čís /RM1418/ /RM1418/17

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čís. 00950/RM1418/17-00993/RM1418/17"

Transkript

1 17. schůze rady města konané dne čís /RM1418/ /RM1418/17 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/50

2 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název zn.předkl /RM1418/17 RM_M 0 Schválení programu 17. schůze rady města dne /RM1418/17 RM_M 33 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro 50 projekt Rekonstrukce křižovatky ulic Junácká a Mitrovická na malou okružní křižovatku 00952/RM1418/17 RM_M 40 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci v 50 rámci Programu Parky / Grantové výzvy 2014 Nadace Proměny pro projekt Proměna sadu Dr. Milady Horákové 00953/RM1418/17 RM_M 2 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 01 Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o., do Curychu (Švýcarsko) ve dnech /RM1418/17 RM_M 11 Návrh na udělení Čestného občanství statutárního 01 města Ostravy 00955/RM1418/17 RM_M 30 Úprava rozpočtu r /RM1418/17 RM_M 31 Úprava závazného ukazatele a rozpočtu /RM1418/17 RM_M 39 Informace o zrekonstruovaných bytových domech 87 na ulici Sirotčí (pilotní projekt Integrovaného plánu rozvoje města Budoucnost Vítkovic ) 00958/RM1418/17 RM_M 17 Návrh na souhlasy se vstupem na pozemky ve 08 vlastnictví SMO za účelem provedení plošného metanscreeningu pro společnost VVUÚ, a.s. a kontrolního atmogeochemického průzkumu pro společnost UNIGEO a.s /RM1418/17 RM_M 18 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o 08 zřízení služebností s ČR - DIAMO, státní podnik jako I. oprávněným a GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. jako II. oprávněným 00960/RM1418/17 RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním přeložky 08 podzemního kabelového vedení VN a NN k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s /RM1418/17 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 08 pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen a návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o /RM1418/17 RM_M 21 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu evid.č. 2558/2014/MJ pro 08 Strana 2/50

3 Moravskoslezský kraj 00963/RM1418/17 RM_M 22 Návrh na záměr města neumístit reklamu na 08 štítovou stěnu budovy čp. 143, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města vypůjčit nebytové prostory v budově Radnice města Ostravy 00964/RM1418/17 RM_M 23 Návrh města směnit nemovité věci v k.ú. Stará 08 Bělá, obec Ostrava 00965/RM1418/17 RM_M 24 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. 08 ú. Mošnov, obec Mošnov, návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava a návrh nepronajmout části pozemků v k. ú. Mariánské Hory a Poruba-sever, obec Ostrava 00966/RM1418/17 RM_M 25 - Návrh na záměr města neprodat část pozemku 08 p.p.č. 608/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 00967/RM1418/17 RM_M 26 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 08 Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava a v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 00968/RM1418/17 RM_M 34 Návrh na zrušení usnesení RM č /RM1014/144 ze dne v bodě 4., Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku p. p. č. 142/6 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 00969/RM1418/17 RM_M 35 Návrh na směnu pozemků v k.ú. Polanka nad 08 Odrou, obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Družstvem vlastníků Polanka nad Odrou 00970/RM1418/17 RM_M 36 Nabídka fyzické osoby na odkoupení pozemků v 08 k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 00971/RM1418/17 RM_M 37 Návrh na záměr města prodat nemovitosti v 08 obchodně-podnikatelském areálu Ostrava- Mošnov v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 00972/RM1418/17 RM_M 38 Návrh na záměr města vypůjčit částí pozemku v 08 k.ú. Koblov, obec Ostrava. Návrh na záměr města pronajmout částí pozemku v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava /RM1418/17 RM_M 41 Návrh na souhlas s výstavou historické vojenské 08 techniky a provozováním veřejné střelnice na pozemcích ve vlastnictví SMO pro: Krajské vojenské velitelství Ostrava 00974/RM1418/17 RM_M 4 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 40 vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 00975/RM1418/17 RM_M 6 Návrh na udělení souhlasu s neupotřebitelností, vyřazením a likvidací tiskopisů - žádanek na léčiva s obsahem návykových látek v pořizovací ceně 5.165,26 Kč 86 Strana 3/50

