Naturgefahren / přírodní rizika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naturgefahren / přírodní rizika"

Transkript

1 Naturgefahren / přírodní rizika und warum man/frau im Wald4tel trotzdem (fast) ungestört schlafen kann ;-) a proč může člověk ve Waldviertelu přesto (téměř) bezstarostně spát ;-)

2 Wer bin Ich? / Kdo jsem? DDI Hugo Seitz Baumeister und Ingenieurkonsulent für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft Stavitel a technický poradce pro kulturní techniku a vodohospodářství 12 Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität für Bodenkultur 12 let vědecký zaměstnanec Univerzity půdních kultur Aktueller Job: Aktuální zaměstnání: Familienstand: Rodinný stav: Risikoberater für Unternehmen Rizikový poradce pro podniky verheiratet, drei Kinder und Hund ženatý, tři děti a pes

3 Naturereignis Naturgefahr Přírodní úkaz přírodní riziko Ein Naturereignis (natürlicher Prozess) an sich ist harmlos Přírodní úkaz (přírodní proces) jako takový není nebezpečný

4 Naturereignis Naturgefahr Přírodní úkaz přírodní riziko erst das Vorhandensein von Menschen und/oder Werten macht aus einem Naturereignis eine Bedrohung bzw. eine Naturgefahr teprve přítomnost lidí a/nebo hodnot udělá z přírodního úkazu ohrožení respektive přírodní riziko

5 Naturgefahr Naturkatastrophe!! Přírodní riziko přírodní katastrofa!! Wann wird aus der Naturgefahr eine Katastrophe? Eine Katastrophe ist ein folgenschweres und zumeist unerwartetes Unglücksereignis Kdy se z přírodního rizika stane katastrofa? Katastrofa je závažná a většinou neočekávaná nešťastná událost

6 Naturgefahr Naturkatastrophe!! Přírodní riziko přírodní katastrofa!! Kochrezept für eine Katastrophe: Zutaten: Man nehme eine oder mehrere Naturgefahren gebe eine größere Menge Häuser, Straßen und Brücken dazu Alles gut zusammenmischen und je nach Geschmack mit ein paar Menschen würzen Recept na katastrofu: Přísady: Vezmeme jedno nebo více přírodních rizik, přidáme větší množství domů, silnic a mostů Vše dobře smícháme a podle chuti přidáme několik lidí

7 Naturkatastrophe / přírodní katastrofa Werte: Hodnoty: Menschenleben, Häuser, Infrastruktur, Natur lidské životy, domy, infrastruktura, příroda Hie und da braucht es kleine Katastrophen, damit z.b. ein Ökosystem funktioniert: - Überhandnehmen von einem Organismus (Larven im Fluss) - Waldbrand in den USA (Tannenzapfen brauchen Hitze) Tu a tam je nutná malá katastrofa, aby např. fungoval ekosystém - nárůst určitého organizmu (larvy v řece) - lesní požár v USA (jedlové šišky potřebují horko)

8 Naturkatastrophe / přírodní katastrofa Witz: treffen sich zwei Planeten: Sagt der eine: Du, ich hab die Menschen (( Sagt der andere: Das wird schon wieder vorübergehen! Vtip: potkaly se dvě planety: První povídá:...tyjo, já jsem chytla lidi...(( Druhá nato:...neboj, to zase přejde...!

9 Schlagzeilen 2012: / titulky 2012: Erdbeben in Italien Frost im Weinviertel Tornado in den USA Murenabgang nach Gewitter etc. Zemětřesení v Itálii Mráz ve Weinviertelu Tornádo v USA Sesuv půdy po bouřce atd.

10 Naturgefahren / přírodní rizika Welche kennt Ihr?? Která znáte??

11 Naturgefahren / přírodní rizika Erdbeben Gewitter, Sturm, Hagel, Blitzschlag Tornado, Hurrikane, Blizzard, Taifun, Orkan Feuer, Waldbrand Hitze, Frost Überschwemmung, Tsunami, Sturmflut (auch das Fehlen von Überschwemmung: Düngung durch Nilhochwasser) Dürre (Wüstenausbreitung, Versteppung, Versalzung) Humusverlust (durch Wind, Wasser) Erosion Landverlust (Helgoland, Bangladesch) Erdrutsch, Berg- und Felssturz, Erdfall (Bodeneinsturz) Lawine Gletscherseeausbruch Zemětřesení Bouřka, bouře, kroupy, úder blesku Tornádo, hurikán, blizard, tajfun, orkán Požár, lesní požár Horko, mráz Povodeň, tsunami, bouřlivý příval (i nedostatek povodní hnojení pomocí povodní Nilu) Sucho (šíření pouští a stepí, zasolení) Ztráta humusu (větrem, vodou) eroze ztráta půdy (Helgoland, Bangladéš) Sesuv půdy, sesutí skály a řícení skal, krasové jámy (propadliny) Lavina Prolomení ledovcového jezera

