Dřínovský občasník Číslo IV/19/2010 Obecní noviny zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dřínovský občasník Číslo IV/19/2010 Obecní noviny zdarma"

Transkript

1 Dřínovský občasník Číslo IV/19/2010 Obecní noviny zdarma Společenský ţivot v naší obci v loňském roce výrazně ovlivnili sponzoři z řad podnikatelů, firem i soukromých osob. Bez nich by nebylo moţné tolik akcí pořádat. Materiální, finanční či osobní pomoc se odrazila na kvalitě společných setkání. Přijměte naše poděkování, Vaší pomoci si velmi váţíme a těšíme se na další spolupráci i v letošním roce. > > > ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU < < < Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva dne byla přijata tato usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje: 39/1 program zasedání včetně navrţených změn 39/2 poţadavek na zahrnutí p.p. 573/4, 574/1, 576/2, 662 (včetně PK 662), 690, 691, 692 a 693 do obvodu KPÚ Zlosyň 39/3 připomínky k Návrhu změny č. 2 územního plánu obce Zlosyň týkající se ploch a prvků přesahujících z k.ú. Dřínov do k.ú. Zlosyň 39/4 stanovení počtu 7 členů zastupitelstva obce pro volební období /5 rozpočtové opatření č. 2/ /6 celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, a to bez výhrad 39/7 koupi CD s elektronickou verzí leteckých snímků obce z roku 2008 včetně autorských práv za cenu 5000 Kč + DPH. 39/8 doplnění do ceníku obce cenu 30 Kč za snímek při pouţití kteréhokoliv leteckého snímku z CD pro soukromé nebo podnikatelské účely. 39/9 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč na zajištění nákladů regionálních sluţeb pro obecní knihovnu Dřínov knihovně města Mladá Boleslav 39/10 zrušení usnesení č. 35/9 39/11 nový dodatek č. 1 k nájemní smlouvě spočívající pouze ve změně čísel pronajatých pozemků v důsledku schválené KPÚ Úţice. 39/12 upravenou Smlouvu o dílo pro provádění servisní údrţby veřejného osvětlení v obci Dřínov se společností Mont All, s.r.o., IČO /13 záměr změn hranic obcí Dřínov a Úţice 39/14 poskytnutí příspěvku veteránům ve výši Kč na aktivity spojené s pálením čarodějnic Zastupitelstvo obce neschvaluje: 39/15 realizaci RBK 1130 na p.p. 690 v k.ú.úţice do doby, neţ bude realizován alespoň ucelený funkční úsek RBK 1130 mezi RBC 1484 a silnicí III/24217 Zastupitelstvo obce ukládá: 39/16 starostce obce a předsedovi KRO projednat s obcí Úţice záměr směny pozemků a úpravy katastrálních hranic dle usnesení č. 39/13 39/17 předsedovi KRO Martinu Ševicovi vytýčení prostoru pro uloţení suti na pozemku p.p. 415/2 a stanovení podmínek pro její uloţení Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 39/18 evidenci účelových komunikací na území obce Dřínov 39/19 povodňovou komisi ve sloţení Ing. Ondřej Myška jako předseda a Jitka Bocková jako místopředseda 39/20 výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok /21 výsledky inventarizace majetku obce Dřínov Další veřejné zasedání zastupitelstva je plánováno na 14. června 2010.

