I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace"

Transkript

1

2 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Muzeum města Brna, jehož posláním je péče o kulturní dědictví druhého největšího města naší země, a to jak v podobě muzejních sbírek, tak i nejvýznamnějších nemovitých památek na jeho území, naplňovalo i v roce 2013 účel svého zřizování v těžkých ekonomických podmínkách dvouletého období redukovaného příspěvku zřizovatele o 20%, tj. s rozpočtem o cca tis. Kč v každém z obou let nižším. V roce 2012 se organizaci za cenu drastických úsporných opatření a zapojením rezervního fondu vyrovnaného hospodaření podařilo dosáhnout. I přes veškerá úsporná opatření, která znamenala omezení některých činností a služeb i snížení odborného potenciálu muzea, a přes vynaložení maximálního programového a organizačního úsilí jak odborné, tak i provozní složky organizace, se jí v roce 2013 nepodařilo udržet vyrovnané hospodaření a skončila ve ztrátě tis. Kč. Rozhodující příčinou tohoto negativního výsledku hospodaření jsou zvýšené provozní náklady způsobené uvedením do provozu rekonstruovaných částí hradu Špilberku, zejména Jižního křídla s výstavními a dalšími nebytovými prostorami (v užívání od června 2013), které jsou ve výši tis. Kč, a s ním související zvýšené osobní náklady na dozor, údržbu a ostrahu o tis. Kč. K tomu je třeba přičíst zvýšené provozní náklady objektu depozitářů ve Vyškově, které v roce 2013 činily cca tis. Kč. Ačkoliv v předchozích letech organizace do rozpočtu účelové dotace pokrytí zvýšených provozních nákladů získala (3 591 tis. Kč na JZ bastion a 605 tis. Kč na stálou expozici Vulcanalia - také tyto účelové finanční prostředky byly v létech 2012 a 2013 alikvotně kráceny), na pokrytí provozních nákladů spojených s uvedením nově rekonstruovaných částí hradu do provozu a s objektem Vyškov neobdržela účelové finanční prostředky v letech 2012 a 2013 žádné. Tato skutečnost znamenala další zatížení již tak napjatého rozpočtu organizace postiženého 20% snížením příspěvku zřizovatele. Další příčinou ztráty je situace v oblasti příjmů. Ve finančním plánu organizace pro rok 2013 byly zahrnuty výnosy z pronájmů nebytových prostor v rekonstruované části hradu ve výši tis. Kč. Původní plánovaný termín dokončení rekonstrukce hradu a tím i předání prostor určených k pronájmům (listopad 2012) byl posunut až na červen 2013, aniž by organizace mohla tuto skutečnost jakkoliv ovlivnit. Získat nájemce těchto prostor se podařilo až po opakovaném vyhlášení záměru pronájmu ke konci roku 2013 (v případě restaurace a kavárny - cukrárny) resp. počátkem roku následujícího (v případě design shopu). Výnos pronájmů nebytových prostor v Jižním křídle tak byl v roce 2013 v řádu desítek tisíc Kč. Vzhledem k nejistotě v termínu uzavření nájemních smluv nebylo možno již od podzimu roku 2013 realizovat krátkodobé pronájmy těchto prostor a zájemce o jednorázové krátkodobé

3 pronájmy zejména v předvánočním období byla organizace nucena odmítat. Odhadovaná ztráta příjmů z těchto pronájmů činí cca 200 tis. Kč. Celkový rozdíl plánovaných a skutečně dosažených příjmů - výnosů představuje částku téměř 800 tis. Kč. Tržby ze vstupného z výstav v Jižním křídle činily v období červen až prosinec 2013 cca 700 tis. Kč, zatímco náklady na pořízení vstupní výstavy a zejména provozní roční náklady obou výstavních prostor (teplo, světlo, úklid, dozor, ostraha apod.) činí více jak jeden milion korun. Dlouho očekávaná významná změna v podobě dokončení rekonstrukce Jižního křídla a dalších částí hradu Špilberku a jejich otevření veřejnosti, spolu se zajišťováním provozu vily Tugendhat, Měnínské brány a v neposlední řadě také objektu depozitářů ve Vyškově, přišla ve velmi složitém období a přinesla sebou velké problémy, s jejichž následky se organizace bude vyrovnávat v následujícím roce. Nemalého programového a organizačního úsilí jak odborné, tak i provozní složky organizace bylo po celé toto období vynakládáno s cílem zachovat postavení Muzea města Brna jako významné kulturně vzdělávací instituce i cíle turistického ruchu. V tomto duchu probíhalo plnění Plánu činnosti na rok 2013, rozpracovaného do specifických oblastí muzejní práce - sbírkotvorné, tezaurační a prezentační i do všech dalších činností. 1. Oblast sbírkotvorná v sobě zahrnovala výzkumné aktivity v jednotlivých historických disciplínách zastoupených odbornými pracovišti Muzea města Brna. Oddělení archeologie provádělo záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci kanalizace na ul. Schodová a zejména se soustředilo na pokračování II. etapy záchranného archeologického výzkumu prováděného v souvislosti s rekonstrukcí objektu Hlídka 4 na území NKP Špilberk. Vypracování a odevzdáním nálezové zprávy investorovi byl dokončen záchranný archeologický výzkum jižního křídla hradu Špilberk. V prvním pololetí roku proběhla revize všech nálezových zpráv z archeologických a stavebně-historických výzkumů na hradě Špilberku z let a při ní byla zkompletována fotografická a plánová dokumentace doplněná z dalších dostupných zdrojů (archiv NPÚ ÚOP v Brně, Archiv města Brna). Archeologicky prozkoumané plochy byly zaneseny do nově vytvořeného digitálního mapového informačního systému areálu Špilberku a vytvořila se tak základní databáze dochovaných historických terénů Špilberku včetně jejich přesné prostorové identifikace. Vzhledem ke změně technologie centrální databáze Státního archeologického seznamu ČR (přechod na on-line verzi), bylo ze strany správce SAS ČR Národního památkového ústavu rozhodnuto od provedení pravidelné roční aktualizace oborově relevantních dat pro rok 2013 upustit. Při práci na víceletém projektu rozvoje archeologického modulu Internetové

4 encyklopedie dějin Brna, podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož nositelem je Masarykova univerzita, byl ve spolupráci s firmou T-mapy vyhodnocen dosavadní provoz její mapové aplikace a na základě připomínek uživatelů bylo provedeno několik drobných změn a současně byl aktualizován soubor prostorově identifikovaných archeologických lokalit z území města Brna. Oddělení historie nadále pokračovalo v rozpracovaných výzkumných úkolech zaměřených na studium témat z dějin Brna a k dějinám Špilberku. Dokončeno bylo studium pramenů a literatury a do tisku ve Forum Brunense odevzdána stať popisující tři brněnské barokní ohňostroje. Heuristika, studium pramenů, literatury a sbírek se aktuálně zaměřily na přípravu výstavy Velká válka aneb začalo to v Sarajevu k 100. výročí první světové války plánované na rok 2014, jako součást velkého výstavního projektu Velká válka, na němž se kromě Muzea města Brna podílejí Technické muzeum v Brně, Moravské zemské muzeum, Národní technické muzeum v Praze, Vojenský historický ústav Praha a SZ Konopiště. Výzkumem a studiem pramenů a literatury pro připravovanou studii na téma Duchovní správa na Špilberku se zapojilo do činnosti autorského kolektivu projektu zpracování monografie o dějinách Špilberku, připravovaného v součinnosti Archivu města Brna a Muzea města Brna. V rámci studia a zhodnocení sbírek probíhalo při zpracování fotografií a negativů z nacistické přestavby Špilberku srovnání s materiály v Moravském zemském archivu a v Moravské zemské knihovně. Studium archivních pramenů a odborné literatury probíhalo dále také při ověřování determinace položek brněnské provenience ve fotoarchivu se zaměřením na vývoj ulic Skřivanova, Jiráskova, Masarykova, Květinářská, Polní, Kopečná/Studánka a Mendlova náměstí, pro doplňování dokumentace k pamětním deskám Stanislava Porhajma na ul. Bubeníčkova, Františka Geislera na ul. Geislerova a MUDr. Josefa Kaleckého na ul. Kaleckého na území MČ Židenice a pro ověřování úmrtí obětí II. světové války k obnově zničeného pomníku na ul. Zeiberlichova (MČ Soběšice), i pro získávání dat k doplňování do stávajících sekcí Internetové encyklopedie dějin Brna (11 položek v sekci Události, 18 položek v sekci Osobnosti). Pro výklad průvodců v turistickém minibusu provozovaném Turistickým informačním centrem města Brna byly vytvořeny texty k pravoslavnému chrámu sv. Václava, říčním lázním Riviéra a k pivovaru Starobrno. Oddělení dějin umění výzkumnou činnost pozastavilo z důvodu upřednostnění přípravy plánovaných výstav i výstav realizovaných mimo plán při redukovaném stavu jeho odborných pracovníků. Oddělení dějin architektury se pokračováním v heuristice, studiu a excerpci archivních

