I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace"

Transkript

1

2 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Muzeum města Brna, jehož posláním je péče o kulturní dědictví druhého největšího města naší země, a to jak v podobě muzejních sbírek, tak i nejvýznamnějších nemovitých památek na jeho území, naplňovalo i v roce 2013 účel svého zřizování v těžkých ekonomických podmínkách dvouletého období redukovaného příspěvku zřizovatele o 20%, tj. s rozpočtem o cca tis. Kč v každém z obou let nižším. V roce 2012 se organizaci za cenu drastických úsporných opatření a zapojením rezervního fondu vyrovnaného hospodaření podařilo dosáhnout. I přes veškerá úsporná opatření, která znamenala omezení některých činností a služeb i snížení odborného potenciálu muzea, a přes vynaložení maximálního programového a organizačního úsilí jak odborné, tak i provozní složky organizace, se jí v roce 2013 nepodařilo udržet vyrovnané hospodaření a skončila ve ztrátě tis. Kč. Rozhodující příčinou tohoto negativního výsledku hospodaření jsou zvýšené provozní náklady způsobené uvedením do provozu rekonstruovaných částí hradu Špilberku, zejména Jižního křídla s výstavními a dalšími nebytovými prostorami (v užívání od června 2013), které jsou ve výši tis. Kč, a s ním související zvýšené osobní náklady na dozor, údržbu a ostrahu o tis. Kč. K tomu je třeba přičíst zvýšené provozní náklady objektu depozitářů ve Vyškově, které v roce 2013 činily cca tis. Kč. Ačkoliv v předchozích letech organizace do rozpočtu účelové dotace pokrytí zvýšených provozních nákladů získala (3 591 tis. Kč na JZ bastion a 605 tis. Kč na stálou expozici Vulcanalia - také tyto účelové finanční prostředky byly v létech 2012 a 2013 alikvotně kráceny), na pokrytí provozních nákladů spojených s uvedením nově rekonstruovaných částí hradu do provozu a s objektem Vyškov neobdržela účelové finanční prostředky v letech 2012 a 2013 žádné. Tato skutečnost znamenala další zatížení již tak napjatého rozpočtu organizace postiženého 20% snížením příspěvku zřizovatele. Další příčinou ztráty je situace v oblasti příjmů. Ve finančním plánu organizace pro rok 2013 byly zahrnuty výnosy z pronájmů nebytových prostor v rekonstruované části hradu ve výši tis. Kč. Původní plánovaný termín dokončení rekonstrukce hradu a tím i předání prostor určených k pronájmům (listopad 2012) byl posunut až na červen 2013, aniž by organizace mohla tuto skutečnost jakkoliv ovlivnit. Získat nájemce těchto prostor se podařilo až po opakovaném vyhlášení záměru pronájmu ke konci roku 2013 (v případě restaurace a kavárny - cukrárny) resp. počátkem roku následujícího (v případě design shopu). Výnos pronájmů nebytových prostor v Jižním křídle tak byl v roce 2013 v řádu desítek tisíc Kč. Vzhledem k nejistotě v termínu uzavření nájemních smluv nebylo možno již od podzimu roku 2013 realizovat krátkodobé pronájmy těchto prostor a zájemce o jednorázové krátkodobé

3 pronájmy zejména v předvánočním období byla organizace nucena odmítat. Odhadovaná ztráta příjmů z těchto pronájmů činí cca 200 tis. Kč. Celkový rozdíl plánovaných a skutečně dosažených příjmů - výnosů představuje částku téměř 800 tis. Kč. Tržby ze vstupného z výstav v Jižním křídle činily v období červen až prosinec 2013 cca 700 tis. Kč, zatímco náklady na pořízení vstupní výstavy a zejména provozní roční náklady obou výstavních prostor (teplo, světlo, úklid, dozor, ostraha apod.) činí více jak jeden milion korun. Dlouho očekávaná významná změna v podobě dokončení rekonstrukce Jižního křídla a dalších částí hradu Špilberku a jejich otevření veřejnosti, spolu se zajišťováním provozu vily Tugendhat, Měnínské brány a v neposlední řadě také objektu depozitářů ve Vyškově, přišla ve velmi složitém období a přinesla sebou velké problémy, s jejichž následky se organizace bude vyrovnávat v následujícím roce. Nemalého programového a organizačního úsilí jak odborné, tak i provozní složky organizace bylo po celé toto období vynakládáno s cílem zachovat postavení Muzea města Brna jako významné kulturně vzdělávací instituce i cíle turistického ruchu. V tomto duchu probíhalo plnění Plánu činnosti na rok 2013, rozpracovaného do specifických oblastí muzejní práce - sbírkotvorné, tezaurační a prezentační i do všech dalších činností. 1. Oblast sbírkotvorná v sobě zahrnovala výzkumné aktivity v jednotlivých historických disciplínách zastoupených odbornými pracovišti Muzea města Brna. Oddělení archeologie provádělo záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci kanalizace na ul. Schodová a zejména se soustředilo na pokračování II. etapy záchranného archeologického výzkumu prováděného v souvislosti s rekonstrukcí objektu Hlídka 4 na území NKP Špilberk. Vypracování a odevzdáním nálezové zprávy investorovi byl dokončen záchranný archeologický výzkum jižního křídla hradu Špilberk. V prvním pololetí roku proběhla revize všech nálezových zpráv z archeologických a stavebně-historických výzkumů na hradě Špilberku z let a při ní byla zkompletována fotografická a plánová dokumentace doplněná z dalších dostupných zdrojů (archiv NPÚ ÚOP v Brně, Archiv města Brna). Archeologicky prozkoumané plochy byly zaneseny do nově vytvořeného digitálního mapového informačního systému areálu Špilberku a vytvořila se tak základní databáze dochovaných historických terénů Špilberku včetně jejich přesné prostorové identifikace. Vzhledem ke změně technologie centrální databáze Státního archeologického seznamu ČR (přechod na on-line verzi), bylo ze strany správce SAS ČR Národního památkového ústavu rozhodnuto od provedení pravidelné roční aktualizace oborově relevantních dat pro rok 2013 upustit. Při práci na víceletém projektu rozvoje archeologického modulu Internetové

4 encyklopedie dějin Brna, podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož nositelem je Masarykova univerzita, byl ve spolupráci s firmou T-mapy vyhodnocen dosavadní provoz její mapové aplikace a na základě připomínek uživatelů bylo provedeno několik drobných změn a současně byl aktualizován soubor prostorově identifikovaných archeologických lokalit z území města Brna. Oddělení historie nadále pokračovalo v rozpracovaných výzkumných úkolech zaměřených na studium témat z dějin Brna a k dějinám Špilberku. Dokončeno bylo studium pramenů a literatury a do tisku ve Forum Brunense odevzdána stať popisující tři brněnské barokní ohňostroje. Heuristika, studium pramenů, literatury a sbírek se aktuálně zaměřily na přípravu výstavy Velká válka aneb začalo to v Sarajevu k 100. výročí první světové války plánované na rok 2014, jako součást velkého výstavního projektu Velká válka, na němž se kromě Muzea města Brna podílejí Technické muzeum v Brně, Moravské zemské muzeum, Národní technické muzeum v Praze, Vojenský historický ústav Praha a SZ Konopiště. Výzkumem a studiem pramenů a literatury pro připravovanou studii na téma Duchovní správa na Špilberku se zapojilo do činnosti autorského kolektivu projektu zpracování monografie o dějinách Špilberku, připravovaného v součinnosti Archivu města Brna a Muzea města Brna. V rámci studia a zhodnocení sbírek probíhalo při zpracování fotografií a negativů z nacistické přestavby Špilberku srovnání s materiály v Moravském zemském archivu a v Moravské zemské knihovně. Studium archivních pramenů a odborné literatury probíhalo dále také při ověřování determinace položek brněnské provenience ve fotoarchivu se zaměřením na vývoj ulic Skřivanova, Jiráskova, Masarykova, Květinářská, Polní, Kopečná/Studánka a Mendlova náměstí, pro doplňování dokumentace k pamětním deskám Stanislava Porhajma na ul. Bubeníčkova, Františka Geislera na ul. Geislerova a MUDr. Josefa Kaleckého na ul. Kaleckého na území MČ Židenice a pro ověřování úmrtí obětí II. světové války k obnově zničeného pomníku na ul. Zeiberlichova (MČ Soběšice), i pro získávání dat k doplňování do stávajících sekcí Internetové encyklopedie dějin Brna (11 položek v sekci Události, 18 položek v sekci Osobnosti). Pro výklad průvodců v turistickém minibusu provozovaném Turistickým informačním centrem města Brna byly vytvořeny texty k pravoslavnému chrámu sv. Václava, říčním lázním Riviéra a k pivovaru Starobrno. Oddělení dějin umění výzkumnou činnost pozastavilo z důvodu upřednostnění přípravy plánovaných výstav i výstav realizovaných mimo plán při redukovaném stavu jeho odborných pracovníků. Oddělení dějin architektury se pokračováním v heuristice, studiu a excerpci archivních