4 00976/RM1418/17 RM_M 3 Ukončení projektu Střediska volného času 42 Korunka Ostrava - město, ve kterém žiju!!! 00977/RM1418/17 RM_M 13 Rekonstrukce skleníku, venkovní přírodovědné 80 učebny a revitalizace zahradních ploch školy - 2. část; Rekonstrukce zahrady Waldorfské ZŠ; Sadové úpravy pozemku p. č. 1897/1 k. ú. Petřkovice - naučná plocha - 3. etapa 00978/RM1418/17 RM_M 42 Zřízení projektového týmu k projektu 05 Rekonstrukce ulice Nádražní - I. etapa 00979/RM1418/17 RM_M 14 Návrh na uzavření Smluv o zřízení služebností a 05 Smluv o zřízení služebností inženýrské sítě v souvislosti se stavbou Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická a Rekonstrukce VO Čihalíkova - Chleborádova 00980/RM1418/17 RM_M 15 Návrh na uzavření nájemní smlouvy, návrh na 05 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy a návrh na zrušení usnesení rady města 00981/RM1418/17 RM_M 16 Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky sítí 05 elektronických komunikací v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 00982/RM1418/17 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 05 a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na vypracování projekt.dokumentace a zajištění územ.rozhodnutí na akci SSZ P 2061 Těšínská u kostela, ORG.3180, v městském obvodě Slezská Ostrava 00983/RM1418/17 RM_VZ 2 Veřejná zakázka Cyklistické propojení ul listopadu, VTP (PD+AD+IČ), poř. č. 35/ /RM1418/17 RM_M 12 Schválení rozpočtového opatření soutěže o titul 89 Ostravský dům roku /RM1418/17 RM_M 27 Návrh zadání změny Regulačního plánu v lokalitě 89 Studentská v k. ú. Poruba 00986/RM1418/17 RM_M 28 Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Ostravy /RM1418/17 RM_M 29 Návrh na zrušení pracovní skupiny a rozšíření 89 náplně činnosti komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické rady města o funkci pracovní skupiny v rámci Programu regenerace městských památkových zón 00988/RM1418/17 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Poskytnutí technické pomoci v oblasti stanovení dopravní koncepce v rámci zpracovávaných územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů a o uzavření smlouvy 89 Strana 4/50

5 00989/RM1418/17 RM_M 7 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2823/2014/OD 09 se společností Dopravní podnik Ostrava a. s., kterým se rozšiřuje seznam historických vozidel 00990/RM1418/17 RM_M 8 Návrh na vyřazení dlouhodobého nehmotného 09 majetku z evidence odboru dopravy 00991/RM1418/17 RM_M 9 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 09 na zajištění 16. ročníku mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 00992/RM1418/17 RM_M 1 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě /RM1418/17 RM_M 5 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů 21 Materiály, které byly staženy : Materiál Název zn.předkl. RM_VZ 3 RM_M 32 RM_M 10 Významná veřejná zakázka Podpora veřejné 09 dopravy, poř.č. 119/2014, návrh na uzavření Smlouvy o vybudování centrálního řízení dopravy a o poskytování služeb Návrh na schválení náplní činností komisí rady 28 města pro volební období Zpráva ze zahraniční cesty Ing. Tomáše Macury, 01 MBA, primátora, a Ing. Lumíra Palyzy, 1.náměstka primátora, do Francie (Cannes) ve dnech Strana 5/50

6 RM_M 0 Schválení programu 17. schůze rady města dne číslo: 00950/RM1418/17 1) schvaluje program 17. schůze rady města dne RM_M 33 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt Rekonstrukce křižovatky ulic Junácká a Mitrovická na malou okružní křižovatku 50 číslo: 00951/RM1418/17 1) souhlasí s přípravou projektu a podáním žádosti o individuální dotaci pro projekt Rekonstrukce křižovatky ulic Junácká - Mitrovická na malou okružní křižovatku v Ostravě - Staré Bělé ke spolufinancování z individuální dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje 2) žádá městský obvod Stará Bělá jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a zajištění podání žádosti o dotaci a všech jejich příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: starosta Městského obvodu Stará Bělá 3) žádá městský obvod Stará Bělá o zajištění předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: starosta Městského obvodu Stará Bělá Strana 6/50