5 fondů a dalších pramenů věnovalo vědeckovýzkumným projektům Život a dílo architekta Emila Králíka, Jan Vaněk a jeho práce pro Pražský hrad, s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze dále spolupracovalo na řešení vědeckovýzkumného projektu Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí. Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu v rámci programu NAKI , s nímž souviselo i pokračování v práci na projektu Činnost a zhodnocení bývalého Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně prioritním zaměřením na ediční činnost ústavu a rešerší bibliografie k tématu zpracovávanému v rámci programu NAKI. Naproti tomu neprobíhala spolupráce na vědeckovýzkumném projektu Architekt František Kalivoda Korespondence, podmíněná přidělením grantu Ústavu dějin umění AV ČR jako nositeli projektu od Grantové agentury ČR. Dlouhodobý program výzkumu meziválečných interiérů, brněnských nábytkových firem, živností, prodejen, architektonických a designérských osobností se v návaznosti na připravovanou koncepci katalogu sbírky nábytku z let z fondu Oddělení dějin architektury a doplňování sbírkového fondu nábytku soustředil na studium a excerpci archivních fondů se zaměřením na nábytkářské firmy. V dlouhodobém programu výzkumu brněnské meziválečné architektury se průběžně uskutečňoval terénní výzkum, studium archivních fondů a literatury se zaměřením na brněnské stavitelské firmy, obchodní domy, prodejny a obchodní portály a doplňování elektronického katalogu obytných staveb. Při tom se výzkumná činnost orientovala také k tématu restaurace a pohostinství v souvislosti s přípravou výstavy plánované na rok Samostatné oddělení vila Tugendhat pracovalo s podporou dotace MK ČR z Programu na podporu památek UNESCO na druhé, syntetické části Management plánu vily Tugendhat, na zpracování filmového materiálu časosběrného dokumentu zachycujícího postup prací památkové obnovy Vily Tugendhat pro účely Studijního a dokumentačního centra, při němž byl realizován základní sestřih dvacetihodinového dokumentačního materiálu, a dokončilo syntetickou část výzkumného output Operativní dokumentace stavby, jehož ucelený materiál - konvolut evidenčních karet soustředěný do dvou svazů, z nichž svazek I (1930) obsahuje evidenci prvků a materiálů z období výstavby domu a svazek II ( ) obsahuje evidenci prvků a materiálů z následujících období stavebních intervencí, byl odevzdán poskytovateli dotace. Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat pokračovalo v systematickém doplňování jeho databáze ziskem nové kolekce fotografií souvisejících s připravovanou publikací pro retrospektivní výstavu Wilhelma Lehmbrucka. Součástí sbírkotvorné činnosti je primárně získávání přírůstků do sbírek. Z úsporných důvodů byly prakticky úplně zastaveny akvizice, jedním ze sedmi přírůstků získaných touto

6 cestou do historických sbírek je listina o propuštění vojáka špilberské setniny z 31. března 1683, vystavená velitelem pevnosti plukovníkem J.W. hr. von Zinzendorfem. Ostatní přírůstky do sbírkových kolekcí byly získány dary příp. sběrem. Takto se historické sbírky rozrostly o dámské společenské šaty s bolerkem z Oděvnictví města Brna (1962), dámský vlněný kostým - model Krásná jizba (asi ), kožený lékařský kufřík z období I. republiky, rozhlasový přijímač IRON / PENTA, o soubor předmětů dokumentujících historii poštovnictví a o soubor pamětních sportovních trofejí, které věnovala Tělocvičná jednota Sokol Brno I. Ve sbírkách oddělení dějin architektury byl doplněn soubor dokumentace celoživotního díla architekta Ivana Rullera o její druhou část a fond nábytku téhož oddělení o kostru křesla Jana Vaňka z doby kolem r. 1950, o etažérku Jana Vaňka a Petra Dillingera z téže doby, o knihovničku z produkce Krásná jizba ze 70. let 20. století a o výběr některých kusů ze souboru křesel, židlí, stolů a knihoven pocházejících z depozitu Českého rozhlasu Brno. Do archeologických sbírek bylo zařazeno 229 jednotek archeologického materiálu ze záchranných archeologických výzkumů. Oblast tezaurační reprezentovaly standardní činnosti jako evidence přírůstků do sbírek v I. a v II. stupni evidence, pokračování postupného převodu sbírkové evidence do počítačových databází v programu DEMUS pravidelná aktualizace dat muzejních podsbírek v Centrální evidenci sbírek vedené Ministerstvem kultury ČR, agenda výpůjček a inventarizace vybraných částí jednotlivých podsbírek, jimž se příslušní pracovníci všech odborných oddělení průběžně věnovali. V I. stupni evidence bylo zapsáno celkem 99 nových přírůstkových čísel a při převodu do II. stupně evidence bylo pořízeno celkem 1065 evidenčních záznamů. Do počítačových databází v programu DEMUS bylo převedeno celkem 4466 záznamů sbírkové evidence. Agenda výpůjček zahrnovala 19 smluv o výpůjčce, jimiž bylo zapůjčeno celkem 471 sbírkových předmětů, 38 licenčních smluv na užití reprodukcí sbírkových předmětů a 21 smluv o výpůjčce uměleckých děl od umělců pro výstavy Ludvík Voneš: Malba, kresba, grafika (177 ks), Petr Jedlička: Retrospektiva / Života běh (112 ks), Vladimíra Sedláková: Retrospektiva (80 ks), Pavel Werner: Sklo / kresba (54 ks), Krystalíza her (19 ks), Josef Lada (160 ks), Můj dům, můj hrad / Vladimír Franz a Ida Saudková (162 a 17 ks) a pro novou stálou expozici Od moderny po současnost, kde se jednalo o 20 uměleckých děl autorů Petr Dub, Zdeněk Halla, Sonny Halas, Tomáš Hlavenka, Milan Houser, Dalibor Chatrný, Václav Kočí, Pavel Korbička, Lukáš Orlita, Teodor Rotrekl, Pavel Rudolf, Jan Spěváček. Inventarizací podsbírky archeologické v rozsahu 6552 inv. č. + 3 přír. č., podsbírky historické v rozsahu 1764 inv. č přír. č., podsbírky architektury v rozsahu