2 Obec Dřínov Závěrečný účet za rok 2009 Obec hospodařila v roce 2009 podle schváleného rozpočtu ze dne upraveného v průběhu roku deseti rozpočtovými opatřeními se schodkem ve výši ,50 Kč. Hospodářská činnost obce není zavedena. Procento zadluţenosti obce je nulové, obec nemá ţádný úvěr. Všechny obdrţené dotace byly vyuţity a vyúčtovány. Údaje o příjmech a výdajích obce Skutečné celkové příjmy dosáhly příjmy daňové příjmy z přijatých transferů a dotací příjmy z prodeje obecního majetku pozemky ostatní nedaňové příjmy Skutečné celkové výdaje dosáhly provozní výdaje (včetně oprav a udrţování) investice do zhodnocení obecního majetku nákup pozemků nákup ostatního DHM (územní plán) ,62 Kč, z nichţ: ,55 Kč, ,80 Kč, ,00 Kč, ,27 Kč ,12 Kč, z nichţ: ,12 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Daňové příjmy byly ovlivněny vývojem národního hospodářství a ekonomiky v roce 2009 a nedosáhly plánované výše. Vlivem sníţených příjmů vznikl schodek v hospodaření ve výši ,50 Kč, který byl kryt z vytvořené rezervy z minulých let. Nakládání s majetkem obce Inventura majetku byla provedena ve dnech aţ s následujícími závěry : přírůstky majetku obce v roce ,89 Kč Z přírůstků majetku obce např.: Vysokotlaký čistič (JSDH) 4 590,00 Svolávací zařízení (JSDH) 7 635,00 Blůza ochranného oděvu BUSHFIRE CZ 8KS (JSDH) - zdarma ,84 Letecký snímek Dřínov 4 403,00 Ozvučovací aparatura ,00 Trampolína + bezpečnostní síť 5 999,00 Monitor - klienta 7 973,00 Tiskárka HP Color Laser Jet ,42 Scanner Metrologic ,22 Čtečka karet Gemalto 5 093,20 Přívěs za Terra 3 300,00 Dopravní zrcadlo DZ ,21 Basketbalový koš ,00 Betonové lavičky a koše ,90 Vodovod projektová dokumentace ,00 Změny KPÚ Úţice (pozemky) ,00

3 úbytky majetku obce v roce ,44 Kč Z úbytků majetku obce např.: Změny KPÚ Úţice (pozemky) ,00 Prodej pozemků ,00 Podílové listy ČS odkup ,00 Vyřazení nefunkčního a poškozeného majetku ,72 celková hodnota majetku obce k (majetkové účty, majetek v podrozvaze) finanční hotovost obce na ZBÚ Obce k ,67 Kč ,97 Kč Dotace získané ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a EU (v Kč) Dotace Poskytnuto Čerpáno Neinvestiční dotace pro , ,00 školení, PHM potřeby JSDH Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti (dělník pro údrţbu veřejné zeleně) , ,00 mzdy, zdravotní a sociální pojištění, daň ze mzdy Upgrade pracoviště CZECHPOINT Volby do Evropského parlamentu Příspěvek na výkon státní správy , ,00 čtečka, scanner, monitor klienta Dell, tiskárna/skener/kopírka Laser Jet Color , ,00 mzdy, zdravotní pojištění, daň ze mzdy, materiál, poštovné, pohoštění 8 000, , , ,80 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR Starostka obce Dřínov podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 28. května 2010 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin. 2. Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního úřadu, Dřínov 38 pro voliče bydlící v obci Dřínov 3. Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe svou totoţnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo sluţebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). 4. Kaţdému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič můţe obdrţet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

4 > > > PÁR ŘÁDEK O AKCÍCH PROBĚHLÝCH < < < Tradiční setkání dřínováků se konalo v sobotu 1.května na Řípu. Letos reprezentovalo naši obec 5 cyklistů. Trasa na Říp je dlouhá cca 25 km a vede přes přívoz v Bukoli do Luţce a dále přes Beřkovice aţ na Říp. Po krátkém setkání s cyklisty ze Dřínova, okres Kladno (v zastoupení cca 25 nadšenců) se naši reprezentanti rozdělili a někteří si udělali při zpáteční cestě ještě krátkou zajiţďku do Zooparku Zelčín. Návštěva Zooparku opravdu stojí za námahu a v příštím roce bychom měli jet přes Zelčín všichni. Hasiči Dřínov, Sokol Dřínov, Obecní úřad Dřínov a volný spolek veteránistů pořádali v termínu od 30. dubna do 2. května 2010 zábavný víkend na Dřínovském vrchu. Tentokrát se počasí podařilo a nezmokli jsme. Na jeţibaby nejspíš dolehla celosvětová krize a přilétlo jich pomálu, ale příští rok to nezúčastněné určitě dohoní. Fotografie z víkendu jsou vystaveny na webových stránkách a další od dobrovolníků rádi přijmeme buď em nebo na nosiči. > > > CO SE PŘIPRAVUJE < < < Hasiči Dřínov pořádají dne 15. května 2010 v restauraci Na staré Májovou zábavu, k tanci a poslechu zahraje oblíbené duo umělců Petr Štamfest a Pavel Zahradníček, bohatá tombola jako vždy, vyvrcholení dražbou májky, i jinak. Vstupné: 80,-Kč Začátek od: 20:00 Průvod obcí s hudbou, tancem a připíječi vychází v 15 hodin od hotelu Na Staré. Dřínovský kros Dne se koná 1. Ročník Dolnovltavského poháru ve Dřínově. Prezentace je od 8 hodin na fotbalovém hřišti do kategorií předškolní děti, ţáci, dorostenci, junioři, M, Ţ, MV a ŢV. Starty začínají od 10 hodin, trasy jsou vedeny po lese. Délka hlavního závodu je 8 km a startuje ve 12 hodin. Startovné je děti 10 Kč (do 6 let zdarma) a dospělí 50 Kč. Připraven je doprovodný program, doplňkový závod dětí na odráţedlech (vlastních), občerstvení, sladké odměny a věcné ceny. Kontakty pro přihlášky a případné nabídnutí pomoci či sponzorského daru jsou: Květa Havelková, Dřínov 22, a telefony , a