12 Naturgefahren / přírodní rizika Vulkanausbruch (Lava, Asche, Lahare, Giftdämpfe) 1815 Tambora ((Verlust des Golfstromes durch Meereserwärmung oder Poleisabschmelzung)) Erhöhung des Meeresspiegels durch Gletscherschmelze (Antarktis, Grönland) Monsterwellen ((Umpolung vom Erdmagnetfeld (kosmische Strahlung))) Ozonloch ((Meteoriteneinschlag)) Godzilla ;-))) Seuchen (Pest, Ebola ) Heuschrecken, Einschleppung von fremden Organismen Thema Klimaerwärmung? Zunahme von Extremen? Gestörtes Gleichgewicht in der Natur? siehe Vortrag von Erwin Huter am Dienstag Nachmittag Výbuch sopky (láva, popel, lahary, jedovaté plyny) 1815 Tambora ((zmizení Golfského proudu ohříváním moře nebo táním polárního ledu)) Zvýšení mořské hladiny táním ledovců (Antarktida, Grónsko) Obří vlny ((Změna pólů magnetického pole země (kosmické záření))) Ozónová díra ((Dopad meteoritu)) Godzilla ;-))) Epidemie (mor, Ebola...) Kobylky, zavlečení cizích organizmů Téma globální oteplování? Přibývání extrémů? Porušená přírodní rovnováha?... viz přednáška Erwina Hutera v úterý odpoledne

13 Naturgefahren welche im Wald4tel? Přírodní rizika která ve Waldviertelu? wahrscheinlich: Gewitter, Sturm, Hagel, Blitzschlag Frost pravděpodobné: bouřka, bouře, kroupy, úder blesku mráz wahrscheinlich, aber sehr langsam: Einschleppung von fremden Organismen Humusverlust (durch Wind, Wasser) Erosion weniger wahrscheinlich: Überschwemmung Erdrutsch, Berg- und Felssturz Feuer, Waldbrand ganz unwahrscheinlich: Meteoriteneinschlag pravděpodobné, ale velmi pomalu: zavlečení cizích organizmů úbytek humusu (vodou, větrem) eroze méně pravděpodobné: povodeň sesuv půdy, sesutí hor a zřícení skal požár, lesní požár zcela nepravděpodobné: dopad meteoritu

14 Anthropogene (menschliche) Katastrophen Antropogenní (lidské) katastrofy (zufällige Reihenfolge / náhodné pořadí) Chemie-, Bio-, Öl-, Atomunfall (Seveso, Gentechnik, Exxon Valdez, Fukoshima) Schlechte Bausubstanz, Baufehler, falsche Risikoeinschätzung Umweltverschmutzung (Luft, Wasser, Erde) z.b.: Plastikmüll Medikamente, Pflanzenschutzmittel Übernutzung (Regenwald, Fischfang, ) chemická, biologická, ropná, jaderná nehoda (Seveso, genová technika, Exxon Valdez, Fukušima) špatný stavební materiál, chyby při výstavbě, špatné posouzení rizika znečištění životního prostředí (vzduch, voda, země), např.: plastové odpady léky, pesticidy nadměrné využívání (deštný prales, rybolov, )

15 Anthropogene (menschliche) Katastrophen Antropogenní (lidské) katastrofy (zufällige Reihenfolge / náhodné pořadí) Stausee (Brasilien, China - Stromerzeugung) Austrocknung (Aralsee - Baumwollproduktion) Monokulturen (Plantagen, Fischfarmen, Viehherden) Terror (9/11) Krieg Politik (Äthiopien, Somalia, Nordkorea ) nádrže (Brazílie, Čína výroba elektřiny) vysychání (Aralské jezero výroba bavlny) monokultury (plantáže, rybí farmy, stáda dobytka) teror (9/11) válka politika (Etiopie, Somálie, Severní Korea...) Frage: Treten in armen Ländern Katastrophen häufiger auf? Otázka: Dochází v chudých zemích ke katastrofám častěji?