7 14306 inv. č přír. č. a podsbírky výtvarné umění a umělecké řemeslo v rozsahu 357 inv. č přír. č. byla v zákonem stanoveném termínu dokončena inventarizace celé sbírky Muzea města Brna zapsané v Centrální evidenci sbírek. Do uvedené oblasti spadá také adekvátní uložení sbírek. Výraznou změnou, která znamená řešení letitého palčivého problému nedostatku vhodných depozitárních prostor muzea, se stalo postupné budování depozitárního areálu v objektu ve Vyškově, který byl v minulém období svěřen muzeu do správy. Po dokončení prvotních stavebně technických úprav a částečném vybavení regály, z nichž část byla pořízena z dotace MK ČR z programu ISO, bylo možné začít využívat tří podlaží objektu pro uložení sbírek, především těch, které bylo nutno vymístit z nevhodných prostor na hradě Špilberku, tj. části sbírek lapidária, nábytku, některých kolekcí historických sbírek a také nálezového materiálu získaného v průběhu památkové obnovy vily Tugendhat. V závěru roku vyvstala nutnost vystěhovat celý objekt na ulici Žabovřeská, z jehož pronajatých prostor dostala organizace k 30. listopadu výpověď. Tento termín se sice jednáním podařilo prodloužit o dva měsíce, málo to však změnilo na velkém úsilí pracovníků oddělení archeologie, historie, dějin architektury a zejména také oddělení správy budov, kteří museli v krátké době připravit k transportu do ne zcela dostatečně vybaveného objektu ve Vyškově množství archeologického materiálu, knihovního fondu a sbírek nábytku a lapidária včetně kamenných fragmentů z Královské kaple. Zvláště stěhování posledně jmenované sbírky lapidária představovalo vzhledem k množství předmětů a hmotnosti řady z nich i vzhledem k omezeným možnostem manipulace s nimi v místě dosavadního uložení velmi náročný úkol. Současně s touto akcí se přestěhovala i část sbírky nábytku dosud provizorně uložená v suterénu administrativní budovy na Špilberku. Definitivní uspořádání převezených sbírek v depozitárním areálu ve Vyškově si vyžádá více času a především závisí na možnostech postupného vybavování jednotlivých depozitářů ukládacími systémy. V depozitáři severozápadního bastionu byla dokončena nová lokace sbírek užitého umění (knižní vazby, cínařská dílna). V rámci péče o stav sbírek standardně probíhalo pravidelné sledování mikroklimatických podmínek v depozitářích JZ a SZ bastionu a průběžná kontrola pomocí dálkového monitoringu režimu depozitářů. Konzervaci sbírkových předmětů z historických i uměleckohistorických sbírek vybraných zejména pro výstavní účely stejně jako laboratorní ošetření archeologického materiálu ze záchranných archeologických výzkumů současných i z předešlých let provádělo pracoviště péče o sbírky. Mezi jiným započal výběr exponátů ke konzervaci pro připravovanou výstavu k 100. výročí I. sv. války v roce 2014, z nich bylo zkonzervováno 5 sbírkových předmětů. Ze sbírek oddělení historie

8 bylo zkonzervováno dalších 5 sbírkových předmětů, proběhla rekonzervace 15 sbírkových předmětů ze zápůjčky do Muzea Karlovy Vary, provedeno restaurování dřevěného modelu trojstěžníku,,santa Maria a oprava dětské skládací sedačky z 30. let. V historické expozici proběhlo čištění exponátů a opravy replik nábytku (lavice a stůl) včetně konstrukčního zpevnění v cele Silvia Pellica. Pro reinstalovanou expozici O nové Brno byly provedeny opravy, čištění a leštění nábytkových a dekorativních prvků, větší zásahy byly nutné u 10 kusů, dále proběhly drobnější opravy a spolupráce při vytváření instalace. Do nové expozice Od moderny po současnost náleželo rámování dvou obrazů a oprava s retuší dřevěné plastiky. Lištování obrazů bylo provedeno u 33 kusů, opravy hladkých i štukových rámů u 17 obrazů pro výstavu Ludvíka Voneše. Dokončena byla kompletace a náročné restaurování intarzovaných stojacích barokních hodin. Pro oddělení archeologie bylo očištěno a konzervováno 23 předmětů, na samotném oddělení archeologie bylo provedeno restaurování a konzervace 14 předmětů. Restaurování sbírkových předmětů externími restaurátory bylo z úsporných důvodů zadáno pouze u dvou plakátů vybraných pro připravovanou výstavu k 100. výročí I. sv. války v roce Nadále pokračovala postupná digitalizace sbírkových předmětů z uměleckých sbírek, ze sbírky architektury a fondu fotoarchivu, a to vlastními kapacitami nebo v rámci externí spolupráce. Pro účely prezentace v PC programech v nové expozici Od moderny po současnost bylo zhotoveno 299 digitálních fotografií a zdigitalizováno 107 ks diapozitivů obrazů ze sbírek. Fotodokumentací jednoho obrazu soukromého majitele byla dokončena digitalizace děl Jaroslava Krále pro připravovanou monografii, celá fotodokumentace byla průběžně předávána autorce. Proběhl výběr a asistence u digitalizace vybraných sbírkových předmětů z fondu pozůstalosti Bohuslava Fuchse velkoformátovým skenerem s CCD snímačem (1113 inv. č.). Ve spolupráci s nakladatelstvím Ing. V. Filipa byla provedena digitalizace starých snímků Brna negativů, celkem 1050 položek. Za účelem katalogizace archeologického materiálu ze sbírky militarií byla ve spolupráci s Ústavem archeologie a muzeologie FF MU provedena digitalizace 22 sbírkových předmětů ze sbírky militarií. Oblast prezentační činnosti muzea doznala ve sledovaném období významné změny, kterou reprezentují dvě nové stálé expozice, otevřené v souvislosti s dokončením části druhé etapy rekonstrukce Špilberku. Jedná se o novou stálou expozici Od moderny po současnost, která v zrekonstruovaných prostorách jižního křídla hradu Špilberku prezentuje umělecké sbírky moderního a současného výtvarného umění. Expozice časově navazuje na stávající galerijní expozici Od renesance po modernu a pokračuje tak v mapování brněnské výtvarné

9 scény v poválečném období s následným nástupem tvůrčích uměleckých skupin. Zaplnilo se tím dlouho trvající desideratum v expozičním programu muzea a završila se jeho dlouhodobá koncepce. Po více než třech letech se do rekonstruovaných výstavních sálů středního křídla Špilberku vrátila pod původním názvem ale v novém designu stálá výstava O nové Brno brněnská architektura , která v ucelené podobě seznamuje s fenoménem, pro jehož dynamický nástup a rychlé tempo dalšího rozvoje během pouhých dvaceti let lze v dějinách moravské metropole jen stěží najít analogii. Cílem obnovené expozice je přesvědčivě informovat o významu brněnské meziválečné architektury, o povaze, neopakovatelných vlastnostech a vysoké úrovni tvorby jejích představitelů, ale také o nepřehlédnutelném podílu jejich děl na cílevědomém budování nového Brna ve svébytnou moravskou metropoli. Výběr exponátů se zaměřil na plánovou dokumentaci a fotografie vrcholných a charakteristických architektonických děl, na návrhy a fotografie interiérů i na ukázky originálního nábytku, které reprezentují vysokou úroveň moderní kultury bydlení v Brně. Současně s otevřením obou jmenovaných stálých expozic byl zahájen také výstavní provoz v nových výstavních sálech jižního křídla hradu výstavou s názvem Krystalíza her, jež je součástí velkého výstavního projektu ORBIS PICTUS PLAY, inspirovaného dílem humanistického myslitele Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Pro konkrétní prostory hradu Špilberku zkoncipoval autor projektu, výtvarník Petr Nikl, nový scénář výstavy. Čestmír Suška, Dušan Váňa, Jiří Konvrzek, Klára Ottová, Maja Dvořáková, Marianna Stránská, Marie Jirásková, Milan Cais, Pavel Mrkus, Petr Korecký, Petr Nikl, Ondrej Janoušek a Ueli Seiler-Hugova /CH/ jsou autory interaktivních nástrojových objektů, jež byly exponáty výstavy, aktivnímu návštěvníkovi prostřednictvím hry umožňujícími kreativní poznávání světa i sebe sama skrze vlastní smysly a rozvíjení vlastní imaginace a fantazie. Slavnostní otevření nových stálých expozic i výstavy a tím i celého jižního křídla a dalších rekonstruovaných prostor Špilberku se uskutečnilo 30. května. Také další výstavy se zaměřily na výtvarné umění: Po více než čtyřiceti letech mělo brněnské publikum příležitost setkat se s díly malíře Ludvíka Voneše ( ). Absolvent francouzských uměleckých škol se ve své tvorbě z celého komplexu otázek kolem podstaty tehdejší soudobé malby soustředil na problém barvy a formy a na jejich vzájemné vztahy. Malířské a sochařské dílo jubilanta Petra Jedličky (*1953), který vstoupil na výtvarnou scénu v době, kdy u nás dozníval program tzv. nové figurace, se veřejnosti ve větším rozsahu představilo poprvé. Expresivní malba počátků jeho tvorby reflektovala pocity absurdity a deziluze, agresivnost tvarů a výrazná barevnost vypovídá o snaze autora dobrat se k

