Dřínovský občasník Číslo IV/19/2010 Obecní noviny zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dřínovský občasník Číslo IV/19/2010 Obecní noviny zdarma"

Transkript

1 Dřínovský občasník Číslo IV/19/2010 Obecní noviny zdarma Společenský ţivot v naší obci v loňském roce výrazně ovlivnili sponzoři z řad podnikatelů, firem i soukromých osob. Bez nich by nebylo moţné tolik akcí pořádat. Materiální, finanční či osobní pomoc se odrazila na kvalitě společných setkání. Přijměte naše poděkování, Vaší pomoci si velmi váţíme a těšíme se na další spolupráci i v letošním roce. > > > ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU < < < Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva dne byla přijata tato usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje: 39/1 program zasedání včetně navrţených změn 39/2 poţadavek na zahrnutí p.p. 573/4, 574/1, 576/2, 662 (včetně PK 662), 690, 691, 692 a 693 do obvodu KPÚ Zlosyň 39/3 připomínky k Návrhu změny č. 2 územního plánu obce Zlosyň týkající se ploch a prvků přesahujících z k.ú. Dřínov do k.ú. Zlosyň 39/4 stanovení počtu 7 členů zastupitelstva obce pro volební období /5 rozpočtové opatření č. 2/ /6 celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, a to bez výhrad 39/7 koupi CD s elektronickou verzí leteckých snímků obce z roku 2008 včetně autorských práv za cenu 5000 Kč + DPH. 39/8 doplnění do ceníku obce cenu 30 Kč za snímek při pouţití kteréhokoliv leteckého snímku z CD pro soukromé nebo podnikatelské účely. 39/9 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč na zajištění nákladů regionálních sluţeb pro obecní knihovnu Dřínov knihovně města Mladá Boleslav 39/10 zrušení usnesení č. 35/9 39/11 nový dodatek č. 1 k nájemní smlouvě spočívající pouze ve změně čísel pronajatých pozemků v důsledku schválené KPÚ Úţice. 39/12 upravenou Smlouvu o dílo pro provádění servisní údrţby veřejného osvětlení v obci Dřínov se společností Mont All, s.r.o., IČO /13 záměr změn hranic obcí Dřínov a Úţice 39/14 poskytnutí příspěvku veteránům ve výši Kč na aktivity spojené s pálením čarodějnic Zastupitelstvo obce neschvaluje: 39/15 realizaci RBK 1130 na p.p. 690 v k.ú.úţice do doby, neţ bude realizován alespoň ucelený funkční úsek RBK 1130 mezi RBC 1484 a silnicí III/24217 Zastupitelstvo obce ukládá: 39/16 starostce obce a předsedovi KRO projednat s obcí Úţice záměr směny pozemků a úpravy katastrálních hranic dle usnesení č. 39/13 39/17 předsedovi KRO Martinu Ševicovi vytýčení prostoru pro uloţení suti na pozemku p.p. 415/2 a stanovení podmínek pro její uloţení Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 39/18 evidenci účelových komunikací na území obce Dřínov 39/19 povodňovou komisi ve sloţení Ing. Ondřej Myška jako předseda a Jitka Bocková jako místopředseda 39/20 výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok /21 výsledky inventarizace majetku obce Dřínov Další veřejné zasedání zastupitelstva je plánováno na 14. června 2010.

