OKÉNKO STAROSTY. Pozvánka na Masopust Výzva Ceny města Mimoň za rok 2014 Nová legislativa: finance a silniční vozidla ÚNOR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKÉNKO STAROSTY. Pozvánka na Masopust Výzva Ceny města Mimoň za rok 2014 Nová legislativa: finance a silniční vozidla ÚNOR 2015"

Transkript

1 MIMOŇSK 326 ÚNOR 2015 Masopust je především o legraci a zábavě - dokážete se bavit? Z obsahu Pozvánka na Masopust Výzva Ceny města Mimoň za rok 2014 Nová legislativa: finance a silniční vozidla OKÉNKO STAROSTY Začátek nového roku máme za sebou. Doufám, že Vaše vykročení bylo šťastné a bez následků. Bohužel štěstí neměly v minulosti tolik diskutované labutě na kruhové křižovatce Tyršova náměstí. Zde neznámý občan v ranních hodinách Nového roku vandalským způsobem poškodil skleněné sousoší. Je smutné, jak se dokáží někteří jedinci chovat k veřejnému majetku. Bohužel bych řekl, že daleko smutnější je nezájem občanů, kteří vandalskému běsnění přihlíží. A přitom v dnešní době mobilů stačilo obětovat 16 korun za anonymní zavolání kamkoliv, odkud bych očekával pomoc. Někteří dodatečně pomalu tleskají, že se tak stalo, což by se dalo vyložit jako signál, že nelíbí-li se ti něco, tak to znič. Výklady o nevhodném umístění tohoto sousoší jsou víceméně směšné, protože vandalovi je úplně jedno kde a na co zaútočí. Těch příkladů je spousta - zapálené kontejnery, poničené sochy, urvané odpadkové koše, posprejované fasády atd. To bychom opravdu nemohli udělat vůbec nic. Je přetřásána i cena sousoší. Takže ještě jednou: město zaplatilo pouze cenu skla a barev v částce ,- Kč včetně DPH. Dokumentace, výroba (foukané sklo), doprava a montáž byly věnovány městu sponzorsky. V současné době bude provedeno nacenění skutečné ceny, kterou provede odborník z oblasti sklářství. Závěrem bych touto cestou chtěl veřejně poděkovat zhotoviteli díla panu Jiřímu Pačinkovi a montážní firmě pana Jiřího Houdka, kteří mě po tomto incidentu navštívili a nabídli mi opravu sousoší bez jakékoliv finanční úhrady. Přestože ve smlouvě mezi nimi a městem vyslovené stojí, že jednou ročně sponzorsky opraví případné poškození, pokud ovšem není způsobeno vandalským činem. Na úplný závěr ještě vzkaz všem vandalům: kamer bude přibývat a s mnohem lepším rozlišením, než máme nyní k dispozici. František Kaiser, starosta města Měsíčník 7,- Kč Vydává město Mimoň

2 2 CO VÁS ZAJÍMÁ... Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad 1) Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího. 2) Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. Formulář je ke stažení na nebo na webech samospráv. 3) Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu. Nezbytné doklady a dokumenty: Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu - pouze pro cizince) Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla) Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta) Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu! Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. K žádosti se dokládá: Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla) Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta) Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla Doklad o platné technické prohlídce Plnou moc s ověřeným podpisem pokud se neúčastníte vyřizování osobně Nahlášení vyřazeného vozidla do konce roku 2015 Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt - do 30. června Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz polopřevody). Novela sebou však přináší taktéž nově upravené přestupky, těch se podle ustanovení 83 fyzická osoba dopustí tím, že: a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel b) nepožádá o zápis změny vlastníka silničního vozidla c) nepožádá o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel d) jako vlastník silničního vozidla nezabezpečí vyřazené silniční vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo odstraní některou z jeho podstatných částí e) jako vlastník silničního vozidla neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití f) jako vlastník silničního vozidla neodevzdá osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou, nepředloží technický průkaz nebo neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití g) jako vlastník silničního vozidla nepožádá o zápis zániku silničního vozidla h) jako zaměstnanec technické zkušebny nezachová mlčenlivost i) jako provozovatel silničního vozidla provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu j) jako provozovatel silničního vozidla provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel nebo v registru silničních vozidel jiného státu k) jako provozovatel silničního vozidla provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu l) jako provozovatel silničního vozidla provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla m) provádí technické prohlídky silničních vozidel bez profesního osvědčení kontrolního technika n) jako kontrolní technik neprovede technickou prohlídku ve stanoveném rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení výsledku technických prohlídek o) jako kontrolní technik nevyznačí zjištěné závady a jejich hodnocení stupněm závad do záznamníku závad p) jako kontrolní technik nevloží údaje o výsledku technické prohlídky do informačního systému stanic technické kontroly nebo nepředá dokumentaci osobě určené provozovatelem stanice technické kontroly q) jako kontrolní technik neoznámí skutečnosti týkající se výkonu funkce kontrolního technika r) jako mechanik nepostupuje stanoveným způsobem nebo ve stanoveném rozsahu při měření emisí nebo při vyznačování měření emisí s) jako mechanik neoznámí skutečnosti týkající se výkonu funkce mechanika nebo jejich změny, nebo t) provádí měření emisí silničních vozidel bez profesního osvědčení mechanika. (pokračování na následující straně...)

3 CO VÁS ZAJÍMÁ... (...pokračování z předchozí strany) Důležité změny přináší však i přechodná ustanovení předmětné novely, podle nichž: Do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona může vlastník silničního vozidla podat žádost o svůj zápis do registru silničních vozidel pro vozidlo, u kterého není zapsán jeho vlastník. K žádosti přiloží doklady podle 8 odst. 4 písmeno a) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly. Po podání žádosti postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností podle 10 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Dále je stanoveno, že silniční vozidlo, které je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona dočasně vyřazené z registru silničních vozidel, se považuje za silniční vozidlo vyřazené z provozu. Silniční vozidlo, které je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvale vyřazené z registru silničních vozidel, se považuje za silniční vozidlo zaniklé. Spolupráce města Mimoň se Severočeskou vodárenskou společností a.s. pokračuje V minulých letech byla ze strany města Mimoň navázána spolupráce se Severočeskou vodárenskou společností a.s., díky které se podařilo opravit již několik úseků komunikací na území města. Cílem je významně zlepšit technický stav vodovodní a kanalizační infrastruktury na území města, který není dobrý - na některých úsecích je velmi velká poruchovost jak na páteřním vedení, tak na přípojkách. O přípojky by se měli starat majitelé nemovitostí. Toto pravidlo, ale neplatí vždy. Pokud se jedná o kanalizační přípojku splaškové kanalizace nebo vodovodní přípojku, poruchy odstraňuje, na žádost vlastníka nemovitosti správce sítě, tzn. SČVK a.s. Pokud se jedná o dešťové kanalizační přípojky, je tíha odpovědnosti na majiteli nemovitosti. Páteřní trasy jsou majetkem Severočeské vodárenské společnosti a odpovědnost za její stav je na jejích bedrech prostřednictvím servisní společnosti SČVK a.s. Již čtvrtým rokem SVS a.s. v Mimoni investuje do obnovy technické infrastruktury částku, která přesáhla 10 mil. Kč za rok. Město Mimoň vstupuje do investičních akcí SVS a.s. již před fází projekční přípravy. Společně vytipujeme lokality, kde dochází k častým poruchám nebo jejich technický stav hrozí zvýšenou poruchovostí. Po zařazení akce do investičního plánu SVS a.s. je zpracována projektové dokumentace, do které je včleněn požadavek města na opravu celé šíře komunikace. Následuje výběrové řízení na dodavatele, kterého zajišťuje SVS a účastní se ho zástupce města a uzavření smlouvy o spolupráci, kde je stanoveno, že město se bude na opravě komunikace podílet finanční částkou odpovídající nákladům na obnovu povrchu mimo rýhu, ve které je uložen vodovod a kanalizace. Ročně tak město Mimoň vynakládá ze svého rozpočtu částku minimálně 1,5 mil. Kč. Vedle těchto výdajů se město snaží provádět i opravy jednoho přilehlého chodníku. Jedná se o výdaj minimálně 0,5 mil. Kč ročně. Dosud byly takto opraveny komunikace v ulicích Barvířská, Baarova, Českolipská, Vrchlického, Jiráskova, Polní, Silniční vozidlo se dále považuje za zaniklé, pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona: je dočasně vyřazené z registru silničních vozidel po dobu přesahující 18 měsíců a vlastník tohoto vozidla do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neučiní oznámení podle 12 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo není u tohoto vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho vlastník a do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona není podána žádost o zápis vlastníka silničního vozidla do registru. Registrační značka na přání Novela zákona lidem taktéž umožní pořídit si registrační značku na přání, a to za poplatek 5000 Kč za jednu tabulku. Tyto značky budou přenosné po celém území republiky a jejich vlastníci je budou moct následně převést i na své další vozidlo. Více na Luční, Ralská. Tam, kde se jedná o významně zatížené komunikace, je finální oprava povrchu provedena až po slehnutí narušené části, aby bylo minimalizováno riziko poruch z důvodu poklesu. V roce 2013 a 2014, kdy těžiště spolupráce bylo při realizaci humanizace a dále byla zahájena rekonstrukce páteřních rozvodů v ulici Křížová. Pro rok 2015 je připravena finální oprava komunikace. V roce 2015 se připravuje rozpracování a realizace oprav v následujících částech města: Nádražní (úsek od budovy nádraží ČD po zdravotní středisko) Letná (úsek od ZŠP po čp. 255) Nám. Julia Fučíka, Sluneční, Hvězdovská, Kamenná Lipová Sokolská Hraničářská V případě Sokolské ulice dojde k provedení i generální opravy schodiště k nám. 1. máje. V r se plánuje zahájit projektování oprav vodohospodářské infrastruktury v následujících částech města - Nádražní (celá ulice), Nová, Pražská (spojka mezi Pražskou a Hvězdovskou), Křížová (spojky mezi Pražskou a Křížovou - u STS a u bufetu LUKY). Víme, že tyto stavby nesou spoustu nepříjemností. Jsou ale velmi důležité pro kvalitní fungování města. Byli bychom velmi rádi, aby v jejich průběhu bylo co nejméně komplikací. Proto vy, kteří máte nemovitosti v uvedených částech města, neváhejte se s případnými dotazy obrátit na odbor rozvoje města nebo přímo SČVK a.s.. Zejména uvítáme aktivní zájem těch majitelů nemovitostí, kteří v současné době nemají vyřešeno odkanalizování nebo ví, že nemají přípojky v řádném stavu. Je třeba se včas připravit, aby nové přípojky nebo stávající byly provedeny v souběhu s realizací oprav páteřních rozvodů. Nezapomeňte, že v případě nových přípojek, je nutné povolení stavebního úřadu. 3

