Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice Rokytnice nad Jizerou. Směrnice č. 9.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Směrnice č. 9."

Transkript

1 Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice Rokytnice nad Jizerou Směrnice č. 9 Přijímaní darů Určeno pro: Všechny zaměstnance Standard č.: 2 Souvislost se standardem č.: Zpracoval: Svatava Kučerová, Olga Marešová Kontaktní osoba: Svatava Kučerová Účinnost od: Schválila: MUDr. Olga Marešová, ředitelka DD Podpis: Cíl pro organizaci: Zabránit zneužití daru Jasná a průhledná pravidla Poctivým jednáním vzbudit důvěru získat další dárce Předcházení zvýhodňování některých žadatelů Předcházení zvýhodňování některých klientů Předcházení neoprávněných nároků některých zaměstnanců Předcházení závisti a pomluv mezi zaměstnanci Cíl pro klienty: Mít zdroj financí pro pokrytí potřeb, které nejsou předmětem základních služeb DD Předcházení zvýhodňování některých klientů Předcházení závisti a pomluv mezi klienty 1

2 Cíl pro dárce: Vědět, jak bude s darem naloženo Mít sepsanou Darovací smlouvu pro uplatnění nároku v rámci daňového přiznání 1. Vymezení pojmů: Dar je poskytován podle 628 občanského zákoníku. Dárce v tomto případě něco bezplatně přenechává obdarovanému nebo mu něco slibuje a obdarovaný tento dar nebo slib přijímá. Nevyžaduje se žádné protiplnění či protislužba. Dary může přijímat Domov důchodců v Rokytnici nad Jizerou jako organizace a zaměstnanci Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou. Zájemce je ten, kdo se zajímá o služby domova důchodců Rokytnice nad Jizerou Žadatel podal písemnou žádost o přijetí do domova důchodců 2. Pomůcky: Počítač, tužka razítko DD 3. VLASTNÍ PRACOVNÍ POSTUP Dary vůči organizaci 1. Domov důchodců v Rokytnici nad Jizerou, příspěvková organizace, může přijímat dary od právnických i fyzických osob ve formě věcné i peněžní. 2. Dary jsou přijímány na základě darovací smlouvy mezi dárcem a obdarovaným. Dary jsou využívány pro hlavní činnost organizace. 3. Ve finanční podobě mohou být přijaty v hotovosti nebo převodem na účet. 4. Podle novely zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 477/2008 může příspěvková organizace přijmout dar až po písemném souhlasu zřizovatele. a) Účelově neurčené finanční dary pro jejich přijetí udělila rada kraje statutárním zástupcům předchozí paušální souhlas b) Účelově určené dary finanční nebo věcné: - Ředitelka DD podá vedoucí odboru sociálních věcí KÚ informaci o tom, kdo hodlá organizaci poskytnout dar a o jaký dar půjde. Převzetí daru musí odsouhlasit rada kraje. Následně může být uzavřena darovací smlouva a dar je možno převzít. - Při okamžitém předání daru je uzavřena smlouva, která je podepsána pouze jednostranně. Dar je zaúčtován na účet 324 Přijatá záloha na dar. Rada kraje je požádána o souhlas a po udělení souhlasu je smlouva 2

3 podepsán zástupcem DD. Oboustranně podepsaná smlouva je zaslána dárci. 5. Darovací smlouvu podepisuje za Domov důchodců v Rokytnici nad Jizerou ředitelka DD. 6. Dárce může určit způsob a účel použití daru. Dar musí být využit k účelu uvedenému ve smlouvě. 7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopise. 8. Jakékoliv jiné závazky v souvislosti s darem obdarovaný nepřijímá. 9. Dary od zájemců o službu, žadatelů o umístění nebo od příbuzných zájemců a žadatelů nejsou zásadně přijímány. 10. Přijaté finanční prostředky jsou zdrojem rezervního fondu přijatí daru se účtuje na samostatném analytickém účtu RF Přijaté věcné dary (majetek, bonusy) zaúčtování na účtě 901 Fond dlouhodobého majetku, resp. 902 Fond oběžných aktiv. Určení hodnoty nefinančních darů: a) Dárce předloží doklad o zakoupení (max. 2 roky starý) b) Hodnota daru se odhadne: - na základě názoru dárce - komisionálního posouzení ekonomky a zaměstnance, který má kompetenci k užívání daru (př. věcné dary pro aktivizační činnosti) - hodnoty věci obdobného charakteru c) Na dary, které mají pro dárce nulovou hodnotu, není sepisována darovací smlouva (charita). 11. Přijaté dary podléhají dani darovací. Do 30 dnů po uplynutí každého pololetí příslušného kalendářního roku podává PO daňové přiznání k dani darovací, kde jsou uvedeny všechny dary přijaté v průběhu příslušného pololetí 12. Dary jsou osvobozeny od daně darovací, jedná-li se o bezúplatná nabytí majetku určená na financování zařízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vědy, výzkumu, vývoje a vzdělání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dětí a mládeže a požární ochrany, pokud je majetek nabyt právnickými osobami, které byly zřízeny k zabezpečování těchto činností a které mají sídlo na území České republiky 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění. 13. U obdarovaného (příjemce daru) není dar ať už v peněžní či nepeněžní formě předmětem daně z příjmů fyzických či právnických osob. 14. Použití daru ve prospěch klientů a) financování kulturních a společenských akcí (vstupenky, doprava, honorář za vystoupení, občerstvení) b) nákup květin a drobných dárků k výročím klientů 3