7 RM_M 40 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci v rámci Programu Parky / Grantové výzvy 2014 Nadace Proměny pro projekt Proměna sadu Dr. Milady Horákové 50 číslo: 00952/RM1418/17 1) souhlasí se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt Proměna sadu Dr. Milady Horákové z Programu Parky / Grantové výzvy 2014 Nadace Proměny, Vinohradská 1511/230, Praha 10 2) žádá městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu o zahájení veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a s předložením žádosti o dotaci a všech jeho příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci Programu Parky / Grantové výzvy 2014 Nadace Proměny, Vinohradská 1511/230, Praha 10 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 3) schvaluje v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši tis. Kč - v roce 2018: na zajištění předfinancování projektu ve výši tis. Kč - v roce 2019: na zajištění předfinancování projektu ve výši tis. Kč, přičemž v obou letech je obsaženo spolufinancování celkem ve výši tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Strana 7/50

8 4) žádá starostku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz RM_M 2 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o., do Curychu (Švýcarsko) ve dnech číslo: 00953/RM1418/17 1) schvaluje zahraniční pracovní cestu Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o., do Curychu (Švýcarsko) ve dnech za účelem účasti na mezinárodní konferenci EAZA Director s Day a Spring Council Meeting 2) ukládá řediteli Zoologické zahrady Ostrava, p.o. předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o. RM_M 11 Návrh na udělení Čestného občanství statutárního města Ostravy 01 číslo: 00954/RM1418/17 k materiálu č. BJ /15 1) doporučuje Strana 8/50

9 udělit Čestné občanství statutárního města Ostravy plk. v. v. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, narozenému XXX X. XXXX, bytem XXXXXXX X XXXXXX XXX XX, okr. XXXXXXXXXX, spojené s finančním darem ve výši ,- Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) doporučuje udělit Čestné občanství statutárního města Ostravy pplk. v. v. XXXXX XXXXXXXX, narozenému XXXXXX XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXX XX, XXX XX, XXXXX, spojené s finančním darem ve výši ,- Kč a rozhodnout o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 3) doporučuje schválit rozpočtové opatření, kterým se - sníží běžné výdaje na 2141, pol. 5175, ORJ 221 o 200 tis. Kč - zvýší dary obyvatelstvu na 3399, pol. 5492, ORJ 221 o 200 tis. Kč 4) ukládá primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA předložit návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: zastupující vedoucí kanceláře primátora Strana 9/50

10 RM_M 30 Úprava rozpočtu r číslo: 00955/RM1418/17 1) rozhodla o poskytnutí neinvestiční dotace městskému obvodu a) Polanka nad Odrou ve výši tis.kč na opravu kanalizace v areálu ZŠ H. Salichové b) Svinov ve výši 65 tis.kč na opravu hlavního vstupu do budovy ZŠ Bílovecká 1 2) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j í - běžné výdaje (C.1.) na 3741, ORJ 230, org. 8154, pol o tis.kč pol o 140 tis.kč na 3639, ORJ 230, pol o 400 tis.kč (C.2.) na ORJ 270, 5311, pol o 698 tis.kč pol o 173 tis.kč pol o 62 tis.kč pol o 31 tis.kč pol o 42 tis.kč pol o 52 tis.kč na 3419, pol. 5169, ORJ 161 o tis.kč (C.3.) - kapitálové výdaje (C.1.) na 3741, pol. 6122, ORJ 230, org o 164 tis.kč na 3639, pol. 6129, ORJ 230 o 600 tis.kč - převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje (C.4.) na ORJ 120, 6330, pol. 5347, org. 520, ÚZ 93 o tis.kč ÚZ 92 o 773 tis.kč org. 522, ÚZ 93 o 65 tis.kč (C.5.) na ORJ 230, 6171, pol. 6121, org o tis.kč ORJ 100, 2212, pol o tis.kč pol. 6121, ÚZ 8113 o tis.kč Strana 10/50

