vedly zpravidla jen formanské cesty, přistupoval především z pověření českých kulturních pracovníků. Po porážce revoluce se začalo totiž vážně uvažovat nejenom o budoucím Národním divadle, ale i o potřebě, aby se česká herecká společnost cvičilaprozatím na venkově alespoň do té doby, než se v Praze vybuduje divadlo velké, do jehož rámce pak měli nejlepší venkovští herci později vstoupit. Hovoří se především o Vincenci VÁVROVI HAŠTALSKÉM, Prokopu CHOCHOLOUŠKOVI a TYLOVI, kteří své popularizační schopnosti dali plně do služeb nově rodícího se podniku.'..11 "...Kdokolivěk sena roli vlastenecké i nejmenmpracízanáší, trhási zlaté listí na věnec nevadlý - a byť i na ní po brázdách pouhé kamení sbíral a na hromadu svážel, a na poli ourodném zrůstu nepřekáželo - také to služba jest. Od tédoby, cosebylnárodníduch náš probudil z dlouholetého sna - od té doby zanáším se přemýšlením o vzniku a zvelebení divadla. Nechť jecesta jakákoli - jen když k obecnému prospěchu přivádí. Jinýpíše, druhý podotýká - já bych si zvolíl stav herecký, kdyby k tomu bylyplíce svolíly - nu, také dobře! Za to jsem hlavou a perem posloužil české Thálíí..."21 Josef Alois Prokop, rozhodně uvědomělý Čech, horlivý anadaný vlastenec, měl dostatek vzdělání i odborných předpokladů k vedení herecké společnosti. Čeští vlastenci přikládali právě tomuto podniku značný význam, a to nejen kulturní, ale i národní a zvláště pak vlastenecko - výchovný, protože právě Prokopova osobnost zajišfovala jakpostránce vlastenecké, tak i umělecké alespoň zpočátku úspěch a zdárný rozvoj tohoto podniku. Na základě doporučení svých přátel, zejména Tyla, Chocholouška a jiných, si roku 1849 zažádalo koncesi ke zřízení První české divadelní cestovní společnosti, kterou dekretem zemského prezidia ze dne 13. června 1849 (číslo 32227) také skutečně obdržel. Podle dekretu dvorské kanceláře ze dne 6.ledna 1836 koncese ředitelům divadel

2 ních cestovních společností směly vydávat pouze jen nejvyšší zemské úřady, tedy místodržitelství. Vzhledem ktomu, že totonařízení nebylo vždy respektováno azmíněné koncese udělovaly krajské úřady, bylo dekretem dvorské kanceláře ze dne 25. září 1841 obnoveno nařízení z roku / Divadelní koncesi obdržel v době, kdy ještě nevyprchala blahovůle úřadů vynucená revolucí Ve spěchu, sjakým bylo totopovolení uděleno, sisnad úřad ani neuvědom il, že Josef Alois Prokop se svou manželkou byli ve vyšetřovací vazbě za aktivní účast na revoluci. Ostatně zanedlouho potom vládní reakce zesňíla natolik, že například podobné žádosti Tylovy byly vždy striktně odmítnuty..,4i n-..známý bývalý herec českého divadla pan Prokop obdržel povolení ke zfízení české herecké společnosti, která bude po Čechách cestovati a představovati české hry. Přejme tomuto podniku dobrého zdaru, tím více, že se může považovati za semeniště nových hereckých sílprobudoucínárodní divadlo v Praze. Přejme též panu Prokopovi, aby našel dostatečné podpory ve svém podniknutí... "5/ Již v samotném názvu tohoto podniku byl vysloven zásadní rozdíl, odlišující První českou divadelní společnost provenkov od pozdějších společností, označených jen soukromými jmény ředitelů, z jejichž přičinění a pro jejichž zisk ve skutečnosti vznikly. Prokopova společnost měla, alespoň ve svých počátcích, zvlášt výjimečné postavení. Zrodila se výhradně zkolektivního úsilívlastenců astala se proto záležitostí celého národa, a to alespoň do té doby, než se právě Prokopovým přičiněním přizpůsobila přízemní úrovni ostatních kočujících společností...6/ "...Myšlenka o zfízení české divadelní společnosti, která by českému umění slušného místa v Čechách mimo Prahu vydobývala, zanášela již před lety myslmnohého vřelého vlastence. Kdo pováží, jak mocný vplyv divadelní umění na národnost má, jak mocně k povzbuzenínárodního citupřispívá, jaksnadná tojestcesta, staleté předsudky onašem národním jazyku ze zastíněných myslínašich polovzdělaných, německou šosáckou obmezeností sklíčených maloměšťáků zapuditi, pochodeň národního ducha v nich rozsvítiti, naše národní zvyky v pravém, slušném světle jim ukazovati: musízatoužiti po tom, aby raději místo těch rozšiřovatelů němčiny po krajích našich, těch německých hereckých společností, z lidí ze všech konců světa složených, české řádné, zachovalé spo~ečnosti povstaly, ježto by s vědomím svého důležitého povolání, službě národu a umění věrně oddány jsouce převýborně působiti mohly. Do posledních časů však bohužel každému zámyslu takovému stavěla předešlá vláda nepřekročitelné hráze, nyníteprv stalo semožným, co sejiž mnohými létyzamýšlelo a vroucně žádalo. Na nás nynízáleží, abychom s dvojnásobnou snahou nastoupílí cestu obecného vzdělání nám nyní otevřenou, a co jsme zameškali, abychom vlastními sílami nahradíli, nalezl sejižmuž, který nesnadný úkol prvního vživot uvedení české divadelníspolečnosti prokraje, na sebe přijal, muž zdárného vyvedeníjeho dle našeho uznánízcela schopný, totižbývalý český herec azpěvák českého divadla Pražského pan Josef Alois Prokop, kterýž v posledním času dekretem vzemském presidium povoleníku zfízenítakové společnosti skutečně jižobdržel. Pan Prokop zachoval se pfíznivé památce u přátel českého divadla Pražského, též mnohá léta při divadlech

