Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014"

Transkript

1 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, Olešnice IČ: Organizační struktura úřadu: 7 členů zastupitelstva Starosta Miroslav Doskočil do , od Pavel Bartoš Místostarostka - Marcela Čuhelová do , od Milan Čupr Zastupitelstvo obce: Dufková Jindřiška, Čupr Milan, Fučík Josef, Bednář Oldřich, Bartoš Miroslav do Dufková Jindřiška, Marcela Čuhelová, Bc. Fučík David, Roman Procházka, Bartoš Miroslav od Výbory: finanční předseda Oldřich Bednář, členové Ing. Marie Hlaváčková, Josef Fučík do předseda Marcela Čuhelová, Jindřiška Dufková, Roman Procházka od kontrolní předseda Bartoš Miroslav, Milan Čupr, Dufková Jindřiška do předseda Bartoš Miroslav, Bc. David Fučík, Dufková Jindřiška od Obec Křtěnov má 1 zaměstnance účetní obce Ludmila Kintrová Obec Křtěnov vede účetnictví, které se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., jehož poslední novela je provedena zákonem č. 353/2001 s účinností od a je zpracováváno programem GORDIC. Rozpočtová skladba obce Křtěnov se řídí podle 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů podle 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Rozpočet obce Křtěnov ve výši ,- Kč byl schválen Zastupitelstvem obce jako vyrovnaný na prvním zasedání obecního zastupitelstva dne 28. ledna 2014, vyvěšen od do i v elektronické podobě na

2 RO Změna příjmů Evidence rozpočtových opatření pro rok 2014 Změna výdajů Vlastní financování Schváleno zastupitelstvem obce dne číslo 1. 0, , , , , , , , , , , , ,- 0, , , , , , , , , , , celkem , , ,- x Hospodářská činnost obce Křtěnov Obec Křtěnov nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. Dotace a návratné finanční výpomocí poskytnutých obcím, DSO prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy v roce 2014 v obci Křtěnov byly čerpány ve výši: Obec Křtěnov získala v roce 2014 prostřednictvím Jihomoravského kraje ze Všeobecné pokladní správy neinvestiční dotaci na Volby do Evropského parlamentu v částce ,- Kč. Obec Křtěnov vyčerpala neinvestiční dotaci v částce ,- Kč na odměny členů komise, cestovné, občerstvení, kancelářský a úklidový materiál. Obec Křtěnov nevyčerpala celou částku dotace, vratka ve výši 4.426,- Kč byla vrácena při finančním vypořádání v roce 2015 na účet Jihomoravského kraje. Obec Křtěnov získala v roce 2014 prostřednictvím Jihomoravského kraje ze Všeobecné pokladní správy neinvestiční dotaci na Volby do Zastupitelstva obce v částce ,- Kč. Obec Křtěnov vyčerpala neinvestiční dotaci v částce ,- Kč na odměny členů komise, cestovné, občerstvení, kancelářský a úklidový materiál. Obec Křtěnov nevyčerpala celou částku dotace, vratka ve výši 2.576,- Kč byla vrácena při finančním vypořádání v roce 2015 na účet Jihomoravského kraje. Obec Křtěnov získala v roce 2014 prostřednictvím dotace FS ,50, dotace SFZP 5.747,50 Kč a VZ žád. veřejné Kč, celkem Kč na Protipovodňová opatření pro obec Křtěnov.

3 Informace o majetku obce Křtěnov Řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni a je uložena na OÚ Křtěnov. Doplňující informace k rozvaze: Číslo účtů Částka v Kč č Dlouhodobý nehmotný majetek - pořízení ,00 - protipovodňová opatření pro obec Křtěnov ,00 č Dlouhodobý hmotný majetek - pořízení ,51 - chodník Křtěnov - Olešnice ,51 č Samostatné movité věci - pořízení ,-- - Rozhlas varovný a vyrozumívací systém ,-- č Drobný dlouhodobý majetek - pořízení ,-- - vitríny ,- Kč lavička 3.436,- Kč tenisový stůl s příslušenstvím ,- Kč zahradní nůžky 5.890,- Kč č Pořízení hmotných investic ,-- Pořízení hmotných investic z r ,-- - projekty Křtěnov průtah a most ,-- - projekt komunikace, veř. osvětlení, atd ,-- č Záloha na pořízení DHM ,-- č. 031 Pozemky ,50 - snížení hodnoty o 2360,-- č Ceniny 0,-- č Zálohy ,-- - Jihomoravská plynárenská, a. s ,-- - E-ON, a. s ,- č. 311 Pohledávky ,-- - RWE GasNet, s. r. o ,-- - Kozel pohledávka KOD 1.920,-- č Závazky 0,-- č ,-- 389/0310 E-ON, a.s., el. energie ,-- 389/0320 Jihomoravská plynárenská, a. s. - plyn ,--