5 fondů a dalších pramenů věnovalo vědeckovýzkumným projektům Život a dílo architekta Emila Králíka, Jan Vaněk a jeho práce pro Pražský hrad, s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze dále spolupracovalo na řešení vědeckovýzkumného projektu Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí. Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu v rámci programu NAKI , s nímž souviselo i pokračování v práci na projektu Činnost a zhodnocení bývalého Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně prioritním zaměřením na ediční činnost ústavu a rešerší bibliografie k tématu zpracovávanému v rámci programu NAKI. Naproti tomu neprobíhala spolupráce na vědeckovýzkumném projektu Architekt František Kalivoda Korespondence, podmíněná přidělením grantu Ústavu dějin umění AV ČR jako nositeli projektu od Grantové agentury ČR. Dlouhodobý program výzkumu meziválečných interiérů, brněnských nábytkových firem, živností, prodejen, architektonických a designérských osobností se v návaznosti na připravovanou koncepci katalogu sbírky nábytku z let z fondu Oddělení dějin architektury a doplňování sbírkového fondu nábytku soustředil na studium a excerpci archivních fondů se zaměřením na nábytkářské firmy. V dlouhodobém programu výzkumu brněnské meziválečné architektury se průběžně uskutečňoval terénní výzkum, studium archivních fondů a literatury se zaměřením na brněnské stavitelské firmy, obchodní domy, prodejny a obchodní portály a doplňování elektronického katalogu obytných staveb. Při tom se výzkumná činnost orientovala také k tématu restaurace a pohostinství v souvislosti s přípravou výstavy plánované na rok Samostatné oddělení vila Tugendhat pracovalo s podporou dotace MK ČR z Programu na podporu památek UNESCO na druhé, syntetické části Management plánu vily Tugendhat, na zpracování filmového materiálu časosběrného dokumentu zachycujícího postup prací památkové obnovy Vily Tugendhat pro účely Studijního a dokumentačního centra, při němž byl realizován základní sestřih dvacetihodinového dokumentačního materiálu, a dokončilo syntetickou část výzkumného output Operativní dokumentace stavby, jehož ucelený materiál - konvolut evidenčních karet soustředěný do dvou svazů, z nichž svazek I (1930) obsahuje evidenci prvků a materiálů z období výstavby domu a svazek II ( ) obsahuje evidenci prvků a materiálů z následujících období stavebních intervencí, byl odevzdán poskytovateli dotace. Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat pokračovalo v systematickém doplňování jeho databáze ziskem nové kolekce fotografií souvisejících s připravovanou publikací pro retrospektivní výstavu Wilhelma Lehmbrucka. Součástí sbírkotvorné činnosti je primárně získávání přírůstků do sbírek. Z úsporných důvodů byly prakticky úplně zastaveny akvizice, jedním ze sedmi přírůstků získaných touto

6 cestou do historických sbírek je listina o propuštění vojáka špilberské setniny z 31. března 1683, vystavená velitelem pevnosti plukovníkem J.W. hr. von Zinzendorfem. Ostatní přírůstky do sbírkových kolekcí byly získány dary příp. sběrem. Takto se historické sbírky rozrostly o dámské společenské šaty s bolerkem z Oděvnictví města Brna (1962), dámský vlněný kostým - model Krásná jizba (asi ), kožený lékařský kufřík z období I. republiky, rozhlasový přijímač IRON / PENTA, o soubor předmětů dokumentujících historii poštovnictví a o soubor pamětních sportovních trofejí, které věnovala Tělocvičná jednota Sokol Brno I. Ve sbírkách oddělení dějin architektury byl doplněn soubor dokumentace celoživotního díla architekta Ivana Rullera o její druhou část a fond nábytku téhož oddělení o kostru křesla Jana Vaňka z doby kolem r. 1950, o etažérku Jana Vaňka a Petra Dillingera z téže doby, o knihovničku z produkce Krásná jizba ze 70. let 20. století a o výběr některých kusů ze souboru křesel, židlí, stolů a knihoven pocházejících z depozitu Českého rozhlasu Brno. Do archeologických sbírek bylo zařazeno 229 jednotek archeologického materiálu ze záchranných archeologických výzkumů. Oblast tezaurační reprezentovaly standardní činnosti jako evidence přírůstků do sbírek v I. a v II. stupni evidence, pokračování postupného převodu sbírkové evidence do počítačových databází v programu DEMUS pravidelná aktualizace dat muzejních podsbírek v Centrální evidenci sbírek vedené Ministerstvem kultury ČR, agenda výpůjček a inventarizace vybraných částí jednotlivých podsbírek, jimž se příslušní pracovníci všech odborných oddělení průběžně věnovali. V I. stupni evidence bylo zapsáno celkem 99 nových přírůstkových čísel a při převodu do II. stupně evidence bylo pořízeno celkem 1065 evidenčních záznamů. Do počítačových databází v programu DEMUS bylo převedeno celkem 4466 záznamů sbírkové evidence. Agenda výpůjček zahrnovala 19 smluv o výpůjčce, jimiž bylo zapůjčeno celkem 471 sbírkových předmětů, 38 licenčních smluv na užití reprodukcí sbírkových předmětů a 21 smluv o výpůjčce uměleckých děl od umělců pro výstavy Ludvík Voneš: Malba, kresba, grafika (177 ks), Petr Jedlička: Retrospektiva / Života běh (112 ks), Vladimíra Sedláková: Retrospektiva (80 ks), Pavel Werner: Sklo / kresba (54 ks), Krystalíza her (19 ks), Josef Lada (160 ks), Můj dům, můj hrad / Vladimír Franz a Ida Saudková (162 a 17 ks) a pro novou stálou expozici Od moderny po současnost, kde se jednalo o 20 uměleckých děl autorů Petr Dub, Zdeněk Halla, Sonny Halas, Tomáš Hlavenka, Milan Houser, Dalibor Chatrný, Václav Kočí, Pavel Korbička, Lukáš Orlita, Teodor Rotrekl, Pavel Rudolf, Jan Spěváček. Inventarizací podsbírky archeologické v rozsahu 6552 inv. č. + 3 přír. č., podsbírky historické v rozsahu 1764 inv. č přír. č., podsbírky architektury v rozsahu

