čís /RM1418/ /RM1418/17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čís. 00950/RM1418/17-00993/RM1418/17"

Transkript

1 17. schůze rady města konané dne čís /RM1418/ /RM1418/17 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/50

2 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název zn.předkl /RM1418/17 RM_M 0 Schválení programu 17. schůze rady města dne /RM1418/17 RM_M 33 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro 50 projekt Rekonstrukce křižovatky ulic Junácká a Mitrovická na malou okružní křižovatku 00952/RM1418/17 RM_M 40 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci v 50 rámci Programu Parky / Grantové výzvy 2014 Nadace Proměny pro projekt Proměna sadu Dr. Milady Horákové 00953/RM1418/17 RM_M 2 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 01 Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o., do Curychu (Švýcarsko) ve dnech /RM1418/17 RM_M 11 Návrh na udělení Čestného občanství statutárního 01 města Ostravy 00955/RM1418/17 RM_M 30 Úprava rozpočtu r /RM1418/17 RM_M 31 Úprava závazného ukazatele a rozpočtu /RM1418/17 RM_M 39 Informace o zrekonstruovaných bytových domech 87 na ulici Sirotčí (pilotní projekt Integrovaného plánu rozvoje města Budoucnost Vítkovic ) 00958/RM1418/17 RM_M 17 Návrh na souhlasy se vstupem na pozemky ve 08 vlastnictví SMO za účelem provedení plošného metanscreeningu pro společnost VVUÚ, a.s. a kontrolního atmogeochemického průzkumu pro společnost UNIGEO a.s /RM1418/17 RM_M 18 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o 08 zřízení služebností s ČR - DIAMO, státní podnik jako I. oprávněným a GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. jako II. oprávněným 00960/RM1418/17 RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním přeložky 08 podzemního kabelového vedení VN a NN k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s /RM1418/17 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 08 pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen a návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o /RM1418/17 RM_M 21 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu evid.č. 2558/2014/MJ pro 08 Strana 2/50

3 Moravskoslezský kraj 00963/RM1418/17 RM_M 22 Návrh na záměr města neumístit reklamu na 08 štítovou stěnu budovy čp. 143, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města vypůjčit nebytové prostory v budově Radnice města Ostravy 00964/RM1418/17 RM_M 23 Návrh města směnit nemovité věci v k.ú. Stará 08 Bělá, obec Ostrava 00965/RM1418/17 RM_M 24 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. 08 ú. Mošnov, obec Mošnov, návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava a návrh nepronajmout části pozemků v k. ú. Mariánské Hory a Poruba-sever, obec Ostrava 00966/RM1418/17 RM_M 25 - Návrh na záměr města neprodat část pozemku 08 p.p.č. 608/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 00967/RM1418/17 RM_M 26 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 08 Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava a v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 00968/RM1418/17 RM_M 34 Návrh na zrušení usnesení RM č /RM1014/144 ze dne v bodě 4., Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku p. p. č. 142/6 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 00969/RM1418/17 RM_M 35 Návrh na směnu pozemků v k.ú. Polanka nad 08 Odrou, obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Družstvem vlastníků Polanka nad Odrou 00970/RM1418/17 RM_M 36 Nabídka fyzické osoby na odkoupení pozemků v 08 k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 00971/RM1418/17 RM_M 37 Návrh na záměr města prodat nemovitosti v 08 obchodně-podnikatelském areálu Ostrava- Mošnov v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 00972/RM1418/17 RM_M 38 Návrh na záměr města vypůjčit částí pozemku v 08 k.ú. Koblov, obec Ostrava. Návrh na záměr města pronajmout částí pozemku v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava /RM1418/17 RM_M 41 Návrh na souhlas s výstavou historické vojenské 08 techniky a provozováním veřejné střelnice na pozemcích ve vlastnictví SMO pro: Krajské vojenské velitelství Ostrava 00974/RM1418/17 RM_M 4 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 40 vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 00975/RM1418/17 RM_M 6 Návrh na udělení souhlasu s neupotřebitelností, vyřazením a likvidací tiskopisů - žádanek na léčiva s obsahem návykových látek v pořizovací ceně 5.165,26 Kč 86 Strana 3/50