4 CO VÁS ZAJÍMÁ... Upozornění Vážení občané, v souvislosti s poplatkovými povinnostmi v roce 2015, jež se týkají majitelů psů evidovaných MěÚ Mimoň uživatelů městem Mimoň pronajatých sklepů a pozemků osob, s nimiž město uzavřelo smlouvy o pronájmu hrobového místa držitelů čtenářského průkazu Městské knihovny v Mimoni poplatku za komunální odpad vznikajících na území města Mimoň dovolujeme si připomenout bližší informace týkající předmětu, způsobu a doby povinných plateb. Způsob výše uvedených plateb: v hotovosti složené v pokladně společnosti Mimoňské komunální a.s., Mírová č.p. 76 Mimoň. převodem na účet města Mimoň: číslo účtu /0600 v hotovosti v Městské knihovně (týká se jen registračního poplatku) (variabilní symbol obdržel poplatník při podpisu smlouvy nebo při ohlášení poplatkové povinnosti). předmět platby sjednaná cena za pronájem sklepních prostor a pozemků za pronájem hrobového místa registrační poplatek v městské knihovně poplatek ubytovací kapacity poplatek ze psa poplatek za komunální odpad splatnost do při smlouvě uzavřené na dobu neurčitou, v případě smlouvy na dobu určitou dle jejího ustanovení souladu s ustanovením smlouvy na dobu určitou, dle typu hrobového místa a způsobu pohřbení, zpravidla do jednou ročně, a to vždy do jednoho měsíce po uplynutí roční doby od poslední platby registračního poplatku nejdéle do posledního dne příslušného čtvrtletí kalendářního roku, v němž poplatková povinnost vznikla do nečiní-li poplatek více než 200,- Kč/rok, činí-li poplatek více než 200,- Kč/rok, je možné jej zaplatit až ve čtyřech splátkách uhrazených nejpozději do plátce poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad poplatek je splatný ve dvou splátkách nejpozdějido (za období od do ) a (za období od do ) Se svými dalšími dotazy se můžete obrátit na pracovníky Finančního odboru MěÚ Mimoň, telefon Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu Povinná elektronická komunikace s finanční správou se rozšiřuje o další subjekty S účinností od 1. ledna 2015 platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky - datovou zprávou. Tato datová zpráva musí být ve správcem daně stanoveném formátu a struktuře a musí být odeslaná nejlépe prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (dostupné na internetových stránkách finanční správy), a to s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. Další možností je odeslání prostřednictvím datové schránky. Všechny tyto způsoby jsou přípustné. Za nedodržení povinné elektronické formy u podání, jejichž seznam je zveřejněn na internetu finanční správy na úředních deskách finančních úřadů, uloží správce daně pokutu ve výši Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do Kč. Podrobnější informace, zejména k formátu a struktuře datové zprávy, jsou dostupné na internetových stránkách finanční správy na Stávající okruh subjektů, povinných komunikovat s finanční správou elektronicky, se tím rozšíří. Například od počátku roku 2014 povinně elektronicky podávají svá daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání a hlášení včetně příloh, přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů, všichni plátci DPH. Výjimku tvoří pouze plátci DPH - fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Povinná elektronická komunikace se správcem daně se vztahuje mimo jiné také na všechny plátce DPH bez rozdílu, pokud jde o podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge a souhrnného hlášení. Soutěž Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje další ročník soutěže Mladí fotografují památky. Soutěž je určena školákům a studentům do 21 let. Pro vkládání fotografií je uzávěrka 10. března. Vítězové národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na Pražském hradě ve Španělském sále dne 16. dubna a postupují do mezinárodní soutěže. Každý účastník může vložit maximálně 3 fotografie. Registrace a vložení jedné, dvou nebo tří fotografií musí proběhnout najednou. Nelze se zaregistrovat, vložit jednu fotografii, odeslat a následně za několik dnů vložit další fotografii. Účastníci letos opět vkládají fotografie přes internetové stránky sdružení Historická sídla. -pamatky/vyhlaseni-rocniku-2015.html 4

5 STATUT CENY MĚSTA MIMONĚ CO VÁS ZAJÍMÁ... Zastupitelstvo města Mimoně dne usnesením č. Z09/246 schválilo, v souladu s ustanovením 36 odst. 2 a 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Statut Ceny města Mimoně Článek I. 1. Cena města Mimoně je především morálním oceněním udělovaným za výrazná umělecká, vědecká a jiná díla, mající vztah k městu Mimoň, a za přínos k rozvoji města Mimoně ve všech oblastech života. 2. Cena města Mimoně je udělována zpravidla jednotlivcům, právnickým osobám či kolektivům ve městě Mimoň působícím, občanům, kteří se v Mimoni narodili, či část svého života žili, případně i dalším občanům, kteří se výrazným způsobem zasloužili o rozvoj a popularizaci města Mimoň v České republice a zahraničí. 3. Cena města Mimoně je udělována jedenkrát ročně a může být udělena i více oceněným. 4. Cenu města představuje: - grafický list, - cena nazvaná Erb města Mimoně" - zápis do kroniky města Mimoně. 5. Cenu města předává starosta, místostarosta nebo pověřený člen rady města při oficiálních slavnostech města nebo při jiné významné události nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém byl návrh na udělení ceny města schválen. 6. Udělení ceny je spojeno se slavnostním ceremoniálem. Článek II. 1. Cenu města Mimoně uděluje zastupitelstvo města na návrh rady města. Rada města předloží zastupitelstvu města návrh na nositele ceny města pro daný rok ve formě usnesení rady města. Tento návrh rady města vychází z došlých návrhů z řad občanské veřejnosti. 3. Rada města Mimoně vyzve k podání návrhů na udělení Ceny města Mimoně prostřednictvím zpravodaje města, webových stránek města a místního Infokanálu. 4. Návrhy musí být předloženy na předepsaném formuláři, na jinak podané návrhy nebude brán zřetel. Návrhy musí být doručeny ve stanoveném termínu na podatelnu Městského úřadu v Mimoni. 5. Návrh na udělení ceny města musí obsahovat: a) jméno a adresu navrhovaného kandidáta, b) zdůvodnění předkládaného návrhu včetně zhodnocení přínosů v oceňovaných oblastech c) jméno, adresu a podpis navrhovatele. Článek III. Tento Statut Ceny města Mimoně nabývá účinnosti dnem Výzva k podávání návrhů na udělení Ceny města Mimoně za rok 2014 Tato výzva byla schválena radou města na jednání dne Návrhy na udělení ceny doručte na podatelnu Městského úřadu Mimoň, Mírová 120, Mimoň do Návrh na udělení Ceny města Mimoně za rok 2014 (V případě navržení kolektivu uveďte také jeho zástupce) Kandidát: Jméno Adresa Zdůvodnění navržení kandidáta včetně zhodnocení přínosů pro město Mimoň Navrhovatel: Jméno Adresa Datum Podpis 5

