Památky světového dědictví v České republice... aneb Obecné souvislosti památky UNESCO a otázky financování. Věra Kučová Národní památkový ústav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Památky světového dědictví v České republice... aneb Obecné souvislosti památky UNESCO a otázky financování. Věra Kučová Národní památkový ústav"

Transkript

1 Památky světového dědictví v České republice... aneb Obecné souvislosti památky UNESCO a otázky financování Věra Kučová Národní památkový ústav (www.npu.cz)

2 Co je UNESCO a jak vzniká Seznam světového (kulturního a přírodního) dědictví (UNESCO) tj. World Heritage List / Liste du patrimoine mondial

3 UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation Organizace Spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO - založeno v Londýně, nyní v Paříži. (OSN/UN oficiálně od United Nations Day) Hlavní orgán UNESCO - Generální konference UNESCO, každé 2 roky. Výkonný výbor UNESCO - zástupci 58 členských států, 2 x ročně členských a 8 přidružených států + zástupce Stále delegace při UNESCO, národní komise pro spolupráci s UNESCO. Česká komise pro UNESCO - poradní orgán vlády

4 UNESCO - hlavní nástroje a dokumenty v oblasti kultury a kulturního dědictví Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu (1954) a její Protokoly = tzv. Haagská úmluva (v ČR 1958); Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků (1970, v ČR 1990); Úmluva na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví (1972, v ČR 1991) Úmluva na ochranu kulturního dědictví pod vodou (2001) Úmluva na ochranu světového nemateriálního dědictví (2003, v ČR 2009) Úmluva na ochranu a podporu diversity kulturních projevů (2005, v ČR 2010)

5 Úmluva na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví (1972) Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage I. Definice kulturního a přírodního dědictví II. Národní ochrana a mezinárodní ochrana kult. a přír. dědictví III. Mezivládní výbor pro ochranu světového kult. a přír. dědictví IV. Fond na ochranu světového kult. a přír. dědictví V. Podmínky a opatření pro mezinárodní pomoc VI. Vzdělávací programy VII. Zprávy VIII. Závěrečná ustanovení (Celkem 38 článků Úmluvy)

6 Úmluva na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví (1972) Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage I. Definice kulturního a přírodního dědictví II. Národní ochrana a mezinárodní ochrana kult. a přír. dědictví III. Mezivládní výbor pro ochranu světového kult. a přír. dědictví IV. Fond na ochranu světového kult. a přír. dědictví V. Podmínky a opatření pro mezinárodní pomoc VI. Vzdělávací programy VII. Zprávy VIII. Závěrečná ustanovení

7 Úmluva na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví (1972) Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage Dva hlavní principy: 1. každý signatářský stát v ní uznává, že je především jeho povinností zajistit ochranu světového dědictví, které se nachází na jeho území; 2. všechny státy uznávají svůj úkol spolupracovat při ochraně tohoto společného dědictví.

8 Úmluva na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví (1972) Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage I. Definice kulturního a přírodního dědictví II. Národní ochrana a mezinárodní ochrana kult. a přír. dědictví III. Mezivládní výbor pro ochranu světového kult. a přír. dědictví IV. Fond na ochranu světového kult. a přír. dědictví V. Podmínky a opatření pro mezinárodní pomoc VI. Vzdělávací programy VII. Zprávy VIII. Závěrečná ustanovení

9 Mezivládní výbor pro světové dědictví (World Heritage Committee) orgán s 21 členy, volený ze zástupců smluvních států; rozhoduje, která památka se stane světovou památkou; určuje pravidla pro sestavování jejich seznamu; může vyhlašovat a doplňovat kritéria pro zařazování lokalit na Seznam světového dědictví a pravidla pro přípravu kontrolních zpráv; může památky z tohoto seznamu vyškrtávat a za tím účelem může památky kontrolovat a navrhovat nápravná opatření, jsou-li zjištěny nedostatky.

10 Základním předpokladem pro zápis na Seznam světového dědictví je tzv. vynikající univerzální hodnota ( OUV - outstanding universal value) Kritéria, na jejichž základě je statek zapsán na Seznam světového dědictví (a odůvodnění zápisu podle těchto kritérií) Prohlášení o integritě a autenticitě Informace o kvalitní ochraně a správě (managementu) Podle čl. 12: Skutečnost, že statek patřící ke kulturnímu či přírodnímu dědictví nebyl zahrnut do jednoho ze dvou seznamů (Seznam světového dědictví nebo Seznam světového dědictví v nebezpečí) nebude v žádném případě vykládána tak, že nemá výjimečnou světovou hodnotu pro jiné účely než jsou ty, které vyplývají ze zahrnutí do těchto seznamů.

