čís /RM1418/ /RM1418/17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čís. 00950/RM1418/17-00993/RM1418/17"

Transkript

1 17. schůze rady města konané dne čís /RM1418/ /RM1418/17 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/50

2 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název zn.předkl /RM1418/17 RM_M 0 Schválení programu 17. schůze rady města dne /RM1418/17 RM_M 33 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro 50 projekt Rekonstrukce křižovatky ulic Junácká a Mitrovická na malou okružní křižovatku 00952/RM1418/17 RM_M 40 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci v 50 rámci Programu Parky / Grantové výzvy 2014 Nadace Proměny pro projekt Proměna sadu Dr. Milady Horákové 00953/RM1418/17 RM_M 2 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 01 Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o., do Curychu (Švýcarsko) ve dnech /RM1418/17 RM_M 11 Návrh na udělení Čestného občanství statutárního 01 města Ostravy 00955/RM1418/17 RM_M 30 Úprava rozpočtu r /RM1418/17 RM_M 31 Úprava závazného ukazatele a rozpočtu /RM1418/17 RM_M 39 Informace o zrekonstruovaných bytových domech 87 na ulici Sirotčí (pilotní projekt Integrovaného plánu rozvoje města Budoucnost Vítkovic ) 00958/RM1418/17 RM_M 17 Návrh na souhlasy se vstupem na pozemky ve 08 vlastnictví SMO za účelem provedení plošného metanscreeningu pro společnost VVUÚ, a.s. a kontrolního atmogeochemického průzkumu pro společnost UNIGEO a.s /RM1418/17 RM_M 18 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o 08 zřízení služebností s ČR - DIAMO, státní podnik jako I. oprávněným a GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. jako II. oprávněným 00960/RM1418/17 RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním přeložky 08 podzemního kabelového vedení VN a NN k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s /RM1418/17 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 08 pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen a návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o /RM1418/17 RM_M 21 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu evid.č. 2558/2014/MJ pro 08 Strana 2/50

3 Moravskoslezský kraj 00963/RM1418/17 RM_M 22 Návrh na záměr města neumístit reklamu na 08 štítovou stěnu budovy čp. 143, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města vypůjčit nebytové prostory v budově Radnice města Ostravy 00964/RM1418/17 RM_M 23 Návrh města směnit nemovité věci v k.ú. Stará 08 Bělá, obec Ostrava 00965/RM1418/17 RM_M 24 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. 08 ú. Mošnov, obec Mošnov, návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava a návrh nepronajmout části pozemků v k. ú. Mariánské Hory a Poruba-sever, obec Ostrava 00966/RM1418/17 RM_M 25 - Návrh na záměr města neprodat část pozemku 08 p.p.č. 608/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 00967/RM1418/17 RM_M 26 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 08 Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava a v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 00968/RM1418/17 RM_M 34 Návrh na zrušení usnesení RM č /RM1014/144 ze dne v bodě 4., Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku p. p. č. 142/6 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 00969/RM1418/17 RM_M 35 Návrh na směnu pozemků v k.ú. Polanka nad 08 Odrou, obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Družstvem vlastníků Polanka nad Odrou 00970/RM1418/17 RM_M 36 Nabídka fyzické osoby na odkoupení pozemků v 08 k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 00971/RM1418/17 RM_M 37 Návrh na záměr města prodat nemovitosti v 08 obchodně-podnikatelském areálu Ostrava- Mošnov v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 00972/RM1418/17 RM_M 38 Návrh na záměr města vypůjčit částí pozemku v 08 k.ú. Koblov, obec Ostrava. Návrh na záměr města pronajmout částí pozemku v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava /RM1418/17 RM_M 41 Návrh na souhlas s výstavou historické vojenské 08 techniky a provozováním veřejné střelnice na pozemcích ve vlastnictví SMO pro: Krajské vojenské velitelství Ostrava 00974/RM1418/17 RM_M 4 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 40 vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 00975/RM1418/17 RM_M 6 Návrh na udělení souhlasu s neupotřebitelností, vyřazením a likvidací tiskopisů - žádanek na léčiva s obsahem návykových látek v pořizovací ceně 5.165,26 Kč 86 Strana 3/50