3 v Němcích byl, kdež si mnohé zkušenosti sebrati př/1ežitost míval. Ale jakož navšecko, co my ubozí a Mecenášův opuštění Čechové pro zvelebení svého národu podnikáme..."ll Již ve svých začátcích Josef Alois Prokop disponoval tím nejcennějším - mravním zplnomocněním všech bezejmenných nadšenců, kteří jeho vlastenecký počin podpořili 800 zlatými ve stříbře, "sbíranými po pěti, deseti zlatkách a český tisk, ten jeho kroky sledoval tak povzbudlvě, jako potom již žádnou jinou kočovnou společnost...ubl "...Po groších azlatých seskládati musíme, nelze nám i tu hned k hotovému zasednouti, kprvm'mu zavedenítohoto podnikání napřed peněz zapotřebí. Nebylo jinérady, než zápisky na bezúroční půjčky zavésti, což i pan Prokop již učinil, poněvadž nejméně tisíc zlatých stříbra k zaopatřeníprvních hlavních příprav zapotřebíjest, má-iitento ústav sectí, slušně a fádně v život vstoupit. Dttve již, nežli vysoké povolení k němu uděleno bylo, sešlo se cestou subskripcíjen v Praze odnašich známých vše podporujících vlastimilů po 5-10 zlatých téměř polovice oné sumy, zavazuje se pan podnikatel, zaznamenané jednotlivé výpůjčky u prvních příjmů náležitě a poctivě spláceti a pp. zápisnlkům s poděkovánlm zas/1ati, pro jichtto jistotu subskripční listinu u našeho váženého pana dra Waňky uloží. Cltíme sezavázáni, na toto podniknutipozornost též našich venkovských vlastenců obrátiti ak účastenstvíje vybízeti, neboť před doplněním potřebné sumynebude možné rychlé uskutečnění záměru toho, jaksi to každý poctivý Čech přáti musí. Nejlépe jest obrátitise přímo k panu Prokopovi, kterýzde v Praze v Pasířské ulici číslo /I bydlí...u91 Na základě doporučení Josefa Kajetána Tyla, V. V. Haštalského a Prokopa Chocholouška se tedy Prokop záměrně obrátil k české veřejnosti a dovolával se hmotného přispění a zejména i morálrrí podpory. Josef Alois Prokop uveřejnil například v Pražském večerním listu, že "zapotřebí má nejméně 1000 zlatých ve střl'bře..." Podle tohoto tzv. "vyzvání" v dobových časopisech získal pouze 550 zlatých. Mezi jinými přispěla i celá řada známých představitelů našeho národního hnutí, což dokazovalo, že právě oni uznávají dúležítost tohoto vskutku prvního českého podniku a že se "úplně v poctivost pana Prokopa věřit může...u1di n-. Pan Prokop vypočetl, že nejméně 1000 zlatých stříbra zapotfebí má; k tétosumě se sešlo již v Praze přes půl šesta na střl'bře, mezi jinýmipřispělo mnoho zdatných a proslulých národovců. Zařídí! totiž, abynadzmíněnou sumu sobě zaopatfiti mohlsbírkou akcionářskou. Jednotlivé takové přl'spěvky obnášejí buď zlatých stříbra, i jsou tyto peníze půjčka, která se časem pp. přispívatelům navrátí a sice v témže pořádku, v jakém tyto poskytovali..."111 Josef Alois Prokop vyhlásil tedy veřejnou, skutečně celonárodní sbírku kobstarání potřebného finančního obnosu, podobnou té, jakou později v mnohem větším měřítku uchystal Sbor pro zřízení Národního divadla. Nejen o skutečném vlastenectví, ale i o nesporně značné popularitě Prokopově, získané pře-devším jeho dlouholetým působením u předních německých scén, svědčí i to, že při obstarávání finančních prostředků na vybudování společnosti mu Němci nabízeli chybějící částku cca 400zlatých s podm ínkou, že v některých městech, podle jejich názoru německých nebo alespoň oboujazyčných, uspořádá také představení německá. Podnikatel Prokop však tuto jistě lákavou nabídku

4 z ryze vlasteneckých důvodů zcela jednoznačně odmítl. Pražský večerní list zaujal k této snaze přiléhavé stanovisko: "l tohoto pnkladu je patrné, kterak jistástrana snalenínaše i v těch nejslabších národních jil paralyzovati sesnež:.."12/ V roce 1849 přinášely Národní noviny základní informace o průběhu této takřka celonárodní sbírky spolu se jmény jednotlivých přispívatelů sr- Ke zřízení cestuhcí divadelní společnosti české přispěli panu Prokopovi al potud následující P. T. pp.: Paní B. Ludmila, Boehm Fr. v Praze, Bogdan - Kubata Jas. v Drálďanech, Borrosch etandre, Braithut Jiří v Praze, P. Černušák v BI7ém Újezdě, Čílek K v Černikovicích, Chlumecký J B., Danzer Ant., dr. Daubek, Decker A, De Laglio v Praze, Demartini Ed. v Karlíně, Dittrich Fr., Dudek Ant. v Praze, P. Ehrenberger v Solnici, Erben J. K ve Vídni, Faber v Praze, Ferles W. v Karlině, Fiedler, Fingerhut v Praze, Forchheimer i Synové, Friedland F. W v Karlíně, doktor Fritsch Josef v Praze, Fuchs Leopold na Smíchově, Jaroš, Jedlička František, Jelínek A B., Jindřich, P. Jirslk, dr. Gabriel v Praze, Gregorová v Libochovicích, Grohman Jeroným, Dr. Haas A, Hamburský W., Hanka W., Hanke Bedřich, Hassententel M., dr. Hauschild, Havlíček K, paníherzowa H, pp. HoffK, Holeček Em. W, Horáček v Praze, Hraběta J v Drálďanech, Hubatka, Haleš Josef, Kapička K., Khom H., Klein A, Kolovrat Hanuš hrabě, Kose i Syn, P. Krejčí v Praze, Krise K v Karlíně, Kronberher A C. v Praze, Kudláček, Kuba v Karlíně, Kunc W. J vpraze, Kurfilrst vlibochovicích, V. Laemel vpraze, Lanna W. v Budějovicích, Macourek Antonín v Praze, P. Marek v Libuni, Mencl Josef v Karlíně, Milde Josef, N. N., N. N., Nebeský, nejmenovaný fff, Osumbor J, Palacký František, P. Pešina, Pešina, panípichlerová Marie, pp. Plešner vpraze, Porgessové bratři v Karlíně, Pospíšil J H. v Králové Hradci, Ppl. E, Pštross Benedikt, P. Rauch J, Renner W, Rodler W., RottW J, S. A v Kvasinách, Sacher Marach, Seidl W., Sika Tom., SlavJk Jan, P. Strbr. D. F., pi Seborová Josefa v Praze, Šlesinger E A v Úst{nad Orlicí, P. Šolc v Rychnově, Šťastný WiI., dr. Štrobach Ant., Taedl Bart. Thomas, P. Típpmann, P. Tomek, Trojan Pravoslav v Praze, Turinský F. v Libochovicích, Uhlíř J G., Urfus Fr. v Praze, Veith v Libochovicích, Veith W, P. Václavíček, Wagner Jindřich v Praze, Whitehouse W. v Karlíně, P. Wíller vpraze, Winohorskýv Rychnově, Wítek M., Wolf, Wyšek Antonín, lap K. W., lapp, P. leidler, Žemlička J Doufáme, že bude účastenství na této věci takové, že v brzkém. čase bude lze hojný počet přispívatelů obecenstvu oznámiti. Oprospěchu tétověci pronás netřeba snad slovšmti, jakol i s druhé strany kaldýnahlílí, te divadlo obvzlášť na počátku pomoci a pěstování potřebuje. Podniknutí pana Prokopa nebude ale bohdá nic takového, zač bychom se museli styděti snad dle přjkladu dobře známých německých kočujících společností. Pročež ládáme kaldého, kdo dobré věci nápomocen býti chce a může, aby příspěvek svůj panu Prokopovi č II vkrakovské ulícido Prahy zaslal. Od toho závisí tél brzké započetí celého podniknutí... "13/ V příspěvku otištěném dne 23. září 1849 Josef Alois Prokop uveřejnil další zprávu o průběhu sbírkové akce... n-.. Po 12. září přispěli mike zřízení české cestujícíspolečnosti herecké následujícíp. T. panía páni: Dr. Brauner, slečna A Neumannová, slečna Betty F. v Praze, pp. Daněk ve Friedlandu (50 zl. stř.), Kofránek v Karlotýně, Jednota čtenářské společnosti v Mladé