11 s n i ž u j í - běžné výdaje na 3639, pol. 5169, ORJ 230 o tis.kč (C.1.) (C.2.) na ORJ 270, 1014, pol o 698 tis.kč pol o 173 tis.kč pol o 62 tis.kč pol o 31 tis.kč pol o 42 tis.kč pol o 52 tis.kč na 3639, pol. 5169, ORJ 230 o tis.kč (C.5.) - kapitálové výdaje na 3741, pol. 6121, ORJ 230, org o tis.kč (C.1.) (C.4.) na ORJ 230, 3113, pol. 6121, org o tis.kč 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org o 773 tis.kč (C.5.) na ORJ 230, 2212, pol. 6121, ÚZ 8113, org o tis.kč 3314, pol. 6121, org o tis.kč - neinvestiční transfery (C.3.) na 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 800 tis.kč pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161 o tis.kč Městský obvod Polanka nad Odrou (C.4.) - zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy na 6330, pol. 4137, org. 520, ÚZ 93 o tis.kč ÚZ 92 o 773 tis.kč - zvýší běžné výdaje na opravu kanalizace ZŠ H. Salichové na 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o tis.kč ÚZ 92 o 773 tis.kč Městský obvod Svinov (C.4.) - zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy na 6330, pol. 4137, org. 522 ÚZ 93 o 65 tis.kč - zvýší běžné výdaje na akci Oprava hlavního vstupu do budovy ZŠ Bílovecká 1 na 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 65 tis.kč 3) ukládá vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: vedoucí odboru financí a rozpočtu Strana 11/50

12 RM_M 31 Úprava závazného ukazatele a rozpočtu 07 číslo: 00956/RM1418/17 k materiálu č. BJ /15 1) doporučuje schválit a) rozpočtové opatření, kterým se z v y š u j e financování na pol. 8115, ÚZ 8224, ORJ 120 o tis.kč z v y š u j í investiční transfery na 3522, pol. 6351, ORJ 170, ÚZ 8224, org o tis.kč b) úpravu závazného ukazatele - zvýšení investiční dotace příspěvkové organizaci Městská nemocnice Ostrava o tis.kč 2) ukládá primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA předložit ke schválení bod 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: vedoucí odboru financí a rozpočtu RM_M 39 Informace o zrekonstruovaných bytových domech na ulici Sirotčí (pilotní projekt Integrovaného plánu rozvoje města Budoucnost Vítkovic ) 87 číslo: 00957/RM1418/17 k materiálu č. BJ /15 k usnesení č. 7778/RM1014/102 Strana 12/50

13 k usnesení č /RM0610/146 k usnesení č /RM1014/137 1) projednala informaci o zrekonstruovaných bytových domech na ulici Sirotčí - pilotní projekt Integrovaného plánu rozvoje města Budoucnost Vítkovic spolufinancovaného v rámci Integrovaného operačního programu 2) ukládá 1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit RM_M 17 Návrh na souhlasy se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem provedení plošného metanscreeningu pro společnost VVUÚ, a.s. a kontrolního atmogeochemického průzkumu pro společnost UNIGEO a.s. 08 číslo: 00958/RM1418/17 1) souhlasí se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č trvalý travní porost, v k.ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem provedení plošného metanscreeningu v rámci projektu 35 Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji pro: VVUÚ, a.s. se sídlem Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ IČO Strana 13/50

14 2) souhlasí se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č. 3078/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/33 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3078/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3552/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3552/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Svinov, obec Ostrava, za účelem provedení plošného metanscreeningu v rámci projektu 35 Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji pro: VVUÚ, a.s. se sídlem Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ IČO ) souhlasí se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č. 1871/6 - ostatní plocha, silnice, parc. č. 2064/1 - ostatní plocha, silnice, parc. č. 2078/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, p.p.č. 417/15 - ostatní plocha, silnice, p.p.č. 421/1 - ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, za účelem provedení atmogeochemického průzkumu v rámci projektu 35 Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji pro: Strana 14/50

15 UNIGEO a.s. se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, Ostrava IČO RM_M 18 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností s ČR - DIAMO, státní podnik jako I. oprávněným a GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. jako II. oprávněným 08 číslo: 00959/RM1418/17 1) rozhodla na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit služebnosti a uzavřít smlouvu o zřízení služebností - dle přílohy č. 3 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č ostatní plocha, dráha, parc. č. 5659/2 - ostatní plocha, dráha, parc. č. 81/1 - ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s: I. oprávněným ČR - DIAMO, státní podnik se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ IČO a II. oprávněným GEOSAN GROUP a.s. se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ IČO a Energie - stavební a báňská a.s. se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ IČO a Strana 15/50