2 Obec Dřínov Závěrečný účet za rok 2009 Obec hospodařila v roce 2009 podle schváleného rozpočtu ze dne upraveného v průběhu roku deseti rozpočtovými opatřeními se schodkem ve výši ,50 Kč. Hospodářská činnost obce není zavedena. Procento zadluţenosti obce je nulové, obec nemá ţádný úvěr. Všechny obdrţené dotace byly vyuţity a vyúčtovány. Údaje o příjmech a výdajích obce Skutečné celkové příjmy dosáhly příjmy daňové příjmy z přijatých transferů a dotací příjmy z prodeje obecního majetku pozemky ostatní nedaňové příjmy Skutečné celkové výdaje dosáhly provozní výdaje (včetně oprav a udrţování) investice do zhodnocení obecního majetku nákup pozemků nákup ostatního DHM (územní plán) ,62 Kč, z nichţ: ,55 Kč, ,80 Kč, ,00 Kč, ,27 Kč ,12 Kč, z nichţ: ,12 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Daňové příjmy byly ovlivněny vývojem národního hospodářství a ekonomiky v roce 2009 a nedosáhly plánované výše. Vlivem sníţených příjmů vznikl schodek v hospodaření ve výši ,50 Kč, který byl kryt z vytvořené rezervy z minulých let. Nakládání s majetkem obce Inventura majetku byla provedena ve dnech aţ s následujícími závěry : přírůstky majetku obce v roce ,89 Kč Z přírůstků majetku obce např.: Vysokotlaký čistič (JSDH) 4 590,00 Svolávací zařízení (JSDH) 7 635,00 Blůza ochranného oděvu BUSHFIRE CZ 8KS (JSDH) - zdarma ,84 Letecký snímek Dřínov 4 403,00 Ozvučovací aparatura ,00 Trampolína + bezpečnostní síť 5 999,00 Monitor - klienta 7 973,00 Tiskárka HP Color Laser Jet ,42 Scanner Metrologic ,22 Čtečka karet Gemalto 5 093,20 Přívěs za Terra 3 300,00 Dopravní zrcadlo DZ ,21 Basketbalový koš ,00 Betonové lavičky a koše ,90 Vodovod projektová dokumentace ,00 Změny KPÚ Úţice (pozemky) ,00

3 úbytky majetku obce v roce ,44 Kč Z úbytků majetku obce např.: Změny KPÚ Úţice (pozemky) ,00 Prodej pozemků ,00 Podílové listy ČS odkup ,00 Vyřazení nefunkčního a poškozeného majetku ,72 celková hodnota majetku obce k (majetkové účty, majetek v podrozvaze) finanční hotovost obce na ZBÚ Obce k ,67 Kč ,97 Kč Dotace získané ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a EU (v Kč) Dotace Poskytnuto Čerpáno Neinvestiční dotace pro , ,00 školení, PHM potřeby JSDH Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti (dělník pro údrţbu veřejné zeleně) , ,00 mzdy, zdravotní a sociální pojištění, daň ze mzdy Upgrade pracoviště CZECHPOINT Volby do Evropského parlamentu Příspěvek na výkon státní správy , ,00 čtečka, scanner, monitor klienta Dell, tiskárna/skener/kopírka Laser Jet Color , ,00 mzdy, zdravotní pojištění, daň ze mzdy, materiál, poštovné, pohoštění 8 000, , , ,80 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR Starostka obce Dřínov podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 28. května 2010 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin. 2. Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního úřadu, Dřínov 38 pro voliče bydlící v obci Dřínov 3. Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe svou totoţnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo sluţebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). 4. Kaţdému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič můţe obdrţet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

4 > > > PÁR ŘÁDEK O AKCÍCH PROBĚHLÝCH < < < Tradiční setkání dřínováků se konalo v sobotu 1.května na Řípu. Letos reprezentovalo naši obec 5 cyklistů. Trasa na Říp je dlouhá cca 25 km a vede přes přívoz v Bukoli do Luţce a dále přes Beřkovice aţ na Říp. Po krátkém setkání s cyklisty ze Dřínova, okres Kladno (v zastoupení cca 25 nadšenců) se naši reprezentanti rozdělili a někteří si udělali při zpáteční cestě ještě krátkou zajiţďku do Zooparku Zelčín. Návštěva Zooparku opravdu stojí za námahu a v příštím roce bychom měli jet přes Zelčín všichni. Hasiči Dřínov, Sokol Dřínov, Obecní úřad Dřínov a volný spolek veteránistů pořádali v termínu od 30. dubna do 2. května 2010 zábavný víkend na Dřínovském vrchu. Tentokrát se počasí podařilo a nezmokli jsme. Na jeţibaby nejspíš dolehla celosvětová krize a přilétlo jich pomálu, ale příští rok to nezúčastněné určitě dohoní. Fotografie z víkendu jsou vystaveny na webových stránkách a další od dobrovolníků rádi přijmeme buď em nebo na nosiči. > > > CO SE PŘIPRAVUJE < < < Hasiči Dřínov pořádají dne 15. května 2010 v restauraci Na staré Májovou zábavu, k tanci a poslechu zahraje oblíbené duo umělců Petr Štamfest a Pavel Zahradníček, bohatá tombola jako vždy, vyvrcholení dražbou májky, i jinak. Vstupné: 80,-Kč Začátek od: 20:00 Průvod obcí s hudbou, tancem a připíječi vychází v 15 hodin od hotelu Na Staré. Dřínovský kros Dne se koná 1. Ročník Dolnovltavského poháru ve Dřínově. Prezentace je od 8 hodin na fotbalovém hřišti do kategorií předškolní děti, ţáci, dorostenci, junioři, M, Ţ, MV a ŢV. Starty začínají od 10 hodin, trasy jsou vedeny po lese. Délka hlavního závodu je 8 km a startuje ve 12 hodin. Startovné je děti 10 Kč (do 6 let zdarma) a dospělí 50 Kč. Připraven je doprovodný program, doplňkový závod dětí na odráţedlech (vlastních), občerstvení, sladké odměny a věcné ceny. Kontakty pro přihlášky a případné nabídnutí pomoci či sponzorského daru jsou: Květa Havelková, Dřínov 22, a telefony , a