4 00976/RM1418/17 RM_M 3 Ukončení projektu Střediska volného času 42 Korunka Ostrava - město, ve kterém žiju!!! 00977/RM1418/17 RM_M 13 Rekonstrukce skleníku, venkovní přírodovědné 80 učebny a revitalizace zahradních ploch školy - 2. část; Rekonstrukce zahrady Waldorfské ZŠ; Sadové úpravy pozemku p. č. 1897/1 k. ú. Petřkovice - naučná plocha - 3. etapa 00978/RM1418/17 RM_M 42 Zřízení projektového týmu k projektu 05 Rekonstrukce ulice Nádražní - I. etapa 00979/RM1418/17 RM_M 14 Návrh na uzavření Smluv o zřízení služebností a 05 Smluv o zřízení služebností inženýrské sítě v souvislosti se stavbou Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická a Rekonstrukce VO Čihalíkova - Chleborádova 00980/RM1418/17 RM_M 15 Návrh na uzavření nájemní smlouvy, návrh na 05 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy a návrh na zrušení usnesení rady města 00981/RM1418/17 RM_M 16 Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky sítí 05 elektronických komunikací v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 00982/RM1418/17 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 05 a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na vypracování projekt.dokumentace a zajištění územ.rozhodnutí na akci SSZ P 2061 Těšínská u kostela, ORG.3180, v městském obvodě Slezská Ostrava 00983/RM1418/17 RM_VZ 2 Veřejná zakázka Cyklistické propojení ul listopadu, VTP (PD+AD+IČ), poř. č. 35/ /RM1418/17 RM_M 12 Schválení rozpočtového opatření soutěže o titul 89 Ostravský dům roku /RM1418/17 RM_M 27 Návrh zadání změny Regulačního plánu v lokalitě 89 Studentská v k. ú. Poruba 00986/RM1418/17 RM_M 28 Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Ostravy /RM1418/17 RM_M 29 Návrh na zrušení pracovní skupiny a rozšíření 89 náplně činnosti komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické rady města o funkci pracovní skupiny v rámci Programu regenerace městských památkových zón 00988/RM1418/17 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Poskytnutí technické pomoci v oblasti stanovení dopravní koncepce v rámci zpracovávaných územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů a o uzavření smlouvy 89 Strana 4/50

5 00989/RM1418/17 RM_M 7 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2823/2014/OD 09 se společností Dopravní podnik Ostrava a. s., kterým se rozšiřuje seznam historických vozidel 00990/RM1418/17 RM_M 8 Návrh na vyřazení dlouhodobého nehmotného 09 majetku z evidence odboru dopravy 00991/RM1418/17 RM_M 9 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 09 na zajištění 16. ročníku mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 00992/RM1418/17 RM_M 1 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě /RM1418/17 RM_M 5 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů 21 Materiály, které byly staženy : Materiál Název zn.předkl. RM_VZ 3 RM_M 32 RM_M 10 Významná veřejná zakázka Podpora veřejné 09 dopravy, poř.č. 119/2014, návrh na uzavření Smlouvy o vybudování centrálního řízení dopravy a o poskytování služeb Návrh na schválení náplní činností komisí rady 28 města pro volební období Zpráva ze zahraniční cesty Ing. Tomáše Macury, 01 MBA, primátora, a Ing. Lumíra Palyzy, 1.náměstka primátora, do Francie (Cannes) ve dnech Strana 5/50

6 RM_M 0 Schválení programu 17. schůze rady města dne číslo: 00950/RM1418/17 1) schvaluje program 17. schůze rady města dne RM_M 33 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt Rekonstrukce křižovatky ulic Junácká a Mitrovická na malou okružní křižovatku 50 číslo: 00951/RM1418/17 1) souhlasí s přípravou projektu a podáním žádosti o individuální dotaci pro projekt Rekonstrukce křižovatky ulic Junácká - Mitrovická na malou okružní křižovatku v Ostravě - Staré Bělé ke spolufinancování z individuální dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje 2) žádá městský obvod Stará Bělá jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a zajištění podání žádosti o dotaci a všech jejich příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: starosta Městského obvodu Stará Bělá 3) žádá městský obvod Stará Bělá o zajištění předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: starosta Městského obvodu Stará Bělá Strana 6/50

7 RM_M 40 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci v rámci Programu Parky / Grantové výzvy 2014 Nadace Proměny pro projekt Proměna sadu Dr. Milady Horákové 50 číslo: 00952/RM1418/17 1) souhlasí se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt Proměna sadu Dr. Milady Horákové z Programu Parky / Grantové výzvy 2014 Nadace Proměny, Vinohradská 1511/230, Praha 10 2) žádá městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu o zahájení veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a s předložením žádosti o dotaci a všech jeho příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci Programu Parky / Grantové výzvy 2014 Nadace Proměny, Vinohradská 1511/230, Praha 10 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 3) schvaluje v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši tis. Kč - v roce 2018: na zajištění předfinancování projektu ve výši tis. Kč - v roce 2019: na zajištění předfinancování projektu ve výši tis. Kč, přičemž v obou letech je obsaženo spolufinancování celkem ve výši tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Strana 7/50

8 4) žádá starostku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz RM_M 2 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o., do Curychu (Švýcarsko) ve dnech číslo: 00953/RM1418/17 1) schvaluje zahraniční pracovní cestu Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o., do Curychu (Švýcarsko) ve dnech za účelem účasti na mezinárodní konferenci EAZA Director s Day a Spring Council Meeting 2) ukládá řediteli Zoologické zahrady Ostrava, p.o. předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o. RM_M 11 Návrh na udělení Čestného občanství statutárního města Ostravy 01 číslo: 00954/RM1418/17 k materiálu č. BJ /15 1) doporučuje Strana 8/50