5 OÚ Dřínov, SDH Dřínov a Sokol Dřínov zvou děti i dospělé na DĚTSKÝ DEN sobotta na Dřříínovském vrrchu od h Program: Ve hodin pohádka divadla ŠUS O skřítkovi Skříňáčkovi na hřišti TJ Sokol Písničky, říkadla, jazykolamy. Skřítek neumí říkat s, š, r, ř a ještě ke všemu slova ze sebe chrlí jako kulomet. Nikdo mu nerozumí, a proto se s ním hračky ve skříni nebaví. Skříňáček je sám a je mu z toho všeho moc smutno. Ale nebojte, pomohou mu nejen herci, ale hlavně děti, které se stávají aktivními účastníky představení. Skákací hrad Trampolína Soutěže s cenami Hudba Občerstvení Při pěkném počasí řádění v pěně (V případě nepříznivého počasí začínáme ve pohádkou v hostinci Na Staré.) Dřínovská pouť ve dnech 12. a 13. června začínáme v sobotu v před hostincem Na Staré Dračí pohádkou. V první části se děti - loutky seznamují s drakem, který se vylíhl z dračího vejce, které vypadalo jako obyčejný kopec... Ale i když je obrovský, je to dračí děťátko, a je potřeba ho naučit všechno, co by měl znát každý... A tak se drak učí, co je třeba, za pomoci písničky, kterou se i diváci snadno naučí a ke které se postupně přidávají další verše i doprovodné pohyby. pokračujeme tamtéž ve s Klaunem Kristyánem (hry a soutěže pro děti) jen pro odvážné!!!! je v připraveno setkání s medvědem V neděli nás navštíví Berousek v době od hodin a přiveze s sebou 2 koníky (na těch se jezdí), 1 velblouda (taky se na něm jezdí), 2 velké želvy (nejezdí se, ty tu budou na okrasu, focení) a malý kolotoč (k točení)

6 Sbor dobrovolných hasičů Dřínov si Vás dovoluje pozvat na soutěž v požárním útoku "O pohár starostky obce" Tato se uskuteční dne 19. června 2010 od 8:30 prezentace, start v 9:00. Závody se uskuteční tradičně na hřišti Sokola Dřínov. Svou účast včetně počtu a druhu družstev potvrďte prosím do na mail případně na tel (jinak nedostanete dobré občerstvení). Byl bych rád, aby se závody odehrály v hasičském duchu, tedy poprosím o účast startujících v PSII (úměrně redukované na aktuální klima) a obuvi, kterou nosí hasiči, ne atleti. Zváni jsou samozřejmě i všichni příznivci hasičského sportu. > > > CO SE PŘIPRAVUJE V OKOLÍ < < < Oslavy 10. výročí DDM Kralupy nad Vltavou Dům dětí a mládeţe pro vás přichystal u příleţitosti 10. výročí následující akce: V sobotu od hod. se můţete těšit na soutěţe a hry ve spolupráci s Klubem vodních sportů Kralupy nad Vltavou v jejich loděnici u mostu. Děti se budou moci mimo jiné svézt na motorových člunech. V neděli čeká na děti program na zahradě KASS Vltava. Soutěţe, řemeslné a výtvarné dílny a příjemná hudba budou připraveny od hod. Od hod. začíná velkolepý zábavný program v sále KaSS. Vystoupí zde zájmové útvary DDM - taneční a sportovní krouţky, ţongléři, dramatický krouţek a vítězové soutěţe Staň se hvězdou" a další. Celým odpolednem bude provázet nejoblíbenější moderátor Televizních novin televize Nova, Karel Voříšek, dvojnásobný vítěz ankety TýTý. Regionální muzeum Mělník oznamuje: Brouci svět pod našima nohama, to je název výstavy věnované skupině ţivočichů, která často uniká naší pozornosti, protoţe ţije mimo naše zorné pole právě pod našima nohama. Pestrý svět brouků bude ukázán z různých pohledů kromě velkých modelů brouků, především roháčů, Petra Svobody, zde bude část věnovaná jejich ţivotu z hlediska ekologie a nebude samozřejmě chybět klasické předvedení na fotografiích i preparátech a k vidění budou i ţivé exempláře. Chybět nebude ani interaktivní program plný her a soutěţí pro děti i dospělé. Vernisáţ výstavy proběhne ve čtvrtek od 16 hod ve velkém sále muzea, v programu vystoupí děti z MŠ Motýlek. Výstava probíhá od do , muzeum je otevřeno vţdy od úterý do neděle, 9-12 a hod.