5 OÚ Dřínov, SDH Dřínov a Sokol Dřínov zvou děti i dospělé na DĚTSKÝ DEN sobotta na Dřříínovském vrrchu od h Program: Ve hodin pohádka divadla ŠUS O skřítkovi Skříňáčkovi na hřišti TJ Sokol Písničky, říkadla, jazykolamy. Skřítek neumí říkat s, š, r, ř a ještě ke všemu slova ze sebe chrlí jako kulomet. Nikdo mu nerozumí, a proto se s ním hračky ve skříni nebaví. Skříňáček je sám a je mu z toho všeho moc smutno. Ale nebojte, pomohou mu nejen herci, ale hlavně děti, které se stávají aktivními účastníky představení. Skákací hrad Trampolína Soutěže s cenami Hudba Občerstvení Při pěkném počasí řádění v pěně (V případě nepříznivého počasí začínáme ve pohádkou v hostinci Na Staré.) Dřínovská pouť ve dnech 12. a 13. června začínáme v sobotu v před hostincem Na Staré Dračí pohádkou. V první části se děti - loutky seznamují s drakem, který se vylíhl z dračího vejce, které vypadalo jako obyčejný kopec... Ale i když je obrovský, je to dračí děťátko, a je potřeba ho naučit všechno, co by měl znát každý... A tak se drak učí, co je třeba, za pomoci písničky, kterou se i diváci snadno naučí a ke které se postupně přidávají další verše i doprovodné pohyby. pokračujeme tamtéž ve s Klaunem Kristyánem (hry a soutěže pro děti) jen pro odvážné!!!! je v připraveno setkání s medvědem V neděli nás navštíví Berousek v době od hodin a přiveze s sebou 2 koníky (na těch se jezdí), 1 velblouda (taky se na něm jezdí), 2 velké želvy (nejezdí se, ty tu budou na okrasu, focení) a malý kolotoč (k točení)