6 OZNÁMENÍ Poskytujeme poradenství v sociálních službách Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči o příbuzného? Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště). Rozpis por. dní: , , (středa) od 8.00 do hod. Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny, v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni. Zapůjčujeme kompenzační pomůcky - pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na Tel: , Bc.Lucie Pražáková Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s. Nabízíme osobám se zdravotním postižením a seniorům odbornou, bezplatnou pomoc v sociální oblasti, a také pomoc s vyřizováním příspěvků pro osoby se zdravotním postižením nebo odvoláním proti rozhodnutí úřadu, či pomoc s napsáním odvolání nebo správní žaloby. Sociální poradenství je určeno pro osoby se zdravotním postižením, od 15 let věku, s možností zachování Vaší anonymity. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. dále poskytuje pronájem kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, tlumočnické a aktivizační služby, poradenství pro osoby neslyšící a nedoslýchavé, prodej baterií do naslouchadel a bezplatnou právní poradu pro osoby se zdravotním postižením. Dále Vám nabízíme službu osobní asistence, u které si sami rozhodnete kde, kdy a při kterých činnostech Vám budeme napomáhat, abyste je zvládli sami. Také si sami určíte rozsah služby poskytovaných činnosti (osobní hygiena, oblékání, přesuny, příprava a podání stravy, doprovod na nákup, k lékaři či volnočasové aktivity.) Nabízíme také pečujícím osobám odlehčovací službu, abychom jim poskytli čas na odpočinek a realizaci vlastních potřeb, přání a zájmů, přičemž osoba, o kterou pečují, může nadále zůstat ve svém prostředí a zachovat si vlastní životní styl a důstojnost, který jí vyhovuje. Obě tyto služby poskytujeme osobám se zdravotním postižením od 3 let věku, v průběhu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, v přirozeném prostředí klienta. Služby je možné zajistit po předchozí dohodě, na základě Smlouvy o poskytování. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ČESKÁ LÍPA Konopeova 812, Česká Lípa tel.: , , Den otevřených dveří Gymnázia Mimoň Druhý den otevřených dveří se bude konat ve čtvrtek 12. února 2015 od 14:00 do 17:00. Zveme uchazeče o studium, jejich rodiče a další zájemce k návštěvě školy. Mohou si prohlédnout budovu získat informace o studiu a dalších aktivitách gymnázia. Pro školní rok 2015/2016 budou přijímáni žáci do primy osmiletého gymnázia, do kvinty vyššího stupně gymnázia a do jedné třídy oboru SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zastupitelstvo města Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 19. února 2015 v Domě kultury Ralsko - Mimoň od hod. Gratulace Dne oslavili 50 let výročí sňatku manželé Marie a Jan Wepperovi z Mimoně. Tímto jim chceme gratulovat a zároveň poděkovat za péči, výchovu a vzdělání, které nám bylo dopřáno. Zároveň přejeme do dalších let hodně zdraví a štěstí. Máme Vás moc rádi. Dcery Monika a Renata, syn Tomáš s rodinami Tříkrálová sbírka 2015 v Mimoni sečtena Farní charita Česká Lípa děkuje ze srdce všem obyvatelům města Mimoň, kteří v Tříkrálové sbírce 2015 přispěli jakoukoli finanční částkou na činnost projektu Sociální automobil, který již od roku 2007 poskytuje nejen na Českolipsku rozvoz zdravotně handicapovaných dětí do školy a ze školy. Do zapečetěných kasiček bylo mezi 1. až 14. lednem 2015 vybráno v Mimoni rekordních ,- Kč. Farní charita Česká Lípa děkuje dobrovolníkům ze skautského oddílu Korál Přístavu Ralsko Mimoň a vedoucím skupinek Pavlu Ráčkovi a Kristýně Petrové za pomoc při koledování. K+M+B 2015 Poděkování Chtěl bych jménem organizace zdravotně postižených poděkovat našim sponzorům. Jejich finanční podpora umožňuje skromnou činnost naší organizace v Mimoni. Jedná se o město Mimoň, město Ralsko a SAP a.s. Boreček. Erich Eichler,předseda MO STP v Mimoni Městská knihovna - upozornění Svoz seniorů nad 65 let do Městské knihovny Mimoň se tento měsíc koná v pondělí a Ordinační hodiny únor 2015 Sobota 7.2. MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa, tel Neděle 8.2. MUDr. Vladimír Henčl Smetanova 372, Nový Bor, tel Sobota MUDr. Zdeňka Melmuková Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel Neděle 15.2., MUDr. Pavel Kalous Smetanova 372, Nový Bor, tel Sobota MUDr. Přemysl Prstek Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel Neděle MUDr. Martin Mareš Komenského 358, Cvikov, tel Sobota MUDr. Ivana Hanzáková Bendlova 2236, Česká Lípa, tel Neděle 1.3. MUDr. Pavla Vránová Čs. Armády 1566, Česká Lípa, tel

7 KULTURA DŮM KULTURY RALSKO - MIMOŇ VÁS ZVE NA: Taneční zábava pro seniory Středa 18. února 2015 od hod. Vstupné 40 Kč K tanci i poslechu hraje VIVASONG. Reprezentační ples města Sobota 21. února 2015 od hod. Vstupné 230 Kč. Upozornění: Vzhledem k mimořádnému zájmu doporučujeme dostupnost vstupenek ověřit na tel.: V Y P R O D Á N O O Sněhurce Neděle 8. března 2015 od hod. Vstupné 50 Kč, bez předprodeje. Pohádkový muzikálek. Jedna z nejstarších německých renesančních pohádek vás zavede do smutného království a bude vám povídat o zlé královně i o Sněhurce, také o jednom užvaněném zrcadle, dvou rozpustilých stromech a hlavně sedmi malých mužíčcích. V podání herců Divadla Kapsa Andělská Hora. Písničkou se jaro otevírá Vážení fanoušci sborového zpěvu, tímto vás zveme na tradiční festival pěveckých sborů Písničkou se jaro otevírá do mimoňského kulturního domu. Letos jsme ho připravili na sobotu Jako každý rok bude rozdělen do dvou částí. Dopolední část vám nabídne vystoupení dětských sborů, která začíná v 9 hodin. Odpolední část je určena smíšeným pěveckým sborům (dospělí) a bude zahájena ve 14 hodin. Festival se koná ve spolupráci s naším zřizovatelem, kterým je město Mimoň. Těšíme se na výkony sborů a na vaši návštěvu. Petr Slavík, ředitel ZUŠ V.Snítila v Mimoni 7