4 00976/RM1418/17 RM_M 3 Ukončení projektu Střediska volného času 42 Korunka Ostrava - město, ve kterém žiju!!! 00977/RM1418/17 RM_M 13 Rekonstrukce skleníku, venkovní přírodovědné 80 učebny a revitalizace zahradních ploch školy - 2. část; Rekonstrukce zahrady Waldorfské ZŠ; Sadové úpravy pozemku p. č. 1897/1 k. ú. Petřkovice - naučná plocha - 3. etapa 00978/RM1418/17 RM_M 42 Zřízení projektového týmu k projektu 05 Rekonstrukce ulice Nádražní - I. etapa 00979/RM1418/17 RM_M 14 Návrh na uzavření Smluv o zřízení služebností a 05 Smluv o zřízení služebností inženýrské sítě v souvislosti se stavbou Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická a Rekonstrukce VO Čihalíkova - Chleborádova 00980/RM1418/17 RM_M 15 Návrh na uzavření nájemní smlouvy, návrh na 05 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy a návrh na zrušení usnesení rady města 00981/RM1418/17 RM_M 16 Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky sítí 05 elektronických komunikací v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 00982/RM1418/17 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 05 a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na vypracování projekt.dokumentace a zajištění územ.rozhodnutí na akci SSZ P 2061 Těšínská u kostela, ORG.3180, v městském obvodě Slezská Ostrava 00983/RM1418/17 RM_VZ 2 Veřejná zakázka Cyklistické propojení ul listopadu, VTP (PD+AD+IČ), poř. č. 35/ /RM1418/17 RM_M 12 Schválení rozpočtového opatření soutěže o titul 89 Ostravský dům roku /RM1418/17 RM_M 27 Návrh zadání změny Regulačního plánu v lokalitě 89 Studentská v k. ú. Poruba 00986/RM1418/17 RM_M 28 Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Ostravy /RM1418/17 RM_M 29 Návrh na zrušení pracovní skupiny a rozšíření 89 náplně činnosti komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické rady města o funkci pracovní skupiny v rámci Programu regenerace městských památkových zón 00988/RM1418/17 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Poskytnutí technické pomoci v oblasti stanovení dopravní koncepce v rámci zpracovávaných územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů a o uzavření smlouvy 89 Strana 4/50

5 00989/RM1418/17 RM_M 7 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2823/2014/OD 09 se společností Dopravní podnik Ostrava a. s., kterým se rozšiřuje seznam historických vozidel 00990/RM1418/17 RM_M 8 Návrh na vyřazení dlouhodobého nehmotného 09 majetku z evidence odboru dopravy 00991/RM1418/17 RM_M 9 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 09 na zajištění 16. ročníku mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 00992/RM1418/17 RM_M 1 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě /RM1418/17 RM_M 5 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů 21 Materiály, které byly staženy : Materiál Název zn.předkl. RM_VZ 3 RM_M 32 RM_M 10 Významná veřejná zakázka Podpora veřejné 09 dopravy, poř.č. 119/2014, návrh na uzavření Smlouvy o vybudování centrálního řízení dopravy a o poskytování služeb Návrh na schválení náplní činností komisí rady 28 města pro volební období Zpráva ze zahraniční cesty Ing. Tomáše Macury, 01 MBA, primátora, a Ing. Lumíra Palyzy, 1.náměstka primátora, do Francie (Cannes) ve dnech Strana 5/50

6 RM_M 0 Schválení programu 17. schůze rady města dne číslo: 00950/RM1418/17 1) schvaluje program 17. schůze rady města dne RM_M 33 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt Rekonstrukce křižovatky ulic Junácká a Mitrovická na malou okružní křižovatku 50 číslo: 00951/RM1418/17 1) souhlasí s přípravou projektu a podáním žádosti o individuální dotaci pro projekt Rekonstrukce křižovatky ulic Junácká - Mitrovická na malou okružní křižovatku v Ostravě - Staré Bělé ke spolufinancování z individuální dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje 2) žádá městský obvod Stará Bělá jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a zajištění podání žádosti o dotaci a všech jejich příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: starosta Městského obvodu Stará Bělá 3) žádá městský obvod Stará Bělá o zajištění předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: starosta Městského obvodu Stará Bělá Strana 6/50