5 Boleslavi drem Himmrem, F. Xav. Fottier ze Žebráka, A. H. Wratislav z Londýna, JOsef Salomon vkralupech, Josef Halla, Antonín Keyrž v Karlíně, paníbarbora Serafínová, p. G. H..J v Praze. Dne Josef AloisProkop v Krakovské ulici Č II..."14/ HavlíčkovyNárodní noviny ze 4.listopadu 1849 dále obohacují celkový přehled: "...Ode dne pfispěli kezfízení české cestující společnosti herecké následující P. T. pánové: VSlaném: J. Mailer, vpraze: F. R. C. Hg., T. Putzlacher, J. E. Vocel, Drah. Mar. bar. Vil/ani, panímathilda bar. Vil/ani, p. hrabě Jindřich z Chotků, paníhraběnka Karolina z Chotků, Pp. Fr. Kavan vnových Dvořích, K. Bubeníček ve Velvarech, Šmidingerv Tažovicích, P. Antonín Kolárský v Jamách, Fr. Kobe v Praze, Michal Kott/er v Turnově, Š... v Děčíně s heslem: Nejen hubou, ale také činem musíš býtvlastencem..., dále z Třeboně: P. Fiedler, K. Vlček, A. MOtler, V. John, A. Michal, Nejmenovaný, T. Vagner; z Budějovic: biskup Mil. Lindauer, F. Stulík, F. Klavik, dr. P. Leeb; ze Vtelna: Šťastný, Mašek; z Písku: Pompe; z Plzně: Hugo Kari/k, dr. Josef Smetana, M. Sibl, J. Spudil, T. Khýrý, J. Sequens, dr. A. Gall; v Praze: dr. Mudroch, J. Neznámý, dr. Em. Daníček, P. Veber, dr. K. L Klaudy, dr. V. Bělský, Zahradmk, V. R. Štěpán, dr. V. Pottn, Jar. Pospíšil, V. Bubeníček; Brandejská beseda; z Chrudimi: J. Martini; z Milešova: dr. M. Weger; ze Mšena: Kl. Morávek; z Litomyšle: A. Němec, J. Fišer, F. Pirkl, A. Petzold, J. Buchtele, V. Faltis, J. Macháček, F. Píč, několik dívek, J. Vesehk, P. Fr. Paul, J. Schmoger, K. Ferdinand, Napp, Strámk, J. Tesař, A. Hock, Šrámek, P. Šanta. Podáveje tutopřed svým odchodem posledníseznam obětivých vlastimilů, vzdávám jimvšem upřímné vroucíd/ky. Kdobyzostatních pp. vlastimilů ještě pfispěti chtěl k dobrému vzniku této věci, učiniž to v brzké době; jeť potřebí posledního důrazu k otevření tohoto ústavu, z něhož abych učinil pramen potřebné u nás osvěty, podle sil svých co možná se vynasnažím. V tomto zajisté důležitém úmyslu očekávám největší podpory odjádra lidu našeho, když ti, kteříjako výbor v čelo země našípostaveni jsou, ku pomáhání senemají. Dále žádám každého, jehož jméno bych byl arci proti vůli v těchto seznamech neuvedl, aby miotom vědomost učinil. Veškerá psaníbuďtež nadepsána: J. A. Prokopovi v Praze poste restante. Dne J. A. Prokop, ředitel první české společnosti pro venkov..."15/ Otom, že se Prokopova výzva neminula účinkem, svědčí i další seznamy dárců: "...Ku zfízení české cestující společnosti herecké pfispěli dále: P. T. pan K W... ta ve Zdicích; z města Vysokého pak zaslána byla sbírka 31 zl. 30 kro Za dary tyto činím P. T. pánům přispívatelům vůbec, zvláštnídlky pak obstaravatelům, pánům J. J. a Chrab. Živij. VPraze dne "16/ "...Ode dne přispěli k mému podniku následující P. T. pánové: Jaroš, Vicena, Rott, F. Pštross, J. Sek, J. Koubek, Jan kníže z Lobkovic, paníkarolina Wanková v Praze, pp. F. Bezděk, Pixa, P. F. Prantl (učinil sbírku) v Písku. Což s upfímnými d/ky veřejnosti podávám. Dne J. A. Prokop, ředitel prvníčeské cestovníspolečnosti herecké..."17/ Prokopovi se patrně nesešlo celých 1000 zlatých, protože v dopisu z 5. zařř 1849 sděloval bratru Františkovi, že koná pilné přípravy k zahájení činnosti své divadelní společnosti a že se mu dosud sešlo pouhých 800 zlatých stříbra. 1 s /