7 Oddíl skoků na trampolíně při TJ AERO Odolena Voda Vás srdečně zve na Český a Žákovský pohár ve skocích na trampolíně, který se koná v sobotu 15. května ve sportovní hale v Odolena Vodě. Zahájení v kvalifikací jednotlivců a synchronních dvojic, v bude pokračovat nejlepšími sestavami finalistů. Závod zpestří vystoupení Tanečního klubu SILUETA PRAHA a břišní tanečnice. > > > SPOLEČENSKÁ RUBRIKA < < < V minulém vydání Dřínovského občasníku opět zařádil šotek a popřáli jsme některým oslavencům s ročním zpožděním a naopak některým občanům přejeme až nyní. Plnoletosti dosáhli oslavenci: Eliška Turková a Zdeněk Bock Půlkulatá výročí: Martin Rusnák, Josef Kahler, Kamila Konopásková, Václav Plicka a Marie Kohoutová Kulatá výročí: Ilona Hořejší, Marie Martínková, Lucie Vacková, Jan Kruml, Petr Hloušek, Hana Šebková a Eliška Vojířová Věku nad 75 let Antonín Ševic, Vojtěch Machota, Karel Šaroch, Anna Formánková, Blažena Kymplová, Herta Tunkelová a Vlasta Uhrová Všem oslavencům přejeme za občany Dřínova lásku, životní optimismus a pohodu a do dalších let hlavně hodně zdraví. > > > UŽITEČNÉ INFORMACE < < < Chrysanta Hobíkovi, Zahrada U šesti kapek rosy v Chramostku u Lužce nad Vltavou Vás zve: jarmark sadby, květin a kaktusů (a výstava netřesků) jarmark pokojových květin a kaktusů (a výstava malých jezírek a bahenních rostlin) dušičkový jarmark Výstava chryzantém vánoční jarmark Možnost sjednání návštěvy mimo uvedené akce na

8 Tábor (nejen) pro rodiče s dětmi v termínu , Dlouhé Rzy Pro zájemce i výuka cizích jazyků odbornými lektory angličtina, němčina, francouzština, švédština. Rekreační zařízení je v malebném údolí v Orlických horách, 10 km od Dobrušky. Ceny s plnou penzí (švédské stoly) včetně pitného režimu: Dítě 3 12 let Kč, s výukou jazyků Kč Osoba starší dvanácti let Kč, s výukou jazyků Kč Na tábor v Dlouhých Rzech Vás může nalákat jak pestrá nabídka výuky jazyků, tak i velmi bohaté a chutné menu a samozřejmě krásná okolní příroda. Tábor (nejen) pro rodiče s dětmi v termínu , Božanov Lze zvolit jakoukoliv délku pobytu týden i více, víkend, všední dny atd. Pro zájemce výuka cizích jazyků odbornými lektory angličtina, němčina. Rekreační zařízení je v Božanově na Broumovsku, 10 km od Broumova. Ceny s plnou penzí včetně pitného režimu: Dítě 3 12 let 270 Kč/den, s výukou jazyků 370 Kč/den Osoba starší dvanácti let 310 Kč/den, s výukou jazyků 410 Kč/den Veškeré informace a přihlášky na oba tábory najdete na nebo Kontaktní osoba a organizátor je Mgr. Pavel Pešát, tel Krádeže a vandalismus v naší obci Vzhledem k několika krádeţím v předvelikonočním týdnu, které stále pokračují, nás ţádá Policie České republiky o spolupráci při zajišťování bezpečnosti v naší obci. Jako malá obec, ţijící téměř rodinným ţivotem, máme vysokou pravděpodobnost podchytit takovéto trestné činy jiţ v zárodku. Policie České republiky nás vyzývá k následujícím postupům: V případě výskytu podivných osob, které se v obci běţně nepohybují, či vypadají podezřele svým chováním, volejte 158. Dle slov velitele Obvodního oddělení Vojkovice je lepší planý výjezd, neţ ohledání místa činu. Případy jakéhokoli odcizení či poškození majetku a další trestní činnost nahlaste Polici ČR na číslo 158 (nebo OO Vojkovice ), poskytnete tím cenné indicie k dopadení pachatelů. Kdo postrádá mobilní telefon černé barvy, značky Samsung, T- Mobile, přihlaste se na obecním úřadu v úředních hodinách a vezměte s sebou PUK (bez aktivace nebude telefon předán). Přijímáme na obecním úřadu objednávky služeb manikérky, pedikérky, kadeřnice a po odmlce jsou znovu k dispozici masáže. Bližší info na telefonu , nebo osobně na OÚ.