16 vedlejším účastníkem Green Gas DPB, a.s. se sídlem Rudé armády 637, Paskov IČO za účelem: - umístění a provozování bezpečnostního prvku Odplyňovací vrt VM-OV č.100 včetně oplocení na pozemku parc. č. 68 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části geometrického plánu č /2014 ze dne označené písmenem B, - služebnost stezky k bezpečnostnímu prvku Odplyňovací vrt VM-OV č.100 přes část pozemku parc. č. 68 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části geometrického plánu č /2014 ze dne označené písmenem A a přes části pozemků parc. č. 5659/2 a parc. č. 81/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle geometrického plánu č /2014 ze dne , pro I. oprávněného na dobu časově neomezenou, pro II. oprávněného na dobu určitou do , počínaje dnem, kdy nastanou právní účinky vkladu práva ze Smlouvy o zřízení služebností do katastru nemovitostí, za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 5.265,- Kč včetně DPH v zákonné výši 2) rozhodla na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnosti a uzavřít smlouvu o zřízení služebností - dle přílohy č. 5 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č. 2929/1 - orná půda, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s: I. oprávněným ČR - DIAMO, státní podnik se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ IČO a II. oprávněným GEOSAN GROUP a.s. se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ IČO a Energie - stavební a báňská a.s. se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ IČO Strana 16/50

17 a vedlejším účastníkem Green Gas DPB, a.s. se sídlem Rudé armády 637, Paskov IČO za účelem: - umístění a provozování bezpečnostního prvku Odplyňovací vrt VM-OV č.101 včetně oplocení na pozemku parc. č. 2929/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části geometrického plánu č /2014 ze dne označené písmenem B, - služebnost stezky k bezpečnostnímu prvku Odplyňovací vrt VM-OV č.100 přes část pozemku parc. č. 2929/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části geometrického plánu č /2014 ze dne označené písmenem A, pro I. oprávněného na dobu časově neomezenou, pro II. oprávněného na dobu určitou do , počínaje dnem, kdy nastanou právní účinky vkladu práva ze Smlouvy o zřízení služebností do katastru nemovitostí, za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 3.038,- Kč včetně DPH v zákonné výši RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním přeložky podzemního kabelového vedení VN a NN k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 08 číslo: 00960/RM1418/17 1) souhlasí s umístěním přeložky podzemního kabelového vedení VN 22 kv, podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kv, podzemního kabelového vedení 4x VN 22 kv, podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kv v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: p.p.č. 680/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 680/5 - ostatní plocha, dráha, p.p.č. 680/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 680/10 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 680/11 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 728/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 736/20 - ostatní plocha, jiná plocha, Strana 17/50

18 p.p.č. 736/21 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro: ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČO v rámci stavby Ostrava, přeložka VNk NNk, ul. Vyškovická 2) rozhodla na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: p.p.č. 680/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 680/5 - ostatní plocha, dráha, p.p.č. 680/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 680/10 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 680/11 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 728/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 736/20 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 736/21 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v situačním plánu a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČO za účelem: - zřízení a provozování podzemního kabelového vedení VN 22 kv v částech pozemků p.p.č. 728/17, p.p.č. 736/20, p.p.č. 736/3, p.p.č. 736/21, p.p.č. 736/4, p.p.č. 728/15 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, - zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kv v části pozemku p.p.č. 680/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, - zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 4x VN 22 kv v částech pozemků p.p.č. 680/4, p.p.č. 680/10, p.p.č. 680/11, p.p.č. 680/6, p.p.č. 680/5, p.p.č. 728/15 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, Strana 18/50

19 - zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kv v části pozemku p.p.č. 680/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: - ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení VN 22 kv v částech pozemků p.p.č. 728/17, p.p.č. 736/20, p.p.č. 736/3, p.p.č. 736/21, p.p.č. 736/4, p.p.č. 728/15 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, - ve výši 600,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kv v části pozemku p.p.č. 680/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, - ve výši 750,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 4x VN 22 kv v částech pozemků p.p.č. 680/4, p.p.č. 680/10, p.p.č. 680/11, p.p.č. 680/6, p.p.č. 680/5, p.p.č. 728/15 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, - ve výši 600,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kv v části pozemku p.p.č. 680/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen a návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o. 08 číslo: 00961/RM1418/17 1) souhlasí s umístěním NTL plynovodu dn60 včetně 6 ks plynovodních přípojek do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1649/1 - ostaní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, pro: Strana 19/50