8 KULTURA Pozvánky do Městského muzea Výstava: Landscape krajiny 10. ledna února 2015, galerie Autor obrazů, malíř - autodidakt, až s odchodem do důchodu našel čas na svůj koníček, kterým je malování. Inspiraci pro své malby čerpá převážně na cestách, ale mezi jeho díly najdeme i různá jiná témata. Tato výstava je vytvořena z obrazů na téma krajiny" a najdeme na nich místa, která malíř - autodidakt navštívil a která si zamiloval. Výstava: Návrat ke kořenům 17. ledna února 2015, 1. patro Mgr. Šárka Krousová ve spolupráci s městem Mimoň zvou na výstavu bývalých žáků ZUŠ Mimoň. Na výstavě můžete vidět výrobky například z porcelánu, malované nebo originální šaty. Koncert: Michaela Rozmarová Pátek 6. února 2015 od hod. Koncert klasické kytary s mottem Cesta kolem světa". Úspěšná kytaristka, absolventka ZUŠ Mimoň a rodačka z Mimoně po dlouhé době opět potěší milovníky vážné hudby. Uslyšíte například skladby od J. S. Bacha, M. Giulianiho, L Brouwera, A. Piazzolly aj. Vstupné dle ceníku muzea. VÝSTAVA FOTOOBRAZŮ A KRESEB SE KŘTEM BÁSNICKÉ SBÍRKY Přijměte pozvání na výstavu kreslených obrazů NA DNĚ JE OKNO DO NEBE Reginy Krchňákové a výstavu PŘÍRODA VE FOTOGRAFII Petra Pazdery v prostorách Městského muzea Mimoň. Součástí zahajovací vernisáže, která se koná dne v hod., bude křest básnické sbírky autorky Mea Rei (Regina Krchňáková). Křtu knihy se ujme náš přední básník Jiří Žáček, hudební skladatel Pavel Jurkovič a viceprezidentka Orffovy společnosti Lenka Pospíšilová. Obě výstavy probíhají současně a můžete je navštívit do Vydařená vernisáž V sobotu 17. ledna se v městském muzeu uskutečnila vernisáž výstavy Zpátky ke kořenům, žáků a hostů Mgr. Šárky Krousové. Atmosféra byla skvělá, sešla se spousta příznivců, rodičů, kamarádů. Hudba doprovázela celou akci krásně, oba protagonisté bývalého hudebního tělesa NiceLand - Michal Budinský a Michal Motyčka, hráli celý večer na kytaru a bonga. Příjemným doplňkem byl malý raut. A co všechno můžete v muzeu vidět. Výstava je opravdu pestrá. Vystaveny jsou nejen kresby a malby, ale také textil, boty, porcelán a keramika, skleněné obrazy a předměty z oboru uměleckého kovářství, fotografie a architektonické návrhy, skládací stůl. Přijďte se podívat, určitě si odnesete nevšední kulturní zážitek a poznáte mladé výtvarníky, kteří pocházejí z našeho města. Výstava je otevřená do konce února každý den kromě neděle a pondělí od 9.00 do a od do 16. hod. Akci se podařilo zorganizovat díky sponzorům, za což velice děkujeme. Finančně výstavu podpořili: Paní Jarmila Folprechtová - fy. AMÉBA, PharmDr. Vojtěch Zadák - Lékárna u Salvátora, pan Jiří Michalský - fy. ELEKTROVOLT, paní Kamila Dvořáková - Vobchůdek. S rautem nám významně pomohli: René Kamenár, Pizza Brucione, cukrárna Dana a Jatka Váša. Za technickou pomoc děkujeme ing. Tomáši Tayerlemu a panu Radimu Barvíkovi. Náš dík patří také městu Mimoň za spolupráci, podporu a poskytnutí části občerstvení a paní Věře Strižové za skvělou spolupráci během instalace a po celou dobu výstavy. Zvláštní poděkování patří panu Radovanu Křížovi, který nás podpořil nejen finančně, ale také při technickém řešení propagačních materiálů. Mgr. Šárka Krousová 8

9 HISTORIE Zápach nad Mimoní v pohledu historika Nepříjemná zjištění o zápachu zemědělského zařízení a o reakci obyvatel města Mimoně zaznamenal v poslední době denní tisk. Ona nešťastná problematika je také kusem nejen regionálních, nýbrž i národních dějin. K prvním aktivitám komunistické strany po únoru 1948 patřila rychlá opatření ke zvýšení životní úrovně obyvatelstva. Situace byla v té době velmi napjatá po neúrodném roce Většina politických a ekonomických ukazatelů naznačovala, že viditelný vzestup životních poměrů v naší zemi by mohl nastat za příznivých okolností až po několika letech a to ještě za předpokladu příznivých podmínek. Byl zde ještě jeden, neviditelný, ale důležitý potenciál, totiž nadšení lidí budovat a schopnost politické reprezentace mobilizovat masy. Energie z jako z akumulátoru, při nešetrném zacházení se rychle vybíjí. Zásobování trhu potravinami bylo v roce 1948 na příděl. Volný trh sice též existoval, ale byl cenově nevýhodný a nezajišťoval zásobování základními potravinami. Komunisté usuzovali, že nejrychlejším bodem obratu by mohlo být pronikavé zvýšení výroby vepřového masa, které nelze získat povinnými dodávkami ani nákupem od rolníků a vůbec ne exportem ze zahraničí, nýbrž bleskovým vybudováním systému velkovýkrmen. V řádu měsíců je možné produkovat tučná prasata. Ukazatele životní úrovně by se mohly alespoň v jednom směru měnit. Tomu se také přizpůsobila propaganda. Plány kolektivizace zemědělství se začaly uskutečňovat ve zdejším kraji od března Její postup byl komplikovaný a dlouho nedával žádné významnější hospodářské výsledky, spíše naopak. Průkopnický čin Jednotného zemědělského družstva v Bohaticích, rozorat meze a přejít na velkovýrobu již na jaře 1949 nenašel obrovskou odezvu, třebaže byl tolik propagován. Naprostá většina zemědělských družstev v tomto směru váhala a rovněž tak neměla podmínky ke společnému ustájení nebo velkochovu. Stát se pokusil na troskách zabavených šlechtických a zbytkových velkostatků o založení velkochovů vepřů. Po vzoru statku ve Smiřicích se pokusil prosadit založení velkovýkrmny v Mimoni na půdě části bývalých statků hartigovských s návazností na Státní statek v Zákupech. Tento statek vznikl již po roce 1918 po zabavení habsburského majetku. První stavbou nastupujícího socializmu v Mimoni se stala velkovýkrmna Gigant, situovaná na jihovýchodní straně města. Dne 18. září sem bylo přivezeno z různých stran brigádníků, kteří zahájili výkopy pro stavbu pavilonů. Chaos prvních dnů byl o to větší, že se nejen nedostávalo nářadí, ale panovaly zmatky i v plánech, takže jeden výkop se dokončil, aby byl vzápětí zase zasypán a bylo kopáno jinde. Hrubá stavba byla hotová do tří měsíců. Během této doby se tu vystřídalo údajně sto tisíc Akce Klubu přátel muzea VMG Č. Lípa Česká Lípa průmyslová I. část - průmysl kolem středu města sobota v 10 hodin Společná vycházka s Klubem českých turistů. Naučnou procházku povede Ladislav Smejkal. Sraz před muzeem. Smejkal, Ladislav: Legionáři Českolipska sobota, klubovna muzea ve 14 hodin Obrázky a dokumenty. Čelko, Vojtěch: Milan Rastislav Štefánik sobota, klubovna muzea ve 14 hodin Přednáška představitele Štefánikovy společnosti v Praze. brigádníků z celého Libereckého kraje. První selátka sem byla přivezena 28. února Ze vzpomínek vojáků, kteří sem přicházeli pravidelně na cvičení, jsem častěji slyšel, že zejména v letních měsících visel nad Mimoní po celé dny táhlý nepříjemný zápach. Teprve v roce 1965 se pokusil okresní národní výbor hledat nějaká důraznější řešení v problematice životního prostředí. Toto téma bylo vlastně úplně nové. Vždyť např. v amerických zákonech se pojem životní prostředí objevil až v roce Onen pojem byl ve zdejším prostředí o rok později interpretován poněkud zjednodušeně. Využíval se k vyhlášení zvelebení prostředí, v němž člověk žije a vybudováním různých zařízení pro větší pohodlí lidí. Podoba amerického pojmu byla ale zaměřena na základní existenční otázky zachování prostředí pro přežití člověka. Tou základní otázkou byla ochrana přírody, ovzduší a vod. Památné usnesení okresního národního výboru poukazovalo v případě Mimoně na skutečnost, že fekálie jsou v nedostatečně zabezpečených povozech převáženy přes město, a tím vznikají zdroje nepříjemných situací. Byla to jen část problému, ty zásadnější otázky byly přímo ve výrobním závodě. Po roce 1969 ustoupily požadavky na životní prostředí do pozadí a to zejména v zemědělské výrobě. Politické orgány vynaložily veškerou energii na to, aby se republika dostala na první místo v konzumaci vepřového masa v Evropě. Spotřeba vystoupala až na téměř 100 kilogramů ročně, zatímco spotřeba drůbeže, ryb nebo zeleniny pronikavě zaostávaly. Podnik Velkovýkrmny získal velkou politickou prestiž. Ladislav Smejkal 9