7 14306 inv. č přír. č. a podsbírky výtvarné umění a umělecké řemeslo v rozsahu 357 inv. č přír. č. byla v zákonem stanoveném termínu dokončena inventarizace celé sbírky Muzea města Brna zapsané v Centrální evidenci sbírek. Do uvedené oblasti spadá také adekvátní uložení sbírek. Výraznou změnou, která znamená řešení letitého palčivého problému nedostatku vhodných depozitárních prostor muzea, se stalo postupné budování depozitárního areálu v objektu ve Vyškově, který byl v minulém období svěřen muzeu do správy. Po dokončení prvotních stavebně technických úprav a částečném vybavení regály, z nichž část byla pořízena z dotace MK ČR z programu ISO, bylo možné začít využívat tří podlaží objektu pro uložení sbírek, především těch, které bylo nutno vymístit z nevhodných prostor na hradě Špilberku, tj. části sbírek lapidária, nábytku, některých kolekcí historických sbírek a také nálezového materiálu získaného v průběhu památkové obnovy vily Tugendhat. V závěru roku vyvstala nutnost vystěhovat celý objekt na ulici Žabovřeská, z jehož pronajatých prostor dostala organizace k 30. listopadu výpověď. Tento termín se sice jednáním podařilo prodloužit o dva měsíce, málo to však změnilo na velkém úsilí pracovníků oddělení archeologie, historie, dějin architektury a zejména také oddělení správy budov, kteří museli v krátké době připravit k transportu do ne zcela dostatečně vybaveného objektu ve Vyškově množství archeologického materiálu, knihovního fondu a sbírek nábytku a lapidária včetně kamenných fragmentů z Královské kaple. Zvláště stěhování posledně jmenované sbírky lapidária představovalo vzhledem k množství předmětů a hmotnosti řady z nich i vzhledem k omezeným možnostem manipulace s nimi v místě dosavadního uložení velmi náročný úkol. Současně s touto akcí se přestěhovala i část sbírky nábytku dosud provizorně uložená v suterénu administrativní budovy na Špilberku. Definitivní uspořádání převezených sbírek v depozitárním areálu ve Vyškově si vyžádá více času a především závisí na možnostech postupného vybavování jednotlivých depozitářů ukládacími systémy. V depozitáři severozápadního bastionu byla dokončena nová lokace sbírek užitého umění (knižní vazby, cínařská dílna). V rámci péče o stav sbírek standardně probíhalo pravidelné sledování mikroklimatických podmínek v depozitářích JZ a SZ bastionu a průběžná kontrola pomocí dálkového monitoringu režimu depozitářů. Konzervaci sbírkových předmětů z historických i uměleckohistorických sbírek vybraných zejména pro výstavní účely stejně jako laboratorní ošetření archeologického materiálu ze záchranných archeologických výzkumů současných i z předešlých let provádělo pracoviště péče o sbírky. Mezi jiným započal výběr exponátů ke konzervaci pro připravovanou výstavu k 100. výročí I. sv. války v roce 2014, z nich bylo zkonzervováno 5 sbírkových předmětů. Ze sbírek oddělení historie

8 bylo zkonzervováno dalších 5 sbírkových předmětů, proběhla rekonzervace 15 sbírkových předmětů ze zápůjčky do Muzea Karlovy Vary, provedeno restaurování dřevěného modelu trojstěžníku,,santa Maria a oprava dětské skládací sedačky z 30. let. V historické expozici proběhlo čištění exponátů a opravy replik nábytku (lavice a stůl) včetně konstrukčního zpevnění v cele Silvia Pellica. Pro reinstalovanou expozici O nové Brno byly provedeny opravy, čištění a leštění nábytkových a dekorativních prvků, větší zásahy byly nutné u 10 kusů, dále proběhly drobnější opravy a spolupráce při vytváření instalace. Do nové expozice Od moderny po současnost náleželo rámování dvou obrazů a oprava s retuší dřevěné plastiky. Lištování obrazů bylo provedeno u 33 kusů, opravy hladkých i štukových rámů u 17 obrazů pro výstavu Ludvíka Voneše. Dokončena byla kompletace a náročné restaurování intarzovaných stojacích barokních hodin. Pro oddělení archeologie bylo očištěno a konzervováno 23 předmětů, na samotném oddělení archeologie bylo provedeno restaurování a konzervace 14 předmětů. Restaurování sbírkových předmětů externími restaurátory bylo z úsporných důvodů zadáno pouze u dvou plakátů vybraných pro připravovanou výstavu k 100. výročí I. sv. války v roce Nadále pokračovala postupná digitalizace sbírkových předmětů z uměleckých sbírek, ze sbírky architektury a fondu fotoarchivu, a to vlastními kapacitami nebo v rámci externí spolupráce. Pro účely prezentace v PC programech v nové expozici Od moderny po současnost bylo zhotoveno 299 digitálních fotografií a zdigitalizováno 107 ks diapozitivů obrazů ze sbírek. Fotodokumentací jednoho obrazu soukromého majitele byla dokončena digitalizace děl Jaroslava Krále pro připravovanou monografii, celá fotodokumentace byla průběžně předávána autorce. Proběhl výběr a asistence u digitalizace vybraných sbírkových předmětů z fondu pozůstalosti Bohuslava Fuchse velkoformátovým skenerem s CCD snímačem (1113 inv. č.). Ve spolupráci s nakladatelstvím Ing. V. Filipa byla provedena digitalizace starých snímků Brna negativů, celkem 1050 položek. Za účelem katalogizace archeologického materiálu ze sbírky militarií byla ve spolupráci s Ústavem archeologie a muzeologie FF MU provedena digitalizace 22 sbírkových předmětů ze sbírky militarií. Oblast prezentační činnosti muzea doznala ve sledovaném období významné změny, kterou reprezentují dvě nové stálé expozice, otevřené v souvislosti s dokončením části druhé etapy rekonstrukce Špilberku. Jedná se o novou stálou expozici Od moderny po současnost, která v zrekonstruovaných prostorách jižního křídla hradu Špilberku prezentuje umělecké sbírky moderního a současného výtvarného umění. Expozice časově navazuje na stávající galerijní expozici Od renesance po modernu a pokračuje tak v mapování brněnské výtvarné

9 scény v poválečném období s následným nástupem tvůrčích uměleckých skupin. Zaplnilo se tím dlouho trvající desideratum v expozičním programu muzea a završila se jeho dlouhodobá koncepce. Po více než třech letech se do rekonstruovaných výstavních sálů středního křídla Špilberku vrátila pod původním názvem ale v novém designu stálá výstava O nové Brno brněnská architektura , která v ucelené podobě seznamuje s fenoménem, pro jehož dynamický nástup a rychlé tempo dalšího rozvoje během pouhých dvaceti let lze v dějinách moravské metropole jen stěží najít analogii. Cílem obnovené expozice je přesvědčivě informovat o významu brněnské meziválečné architektury, o povaze, neopakovatelných vlastnostech a vysoké úrovni tvorby jejích představitelů, ale také o nepřehlédnutelném podílu jejich děl na cílevědomém budování nového Brna ve svébytnou moravskou metropoli. Výběr exponátů se zaměřil na plánovou dokumentaci a fotografie vrcholných a charakteristických architektonických děl, na návrhy a fotografie interiérů i na ukázky originálního nábytku, které reprezentují vysokou úroveň moderní kultury bydlení v Brně. Současně s otevřením obou jmenovaných stálých expozic byl zahájen také výstavní provoz v nových výstavních sálech jižního křídla hradu výstavou s názvem Krystalíza her, jež je součástí velkého výstavního projektu ORBIS PICTUS PLAY, inspirovaného dílem humanistického myslitele Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Pro konkrétní prostory hradu Špilberku zkoncipoval autor projektu, výtvarník Petr Nikl, nový scénář výstavy. Čestmír Suška, Dušan Váňa, Jiří Konvrzek, Klára Ottová, Maja Dvořáková, Marianna Stránská, Marie Jirásková, Milan Cais, Pavel Mrkus, Petr Korecký, Petr Nikl, Ondrej Janoušek a Ueli Seiler-Hugova /CH/ jsou autory interaktivních nástrojových objektů, jež byly exponáty výstavy, aktivnímu návštěvníkovi prostřednictvím hry umožňujícími kreativní poznávání světa i sebe sama skrze vlastní smysly a rozvíjení vlastní imaginace a fantazie. Slavnostní otevření nových stálých expozic i výstavy a tím i celého jižního křídla a dalších rekonstruovaných prostor Špilberku se uskutečnilo 30. května. Také další výstavy se zaměřily na výtvarné umění: Po více než čtyřiceti letech mělo brněnské publikum příležitost setkat se s díly malíře Ludvíka Voneše ( ). Absolvent francouzských uměleckých škol se ve své tvorbě z celého komplexu otázek kolem podstaty tehdejší soudobé malby soustředil na problém barvy a formy a na jejich vzájemné vztahy. Malířské a sochařské dílo jubilanta Petra Jedličky (*1953), který vstoupil na výtvarnou scénu v době, kdy u nás dozníval program tzv. nové figurace, se veřejnosti ve větším rozsahu představilo poprvé. Expresivní malba počátků jeho tvorby reflektovala pocity absurdity a deziluze, agresivnost tvarů a výrazná barevnost vypovídá o snaze autora dobrat se k