20 RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ IČO v rámci stavby REKO MS Ostrava-Sokolovská +2, I. etapa 2) rozhodla na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle přílohy č. 2 - předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1649/1 - ostaní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen geometrickým plánem ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene: RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem,Klíšská 940, PSČ IČO za účelem zřízení a provozování NTL plynovodu dn60 včetně 6 ks plynovodních přípojek na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky NTL plynovodu dn60 včetně 6 ks plynovodních přípojek + DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle zásad schválených RM usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne ) souhlasí uzavřít dle přílohy č. 4 předloženého materiálu - dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 0810/2012/MJ ze dne s budoucím oprávněným: RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ IČO Strana 20/50

21 4) rozhodla na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle přílohy č. 5 - předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: parc. č. 2468/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2620/98 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2620/19 díl 2 pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN), v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen geometrickým plánem ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene: RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem,Klíšská 940, PSČ IČO za účelem zřízení a provozování NTL plynovodu včetně plynovodních přípojek, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky NTL plynovodu včetně plynovodních přípojek + DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle zásad schválených RM usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne RM_M 21 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu evid.č. 2558/2014/MJ pro Moravskoslezský kraj 08 číslo: 00962/RM1418/17 1) rozhodla uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu evid.č. 2558/2014/MJ ze dne , dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, kterým se doplňuje stavební objekt: SO Žst. Sedlnice - žst. LLJO, železniční spodek, pro stavebníka: Moravskoslezký kraj se sídlem 28.října 117, Ostrava IČO Strana 21/50

čís. 02723/RM1418/40-02786/RM1418/40

čís. 02723/RM1418/40-02786/RM1418/40 40. schůze rady města konané dne 01.12.2015 čís. 02723/RM1418/40-02786/RM1418/40 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Mgr. Michal Mariánek náměstek primátora Strana 1/66 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 8. schůze rady města konané dne 13.01.2015. čís. 00355/RM1418/8-00406/RM1418/8. Statutární město Ostrava rada města.

Usnesení 8. schůze rady města konané dne 13.01.2015. čís. 00355/RM1418/8-00406/RM1418/8. Statutární město Ostrava rada města. 8. schůze rady města konané dne 13.01.2015 čís. 00355/RM1418/8-00406/RM1418/8 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. náměstek primátora Strana 1/47 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

čís. 10887/RM1014/141-10934/RM1014/141

čís. 10887/RM1014/141-10934/RM1014/141 141. schůze rady města konané dne 16.09.2014 čís. 10887/RM1014/141-10934/RM1014/141 Ing. Dalibor Madej náměstek primátora Ing. Jiří Hrabina náměstek primátora Strana 1/46 Přehled usnesení rady města dle

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 04.03.2015. čís. 0166/ZM1418/4-0248/ZM1418/4. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 04.03.2015. čís. 0166/ZM1418/4-0248/ZM1418/4. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 04.03.2015 čís. 0166/ZM1418/4-0248/ZM1418/4 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/80 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 čís. 0133/ZMOb-Sle/1418/7-0147/ZMOb-Sle/1418/7 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

- 0062/RMOb-Mich/1014/49

- 0062/RMOb-Mich/1014/49 49. schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2012 čís. 0045/RMOb-Mich/1014/49-0062/RMOb-Mich/1014/49 Komise pro investice,rozvoj,živ.pr. a spr. majetku Ing. Vladimír Kozel Redakční rada Michálkovického

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013 čís. 0349/ZMOb-Sle/1014/15-0371/ZMOb-Sle/1014/15 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/16 Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení 48. mimořádné schůze rady města konané dne 25.06.2014. čís. 10412/RMm1014/48-10427/RMm1014/48. Statutární město Ostrava rada města.

Usnesení 48. mimořádné schůze rady města konané dne 25.06.2014. čís. 10412/RMm1014/48-10427/RMm1014/48. Statutární město Ostrava rada města. 48. mimořádné schůze rady města konané dne 25.06.2014 čís. 10412/RMm1014/48-10427/RMm1014/48 Ing. Petr Kajnar primátor Ing. Dalibor Madej náměstek primátora Strana 1/10 Přehled usnesení rady města dle

Více

- 3054/RMOb-Sle/1014/52

- 3054/RMOb-Sle/1014/52 52. schůze rady městského obvodu konané dne 07.02.2013 čís. 3024/RMOb-Sle/1014/52-3054/RMOb-Sle/1014/52 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/22 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015 čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/40 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.06.2015. čís. 0376/ZM1418/6-0505/ZM1418/6. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.06.2015. čís. 0376/ZM1418/6-0505/ZM1418/6. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.06.2015 čís. 0376/ZM1418/6-0505/ZM1418/6 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/111 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