16

17 Definition Naturkatastrophe Als Katastrophe größeren Ausmaßes bzw. außergewöhnliche Katastrophe hauptsächlich natürlicher Art etwa definiert der Art. 2 (2) Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 zur Errichtung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union. Eine Katastrophe, die in zumindest einem der betroffenen Staaten Schäden verursacht, die auf über 3 Mrd. EUR, [ ] oder mehr als 0,6% seines BIP geschätzt werden. In diese Kategorie der EU fallen etwa ein Dutzend Ereignisse der letzten 100 Jahre in Europa, von denen die Hitzewelle 2003 mit Todesopfern und das Elbehochwasser 2002 mit Schäden in Höhe von etwa 18 Mrd. als verheerendste zu verzeichnen sind. Weltweit gehen solche Ereignisse in diesem Zeitraum in die Hunderte, als teuerste bezifferte Katastrophen der Geschichte gelten das Erdbeben von Kobe 1995 und Hurrikan Katrina 2005 mit bis zu 100 Mrd. US-$ volkswirtschaftlichem Schaden. Was die opferreichste Naturkatastrophe der Geschichte ist, lässt sich kaum sagen; zu nennen wären die Dürren in Indien mit an die 1,5 Mio. Toten, und die Überschwemmungen in Indien 1955 mit 45 Mio. Obdachlosen.

18 Definice přírodní katastrofy Jako závažnou katastrofu resp. mimořádnou katastrofu definuje čl. 2 (2) nařízení (ES) č. 2012/2002 o zřížení Fondu solidarity Evropské unie katastrofu, jež má alespoň v jednom z uvedených státu následek škody v odhadované výši přesahující 3 mld. EUR, [...] nebo vyšší než 0,6% HDP. Do této EU kategorie spadá cca. tucet událostí minulých 100 let v Evropě, z nichž vlna horka 2003 se oběťmi a povodeň na Labi 2002 se škodami ve výši cca. 18 mld. lze označit jako nejvíce ničivé. Na celém světě jsou takových událostí v tomto časovém úseku stovky, za nejdražší vyčíslené katastrofy historie jsou pokládány zemětřesení v Kóbe 1995 a hurikán Katrina 2005, který způsobil až 100 mld. US-$ národohospodářské škody. Přírodní katastrofu, která měla historicky největší počet obětí lze těžko určit, uvádí se suchá období v Indii s přibližně 1,5 mil. mrtvými, a povodně v Indii v roce 1955 s 45 mil. lidmi bez domovů.

19 Weltkarte der Naturkatastrophen Mapa přírodních katastrof na celém světě

20 Die 10 teuersten Versicherungsschäden 2009 (Quelle: Swiss Re Sigma Nr. 01/2010; Schäden in Mio. $) 10 nejdražších pojistných škod 2009 (zdroj: Swiss Re Sigma Nr. 01/2010; škody v mil. $) Škoda Datum Událost Země Zimní bouře Klaus Francie, Španělsko Bouřky, bouře, kroupy USA Kroupová bouře Wolfgang Rakousko, Švýcarsko Tornádo, bouře, kroupy USA Požár buše Austrálie

21 Die 10 teuersten Versicherungsschäden 2009 (Quelle: Swiss Re Sigma Nr. 01/2010; Schäden in Mio. $) 10 nejdražších pojistných škod 2009 (zdroj: Swiss Re Sigma Nr. 01/2010; škody v mil. $) Škoda Datum Událost Země Bouřky, bouře, kroupy USA Bouřky, bouře, kroupy USA Bouře, déšť, kroupy USA Bouřky, bouře, kroupy Francie, Belgie, SRN Tajfun Japonsko

22 Schäden / škody

23 Lebensraum versus Gefahrenraum životní prostředí vs. nebezpečné prostředí Intensivierung der menschlichen Raumnutzung Intenzivnější využití prostoru lidmi Verknappung des vor Naturgefahren sicheren Lebensraums Úbytek životního prostoru, který je bezpečný z hlediska přírodních rizik.