10 elementárním vitálním silám lidského podvědomí, které ovládají člověka v jeho individuální i společenské existenci. Retrospektivní výstava malířského, kresebného a grafického díla Vladimíry Sedlákové (*1952) zahrnula všechna tvůrčí období od ukončení studií na Akademii výtvarných umění v Praze do současnosti. Přehled tvůrčích etap zahájila raná osmdesátá léta s projekty a charakteristikami věku techniky, zastoupeno bylo období kolem roku 1990 s tématem struktur a drsností, nechyběly charakteristiky z první poloviny devadesátých let ani prozkoumávání jazyka počítače, jež dodnes v autorčině díle převládá v podobě tzv. hladin (layers). Výstavu uzavřela série nejnovější tvorby. V pořadí již devátá výstava z pravidelného cyklu prezentací současného českého autorského skla tentokrát prezentovala originální tvorbu sklářského umělce a pedagoga Pavla Wernera. Do jeho tvorby se promítlo hodně z toho, čím české sklářství žilo v posledním půlstoletí a na čem se umělec jako sklářský výtvarník a pedagog vlastními podněty vícekrát podílel. Charakteristickým rysem Wernerovy bohaté tvorby, jíž dominuje především lité ateliérové sklo a která zahrnuje objekty z rytého, broušeného, foukaného a hutně tvarovaného skla (ale i obrazy, práce s kamenem, díla do architektury a další) jsou respekt k materiálu, důvěrná znalost možností zvolených technik, procítěný výtvarný koncept a v nejednom případě i poetický nadhled a vtip. Svým dílem povyšuje sklo na prostorový prvek s novými možnostmi výtvarného a emocionálního působení. Pro tradiční vánoční výstavu bylo vybráno na 150 kreseb bezesporu nejznámějšího českého ilustrátora a malíře Josefa Lady. Nejvíce obrázků na výstavě patřilo Ladovým veselým učebnicím, bajkám podle Ezopa, pohádkám o chytrém českém Honzovi, kocouru Mikešovi a pohádkám, které autor nazval jako nezbedné. Nechyběly ani ilustrace k nejznámějším pohádkám Karla Jaromíra Erbena a všem dětem známé knížce Moje abeceda. Výstava byla doplněna deseti obrazy zasněžené krajiny s klouzačkou, Mikulášem, ponocným i vodníkem sedícím nad zamrzlou hladinou rybníka, které svojí zimní tématikou navodily příjemnou vánoční atmosféru. Můj dům, můj hrad pojmenoval svoji výjimečnou výstavu, která se uskutečnila mimo plán, multižánrový umělec s nezaměnitelnou vizáží a také nedávný prezidentský kandidát Vladimír Franz. Nejen malíř ale také přední český hudební skladatel a autor scénické hudby, od počátku 90. let vůdčí osobnost nově se utvářející podoby českého postmoderního dramatu, představil své výtvarné dílo v prostorách jižního křídla a barokní kaple Špilberku. Základním tématem jeho tvorby období devadesátých let je dvojakost pocitů a představ ve vztahu člověka k přírodě, pomíjivost lidských zásahů do krajiny a postupné mizení stop v nemilosrdně obrodivém kontextu elementární přírodní energie. V posledních letech se

11 Vladimír Franz zabývá reflexí mnohých modelů dnešního sociálního chování a jejich usvědčování ze směšnosti a pokrytectví, který vyústil v tvorbu se sociálně kritickým aspektem. Po období nejednoznačných lyricko expresivních anekdot opět v poslední době hledá novou cestu ke způsobu vyjádření reflexe z vlastního nedávného prožitku. Na výstavě byly vystaveny také autorovy největší velkoformátové obrazy vytvořené v letech 2000 až 2004 v rámci letních sympozií Velký formát ve Valticích. Společně s Vladimírem Franzem byly vystaveny práce fotografky Idy Saudkové, která se specializuje výhradně na klasickou černobílou aranžovanou fotografii s kratšími výlety ke kolorované fotografii a ke stylu komixu. Motivem její tvorby je člověk a život, osobnosti známé či populární, ale i lidi na okraji. Pro výstavu byla vybrána tvorba z posledních patnácti let, záměrně koncipovaná jako pocta mezilidským vztahům a přátelství. Na fotografiích jsou lidé, kteří jsou autorce blízcí a které má ráda. K výstavám výtvarného umění lze přiřadit i výstavu Růžena Žertová - architektka / designérka / výtvarnice. Jestliže jméno autorky významných obchodních domů (Hornád v Košicích, Labe v Ústí nad Labem či Prior v Pardubicích) i obytných staveb, brněnské architektky Růženy Žertové (*1932), se zdá být odborné veřejnosti již poměrně známé, pak jako designérka a výtvarnice je Růžena Žertová osobností opomíjenou, přestože se po velkou část profesního života výtvarné a designérské tvorbě věnovala. Především na ni byla retrospektiva zaměřena. Setkání s originálními výtvory známé brněnské krajkářky ve výstavě Paličkovaná krajka Lenky Malátové bylo v předvánočním čase inspirací pro milovnice tohoto na zručnost a trpělivost náročného umění. Výstavou jiné kategorie, jež je výsledkem odborné práce se sbírkami, byla výstava Symfonie kabelek. Prezentovala součást muzejního sbírkového fondu textilu a módních doplňků a brněnské veřejnosti tak přinesla pohled do historie nejdůležitějšího doplňku dámského šatníku. Kabelky, tašky a taštičky v podobě jaké je známe dnes, jsou fenoménem až ve 20. století. Postupem času se stal důležitým faktorem módního průmyslu, který ovlivňovaly kulturní události a sociologické změny. Ve výstavě, která měla v minulém období svoji premiéru v Muzeu Karlovy Vary, jej doplnily exponáty ze sbírek Moravské galerie v Brně a Muzea Vysočiny v Jihlavě i od soukromé sběratelky Dany Komárkové. Dokonalého módního rámce se exponátům z muzejních sbírek dostalo spojením s originálními výtvory autorky dámských kabelek Lucie Hlavinkové, s autorskými kabelkami a obuví z dílen žáků Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a s modely společenských toalet či módních doplňků vyrobených studenty Střední školy umění a designu, stylu a módy a vyšší odborné školy Brno. Výstava měla bohatý doprovodný

