ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES"

Transkript

1 ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CZECH NATIONAL COMMITTEE COMITÉ NATIONAL TCHÉQUE STANOVY Českého národního komitétu ICOMOS, z.s. Tyto stanovy, upravené ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), byly schváleny Plenárním zasedáním dne Název a hlavní činnost spolku A) Spolek užívá od svého založení v roce 1965 tradiční název Český národní komitét ICOMOS. K němu je nyní připojen doplněk zapsaný spolek ve zkratce z.s., úplný název zní: Český národní komitét ICOMOS, z.s. B) Český národní komitét ICOMOS je nevládní nezisková organizace, zaměřená na ochranu hmotného kulturního dědictví, historických sídel, jejich prostředí a kulturní krajiny. Je součástí a podílí se na činnosti mezinárodní nevládní organizace ICOMOS - Mezinárodní rady památek a sídel se sídlem v Paříži. Rozšiřováním své členské základny a svojí činností podporuje Český národní komitét ICOMOS odborné poznávání, metody dokumentace a vědecky podložené metodiky, techniky, technologie a etiku péče o kulturní dědictví a upozorňuje příslušné orgány i veřejnost na případy jeho nevhodného využívání, devastace či zániku jeho hodnot. Vytváří a posiluje mezinárodní vztahy v oboru památkové péče, v rozvoji jeho teorie a praxe a v mezinárodní výměně pozitivních zkušeností. Usiluje o maximální popularizaci a trvale udržitelné zapojování památek a sídel do života současné společnosti. Získává mezinárodní právní dokumenty, charty, doporučení, hlavně dokumenty UNESCO a ICOMOS a podílí se na jejich překladech a zveřejňování v českém jazyce. Touto cestou usiluje o aplikaci mezinárodně uznané teorie, metodologie a vědecky ověřených technik a technologií při záchraně, konzervaci a péči o české kulturní dědictví. C) Podílí se na poznávání a identifikaci hodnot památkového fondu jako podkladu pro zařazování nejvýznamnějších českých kulturních statků na Seznam světového dědictví UNESCO a sleduje monitoring jejich stavu. Zároveň podporuje a svými odbornými stanovisky má účast na péči o tyto statky. 1/5

2 2 Cíle a aktivity, Formy naplňování hlavní činnosti spolku A) Komitét podporuje na národní a mezinárodní úrovni poznávání, užívání, evidenci, ochranu, konzervaci a prezentaci památek, jejich souborů, sídel a krajiny. B) Podporuje a podílí se na vypracování a přijetí mezinárodních doporučení a dokumentů z oblasti péče o kulturní dědictví, šíří a vysvětluje jejich obsah. Přispívá k rozvoji teorie a praxe oboru památkové péče, tvorbě výchovných programů a posilování vnímavosti veřejnosti vůči hodnotám kulturního dědictví. C) Na národní úrovni komitét vypracovává a realizuje svůj vlastní program činnosti v souladu s cíli a aktivitami ICOMOS. Provádí a naplňuje rezoluce přijaté Generálním shromážděním ICOMOS a uskutečňuje doporučení Konzultativního a Exekutivního komitétu této mezinárodní nevládní organizace. Vyhledává, navrhuje a doporučuje vhodné odborníky do mezinárodních vědeckých výborů ICOMOS. D) Podílí se na úloze ICOMOS jako odborného poradce UNESCO ve věcech kulturního dědictví. Na národní úrovni podává svá doporučení k návrhům na zápis českých památek na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví a na žádost mezinárodního sekretariátu ICOMOS navrhuje své členy, případně další vhodné odborníky, do hodnotících misí a k zajištění reaktivního monitoringu stavu statků na tento seznam zapsaných. E) Pro uskutečňování těchto cílů organizuje porady, konference, kolokvia, exkurze, výstavy nebo setkání s širší veřejností. Publikuje a všestranně rozšiřuje informace z oblasti péče o kulturní dědictví. Sídlem komitétu je Praha. 3 Sídlo sdružení 4 Členská agenda, seznam členů Komitét je otevřený pro všechny fyzické a právnické osoby, které splňují podmínky členství dané tímto Statutem. A) Komitét je složen z členů a. individuálních (fyzické osoby), platící příspěvky b. kolektivních (právnické osoby), platící příspěvky c. čestných. 2/5