6 Ředitel nově vytvořené společnosti byl ovšem i jinak aktivní; opatroval si základní informace o venkovských divadelních společnostech a zejména pak o jejich poměrech, kromě toho si obstarával i potřebný materiál... JI' Pan Prokop, který sejitzásobil slušnými dekoracemi ašatstvem, vydá se snad jit tento týden na cestu. V jeho spoletnosti jsou někteří, od nicht lze mnoho dobrého očekávati. Také sedoslýcháme, te jit tři teská města připravila divadlo projeho hry..."191 "...Má tena, která Vás pozdravuje, byla čtméc: dníve Vídni anakoupila nádherné látky apotřebné věci pronaše nové ředitelství. Můj podnik nalézá vcelých Čechách ohromného přijetí, a tahají se jit o to, kam máme nejdříve přijl1i. Příspěvky páčí se jit také na 800 zlatých stříbra. Tak myslím, že jit 1. října veřejně vystoupím s nově získanou českou spoletností, sestávající seze samých pěkných talentovaných mladých lidí. Bohdá přijde přece doba, kdynebude třeba sestyděti, te je někdo spřízněn s komediantem, jakto čistý sedmašedesátnfk O. Schimek předešlého roku na komisi nahoře učinil..."20/ Atak již na sklonku léta roku 1849 Josef Alois Prokop rozvinul slibně započaté závěrečné prípravy. Zdá se, že jeho počínání bylo provázeno především hmotnou pomocí, ale i bezprostředním zájmem, protože První česká herecká společnost pro venkov se záhy stala institucí ryze národní, která měla nastoupit cestu obecného vzdělávání anahradit tak Čechům zvláštní snahou to, co jim bylo tak dlouho odpíráno... Josef Alois Prokop vydal v druhé polovině července 1849 tzv. Pozvání, uveřejněné dne 23. července 1849 v Oznamovateli časopisu Pražský večerní list, číslo 169: "...Nítepodepsaný podnikaje prvnínárodní divadlo pro venkov, vyzývá mladíky i panny vlasteneckého smýšlení, jet v sobě lásku apovoláník divadelnímu umění cítí, obrátiti sena něho buď osobně nebo ve frankovaných psaních do Usla 726-1/ v Pasllské uliciv Praze stran výmínek, podjakými v jeho spoletnosti přijati býti mohou. Podotýká se zvláště, že je nevyhnutelně zapotřebí, aby český jazyk uměli, znalost německého jazyka se od nich nevytaduje. Ostatně, te katdý a katdá nějakou známost ve zpěvu míti bude, netřeba u Čechů a Češek podotýkati. Spisovatelé divadelních hersezároveň uctivě tádají, svoje plody proti příslušnému honoráru nítepodepsanému poskytnouti. Tét se přijme dramaturg, kapelní mistr, jent se ve svém umění zdokonaliti chce, divadelní mailla nápověda, kteří vesměs svobodní býtimusí..." (J. A. Prokop, podnikatel První divadelní společnosti české pro venkov). 21/ Ojeho. výsledku a o dalších přípravách k zahájení činnosti právě vznikající společnosti podal další zajímavé zprávy Václav LítALA OONOV8KÝ... "...Sotva se bylo romeslo; že hodlá českou spoletnost zříditi, přihlásilo se okamtitě mnotstvímladého lidu z Prahy i z venkova, všichni s vlasteneckým esem, v nový chrám české Thalie vstoupit. ltěch však přijal Prokop jen toliko šestnáct osob, an dl1em měl vším právem za to, te pouze ajedině sesrdcem vlasteneckým na tomto plátěném světě obstáti nelze, dl1em větší personál prozatátek přijmouti nemohl, nemaje sám úplné přesvědčení, podaří-ii sepodniknutíjeho vůbec..."221 Josef Alois Prokop tímto vyzváním přistoupil vlastně k jakémusi odvodu herců. Objektivní mírou schopností se stala jen řádná znalost českého jazyka; výjimka platila

7 pouze pro ředitelovu manželku. Přihlášek došlo hojně aprokop znich vybíral asestavoval personál své společnosti. Počínal si přitom obezřetně; členové jeho společnosti museli dále vynikat nadáním, vzděláním, bezúhonností a především pak vlasteneckým smýšlením... n-" Konečnějen k této zprávě dodati musíme, že pan Prokop již několik potřebných cest v záměru svém pokraji vykonal, něco materiálií pro slušné dekorace již si zaopatřil, nyní právě ve Vídni potfebnou a pěknou garderóbu objednává, a co hlavníjest, žejiž mnohoslibné mladistvé talenty pro společnost svou získal, kterou pomalu již doplňovati buae, trochu vybíračně si počíná neboť že všeckno na tom záleží, abyoudové jeho společnosti nejen uměním svým, ale i smýšlením, ostatním vzděláním a bezúhonným chováním takovému národnímu ústavu čest činili, každý, kdo celému podniknutí zdaru přeje, bez výminky uzná...u231 Herecký výraz byl jednoznačně podřízen Prokopovu uměleckému vkusu, což vlastně znamenalo, že pateticko - deklamační styl převládal. Herci, třídící na jevišti postavy do základních sociálních a povahových skupin, byli ve skutečnosti protuto činnost již sami rozlišeni. Herec býval dodivadla angažován vždy pro určitý obor, pro nějž měl především optimální psychické předpoklady. Záleželo pouze na velikosti souboru a na celkovém počtu oborů, avšak iten nejmenšímusel mítsvého hrdinu, naivního milovníkaa milovnici, komika, intrikána a dále pak i představitele vážných otců. Algemeine Theater - Lexikon zroku 1840 připomíná devět hereckých oborů mužských a sedm ženských. Pouze v několika případech mohl herec vytvářet i více oborů. Každý z nich znamenal ovšem i jisté omezení, které bylo možné přestoupit jedině tehdy, když pro něj herec ztratil základní předpoklady. 241 Zkoušky s adepty vznikající divadelní společnosti Josef Alois Prokop konal ve svém pražském bytě. Velice často jim bývali přítomni i Josef Kajetán Tyl, V. Vávra, Chocholoušek a jiní. Vesměs chválili, poučovali a novým adeptům a adeptkám herectví tak dodávali potřebné sebevědomí. Celkovou atmosféru tohoto počátečního období zaznamenal ve svých Pamětech i herec této společnosti Hynek VI CENA: n... ChoťProkopova přijela doústí nad Orlicí, abymně amojichoť vybídla k poutipočechách. Po krátkém uvažovánídaljsem si říci a vypravil sedo Prahy, abych s Prokopem vyjednával. Též mi dal pfečísti,strašnou' úlohu ze hry Dědičná smlouva, a když jsem mu ještě po jeho žádosti zazpíval píseň Kde domov můj, angažoval mne a moji choť ke své společnosti. Nastoupiti jsme měli na,zavolání', což sestalo 1. listopadu U251 Časopis Zlatá Praha zroku 1889 uveřejnil zajímavé zamyšlení nad čtyřicetiletým působením Prokopova herce Josefa CHRAMOSTY u českého divadla: "...Jest tomu právě čtyřicet roků. Ta číslice chvěje člověkem. Dlouhých čtyřicet letsloužit divadlu! Ato divadlu českému - asice v době, kdynaa našimi herci neklenuly seoblouky slávy, kdyčeský herec v Praze bylnucen prouhájení nejskrovnějších potřeb životních hleděti si také živnosti jíné anebo zároveň býti též německým hercem. Jinak bylo na venkově. Tam našihercineměli času ani přj1ežitosti, býti také ještě něčím jiným. Tam i Chramosta býval hercem tělem i duší. Dráhu uměleckou nastoupil vlastně již roku 1848 jako jinoch devatenáctiletý ve