4 - bankovní úvěry obec nemá bankovní úvěr ani žádnou návratnou finační výpomoc Obec Křtěnov nevede hospodářskou činnost. Ke zpracování účetnictví obec Křtěnov používá program GORDIC Software. Bankovní účet je veden u České spořitelny, a. s. Olešnice, číslo účtu /0800, zůstatek účtu ke dni byl ,89 Kč a u ČNB v Brně zůstatek k je ,46 Kč. Zástavní práva, věcná břemena obec Křtěnov nemá. Rozpočtové příjmy Rok 2013 v Kč Rok 2014 v Kč % srovnání + nárůst,- pokles Daňové příjmy , ,67 106,40 +6,40 Nedaňové příjmy , ,26 98,56-1,44 Kapitálové příjmy , ,00 185,48 +85,48 Přijaté dotace - dotace na volby EP - dotace na volby ZO - dotace na PS - dotace na volby Prez. Neinvestiční dotace na státní správu , , , , , ,- Dotace na SDH od JMK 1520,- Investiční přijaté transfery ze st. fondů , ,50 17,27-82,73 Ostatní incest. přijaté ze st. rozpočtu , ,50 17,27-82,73 Celkem , ,93 88,08-11,92 Rozpočtové výdaje Rok 2013 v Kč Rok 2014 v Kč % srovnání + nárůst,- pokles Běžné výdaje , ,24 80,57-19,43 Kapitálové výdaje , ,51 33,40-66,60 Celkem , ,75 63,52-36,48

5 Závěrečný účet pro rok 2014 V roce 2014 byl rozpočet plánovaný jako vyrovnaný, kdy celkové příjmy byli ve výši ,93 Kč. Výdaje činili ,75 Kč. Financování bylo posíleno o ,18 Kč. Příjmy DPFO ze závislé činnosti ,86 Kč DPFO SVČ ,02 Kč DPFO kapitál ,02 Kč DPPO ,79 Kč DPH ,00 Kč Poplatek z komunálního odpadu ,00 Kč Odvod z loterií 7.284,78 Kč Poplatek ze psů 5.000,00 Kč Správní poplatky 100,00 Kč Daň z nemovitostí ,20 Kč Neinvestiční přijaté transfery ,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR ,00 Kč Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 5.747,50 Kč Ostatní investiční přijaté transfery ze st. rozpočtu ,50 Kč Pitná voda ,00 Kč Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Kč Ostatní příjmy z pronájmu pozemků ,00 Kč Příjmy z prodeje pozemků ,00 Kč Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,50 Kč Činnost místní správy ,90 Kč Příjmy z úroků 4.182,86 Kč Celkem ,93 Kč Výdaje Sinice (materiál, prohrnování sněhu) Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda odvádění a čištění odpadních vod Knihovna Rozhlas Věcné dary Volný čas dětí (dětský den, Mikuláš) Veřejné osvětlení Výstavba a údržba inž. sítí Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4.381,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,51 Kč ,00 Kč ,00 Kč

6 Sběr a svoz ostatních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Pečovatelská služba, charita Požární ochrana Zastupitelstvo obce Volby do zastupitelstva obce Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Úroky Finanční vypořádání minulých let Celkem 2.919,00 Kč ,00 Kč 6.596,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,64 Kč 6.404,10 Kč 8.437,00 Kč ,75 Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křtěnov za rok přezkoumané období: přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce Křtěnov v souladu se Z. č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávních celků a DSO. Uskutečnilo se dne za účasti pracovníka Krajského úřadu JMK paní Ing. Jitky Lošťákové. Navazovalo na dílčí přezkoumání ze dne Zastupitelstvo Obce Křtěnov schvaluje celoroční hospodaření obce a to s bez výhrad. Přílohy: zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014, rozpočet schválený, upravený, sestava FIN 2-12 za rok 2014, rozvaha za rok 2014, příloha účetní závěrky komentář k vlastnímu hospodaření za r. 2014, rozpočtové opatření. Závěrečný účet a celé hospodaření obce je vyloženo k nahlédnutí v zasedací místnosti obecního úřadu. Křtěnov 13. května 2015 Schválil: Pavel Bartoš starosta obce Zpracovala: Ludmila Kintrová účetní obce Vyvěšeno dne: Sňato:.V elektronické podobě byl závěrečný účet vyvěšen dne a je stále k nahlédnutí na

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 ObecBRUMOV /podle 17 zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů! Název: Obec Brumov Sídlo: Brumov 98,

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010

Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010 OBEC TOPOLANY IČO: 00368784 Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Topolany závěrečný

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Daňové příjmy Rozpočet Čerpání Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 570 000,00 626 969,51 Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti 10 000,00 204 234,23 Daň z příjmu FO zvláštní

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 11 Údaje o plnění příjmů

Více

Obec Dolní Radechová IČO: 00 27 26 21 Závěrečný účet za rok 2013

Obec Dolní Radechová IČO: 00 27 26 21 Závěrečný účet za rok 2013 Obec Dolní Radechová IČO: 00 27 26 21 Závěrečný účet za rok 2013 Zpracovaný na základě Zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ, Náchodská

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp.

Více

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014 Závěrečný účet obce Vítonice, ve kterém je souhrnně zpracováno roční hospodaření obce za rok 2014, bude projednán na základě tohoto předloženého návrhu: Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Závěrečný účet za rok 2010 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Velký Vřešťov za rok 2010.. Údaje o obci: Adresa: Obec Velký Vřešťov, 544 54 Velký Vřešťov čp.34 Telefonické spojení:

Více

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu 2. Stav účelových fondů 3.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více