10 HISTORIE Jaké bylo počasí v roce 2014? Celkový úhrn srážek za celý rok byl 484,2 mm. Pro naši oblast je průměr 681 mm, takže to byl poměrně velmi suchý rok. Nejvyšší srážky byly v měsíci květnu 84,6 mm a nejnižší v únoru, pouhých 0,2 mm. Sněhu napadlo celkem 22 cm, z toho v lednu 11 cm. Nejvyšší denní srážky byly 23. května, napršelo 23,8 mm. Nejvyšší teploty byly v červnu a červenci - až +34 C. Nejníže klesla teplota 25. ledna na -11 C. V lednu byly srážky 24,1 mm, sněhu napadlo 11 cm. Teploty se pohybovaly kolem +6 až +10 C. Občas se objevily ranní mrazíky. Nejmrazivější byl již uvedený 25. leden. Pranostika Na svatého Polykarpa (26. ledna) plná sněhu každá škarpa" se nenaplnila. V měsíci únoru napadlo sněhu pouze 2 cm a poslední sníh byl 3. února. Srážek bylo 0,2 mm. Teploty kolem 0 C, ráno přízemní mrazíky až do -4 C, odpolední teploty okolo 5 C. Nejvyšší teplota dosáhla 27. února +11 C. Pranostika Na Hromnice (2. února) chumelenice, netrvá pak zima více" vyšla. V březnu srážky 47 mm. Ranní mrazíky až - 5 C, odpolední teploty kolem +12 C. Koncem měsíce se vyšplhaly až na +20 C. Pranostika Svatý Josef (19. března) s tváří milou končí zimu plnou" vyšla, bylo +12 C. V dubnu byly srážky 26,6 mm. Celý měsíc slunečno, teploty kolem +18 C, 24. dubna dokonce až +22 C. První jarní bouřka byla 26. dubna. Pranostika Hrom v dubnu, dobrá novina, mráz květů více nepostíná" nevyšla, protože v květnu byl mráz a květy spálil. V květnu srážky 84,6 mm. Teploty kolem +17 C, nejvíce bylo 23. května +28 C Poslední ranní mráz klesl 3. května na -4 C, květy pomrzly, nejvíc to odnesly ořešáky. Ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác" pak už nepřišli, května byly teploty ráno +8 C a odpoledne +13 C. V červnu srážky 18,9 mm. Velmi teplý měsíc teploty kolem +23 C. Nejvyšší byla 10. června +34 C. Pranostika Medardova kápě (od 8. června) 40 dní kape" nevyšla, nespadla ani kapička. Prokázala se ale jiná O svatém Barnabáši (11. června) bouřky často straší", bouřka opravdu byla. V červenci srážky 60,9 mm. Teploty průměrně kolem +23 C. Začátkem a koncem měsíce překročily i +30 C, nejvyšší byla 7. července +34 C. Pranostika Svatá Anna (26. července) chladná rána" nevyšla, ráno bylo +16 C. V srpnu srážky 42,5 mm. Velmi teplý měsíc, teploty kolem + 20 C. Začátkem měsíce vystoupily až na + 32 C. Pranostika Svatý Vavřinec (10. srpna) první podzimec" nevyšla, protože bylo teplo +32 C. V září srážky 77 mm. Velmi teplý měsíc, teploty kolem +20 C, začátkem měsíce dokonce +27 C. Pranostika Svatá Ludmila (16. září) nohy omyla" neplatila, nespadla ani kapička. V říjnu srážky 50 mm. Teploty zpočátku kolem +20 C, koncem měsíce klesaly na +10 C. Začínal se večer objevovat smog. Pranostika Svatá Voršila a Kordula (22. října) větry pohnula" se potvrdila, neboť bylo celý den větrno. V listopadu srážky jen 12,7 mm. Denní teploty kolem +13 C, koncem měsíce klesají jen na +5 C. Ranní mrazíky začátkem a koncem měsíce byly -4 C. Pranostika Svatý Teodor (9. listopadu) mrazy lezou z hor" se potvrdila ranními mrazíky -2 C. V prosinci srážky 37,7 mm. První sníh napadl 8. prosince a pak až koncem měsíce, celkem ho napadlo 9 cm, což je velmi málo. Teploty ráno až -7 C, odpoledne až +10 C. Pranostika Na svatou Barboru (4. prosince ) saně do dvoru" se nenaplnila, sníh žádný nebyl. Nevyšla ani Svatá Viktorie (23. prosince) obrázky na sklo ryje", protože ráno bylo +6 C. Jestli vyjde Zelené Vánoce - bílé Velikonoce", uvidíme brzy. Jana Dobrovolná Zajímavé vydání Máchova Máje Ve středu 26. listopadu byla v Městské knihovně Doksy symbolicky pokřtěna vodou z Máchova jezera kniha, která má k našemu kraji hodně blízko, a sice Máchův Máj s ilustracemi výtvarníka Jiřího Matuly. Tato kniha je k nahlédnutí a ke koupi v IC Doksy. Ilustrace jsou celostránkové, prostupují do básně a citlivě ji doprovázejí. Kniha je doplněna o vztah K. H. Máchy k našemu kraji, doslovem Jiřího Matuly a bibliografií ilustrátorů Máje. Cena knihy je 250 Kč. Informace na 10

11 RŮZNÉ Snowkitecentrum v Albrechticích u Frýdlantu Energický a nespoutaný pocit, dynamický a velmi atraktivní sport, naprosto ekologické využití síly větru, to je snowkiting. Vyzkoušejte sílu draka a nechte se táhnout za drakem na lyžích či snowboardu, nyní v Albrechticích u Frýdlantu. Kurzy snowkitingu provádíme v našem snowkitecentru Grund Resort Mladé Buky, které nabízí široké a perfektní zázemí. Pro skupiny děláme základní kurzy na Luční Boudě, Dvorské Boudě a v neposlední řadě s přesahem do hor Jizerských využíváme našeho snowkitecentra Albrechtice u Frýdlantu, nedaleko Liberce. V kitecentru Albrechtice najdete nyní mimo klasické kitovačky, také patřičné zázemí. Na celou sezonu tu stojí vyhřívaný kiteforce stan, který pojme až 12 osob najednou a ve kterém si můžete v klidu, v závětří a v teple odpočinout, můžete si připravit na kamínkách kafe, čaj nebo polévku, posadit se do pohovky nebo ke stolu, případně se svalit na kožešinu nebo se do ní i zabalit. Pro otrlejší outdoorové punkáče" se nabízí možnost přespání přímo ve stanu, který je vyhřívaný. Prostory a zázemí vyhřívaného stanu můžete využívat zdarma, za spaní ve stanu prosíme případné nocležníky přispět do kasičky, abychom mohli doplnit zásoby všech spotřebovávaných surovin. Vartenberské zpěvobraní a Dubnické Zpěvandulí zpívání Zpěvandule zvou všechny své příznivce, posluchače a přátele na další dva své letošní koncerty - oba se konají v blízkém okolí Mimoně. První - Vartenberské zpěvobraní - se uskuteční v pátek 13. února 2015 v kostele Sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem v hod., druhý - Dubnické Zpěvandulí zpívání února 2015 v hod. v Dubnici v kostele Narození panny Marie. Těšit se můžete na celý náš široký repertoár - od chrámové hudby, přes skladby starých mistrů, písně africké, hebrejské i naše lidové - hlavně však na netradičně prožité odpoledne s nevšedním zážitkem při poslechu krásné hudby. Za Zpěvandule M. Filipová Jak se vám líbí Úterý 17. února 2015 od hod. kinosál KD u Jezera Stráž pod Ralskem. Slavnou Shakespearovu komedii v netradičním pojetí uvede divadelní klub Jirásek. Hravou formou se divákovi předvádí příběh, ve kterém jde jak o zamilovanost, problémy s láskou a jejich řešení, tak o téma moci, korupce, rozdílu mezi aktivním a pasivním stylem života. Vstupné 50 Kč. Více na Inflagranti a Petr Kolář Čtvrtek 19. února 2015 od hod. v KD Crystal Česká Lípa. Dívčí elektrické smyčcové trio Inflagranti a speciální host zpěvák Petr Kolář. Vstupné 290 Kč. Více na www. cl-kultura.cz Aleš Brichta: Project Pátek 20. února 2015 od hod. Multifunkční kulturní centrum Sever, Cvikov. Předkapela: Sotury Vstupné 250 Kč. Více na kultura.cvikov.cz Okolní akce Kitecentrum Albrechtice se stalo zároveň testcentrem draků. Otestovat zde můžete novinky a vše od značky Takoon, která vyrábí velmi kvalitní nafukovací draky a udává směr ve vývoji foukaček". Dále můžete testovat komorové draky od JOJOWings, HQ, Pegas, nebo NorthFly. Snowkiting je stále populárnějším sportem pro širokou veřejnost. Zažijte i vy ten nespoutaný pocit! zdroj: Prachy!!! Neděle 22. února 2015 od hod. Jiráskovo divadlo Česká Lípa. Henry chce okamžitě emigrovat do Barcelony! Má k tomu ovšem pádný důvod: Prachy! V metru omylem sebral cizí kufřík nacpaný bankovkami v hodnotě tři čtvrtě milionu liber... V hlavních rolích: Ondřej Vetchý, Vanda Hybnerová, Nela Boudová, Michal Novotný a další. Vstupné 350 Kč. Více na www. cl-kultura.cz Klíče na neděli Pondělí 23. února 2015 od hod. Městské divadlo Nový Bor. Dva manželské páry se v opilosti na mejdanu prohodí a vymění si klíče od bytu. Rozjede se kolotoč potíží, nastanou choulostivé situace a trapasy. Hrají: Jana Šulcová, Libor Hruška, Zbyšek Pantůček, Mahulena Bočanová, Martin Sobotka aj. Vstupné 350 Kč. Více na Užijte si zamilovaný Valentýn na RCL! Únor je na Radiu Contact ve znamení všech zamilovaných a jejich svátku - Valentýna! Právě takové je vysílání plné krásných dárků a zážitků pro každý pár... Přímo u Vás čekejte Valentýnské Tykadlo RCL s relaxačními balíčky. Udělejte radost své drahé polovičce a překvapte ji! Co takhle vyrazit ve dvou za romantickým večerem? S Radiem Contact můžete taky za skvělou lyžovačkou. Hrajte o permanentky na nejlepší sjezdovky u nás! Třeba na Ještěd, do Rokytnice a na Javorník. To všechno můžete podniknout hezky ve dvou a dopřát si hromadu romantických chvilek s Radiem Contact! Více se dozvíte ve vysílání, na webu nebo na FB. 11