10 elementárním vitálním silám lidského podvědomí, které ovládají člověka v jeho individuální i společenské existenci. Retrospektivní výstava malířského, kresebného a grafického díla Vladimíry Sedlákové (*1952) zahrnula všechna tvůrčí období od ukončení studií na Akademii výtvarných umění v Praze do současnosti. Přehled tvůrčích etap zahájila raná osmdesátá léta s projekty a charakteristikami věku techniky, zastoupeno bylo období kolem roku 1990 s tématem struktur a drsností, nechyběly charakteristiky z první poloviny devadesátých let ani prozkoumávání jazyka počítače, jež dodnes v autorčině díle převládá v podobě tzv. hladin (layers). Výstavu uzavřela série nejnovější tvorby. V pořadí již devátá výstava z pravidelného cyklu prezentací současného českého autorského skla tentokrát prezentovala originální tvorbu sklářského umělce a pedagoga Pavla Wernera. Do jeho tvorby se promítlo hodně z toho, čím české sklářství žilo v posledním půlstoletí a na čem se umělec jako sklářský výtvarník a pedagog vlastními podněty vícekrát podílel. Charakteristickým rysem Wernerovy bohaté tvorby, jíž dominuje především lité ateliérové sklo a která zahrnuje objekty z rytého, broušeného, foukaného a hutně tvarovaného skla (ale i obrazy, práce s kamenem, díla do architektury a další) jsou respekt k materiálu, důvěrná znalost možností zvolených technik, procítěný výtvarný koncept a v nejednom případě i poetický nadhled a vtip. Svým dílem povyšuje sklo na prostorový prvek s novými možnostmi výtvarného a emocionálního působení. Pro tradiční vánoční výstavu bylo vybráno na 150 kreseb bezesporu nejznámějšího českého ilustrátora a malíře Josefa Lady. Nejvíce obrázků na výstavě patřilo Ladovým veselým učebnicím, bajkám podle Ezopa, pohádkám o chytrém českém Honzovi, kocouru Mikešovi a pohádkám, které autor nazval jako nezbedné. Nechyběly ani ilustrace k nejznámějším pohádkám Karla Jaromíra Erbena a všem dětem známé knížce Moje abeceda. Výstava byla doplněna deseti obrazy zasněžené krajiny s klouzačkou, Mikulášem, ponocným i vodníkem sedícím nad zamrzlou hladinou rybníka, které svojí zimní tématikou navodily příjemnou vánoční atmosféru. Můj dům, můj hrad pojmenoval svoji výjimečnou výstavu, která se uskutečnila mimo plán, multižánrový umělec s nezaměnitelnou vizáží a také nedávný prezidentský kandidát Vladimír Franz. Nejen malíř ale také přední český hudební skladatel a autor scénické hudby, od počátku 90. let vůdčí osobnost nově se utvářející podoby českého postmoderního dramatu, představil své výtvarné dílo v prostorách jižního křídla a barokní kaple Špilberku. Základním tématem jeho tvorby období devadesátých let je dvojakost pocitů a představ ve vztahu člověka k přírodě, pomíjivost lidských zásahů do krajiny a postupné mizení stop v nemilosrdně obrodivém kontextu elementární přírodní energie. V posledních letech se

11 Vladimír Franz zabývá reflexí mnohých modelů dnešního sociálního chování a jejich usvědčování ze směšnosti a pokrytectví, který vyústil v tvorbu se sociálně kritickým aspektem. Po období nejednoznačných lyricko expresivních anekdot opět v poslední době hledá novou cestu ke způsobu vyjádření reflexe z vlastního nedávného prožitku. Na výstavě byly vystaveny také autorovy největší velkoformátové obrazy vytvořené v letech 2000 až 2004 v rámci letních sympozií Velký formát ve Valticích. Společně s Vladimírem Franzem byly vystaveny práce fotografky Idy Saudkové, která se specializuje výhradně na klasickou černobílou aranžovanou fotografii s kratšími výlety ke kolorované fotografii a ke stylu komixu. Motivem její tvorby je člověk a život, osobnosti známé či populární, ale i lidi na okraji. Pro výstavu byla vybrána tvorba z posledních patnácti let, záměrně koncipovaná jako pocta mezilidským vztahům a přátelství. Na fotografiích jsou lidé, kteří jsou autorce blízcí a které má ráda. K výstavám výtvarného umění lze přiřadit i výstavu Růžena Žertová - architektka / designérka / výtvarnice. Jestliže jméno autorky významných obchodních domů (Hornád v Košicích, Labe v Ústí nad Labem či Prior v Pardubicích) i obytných staveb, brněnské architektky Růženy Žertové (*1932), se zdá být odborné veřejnosti již poměrně známé, pak jako designérka a výtvarnice je Růžena Žertová osobností opomíjenou, přestože se po velkou část profesního života výtvarné a designérské tvorbě věnovala. Především na ni byla retrospektiva zaměřena. Setkání s originálními výtvory známé brněnské krajkářky ve výstavě Paličkovaná krajka Lenky Malátové bylo v předvánočním čase inspirací pro milovnice tohoto na zručnost a trpělivost náročného umění. Výstavou jiné kategorie, jež je výsledkem odborné práce se sbírkami, byla výstava Symfonie kabelek. Prezentovala součást muzejního sbírkového fondu textilu a módních doplňků a brněnské veřejnosti tak přinesla pohled do historie nejdůležitějšího doplňku dámského šatníku. Kabelky, tašky a taštičky v podobě jaké je známe dnes, jsou fenoménem až ve 20. století. Postupem času se stal důležitým faktorem módního průmyslu, který ovlivňovaly kulturní události a sociologické změny. Ve výstavě, která měla v minulém období svoji premiéru v Muzeu Karlovy Vary, jej doplnily exponáty ze sbírek Moravské galerie v Brně a Muzea Vysočiny v Jihlavě i od soukromé sběratelky Dany Komárkové. Dokonalého módního rámce se exponátům z muzejních sbírek dostalo spojením s originálními výtvory autorky dámských kabelek Lucie Hlavinkové, s autorskými kabelkami a obuví z dílen žáků Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a s modely společenských toalet či módních doplňků vyrobených studenty Střední školy umění a designu, stylu a módy a vyšší odborné školy Brno. Výstava měla bohatý doprovodný