9 > > > HASIČI < < < Tak po delší odmlce zase pár slov k hasičům. Rok 2010 nás zastihl s omezeným zázemím, stavba hasičárny se nepodařila díky klimatickým podmínkám dokončit včas, na jaro nás čekala spousta úkolů a činností. Částečnou svépomocí se podařilo stavbu dokončit, alespoň zvnějšku, práce uvnitř musejí ještě chvíli počkat. Tady bych chtěl poděkovat Pepíkovi Karasovi a Richardu Kadlecovi za pomoc s některými odbornými pracemi. Též je potřeba zmínit Vencu Tyleho, který se zasadil o vedení pokrývačských prací, a ani mi se nepodařilo jej udržet na zemi a ve svých 66 letech běhal s námi mladými po střeše. Někteří mladí by se měli stydět... Samozřejmě díky všem hasičům, kteří přiložili ruku k dílu. Odklad dokončení vnitřních prací na hasičárně byl způsoben i přípravou čarodějnic. To, že se i líbily, zaznívá po vsi a musím přiznat, že mne to těší. Stejně jako loni se na přípravě podíleli sportovci spolu s hasiči, byť podíl sportovců nebyl příliš vysoký, zato však samí silní jedinci. A že jich bylo třeba. 10. dubna jsme začali s přípravou dříví, slabší stromy již nejsou k dispozici, tak jsme díky panu Richtermocovi dostali k dispozici pár suchých topolů zpod průsmyku. Pořádných topolů. Pomocí silné české a sovětské techniky se stromy vytahaly na místo budoucí hranice. Pár odvážných neunavených jedinců se zapojilo do sousedské pomoci, dále komentovat nechci. Další víkend jsme plánovali zahájení stavby hranice. Dle mého odhadu se měly stihnout 3-4 řady, leč účast a pracovní zápal předčily mé očekávání. Neb jsem měl ráno jakési povinnosti mimo Dřínov, nebyl jsem u položení základů. Říkal jsem chlapcům, udělejte patu hranice maximálně 4 metry, oni však ne. To, co jsem spatřil po svém příjezdu okolo 11 hodiny ve mně vyvolalo směsici vzteku a uznání, pata měla metrů 6 a již stavěli druhou řadu. Jak jsem zmínil, počet pomocníků a jejich zápal předčily mé očekávání a v odpoledních hodinách byla hranice dokončena a opatřena kůlem pro přivázání čarodějnice. Pak již byly jen obavy, aby některého z vykutálených spoluobčanů nenapadlo v průběhu dalších 14 dní hranici podpálit. Víkend okolo 25. dubna jsme zasvětili dokončovacím pracem na hranici a úklidu okolí, přípravě laviček a dříví pro drobné ohně. 29. dubna jsme připravovali místo tak, aby zde bylo možno strávit víkend, na který předpověď počasí nevěštila nic dobrého. Připravil se stánek, přístřešky pro posezení a kuchyň. Někteří jedinci zde dílem nedočkavostí, dílem obavy před místními chmatáky, již tento večer přespali. jistota je jistota. V pátek ráno se navozily sudy píva, roztopila se kuchyň a bylo připraveno. V 18:30 byl připraven lampionový průvod, který jsme s Mírou Kuželem trochu narušili tím,že jsme ke krámu přistavili 2 nákladní auta, na která děti včetně rodičů během chvilky naskákali a cestu na Dřínovský vrch absolvovali, sice oklikou přes průsmyk a vícekrát, na našich autech. Snad se starostka nezlobila, ale dětem se to líbilo a byla to i změna, ne??? Průběh pak již byl standardní,