6 Sbor dobrovolných hasičů Dřínov si Vás dovoluje pozvat na soutěž v požárním útoku "O pohár starostky obce" Tato se uskuteční dne 19. června 2010 od 8:30 prezentace, start v 9:00. Závody se uskuteční tradičně na hřišti Sokola Dřínov. Svou účast včetně počtu a druhu družstev potvrďte prosím do na mail případně na tel (jinak nedostanete dobré občerstvení). Byl bych rád, aby se závody odehrály v hasičském duchu, tedy poprosím o účast startujících v PSII (úměrně redukované na aktuální klima) a obuvi, kterou nosí hasiči, ne atleti. Zváni jsou samozřejmě i všichni příznivci hasičského sportu. > > > CO SE PŘIPRAVUJE V OKOLÍ < < < Oslavy 10. výročí DDM Kralupy nad Vltavou Dům dětí a mládeţe pro vás přichystal u příleţitosti 10. výročí následující akce: V sobotu od hod. se můţete těšit na soutěţe a hry ve spolupráci s Klubem vodních sportů Kralupy nad Vltavou v jejich loděnici u mostu. Děti se budou moci mimo jiné svézt na motorových člunech. V neděli čeká na děti program na zahradě KASS Vltava. Soutěţe, řemeslné a výtvarné dílny a příjemná hudba budou připraveny od hod. Od hod. začíná velkolepý zábavný program v sále KaSS. Vystoupí zde zájmové útvary DDM - taneční a sportovní krouţky, ţongléři, dramatický krouţek a vítězové soutěţe Staň se hvězdou" a další. Celým odpolednem bude provázet nejoblíbenější moderátor Televizních novin televize Nova, Karel Voříšek, dvojnásobný vítěz ankety TýTý. Regionální muzeum Mělník oznamuje: Brouci svět pod našima nohama, to je název výstavy věnované skupině ţivočichů, která často uniká naší pozornosti, protoţe ţije mimo naše zorné pole právě pod našima nohama. Pestrý svět brouků bude ukázán z různých pohledů kromě velkých modelů brouků, především roháčů, Petra Svobody, zde bude část věnovaná jejich ţivotu z hlediska ekologie a nebude samozřejmě chybět klasické předvedení na fotografiích i preparátech a k vidění budou i ţivé exempláře. Chybět nebude ani interaktivní program plný her a soutěţí pro děti i dospělé. Vernisáţ výstavy proběhne ve čtvrtek od 16 hod ve velkém sále muzea, v programu vystoupí děti z MŠ Motýlek. Výstava probíhá od do , muzeum je otevřeno vţdy od úterý do neděle, 9-12 a hod.

7 Oddíl skoků na trampolíně při TJ AERO Odolena Voda Vás srdečně zve na Český a Žákovský pohár ve skocích na trampolíně, který se koná v sobotu 15. května ve sportovní hale v Odolena Vodě. Zahájení v kvalifikací jednotlivců a synchronních dvojic, v bude pokračovat nejlepšími sestavami finalistů. Závod zpestří vystoupení Tanečního klubu SILUETA PRAHA a břišní tanečnice. > > > SPOLEČENSKÁ RUBRIKA < < < V minulém vydání Dřínovského občasníku opět zařádil šotek a popřáli jsme některým oslavencům s ročním zpožděním a naopak některým občanům přejeme až nyní. Plnoletosti dosáhli oslavenci: Eliška Turková a Zdeněk Bock Půlkulatá výročí: Martin Rusnák, Josef Kahler, Kamila Konopásková, Václav Plicka a Marie Kohoutová Kulatá výročí: Ilona Hořejší, Marie Martínková, Lucie Vacková, Jan Kruml, Petr Hloušek, Hana Šebková a Eliška Vojířová Věku nad 75 let Antonín Ševic, Vojtěch Machota, Karel Šaroch, Anna Formánková, Blažena Kymplová, Herta Tunkelová a Vlasta Uhrová Všem oslavencům přejeme za občany Dřínova lásku, životní optimismus a pohodu a do dalších let hlavně hodně zdraví. > > > UŽITEČNÉ INFORMACE < < < Chrysanta Hobíkovi, Zahrada U šesti kapek rosy v Chramostku u Lužce nad Vltavou Vás zve: jarmark sadby, květin a kaktusů (a výstava netřesků) jarmark pokojových květin a kaktusů (a výstava malých jezírek a bahenních rostlin) dušičkový jarmark Výstava chryzantém vánoční jarmark Možnost sjednání návštěvy mimo uvedené akce na