12 RŮZNÉ Pozvánky DDM Vážka Valentýnský karneval Termín: dopoledne hodin odpoledne hodin Místo: DK Ralsko Tradiční karneval dopoledne pro MŠ a rodiče na MD, odpoledne pro školní družiny a veřejnost. Čekají nás hry, soutěže, tanec a samozřejmě spousta zábavy Dámský večer Termín: od hodin Místo: DDM Vážka Milé dámy, zveme vás na další z příjemných večerů, tentokrát se ve výtvarném tvoření budeme zabývat pletením a zdobením jarního věnce na dveře (uvidíme, jestli to stihneme). Občerstvení a příjemná atmosféra jsou samozřejmostí. Těšíme se na vás. Noc s Andersenem 2015 Termín: Místo: DDM Vážka Mimoň Naše tradiční noční pohádkové nespaní" se spoustou her, soutěží, legrace, překvapení, kdy každý musí překonat sám sebe, aby neusnul moc brzy, aby se nebál, aby... Moc se na vás těšíme, Anderseňata :-) Pozor! Přihlášky přijímáme nejpozději 1 den před akcí, kapacita je omezena na 40 míst! Přihlášky v DDM Vážka nebo na webu Kraj zapůjčí 43 WI-FI vysílačů pro rozvoj cestovního ruchu Rada Libereckého kraje schválila smlouvu o výpůjčce Wi-Fi vysílače v rámci aktivity Mobilní aplikace - Průvodce Libereckého kraje z projektu Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu. Ten je financován z programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Wi-Fi vysílače budou bezplatně vypůjčeny na dobu od do v rámci udržitelnosti projektu. Celkem bylo pořízeno 60 Wi-Fi vysílačů zatím je rozmístěno 43. Ostatní budou rozmístěny a půjčovány postupně podle dle zájmu vhodných partnerů v regionech, například na různých institucích po celém Libereckém kraji. Jedná se zejména o turistická informační centra a turistické cíle. Vysílače umožňují bezplatné stažení nové mobilní aplikace Libereckého kraje," uvedla statutární náměstkyně hejtmana LK Hana Maierová. Na Českolipsku se vysílače budou nacházet zde: Turistické informační centrum Šešule, Stráž p. R. Infocentrum Mimoň Infocentrum Zákupy Městské informační centrum Česká Lípa Centrum textilního tisku Česká Lípa Sklářské muzeum Nový Bor Turistické informační centrum Nový Bor Informační centrum Panská skála, Kamenický Šenov Informační centrum Jablonné v Podještědí Informační centrum Cvikov Mgr. Langer Jiří, EKO dění, aneb, Co nás čeká na Ekocentru Brniště od Ekokroužek - Zima, příprava na masopust od 9.00 Příprava akce Ukliďme příkopy od Relaxační a tvořivé večery - Keramická dílna s Janou Glaserovou od Ekokroužek - Zima, dokončení přípravy na masopust od 9.00 Seminář pro pedagogy - Hurvínkovy cesty přírodou s Janou Modrou od 9.00 Tvořivé Masopustní dílny pro rodiny s dětmi od Relaxační a tvořivý večer - Dokončení keramiky s Janou Glaserovou Na únorové úterky 10., 17. a jsme pro Vás připravili přednášky o houbách s mykologem Ing. Ivanem Jablonským CSc., které budou průřezem pěstování hub. Časy všech přednášek najdete aktuálně na našich webových stránkách v sekci Kalendář akcí. V březnu se můžete těšit mimo jiné na druhý ročník akce Ukliďme příkopy a také na druhý ročník Brnišťského půlmaratonu. Všechny aktuální informace naleznete na Již brzy budou aktivní stránky Ekocentra Brniště Tým PNF (inzerce) 12