3 B) Pro přijetí člena je nutné doporučení alespoň dvou individuálních členů komitétu. C) Pro individuální a kolektivní členství je nutný souhlas nadpoloviční většiny Řídícího výboru. Odmítnutý kandidát se může odvolat k Plenárnímu zasedání. D) Čestné členství může být uděleno na návrh kteréhokoliv člena komitétu osobě, která má vynikající zásluhy o ochranu kulturního dědictví doma i v zahraničí; čestné členy volí Plenární zasedání. Čestní členové naplatí příspěvky, jejich příspěvky jsou placeny spolkem. E) Kolektivní (pokud v tomto případě nejde o fyzickou osobu) členové určí osobu, která je bude reprezentovat při jednání komitétu. F) Členskou agendu vedou a nahlížet do ní mohou jen členové spolku. G) Členství v komitétu zaniká a. vystoupením, které podává člen písemně, b. v důsledku neuhrazení členských příspěvků i přes opakované upozornění sekretáře c. z rozhodnutí Řídícího výboru o vyloučení z vážných důvodů; vyloučený člen se může odvolat k Plenárnímu zasedání, d. úmrtím. 5 Práva a povinnosti členů A) Každý člen má právo být přítomen na Plenárních zasedáních, volit orgány komitétu, podávat dotazy a návrhy, diskutovat a účastnit se všech ostatních akcí pořádaných komitétem B) Individuální a kolektivní členové platí roční příspěvky určené Plenárním zasedáním a dalšími propozicemi ICOMOS. 6 Příjmy komitétu a poplatky A) Každý rok před 1. květnem zaplatí každý člen členský poplatek prostřednictvím komitétu do mezinárodního sekretariátu ICOMOS v Paříži navýšený o poplatek ke krytí režijních výdajů národního komitétu. B) Příjmy komitétu tvoří členský poplatek (část na krytí režijních výdajů), dary fyzických a právnických osob, účelové dotace na činnost spolků a na výzkumnou činnost. 3/5

4 7 Struktura komitétu A) Orgány komitétu jsou: a. Plenární zasedání, resp. valná hromada b. řídící (exekutivní) výbor, c. president, d. vicepresidenti, e. generální sekretář plnící i funkci pokladníka B) Plenární zasedání komitétu zahrnuje všechny členy, kteří se scházejí nejméně jednou za rok. Je usnášeníschopné při přítomnosti alespoň třetiny členů. Rozhoduje prostou většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas presidenta. Plenární zasedání volí Řídící výbor, presidenta a vicepresidenty, generálního sekretáře, čestné členy, rozhoduje o odvoláních podle 4, odst. G), písm.c., schvaluje program činnosti komitétu, zprávy o činnosti, rezoluce, memoranda a další dokumenty. Plenární zasedání svolává president nebo může být svoláno mimořádně na žádost třetiny členů komitétu. C) Řídící výbor má 12 členů z řad členů podle 4 odst. A). písm. a, kteří jsou voleni Plenárním zasedáním. Je odpovědný za činnost komitétu a naplňuje přijatý program činnosti, rozhoduje o členství v komitétu a zániku členství podle 4. Zastupuje komitét při mezinárodních jednáních a jeho členové zároveň mají hlasovací právo při Generálním shromáždění ICOMOS. Je volen na 3 roky. Řídící výbor se schází dle potřeby, nejméně jednou za rok. Je usnášeníschopný při přítomnosti alespoň poloviny svých členů, rozhoduje prostou většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas presidenta. Jednání řídícího výboru svolává president, nebo jím pověřený vicepresident, případně může být svoláno mimořádně na žádost třetiny členů výboru. Řídící výbor může zřizovat komise nebo pracovní skupiny trvalé či ad hoc pro řešení vybraných problémů. K jejich práci mohou být přizváni i odborníci, kteří nejsou členy komitétu. D) President svolává a řídí jednání Plenárního zasedání a schůze Řídícího výboru. Zastupuje Český národní komitét ICOMOS na veřejnosti v České republice i v zahraničí. Z členů komitétu jmenuje sekretáře. V nepřítomnosti jej zastupuje vicepresident, kterého určí. E) Vicepresidenti pomáhají presidentovi v zajištění základních činností komitétu. Vicepresident pro vědeckou činnost rozvíjí participaci komitétu na významných vědeckých aktivitách a organizuje odborné akce pořádané komitétem. Vicepresident pro organizaci zajišťuje ve spolupráci s generálním sekretariátem organizační, administrativní a prezentační činnosti komitétu. F) Sekretariát tvoří generální sekretář volený Plenárním zasedáním a podle potřeby administrativní pracovníci. Sekretariát vyřizuje běžnou agendu ICOMOS, připravuje schůze Řídícího výboru a jednání Plenárního zasedání, zajišťuje publikaci zprávy o činnosti komitétu a správu webových stránek komitétu. 4/5

5 G) Generální sekretář je volen plenárním zasedáním. Vedle organizačního zajištění spravuje účet, výběr členských poplatků a administraci příjmů. Ve spolupráci s vicepresidenty a dalšími členy spolku vyhledává zdroje financování v souladu s těmito stanovami. 8 Délka funkčního období Řídící výbor, president, vicepresidenti a generální sekretář jsou voleni na 3 roky. 9 Dobrovolnost činnosti Veškeré funkce v rámci orgánů komitétu jsou dobrovolné a nehonorované. Odborná a expertní činnost členů související s hlavním posláním spolku je rovněž vykonávána dobrovolně, bez nároku na jakékoliv odměny a výhody. 10 Stanovy a jejich změny Stanovy komitétu a jejich změny schvaluje Plenární zasedání. 11 Ukončení činnosti spolku Komitét může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě usnesení plenárního zasedání. Do 6 měsíců je nutno uskutečnit finanční vypořádání. 12 Platnost stanov A) Tyto stanovy vstupují v platnost v okamžiku jejich schválení Plenárním zasedáním. Schválením těchto stanov zároveň pozbývá platnosti Statut Českého národního komitétu ICOMOS schválený 7. června 2008 B) Vše ostatní, co nebylo jmenovitě upraveno těmito stanovami, se řídí platnou právní úpravou České republiky. V Praze dne /5