8 Vídni, kde horlivě se účastnil pořádání slovanských zábava vystupoval jako deklamator v kruzích českých s nemalým úspěchem. Vrátiv sepo mnové revoluci do rodiště svého Prahy, vyhledával ochotnické spolky, jichžto tehdy hojnost bylo, a hrával jmenovitě na Starém městě v Červeném domě, kde bývalí mu druhy Šimanovský, Čílek, Kounovský, Beníšek. Tehdy počalo se livěji rokovati o budoucím národním divadle a o potřebě, aby prozatím se cvičila společnosť herecká na venkově,nel by se velké divadlo v Praze zbudovalo. Česká společnosť herecká provenkov bývala jil před rokem 1848 předmětem touhy našich vlastenců apsalo nisláma i Tyl. Tu najednou mezi akademickými rozpravami o té věci vyskytne se v Havlíčkových Národních Novinách něco positivního: český pěvec Josef Alois Prokop ohlásil, že divadelní společnosť českou sestaví aže u milých krajanův opřispěníktomu sedovolává. Krajané pomohli, NárodníNoviny vykazovaly pěkné příspěvky. Prokop nakoupil knih a musikalií, zjednal si hromádku dekorací na hlazených latích pěkně svinutých apotom jalsesháněti herce aherečky. Byl úspěchem jist. Pralštíochotníci hlásili sešmahem, jsouce dychtivi účastniti sevlastenecké poutiumělecké, a První česká divadelnt společnosť provenkov Josefa Aloise Prokopa, jakse oficiálně zvala, chystala se na cestu. Josef Chramosta bylrázem engagován jakožto prvníhrdina amí/ovmk. Skvostný titul, ale gage pouze 15 zl. měsíčně. Avšak Prokop si ho hned navnadí/:,budete-ii přičinlivý, zlatku vám přidám, t pravil a kontrakt byl hotov..."261 Současně si Josef Alois Prokop zajišťoval dramatické autory a u Tyla si objednal slavnostní zahajovací scénu. Jedinou jeho ctižádostí bylo, aby "mohl mí/ým krajanům na venkově poskytovat ušlechtilou zábavu českým divadelním jazykem a aby schopné členy své společnosti vychoval pro potřebu budoucího Národního divadla..."271 Na venkově, kde již celé půlstoletí vlastenečtí ochotníci připravovali půdu českému divadlu, se upřímně těšili na první české herce a připravovali se na jejich důstojné uvítání. Význam Prokopova divadelního podniku byl v souladu s tehdejšími národně uvědomovacím i tendencem i našeho národa, jeho společnost, alespoň zpočátku, povzbuzovala a posilovala, nesporně tak přispěla k dalšímu mohutnému rozmachu českého národního hnutí především pak mezi venkovským lidem: n :.. Sestaviv tedy hereckou drulinu ze samých pěkných talentů, mladých lidí", liboval si Prokop v dopisu z5. září 1849, a" vypláceje jim štědře zlatých stříbra měsíčně...". stál s nimi na tak prudkém výsluní přízně u obecenstva a kritiky, jakému se netěšil žádný venkovský ředitel po něm Prokopův podnik nejvíce podporoval dobový tisk,který poukazoval na počáteční obtíže každé ho pod nikán ía kočovné divadlo označoval výslovně" za "věc národně prospěšnou, jel nemá nicspolečného s německými cestujícími společnostmi, stávajícími mnohdy hluboko podúrovníuměleckou a mravní...u n...pan Prokop, kterýl jak známo, jil tyto dny uměleckou cestu se svou společností započne, navštívil naše město (Chrudim), a přípověďjeho, že u nás na začátku budoucího týdne prvně hrátizapočne, potěšila nejen přátele národnosti, leč i všechny přátele umění i zbudila všeobecné jásání. Můleme směle prorokovatí, že obecenstvo zdejší, kterél i německé hrypáně Suvarovovy vldy pilně navštěvovalo apří ochotnických hrách českých prostranné divadlo zdejší obyčejně přeplňovalo, důvěru pana Prokopa nezklame..."

9 V listopadu roku 1849, několik málo dní před odjezdem na první působiště, mohl již Josef Alois Prokop oznámit veřejnosti jména svých členů a obsazení jednotlivých hereckých oborů. Nejasné polorežizérské zařazení připadlo Františku Josefu Čížkovi, Vice nabyl povolán naobor otců avážných úloh, Josef Jelínek měl představovat první milovníky, Jiljí Kramer starší ajosef Chramosta milovníky mladší, Horák intrikány, Šrámek prvnía Mušek druhé komiky, Václav Žížala Donovský bonvianty a Fortier měl vystupovat v chlapeckých rolích. PaníVicenová měla ztvárňovat šarže, slečna Suchá matky, slečna Rockerová první milovnice, slečny Bělská a Peterková mladické úlohy. Zajímavá byla i občanská povolání aktérů společnosti. František Josef Čížek byl vyučeným řezbářem, Josef Jelínek rukavičkářem, Jan Chramosta mečířem, Jiljí Kramer továrním tiskařem, Jan Vicena soukeníkem zústí nad Orlicí, Horák (Šilinger) sladovnickým dělníkem, krajně radikální Václav Žížala Donovský čalouníkem a spolu s Janem Šrámkem neméně úspěšně působil i v oblasti žurnalistiky.w Čtyři dny před odjezdem společnosti do Chrudimě oznamoval Pražský večerní list, že "v pondělí se odebere První česká divadelní společnost do Chrudimi, aby tam svou uměleckou dráhu nastoupila. Josef Kajetán Tyl zhotovil k tomu zvláštníprolog, slavnostní dekoraci Prahy namaloval vlastenecký malj'ř Robovský. Garderóbajest velmi bohatá a vkusná. Dudové společnosti jsou takměř vesměs ochotníci jinakl býti nemúže. an národní divadlo všeckny osvědčené s/1y získalo. Za to ale jsou ryzísl1y vlastenecké, mnohý opustil výnosné občanské postavení, aby své s/1y uměnívlasteneckému věnoval. Pakli obecenstvo s láskou přijde jim vstříc, nadíti semožno, že v brzce mnohé talenty sez nich na vrchol uměnívyšinou. NebiJde odmísta, podati společnosti této seznam obecenstvu. Pan Prokop, direktor, hrá první otce, paníprokopová, kasírka a dohlílitelka nad garderóbou, paní Vicenová chargierované úlohy, slečna Suchá matky, slečna Rockerová prvnímilovnice, slečna Bělská a paní Peterková mladické úlohy. Pánové: Vicena otce a vážné úlohy, Čílek pořadatel a sestavovatel úloh, Jelínek prvnímilovmk, Chramosta mladé a Kramer staré hrdiny. Šrámek první, Mušek druhé komiky, Kubín staré komické úlohy, Horák intriquanty, Lílala inspicient, bonvianty, Schránil, nápověda, Fortier hochy. Co nejdříve přijede pan Biel z Vídně za režuérs aprvníhrdina apan Čermák za prvníintriquanty. Zdař Bůh tedyna cestu, ať prospěje ku vzdělání národa, jaksi přejeme a doufáme! "31/ První chrudimská historická premiéra Prokopovy společnosti, o níž zachovali autentické svědectví dva její přím í účastníci, Vicena a Žížala Donovský, byla zahájena v sobotu 17. listopadu Hynek Vicena k tomu poznamenal: "...Dne vyjíldělo mimo ředitele Prokopa ajeho chotia Fortiera šestnáct jmenovaných nadšenců, buditelů a apoštolů českých, s láskou k vlastí a smýšlením na lepší, krásnější budoucnost národa z Prahy do Chrudimi. Do Pardubic jsme jeli drahou ve špinavých a malých vagonech putovali jsme novověkým způsobem. Odtud povozy, které herce očekávaly, do Chrudimi..."32/ Okamžitě po příjezdu společnosti do Chrudimě bylo započato s pilnými přípravami k zahajovacímu představení, jakož i k dalším hrám, které byly napořadu a zčásti i nastudovány. Na nárožích chrudimských ulic se objevila tištěná pozvání nazahajovací představení,