11 Seznam světov tového dědictví World Heritage List 190 států smluvními státy Úmluvy k Celkem 981 lokalit ve 160 státech (2013/2014) z toho: 759 památek/lokalit kulturních 193 památek/ lokalit přírodních 29 tzv. památek/lokalit smíšených

12 Seznam světov tového dědictví World Heritage List rámcové rozložení lokalit na mapě světa

13 WHL rámcové rozložení lokalit na mapě Evropy

14 Seznam světov tového dědictví World Heritage List 190 států smluvními státy Úmluvy k Celkem 981 lokalit ve 160 státech (2013/2014) z toho: 759 památek/lokalit kulturních 193 památek/ lokalit přírodních 29 tzv. památek/lokalit smíšených 44 lokalit zároveň na WHiDList (Seznam svět.dědictví v nebezpečí / ohrožení) 193 statků v kategorii města v 74 státech; 112 takových v regionu Evropa a Severní Amerika 85 kulturních krajin v 54 státech (43 ve 22 státech E. a SA)

15 Status světového dědictví - prestižní ocenění, které je těžké získat, ale lze je ztratit Smyslem nominace a zápisu na Seznam světového dědictví je uchovávat toho dědictví ve prospěch celého lidstva. Nominace je výrazem závazku daného státu.

16 Seznam světového dědictví v nebezpečí World Heritage in Danger List / La Liste du patrimoine mondial en péril Region Evropa a Severní Amerika (stav 2014) Gruzie: Bagrati Cathedral and Gelati Monastery Historical Monuments of Mtskheta Srbsko: Medieval Monuments in Kosovo Velká Británie : Liverpool Maritime Mercantile City USA: Everglades National Park PRINCIPY: a) daný statek je již zapsán na WHL b) statek je ohrožen závažným a přesně určeným nebezpečím, c) uchování...si vyžádá rozsáhlé akce, d) statek se stal předmětem žádosti pomoc v souladu s Úmluvou; (žádost o zápis WHiDL může podat i Sekretariát nebo kterýkoli z členů Výboru). KRITÉRIA - nebezpečí prokázané - nebezpečí potenciální

17 Úmluva na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví (1972) Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage I. Definice kulturního a přírodního dědictví II. Národní ochrana a mezinárodní ochrana kult. a přír. dědictví III. Mezivládní výbor pro ochranu světového kult. a přír. dědictví IV. Fond na ochranu světového kult. a přír. dědictví V. Podmínky a opatření pro mezinárodní pomoc VI. Vzdělávací programy VII. Zprávy VIII. Závěrečná ustanovení

18 Mezinárodní pomoc International Assistance / L assistance internationale Č Úmluvy Je poskytována výhradně signatářským státům pro ochranu statků světového dědictví, které se nacházejí na jejich území a které jsou nebo by mohly být zapsány na Seznam světového dědictví (t.j. i na indikativních seznamech) Výbor světového dědictví koordinuje a přiznává různé typy mezinárodní pomoci podle žádostí předložených signatářskými státy. Mezinárodní pomoc je pokládána za doplněk národního úsilí..., když není možno zajistit vhodné zdroje na národní úrovni. Okruhy priorit : a) Naléhavá pomoc b) Pomoc při přípravě nominace c) Pomoc při vzdělávání a výzkumu d) Technická spolupráce e) Pomoc v oblasti výchovy, informací a osvěty. Mezinárodní pomoc je převážně financována prostřednictvím Fondu světového dědictví, který je stanoven pro dvouleté období.

19 Fond světového dědictví World Heritage Fund / Fonds du patrimoine mondial Čl Úmluvy -Hlavním příjmem jsou povinné příspěvky členských států Úmluvy; - Dobrovolné příspěvky (další příspěvky členských států nebo od jiných subjektů) - Výnosy z prodeje publikací a materiálů, které produkuje Centrum světového dědictví. Použití pouze na účely určené Výborem světového dědictví a mohou být přiděleny pouze za předpokladu, že Výbor schválí realizaci programu či projektu. Mezinárodní společenství hradí pouze část nákladů na potřebné práce. Vklad státu těžícího z mezinárodní pomoci tvoří podstatný díl zdrojů věnovaných na každý program či projekt. (Výjimka může být udělena, pokud žádajícímu státu jeho zdroje objektivně nedovolují odpovídající spoluúčast.) Každoročně Fond rozdělí přibližně objem cca 4 milionů dolarů. ČR: Český Krumlov, Praha (2002); Průhonický park ( )