12 program a v následujícím roce se připravuje její repríza v Muzeu Vyškovska ve Vyškově a v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Další výstavou mimo plán, která proběhla v prostorách špilberských severních kasemat, byla výstava projektu Křídlení. Představila práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně. Jednoduché papírové plastiky větších rozměrů, ale křehkého vyznění, s přesahem k abstrakci, využívají elementárních, avšak výrazových schopností papíru, jako je mačkání, vrstvení, modelování. Prostorové práce doplňuje tvorba mladších žáků, kteří zaznamenávali představy o andělech prostřednictvím maleb. Mimo muzeum se uskutečnila v modifikované podobě reprízována výstava Ano v bílém? o svatbách, svatebních oděvech a módních doplňcích a o výbavách nevěst v minulosti a dnes v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. Další reprízou výstavy mimo muzeum byla výstava Architekt, který změnil standard nemocničního prostředí v Sále architektů staroměstské radnice v Praze. Prezentovala dílo specialisty na nemocniční stavby a v Československu průkopníka v tomto oboru, architekta Bedřicha Rozehnala, jenž vypracoval řadu projektů regionálních a klinických nemocnic na Moravě a po válce završil tuto činnost projektem Dětské klinické nemocnice v Brně Černých Polích. Zcela mimořádnou událostí na kulturní scéně, která svým významem přesahovala hranice naší země, se stala výstava Wilhelm Lehmbruck ( ) Retrospektiva. Sochy, malby, kresby, lepty, litografie a fotografie z Lehmbruckova muzea v Duisburgu a z pozůstalosti. Po téměř třech desetiletích měla odborná i širší veřejnost v České republice příležitost setkat se s dílem jednoho z nejvýznamnějších sochařů, malířů a grafiků německé klasické moderny. Poprvé však v Brně, které je s jeho sochařským dílem úzce spjato prostřednictvím světově proslulé vily Tugendhat. Lehmbruckovo umění bylo na výstavě instalované v Domě umění města Brna představeno nejen reprezentativním výběrem skulptur z let , ale i malbami, kresbami a grafikami od období neoklasicismu přes hledání vlastních výrazových prostředků a postupné abstrahování tvarů až k pozici čelního představitele expresionismu. Výstavu společně uspořádali Dům umění města Brna, Muzeum města Brna a Nadační fond vila Tugendhat. V rámci prezentační činnosti Muzea města Brna v roce 2013 je nutno vedle výše uvedených dvou nových stálých expozic zmínit také stávající stálé expozice na hradě Špilberku, které prošly před zahájením hlavní turistické sezóny pravidelnou údržbou, pokračoval standardní návštěvnický provoz v celém areálu NKP Špilberk včetně kasemat, prohlídkové trasy jihozápadního bastionu, barokní lékárny a dle povětrnostních podmínek rozhledny. Po několika letech byla v sezóně opět otevřena expozice fotomontáží J. Heartfielda

13 v barokní kapli. Novým prvkem v návštěvnickém provozu hradu Špilberku se staly nově zavedené prohlídkové trasy s výkladem průvodců. Trasa Špilberk odkrývá svá tajemství, vedená po rekonstruovaných interiérech hradu, a to po dosud většinou nepřístupných prostorách, jej představuje nejen jako vzorový kasárenský objekt německého wehrmachtu ale seznamuje i s jeho dochovanými středověkými pozůstatky, odkrytými při úpravách na přelomu 20. a 21. století. Veřejnosti byla nabízena v červenci až září v určených termínech jako mimořádná večerní prohlídka a pro svou úspěšnost v říjnu až prosinci v určených časech dvakrát denně již jako prohlídka ve standardní nabídce. Dalšími mimořádnými večerními prohlídkami byly Špilberské večerní rozhledy a Večerní Špilberk - barokní pevnost a proslulý žalář. Účastníci večerních rozhledů absolvovali trasu po exteriérech hradu, prošli nově opravenou východní baštou, obešli Špilberk z východní, jižní a západní strany po barokních terasách a vystoupali na nejvyšší bod celého hradu, na vyhlídkovou terasu věže. Poznání historie těchto míst bylo spojeno s dalekými výhledy do kraje. Návštěvníci večerního Špilberku se seznámili s důmyslem opevňovacích prostředků minulých staletí včetně propracovaných úkrytů posádky pevnosti ve špilberských kasematech či náslechových podzemních chodeb Jihozápadního bastionu, jenž sehrál významnou roli při úspěšné obraně Brna před švédskou přesilou na konci třicetileté války, ale i s proslulým kasematním žalářem josefínské doby. Tyto dvě večerní prohlídky byly provozovány v určených termínech, první v měsících září a říjen, druhá v listopadu a v prosinci. Po celý rok 2013 probíhaly prohlídky s výkladem průvodců ve vile Tugendhat, které se stále těšily velkému zájmu veřejnosti. Vedle interiérů a zahrady je součástí prohlídkové trasy objektu rovněž stálá výstava instalovaná v technickém podlaží, věnovaná rodině stavebníků vily, architektovi, stavbě, jejím interiérům, zahradě i historickým plánům, skicám a fotografiím. Rovněž v Měnínské bráně pokračoval provoz stálé výstavy hraček ze sbírky Milady Kollárové, v níž v předešlém období došlo k obměně části exponátů. V roce 2013 mělo Muzeum města Brna (bez vily Tugendhat) celkem návštěvníků, tj. o méně než v roce předcházejícím, kdy jich bylo Do expozic a výstav na Špilberku přišlo návštěvníků, tj. o 527 méně než v roce předešlém, kdy jich bylo Velmi negativně se vyvíjela návštěvnost kasemat, která zatímco dosud byla poměrně stabilizovaná, nyní oproti loňskému roku výrazně poklesla o osob na návštěvníků (ve srovnání s rokem 2011 činí tento pokles a s rokem osob). Vedle toho, že odliv návštěvníků památek je v současnosti všeobecným jevem, lze spatřovat jednu z příčin tohoto nepříznivého vývoje také v havarijním stavu hradební zdi ve východním

14 příkopu hradu, který až do realizace provizorního opatření výrazně zkomplikoval, až znemožnil od počátku března přístup do jižních kasemat. Jediným pozitivním momentem v této tristní situaci tak zůstává vzrůst návštěvnosti Měnínské brány se stálou výstavou historických hraček o návštěvníků na letošních oproti loňským Samostatnou kapitolu tvoří návštěvnost vily Tugendhat, která ačkoliv oproti roku 2012 rovněž poklesla, a to o návštěvníků (od 6. března do konce roku 2012 navštívilo vilu Tugendhat návštěvníků, v roce 2013 jich bylo ), stále svědčí o velkém zájmu veřejnosti o prohlídky s výkladem průvodců. Uvedený úbytek je výsledkem snížení maximálního počtu osob v prohlídkové skupině z původních 20 na 15 (s tím, že rezervační on-line systém umožňuje rezervaci nejvýše deseti míst v prohlídce), k němuž se od počátku druhého pololetí loňského roku přistoupilo s ohledem na šetrnost návštěvnického provozu k památce i na komfort návštěvníků. Prohlídky jsou především prostřednictvím elektronického rezervačního systému Colosseum i nadále na několik měsíců dopředu vyprodány. Vila Tugendhat se stala místem dvou mimořádně významných setkání nejvyšších osobností veřejného života. Hned 1. ledna se hlavní obytný prostor domu stal televizním studiem, z něhož se živě vysílal pořad České televize Otázky Václava Moravce. Známému moderátorovi pořadu odpovídali premiéři České republiky a Slovenské republiky Petr Nečas a Robert Fico. Mezi jinými byl přítomen i generální ředitel České televize Petr Dvořák. Dne 6. března se zde za přítomnosti oficiálních představitelů veřejného života setkali prezidenti obou zemí Václav Klaus a Ivan Gašparovič, kteří si předali při této příležitosti nejvyšší státní vyznamenání. Doprovod prezidenta Václava Klause tvořili vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Jiří Weigl, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Slovenské republice Jakub Karfík, ředitel odboru Protokolu Kanceláře prezidenta republiky Jindřich Forejt, tiskový mluvčí prezidenta republiky a ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky Radim Ochvat, ředitel Sekretariátu prezidenta republiky Martin Slaný. V delegaci prezidenta Ivana Gašparoviče byli mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Slovenské republiky v České republice Peter Brňo, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Slovenské republiky Ján Šoth, ředitel sekretariátu prezidenta Slovenské republiky Marián Parkányi, ředitel odboru Protokolu Kanceláře prezidenta Slovenské republiky Peter Priputen. K dalším významným návštěvám vily Tugendhat v roce 2013 patřili: náměstek primátora města Lipska Andreas Müller (18. 1.), herec Anthony Delon (19. 1.), starostka města Leeds Ann Castle (10. 4.), delegace z města Poznaně v čele s Annou Mazur z Odboru kultury města Poznaně (10. 4.), soudci Ústavního soudu v čele s předsedou Ústavního soudu JUDr. Pavlem Rychetským