10 kolem nichž se kupily hloučky obecenstva, jež dychtivě četly první českou divadelní ceduli: "Divadlo vkrajském a věnném městě Chrudimi. Vsobotu dne bude vysokým presidiálním dekretem potvrzená prvníčeská divadelní společnost vedením podnikatele J. A. Prokopa provozovati: Umělcové na pouti- předehra k prvnímu tomuto představení zvláště sepsaná od Josefa Kajetána Tyla. Nová dekorace v předehře Praha jest od pana Čeňka Robovského v Praze. Osoby: Thalie, bohyně hereckého umění - panna Bělská, Luboš - český národní zpěvec - pan Vicena, Mi/ota, jeho žák - pan Jelínek. Na to Krištof a Renata, činohra francouzská, zpracovaná J. Řezníčkem. Ke konci: Pan Čapek, veselohra o jednom jednání od hraběte Fredra, přeložená Dr. F. L. Riegrem..."Vstupné za celou lóži na galérii pro osm osob stálo 2 zlaté 24kr., jednotlivé sedadlo v lóži činilo 24kro stříbra, zavřené sedadlo pří zemi 20 kr. stříbra a lístek pri zemi 24 kro střřbra Plakáty byly vytištěny v tiskárně vdovy Františky Košínové. Obsahovaly i poznámku Prokopovu: "Velectěné obecenstvo! Hledaje místo, kde bych poprvé chrám české Thalie otevřel aobecenstvo uměnívlasteneckému příznivé, obrátil jsem sek Chrudimi. Obyvatelé Chrudimští! Celá Čechie hledí na první vystoupení naše i Vaše. Jsem přesvědčen, že důvěru ve Vás složenou ospravedlníte. Josef Alois Prokop. "341 V kupeckém chrámu Josefa Rozvody v Chrudimi, kde byl prodej vstupenek, bylo neustále plno. Obyvatelé města i okolí projevovali o ně nevídaný zájem a ještě téhož večera, v den přeostavení byl u divadelní pokladny netušený nával. Albertina Prokopova měla jižjen několik málo vstupenek na prodej; ačkoli se lidé domáhali vstupu do divadla, směsicí češtiny a němčiny je odkazovala na přtšt: divadelní představen! Mnohým se nepoštěstilo zúčastnit se premiérového vystoupení Prokopovy společnosti, aproto postávali přec divadlem a očekávali první informace o jeho průběhu Vysokým prezidiálním dekretem potvrzená První česká divadelní společnost předvedla nejprve předehru Umělcové na pouti, jejíž název jako by symbolizoval celé nadcházefící kočovnické století. V dobově pateticko - alegorickém slohu, vytvořeném četnými přňežltostmi loajálních slavností v monarchistické době, postavila Tylova předehra na scénu hned třl postavy. Zosobňovaly Thalii, bohyni divadelního umění, Luboše, českého národního pěvce a Milotu, jeho žáka. Ředitel Prokop doslova.fascinoval diváky, když svým mohutným akrásným barytonem zazpíval Kde domov můj, na harmoniu jej přítorn doprovázel chrudimský měšfan Klinieš, oddaný a obětavý příznivec českého divadla. Potlesk, jásot avolání slávy nebralo konce, rozléhalo se celou budovou a neslo se daleko nočním tichem. Venku čekající zástupy propukaly rovněž v nadšený jásot... Poté se divadelní společnost představila Krištofem arenatou v Řezníčkově zpracování a dále i Fredrovou aktovkou Pan Čapek, přeloženou Riegrem. Představení se skvěle vydařilo, chrudimské obecenstvo v žádném prípadě nezklamalo. Prokopova divadelní společnost měla napořád hojnost shovívavého obecenstva. Jisté míry poshovění bylo ovšem třeba, nebof společnost byla sestavena ze samých začátečníků a v Chrudimi si prakticky odbývala nejenom generální zkoušku, ale i svůj křest. Tímto aktem zasvěcoval divadelní ředitel Prokop svoji společnost skutečně buditelském u poslání