12 program a v následujícím roce se připravuje její repríza v Muzeu Vyškovska ve Vyškově a v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Další výstavou mimo plán, která proběhla v prostorách špilberských severních kasemat, byla výstava projektu Křídlení. Představila práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně. Jednoduché papírové plastiky větších rozměrů, ale křehkého vyznění, s přesahem k abstrakci, využívají elementárních, avšak výrazových schopností papíru, jako je mačkání, vrstvení, modelování. Prostorové práce doplňuje tvorba mladších žáků, kteří zaznamenávali představy o andělech prostřednictvím maleb. Mimo muzeum se uskutečnila v modifikované podobě reprízována výstava Ano v bílém? o svatbách, svatebních oděvech a módních doplňcích a o výbavách nevěst v minulosti a dnes v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. Další reprízou výstavy mimo muzeum byla výstava Architekt, který změnil standard nemocničního prostředí v Sále architektů staroměstské radnice v Praze. Prezentovala dílo specialisty na nemocniční stavby a v Československu průkopníka v tomto oboru, architekta Bedřicha Rozehnala, jenž vypracoval řadu projektů regionálních a klinických nemocnic na Moravě a po válce završil tuto činnost projektem Dětské klinické nemocnice v Brně Černých Polích. Zcela mimořádnou událostí na kulturní scéně, která svým významem přesahovala hranice naší země, se stala výstava Wilhelm Lehmbruck ( ) Retrospektiva. Sochy, malby, kresby, lepty, litografie a fotografie z Lehmbruckova muzea v Duisburgu a z pozůstalosti. Po téměř třech desetiletích měla odborná i širší veřejnost v České republice příležitost setkat se s dílem jednoho z nejvýznamnějších sochařů, malířů a grafiků německé klasické moderny. Poprvé však v Brně, které je s jeho sochařským dílem úzce spjato prostřednictvím světově proslulé vily Tugendhat. Lehmbruckovo umění bylo na výstavě instalované v Domě umění města Brna představeno nejen reprezentativním výběrem skulptur z let , ale i malbami, kresbami a grafikami od období neoklasicismu přes hledání vlastních výrazových prostředků a postupné abstrahování tvarů až k pozici čelního představitele expresionismu. Výstavu společně uspořádali Dům umění města Brna, Muzeum města Brna a Nadační fond vila Tugendhat. V rámci prezentační činnosti Muzea města Brna v roce 2013 je nutno vedle výše uvedených dvou nových stálých expozic zmínit také stávající stálé expozice na hradě Špilberku, které prošly před zahájením hlavní turistické sezóny pravidelnou údržbou, pokračoval standardní návštěvnický provoz v celém areálu NKP Špilberk včetně kasemat, prohlídkové trasy jihozápadního bastionu, barokní lékárny a dle povětrnostních podmínek rozhledny. Po několika letech byla v sezóně opět otevřena expozice fotomontáží J. Heartfielda

13 v barokní kapli. Novým prvkem v návštěvnickém provozu hradu Špilberku se staly nově zavedené prohlídkové trasy s výkladem průvodců. Trasa Špilberk odkrývá svá tajemství, vedená po rekonstruovaných interiérech hradu, a to po dosud většinou nepřístupných prostorách, jej představuje nejen jako vzorový kasárenský objekt německého wehrmachtu ale seznamuje i s jeho dochovanými středověkými pozůstatky, odkrytými při úpravách na přelomu 20. a 21. století. Veřejnosti byla nabízena v červenci až září v určených termínech jako mimořádná večerní prohlídka a pro svou úspěšnost v říjnu až prosinci v určených časech dvakrát denně již jako prohlídka ve standardní nabídce. Dalšími mimořádnými večerními prohlídkami byly Špilberské večerní rozhledy a Večerní Špilberk - barokní pevnost a proslulý žalář. Účastníci večerních rozhledů absolvovali trasu po exteriérech hradu, prošli nově opravenou východní baštou, obešli Špilberk z východní, jižní a západní strany po barokních terasách a vystoupali na nejvyšší bod celého hradu, na vyhlídkovou terasu věže. Poznání historie těchto míst bylo spojeno s dalekými výhledy do kraje. Návštěvníci večerního Špilberku se seznámili s důmyslem opevňovacích prostředků minulých staletí včetně propracovaných úkrytů posádky pevnosti ve špilberských kasematech či náslechových podzemních chodeb Jihozápadního bastionu, jenž sehrál významnou roli při úspěšné obraně Brna před švédskou přesilou na konci třicetileté války, ale i s proslulým kasematním žalářem josefínské doby. Tyto dvě večerní prohlídky byly provozovány v určených termínech, první v měsících září a říjen, druhá v listopadu a v prosinci. Po celý rok 2013 probíhaly prohlídky s výkladem průvodců ve vile Tugendhat, které se stále těšily velkému zájmu veřejnosti. Vedle interiérů a zahrady je součástí prohlídkové trasy objektu rovněž stálá výstava instalovaná v technickém podlaží, věnovaná rodině stavebníků vily, architektovi, stavbě, jejím interiérům, zahradě i historickým plánům, skicám a fotografiím. Rovněž v Měnínské bráně pokračoval provoz stálé výstavy hraček ze sbírky Milady Kollárové, v níž v předešlém období došlo k obměně části exponátů. V roce 2013 mělo Muzeum města Brna (bez vily Tugendhat) celkem návštěvníků, tj. o méně než v roce předcházejícím, kdy jich bylo Do expozic a výstav na Špilberku přišlo návštěvníků, tj. o 527 méně než v roce předešlém, kdy jich bylo Velmi negativně se vyvíjela návštěvnost kasemat, která zatímco dosud byla poměrně stabilizovaná, nyní oproti loňskému roku výrazně poklesla o osob na návštěvníků (ve srovnání s rokem 2011 činí tento pokles a s rokem osob). Vedle toho, že odliv návštěvníků památek je v současnosti všeobecným jevem, lze spatřovat jednu z příčin tohoto nepříznivého vývoje také v havarijním stavu hradební zdi ve východním

14 příkopu hradu, který až do realizace provizorního opatření výrazně zkomplikoval, až znemožnil od počátku března přístup do jižních kasemat. Jediným pozitivním momentem v této tristní situaci tak zůstává vzrůst návštěvnosti Měnínské brány se stálou výstavou historických hraček o návštěvníků na letošních oproti loňským Samostatnou kapitolu tvoří návštěvnost vily Tugendhat, která ačkoliv oproti roku 2012 rovněž poklesla, a to o návštěvníků (od 6. března do konce roku 2012 navštívilo vilu Tugendhat návštěvníků, v roce 2013 jich bylo ), stále svědčí o velkém zájmu veřejnosti o prohlídky s výkladem průvodců. Uvedený úbytek je výsledkem snížení maximálního počtu osob v prohlídkové skupině z původních 20 na 15 (s tím, že rezervační on-line systém umožňuje rezervaci nejvýše deseti míst v prohlídce), k němuž se od počátku druhého pololetí loňského roku přistoupilo s ohledem na šetrnost návštěvnického provozu k památce i na komfort návštěvníků. Prohlídky jsou především prostřednictvím elektronického rezervačního systému Colosseum i nadále na několik měsíců dopředu vyprodány. Vila Tugendhat se stala místem dvou mimořádně významných setkání nejvyšších osobností veřejného života. Hned 1. ledna se hlavní obytný prostor domu stal televizním studiem, z něhož se živě vysílal pořad České televize Otázky Václava Moravce. Známému moderátorovi pořadu odpovídali premiéři České republiky a Slovenské republiky Petr Nečas a Robert Fico. Mezi jinými byl přítomen i generální ředitel České televize Petr Dvořák. Dne 6. března se zde za přítomnosti oficiálních představitelů veřejného života setkali prezidenti obou zemí Václav Klaus a Ivan Gašparovič, kteří si předali při této příležitosti nejvyšší státní vyznamenání. Doprovod prezidenta Václava Klause tvořili vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Jiří Weigl, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Slovenské republice Jakub Karfík, ředitel odboru Protokolu Kanceláře prezidenta republiky Jindřich Forejt, tiskový mluvčí prezidenta republiky a ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky Radim Ochvat, ředitel Sekretariátu prezidenta republiky Martin Slaný. V delegaci prezidenta Ivana Gašparoviče byli mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Slovenské republiky v České republice Peter Brňo, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Slovenské republiky Ján Šoth, ředitel sekretariátu prezidenta Slovenské republiky Marián Parkányi, ředitel odboru Protokolu Kanceláře prezidenta Slovenské republiky Peter Priputen. K dalším významným návštěvám vily Tugendhat v roce 2013 patřili: náměstek primátora města Lipska Andreas Müller (18. 1.), herec Anthony Delon (19. 1.), starostka města Leeds Ann Castle (10. 4.), delegace z města Poznaně v čele s Annou Mazur z Odboru kultury města Poznaně (10. 4.), soudci Ústavního soudu v čele s předsedou Ústavního soudu JUDr. Pavlem Rychetským