13 Jak ušetřit nejen za teplo K těmto větám mě přivedly vlastní životní zkušenosti a v konečné fázi několik vět, které si pacient vyměnil s návštěvou v nemocnici v České Lípě. Týkaly se nájemního bydlení, ve městě mimo okres Česká Lípa. Byly asi v tomto smyslu: Teplo tam u nás moc nemáme, tak sotva 25, nejvýš 26 stupňů. To víš, šetřej na nás!" Myslel jsem nejdříve, že mě klame sluch. Potom jsem si ale vzpomněl na některé známé z minulosti, ale nakonec popravdě i současnosti, do jejichž bytu jsem nerad chodil, protože měli doma 27 C a nedalo se tam vydržet. Kdysi před lety, když jsem jako vedoucí pracovník studoval zkušenosti z řízení závodů a provozů v Japonsku. V obsahu byla také část o doporučovaných teplotách na pracovištích. Tam, kde lidé pracovali fyzicky a pohybovali se, to bylo v rozmezí C, v kancelářích a jinde, kde lidé seděli a nepohybovali se, to bylo C. Uvádělo se tam i, že při teplotě nad 21 C klesá výkonnost a pracovní schopnost zaměstnance. Jakou teplotu bychom tedy měli mít doma? Takovou, jaká vám nejlépe vyhovuje a na jakou si zvyknete, ale... Je nutno k tomu dodat a podtrhnout: čím je tato teplota nižší, tím lepší pro vaši peněženku, ale zejména pro vaše zdraví. Kdysi dávno mě okolnosti přinutily obývat byt, ve kterém v zimě bylo od 13 do 17 C. To bylo jistě mimořádné a extrémní a k tomu vás rozhodně nenavádím". Zbývá jen dodat, že za celé ty 3 roky se mi naprosto vyhýbaly rýma, nachlazení, apod. A naopak, když jsem potom obýval podnikový byt v Jablonci nad Nisou, ve kterém bylo C a teplotu bylo možno regulovat jen otevřeným oknem, přihlásily se choroby, které jsem už dávno nemíval. Angína, i normální RŮZNÉ Betlémské světlo dorazilo v sobotu do Náhlova Až do nejzapadlejších koutů obce Ralsko dorazilo v sobotu světlo z Betléma. Ředitel tamního Muzea vystěhovalectví do Brazílie, Ing. Petr Polakovič jej z Mladé Boleslavi dovezl do Náhlova, kde si ho letos již po sedmé mohli lidé odnést domů. Tradici Betlémského světla založilo v Náhlově Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí, dnes Spolek historie Mimoňska, jako setkání několika přátel v předvánočním čase. Letošní rok již přije- nachlazení s rýmou. Prostě při vyšší teplotě organizmus zchoulostiví a pak stačí průvan. Někde vás ofoukne a kapesník je potom vaším nejužívanějším, doplňkem. V současné době udržujeme teplotu v našem bytu 22 C. Zdravotně, pokud se týká nachlazení, angín, apod. jsme naprosto v pohodě. Ještě je třeba uvést, jak souvisí teplota s finančními náklady. 10 let jsme bydleli v domcích OPMP v Zahradní čtvrti. 12 stejných domků, se stejným kotlem, stejnými rozvody a radiátory. Když jsme srovnávali náklady na vytápění, my, kteří jsme udržovali teplotu C jsme měli náklady nejnižší, asi nějakých Kč za rok. V domku, kde potřebovala paní domu 27 C a taky jste ji v zimě jinak než se zarudlým nosem a kapesníkem v ruce neviděli, byly náklady asi Kč. Zjednodušeně by se dalo říci, že co stupeň navíc, to navíc Kč za rok (v cenách před rokem 1990). V závěru bych měl ještě jednu radu. Pokud se rozhodnete snížit teplotu ve vašem bytu a pohybovat se nikoliv téměř nazí, ale v domácím oblečení, můžete si blahopřát. Může vám to přinést finanční přínos (samozřejmě v bytových domech, když budete snižovat jen vy a ostatní ne, tak minimální, když se přidají i jiní, větší), ale na vašem zdraví to poznáte zcela jistě a to snad stojí za to. Pokud máte vlastní zdroj tepla, úsporu poznáte zřetelně. Jen je třeba ke snižování teploty přistupovat zvolna a postupně. Žádné skoky a tepelné šokové terapie. Pomaloučku, polehoučku. Samozřejmě z takových odběratelů nebudou mít radost dodavatelé tepla (pokud nemáte vlastní domácí zdroj), pro které - čím větší odběry, tím lépe. Ale to už je jiná píseň. Dobré zdraví vám v novém roce přeje M. Starý, člen SON Dalším bodem programu bylo velice zajímavé vyprávění o Izraeli, které poutavě odprezentovala Mgr. Šárka Krousová. Příznačné téma pro předvánoční čas. Betlém, Jeruzalém a další posvátná místa naší historie. Samotné Betlémské světlo se neslo v tradičním duchu u dobrého cukroví, teplé kávy, čaje, či - kdo chtěl - i něčeho ostřejšího, v náhlovské kapličce zazpíval pěvecký sbor Canzonetta z Osečné pod vedením Radka Starého krásné vánoční písně a u hliněného betléma si přítomní mohli z kapličky Betlémské světlo odnést. Stále více lidí objevuje tento bohem zapomenutý kraj, kde se (doufejme) znovu začínají rodit kulturní tradice. Jaromír Mayer lo více než 50 lidí, mezi nimiž nechyběl ani starosta Ralska Ing. Miroslav Králík a mimo tradičního předvánočního posezení se zde letos konalo i vyhlášení výsledků soutěže o vlajku Horních vsí, dřívějšího názvu regionu, ve kterém Náhlov leží. A nejen to. (inzerce) 13

14 SPORT Stručně o činnosti Billiard clubu Český lev Mimoň v roce 2014 Nejdříve chceme připomenout smutnou záležitost, a to, že nás opustil pan Antoš Pavel, který ve věku 88 let zemřel v uplynulém roce. Vzpomínáme stále. Kromě nezbytných schůzí pro zdárnou činnost, je stále hlavním cílem scházet se, využít volný čas formou pobavení při kulečníkové hře. Vzhledem k tomu, že to všichni umíme nejlépe", jsou naše vzájemná utkání vyhrocená, plná ukázkových sportovních výkonů a i při malé chybičce nepoužíváme vulgárních výrazů, což nás řadí mezi jedny z nej" spolků v Evropě a za což nás rodiny chválí. Nyní vážněji. Rozhodli jsme se pro rozsáhlejší údržbu závodního stolu, vzhledem k úrovni Lužické ligy. Opravu a vyladění jsme svěřili odborné firmě. Po finanční stránce jsme si tento servis nemohli dovolit, proto touto cestou chceme poděkovat městu Mimoň za přidělenou dotaci. Letos chceme zavést zveřejnění domácích utkání pro fandy kulečníku. A to přímo v restauraci Český lev a naproti v Městské knihovně. Ve zkratce loňské výsledky Lužické ligy. 1. liga - Český lev Mimoň A" ve složení Havel Petr st., Motl Ladislav, Jechoutek Martin, Horáček Václav a Sádovský Mir., se celkově umístili na šestém místě. 3. liga - Český lev Mimoň C" ve složení Duzbaba Jan, Oplištil Břeťa, Herák Alois, Kalai Evžen, Jechoutek Zdenek se celkově umístili na desátém místě. V hodnocení jednotlivců je třeba se zmínit o celkovém pátém místě Petra Havla st., který se dále umístil druhý v maximální sérii a třetí v generálním průměru. V polovině letošního 14. ročníku (protože se hraje podzim - jaro), je zatím áčko na třetím místě v první lize a céčko osmé ve třetí lize. Loňský vánoční turnaj se konal a proběhl úspěšně. Je třeba dodat, že turnaj je jednodenní, tedy časově omezený a účastní se ho pouze členové a bývalí členové spolku. Nalosované jsou čtyři skupiny, hraje každý s každým, vítězové postupují do velkého, poražení do malého finále. Prezentovalo se 16 hráčů, zde jsou výsledky. Velké finále: 1. Havel Petr st. 2. Horáček Václav 3. Motl Ladislav 4. Jechoutek Petr místo Sedlák Pavel, Šorer Jakub, Herák Alois, Kratochvíl Vlasta. Malé Finále: 9. Sehyl Jiří 10. Duzbaba Jan 11. Holoubek Jakub 12. Jiránek Radek místo Židlický Josef, Horáček Karel, Jechoutek Zdenek, Sukovatý Jan. Hlavní rozhodčí Jechoutek Martin, techn. zabezpečení Sádovský Mir.. Dále děkujeme Janě a Zdenkovi Pekařovým za utvářené podmínky pro naši činnost a za sponzorské ceny pro turnaje. Na závěr přejeme všem lidem dobré vůle mnoho úspěchů v roce Předsedaz.s. Sádovský Mir. Z činnosti Karate klubu SSC Mimoň Karate klub SSC Mimoň Josefa Poláka ani na za začátku roku nezahálí. Akci v prosinci (ukončení roku 2014), nám narušila řada omluvenek z důvodu nemoci. Přesto s účastí 80 členů a 50 rodičů našeho klubu patřila k těm nejlepším. K pravidelnému tréninku přidáváme každý měsíc soustředění. V lednu se sejdeme v České Lípě, je zde možnost trénovat na tatami a máme zde i zrcadlový sál, který poskytne zpětnou vazbu při tréninku. (inzerce) Markéta Barešová se poctivě připravovala na MČR, které proběhlo v Příbrami (v době uzávěrky soutěže nebylo známo její umístění). Kalendář soutěží je letos opět zcela zaplněn akcemi. Doufáme, že bude dostatek financí, abychom se mohli zajet podívat i do zahraničí. Např. Josef Polák navštívil 22. ledna Paříž na soutěži WKF Karate1 Premier League. Od jsou totiž nová pravidla a je dobré mít o nich informace z první ruky. Josef Polák hlavní trenér a předseda klubu 14