9 udělit Čestné občanství statutárního města Ostravy plk. v. v. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, narozenému XXX X. XXXX, bytem XXXXXXX X XXXXXX XXX XX, okr. XXXXXXXXXX, spojené s finančním darem ve výši ,- Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) doporučuje udělit Čestné občanství statutárního města Ostravy pplk. v. v. XXXXX XXXXXXXX, narozenému XXXXXX XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXX XX, XXX XX, XXXXX, spojené s finančním darem ve výši ,- Kč a rozhodnout o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 3) doporučuje schválit rozpočtové opatření, kterým se - sníží běžné výdaje na 2141, pol. 5175, ORJ 221 o 200 tis. Kč - zvýší dary obyvatelstvu na 3399, pol. 5492, ORJ 221 o 200 tis. Kč 4) ukládá primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA předložit návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: zastupující vedoucí kanceláře primátora Strana 9/50

10 RM_M 30 Úprava rozpočtu r číslo: 00955/RM1418/17 1) rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace městskému obvodu a) Polanka nad Odrou ve výši tis.kč na opravu kanalizace v areálu ZŠ H. Salichové b) Svinov ve výši 65 tis.kč na opravu hlavního vstupu do budovy ZŠ Bílovecká 1 2) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í - běžné výdaje (C.1.) na 3741, ORJ 230, org. 8154, pol o tis.kč pol o 140 tis.kč na 3639, ORJ 230, pol o 400 tis.kč (C.2.) na ORJ 270, 5311, pol o 698 tis.kč pol o 173 tis.kč pol o 62 tis.kč pol o 31 tis.kč pol o 42 tis.kč pol o 52 tis.kč na 3419, pol. 5169, ORJ 161 o tis.kč (C.3.) - kapitálové výdaje (C.1.) na 3741, pol. 6122, ORJ 230, org o 164 tis.kč na 3639, pol. 6129, ORJ 230 o 600 tis.kč - převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje (C.4.) na ORJ 120, 6330, pol. 5347, org. 520, ÚZ 93 o tis.kč ÚZ 92 o 773 tis.kč org. 522, ÚZ 93 o 65 tis.kč (C.5.) na ORJ 230, 6171, pol. 6121, org o tis.kč ORJ 100, 2212, pol o tis.kč pol. 6121, ÚZ 8113 o tis.kč Strana 10/50

11 s n i ž u j í - běžné výdaje na 3639, pol. 5169, ORJ 230 o tis.kč (C.1.) (C.2.) na ORJ 270, 1014, pol o 698 tis.kč pol o 173 tis.kč pol o 62 tis.kč pol o 31 tis.kč pol o 42 tis.kč pol o 52 tis.kč na 3639, pol. 5169, ORJ 230 o tis.kč (C.5.) - kapitálové výdaje na 3741, pol. 6121, ORJ 230, org o tis.kč (C.1.) (C.4.) na ORJ 230, 3113, pol. 6121, org o tis.kč 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org o 773 tis.kč (C.5.) na ORJ 230, 2212, pol. 6121, ÚZ 8113, org o tis.kč 3314, pol. 6121, org o tis.kč - neinvestiční transfery (C.3.) na 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 800 tis.kč pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161 o tis.kč Městský obvod Polanka nad Odrou (C.4.) - zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy na 6330, pol. 4137, org. 520, ÚZ 93 o tis.kč ÚZ 92 o 773 tis.kč - zvýší běžné výdaje na opravu kanalizace ZŠ H. Salichové na 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o tis.kč ÚZ 92 o 773 tis.kč Městský obvod Svinov (C.4.) - zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy na 6330, pol. 4137, org. 522 ÚZ 93 o 65 tis.kč - zvýší běžné výdaje na akci Oprava hlavního vstupu do budovy ZŠ Bílovecká 1 na 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 65 tis.kč 3) ukládá vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: vedoucí odboru financí a rozpočtu Strana 11/50

12 RM_M 31 Úprava závazného ukazatele a rozpočtu 07 číslo: 00956/RM1418/17 k materiálu č. BJ /15 1) doporučuje schválit a) rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování na pol. 8115, ÚZ 8224, ORJ 120 o tis.kč z v y š u j í investiční transfery na 3522, pol. 6351, ORJ 170, ÚZ 8224, org o tis.kč b) úpravu závazného ukazatele - zvýšení investiční dotace příspěvkové organizaci Městská nemocnice Ostrava o tis.kč 2) ukládá primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA předložit ke schválení bod 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: vedoucí odboru financí a rozpočtu RM_M 39 Informace o zrekonstruovaných bytových domech na ulici Sirotčí (pilotní projekt Integrovaného plánu rozvoje města Budoucnost Vítkovic ) 87 číslo: 00957/RM1418/17 k materiálu č. BJ /15 k usnesení č. 7778/RM1014/102 Strana 12/50

13 k usnesení č /RM0610/146 k usnesení č /RM1014/137 1) projednala informaci o zrekonstruovaných bytových domech na ulici Sirotčí - pilotní projekt Integrovaného plánu rozvoje města Budoucnost Vítkovic spolufinancovaného v rámci Integrovaného operačního programu 2) ukládá 1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit RM_M 17 Návrh na souhlasy se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem provedení plošného metanscreeningu pro společnost VVUÚ, a.s. a kontrolního atmogeochemického průzkumu pro společnost UNIGEO a.s. 08 číslo: 00958/RM1418/17 1) souhlasí se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č trvalý travní porost, v k.ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem provedení plošného metanscreeningu v rámci projektu 35 Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji pro: VVUÚ, a.s. se sídlem Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ IČO Strana 13/50