11 "...Tyto dny seod nás ubíral pan ředítel Prokop i s celou svou vlasteneckou divadelní poděkováno..."371 společnostíza pnčinou lidomorné cholery, kteráž v našem městě od ažpotud přes 80 osob na lůžko upoutala a mezi nimi 41 uchvátila, uznal pan Prokop jiného místa své Thalii zvolit, s jakovýmž mu příbuzná naše Litomyšl, s vlastním se nabídnutím, miloochotně posloužila; jinak bysebylpan Prokop delšíčas v pnznivé mu Chrudimi pozdržel. Co sevšak týče zdařilého hraní, vydobyl si unás pan Prokop i s celou společnostívšecku spokojenost, a přáli bychom mu všudy, kam jen koli v milé naší vlasti zavítá, hojného zdaru i účastenství. Podotknouti se sluší, ecelý výnos svého jednoho předsta ven ík ošacení nejchudších žáků zdejší hlavní školy národní věnoval, za což mujakož i všem lidumilným přispívatelům ve jménu všech těchto chudobou obnměných žáků co nejvřeleji budiž Nespornou zásluhou Prokopovou bylo, že jako první se pokoušel u nás vytvářet pravidelné české publikum. Vrstvu německých a poněmčelých rodin oslovovali do té doby divadlem němečtí ředitelé, místní ochotnické spolky měly své návštěvníky jen prosporadická představení. Josef Alois Prokop vlastně jižod Chrudim i průkopnicky řešil úkol nalézt, probudit, udržovat aformovat diváky prokaždodenníčeské hry, ato itehdy, když u vyšších vrstev zájem o ně vůčihledně ochaboval.w Představitelé divadelní obce, lokální dopisovatelé novin, byli divadelnímu podnikateli nápomocni nejen propagací, ale i užitečnými radami. Zdůrazňovaný byl především požadavek přednostní péče o původní divadelní hry apestřejšího výběru překladů, aby repertoár nebyl pouhou českou kopií dobového německého repertoáru. Z Chrudimi zaznělo i doporučení, aby Prokop omezil staré Štěpánkovy překlady, "údajně urážející vzdělanější obecenstvo". 391 Setrvačnost Prokopových her hraničila mnohdy snad až s pohodlností. A tak přes chrudimské připomínky přetrvával v Litomyšli poměr Štěpánkových her a překladů k tvorbě a překladům Tylovým 13: 11. Nepatrné množstvítakřka bezvýznamných francouzských kusů, znichž snad jen SCRI BEOVA činohra Mall?měla jistou uměleckou úroveň.vycházelo z německých překladů. Jedinou přímou ukázku ze slovanské dramaturgické tvorbypeřídj František Ladislav Rl EGER zpolštiny, ato pouhou aktovku Alexandra FREDA Pan Čapek V Chrudimi se společnost představila s těmito divadelními hrami: Muka chudé ženy, Láska v nárožním domě, Zámecké schody, Zmatek nad zmatek, Mali?, Čech a Němec, Bratrhonák, Pesetové. Loketský zvon, Paní Marjánka, matka pluku, Enšpígl aneb Každou chvj1i jiné čtveráctví, Nalezenec, Lebrák neapolský, Slepý mládenec, Blamk, Bankrotář, Matka a dcera, Jan za chrta dán, Sirotek a vrah, Hadrián z Římsů, Loupežníci, Žetucnové, Řemeslnická merenda, Rohovín čtverrohý a další. 411 Obraz počátečního repertoáru Prokopova - soudě podle Deníku představeníz Litomyšle v intervalu do dále ozřejmuje celou šíři nastudovaných her onoho úvodního období: n... původníhry a překlady Jana Nepomuka Štěpánka.. Čech a Němec, Straší, Zasněžená chatrč, Fabrikant (Devrient), Lebrák (Raupach), Veselý pohřeb (Hensler), Mali? (Scribe), Octář (Mercier - Vogel), Fučlk (Kotzebue), Třiotcové najednou (Kotzebue), Loupežníci na Chlumu (Kuno), Kouzelnice Sidonia (Zschoke), Fridolín aneb Chod do železných hutí(holbein). Původní hrya překlady Josefa Kajetána Tyla.. Umělcové na pouti,

12 PaníMarjánka, matka pluku, Nalezenec (zfrancouzské předlohy), Muka chudé ženy (pyat), Enšpigl (Nestroy), Láska v nárožním domě (Cosmar), Mlynář ajeho dítě (Raupach), Oba šelmy (Castellí), Matka a dcera (Tdpfer), Srdce a svět (Gutzkow), Tylův překlad pod pseudonymem Věnceslava Olivy: Jan Guttenberg, vynálezce knihtisku (Birch - Pfeifferová). Hry Václava Klimenta Klicpery: Loketský zvon, I dobré jitro, Hadrián z Římsů. Překlady Jana Kašky Zbraslavského: Bratr honák (Kaiser), Zámecké schody a Ostruhová ulice (Bdrnstein). Překlady Klementa Půtnete: lárlivá panička (Kotzebue), Věrný služebmk (lffland). Překlad Josefa Chmely: Zmateknad zmatek (Kotzebue). Překlad Ladislava z Hory, vlastním jménem Antonína Ladislava Dlaska: Zbraslavští studenti (Benedix). Překlad J. Řezníčka: Krištof a Renáta. Překlad F. L. Riegra: Pan Čapek (Fredro). "42/ Poznámky: 11 VONDRÁČEK, J.: Přehledné dějiny českého divadla III. Doba konstituční ( ). Praha 1957;Zlatá Praha, 6,1889, 50, s.599; ČERNÝ, F. akol.: Dějiny českého divadla. Činohra Praha, Academia 1977, s.40adále; HOBNER, V.: Josef Alois Prokop. Divadlo, 12,1914, s.1,29,48, 61, 81, 133, 157, 175; ČítEK, F.: Zpamětídivadelnlho ředitele Fr. J. Čílka. Jeviště, 1,1885,s. 4,22, 36, 54, 62, 79, 94; ŠTEIN - TÁBORSKÝ, V.: Dějiny venkovských divadelnlch společností. Praha 1930, s. 29 a dále. 21 TYL, J. K.: Novely a arabesky I. Praha 1880,2. vydání, s TYL, J. K.: cesuuctspolečnosti herecké. Květy, 12,1845, s.242; VOND BAůEK, J.:c.d.(citované dno); HOBNER, V.: JosefAlois Prokop. Divadlo, 12, 1913; HOBNER, V.: vizcit.v pozn. 1; ŠTEIN -TÁBORSKÝ, V.: c. e. 41 Tamtéž. 51 Národní noviny, 1849, 151 (14.7.), s VONDRÁČEK, J.: c. d.; KNAP, J.: Umělcové napouti, české divadelní společnosti v 19. století. 'Praha 1961, s. 9 a dále. 71 Tamtéž 81 ČERNÝ, F. a kol.: c. d.,s. 40; VONDRÁČEK, V.: c. d.; KNAP, J.: c. d., s Národní noviny, vizclt. v pozn ČERNÝ, F. a kol.: c. d.,s. 40;KNAP, J.: c. d.,s. 9; VONDRÁČEK, J.: c.d.; ŠTEIN-TÁBORSKÝ, V.: c. d., s. 29; HOBNER, V.: vizcít. v pozn / Národnínoviny, 1849,165 (31.7.), s HOBNER, V.: vizclt, v pozn Národnínoviny, 1849, 182(18.8.), s Tamtéž, 218(23.9.), s Tamtéž, 260 (4.11.), s Tamtéž, 261 (5.11.), s Tamtéž, 271 (15.11.), s HOBNER, V.: vizclt. v pozn Národní noviny, 1849, 253(28.10.), s. 992; Zlatá Praha, vizcit. v pozn. 1; HOBNER, V.: viz clt. v pozn. 1,