15 Z činnosti MěPo Mimoň Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014 řešila MěPo Mimoň 163 přestupků v dopravě a uložila za dopravní přestupky blokové pokuty v celkové výši ,-Kč. Přestupků proti veřejnému pořádku, majetku nebo občanskému soužití bylo v tomto období řešeno 37 a výše uložených pokut byla ,- Kč. Došlo k zadržení jednoho pachatele tr. činu krádeže kovového materiálu a byla zadržena jedna osoba v celostátním pátrání. Bylo odchyceno 7 psů a koček, dva psi byli předáni majitelům díky čipům, ostatní odchycená zvířata byla převezena do útulků. Hlídky MěPo zajišťovaly odvoz a předání k likvidaci tří kusů uhynulých zvířat. POLICIE dtest: Nenechte si vnutit výměnu výrobku za jiný Právo na výměnu věci v případě uplatnění reklamace je pro řadu nakupujících i obchodníků stále tvrdý oříšek a často si jej vykládají po svém. Stává se, že se na zakoupeném zboží projeví vada a musíte uplatnit reklamaci. Prodávající reklamaci uzná, ale protože stejné zboží již nemá, tvrdí, že si musíte v jeho obchodě vybrat jiné zboží ve stejné hodnotě. Pokud si nevyberete dnes, vystaví vám poukaz, který budete moci uplatnit ve lhůtě na něm uvedené. Podle občanského zákoníku existují v případě vady zboží následující možnosti, jak situaci řešit. Jedná se o nárok na odstranění vady zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy. Odstraněním vady se rozumí oprava věci, její výměna nebo dodání chybějícího zboží. Výměna některé součásti věci standardně spadá pod pojem opravy. U prodeje použitého zboží se právo na výměnu modifikuje do práva na přiměřenou slevu. Právo na výměnu věci je v občanském zákoníku vyjádřeno jako právo na dodání nové věci bez vad. Z tohoto znění je Bohužel k nejzávažnější události došlo dne v 6.45 hod., kdy dosud nezjištěný pachatel zcela zjevně úmyslně poškodil skleněné sousoší na Tyršově nám. K poškození došlo v době střídání služeb MěPo i Policie ČR. Přesto v tuto dobu bylo na služebně obvodního oddělení Policie ČR Mimoň přítomno šest policistů a jeden strážník, kteří mohli bezprostředně zasáhnout, kdyby kdokoli z projíždějících řidičů zavolal, např. na linku 158 která je zdarma. Stačilo by i anonymní oznámení, ale nikdo takový se nenašel, přestože místem v té době projíždělo téměř 20 řidičů. Tato událost mě vede k zamyšlení, co se to děje s naší společností. Opakovaně se setkávám s názorem, že policie je tu od toho, aby pomáhala a chránila naše životy, zdraví a majetek, ale bez naší spolupráce a součinnosti. Jsou za to přece placeni. Učitelé jsou placeni, aby učili a vychovávali naše děti, a tedy máme zase o jednu starost méně, doma to s dětmi nějak vydržíme a oni je ve škole vychovají. Lékaři nás udrží zdravé a ve formě a proto o své zdraví nemusíme příliš dbát, od toho si přece platíme doktory. Kde se tento názor vzal a kdo jej ve společnosti rozšířil nevím, ale je zřejmé, že mu podlehla většina naší společnosti. Jeden z našich spoluobčanů, mě vědoucně sdělil, že tohle by se v Americe, (myslel zjevně USA) nebo v Německu nestalo, neboť tam by toho lumpa policie na místě chytila a předala soudci, který by jej rychle a přísně potrestal. Své vyjádření prezentoval jako kritiku práce policie v našem městě. Musím mu dát za pravdu, ale nikoli v kritice práce policie. Ve vyspělých státech je zakořeněna úcta k majetku a každý občan si je vědom svého práva na ochranu majetku. A tak sami chrání majetek svůj, sousedův i města kde žijí. Chrání jej tím, že si všímají podezřelých věcí a osob a informují policii, která pak přijede na místo a provede další úkony. Také vědí, že ochranou jejich i společného majetku je i jejich ochota svědčit proti pachatelům přestupků a trestných činů, tak aby mohli být po zásluze potrestáni. Vědí, že policie i soudy jsou důležitým nástrojem, který jim napomáhá k uplatnění jejich práva, ale stále jen nástrojem. Bez nástrojů nejde nic vybudovat, ale zároveň je hloupé očekávat, že nástroj sám něco postaví nebo vybuduje. Stejné je to i s policejní prací. Snad tento článek některé z vás přivede k zamyšlení, zda nemám alespoň částečně pravdu. Nemám ambici změnit tímto článkem názor většiny společnosti, ale budu vděčný za každého jednotlivce, který najde odvahu ozvat se a oznámit protiprávní jednání i s rizikem, že bude muset svědčit a tím poskytnout potřebný důkaz proti pachateli. Případ rozbitých labutí je možná ten první, u kterého můžeme společně začít. René Nesvadba, pověřený strážník Videozáznam vandalského řádění naleznete na Poznáte-li vandala, volejte Policii ČR na č. 158, nebo kontaktujte starostu města Mimoň na u: tel Kontaktovat můžete i televizi Mitel: tel zřejmé, že zákon má na mysli dodání stejné věci jako té, která je specifikovaná v uzavřené kupní smlouvě, upozorňuje Lukáš Zelený. Tato smlouva se totiž neruší, ale prodávající plní na jejím základě z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady spotřebního zboží. Navíc, oproti předchozí právní úpravě, je v zákoníku výslovně uvedeno, že se má jednat o věc novou. Pokud vám tedy prodávající tvrdí, že jste povinni akceptovat jiný způsob vyřízení reklamace, nenechte se oklamat. Neníli možné provést výměnu, vzniká vám právo na odstoupení od kupní smlouvy. Nic ovšem nebrání tomu, aby se prodávající se spotřebitelem dohodli na odlišném postupu, pokud s tím obě strany souhlasí. Kontakty pro média: Lukáš Zelený tel.: Vanda Jarošová tel.:

16 INZERCE Uzávěrka pro zasílání příspěvků do březnového čísla je 17. února 2015! Vydává: jako měsíčník Město Mimoň Mírová 120, , tel , IČO Ročník: XXXVIII, č. 2 Náklad: 900 ks Poř. číslo 326/ únor Datum vytištění: 30. ledna 2015 Vychází dne: 2. února 2015 Cena: 7,- Kč. Registrační číslo: MK ČR E Šéfredaktorka: Ing. Helena Jakešová, tel.: Redakční rada: Bc. Anna Borůvková, Ing. Jiří Tichý, Pavlína Pelcová, Petr Novotný. Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit či upravit. Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Česká Lípa Pozor: Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí být podepsány (na žádost nebude zveřejněno).

17 INZERCE

18 INZERCE

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla,

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla, (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 83 Přestupky a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel, b) nepožádá

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou. Jiří Peterka

Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou. Jiří Peterka Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou Jiří Peterka jak to bylo kdysi dávno. lidé (i firmy) se naučili pracovat s počítači, a následně i s Internetem zjistili, že jim to

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 342/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích Změna: 362/2007 Sb. Změna: 503/2012 Sb. Změna: 340/2013 Sb.,344/2013

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podané na Městský úřad Velké Meziříčí v roce 2015 1/ Žádost o poskytnutí informace

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb 2015 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád členských klubů ČMSHb (dále jen svaz) je závazný pro všechny oddíly a kluby hokejbalu (dále jen kluby), sdružení

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň. 1. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň. 1. Úvodní ustanovení Změna č. 1 PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací Městem Třeboň (dále jen Pravidla) vycházejí ze Zákona č.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Starosta města Rejštejn vydal v souladu s 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Den s Fleetem 2015 Plzeň - Remarketing ojetých vozidel-

Den s Fleetem 2015 Plzeň - Remarketing ojetých vozidel- Den s Fleetem 2015 Plzeň - Remarketing ojetých vozidel- 23.04.2015 O společnosti Společnost AUTOauction Group (dále jen AAG) působí na trhu od roku 2012 a specializuje se zejména na prodej firemních vozidel.

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Bezbariérové zpřístupnění

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví. Dodatek č. 5 k ORGANIZAČNÍ SMĚRNICI ŘEDITELKY ŠKOLY Č.

Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví. Dodatek č. 5 k ORGANIZAČNÍ SMĚRNICI ŘEDITELKY ŠKOLY Č. Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví Dodatek č. 5 k ORGANIZAČNÍ SMĚRNICI ŘEDITELKY ŠKOLY Č. 7/2013 Závodní stravování Č.j.: SPŠS/834/2015 Vypracoval: Ing. Marie Plechačová,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více