14 2) souhlasí se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č. 3078/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/33 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3552/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3552/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem provedení plošného metanscreeningu v rámci projektu 35 Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji pro: VVUÚ, a.s. se sídlem Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ IČO ) souhlasí se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č. 1871/6 - ostatní plocha, silnice, parc. č. 2064/1 - ostatní plocha, silnice, parc. č. 2078/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, p.p.č. 417/15 - ostatní plocha, silnice, p.p.č. 421/1 - ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, za účelem provedení atmogeochemického průzkumu v rámci projektu 35 Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji pro: Strana 14/50

15 UNIGEO a.s. se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, Ostrava IČO RM_M 18 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností s ČR - DIAMO, státní podnik jako I. oprávněným a GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. jako II. oprávněným 08 číslo: 00959/RM1418/17 1) rozhodla na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit služebnosti a uzavřít smlouvu o zřízení služebností - dle přílohy č. 3 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č ostatní plocha, dráha, parc. č. 5659/2 - ostatní plocha, dráha, parc. č. 81/1 - ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s: I. oprávněným ČR - DIAMO, státní podnik se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ IČO a II. oprávněným GEOSAN GROUP a.s. se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ IČO a Energie - stavební a báňská a.s. se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ IČO a Strana 15/50

16 vedlejším účastníkem Green Gas DPB, a.s. se sídlem Rudé armády 637, Paskov IČO za účelem: - umístění a provozování bezpečnostního prvku Odplyňovací vrt VM-OV č.100 včetně oplocení na pozemku parc. č. 68 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části geometrického plánu č /2014 ze dne označené písmenem B, - služebnost stezky k bezpečnostnímu prvku Odplyňovací vrt VM-OV č.100 přes část pozemku parc. č. 68 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části geometrického plánu č /2014 ze dne označené písmenem A a přes části pozemků parc. č. 5659/2 a parc. č. 81/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle geometrického plánu č /2014 ze dne , pro I. oprávněného na dobu časově neomezenou, pro II. oprávněného na dobu určitou do , počínaje dnem, kdy nastanou právní účinky vkladu práva ze Smlouvy o zřízení služebností do katastru nemovitostí, za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 5.265,- Kč včetně DPH v zákonné výši 2) rozhodla na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnosti a uzavřít smlouvu o zřízení služebností - dle přílohy č. 5 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č. 2929/1 - orná půda, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s: I. oprávněným ČR - DIAMO, státní podnik se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ IČO a II. oprávněným GEOSAN GROUP a.s. se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ IČO a Energie - stavební a báňská a.s. se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ IČO Strana 16/50

17 a vedlejším účastníkem Green Gas DPB, a.s. se sídlem Rudé armády 637, Paskov IČO za účelem: - umístění a provozování bezpečnostního prvku Odplyňovací vrt VM-OV č.101 včetně oplocení na pozemku parc. č. 2929/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části geometrického plánu č /2014 ze dne označené písmenem B, - služebnost stezky k bezpečnostnímu prvku Odplyňovací vrt VM-OV č.100 přes část pozemku parc. č. 2929/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části geometrického plánu č /2014 ze dne označené písmenem A, pro I. oprávněného na dobu časově neomezenou, pro II. oprávněného na dobu určitou do , počínaje dnem, kdy nastanou právní účinky vkladu práva ze Smlouvy o zřízení služebností do katastru nemovitostí, za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 3.038,- Kč včetně DPH v zákonné výši RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním přeložky podzemního kabelového vedení VN a NN k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 08 číslo: 00960/RM1418/17 1) souhlasí s umístěním přeložky podzemního kabelového vedení VN 22 kv, podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kv, podzemního kabelového vedení 4x VN 22 kv, podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kv v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: p.p.č. 680/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 680/5 - ostatní plocha, dráha, p.p.č. 680/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 680/10 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 680/11 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 728/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 736/20 - ostatní plocha, jiná plocha, Strana 17/50

18 p.p.č. 736/21 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro: ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČO v rámci stavby Ostrava, přeložka VNk NNk, ul. Vyškovická 2) rozhodla na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: p.p.č. 680/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 680/5 - ostatní plocha, dráha, p.p.č. 680/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 680/10 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 680/11 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 728/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 736/20 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 736/21 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v situačním plánu a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČO za účelem: - zřízení a provozování podzemního kabelového vedení VN 22 kv v částech pozemků p.p.č. 728/17, p.p.č. 736/20, p.p.č. 736/3, p.p.č. 736/21, p.p.č. 736/4, p.p.č. 728/15 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, - zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kv v části pozemku p.p.č. 680/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, - zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 4x VN 22 kv v částech pozemků p.p.č. 680/4, p.p.č. 680/10, p.p.č. 680/11, p.p.č. 680/6, p.p.č. 680/5, p.p.č. 728/15 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, Strana 18/50