7 RM_M 40 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci v rámci Programu Parky / Grantové výzvy 2014 Nadace Proměny pro projekt Proměna sadu Dr. Milady Horákové 50 číslo: 00952/RM1418/17 1) souhlasí se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt Proměna sadu Dr. Milady Horákové z Programu Parky / Grantové výzvy 2014 Nadace Proměny, Vinohradská 1511/230, Praha 10 2) žádá městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu o zahájení veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a s předložením žádosti o dotaci a všech jeho příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci Programu Parky / Grantové výzvy 2014 Nadace Proměny, Vinohradská 1511/230, Praha 10 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 3) schvaluje v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši tis. Kč - v roce 2018: na zajištění předfinancování projektu ve výši tis. Kč - v roce 2019: na zajištění předfinancování projektu ve výši tis. Kč, přičemž v obou letech je obsaženo spolufinancování celkem ve výši tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Strana 7/50

8 4) žádá starostku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz RM_M 2 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o., do Curychu (Švýcarsko) ve dnech číslo: 00953/RM1418/17 1) schvaluje zahraniční pracovní cestu Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o., do Curychu (Švýcarsko) ve dnech za účelem účasti na mezinárodní konferenci EAZA Director s Day a Spring Council Meeting 2) ukládá řediteli Zoologické zahrady Ostrava, p.o. předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o. RM_M 11 Návrh na udělení Čestného občanství statutárního města Ostravy 01 číslo: 00954/RM1418/17 k materiálu č. BJ /15 1) doporučuje Strana 8/50

9 udělit Čestné občanství statutárního města Ostravy plk. v. v. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, narozenému XXX X. XXXX, bytem XXXXXXX X XXXXXX XXX XX, okr. XXXXXXXXXX, spojené s finančním darem ve výši ,- Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) doporučuje udělit Čestné občanství statutárního města Ostravy pplk. v. v. XXXXX XXXXXXXX, narozenému XXXXXX XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXX XX, XXX XX, XXXXX, spojené s finančním darem ve výši ,- Kč a rozhodnout o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 3) doporučuje schválit rozpočtové opatření, kterým se - sníží běžné výdaje na 2141, pol. 5175, ORJ 221 o 200 tis. Kč - zvýší dary obyvatelstvu na 3399, pol. 5492, ORJ 221 o 200 tis. Kč 4) ukládá primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA předložit návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: zastupující vedoucí kanceláře primátora Strana 9/50

10 RM_M 30 Úprava rozpočtu r číslo: 00955/RM1418/17 1) rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace městskému obvodu a) Polanka nad Odrou ve výši tis.kč na opravu kanalizace v areálu ZŠ H. Salichové b) Svinov ve výši 65 tis.kč na opravu hlavního vstupu do budovy ZŠ Bílovecká 1 2) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í - běžné výdaje (C.1.) na 3741, ORJ 230, org. 8154, pol o tis.kč pol o 140 tis.kč na 3639, ORJ 230, pol o 400 tis.kč (C.2.) na ORJ 270, 5311, pol o 698 tis.kč pol o 173 tis.kč pol o 62 tis.kč pol o 31 tis.kč pol o 42 tis.kč pol o 52 tis.kč na 3419, pol. 5169, ORJ 161 o tis.kč (C.3.) - kapitálové výdaje (C.1.) na 3741, pol. 6122, ORJ 230, org o 164 tis.kč na 3639, pol. 6129, ORJ 230 o 600 tis.kč - převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje (C.4.) na ORJ 120, 6330, pol. 5347, org. 520, ÚZ 93 o tis.kč ÚZ 92 o 773 tis.kč org. 522, ÚZ 93 o 65 tis.kč (C.5.) na ORJ 230, 6171, pol. 6121, org o tis.kč ORJ 100, 2212, pol o tis.kč pol. 6121, ÚZ 8113 o tis.kč Strana 10/50

11 s n i ž u j í - běžné výdaje na 3639, pol. 5169, ORJ 230 o tis.kč (C.1.) (C.2.) na ORJ 270, 1014, pol o 698 tis.kč pol o 173 tis.kč pol o 62 tis.kč pol o 31 tis.kč pol o 42 tis.kč pol o 52 tis.kč na 3639, pol. 5169, ORJ 230 o tis.kč (C.5.) - kapitálové výdaje na 3741, pol. 6121, ORJ 230, org o tis.kč (C.1.) (C.4.) na ORJ 230, 3113, pol. 6121, org o tis.kč 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org o 773 tis.kč (C.5.) na ORJ 230, 2212, pol. 6121, ÚZ 8113, org o tis.kč 3314, pol. 6121, org o tis.kč - neinvestiční transfery (C.3.) na 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 800 tis.kč pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161 o tis.kč Městský obvod Polanka nad Odrou (C.4.) - zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy na 6330, pol. 4137, org. 520, ÚZ 93 o tis.kč ÚZ 92 o 773 tis.kč - zvýší běžné výdaje na opravu kanalizace ZŠ H. Salichové na 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o tis.kč ÚZ 92 o 773 tis.kč Městský obvod Svinov (C.4.) - zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy na 6330, pol. 4137, org. 522 ÚZ 93 o 65 tis.kč - zvýší běžné výdaje na akci Oprava hlavního vstupu do budovy ZŠ Bílovecká 1 na 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 65 tis.kč 3) ukládá vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: vedoucí odboru financí a rozpočtu Strana 11/50