4 c) nákup a pronájem rehabilitačních a terapeutických pomůcek d) zpříjemnění prostředí e) kulturní vybavení (knihy, časopisy, filmová DVD, hudební CD, televize, domácí kino, umožnění přístupu na internet pro klienty) f) zlepšení podmínek poskytování služeb (schodolez, úpravy pro bezbariérový přístup) g) nákup materiálu pro dílnu ručních prací Dary vůči zaměstnancům 1. Poskytované služby hradí klienti na základě rozhodnutí o úhradě, další služby v rámci dohody o poskytovaných službách jsou bezplatné. 2. Zaměstnanci nejsou oprávněni žádat od klientů za poskytované služby další úhradu nebo věcné dary ani přijímat finanční dary. 3. Zaměstnanci mohou přijímat od klientů nebo osob klientům blízkých drobné věcné dary, které jsou darovány z vlastní svobodné vůle dárce. 4. S darem musí být naloženo podle přání dárce. 5. Nemá-li dárce speciální přání, jsou věcné dary shromažďovány ve společných prostorách daného pracovního úseku a jsou spotřebovávány společně veškerým personálem. 6. Finanční dary mohou být přijímány výhradně na základě darovací smlouvy. 7. Zaměstnanci mají povinnost dárce, který nabízí finanční dar, informovat o postupu předání finančního daru organizaci. 8. Porušení uvedených pravidel je hodnoceno jako hrubé porušení pracovní kázně se všemi z toho vyplývajícími důsledky. 4. Rizika: Změnou zákona se zkomplikovalo převzetí účelové vázaného daru a některé dárce tyto administrativní komplikace odrazují. Opatření pro snížení rizika: snažíme se dárce motivovat k jednostrannému podpisu darovací smlouvy 5. Časová dispozice: Sepsání darovací smlouvy při okamžitém převzetí daru a její jednostranné podepsání dárcem ihned při přijetí daru. Podepsání ředitelkou DD až po odsouhlasení přijetí daru. Sepsání darovací smlouvy při slíbeném daru okamžitě, oboustranné podepsání darovací smlouvy po odsouhlasení možnosti přijetí daru radou kraje. Převzetí daaru po podepsání smlouvy. Domluva s dárcem cca 30 min. 4

5 Sepsání smlouvy 15 min Předání finančního daru do pokladny DD 5 min. Předání věcného daru na místo určení 15 min. 6. Zvláštní upozornění: Dary se nepřijímají od žadatelů či jejich příbuzných 7. Dokumentace: Darovací smlouvy u ředitelky DD Pokladní doklady u ekonomky DD Výpisy z účtů u ekonomky DD 8. Návaznost na standard: SQ 2 Ochrana osobních údajů 9. Přílohy: č. 1 - Darovací smlouva pro převzetí daru po schválení radou kraje č. 2 - Darovací smlouva pro okamžité převzetí daru 10. Seznam míst, kde je standard uložen: a. V písemné podobě - Ekonomka DD - Ředitelka DD - Vedoucí oddělení b. V elektronické podobě server DD ikona Vnitřní předpisy na každém monitoru počítače 5

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová ze dne 9.12.2014 Zastupitelstvo obce Zašová schválilo tato pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová: Čl. I Úvodní

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Vnitřní předpis směrnice č. 11 Pravidla pro přijímání, evidenci a použití darů

Vnitřní předpis směrnice č. 11 Pravidla pro přijímání, evidenci a použití darů Vnitřní předpis směrnice č. 11 Pravidla pro přijímání, evidenci a použití darů Organizace: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Oblast působnosti: celá organizace I. Úvodní ustanovení 1. Organizace

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A číslo 632/2011 O P R O V E D E N É M A U D I T U ---------------------------------------------------------------------------- AUDITORSKÉ KONTROLE ÚČETNICTVÍ

Více

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí.

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí. 131/2000 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb.,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast Investiční dotace evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-1921/SOC/2014 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

mění a vydává ji v úplném znění

mění a vydává ji v úplném znění Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouč usnesením č. 12 ze dne 27. 10. 2009, podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více