8 Tábor (nejen) pro rodiče s dětmi v termínu , Dlouhé Rzy Pro zájemce i výuka cizích jazyků odbornými lektory angličtina, němčina, francouzština, švédština. Rekreační zařízení je v malebném údolí v Orlických horách, 10 km od Dobrušky. Ceny s plnou penzí (švédské stoly) včetně pitného režimu: Dítě 3 12 let Kč, s výukou jazyků Kč Osoba starší dvanácti let Kč, s výukou jazyků Kč Na tábor v Dlouhých Rzech Vás může nalákat jak pestrá nabídka výuky jazyků, tak i velmi bohaté a chutné menu a samozřejmě krásná okolní příroda. Tábor (nejen) pro rodiče s dětmi v termínu , Božanov Lze zvolit jakoukoliv délku pobytu týden i více, víkend, všední dny atd. Pro zájemce výuka cizích jazyků odbornými lektory angličtina, němčina. Rekreační zařízení je v Božanově na Broumovsku, 10 km od Broumova. Ceny s plnou penzí včetně pitného režimu: Dítě 3 12 let 270 Kč/den, s výukou jazyků 370 Kč/den Osoba starší dvanácti let 310 Kč/den, s výukou jazyků 410 Kč/den Veškeré informace a přihlášky na oba tábory najdete na nebo Kontaktní osoba a organizátor je Mgr. Pavel Pešát, tel Krádeže a vandalismus v naší obci Vzhledem k několika krádeţím v předvelikonočním týdnu, které stále pokračují, nás ţádá Policie České republiky o spolupráci při zajišťování bezpečnosti v naší obci. Jako malá obec, ţijící téměř rodinným ţivotem, máme vysokou pravděpodobnost podchytit takovéto trestné činy jiţ v zárodku. Policie České republiky nás vyzývá k následujícím postupům: V případě výskytu podivných osob, které se v obci běţně nepohybují, či vypadají podezřele svým chováním, volejte 158. Dle slov velitele Obvodního oddělení Vojkovice je lepší planý výjezd, neţ ohledání místa činu. Případy jakéhokoli odcizení či poškození majetku a další trestní činnost nahlaste Polici ČR na číslo 158 (nebo OO Vojkovice ), poskytnete tím cenné indicie k dopadení pachatelů. Kdo postrádá mobilní telefon černé barvy, značky Samsung, T- Mobile, přihlaste se na obecním úřadu v úředních hodinách a vezměte s sebou PUK (bez aktivace nebude telefon předán). Přijímáme na obecním úřadu objednávky služeb manikérky, pedikérky, kadeřnice a po odmlce jsou znovu k dispozici masáže. Bližší info na telefonu , nebo osobně na OÚ.

9 > > > HASIČI < < < Tak po delší odmlce zase pár slov k hasičům. Rok 2010 nás zastihl s omezeným zázemím, stavba hasičárny se nepodařila díky klimatickým podmínkám dokončit včas, na jaro nás čekala spousta úkolů a činností. Částečnou svépomocí se podařilo stavbu dokončit, alespoň zvnějšku, práce uvnitř musejí ještě chvíli počkat. Tady bych chtěl poděkovat Pepíkovi Karasovi a Richardu Kadlecovi za pomoc s některými odbornými pracemi. Též je potřeba zmínit Vencu Tyleho, který se zasadil o vedení pokrývačských prací, a ani mi se nepodařilo jej udržet na zemi a ve svých 66 letech běhal s námi mladými po střeše. Někteří mladí by se měli stydět... Samozřejmě díky všem hasičům, kteří přiložili ruku k dílu. Odklad dokončení vnitřních prací na hasičárně byl způsoben i přípravou čarodějnic. To, že se i líbily, zaznívá po vsi a musím přiznat, že mne to těší. Stejně jako loni se na přípravě podíleli sportovci spolu s hasiči, byť podíl sportovců nebyl příliš vysoký, zato však samí silní jedinci. A že jich bylo třeba. 10. dubna jsme začali s přípravou dříví, slabší stromy již nejsou k dispozici, tak jsme díky panu Richtermocovi dostali k dispozici pár suchých topolů zpod průsmyku. Pořádných topolů. Pomocí silné české a sovětské techniky se stromy vytahaly na místo budoucí hranice. Pár odvážných neunavených jedinců se zapojilo do sousedské pomoci, dále komentovat nechci. Další víkend jsme plánovali zahájení stavby hranice. Dle mého odhadu se měly stihnout 3-4 řady, leč účast a pracovní zápal předčily mé očekávání. Neb jsem měl ráno jakési povinnosti mimo Dřínov, nebyl jsem u položení základů. Říkal jsem chlapcům, udělejte patu hranice maximálně 4 metry, oni však ne. To, co jsem spatřil po svém příjezdu okolo 11 hodiny ve mně vyvolalo směsici vzteku a uznání, pata měla metrů 6 a již stavěli druhou řadu. Jak jsem zmínil, počet pomocníků a jejich zápal předčily mé očekávání a v odpoledních hodinách byla hranice dokončena a opatřena kůlem pro přivázání čarodějnice. Pak již byly jen obavy, aby některého z vykutálených spoluobčanů nenapadlo v průběhu dalších 14 dní hranici podpálit. Víkend okolo 25. dubna jsme zasvětili dokončovacím pracem na hranici a úklidu okolí, přípravě laviček a dříví pro drobné ohně. 29. dubna jsme připravovali místo tak, aby zde bylo možno strávit víkend, na který předpověď počasí nevěštila nic dobrého. Připravil se stánek, přístřešky pro posezení a kuchyň. Někteří jedinci zde dílem nedočkavostí, dílem obavy před místními chmatáky, již tento večer přespali. jistota je jistota. V pátek ráno se navozily sudy píva, roztopila se kuchyň a bylo připraveno. V 18:30 byl připraven lampionový průvod, který jsme s Mírou Kuželem trochu narušili tím,že jsme ke krámu přistavili 2 nákladní auta, na která děti včetně rodičů během chvilky naskákali a cestu na Dřínovský vrch absolvovali, sice oklikou přes průsmyk a vícekrát, na našich autech. Snad se starostka nezlobila, ale dětem se to líbilo a byla to i změna, ne??? Průběh pak již byl standardní,