12 RM_M 31 Úprava závazného ukazatele a rozpočtu 07 číslo: 00956/RM1418/17 k materiálu č. BJ /15 1) doporučuje schválit a) rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování na pol. 8115, ÚZ 8224, ORJ 120 o tis.kč z v y š u j í investiční transfery na 3522, pol. 6351, ORJ 170, ÚZ 8224, org o tis.kč b) úpravu závazného ukazatele - zvýšení investiční dotace příspěvkové organizaci Městská nemocnice Ostrava o tis.kč 2) ukládá primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA předložit ke schválení bod 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: vedoucí odboru financí a rozpočtu RM_M 39 Informace o zrekonstruovaných bytových domech na ulici Sirotčí (pilotní projekt Integrovaného plánu rozvoje města Budoucnost Vítkovic ) 87 číslo: 00957/RM1418/17 k materiálu č. BJ /15 k usnesení č. 7778/RM1014/102 Strana 12/50

13 k usnesení č /RM0610/146 k usnesení č /RM1014/137 1) projednala informaci o zrekonstruovaných bytových domech na ulici Sirotčí - pilotní projekt Integrovaného plánu rozvoje města Budoucnost Vítkovic spolufinancovaného v rámci Integrovaného operačního programu 2) ukládá 1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit RM_M 17 Návrh na souhlasy se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem provedení plošného metanscreeningu pro společnost VVUÚ, a.s. a kontrolního atmogeochemického průzkumu pro společnost UNIGEO a.s. 08 číslo: 00958/RM1418/17 1) souhlasí se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č trvalý travní porost, v k.ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem provedení plošného metanscreeningu v rámci projektu 35 Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji pro: VVUÚ, a.s. se sídlem Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ IČO Strana 13/50

14 2) souhlasí se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č. 3078/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/33 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3552/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3552/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem provedení plošného metanscreeningu v rámci projektu 35 Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji pro: VVUÚ, a.s. se sídlem Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ IČO ) souhlasí se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č. 1871/6 - ostatní plocha, silnice, parc. č. 2064/1 - ostatní plocha, silnice, parc. č. 2078/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, p.p.č. 417/15 - ostatní plocha, silnice, p.p.č. 421/1 - ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, za účelem provedení atmogeochemického průzkumu v rámci projektu 35 Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji pro: Strana 14/50

15 UNIGEO a.s. se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, Ostrava IČO RM_M 18 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností s ČR - DIAMO, státní podnik jako I. oprávněným a GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. jako II. oprávněným 08 číslo: 00959/RM1418/17 1) rozhodla na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit služebnosti a uzavřít smlouvu o zřízení služebností - dle přílohy č. 3 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č ostatní plocha, dráha, parc. č. 5659/2 - ostatní plocha, dráha, parc. č. 81/1 - ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s: I. oprávněným ČR - DIAMO, státní podnik se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ IČO a II. oprávněným GEOSAN GROUP a.s. se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ IČO a Energie - stavební a báňská a.s. se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ IČO a Strana 15/50