24 Lebensraum versus Gefahrenraum životní prostředí vs. nebezpečné prostředí Fast alle Daseinsgrundfunktionen wie Wohnen, Arbeit, Versorgung, Erholung und Bildung sowie im weiteren Sinne auch Kommunikation und Verkehr, sind in Österreich direkt oder indirekt von Naturgefahren betroffen Téměř všechny základní existenční funkce jako bydlení, práce, zásobování, rekreace a vzdělání, v širším smyslu i komunikace a doprava, jsou přímo nebo nepřímo dotčeny přírodními riziky Auch im Freizeitverhalten sucht der Menschen immer größere Risiken I v rámci trávení volného času člověk vyhledává stále větší rizika

25 Naturkatastrophen / přírodní katastrofy Geschwindigkeit des Eintretens / rychlost nastání Prozess / proces Dürre / sucho Sturm / bouře Geschwindigkeit / rychlost Monate / měsíce Tage / dny Vulkanausbruch / výbuch sopky Minuten bis Wochen / minuty až týdny Hochwasser / povodeň Mure / mura Stunden bis Tage / hodiny až dny Minuten / minuty Lawine / lavina Sekunden / vteřiny Erdbeben / zemětřesení 0

26 Risikokreislauf / koloběh rizika

27 Risikomanagement / management rizika Risiko-Analyse: Risiko-Beurteilung: Was kann passieren? Was darf passieren? Definition der Schutzziele und des akzeptierten Risikos => Restrisiko Analýza rizika: Hodnocení rizika: Co se může stát? Co se smí stát? Definice cílů ochrany a akceptovaného rizika => zbytkové riziko

28 Risikomanagement / management rizika Risiko-Management: Wie können wir uns schützen? => Strategien zur Reduktion der Verletzlichkeit und der Eintrittswahrscheinlichkeit Management rizika: Jak se můžeme chránit? => strategie pro redukci zranitelnosti a pravděpodobnosti nastání

29 Risikomanagement / management rizika RIZIKO NEBEZPEČÍ požár povodeň bouře zemětřesení OCHRANA OBJEKT budova zařízení tvorba hodnot organizační, stavební, technická

30 Eigenvorsorge / vlastní preventivní opatření Könnt ihr selber etwas gegen Naturgefahren unternehmen? Dokážete i vy podniknout něco proti přírodním rizikům? Bauliche Vorsorge: Wahl des Bauplatzes Gefahrenzonenpläne Hausverstand Bauwerk ausreichend dimensionieren Stavební preventivní opatření: Volba místa stavby plány nebezpečných zón Zdravý rozum Dostatečné dimenzování stavby

31 Eigenvorsorge / vlastní preventivní opatření Könnt ihr selber etwas gegen Naturgefahren unternehmen? Dokážete i vy podniknout něco proti přírodním rizikům? Organisation: Freiwillige Feuerwehr mit vielen Mitgliedern Wettervorhersage anschauen - Vorwarnung Sandsäcke vorbereiten, Haus wetterfest machen Organizace: Dobrovolní hasiči s velkým počtem členů Sledování předpovědí počasí varování Příprava pytlů s pískem, zajištění domu proti počasí

32 Eigenvorsorge / vlastní preventivní opatření Könnt ihr selber etwas gegen Naturgefahren unternehmen? Dokážete i vy podniknout něco proti přírodním rizikům? Und falls doch etwas passiert: Freiwillige Feuerwehr und Bundesheer Versicherung und Katastrophenfonds A pokud se přesto něco stane: Dobrovolní hasiči a armáda Pojištění a fond pro katastrofy

33 Bauliche Vorsorge Stavební preventivní opatření utěsnění / vyvýšení

34 Bauliche Vorsorge Stavební preventivní opatření schlecht špatně gut správně

35 Organisatorische Vorsorge Organizační preventivní opatření

36 Raumplanung Bauvorschriften Územní plánování stavební předpisy

37 Katastrophenschutz Hilfe Ochrana před katastrofami - pomoc Eigenvorsorge Vlastní preventivní opatření Lawinenwarnbericht, Hochwassernachrichten Zeitung, Internet (HORA), SMS (Hagelversicherung) Nachbarschaft Feuerwehr Bundesheer Team Österreich Nachbarstaaten Lavinové varování, zprávy o povodních Noviny, internet (HORA), SMS (pojištění proti kroupám) Sousedství hasiči armáda Team Österreich sousedící země

38 und warum könnt ihr hier im Wald4tel (fast) ungestört schlafen??...a proč můžete tady ve Waldviertelu spát (téměř) bezstarostně?? Wenige Naturgefahren / méně přírodních rizik Angepasste Lebensweise, hoher Lebensstandard / přizpůsobený životní styl, vysoký životní standard Angepasste Bauweise / přizpůsobené stavby Keine Änderungen zu erwarten / Neočekávají se žádné změny...