Usnesení 145. schůze rady města konané dne 21.10.2014. čís. 11194/RM1014/145-11259/RM1014/145. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 145. schůze rady města konané dne 21.10.2014. čís. 11194/RM1014/145-11259/RM1014/145. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 145. schůze rady města konané dne 21.10.2014 čís. 11194/RM1014/145-11259/RM1014/145 Ing. Petr Kajnar primátor Ing. Dalibor Madej náměstek primátora Strana 1/49 Přehled usnesení rady města dle čísel ze

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

P O Z V Á N Í. ČASOVÝ ROZVRH: 9.00 hod. - zahájení - Ing. Petr Kajnar, primátor - schválení programu zasedání - určení ověřovatelů zápisu

P O Z V Á N Í. ČASOVÝ ROZVRH: 9.00 hod. - zahájení - Ing. Petr Kajnar, primátor - schválení programu zasedání - určení ověřovatelů zápisu Pozvání zveřejňujeme 10 dnů před konáním zastupitelstva STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA V Ostravě dne 12. 3. 2008 P O Z V Á N Í na 16. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 26. března 2008 v 9.

Více

- 0176/RMOb-Mich/1014/59

- 0176/RMOb-Mich/1014/59 59. schůze rady městského obvodu konané dne 06.05.2013 čís. 0159/RMOb-Mich/1014/59-0176/RMOb-Mich/1014/59 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

- 0065/RMOb-Mich/1418/5

- 0065/RMOb-Mich/1418/5 5. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0052/RMOb-Mich/1418/5-0065/RMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 čís. 2413/RMOb-Vit/1014/84-2424/RMOb-Vit/1014/84 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28.01.2015. čís. 0130/ZM1418/3-0165/ZM1418/3. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28.01.2015. čís. 0130/ZM1418/3-0165/ZM1418/3. Statutární město Ostrava zastupitelstvo města 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28.01.2015 čís. 0130/ZM1418/3-0165/ZM1418/3 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/43 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Usnesení 138. schůze rady města konané dne 26.08.2014. čís. 10600/RM1014/138-10782/RM1014/138. Statutární město Ostrava rada města.

Usnesení 138. schůze rady města konané dne 26.08.2014. čís. 10600/RM1014/138-10782/RM1014/138. Statutární město Ostrava rada města. 138. schůze rady města konané dne 26.08.2014 čís. 10600/RM1014/138-10782/RM1014/138 Ing. Petr Kajnar primátor Ing. Jiří Hrabina náměstek primátora Strana 1/196 Přehled usnesení rady města dle čísel ze

Více

čís. 01662/RM1418/27-01763/RM1418/27

čís. 01662/RM1418/27-01763/RM1418/27 27. schůze rady města konané dne 30.06.2015 čís. 01662/RM1418/27-01763/RM1418/27 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. náměstek primátora Strana 1/92 Přehled usnesení rady města dle

Více

Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje. Katastrální území

Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje. Katastrální území Usnesení č. 50/3829 - Příloha č. 2 Strana 1 Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní Způsob a rozsah dotčení Základní cena v Kč

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A USNESENÍ 77. schůze konaná dne 27.10.2008 ---------------------------- čís. 5660/77-5733/77 Ing. Petr KAJNAR primátor RNDr. Lukáš ŽENATÝ, Ph.D. náměstek primátora

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.09.2013 čís. 0372/ZMOb-Vit/1014/18-0397/ZMOb-Vit/1014/18 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 20. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 12. září 2011 čís. usn. 626/20 654/20 Ing. arch.