10 oheň hořel, pívo teklo proudem, kořalička taky, medoviny bylo mnoho až v sobotu dopoledne. Snad jsme tímto počinem udělali radost a potěšení pár lidem. Dále nás čekají máje, a to 15. května budou rozvezeny malé májky, přivezeme a snad s větším úspěchem než loni postavíme velkou májku a v sobotu nás čeká průvod a večerní zábava, na kterou si Vás tímto všechny dovoluji pozvat. Pořádají hasiči, hraje P. Štamfest a P. Zahradníček. V řadě neposlední nás čekají i sportovní klání na poli hasičského sportu. Začínáme 9.5. na "Oužické 8", což je pro nás začátek sezóny. Pak by se měly konat Minice a je soutěž "O pohár starostky Dřínova" na hřišti u nás. Snad se nám podaří bodovat stejně, či lépe, než v loňském roce, byť se nám díky dosavadním aktivitám podařilo rozjet naše historické čerpadlo PS8, na ostatní tréninky nebyl čas. Ale to napravíme!!! Ing. Ondřej Myška > > > Odpady < < < Opět sbíráme plechovky, které by měly být vypláchnuté a sešlápnuté, vhodit je můţete přes plot do dvora u Obecního úřadu do připravených boxpalet.. Znovu se vracím k zahradním odpadům. V roce 2008 jsme vyzvaly zájemce, kteří mají zájem o likvidaci listí ze zahrad, aby toto naložili do pytlů, které budou na náklady obce svezeny. Bohužel se však tímto krokem dostalo do podvědomí občanů, že uklidíme vše, co na zahradě ustřihnete, posekáte a shrabete. Jelikož jsme na vsi, téměř každý je vlastníkem různě velké zahrádky. Slušný hospodář má někde v koutku kompostér, v horším případě ještě hnojiště. Pokud si nechceme kazit svoji zahrádku bioskládkou, která nám do zahrady vrací neocenitelné hnojivo, máme možnost objednání nádoby na odvoz těchto zahradních zbytků. Již dvakrát jsem zveřejňovala v Dřínovském občasníku tuto možnost, leč k odběru se přihlásil pouze jeden majitel zahrádky. Co nabízíme: Svoz bioodpadu ze zahrad a domácností: Listí, tráva, spadané ovoce, zkrácené větve keřů a stromů, zbytky zeleniny, ovoce, pečivo, odpad z přípravy čaje a kávy, skořápky z vajec a ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat apod. Svoz je prováděn ve čtrnáctidenním intervalu v termínu od 1.4. do Cena sběrových nádob je včetně pronájmu (nemusíte si ji kupovat): 120 litrů 591 Kč včetně DPH a 240 litrů 844 Kč včetně DPH, cena bude krácena poměrně k době svážení. Zájemci si mohou hlásit na Obecním úřadu a služba bude objednána při dostatečném počtu zájemců (jinak by došlo ke zdražení svozů nádob). Bioodpady ODPADOVÝ SLOUPEK... aneb Co o odpadech moţná nevíte Bioodpady tvoří více neţ 30% komunálního odpadu.. Ročně je tak ve Středočeském kraji na skládky odvezeno téměř tun odpadu, který by šlo relativně jednoduše recyklovat. Tento odpad lze relativně snadno zkompostovat a přeměnit jej tak na hnojivo. Proto nás předpisy směřují ke třídění a vyuţití bioodpadu ulehčí se tak skládkám a mimo jiné se i sníţí produkce skleníkových plynů, tj. metanu a CO2. Podle legislativy musí být mnoţství bioodpadů ukládaných na skládky sníţeno do roku 2020 o 65% oproti stavu z roku 1995.