15 (15. 5.), umělci Xavier Lesèche a Mandragore z delegace města Rennes (28. 4.), slovinskoital. architekt a urbanista Boris Podreca (žijící ve Vídni, 29.4.), generální manažer hokejové reprezentace Slavomír Lener (24. 4.), velvyslanec Státu Izrael v Praze J. E. pan Yaakov Levy v doprovodu ministra školství mládeže a tělovýchovy Petra Fialy a rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka (29. 4.), Německá mozartovská společnost Augsburg pod vedením jejího prezidenta Thomase Weitzela (4. 5.), velvyslanec Turecké republiky v Praze J. E. pan Bayram Önel (20. 5.), viceprezidentka Bulharské republiky J. E. paní Margarita Popova s doprovodem, který tvořili vedoucí Kabinetu viceprezidentky Bulharské republiky paní Margarita Ralcheva, tajemník prezidenta Bulharské republiky pro duchovní a kulturní otázky prof. Kiril Topalov, paní Branimira Petkova z protokolu prezidenta Bulharské republiky, pan Kiril Atanasov za tiskový odbor prezidenta Bulharské republiky a chargé d' affaires, a.i. velvyslanectví Bulharské republiky v Praze paní Goryana Lenkova (31. 5.), vnuk Ludwiga Miese van Rohe a významný chicagský architekt Dirk Lohan s hlavním architektem berlínské divize David Chipperfield Architects Alexandrem Schwarzem (5. 6.), velvyslanec Maďarské republiky v Praze J. E. pan Tibor Pető (6. 6.), delegace města Lipska pod vedením členky Zastupitelstva města Lipska Ursuly Grimm (8. 6.), primátor města Bratislavy M. Ftáčnik s náměstkem J. Budajem (9. 6.)., zástupci Odboru kultury města Lipska pod vedením Beate Locker, zástupkyně vedoucího odboru (22. 7.), prezidentka Frank Lloyd Wright Building Conservancy Susan Jakobs Lockhard (24. 8.), Neil Levine, profesor dějin umění a architektury na Harward University (25. 8.), velvyslankyně Kanady v Praze J. E. paní Valeria Raymond (31. 8.), Nick Van Mertens, kulturní atašé velvyslanectví USA v Praze a Dr. James W. Rice jr. z Mars Exploration Rover Project (výrobce vozidel pro planetu Mars) (19. 9.), paní Bettina Lehmbruck-Mangold s dcerou (vnučka sochaře Wilhelma Lehmbrucka a dcera architekta Manfreda Lehmbrucka) (11. 9.), velvyslankyně Švédského království v Praze J. E. Annika Jagander (3. 10.), náměstek primátora města Lipska pan Michael Faber s doprovodem (5. 11.), prof. Petr Wittlich, významný český historik umění (8. 11.), Eugen Brikcius s účastníky akce věnované nedožitým 75. narozeninám Jiřího Gruši ( ), velvyslanec Indické republiky v Praze J. E. pan Venkatesan Ashok ( ), velvyslanec Švýcarské konfederace v Praze J. E. pan Markus - Alexander Antonietti (2. 12.), delegace Ústavního soudu Ruské federace ve složení Sergej Mavrin - místopředseda Ústavního soudu Ruské federace, Konstantin Aranovski - soudce Ústavního soudu Ruské federace a Sergej Kňazev - soudce Ústavního soudu Ruské federace ( ). Špilberk navštívili vnuk Ludwiga Miese van Rohe Dirk Lohan s hlavním architektem berlínské divize David Chipperfield Architects

16 Alexandrem Schwarzem (6. 6.) a velvyslanec Italské republiky v Bratislavě J. E. pan Roberto Martini (9. 6.). Ke stálým expozicím byly připraveny lektorské vzdělávací a doprovodné programy včetně pracovních sešitů v Dětské dílně a animační programy a dílny cyklu Výtvarně na hradě k aktuálním výstavám výtvarného umění. Ke stálé expozici Brno na Špilberku se realizovaly programy Společenský život v Brně 19. a 20. století, Brněnský průmysl: od cechů ke strojům (3x), Třicetiletá válka s ukázkami zbraní - ve spolupráci s oddělením historie (6x), Když Brno obléhali Švédové (4x), Brno město královské (6x), Pověsti z hradu a podhradí s Dětskou dílnou (2x) Brno na Špilberku. Celkem se jich zúčastnilo 22 školních skupin s 584 návštěvníky. Lektorské programy pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ k vánoční výstavě Tajemná zahrada pohádek Jiřího Trnky počátkem roku navštívilo 5 skupin se 74 návštěvníky, v lednu dále proběhlo 19 programů k téže výstavě, které měly 415 účastníků. Doprovodný program Nálada na Ladu k výstavě Josef Lada se v listopadu a prosinci uskutečnil 52x, absolvovalo jej 1303 dětí se 73 pedagogy. Lektorské vzdělávací a doprovodné animační programy byly připraveny k výstavám Ano v bílém?, Symfonie kabelek a Paličkovaná krajka Lenky Malátové. Program k výstavě Ano v bílém? absolvovaly 3 skupiny o 69 návštěvnících. Nabídka programů k ostatním výstavám nebyla využita. Ve stálé výstavě historických hraček v Měnínské bráně se uskutečnily programy Zlatá brána otevřená (pro MŠ), Příběhy hraček (pro ZŠ), Velikonoční dílny mezi hračkami (pro ŠD a zájmové kroužky) a speciální programy pro neslyšící děti z MŠ a 2. třídy ZŠ realizované ve spolupráci s Marianou Koutskou (tlumočení do znakového jazyka) a Věrou Lištvanovou, studentkou Divadelní fakulty JAMU pro neslyšící. Celkem měly 897 účastníků v 37 školních skupinách. Výtvarné dílny pro veřejnost k aktuálním výstavám výtvarného umění z programové řady Výtvarně na hradě reprezentovaly doprovodné programy k výstavě Ludvíka Voneše a Petra Jedličky. Animační programy Umění Špilberkem k výstavě Ludvíka Voneše, konané v rámci festivalu Týden výtvarné kultury, byly dramaturgicky koncipovány v souvislosti se zaměřením festivalu creative help, jako vícedenní galerijně animační pásmo ve spolupráci výtvarné a dramatické sekce animátorů, které bylo společným projektem studentů kateder výtvarné výchovy a sociální pedagogiky PdF MU. V programech se metodicky propojily techniky výtvarné a galerijní pedagogiky s technikami dramatické výchovy ve spolupráci s expertkou dramatické výchovy na PdF MU Mgr. Lenkou Remsovou, Ph.D. Programy spoluvytvářeli studenti obou kateder a vzniklý formát byl nabízen i po skončení Týdne výtvarné kultury TVK. Celkem proběhlo v březnu 7 programů (5x během Týdne výtvarné kultury, 2x mimo něj) s 135