16 vedlejším účastníkem Green Gas DPB, a.s. se sídlem Rudé armády 637, Paskov IČO za účelem: - umístění a provozování bezpečnostního prvku Odplyňovací vrt VM-OV č.100 včetně oplocení na pozemku parc. č. 68 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části geometrického plánu č /2014 ze dne označené písmenem B, - služebnost stezky k bezpečnostnímu prvku Odplyňovací vrt VM-OV č.100 přes část pozemku parc. č. 68 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části geometrického plánu č /2014 ze dne označené písmenem A a přes části pozemků parc. č. 5659/2 a parc. č. 81/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle geometrického plánu č /2014 ze dne , pro I. oprávněného na dobu časově neomezenou, pro II. oprávněného na dobu určitou do , počínaje dnem, kdy nastanou právní účinky vkladu práva ze Smlouvy o zřízení služebností do katastru nemovitostí, za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 5.265,- Kč včetně DPH v zákonné výši 2) rozhodla na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnosti a uzavřít smlouvu o zřízení služebností - dle přílohy č. 5 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č. 2929/1 - orná půda, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s: I. oprávněným ČR - DIAMO, státní podnik se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ IČO a II. oprávněným GEOSAN GROUP a.s. se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ IČO a Energie - stavební a báňská a.s. se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ IČO Strana 16/50

17 a vedlejším účastníkem Green Gas DPB, a.s. se sídlem Rudé armády 637, Paskov IČO za účelem: - umístění a provozování bezpečnostního prvku Odplyňovací vrt VM-OV č.101 včetně oplocení na pozemku parc. č. 2929/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části geometrického plánu č /2014 ze dne označené písmenem B, - služebnost stezky k bezpečnostnímu prvku Odplyňovací vrt VM-OV č.100 přes část pozemku parc. č. 2929/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části geometrického plánu č /2014 ze dne označené písmenem A, pro I. oprávněného na dobu časově neomezenou, pro II. oprávněného na dobu určitou do , počínaje dnem, kdy nastanou právní účinky vkladu práva ze Smlouvy o zřízení služebností do katastru nemovitostí, za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 3.038,- Kč včetně DPH v zákonné výši RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním přeložky podzemního kabelového vedení VN a NN k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 08 číslo: 00960/RM1418/17 1) souhlasí s umístěním přeložky podzemního kabelového vedení VN 22 kv, podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kv, podzemního kabelového vedení 4x VN 22 kv, podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kv v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: p.p.č. 680/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 680/5 - ostatní plocha, dráha, p.p.č. 680/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 680/10 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 680/11 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 728/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 736/20 - ostatní plocha, jiná plocha, Strana 17/50

18 p.p.č. 736/21 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro: ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČO v rámci stavby Ostrava, přeložka VNk NNk, ul. Vyškovická 2) rozhodla na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: p.p.č. 680/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 680/5 - ostatní plocha, dráha, p.p.č. 680/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 680/10 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 680/11 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 728/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 736/20 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 736/21 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v situačním plánu a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČO za účelem: - zřízení a provozování podzemního kabelového vedení VN 22 kv v částech pozemků p.p.č. 728/17, p.p.č. 736/20, p.p.č. 736/3, p.p.č. 736/21, p.p.č. 736/4, p.p.č. 728/15 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, - zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kv v části pozemku p.p.č. 680/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, - zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 4x VN 22 kv v částech pozemků p.p.č. 680/4, p.p.č. 680/10, p.p.č. 680/11, p.p.č. 680/6, p.p.č. 680/5, p.p.č. 728/15 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, Strana 18/50

19 - zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kv v části pozemku p.p.č. 680/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: - ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení VN 22 kv v částech pozemků p.p.č. 728/17, p.p.č. 736/20, p.p.č. 736/3, p.p.č. 736/21, p.p.č. 736/4, p.p.č. 728/15 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, - ve výši 600,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kv v části pozemku p.p.č. 680/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, - ve výši 750,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 4x VN 22 kv v částech pozemků p.p.č. 680/4, p.p.č. 680/10, p.p.č. 680/11, p.p.č. 680/6, p.p.č. 680/5, p.p.č. 728/15 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, - ve výši 600,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kv v části pozemku p.p.č. 680/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen a návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o. 08 číslo: 00961/RM1418/17 1) souhlasí s umístěním NTL plynovodu dn60 včetně 6 ks plynovodních přípojek do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1649/1 - ostaní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, pro: Strana 19/50

20 RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ IČO v rámci stavby REKO MS Ostrava-Sokolovská +2, I. etapa 2) rozhodla na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle přílohy č. 2 - předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1649/1 - ostaní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen geometrickým plánem ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene: RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem,Klíšská 940, PSČ IČO za účelem zřízení a provozování NTL plynovodu dn60 včetně 6 ks plynovodních přípojek na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky NTL plynovodu dn60 včetně 6 ks plynovodních přípojek + DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle zásad schválených RM usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne ) souhlasí uzavřít dle přílohy č. 4 předloženého materiálu - dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 0810/2012/MJ ze dne s budoucím oprávněným: RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ IČO Strana 20/50