11 Nejjednodušším způsobem zpracování bioodpadu zůstává alespoň u domácností v rodinných domcích kompostování přímo na vlastní zahradě na otevřeném kompostišti, kde kompost uzraje za přibliţně 1 aţ 2 roky, nebo pomocí kompostéru, ve kterém kompost vznikne jiţ během tří měsíců. Některá města a obce jiţ tuto problematiku řeší pomocí komunálních kompostáren. V těchto řízených zařízeních je kompostování mnohem rychlejší neţ na zahradě, kompost zde vznikne uţ na několik týdnů. V kompostár-nách jsou zpracovávány především bioodpady z údrţby obecní zeleně a ze zahrádek. Starosti má také většina provozovatelů kuchyní, jídelen a restaurací. Ti jiţ nesmí z veterinárních důvodů dávat zbytky jídel na zkrmování hospodářským zvířatům a musí tyto odpady předávat specializovaným firmám. V budoucnu bude problém mokrých bioodpadů řešen hlavně prostřednictvím bioplynových stanic, coţ jsou průmyslová zařízení, ve kterých dochází k rozloţení organických látek na stabilizovanou hmotu a plyn metan, který se jímá a vyuţívá v kogeneračních jednotkách k výrobě tepla a elektřiny. > > > SPORT < < < Velikonoční turnaje Dřínováků V březnu jsme uspořádali Velikonoční turnájky pro děti i dospělé. Nejprve se sešlo našich pět ţákovských nadějí, které si za hodinku dřiny odnesly pěkné ceny a sladkosti. Adéla Kášová se nedala ničím zaskočit a zvítězila, hned v patách jí byl novopečený trávař Honza Hloušek. O chlup později byla na pořadu kategorie mladších či starších dospělých a dorazivších dětí. Celkem slušná účast jedenácti pinčesistů zapříčinila téměř maratón utkání a nejzdatnějším nedovolila opustit hernu před desátou večerní, neboť jsme si nemohli odpustit závěrečnou obíhačku na sto způsobů. Pořadí dětí: Pořadí dospělých: 1. Adéla Kášová 1. Lucie Poláková 7. Adéla Kášová 2. Jan Hloušek 2. Jan Kruml 8. Robert Pleticha 3. Lukáš Möglich 3. Jiří Polák 9. Jiří Sobotka 4. Lukáš Benda 4. Pavel Káš 10. Michal Kostroun 5. Marek Benda 5. Zdeněk Tůma 11. Zdeněk Bock 6. Klára Plocková 12. Lukáš Möglich