39 Danke für euer Interesse!... Děkuji za váš zájem!

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 NĚMECKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

OderRegio INTERREG IIIB Cadses Mit Hochwasser leben Życie z powodzią Život s povodní

OderRegio INTERREG IIIB Cadses Mit Hochwasser leben Życie z powodzią Život s povodní INTERREG IIIB Cadses Mit Hochwasser leben Życie z powodzią Život s povodní Project part-financed by the European Union k Einzugsgebiet der Oder k Dorzecze Odry k Povodí Odry Seite 2-3 4-5 6-7 12-13 18-19

Více

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland 2013 Centrum pro komunitní práci (Zentrum für kommunale Arbeit) ISBN 978-80-87809-02-0 Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland Obsah Úvod 6 Sociologická

Více

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Letní tábory pro děti s těžkým postižením zraku Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Vydání publikace bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. TyfloCentrum

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 10. ročník 4/2013 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

Business Deutsch Korespondence, obchodní jednání, prezentace, telefonování a společenská konverzace

Business Deutsch Korespondence, obchodní jednání, prezentace, telefonování a společenská konverzace Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK JUNI ČERVEN 2012 Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Německý trh s nemovitostmi Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Combi RS

Více

Hotels revue. Lenka Šmídová. Wellness. Úspěšná česká jachtařka. krotí přírodní živly. ohne Fehl und Tadel

Hotels revue. Lenka Šmídová. Wellness. Úspěšná česká jachtařka. krotí přírodní živly. ohne Fehl und Tadel léto / sommer / summer / 2011 orea Hotels revue Wellness ohne Fehl und Tadel Smaller and smaller... the history of swimming costumes Úspěšná česká jachtařka Lenka Šmídová krotí přírodní živly ... VÍCE,

Více

Alžběta Hanzlová. Název Pasivní domy 2008. Vydavatel. Jan Bárta, Juraj Hazucha. Editor publikace

Alžběta Hanzlová. Název Pasivní domy 2008. Vydavatel. Jan Bárta, Juraj Hazucha. Editor publikace Pasivní domy 2008 Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována z dotací Státního pogramu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 část A Program EFEKT

Více

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE DUCH ZAKLADATELŮ PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE KONFERENCE V ÚSTÍ NAD LABEM 7.-9. ŘÍJNA 2005 DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION KONFERENZ IN

Více

Tschechische Maschinen weltweit gefragt. Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi. Mehr Transparenz, Fairness und Integrität

Tschechische Maschinen weltweit gefragt. Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi. Mehr Transparenz, Fairness und Integrität OKTOBER ŘÍJEN 2013 Tschechische Maschinen weltweit gefragt Mehr Transparenz, Fairness und Integrität Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi Větší transparentnost, férovost a integrita DTIHK-KUPPEL

Více

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER NĚMECKÁ ŠKOLA V PRAZE & DĚTSKÁ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL DEUTSCHE SCHULE PRAG & KINDERHÄMATOLOGIE & ONKOLOGIE KRANKENHAUS MOTOL DĚTSKÁ TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTKA PRAHA

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu.

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. diplomová práce Autor práce: Studijní program:

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý

Více

Mai 2009. Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News!

Mai 2009. Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News! Mai 2009 Vážení čtenáři Schaffer News! Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Přinášíme Vám novinky ze světa daní, účetnictví a práva. V první části budeme pokračovat v nejvýraznějších změnách, které se

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA P o d z i m H e r b s t 2 0 0 9 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Jáchymov slaví podzim hudbou Jáchymov feiert den Herbst mit Musik Kryoelixír elixír plný Krásy, Ryzího zdraví

Více

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Ziele, Strategie und Organisation / Cíle, strategie a organizace Europaregion Donau-Moldau Die Europaregion Donau-Moldau (EDM) ist eine trilateral

Více

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNU KLIMATU. Dopady, adaptace a zranitelnost

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNU KLIMATU. Dopady, adaptace a zranitelnost MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNU KLIMATU Dopady, adaptace a zranitelnost Příspěvek Pracovní skupiny II k Páté hodnoticí zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) Shrnutí pro politické představitele

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více