10 oheň hořel, pívo teklo proudem, kořalička taky, medoviny bylo mnoho až v sobotu dopoledne. Snad jsme tímto počinem udělali radost a potěšení pár lidem. Dále nás čekají máje, a to 15. května budou rozvezeny malé májky, přivezeme a snad s větším úspěchem než loni postavíme velkou májku a v sobotu nás čeká průvod a večerní zábava, na kterou si Vás tímto všechny dovoluji pozvat. Pořádají hasiči, hraje P. Štamfest a P. Zahradníček. V řadě neposlední nás čekají i sportovní klání na poli hasičského sportu. Začínáme 9.5. na "Oužické 8", což je pro nás začátek sezóny. Pak by se měly konat Minice a je soutěž "O pohár starostky Dřínova" na hřišti u nás. Snad se nám podaří bodovat stejně, či lépe, než v loňském roce, byť se nám díky dosavadním aktivitám podařilo rozjet naše historické čerpadlo PS8, na ostatní tréninky nebyl čas. Ale to napravíme!!! Ing. Ondřej Myška > > > Odpady < < < Opět sbíráme plechovky, které by měly být vypláchnuté a sešlápnuté, vhodit je můţete přes plot do dvora u Obecního úřadu do připravených boxpalet.. Znovu se vracím k zahradním odpadům. V roce 2008 jsme vyzvaly zájemce, kteří mají zájem o likvidaci listí ze zahrad, aby toto naložili do pytlů, které budou na náklady obce svezeny. Bohužel se však tímto krokem dostalo do podvědomí občanů, že uklidíme vše, co na zahradě ustřihnete, posekáte a shrabete. Jelikož jsme na vsi, téměř každý je vlastníkem různě velké zahrádky. Slušný hospodář má někde v koutku kompostér, v horším případě ještě hnojiště. Pokud si nechceme kazit svoji zahrádku bioskládkou, která nám do zahrady vrací neocenitelné hnojivo, máme možnost objednání nádoby na odvoz těchto zahradních zbytků. Již dvakrát jsem zveřejňovala v Dřínovském občasníku tuto možnost, leč k odběru se přihlásil pouze jeden majitel zahrádky. Co nabízíme: Svoz bioodpadu ze zahrad a domácností: Listí, tráva, spadané ovoce, zkrácené větve keřů a stromů, zbytky zeleniny, ovoce, pečivo, odpad z přípravy čaje a kávy, skořápky z vajec a ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat apod. Svoz je prováděn ve čtrnáctidenním intervalu v termínu od 1.4. do Cena sběrových nádob je včetně pronájmu (nemusíte si ji kupovat): 120 litrů 591 Kč včetně DPH a 240 litrů 844 Kč včetně DPH, cena bude krácena poměrně k době svážení. Zájemci si mohou hlásit na Obecním úřadu a služba bude objednána při dostatečném počtu zájemců (jinak by došlo ke zdražení svozů nádob). Bioodpady ODPADOVÝ SLOUPEK... aneb Co o odpadech moţná nevíte Bioodpady tvoří více neţ 30% komunálního odpadu.. Ročně je tak ve Středočeském kraji na skládky odvezeno téměř tun odpadu, který by šlo relativně jednoduše recyklovat. Tento odpad lze relativně snadno zkompostovat a přeměnit jej tak na hnojivo. Proto nás předpisy směřují ke třídění a vyuţití bioodpadu ulehčí se tak skládkám a mimo jiné se i sníţí produkce skleníkových plynů, tj. metanu a CO2. Podle legislativy musí být mnoţství bioodpadů ukládaných na skládky sníţeno do roku 2020 o 65% oproti stavu z roku 1995.