20 Hlavní úkoly smluvních států: Čl. 4 a 5 Úmluvy zabezpečit označení těch památek, jež budou prohlášeny za světové památky a jejich ochranu, zachování, prezentování a předání budoucím generacím. přijmout odpovídající právní, vědecká, technická, administrativní a finanční opatření potřebná pro uvedené cíle; vytvořit národní vzdělávací systém v oblasti ochrany, zachování a prezentování kulturního dědictví.

21

22 Úmluva na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví (1972) Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage I. Definice kulturního a přírodního dědictví II. Národní ochrana a mezinárodní ochrana kult. a přír. dědictví III. Mezivládní výbor pro ochranu světového kult. a přír. dědictví IV. Fond na ochranu světového kult. a přír. dědictví V. Podmínky a opatření pro mezinárodní pomoc VI. Vzdělávací programy VII. Zprávy VIII. Závěrečná ustanovení

23 VYHLÁŠKA MK ČR kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (změny vyhl.1999 a 2002) 13 Příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky (k 16 zákona)...(2) Za případ mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní památky, ve kterém může... poskytnout příspěvek ministerstvo kultury, se považuje... případ, kdy kulturní památka a) je prohlášena za NKP, b) je zapsána na Seznamu světového dědictví anebo tvoří součást souboru KP a jejich dochovaného historického prostředí, který je zapsán na Seznamu světového dědictví,... (3) Při obnově národních kulturních památek, kulturních památek zapsaných na Seznamu světového dědictví anebo tvořících součást souboru kulturních památek a jejich dochovaného historického prostředí, který je zapsán na Seznamu světového dědictví,..., lze poskytnout příspěvek až do výše celkových nákladů spojených s obnovou v běžném kalendářním roce,...

24 Příspěvek na výzkum, prezentaci, koncepci péče o světové dědictví

25 Program Podpora pro památky UNESCO Zásady pro čerpání finančních prostředků určují tři prioritní oblasti: - tvorba management plánů, -vědecko-výzkumné aktivity - prezentace, propagace a edukace statků UNESCO Jeho hlavním cílem je dostát závazkům, které ČR vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví....účelem programu je podporovat všestranný rozvoj památek zapsaných na Seznam světového dědictví, které se nacházejí na území ČR.

26 2014 cca 6 milionů Kč

27 Kulturní památky a památková území České republiky k návrhu na zápis připravované a projednávané Památky Velké Moravy - Slovanské hradiště v Mikulčicích kostel sv. Margity Antiochijské v Kopčanech Hornická kulturní krajina Krušnohoří - MONTANREGION Západočeský lázeňský trojúhelník + Lázně Luhačovice (mez. série) Kulturní krajina hřebčína v Kladrubech nad Labem Horský hotel a televizní vysílač Ještěd Žatec město chmele Rozšíření současné světové památky Historické jádro Prahy (+ kostel Nejsv. Srdce Páně, Müllerova vila,..) Skalní skulptury Betlém v Novém lese u Kuksu Pevnost Terezín Industriální soubory v Ostravě Hrad Karlštejn Třeboňské rybníkářské dědictví (Třeboňská rybniční krajina) Renesanční domy ve Slavonicích Ruční papírna ve Velkých Losinách

28 Kulturní památky a památková území České republiky k návrhu na zápis připravované a projednávané Krušnohoří

29 The Fortress Town of Terezín Pevnostní město Terezín

30 Žatec - the Hops Town - Žatec-město chmele

31 Hornická kulturní krajina Krušnohoří Mining Cultural Landscape Erzgebirge/Krušnohoří

32 Základním předpokladem pro zápis na Seznam světového dědictví je tzv. vynikající univerzální hodnota ( OUV - outstanding universal value) Podle čl. 12: Skutečnost, že statek patřící ke kulturnímu či přírodnímu dědictví nebyl zahrnut do jednoho ze dvou seznamů (Seznam světového dědictví nebo Seznam světového dědictví v nebezpečí) nebude v žádném případě vykládána tak, že nemá výjimečnou světovou hodnotu pro jiné účely než jsou ty, které vyplývají ze zahrnutí do těchto seznamů.