19 - zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kv v části pozemku p.p.č. 680/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: - ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení VN 22 kv v částech pozemků p.p.č. 728/17, p.p.č. 736/20, p.p.č. 736/3, p.p.č. 736/21, p.p.č. 736/4, p.p.č. 728/15 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, - ve výši 600,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kv v části pozemku p.p.č. 680/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, - ve výši 750,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 4x VN 22 kv v částech pozemků p.p.č. 680/4, p.p.č. 680/10, p.p.č. 680/11, p.p.č. 680/6, p.p.č. 680/5, p.p.č. 728/15 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, - ve výši 600,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kv v části pozemku p.p.č. 680/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen a návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o. 08 číslo: 00961/RM1418/17 1) souhlasí s umístěním NTL plynovodu dn60 včetně 6 ks plynovodních přípojek do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1649/1 - ostaní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, pro: Strana 19/50

20 RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ IČO v rámci stavby REKO MS Ostrava-Sokolovská +2, I. etapa 2) rozhodla na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle přílohy č. 2 - předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1649/1 - ostaní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen geometrickým plánem ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene: RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem,Klíšská 940, PSČ IČO za účelem zřízení a provozování NTL plynovodu dn60 včetně 6 ks plynovodních přípojek na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky NTL plynovodu dn60 včetně 6 ks plynovodních přípojek + DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle zásad schválených RM usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne ) souhlasí uzavřít dle přílohy č. 4 předloženého materiálu - dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 0810/2012/MJ ze dne s budoucím oprávněným: RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ IČO Strana 20/50

21 4) rozhodla na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle přílohy č. 5 - předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č. 2468/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2620/98 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2620/19 díl 2 pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN), v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen geometrickým plánem ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene: RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem,Klíšská 940, PSČ IČO za účelem zřízení a provozování NTL plynovodu včetně plynovodních přípojek, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky NTL plynovodu včetně plynovodních přípojek + DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle zásad schválených RM usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne RM_M 21 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu evid.č. 2558/2014/MJ pro Moravskoslezský kraj 08 číslo: 00962/RM1418/17 1) rozhodla uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu evid.č. 2558/2014/MJ ze dne , dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, kterým se doplňuje stavební objekt: SO Žst. Sedlnice - žst. LLJO, železniční spodek, pro stavebníka: Moravskoslezký kraj se sídlem 28.října 117, Ostrava IČO Strana 21/50

čís. 02723/RM1418/40-02786/RM1418/40

čís. 02723/RM1418/40-02786/RM1418/40 40. schůze rady města konané dne 01.12.2015 čís. 02723/RM1418/40-02786/RM1418/40 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Mgr. Michal Mariánek náměstek primátora Strana 1/66 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení 2. schůze rady města konané dne čís. 3/RM1418/2-14/RM1418/2. Statutární město Ostrava rada města. Usnesení

Usnesení 2. schůze rady města konané dne čís. 3/RM1418/2-14/RM1418/2. Statutární město Ostrava rada města. Usnesení 2. schůze rady města konané dne 12.11.2014 čís. 3/RM1418/2-14/RM1418/2 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/11 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne:

Více

Usnesení 49. mimořádné schůze rady města konané dne čís /RMm1014/ /RMm1014/49. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 49. mimořádné schůze rady města konané dne čís /RMm1014/ /RMm1014/49. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 49. mimořádné schůze rady města konané dne 08.07.2014 čís. 10428/RMm1014/49-10437/RMm1014/49 Ing. Jiří Hrabina náměstek primátora Ing. Tomáš Petřík náměstek primátora Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0377/RMOb-Mich/1014/74

- 0377/RMOb-Mich/1014/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 02.12.2013 čís. 0358/RMOb-Mich/1014/74-0377/RMOb-Mich/1014/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

čís. 10887/RM1014/141-10934/RM1014/141

čís. 10887/RM1014/141-10934/RM1014/141 141. schůze rady města konané dne 16.09.2014 čís. 10887/RM1014/141-10934/RM1014/141 Ing. Dalibor Madej náměstek primátora Ing. Jiří Hrabina náměstek primátora Strana 1/46 Přehled usnesení rady města dle

Více

- 0684/RMOb-Mich/1014/94

- 0684/RMOb-Mich/1014/94 94. schůze rady městského obvodu konané dne 27.10.2014 čís. 0673/RMOb-Mich/1014/94-0684/RMOb-Mich/1014/94 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

Usnesení 8. schůze rady města konané dne 13.01.2015. čís. 00355/RM1418/8-00406/RM1418/8. Statutární město Ostrava rada města.