15 (15. 5.), umělci Xavier Lesèche a Mandragore z delegace města Rennes (28. 4.), slovinskoital. architekt a urbanista Boris Podreca (žijící ve Vídni, 29.4.), generální manažer hokejové reprezentace Slavomír Lener (24. 4.), velvyslanec Státu Izrael v Praze J. E. pan Yaakov Levy v doprovodu ministra školství mládeže a tělovýchovy Petra Fialy a rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka (29. 4.), Německá mozartovská společnost Augsburg pod vedením jejího prezidenta Thomase Weitzela (4. 5.), velvyslanec Turecké republiky v Praze J. E. pan Bayram Önel (20. 5.), viceprezidentka Bulharské republiky J. E. paní Margarita Popova s doprovodem, který tvořili vedoucí Kabinetu viceprezidentky Bulharské republiky paní Margarita Ralcheva, tajemník prezidenta Bulharské republiky pro duchovní a kulturní otázky prof. Kiril Topalov, paní Branimira Petkova z protokolu prezidenta Bulharské republiky, pan Kiril Atanasov za tiskový odbor prezidenta Bulharské republiky a chargé d' affaires, a.i. velvyslanectví Bulharské republiky v Praze paní Goryana Lenkova (31. 5.), vnuk Ludwiga Miese van Rohe a významný chicagský architekt Dirk Lohan s hlavním architektem berlínské divize David Chipperfield Architects Alexandrem Schwarzem (5. 6.), velvyslanec Maďarské republiky v Praze J. E. pan Tibor Pető (6. 6.), delegace města Lipska pod vedením členky Zastupitelstva města Lipska Ursuly Grimm (8. 6.), primátor města Bratislavy M. Ftáčnik s náměstkem J. Budajem (9. 6.)., zástupci Odboru kultury města Lipska pod vedením Beate Locker, zástupkyně vedoucího odboru (22. 7.), prezidentka Frank Lloyd Wright Building Conservancy Susan Jakobs Lockhard (24. 8.), Neil Levine, profesor dějin umění a architektury na Harward University (25. 8.), velvyslankyně Kanady v Praze J. E. paní Valeria Raymond (31. 8.), Nick Van Mertens, kulturní atašé velvyslanectví USA v Praze a Dr. James W. Rice jr. z Mars Exploration Rover Project (výrobce vozidel pro planetu Mars) (19. 9.), paní Bettina Lehmbruck-Mangold s dcerou (vnučka sochaře Wilhelma Lehmbrucka a dcera architekta Manfreda Lehmbrucka) (11. 9.), velvyslankyně Švédského království v Praze J. E. Annika Jagander (3. 10.), náměstek primátora města Lipska pan Michael Faber s doprovodem (5. 11.), prof. Petr Wittlich, významný český historik umění (8. 11.), Eugen Brikcius s účastníky akce věnované nedožitým 75. narozeninám Jiřího Gruši ( ), velvyslanec Indické republiky v Praze J. E. pan Venkatesan Ashok ( ), velvyslanec Švýcarské konfederace v Praze J. E. pan Markus - Alexander Antonietti (2. 12.), delegace Ústavního soudu Ruské federace ve složení Sergej Mavrin - místopředseda Ústavního soudu Ruské federace, Konstantin Aranovski - soudce Ústavního soudu Ruské federace a Sergej Kňazev - soudce Ústavního soudu Ruské federace ( ). Špilberk navštívili vnuk Ludwiga Miese van Rohe Dirk Lohan s hlavním architektem berlínské divize David Chipperfield Architects

16 Alexandrem Schwarzem (6. 6.) a velvyslanec Italské republiky v Bratislavě J. E. pan Roberto Martini (9. 6.). Ke stálým expozicím byly připraveny lektorské vzdělávací a doprovodné programy včetně pracovních sešitů v Dětské dílně a animační programy a dílny cyklu Výtvarně na hradě k aktuálním výstavám výtvarného umění. Ke stálé expozici Brno na Špilberku se realizovaly programy Společenský život v Brně 19. a 20. století, Brněnský průmysl: od cechů ke strojům (3x), Třicetiletá válka s ukázkami zbraní - ve spolupráci s oddělením historie (6x), Když Brno obléhali Švédové (4x), Brno město královské (6x), Pověsti z hradu a podhradí s Dětskou dílnou (2x) Brno na Špilberku. Celkem se jich zúčastnilo 22 školních skupin s 584 návštěvníky. Lektorské programy pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ k vánoční výstavě Tajemná zahrada pohádek Jiřího Trnky počátkem roku navštívilo 5 skupin se 74 návštěvníky, v lednu dále proběhlo 19 programů k téže výstavě, které měly 415 účastníků. Doprovodný program Nálada na Ladu k výstavě Josef Lada se v listopadu a prosinci uskutečnil 52x, absolvovalo jej 1303 dětí se 73 pedagogy. Lektorské vzdělávací a doprovodné animační programy byly připraveny k výstavám Ano v bílém?, Symfonie kabelek a Paličkovaná krajka Lenky Malátové. Program k výstavě Ano v bílém? absolvovaly 3 skupiny o 69 návštěvnících. Nabídka programů k ostatním výstavám nebyla využita. Ve stálé výstavě historických hraček v Měnínské bráně se uskutečnily programy Zlatá brána otevřená (pro MŠ), Příběhy hraček (pro ZŠ), Velikonoční dílny mezi hračkami (pro ŠD a zájmové kroužky) a speciální programy pro neslyšící děti z MŠ a 2. třídy ZŠ realizované ve spolupráci s Marianou Koutskou (tlumočení do znakového jazyka) a Věrou Lištvanovou, studentkou Divadelní fakulty JAMU pro neslyšící. Celkem měly 897 účastníků v 37 školních skupinách. Výtvarné dílny pro veřejnost k aktuálním výstavám výtvarného umění z programové řady Výtvarně na hradě reprezentovaly doprovodné programy k výstavě Ludvíka Voneše a Petra Jedličky. Animační programy Umění Špilberkem k výstavě Ludvíka Voneše, konané v rámci festivalu Týden výtvarné kultury, byly dramaturgicky koncipovány v souvislosti se zaměřením festivalu creative help, jako vícedenní galerijně animační pásmo ve spolupráci výtvarné a dramatické sekce animátorů, které bylo společným projektem studentů kateder výtvarné výchovy a sociální pedagogiky PdF MU. V programech se metodicky propojily techniky výtvarné a galerijní pedagogiky s technikami dramatické výchovy ve spolupráci s expertkou dramatické výchovy na PdF MU Mgr. Lenkou Remsovou, Ph.D. Programy spoluvytvářeli studenti obou kateder a vzniklý formát byl nabízen i po skončení Týdne výtvarné kultury TVK. Celkem proběhlo v březnu 7 programů (5x během Týdne výtvarné kultury, 2x mimo něj) s 135