12 Velikonoční turnaj dětí v Neratovicích Výborně obsazeného (32 dětí) turnaje okresního typu se zúčastnili za Dřínov Lukáš Möglich a Jan Hloušek. Do dvanáct kilometrů vzdálené herny jsme vyrazili brzy ráno na kolech a pěkně rozcvičeni se mohli vrhnout do kolotoče zápasů. Oběma chlapcům se nadmíru dařilo. Lukáš letos naposledy startoval za mladší ţáky a náleţitě toho vyuţil. Po pěkných bojovných utkáních si vydřel třetí místo, první ve své krátké kariéře. Z obdrţené trofeje neskrýval nadšení. Honza na tom byl ještě krapánek lépe v kategorii starších ţáků. Ačkoli se s novým materiálovým potahem na bekhendu teprve sţívá, soupeři si na jeho stylu kompletně vylámali zuby. Ţvachula tedy bezkonkurenčně zvítězil, přičemţ svého největšího soka Ivana Zralíka z Liběchova deklasoval jiţ v semifinále bez ztráty setu. Nechybělo mnoho a Lukáš se i ve starších mohl radovat z bronzu. Ţel, proti byl právě Zralík, který Lukáše odsunul na i tak skvělé čtvrté místo. Domů jsme kvůli značné únavě nemohli ani dojet vţdyť sehrát 18 zápasů, to by bylo nadmíru i kdejakého profesionálního hráče. Áďa Kášová pokračuje v úspěšném tažení Áďa nám dělá neustále radost, a to nejen výsledky, ale hlavně neustále se zlepšující hrou. A letos se jí opravdu daří a neustále pomalu smazává výkonnostní náskok absolutní republikové špičky mladších ţákyň. Díky bojovnosti a přístupem ke hře byla nominována (jako loni) na neoficiální mistrovství Evropy ročníků 1998 do francouzského Štrasburku, kam se vydá v srpnu. Také byla navrţena Komisí vrcholového sportu na účast na tréninkovém kempu nejlepších hráčů Evropy Eurokids 2010, který se uskuteční letos v květnu v Itálii poblíţ Benátek. A krátce výsledky, které ani nepotřebují komentář: - BTM ČR mladších ţákyň, Hluk 2. místo - BTM ČR mladších ţákyň, Vlašim 3. místo - TOP 12 ČR ml. ţákyň, Stráţnice 7. místo - TOP 6 středních Čech starších ţákyň, Kolín 1. místo Adéla v současné době okupuje 8. místo v republikovém pořadí ml. ţákyň a v této kategorii je první ve středočeském kraji. Sportovní stránku připravila Lucie Poláková Uzávěrka příštího vydání Dřínovského občasníku bude , příspěvky zaslané po tomto datu budou zařazeny do následujícího vydání. Redakce nemusí vždy sdílet stejný názor s autorem příspěvku, autor si za obsah ručí sám. Dřínovský občasník vydává Obec Dřínov, IČ , Dřínov 38, Úžice, T: , Evidenční číslo MK ČR E 1734

Dřínovský občasník Číslo V/25/2011 Obecní noviny zdarma

Dřínovský občasník Číslo V/25/2011 Obecní noviny zdarma Dřínovský občasník Číslo V/25/2011 Obecní noviny zdarma Letošní rok nás čeká zase spousta starostí a práce, jak tomu bylo v letech předešlých. Máme před sebou dokončení příprav plánovaných rekonstrukcí

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 březen 2015 (264) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Hasičský bál započal oslavy

Hasičský bál započal oslavy Co je Czech POINT Masopustní rej Hasičská stovka Zvolský sportovní víkend Inspekce ve zvolských lesích ZVOLSKÉ NOVINY VYDÁVÁ OBEC ZVOLE U PRAHY 2/2009 ZDARMA Hasičský bál započal oslavy Na valentýnskou

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V N E P R A V I D E L N Ý I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N d u b e n 2 0 11 3 4. v y d á n í D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V Kde se uvidíme na jaře? 6. 4. 17. 4. 30. 4. 7. 5. 8. 5. 14.

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

KOPANINSKÉ. listy 2/2010. Představuje se nový strážník okrskář. Vážení spoluobčané,

KOPANINSKÉ. listy 2/2010. Představuje se nový strážník okrskář. Vážení spoluobčané, KOPANINSKÉ listy 2/2010 Vážení spoluobčané, od prvního vydání Kopaninských listů proteklo naším potokem již mnoho vody a odehrála se řada událostí. Dokonce se v posledních dnech zdá, že léto se neusídlilo

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září.

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. ODOLEN 10 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Den pro 10/2013 Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. 1 fotogalerie Den

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy - VÁNOČNÍ PROGRAMY V BĚLÉ - společenská rubrika - ze sportu PROSINEC 12/2013 Vážení spoluobčané, vítejte na stránkách prosincového Zpravodaje,

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 127 www.repiste.eu Veřejné projednání přípravy výstavby splaškové kanalizace v Řepištích Obec Řepiště zve

Více