11 Nejjednodušším způsobem zpracování bioodpadu zůstává alespoň u domácností v rodinných domcích kompostování přímo na vlastní zahradě na otevřeném kompostišti, kde kompost uzraje za přibliţně 1 aţ 2 roky, nebo pomocí kompostéru, ve kterém kompost vznikne jiţ během tří měsíců. Některá města a obce jiţ tuto problematiku řeší pomocí komunálních kompostáren. V těchto řízených zařízeních je kompostování mnohem rychlejší neţ na zahradě, kompost zde vznikne uţ na několik týdnů. V kompostár-nách jsou zpracovávány především bioodpady z údrţby obecní zeleně a ze zahrádek. Starosti má také většina provozovatelů kuchyní, jídelen a restaurací. Ti jiţ nesmí z veterinárních důvodů dávat zbytky jídel na zkrmování hospodářským zvířatům a musí tyto odpady předávat specializovaným firmám. V budoucnu bude problém mokrých bioodpadů řešen hlavně prostřednictvím bioplynových stanic, coţ jsou průmyslová zařízení, ve kterých dochází k rozloţení organických látek na stabilizovanou hmotu a plyn metan, který se jímá a vyuţívá v kogeneračních jednotkách k výrobě tepla a elektřiny. > > > SPORT < < < Velikonoční turnaje Dřínováků V březnu jsme uspořádali Velikonoční turnájky pro děti i dospělé. Nejprve se sešlo našich pět ţákovských nadějí, které si za hodinku dřiny odnesly pěkné ceny a sladkosti. Adéla Kášová se nedala ničím zaskočit a zvítězila, hned v patách jí byl novopečený trávař Honza Hloušek. O chlup později byla na pořadu kategorie mladších či starších dospělých a dorazivších dětí. Celkem slušná účast jedenácti pinčesistů zapříčinila téměř maratón utkání a nejzdatnějším nedovolila opustit hernu před desátou večerní, neboť jsme si nemohli odpustit závěrečnou obíhačku na sto způsobů. Pořadí dětí: Pořadí dospělých: 1. Adéla Kášová 1. Lucie Poláková 7. Adéla Kášová 2. Jan Hloušek 2. Jan Kruml 8. Robert Pleticha 3. Lukáš Möglich 3. Jiří Polák 9. Jiří Sobotka 4. Lukáš Benda 4. Pavel Káš 10. Michal Kostroun 5. Marek Benda 5. Zdeněk Tůma 11. Zdeněk Bock 6. Klára Plocková 12. Lukáš Möglich

12 Velikonoční turnaj dětí v Neratovicích Výborně obsazeného (32 dětí) turnaje okresního typu se zúčastnili za Dřínov Lukáš Möglich a Jan Hloušek. Do dvanáct kilometrů vzdálené herny jsme vyrazili brzy ráno na kolech a pěkně rozcvičeni se mohli vrhnout do kolotoče zápasů. Oběma chlapcům se nadmíru dařilo. Lukáš letos naposledy startoval za mladší ţáky a náleţitě toho vyuţil. Po pěkných bojovných utkáních si vydřel třetí místo, první ve své krátké kariéře. Z obdrţené trofeje neskrýval nadšení. Honza na tom byl ještě krapánek lépe v kategorii starších ţáků. Ačkoli se s novým materiálovým potahem na bekhendu teprve sţívá, soupeři si na jeho stylu kompletně vylámali zuby. Ţvachula tedy bezkonkurenčně zvítězil, přičemţ svého největšího soka Ivana Zralíka z Liběchova deklasoval jiţ v semifinále bez ztráty setu. Nechybělo mnoho a Lukáš se i ve starších mohl radovat z bronzu. Ţel, proti byl právě Zralík, který Lukáše odsunul na i tak skvělé čtvrté místo. Domů jsme kvůli značné únavě nemohli ani dojet vţdyť sehrát 18 zápasů, to by bylo nadmíru i kdejakého profesionálního hráče. Áďa Kášová pokračuje v úspěšném tažení Áďa nám dělá neustále radost, a to nejen výsledky, ale hlavně neustále se zlepšující hrou. A letos se jí opravdu daří a neustále pomalu smazává výkonnostní náskok absolutní republikové špičky mladších ţákyň. Díky bojovnosti a přístupem ke hře byla nominována (jako loni) na neoficiální mistrovství Evropy ročníků 1998 do francouzského Štrasburku, kam se vydá v srpnu. Také byla navrţena Komisí vrcholového sportu na účast na tréninkovém kempu nejlepších hráčů Evropy Eurokids 2010, který se uskuteční letos v květnu v Itálii poblíţ Benátek. A krátce výsledky, které ani nepotřebují komentář: - BTM ČR mladších ţákyň, Hluk 2. místo - BTM ČR mladších ţákyň, Vlašim 3. místo - TOP 12 ČR ml. ţákyň, Stráţnice 7. místo - TOP 6 středních Čech starších ţákyň, Kolín 1. místo Adéla v současné době okupuje 8. místo v republikovém pořadí ml. ţákyň a v této kategorii je první ve středočeském kraji. Sportovní stránku připravila Lucie Poláková Uzávěrka příštího vydání Dřínovského občasníku bude , příspěvky zaslané po tomto datu budou zařazeny do následujícího vydání. Redakce nemusí vždy sdílet stejný názor s autorem příspěvku, autor si za obsah ručí sám. Dřínovský občasník vydává Obec Dřínov, IČ , Dřínov 38, Úžice, T: , Evidenční číslo MK ČR E 1734