Usnesení 8. schůze rady města konané dne 13.01.2015. čís. 00355/RM1418/8-00406/RM1418/8. Statutární město Ostrava rada města. 8. schůze rady města konané dne 13.01.2015 čís. 00355/RM1418/8-00406/RM1418/8 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. náměstek primátora Strana 1/47 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0043/RMOb-Mich/1014/48

- 0043/RMOb-Mich/1014/48 48. schůze rady městského obvodu konané dne 19.11.2012 čís. 0029/RMOb-Mich/1014/48-0043/RMOb-Mich/1014/48 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta v z. Ing. Vladimír Kozel

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 04.03.2015. čís. 0166/ZM1418/4-0248/ZM1418/4. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 04.03.2015. čís. 0166/ZM1418/4-0248/ZM1418/4. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 04.03.2015 čís. 0166/ZM1418/4-0248/ZM1418/4 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/80 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

- 0354/RMOb-Pro/1418/36

- 0354/RMOb-Pro/1418/36 36. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 0343/RMOb-Pro/1418/36-0354/RMOb-Pro/1418/36 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

- 0509/RMOb-Mich/1418/32

- 0509/RMOb-Mich/1418/32 32. schůze rady městského obvodu konané dne 29.02.2016 čís. 0488/RMOb-Mich/1418/32-0509/RMOb-Mich/1418/32 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

čís /RM1418/ /RM1418/38

čís /RM1418/ /RM1418/38 38. schůze rady města konané dne 10.11.2015 čís. 02554/RM1418/38-02640/RM1418/38 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/89 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

- 0487/RMOb-Mich/1418/31

- 0487/RMOb-Mich/1418/31 31. schůze rady městského obvodu konané dne 15.02.2016 čís. 0475/RMOb-Mich/1418/31-0487/RMOb-Mich/1418/31 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0062/RMOb-Mich/1014/49

- 0062/RMOb-Mich/1014/49 49. schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2012 čís. 0045/RMOb-Mich/1014/49-0062/RMOb-Mich/1014/49 Komise pro investice,rozvoj,živ.pr. a spr. majetku Ing. Vladimír Kozel Redakční rada Michálkovického

Více

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne čís. 0907/ZM1418/ /ZM1418/14. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne čís. 0907/ZM1418/ /ZM1418/14. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.02.2016 čís. 0907/ZM1418/14-0961/ZM1418/14 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Mgr. Michal Mariánek náměstek primátora Strana 1/67 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

čís /RMm1418/ /RMm1418/14

čís /RMm1418/ /RMm1418/14 14. mimořádné schůze rady města konané dne 25.10.2016 čís. 05016/RMm1418/14-05020/RMm1418/14 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Mgr. Michal Mariánek náměstek primátora Strana 1/7 Přehled usnesení rady města

Více

- 0236/RMOb-Mich/1014/65

- 0236/RMOb-Mich/1014/65 65. schůze rady městského obvodu konané dne 22.07.2013 čís. 0217/RMOb-Mich/1014/65-0236/RMOb-Mich/1014/65 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0310/RMOb-Mich/1418/21

- 0310/RMOb-Mich/1418/21 21. schůze rady městského obvodu konané dne 14.09.2015 čís. 0282/RMOb-Mich/1418/21-0310/RMOb-Mich/1418/21 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/15 Přehled usnesení

Více

- 0730/RMOb-Pro/1418/68

- 0730/RMOb-Pro/1418/68 68. schůze rady městského obvodu konané dne 09.10.2017 čís. 0721/RMOb-Pro/1418/68-0730/RMOb-Pro/1418/68 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 čís. 0133/ZMOb-Sle/1418/7-0147/ZMOb-Sle/1418/7 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

čís /RM1418/ /RM1418/31

čís /RM1418/ /RM1418/31 31. schůze rady města konané dne 08.09.2015 čís. 02127/RM1418/31-02164/RM1418/31 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/38 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

- 0327/RMOb-Mich/1014/71

- 0327/RMOb-Mich/1014/71 71. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 0315/RMOb-Mich/1014/71-0327/RMOb-Mich/1014/71 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

čís /RM1418/ /RM1418/36

čís /RM1418/ /RM1418/36 36. schůze rady města konané dne 27.10.2015 čís. 02417/RM1418/36-02492/RM1418/36 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/68 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17 17. schůze rady městského obvodu konané dne 22.12.2016 čís. 0768/RMOb-Mich/ - 0775/RMOb-Mich/ Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

čís /RM1418/ /RM1418/79

čís /RM1418/ /RM1418/79 79. schůze rady města konané dne 10.01.2017 čís. 05479/RM1418/79-05530/RM1418/79 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Mgr. Michal Mariánek náměstek primátora Strana 1/57 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

čís /RM1418/ /RM1418/35

čís /RM1418/ /RM1418/35 35. schůze rady města konané dne 13.10.2015 čís. 02358/RM1418/35-02416/RM1418/35 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/58 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 07.11.2012 čís. 1854/RMOb-Vit/1014/66-1866/RMOb-Vit/1014/66 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

čís /RM1418/ /RM1418/13

čís /RM1418/ /RM1418/13 13. schůze rady města konané dne 03.03.2015 čís. 00724/RM1418/13-00768/RM1418/13 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/46 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