17 účastníky (1 x základní škola, 1 x pro veřejnost, 2 x seminář VŠ, 3 x střední škola). Doprovodný program k výstavě Petra Jedličky probíhal jako kombinace komentované prohlídky s tvůrčí etudou a besedou s autorem. V dubnu a květnu se uskutečnily 4 programy, které měly 60 účastníků (2 x střední škola, 2 zájmové skupiny dospělých). Nové, výrazně lepší podmínky pro realizaci těchto aktivit přineslo edukační centrum pro práci s dětským návštěvníkem, vybudované v rámci rekonstrukce hradu v jeho středním křídle. Jeho činnost zahájily tvůrčí dílny pro děti s (pra)rodiči Hradu narostla křídla v rámci Hradních slavností na Špilberku u příležitosti otevření zrekonstruovaných částí hradu. Dílny byly celodenní v sobotu a v neděli, obsahovaly pět stanovišť výtvarné tvorby spojených tématikou křídel (papírová křídla, jakou podobu může mít anděl pastel, malování na obličej, tiskátka s okřídlenci, omalovánka středověkého města). Probíhal v něm také doprovodný program k výstavě Krystalíza her, který měl 56 pokračování a celkem 1270 účastníků. Doprovodného edukačního programu Slyšíte obrazy? k výstavě Vladimíry Sedlákové, koncipovaného jako workshop pro všechny smysly a tvůrčí program naslouchání uměleckým dílům, se 3x zúčastnil příměstský tábor, celkem 55 dětí. Probíhal zde i výše uvedený doprovodný program Nálada na Ladu, zaměřený na příběhy venkovského života, dětské hry a říkadla, lidové zvyky a tradice spojené s Vánocemi a zimou. Doprovodný program k výstavě Pavel Werner Sklo měl podobu samoobslužného pracovního listu pro veřejnost, který byl volně dostupný návštěvníkům. Ke stálým expozicím výtvarného umění a k prostředí hradu Špilberku byly vzhledem ke kapacitním možnostem (vytížení ve výstavě Krystalíza her ) realizovány interaktivní doprovodné programy Andělé a múzy v expozici Od renesance po modernu a nový program k expozici Od moderny po současnost. Celkem měly 70 účastníků. Ve vile Tugendhat probíhaly v 1. pololetí roku 2013 programy pro mateřské a základní školy jako komentovaná prohlídka spojená s tvůrčími etudami na téma Architektura vily Tugendhat méně je více a Design ve vile Tugendhat Bůh je v detailech. Pro střední, vyšší odborné a vysoké školy byla připravena tematická komentovaná prohlídka spojená s diskuzí a aktivizačními prvky na téma Ludwig Mies van der Rohe architekt nejen vily Tugendhat a Tugendhatovi příběh jedné z brněnských židovských rodin. Ve 2. pololetí pak byly tyto vzdělávací programy rozšířeny pro mateřské a základní školy o témata Souhra architektury a přírody a Vila Tugendhat jako příklad luxusního moderního bydlení. Pro střední, vyšší odborné a vysoké školy přibyla témata Příroda a její místo v architektuře a Vila Tugendhat jako učebnice moderní architektury. Celkem proběhlo 28 vzdělávacích programů pro školy.

18 Vedle průběžně probíhajících doprovodných a edukačních programů včetně Týdne výtvarné kultury, jehož se opět stalo oficiálním partnerem, bylo Muzeum města Brna organizátorem nebo se účastnilo řady kulturních a společenských akcí celoměstského významu. Tradičně připravilo svůj vlastní program v rámci Brněnské muzejní noci, jež jako součást celostátního Festivalu muzejních nocí pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR v Brně proběhla 18. května. Velké hradní nádvoří mělo program připravený Agenturou REX zaměřený na tanec, šerm a kostýmy středověku. Vystupovaly v něm soubory Poustevník se šermem a divadlem s názvem Učni a s taneční hrou Drzá služebná, REX se soutěžemi pro děti i dospělé Rytíři na hradě I a II, Hollóének Hungarica byla středověká dudácká kapela z Maďarska a závěrečná scéna Zkrocení ohně proběhla v podání souboru REX a jeho hostů. V Královské kapli zněly populární ale i méně známé písně mladých brněnských skladatelů v podání souboru Veritas. Hranolová věž byla věnována pozvánkám na vybrané výstavy Muzea města Brna a Vyšší odborná škola Brno zde představila ukázky restaurování keramiky, malby, nábytku, dřevořezby a kreativní designové a scénické kostýmy. Vystoupení souboru Divadla hudby a poezie AGADIR Hlasy všech barev v gotickém sále bylo hudebně-dramatickým představením s postavami z nejslavnějších Shakespearových dramat v provokujícím příběhu provázeném původními písněmi na slova současných českých básníků. Jihozápadní bastion byl externím pozorovacím stanovištěm Hvězdárny a planetária Brno. Tradiční vinotéku připravila Moravská banka vín. Na rozdíl od interiérů hradu a od Měnínské brány, přístupných účastníkům platícím v první navštívené instituci jednorázové symbolické vstupné 20 Kč, byly programy na nádvoří zdarma. Kasematy však zůstaly z technických důvodů tentokrát uzavřené. Brněnská muzejní noc v Muzeu města Brna měla na návštěvníků. Symbolicky se muzejní noci účastnila také vila Tugendhat, a to na náměstí Svobody projekcí nasvíceného domu natočenou v rámci projektu Rozsviťme je!, který byl uspořádán organizací CzechTourism a pod záštitou Českého dědictví UNESCO. Po ukončené rekonstrukci jižního křídla a dalších částí hradu se Špilberk v novém veřejnosti představil ve dnech 31. května až 2. června Hradními slavnostmi na Špilberku, které se staly jednou z dominantních akcí festivalu Brno město uprostřed Evropy. Kromě prohlídek obou nových expozic a úvodní výstavy Krystalíza her byl připraven bohatý kulturní program. V edukačním centru probíhaly pod názvem Špilberku narostla křídla po oba víkendové dny tvůrčí dílny pro děti s (pra)rodiči, na Malé letní scéně v sobotu jako zábavné soutěžní odpoledne pro děti i rodiče Historické hrátky a na západní kurtině v neděli zábavná preventivně výchovná činnost pro děti Hasíme hrad s Hasíkem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. První den vyvrcholil na velkém nádvoří koncertem Orchestru

19 Gustava Broma, jehož záznam pořizoval Český rozhlas Dvojka, a táž rozhlasová stanice následujícího dne živě ze Špilberku vysílala svůj známý pořad Výlety s Dvojkou. Nedělním odpolednem zněl velkým nádvořím hradu promenádní koncert Posádkové hudby Armády České republiky z Olomouce. K Hradním slavnostem na Špilberku se z iniciativy muzea připojilo i podhradí. V Otevřené zahradě Nadace Partnerství se v jejich jednotlivé dny uskutečnily výukové a vzdělávací programy Tajemství ukryté v Otevřené zahradě, Zažít vzdělávání jinak aneb Učíme se mezi živly a Hra inspirace poznání připravené školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka. Při objektu správy parku Špilberk otevřela Veřejná zeleň města Brna výstavu pod širým nebem věnovanou rekonstrukci špilberského parku. Nově rekonstruovaná Malá letní scéna na Špilberku měla svoji Premiéru akcí, kterou Muzeum města Brna na 30. června připravilo ve spolupráci s Agenturou Time4Event. V odpoledním programu probíhajícím v režii Domu dětí a mládeže Strážnice se návštěvníci mohli zúčastnit her a soutěží nejen s podtextem historie a kultury. Na úvod večerního programu se představilo Divadlo Vosmikráska s hrou Šest žen Jindřicha VIII. Následovalo vystoupení mladé talentované zpěvačky Zuzany Gamboa se speciálním hostem Martinem Kurcem. Závěr večera obstaral koncert skupiny Kamelot, která na Špilberk zavítala v původní legendární sestavě. Po dvou letech se na Malou letní scému vrátil již XIII. festival šermu a historie Špilberk Dne 7 září v něm účinkovaly skupiny historického šermu Čarodějky s.r.o. s představením Robina Hoodová, Valmont uvedl představení Muži v černém a skupina Markus M sehrála představení Velmi dlouhá a temná noc. Závěrečný galavečer obstarala skupina Sígři, která sehrála Příběh téměř kavalírský, následovala Noc ohně v podání skupin El Raks Sa-el, Sígři, Rex a Markus M. Festival zorganizovala Umělecká agentura REX. O několik dnů později, dne 11. září uvedly Fléda a Level B production na Malé letní scéně koncert Enfilade Open Air, na němž vystoupily hudební skupiny Luis Bunuel, Voodooyoudo, Mylets, C a This Town Needs Guns Tradiční akce Den Muzea města Brna se mimo plán rozšířila v pilotní akci Hrad Špilberk celý otevřen v rámci projektu Špilberk žije. Otevřela hrad Špilberk v rozsahu, v jakém ještě nikdy veřejnosti přístupný nebyl. K prohlídce zvaly nově zrekonstruované prostory jižního křídla, interaktivní výstava Krystalíza her a všechny stálé expozice. Vedle tradičních kasemat návštěvníci procházeli historickými chodbami skrytými v jihozápadním bastionu, mohli nahlédnout do renesančního salonku a vstoupit do barokní kaple, každou