17 účastníky (1 x základní škola, 1 x pro veřejnost, 2 x seminář VŠ, 3 x střední škola). Doprovodný program k výstavě Petra Jedličky probíhal jako kombinace komentované prohlídky s tvůrčí etudou a besedou s autorem. V dubnu a květnu se uskutečnily 4 programy, které měly 60 účastníků (2 x střední škola, 2 zájmové skupiny dospělých). Nové, výrazně lepší podmínky pro realizaci těchto aktivit přineslo edukační centrum pro práci s dětským návštěvníkem, vybudované v rámci rekonstrukce hradu v jeho středním křídle. Jeho činnost zahájily tvůrčí dílny pro děti s (pra)rodiči Hradu narostla křídla v rámci Hradních slavností na Špilberku u příležitosti otevření zrekonstruovaných částí hradu. Dílny byly celodenní v sobotu a v neděli, obsahovaly pět stanovišť výtvarné tvorby spojených tématikou křídel (papírová křídla, jakou podobu může mít anděl pastel, malování na obličej, tiskátka s okřídlenci, omalovánka středověkého města). Probíhal v něm také doprovodný program k výstavě Krystalíza her, který měl 56 pokračování a celkem 1270 účastníků. Doprovodného edukačního programu Slyšíte obrazy? k výstavě Vladimíry Sedlákové, koncipovaného jako workshop pro všechny smysly a tvůrčí program naslouchání uměleckým dílům, se 3x zúčastnil příměstský tábor, celkem 55 dětí. Probíhal zde i výše uvedený doprovodný program Nálada na Ladu, zaměřený na příběhy venkovského života, dětské hry a říkadla, lidové zvyky a tradice spojené s Vánocemi a zimou. Doprovodný program k výstavě Pavel Werner Sklo měl podobu samoobslužného pracovního listu pro veřejnost, který byl volně dostupný návštěvníkům. Ke stálým expozicím výtvarného umění a k prostředí hradu Špilberku byly vzhledem ke kapacitním možnostem (vytížení ve výstavě Krystalíza her ) realizovány interaktivní doprovodné programy Andělé a múzy v expozici Od renesance po modernu a nový program k expozici Od moderny po současnost. Celkem měly 70 účastníků. Ve vile Tugendhat probíhaly v 1. pololetí roku 2013 programy pro mateřské a základní školy jako komentovaná prohlídka spojená s tvůrčími etudami na téma Architektura vily Tugendhat méně je více a Design ve vile Tugendhat Bůh je v detailech. Pro střední, vyšší odborné a vysoké školy byla připravena tematická komentovaná prohlídka spojená s diskuzí a aktivizačními prvky na téma Ludwig Mies van der Rohe architekt nejen vily Tugendhat a Tugendhatovi příběh jedné z brněnských židovských rodin. Ve 2. pololetí pak byly tyto vzdělávací programy rozšířeny pro mateřské a základní školy o témata Souhra architektury a přírody a Vila Tugendhat jako příklad luxusního moderního bydlení. Pro střední, vyšší odborné a vysoké školy přibyla témata Příroda a její místo v architektuře a Vila Tugendhat jako učebnice moderní architektury. Celkem proběhlo 28 vzdělávacích programů pro školy.

18 Vedle průběžně probíhajících doprovodných a edukačních programů včetně Týdne výtvarné kultury, jehož se opět stalo oficiálním partnerem, bylo Muzeum města Brna organizátorem nebo se účastnilo řady kulturních a společenských akcí celoměstského významu. Tradičně připravilo svůj vlastní program v rámci Brněnské muzejní noci, jež jako součást celostátního Festivalu muzejních nocí pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR v Brně proběhla 18. května. Velké hradní nádvoří mělo program připravený Agenturou REX zaměřený na tanec, šerm a kostýmy středověku. Vystupovaly v něm soubory Poustevník se šermem a divadlem s názvem Učni a s taneční hrou Drzá služebná, REX se soutěžemi pro děti i dospělé Rytíři na hradě I a II, Hollóének Hungarica byla středověká dudácká kapela z Maďarska a závěrečná scéna Zkrocení ohně proběhla v podání souboru REX a jeho hostů. V Královské kapli zněly populární ale i méně známé písně mladých brněnských skladatelů v podání souboru Veritas. Hranolová věž byla věnována pozvánkám na vybrané výstavy Muzea města Brna a Vyšší odborná škola Brno zde představila ukázky restaurování keramiky, malby, nábytku, dřevořezby a kreativní designové a scénické kostýmy. Vystoupení souboru Divadla hudby a poezie AGADIR Hlasy všech barev v gotickém sále bylo hudebně-dramatickým představením s postavami z nejslavnějších Shakespearových dramat v provokujícím příběhu provázeném původními písněmi na slova současných českých básníků. Jihozápadní bastion byl externím pozorovacím stanovištěm Hvězdárny a planetária Brno. Tradiční vinotéku připravila Moravská banka vín. Na rozdíl od interiérů hradu a od Měnínské brány, přístupných účastníkům platícím v první navštívené instituci jednorázové symbolické vstupné 20 Kč, byly programy na nádvoří zdarma. Kasematy však zůstaly z technických důvodů tentokrát uzavřené. Brněnská muzejní noc v Muzeu města Brna měla na návštěvníků. Symbolicky se muzejní noci účastnila také vila Tugendhat, a to na náměstí Svobody projekcí nasvíceného domu natočenou v rámci projektu Rozsviťme je!, který byl uspořádán organizací CzechTourism a pod záštitou Českého dědictví UNESCO. Po ukončené rekonstrukci jižního křídla a dalších částí hradu se Špilberk v novém veřejnosti představil ve dnech 31. května až 2. června Hradními slavnostmi na Špilberku, které se staly jednou z dominantních akcí festivalu Brno město uprostřed Evropy. Kromě prohlídek obou nových expozic a úvodní výstavy Krystalíza her byl připraven bohatý kulturní program. V edukačním centru probíhaly pod názvem Špilberku narostla křídla po oba víkendové dny tvůrčí dílny pro děti s (pra)rodiči, na Malé letní scéně v sobotu jako zábavné soutěžní odpoledne pro děti i rodiče Historické hrátky a na západní kurtině v neděli zábavná preventivně výchovná činnost pro děti Hasíme hrad s Hasíkem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. První den vyvrcholil na velkém nádvoří koncertem Orchestru