- 0271/RMOb-Mich/1014/67

- 0271/RMOb-Mich/1014/67 67. schůze rady městského obvodu konané dne 26.08.2013 čís. 0249/RMOb-Mich/1014/67-0271/RMOb-Mich/1014/67 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva města konaného dne čís. 1417/ZM1418/ /ZM1418/22. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva města konaného dne čís. 1417/ZM1418/ /ZM1418/22. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města 22. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2016 čís. 1417/ZM1418/22-1482/ZM1418/22 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Mgr. Michal Mariánek náměstek primátora Strana 1/57 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013 čís. 0349/ZMOb-Sle/1014/15-0371/ZMOb-Sle/1014/15 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/16 Přehled

Více

čís /RM1418/ /RM1418/49

čís /RM1418/ /RM1418/49 49. schůze rady města konané dne 01.03.2016 čís. 03274/RM1418/49-03337/RM1418/49 Mgr. Michal Mariánek náměstek primátora Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. náměstek primátora Strana 1/68 Přehled usnesení rady města

Více

čís /RM1418/ /RM1418/53

čís /RM1418/ /RM1418/53 53. schůze rady města konané dne 30.03.2016 čís. 03520/RM1418/53-03564/RM1418/53 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Mgr. Michal Mariánek náměstek primátora Strana 1/48 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

čís /RM1418/ /RM1418/43

čís /RM1418/ /RM1418/43 43. schůze rady města konané dne 05.01.2016 čís. 02935/RM1418/43-02965/RM1418/43 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Mgr. Michal Mariánek náměstek primátora Strana 1/28 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

- 3054/RMOb-Sle/1014/52

- 3054/RMOb-Sle/1014/52 52. schůze rady městského obvodu konané dne 07.02.2013 čís. 3024/RMOb-Sle/1014/52-3054/RMOb-Sle/1014/52 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/22 Přehled usnesení rady

Více

2. zasedání zastupitelstva města dne

2. zasedání zastupitelstva města dne 2. zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2014 Složka zn5 Materiál pro ZM č. ZM_M 109 BJ1418 00416/14 předkládá: zodpovídá: zpracoval: Ing. Kamil Bednář náměstek primátora Ing. Dalibor Kanclíř vedoucí

Více

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2014 čís. 2933/RMOb-Vit/1014/99-2949/RMOb-Vit/1014/99 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015 čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/40 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

- 0689/RMOb-Mich/1418/44

- 0689/RMOb-Mich/1418/44 44. schůze rady městského obvodu konané dne 12.09.2016 čís. 0677/RMOb-Mich/1418/44-0689/RMOb-Mich/1418/44 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23.09.2015 čís. 0050/ZMOb-Mich/1418/6-0063/ZMOb-Mich/1418/6 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne čís. 0665/ZM1418/ /ZM1418/10. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne čís. 0665/ZM1418/ /ZM1418/10. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.10.2015 čís. 0665/ZM1418/10-0732/ZM1418/10 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/60 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 48. mimořádné schůze rady města konané dne 25.06.2014. čís. 10412/RMm1014/48-10427/RMm1014/48. Statutární město Ostrava rada města.

Usnesení 48. mimořádné schůze rady města konané dne 25.06.2014. čís. 10412/RMm1014/48-10427/RMm1014/48. Statutární město Ostrava rada města. 48. mimořádné schůze rady města konané dne 25.06.2014 čís. 10412/RMm1014/48-10427/RMm1014/48 Ing. Petr Kajnar primátor Ing. Dalibor Madej náměstek primátora Strana 1/10 Přehled usnesení rady města dle

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1893/79/14 1. schvaluje program 79. schůze rady

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.06.2015. čís. 0376/ZM1418/6-0505/ZM1418/6. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.06.2015. čís. 0376/ZM1418/6-0505/ZM1418/6. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.06.2015 čís. 0376/ZM1418/6-0505/ZM1418/6 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/111 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 145. schůze rady města konané dne 21.10.2014. čís. 11194/RM1014/145-11259/RM1014/145. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 145. schůze rady města konané dne 21.10.2014. čís. 11194/RM1014/145-11259/RM1014/145. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 145. schůze rady města konané dne 21.10.2014 čís. 11194/RM1014/145-11259/RM1014/145 Ing. Petr Kajnar primátor Ing. Dalibor Madej náměstek primátora Strana 1/49 Přehled usnesení rady města dle čísel ze

Více

čís /RM1418/ /RM1418/73

čís /RM1418/ /RM1418/73 73. schůze rady města konané dne 01.11.2016 čís. 05021/RM1418/73-05091/RM1418/73 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. náměstek primátora Strana 1/74 Přehled usnesení rady města dle

Více

Usnesení 41. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. června 2016

Usnesení 41. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. června 2016 Usnesení 41. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. června 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 776/41/16 schvaluje program 41. schůze rady

Více

- 0548/RMOb-Mich/1418/34

- 0548/RMOb-Mich/1418/34 34. schůze rady městského obvodu konané dne 04.04.2016 čís. 0525/RMOb-Mich/1418/34-0548/RMOb-Mich/1418/34 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení

Více

- 0601/RMOb-Mich/1418/38

- 0601/RMOb-Mich/1418/38 38. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2016 čís. 0589/RMOb-Mich/1418/38-0601/RMOb-Mich/1418/38 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 23. června (č. 213/16 231/16)