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2005

V Ř E S K O V Á K květen 2005 V Ř E S K O V Á K květen 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní úvodní slovo musím věnovat chování některých z vás. Ač jsme několikrát upozorňovali na to, že do kontejnerů patří jen určený odpad,

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Příjmy činily ,70 Kč Výdaje činili ,35 Kč

Příjmy činily ,70 Kč Výdaje činili ,35 Kč V souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů předkládám závěrečný účet a zprávu o hospodaření obce za rok 2014. Příjmy činily 2.841.100,70 Kč Výdaje činili

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Michaela Jůzková, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet obce na r. 2013 Rozpočet na rok 2013 byl schválen dne 18.12.2012 příjmy : 8.879.600,- Kč

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

Obec Láz Láz 7 26241 Bohutín IČ: 00242608

Obec Láz Láz 7 26241 Bohutín IČ: 00242608 Obec Láz Láz 7 26241 Bohutín IČ: 00242608 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Zpracovala:

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 11 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 7.MALETÍN. ZPRAVODAJ-srpen 2004 vytvořeno: 3.9.2004 změněno:

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti Vážení spoluobčané, dostáváte první číslo Občasníku OÚ Rájec, vydávané v roce, kdy proběhnou volby do Poslanecké sněmovny PČR, do Senátu a na podzim volby do zastupitelstev obcí. Je na každém z Vás, koho

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Z á p i s. Zápis zasedání zastupitelstva Obce Mešno, konaného dne

Z á p i s. Zápis zasedání zastupitelstva Obce Mešno, konaného dne Z á p i s Zápis zasedání zastupitelstva Obce Mešno, konaného dne 28.6.2012 Účast: dle prezenční listiny Ověřitelé zápisu: Radek Jelínek,Václav Čubr Program: l. Zahájení, jmenování ověřitelů 2. Schválení

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený Údaje

Více

********** Slovo úvodem *********** ******Informace z obecního úřadu*******

********** Slovo úvodem *********** ******Informace z obecního úřadu******* ********** Slovo úvodem *********** Dobrý den Vážení spoluobčané, vítám Vás u 4. vydání Hořenického občasníku. Po zimě, která své drápky ukázala v plné síle v únoru, vždyť padaly i teplotní rekordy, se

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Hvězdoňovice

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Hvězdoňovice Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Hvězdoňovice PŘÍJMY v Kč Paragraf Položka RS RU e Návrh Pozn. k 31.10.2016 1 na rok 2017 1111 - Daň z příjmů FO ze ZČ 140000 158852 170000 1112 - Daň z příjmů FO podnikatelé

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC KELNÍKY, Kelníky 1, 763 07

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12.

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. Informace z obce VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TATOBITY úterý 25. března od 19 hodin na sále hasičské zbrojnice v Tatobitech. Program :

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 22. června 2016 od 16:00 do 18:15 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Závěrečný účet Obce Žernov za rok ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Žernov za rok ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Žernov za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2016

Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2016 Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2016 Vyvěšeno elektronická i úřední deska Vyvěšeno: 27. 3. 2017 Sňato: po schválení ZO Schváleno: Tento návrh se po schválení stává Závěrečným účtem obce Podbřežice.

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Obecní úřad Benešov u Semil kontakty

Obecní úřad Benešov u Semil kontakty Obecní úřad Benešov u Semil kontakty Starosta: tel./fax 481 62 27 93, 724 180 025 Účetní: tel. 481 62 48 91 E-mail: obec.benesov@iol.cz Stránky: www.benesovusemil.cz Vážení diváci Vítáme Vás při sledování

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více