19 Gustava Broma, jehož záznam pořizoval Český rozhlas Dvojka, a táž rozhlasová stanice následujícího dne živě ze Špilberku vysílala svůj známý pořad Výlety s Dvojkou. Nedělním odpolednem zněl velkým nádvořím hradu promenádní koncert Posádkové hudby Armády České republiky z Olomouce. K Hradním slavnostem na Špilberku se z iniciativy muzea připojilo i podhradí. V Otevřené zahradě Nadace Partnerství se v jejich jednotlivé dny uskutečnily výukové a vzdělávací programy Tajemství ukryté v Otevřené zahradě, Zažít vzdělávání jinak aneb Učíme se mezi živly a Hra inspirace poznání připravené školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka. Při objektu správy parku Špilberk otevřela Veřejná zeleň města Brna výstavu pod širým nebem věnovanou rekonstrukci špilberského parku. Nově rekonstruovaná Malá letní scéna na Špilberku měla svoji Premiéru akcí, kterou Muzeum města Brna na 30. června připravilo ve spolupráci s Agenturou Time4Event. V odpoledním programu probíhajícím v režii Domu dětí a mládeže Strážnice se návštěvníci mohli zúčastnit her a soutěží nejen s podtextem historie a kultury. Na úvod večerního programu se představilo Divadlo Vosmikráska s hrou Šest žen Jindřicha VIII. Následovalo vystoupení mladé talentované zpěvačky Zuzany Gamboa se speciálním hostem Martinem Kurcem. Závěr večera obstaral koncert skupiny Kamelot, která na Špilberk zavítala v původní legendární sestavě. Po dvou letech se na Malou letní scému vrátil již XIII. festival šermu a historie Špilberk Dne 7 září v něm účinkovaly skupiny historického šermu Čarodějky s.r.o. s představením Robina Hoodová, Valmont uvedl představení Muži v černém a skupina Markus M sehrála představení Velmi dlouhá a temná noc. Závěrečný galavečer obstarala skupina Sígři, která sehrála Příběh téměř kavalírský, následovala Noc ohně v podání skupin El Raks Sa-el, Sígři, Rex a Markus M. Festival zorganizovala Umělecká agentura REX. O několik dnů později, dne 11. září uvedly Fléda a Level B production na Malé letní scéně koncert Enfilade Open Air, na němž vystoupily hudební skupiny Luis Bunuel, Voodooyoudo, Mylets, C a This Town Needs Guns Tradiční akce Den Muzea města Brna se mimo plán rozšířila v pilotní akci Hrad Špilberk celý otevřen v rámci projektu Špilberk žije. Otevřela hrad Špilberk v rozsahu, v jakém ještě nikdy veřejnosti přístupný nebyl. K prohlídce zvaly nově zrekonstruované prostory jižního křídla, interaktivní výstava Krystalíza her a všechny stálé expozice. Vedle tradičních kasemat návštěvníci procházeli historickými chodbami skrytými v jihozápadním bastionu, mohli nahlédnout do renesančního salonku a vstoupit do barokní kaple, každou

20 hodinu s výkladem. Výhledy na město se nabízely z východní bašty, z jižní terasy i z hradní věže rozhledny. Překvapením byla možnost sestoupit do útrob hradní cisterny na velkém nádvoří. Na oba víkendové dny byl připraven bohatý doprovodný program: dobová střelnice s výstavkou historických zbraní, archeologická, hrnčířská a řezbářská dílna, program Obyvatelé hradu (malování pro malé i větší), stínání mečem (konkurz na kata), rytířský turnaj, skákací hrad, práce sokolníka s dravými ptáky, akrobati na západní kurtině, scénky příjezd královského posla, chytání lapky, převoz vězně a V kasematech bylo živo. Hradem zněla historická hudba v podání skupiny Tabard a fanfáry trubače z hradní věže. Na závěr celé akce se návštěvníkům mimořádně rozšířila prohlídka expozice Vulcanalia, doplněná o různé typy ohňostrojných efektů a o práci ohňostrůjců skupiny Theatrum Pyroboli při jejich přípravě. Malý hradní ohňostroj se stal zářivou tečku za celou dvoudenní akcí, která se s mimořádným úspěchem uskutečnila ve dnech 14. a 15. září a měla platících návštěvníků. Součástí byla fotosoutěž účastníků Špilberk jedním okem o ceny. Rovněž neplánovanou byla dne 7. prosince doprovodná akce Ladovská mikulášská zabijačka k výstavě Josef Lada. Edukační a zábavný program obsahoval tvůrčí dílny pro děti a věčně mladé Andělská dílna a Dílna zimních přání tvořící program Nálada na Ladu, soutěž hádanek ve výstavě Josefa Lady Hledejte! Najdete? a Recyjarmark. Jak se NEzbavovat použitých věcí. Zábavný program na podiu na velkém nádvoří zajišťovala Agentura REX a skupina Tabard, probíhala zde soutěž dětských masek s mikulášskou tématikou a další soutěže pro děti o ceny. Na nádvoří dále byl tradiční řemeslný trh včetně prodeje výrobků z chráněných dílen a nemohly chybět zabijačkové speciality připravované na místě. V předsálí výstavy Symfonie kabelek měl ateliér G44 prezentaci originálních výrobků autorských módních doplňků Kabelka a taška jako vánoční dárek. Po celou dobu probíhaly mimořádné prohlídky interiérů hradu, kasemat a jihozápadního bastionu s výkladem. Akce měla na návštěvníků. V rámci naplňování kulturního poslání vily Tugendhat, spočívajícího nejen v jejím zpřístupnění veřejnosti jako instalované památky moderní architektury, ale také v uskutečňování aktivit směřujících k jejímu oživení jakožto kulturního centra, se ve spolupráci s občanským sdružením Kulturní škola uskutečnily filmové projekce King Kong, Dobrodružství Robina Hooda, Okno do dvora, Frigo na mašině, Maltézský sokol, Fantom opery, Příběh Glenna Millera, Osud jménem Tugendhat (česká premiéra), Upír Nosferatu, Sunset Boulevard, Někdo to rád horké a Casablanca (projekční dny 21.2., 28.3., 24.4., 29.5., 1. a 2.7., 29. a , 26.9., , 27. a , , ). Pokračovala spolupráce s občanským sdružením átrium při pořádání koncertů Den hudby ve vile Tugendhat

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2002

V ý r o č n í z p r á v a 2002 Výroční zpráva 2 0 0 2 Vážení přátelé, touto výroční zprávou se završuje jedna éra v historii Pražského hradu, první etapa budování nové české státnosti. Tato doba je pevně spjata s osobou Václava Havla,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.: +420461532704 Vypracovala a předkládá: Mgr. Blanka Čuhelová, ředitelka Městského

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Obsah. Muzeum umění Olomouc. 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc. 3 2. Sbírkový a expoziční odbor. 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení

Obsah. Muzeum umění Olomouc. 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc. 3 2. Sbírkový a expoziční odbor. 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení Obsah Muzeum umění Olomouc 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc 3 2. Sbírkový a expoziční odbor 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení 4 2.1.1. Uměleckohistorické oddělení Staré umění 5 2.1.1.1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz www.husitskemuzeum.cz Výroční zpráva za rok

Více

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy Rozbor hospodaření 2013 Obsah 1 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI GHMP V ROCE 2013 A VÝHLED DO DALŠÍCH LET... 5 2 VÝSTAVNÍ ČINNOST... 8 2.1 ODBORNÁ SPOLUPRÁCE... 10 2.2 VÝHLED DO ROKU 2014... 11 2.3 PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 www.nm.cz NÁRODNÍ MUZEUM víc než dotek historie V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 5 Václavské náměstí 68 115

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 Brno 2008 Moravské zemské muzeum 1 Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa

Více

Další rok na dlouhé šňůře událostí Knihovny Jiřího Mahena v Brně je navlečen a uzavřen. Uplynulo dalších 345 dnů, kdy knihovna byla otevřena nejširší veřejnosti. Celoroční rytmus dní, zdánlivě velmi podobných,

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y.

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y. M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Výroční zpráva 200 Úvod Rok 200 byl pro naše muzeum rokem významných událostí

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.5.

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

Muzeum umění Olomouc. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Muzeum umění Olomouc. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Muzeum umění Olomouc Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Obsah Muzeum umění Olomouc 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc 4 2. Sbírkový a expoziční odbor 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Moravské zemské muzeum Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa emailové pošty: mzm@mzm.cz http://www.mzm.cz

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE OBSAH 5 Úvod slovo ředitele základní informace o muzeu 9 Sbírky charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary

Více

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY číslo 4 ročník Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami www.cz-museums.cz 10 Křesťanské náboženství v muzeologickém

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více