Více

čís. 01768/RM1418/28-01908/RM1418/28

čís. 01768/RM1418/28-01908/RM1418/28 28. schůze rady města konané dne 27.07.2015 čís. 01768/RM1418/28-01908/RM1418/28 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/132 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0295/RMOb-Vit/1418/12-0320/RMOb-Vit/1418/12 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

- 0506/RMOb-Mich/1014/82

- 0506/RMOb-Mich/1014/82 82. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2014 čís. 0497/RMOb-Mich/1014/82-0506/RMOb-Mich/1014/82 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Svinov. Usnesení. 9. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 19.1.2015 84/9/15 97/9/15

Statutární město Ostrava městský obvod Svinov. Usnesení. 9. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 19.1.2015 84/9/15 97/9/15 Statutární město Ostrava městský obvod Svinov Usnesení 9. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 19.1.2015 84/9/15 97/9/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarosta 1

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 54. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 12. srpna 2013 čís. 769/54 787/54 1/7 769/54 Rada městského obvodu Martinov 12. srpna 2013

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město USNESENÍ okres z 18. Ostrava schůze - rady město města konané dne 08.06.2015 Rada a) bere na vědomí 1. zprávu PČR, obvodní oddělení

Více

Usnesení 13. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2015

Usnesení 13. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2015 13. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2015 čís. 0321/RMOb-Vit/M1418/13-0326/RMOb-Vit/M1418/13 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 2 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.09.2014. - 0622/ZMOb-Sle/1014/24

Usnesení 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.09.2014. - 0622/ZMOb-Sle/1014/24 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.09.2014 čís. 0592/ZMOb-Sle/1014/24-0622/ZMOb-Sle/1014/24 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/15 Přehled

Více

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0013/ZMOb-MH/1418/2-0024/ZMOb-MH/1418/2 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

čís. 01564/RM1418/26-01661/RM1418/26

čís. 01564/RM1418/26-01661/RM1418/26 26. schůze rady města konané dne 23.06.2015 čís. 01564/RM1418/26-01661/RM1418/26 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. náměstek primátora Strana 1/95 Přehled usnesení rady města dle

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

čís. 01079/RM1418/19-01155/RM1418/19

čís. 01079/RM1418/19-01155/RM1418/19 19. schůze rady města konané dne 21.04.2015 čís. 01079/RM1418/19-01155/RM1418/19 Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. náměstek primátora Strana 1/77 Přehled usnesení rady města

Více

0987/RMOb-Sle/1418/20-1029/RMOb-Sle/1418/20

0987/RMOb-Sle/1418/20-1029/RMOb-Sle/1418/20 20. schůze rady městského obvodu konané dne 16.09.2015 čís. 0987/RMOb-Sle/1418/20-1029/RMOb-Sle/1418/20 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta Strana

Více

Usnesení č. 118/7762 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 8. Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Usnesení č. 118/7762 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 8. Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 118/7762 Příloha č. 2 Strana 1 Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Katastrální území Způsob a rozsah dotčení pozemku

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 22.3.2010 378/20z předložený program 20. zasedání Zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 čís. 2470/RMOb-Vit/1014/86-2498/RMOb-Vit/1014/86 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

čís. 01909/RM1418/29-02075/RM1418/29

čís. 01909/RM1418/29-02075/RM1418/29 29. schůze rady města konané dne 25.08.2015 čís. 01909/RM1418/29-02075/RM1418/29 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/153 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení. Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2013. 3360/RMOb-Sle/1014/60-3429/RMOb-Sle/1014/60

Usnesení. Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2013. 3360/RMOb-Sle/1014/60-3429/RMOb-Sle/1014/60 60. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2013 čís. 3360/RMOb-Sle/1014/60-3429/RMOb-Sle/1014/60 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/50 Přehled usnesení rady

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015

Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 čís. 0313/ZMOb-Vit/1014/16-0340/ZMOb-Vit/1014/16 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení 7.10.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení 7.10.2015 Číslo jednání: JedNR3-24/2015 Datum jednání: 07.10.2015 Program jednání (USN-R3-536/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku,

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 4. Změna rozpočtu roku 2012 rozpočtové opatření č. 4/2012; Bytové záležitosti (tisk R/423, R/429)

U S N E S E N Í. 4. Změna rozpočtu roku 2012 rozpočtové opatření č. 4/2012; Bytové záležitosti (tisk R/423, R/429) U S N E S E N Í z 38. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 25. dubna 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Provoz MŠ Kojetín, příspěvkové

Více

Usnesení č. 69/5663 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 12. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Usnesení č. 69/5663 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 12. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 69/5663 Příloha č. 1 Strana 1 Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní 1) Zřízení budoucího věcného břemene

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3463. k informaci o aktuálním stavu projektu výstavby BONDY

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Město Kravaře. usn. čís. 5. 36/2015 5.43/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 5. 36/2015 5.43/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 4. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 5. 36/2015 5.43/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více