21 4) rozhodla na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle přílohy č. 5 - předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č. 2468/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2620/98 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2620/19 díl 2 pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN), v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen geometrickým plánem ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene: RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem,Klíšská 940, PSČ IČO za účelem zřízení a provozování NTL plynovodu včetně plynovodních přípojek, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky NTL plynovodu včetně plynovodních přípojek + DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle zásad schválených RM usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne RM_M 21 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu evid.č. 2558/2014/MJ pro Moravskoslezský kraj 08 číslo: 00962/RM1418/17 1) rozhodla uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu evid.č. 2558/2014/MJ ze dne , dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, kterým se doplňuje stavební objekt: SO Žst. Sedlnice - žst. LLJO, železniční spodek, pro stavebníka: Moravskoslezký kraj se sídlem 28.října 117, Ostrava IČO Strana 21/50

čís. 10887/RM1014/141-10934/RM1014/141

čís. 10887/RM1014/141-10934/RM1014/141 141. schůze rady města konané dne 16.09.2014 čís. 10887/RM1014/141-10934/RM1014/141 Ing. Dalibor Madej náměstek primátora Ing. Jiří Hrabina náměstek primátora Strana 1/46 Přehled usnesení rady města dle

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015 čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/40 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.06.2015. čís. 0376/ZM1418/6-0505/ZM1418/6. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.06.2015. čís. 0376/ZM1418/6-0505/ZM1418/6. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.06.2015 čís. 0376/ZM1418/6-0505/ZM1418/6 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/111 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Usnesení 48. mimořádné schůze rady města konané dne 25.06.2014. čís. 10412/RMm1014/48-10427/RMm1014/48. Statutární město Ostrava rada města.

Usnesení 48. mimořádné schůze rady města konané dne 25.06.2014. čís. 10412/RMm1014/48-10427/RMm1014/48. Statutární město Ostrava rada města. 48. mimořádné schůze rady města konané dne 25.06.2014 čís. 10412/RMm1014/48-10427/RMm1014/48 Ing. Petr Kajnar primátor Ing. Dalibor Madej náměstek primátora Strana 1/10 Přehled usnesení rady města dle

Více

čís. 01079/RM1418/19-01155/RM1418/19

čís. 01079/RM1418/19-01155/RM1418/19 19. schůze rady města konané dne 21.04.2015 čís. 01079/RM1418/19-01155/RM1418/19 Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. náměstek primátora Strana 1/77 Přehled usnesení rady města

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

- 0065/RMOb-Mich/1418/5

- 0065/RMOb-Mich/1418/5 5. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0052/RMOb-Mich/1418/5-0065/RMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013 Číslo usnesení Materiál Název 3721/RMOb-Sle/1014/64 3722/RMOb-Sle/1014/64 3723/RMOb-Sle/1014/64 3724/RMOb-Sle/1014/64 3725/RMOb-Sle/1014/64

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

13. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.03.2015

13. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.03.2015 13. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.03.2015 156/13/15 182/13/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarostka 156/13/15 M. č. 1 a) s o u h l a s í s nákupem plynového

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 čís. 3563/RMOb-Vit/1014/119-3586/RMOb-Vit/1014/119 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339)

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) USNESENÍ č. 319/24-14 R vyhovět žádosti xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp.

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195)

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) USNESENÍ č. 177/14-14 R I. r o z h o d l a nevypovídat nájemcům Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem Praha

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015 čís. 0252/RMOb-Ple/1418/15-0268/RMOb-Ple/1418/15 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

v zasedaci sini c. 306 Radnice mesta Ostravy

v zasedaci sini c. 306 Radnice mesta Ostravy Sta^rn^stoostrava f,fl//f/^, -, PoZVailka POZVANI na 22. zasedani zastupitelstva mesta, ktere se uskutecni dne 30. ledna 2013 v 9.00 hodin Magistr t mista Ostravy odbor vnltfnfch vicl pisemnost ev.^.:

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis jednání. 6,0,0/6 části pozemku parc.č. 337/1, vše v obci Praha,

Zápis jednání. 6,0,0/6 části pozemku parc.č. 337/1, vše v obci Praha, Zápis jednání Rada městské části 62. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček, Rudolf Vecka tajemnice ing.

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více