- 1 - U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 23. června (č. 213/16 231/16) - 1 - U S N E S E N Í z 16. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 23. června 2015 (č. 213/16 231/16) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, Ing. M. Robenek, P. Kukučka

Více

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.2.2016 čís. 0183/ZMOb-Sle/1418/9-0203/ZMOb-Sle/1418/9 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1108/47/12 1. schvaluje program 47. schůze

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Usnesení 11. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. dubna 2015

Usnesení 11. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. dubna 2015 Usnesení 11. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. dubna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 201/11/15 schvaluje program 11. schůze rady městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 40. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 12. listopadu 2012 čís. 568/40 582/40 1/5 568/40 Rada městského obvodu Martinov 12. listopadu

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14. 5. 2012 čís. 1944/RMObM1014/44/12-1951/RMObM1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 74. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 22. září 2014 čís. 1093/74 1107/74 1/5 1093/74 Rada městského obvodu Martinov 22. září 2014

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

čís /RM1418/ /RM1418/74

čís /RM1418/ /RM1418/74 74. schůze rady města konané dne 08.11.2016 čís. 05092/RM1418/74-05154/RM1418/74 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Mgr. Michal Mariánek náměstek primátora Strana 1/57 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

čís /RM1418/ /RM1418/41

čís /RM1418/ /RM1418/41 41. schůze rady města konané dne 08.12.2015 čís. 02787/RM1418/41-02840/RM1418/41 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Mgr. Michal Mariánek náměstek primátora Strana 1/47 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.12.2016 čís. 0280/ZMOb-Sle/1418/13-0322/ZMOb-Sle/1418/13 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

- 0176/RMOb-Mich/1014/59

- 0176/RMOb-Mich/1014/59 59. schůze rady městského obvodu konané dne 06.05.2013 čís. 0159/RMOb-Mich/1014/59-0176/RMOb-Mich/1014/59 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2015 čís. 0249/RMOb-Mich/1418/19-0269/RMOb-Mich/1418/19 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/16 Přehled usnesení rady

Více

- 0179/RMOb-Pro/1418/16

- 0179/RMOb-Pro/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 22.06.2015 čís. 0168/RMOb-Pro/1418/16-0179/RMOb-Pro/1418/16 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 2. 12. 2013 čís. 1080/74 1094/74 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 72. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 11. srpna 2014 čís. 1047/72 1074/72 1/8 1047/72 Rada městského obvodu Martinov 11. srpna 2014

Více

- 0309/RMOb-Pro/1418/30

- 0309/RMOb-Pro/1418/30 30. schůze rady městského obvodu konané dne 08.02.2016 čís. 0303/RMOb-Pro/1418/30-0309/RMOb-Pro/1418/30 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení rady

Více

P O Z V Á N Í. ČASOVÝ ROZVRH: 9.00 hod. - zahájení - Ing. Petr Kajnar, primátor - schválení programu zasedání - určení ověřovatelů zápisu

P O Z V Á N Í. ČASOVÝ ROZVRH: 9.00 hod. - zahájení - Ing. Petr Kajnar, primátor - schválení programu zasedání - určení ověřovatelů zápisu Pozvání zveřejňujeme 10 dnů před konáním zastupitelstva STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA V Ostravě dne 12. 3. 2008 P O Z V Á N Í na 16. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 26. března 2008 v 9.

Více

čís /RM1418/ /RM1418/22

čís /RM1418/ /RM1418/22 22. schůze rady města konané dne 19.05.2015 čís. 01272/RM1418/22-01324/RM1418/22 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/54 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 42. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 16. srpna (č. 548/42 562/42)

- 1 - U S N E S E N Í. z 42. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 16. srpna (č. 548/42 562/42) - 1 - U S N E S E N Í z 42. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 16. srpna 2016 (č. 548/42 562/42) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

U S N E S E N Í MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 12. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne čís.

U S N E S E N Í MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 12. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne čís. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 12. schůze Rady městského

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.12.2015 čís. 0122/ZMOb-Vit/1418/7-0141/ZMOb-Vit/1418/7 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 72. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. prosince (č. 1042/ /72)

- 1 - U S N E S E N Í. z 72. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. prosince (č. 1042/ /72) - 1 - U S N E S E N Í z 72. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. prosince 2013 (č. 1042/72 1058/72) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. K. Gebauer, Ing. R. Pracuch, R.

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

- 0065/RMOb-Mich/1418/5

- 0065/RMOb-Mich/1418/5 5. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0052/RMOb-Mich/1418/5-0065/RMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2017 čís. 1308/RMOb-Svi/1418/80-1327/RMOb-Svi/1418/80 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 26. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. listopadu 2015

Usnesení 26. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. listopadu 2015 Usnesení 26. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. listopadu 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 513/26/15 schvaluje program 26. schůze rady

Více

Usnesení 63. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1014/63

Usnesení 63. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1014/63 63. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.06.2013 čís. 3537/RMObM-Sle/1014/63-3544/RMObM-Sle/1014/63 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/7 Přehled

Více