33 Děkuji za pozornost. NPÚ - generální ředitelství Valdštejnské nám Praha Fotografie: NPÚ, Ladislav Bezděk, Věra Kučová, Ondřej Malina, Karel Kuča, Czechtourism Mapy: Centrum světového dědictví, Karel Kuča Další zdroje: stránky MK ČR, Centra svět.dědictví

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Světové dědictví Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Ve dnech 17. října až 21. listopadu 1972 se sešla v Paříži Generální konference UNESCO na svém 17. zasedání a přijala Úmluvu

Více

Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích

Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích 1 Vážení vlastníci kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích, velmi si vážíme Vaší osobní iniciativy,

Více

ÚMLUVA O ZACHOVÁNÍ NEMATERIÁLNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ÚMLUVA O ZACHOVÁNÍ NEMATERIÁLNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ÚMLUVA O ZACHOVÁNÍ NEMATERIÁLNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Paříž, 17. října 2003 ÚMLUVA O ZACHOVÁNÍ NEMATERIÁLNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Generální konference Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu,

Více

PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH

PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Ministerstvo pro místní rozvoj odbor územního plánování Ústav územního rozvoje Brno 2002 ÚVOD Ústav územního rozvoje provádí v rámci své činnosti řadu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015 Vláda I. schvaluje Koncepci účinnější

Více

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY UČEBNÍ TEXT Č. 8 PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Helena Čornejová AUTOŘI

Více

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta ekonomicko-správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Památková péče v ČR se zaměřením na okres Jičín Petra Štěrbová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. května 2006 (OR. en) 8668/06 Interinstitucionální spis: 2005/0268 (CNS) CULT 36 COMER 89 COMPET 89 DEVGEN 110 MI 90

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. května 2006 (OR. en) 8668/06 Interinstitucionální spis: 2005/0268 (CNS) CULT 36 COMER 89 COMPET 89 DEVGEN 110 MI 90 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. května 2006 (OR. en) 8668/06 Interinstitucionální spis: 2005/0268 (CNS) CULT 36 COMER 89 COMPET 89 DEVGEN 110 MI 90 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Rozhodnutí Rady o

Více

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988,

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988, 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Změna: 139/1999 Sb. Změna:

Více

U N E S C O - 70. V Ý R O Č Í

U N E S C O - 70. V Ý R O Č Í Informační materiál U N E S C O - 70. V Ý R O Č Í V Z N I K U Co to je UNESCO vznik a historie Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) byla založena 16. 11. 1945 po ukončení druhé

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

Ministerstvo kultury. Kulturní politika

Ministerstvo kultury. Kulturní politika Ministerstvo kultury Kulturní politika Praha, únor 2001 Úvodní slovo ministra kultury Vážení čtenáři, usnesením ze dne 28. dubna 1999 č. 401 mi vláda mj. uložila předložit v termínu do 31. prosince 2000

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek: - Program záchrany architektonického dědictví - Havarijní program - Program péče o

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

RYBNÍKY LVA JAKO VÝZNAMNÁ SOUČÁST KRAJINNÉ PAMÁTKY UNESCO FISHPONDS IN LEDNICE VALTICE CULTURAL LANDSCAPE, IMPORTANT PART OF UNESCO CULTURAL MONUMENT

RYBNÍKY LVA JAKO VÝZNAMNÁ SOUČÁST KRAJINNÉ PAMÁTKY UNESCO FISHPONDS IN LEDNICE VALTICE CULTURAL LANDSCAPE, IMPORTANT PART OF UNESCO CULTURAL MONUMENT RYBNÍKY LVA JAKO VÝZNAMNÁ SOUČÁST KRAJINNÉ PAMÁTKY UNESCO FISHPONDS IN LEDNICE VALTICE CULTURAL LANDSCAPE, IMPORTANT PART OF UNESCO CULTURAL MONUMENT ING. EVA HORSÁKOVÁ Biosferická rezervace Dolní Morava,

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

Biosférická rezervace Dolní Morava

Biosférická rezervace Dolní Morava Petr Čupa Biosférická rezervace Dolní Morava Celosvětová síť biosférických rezervací je pestrá mozaika jedinečných území, která jsou součástí světového přírodního a kulturního dědictví. Svou podstatou

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra humanitních věd

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra humanitních věd Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Diplomová práce Drobné církevní stavby (terénní výzkum v regionu Posázaví) Vypracovala: Gabriela Antošová Vedoucí

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH III. PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR duben 2014 Obsah 1. Finanční prostředky na období 2014-2020... 2 2.

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více