13 201 HOBNER, V.: vizcit.v pozn Zlatá Praha, vizcit. v pozn. 1; ČERNÝ, F. a kol.: c. d., s. 40; Oznamovatel Pražského večernfho listu,1849, 169(23.7.). 221 ŠTEIN-TÁBORSKÝ, V.: c. d. 231 Národní noviny, 1849, 155(19.7.), s ČERNÝ, F.: MěnIvá tváfdivadla aneb Dvě stoletís pralskýml herci Praha 1978, s Zlatá Praha, vizcit. v pozn. 1; Divadlo, 4,1906; ŠTEIN - TÁBORSKÝ, V.: c. d.; KNAP, J.: c. d. (Herec Vicena zachoval jediný zprávu, co dostal ke zkoušce - "strašlivou partllz Voglovy hry DědIčná smlouva..."). 261 Zlatá Praha, vizcit.v pozn KNAP, J.: c. d., s HOBNER, V.: vizcit.v pozn Národní noviny, 1849, 262(6.11.), s Zlatá Praha, vizcit.v pozn. 1; KNAP, J.: c. d., s. 12; ČERNÝ, F. a kol.: c. d., s. 40; VONDRÁČEK, J.: c. d. 311 ČERNÝ, F. a kol.: c.d.,s. 40;KNAP, J.: c. d.,s.12;oznamovatel Pražského večernfho listu,1849 (5.11.). 321 Divadlo, 12,1913;Knap, J.: c. d., s. 13;ŠTEIN-TÁBORSKÝ, V.: c. d Tamtéž; ČERNÝ, F. a kol.: c. d.,s. 41, Tamtéž. 351 Tamtéž. 361 KNAP, J.: c. d., s'. 13;Zlatá Praha, c. d.; HOBNER, V.: vizcit. v pozn Národní noviny, 1849,314 (26.11.), s KNAP, J.: c. d.,s. 14; ČERNÝ, F. a kol.: c. d., s Tamtéž. 401 Tamtéž. 411 ŠTEIN - TÁBORSKÝ, V.: c. d.; Divadlo, 4,1906; HOBNER, V.: vizcit. v pozn

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E

rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E napsal: František STRNAD hudba, klavírní doprovod: Martin ČERVENKA scéna, choreografie, kostýmy: inspicient: režie: nápověda: Olga MYŠKOVÁ Miloslava AMORTOVÁ

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s. Ing. Leoš Dvorský

Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s. Ing. Leoš Dvorský Vážení přátelé, v průběhu roku se naše ZO ČSV Mladá Boleslav začala zabývat oddělením od ČSV delimitací. Důvody jsou uvedeny níže a myslím, že je není třeba více rozvádět. Současný předseda ČSV, schopný

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 201O

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 201O VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 201O Občanské sdružení BALET o.s. - 1 - OBSAH: 1. SLOVO ÚVODEM...3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BALET o.s...4 2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 2.2 HISTORIE...4 2.3 ČINNOST A POSLÁNÍ...5 2.4 CÍLE...5

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Zápis z mimořádné valné hromady (dále jen valná hromada) obchodní společnosti KDYNIUM a. s. se sídlem Kdyně. Nádražní 104. IČ 45357293. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzni. odd.

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

NADACE MARIASTAR HUMANITY

NADACE MARIASTAR HUMANITY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 NADACE MARIASTAR HUMANITY O b s a h Průřez 10-ti letou činností nadace Identifikační údaje Činnost nadace 2002: Průběh činnosti v Samopších Rozdělování fin.příspěvků z NIF Kontakty

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Byt či dům? Renovovat nebo stavět? Dřevostavba nebo zděná klasika? Takové a mnohé další otázky vyvstaly před partnerským párem s dvěma

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI. VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE PŘI ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. A POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S NÍM, PŘI VOLBĚ A INAUGURACI NOVÉHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI. DUBEN 2005 Vzpomínky na Jana Pavla II. v nabídce České televize

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha Nové Město Datová schránka snkabbm Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Praha, 12. 2. 2013 Žalobce: Bc. Jakub

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Katana Matsuri 2014 - vyhodnocení

Katana Matsuri 2014 - vyhodnocení Katana Matsuri 2014 - vyhodnocení V sobotu 27. září 2014 proběhl v Muzeu Policie v Praze na Karlově již 3. ročník Slavnosti mečů - setkání milovníků chladných zbraní, šermu a japonské kultury. Pro návštěvníky

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Historie ochotnického divadla na Hořičkách

Historie ochotnického divadla na Hořičkách Historie ochotnického divadla na Hořičkách V dnešním uspěchaném životním stylu, kdy jsme obklopeni počítači, DVD, televizními programy minimálně na 20-ti kanálech, kdy mnohdy rodiče nemají čas na děti

Více

MEZINARODNI SJEZD SOCIÁLNÍ POLITIKY V PRAZE 1924

MEZINARODNI SJEZD SOCIÁLNÍ POLITIKY V PRAZE 1924 PUBLIKACE SOCIÁLNÍHO ÚSTAVU C. 12. I I MEZINARODNI SJEZD SOCIÁLNÍ POLITIKY V PRAZE 1924 (REFERÁTY A PERSONALIE) (ll V U. v P R A ZEl 9 2 4. Nákladem Sociálního ústavu Českoslo~~gki republiky. (Praha III.

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Směrnice č. 9.

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Směrnice č. 9. Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou Směrnice č. 9 Přijímaní darů Určeno pro: Všechny zaměstnance Standard č.: 2 Souvislost

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Křemežský veletrh 1992 I.ročník

Křemežský veletrh 1992 I.ročník Křemežský veletrh 1992 I.ročník V letošním roce se koná již 24. ročník Křemežského veletrhu.výročí to není kulaté,přesto stojí za připomenutí. Koná se totiž ve stejných dnech, v jakých se konal ten první

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013 Divadlo Ponec Divadlo v Dlouhé Galerie hl. m. Prahy MeetFactory Městská divadla pražská Museum Kampa Orchestr Berg Studio Béla Švandovo divadlo na Smíchově Uměleckoprůmyslové museum v Praze vydání pro

Více