20 hodinu s výkladem. Výhledy na město se nabízely z východní bašty, z jižní terasy i z hradní věže rozhledny. Překvapením byla možnost sestoupit do útrob hradní cisterny na velkém nádvoří. Na oba víkendové dny byl připraven bohatý doprovodný program: dobová střelnice s výstavkou historických zbraní, archeologická, hrnčířská a řezbářská dílna, program Obyvatelé hradu (malování pro malé i větší), stínání mečem (konkurz na kata), rytířský turnaj, skákací hrad, práce sokolníka s dravými ptáky, akrobati na západní kurtině, scénky příjezd královského posla, chytání lapky, převoz vězně a V kasematech bylo živo. Hradem zněla historická hudba v podání skupiny Tabard a fanfáry trubače z hradní věže. Na závěr celé akce se návštěvníkům mimořádně rozšířila prohlídka expozice Vulcanalia, doplněná o různé typy ohňostrojných efektů a o práci ohňostrůjců skupiny Theatrum Pyroboli při jejich přípravě. Malý hradní ohňostroj se stal zářivou tečku za celou dvoudenní akcí, která se s mimořádným úspěchem uskutečnila ve dnech 14. a 15. září a měla platících návštěvníků. Součástí byla fotosoutěž účastníků Špilberk jedním okem o ceny. Rovněž neplánovanou byla dne 7. prosince doprovodná akce Ladovská mikulášská zabijačka k výstavě Josef Lada. Edukační a zábavný program obsahoval tvůrčí dílny pro děti a věčně mladé Andělská dílna a Dílna zimních přání tvořící program Nálada na Ladu, soutěž hádanek ve výstavě Josefa Lady Hledejte! Najdete? a Recyjarmark. Jak se NEzbavovat použitých věcí. Zábavný program na podiu na velkém nádvoří zajišťovala Agentura REX a skupina Tabard, probíhala zde soutěž dětských masek s mikulášskou tématikou a další soutěže pro děti o ceny. Na nádvoří dále byl tradiční řemeslný trh včetně prodeje výrobků z chráněných dílen a nemohly chybět zabijačkové speciality připravované na místě. V předsálí výstavy Symfonie kabelek měl ateliér G44 prezentaci originálních výrobků autorských módních doplňků Kabelka a taška jako vánoční dárek. Po celou dobu probíhaly mimořádné prohlídky interiérů hradu, kasemat a jihozápadního bastionu s výkladem. Akce měla na návštěvníků. V rámci naplňování kulturního poslání vily Tugendhat, spočívajícího nejen v jejím zpřístupnění veřejnosti jako instalované památky moderní architektury, ale také v uskutečňování aktivit směřujících k jejímu oživení jakožto kulturního centra, se ve spolupráci s občanským sdružením Kulturní škola uskutečnily filmové projekce King Kong, Dobrodružství Robina Hooda, Okno do dvora, Frigo na mašině, Maltézský sokol, Fantom opery, Příběh Glenna Millera, Osud jménem Tugendhat (česká premiéra), Upír Nosferatu, Sunset Boulevard, Někdo to rád horké a Casablanca (projekční dny 21.2., 28.3., 24.4., 29.5., 1. a 2.7., 29. a , 26.9., , 27. a , , ). Pokračovala spolupráce s občanským sdružením átrium při pořádání koncertů Den hudby ve vile Tugendhat

NABÍDKA PROGRAMŮ pro školy a zájmové skupiny

NABÍDKA PROGRAMŮ pro školy a zájmové skupiny NABÍDKA PROGRAMŮ pro školy a zájmové skupiny MUZEA MĚSTA BRNA ŠPILBERK Vypracovaly lektorky Muzea města Brna PhDr. Eva Picmausová MgA. Barbora Svátková, Ph.D. Příplatek za lektorský program činí 20,- Kč

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011 Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace Zpráva o činnosti za rok 2011 Mgr. Petra Hejralová 29. 2. 2012 Městské muzeum v Železném Brodě Své stálé expozice prezentuje ve dvou budovách. Sklářskou

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra Seznam příloh I. Jihočeský kraj Náplň činnosti oddělení zřizovaných organizací. II. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1. Dotazník pro pedagogy z roku 2006. 2. Dotazník pro pedagogy z roku 2010.

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Zpracování sbírky děl Otakara Schindlera v divadelním oddělení Národního muzea Projekt ročníkové práce Autor: Michaela Buriánková

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA VILA TUGENDHAT VÝSTAVA E-MAIL: INFO@TUGENDHAT.EU TELEFON: +420 515 511 015 / 016 ČERNOPOLNÍ 45, BRNO OBSAH Vila Tugendhat výstava 3 Technické parametry 4 Vizualizace výstavy 5 2 velkosti výstavních panelů

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA představí novou tvorbu Jiřího Sopka V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie Od 6. září 2007 bude v pražské Galerii Rudolfinum probíhat výstava zcela

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Plán hlavních úkolů na rok 2011

Plán hlavních úkolů na rok 2011 Plán hlavních úkolů na rok 2011 Předkládá: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 31. prosince 2010 Č.j.: NTM-868/10-GŘ 1. Koncepční a souborné strategické úkoly 1. Otevřít muzeum pro veřejnost

Více

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Univerzita třetího věku neprofesní zájmové vzdělávání základním posláním U3V je otevření univerzitních

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno UNIVERZITA PARDUBICE Vás zve na výstavu TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY Galerie Univerzity Pardubice Univerzitní knihovna Studentská 519 Pardubice Stavařov 22. 3. 20. 5. 2000

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výstava POHYB VÝRAZ EMOCE / Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle 22. května 4. října 2015, hlavní budova muzea

Výstava POHYB VÝRAZ EMOCE / Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle 22. května 4. října 2015, hlavní budova muzea FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava GLASS X MASS Skleněné vánoční ozdoby pro zámoří do 29. března 2015, Galerie Belveder Výstava ZEMĚ ORNAMENTU Spínadla a šperky z Balkánského poloostrova

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 TALENT PRAHY 8 s malířem, ilustrátorem a spisovatelem Josefem LADOU Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 ÚVOD V letošním roce oslavíme 130 let od narození Josefa Lady a 60 let od jeho úmrtí, celou

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Leden 2017 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014)

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Základní informace o projektu Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 Městské muzeum a galerie Hustopeče (dále jen MMG) je organizační složkou Města Hustopeče a v roce 2007 disponovalo třemi stálými expozicemi

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O Č I N Y V J I H L A V Ě Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 066/730

Více

MINIMUZEUM československého opevnění , z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2017

MINIMUZEUM československého opevnění , z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2017 2016 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2017 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2015 str. 5 4. Členská

Více

Bc. Šárka Šedivá. Narozena 24. 9. 1989, v Novém Městě na Moravě Trvalé bydliště, Ždírec 27, Polná Rodné jméno: Šárka Lorencová

Bc. Šárka Šedivá. Narozena 24. 9. 1989, v Novém Městě na Moravě Trvalé bydliště, Ždírec 27, Polná Rodné jméno: Šárka Lorencová Bc. Šárka Šedivá Narozena 24. 9. 1989, v Novém Městě na Moravě Trvalé bydliště, Ždírec 27, Polná Rodné jméno: Šárka Lorencová E-mail: sari.sediva@gmail.com Tel.: +420 734 376 316 Zabývá se zprostředkováním

Více

ČASOVÝ PRŮVODCE DOPROVODNÝMI AKCEMI BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC 2008

ČASOVÝ PRŮVODCE DOPROVODNÝMI AKCEMI BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC 2008 ČASOVÝ PRŮVODCE DOPROVODNÝMI AKCEMI BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC 2008 Moravská galerie v Brně 18.00 00.30 h (poslední vstup ve 24.00 h) Muzeum města Brna 18.00 00.30 h (kasematy, expozice a Východní křídlo končí

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

Veřejné projednání studie zámku. Mgr. Tomáš Třetina 9. listopadu 2016

Veřejné projednání studie zámku. Mgr. Tomáš Třetina 9. listopadu 2016 Veřejné projednání studie zámku Mgr. Tomáš Třetina 9. listopadu 2016 O čem budeme mluvit Historické předpoklady záměru Vize Jak toho dosáhneme Průběh příprav Co je potřeba rozhodnout Historie: VLASTNICTVÍ

Více