Sympozium Desná 2014 věnovalo město Desná obnově kulturní památky Protržená přehrada

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.mesto-desna.cz Sympozium Desná 2014 věnovalo město Desná obnově kulturní památky Protržená přehrada"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2014 Veronika Polešovská, 6.A Blíženci Lidé narození v tomto znamení se vyznačují tím, že často a rychle mění svá rozhodnutí. Setkáte-li se s touto rtuťovitou osobností, pečlivě ji studujte, i když budete vyčerpáni jejím sledováním. Většinou je chyba pokoušet se připoutat Blížence k jednomu místu nebo k jedné myšlence. Někdy se vedle vás znenadání objeví a rychle zas zmizí. Dokáže prodat kostky ledu Eskymákovi nebo sny pesimistovi. V hloubi své zvídavé, netrpělivé povahy hledají Blíženci ideál a jejich hlavním problémem je rozpoznat, co to je. Jejich fantazie nezná hranic. Slavné osobnosti narozené ve znamení Blíženců: Artur Conan Doyle, Bob Dylan, Paul Gaugain, John F. Kennedy, Marilyn Monroeová, Françoise Saganová, Rudolph Valentino. Sympozium Desná 2014 věnovalo město Desná obnově kulturní památky Protržená přehrada Na podzim roku 2013 došlo k zahájení realizace plánů na obnově a zviditelnění kulturní památky Protržená přehrada. Projekt byl iniciován starostou Albrechtic a senátorem Parlamentu ČR Jaroslavem Zemanem. Realizací projektu se zabývá pracovní skupina, jejímž členem je také starosta města Desná Jaroslav Kořínek. Program zahrnuje jak úpravu samotného areálu bývalé přehrady, tak i realizaci naučné stezky údolím Bílé a Černé Desné. A právě přímo v areálu přehrady došlo k významné události 22. dubna dostala Protržená přehrada na Bílé Desné zbrusu novou lávku pro pěší. Od úterního rána pracovali v areálu dělníci na instalaci nové bytelné lávky, která nahradila starý úzký přechod přes řeku, který neměl zábradlí, nevyhnuli se na něm ani dva lidé a při zvýšeném průtoku byl často stržen. Nová lávka je dlouhá 870 cm a její šířka je včetně zábradlí 145 cm. To je vysoké klasických 100 cm a je vyrobeno z modřínové dřevní hmoty. Uskutečnila se tak tedy další dílčí etapa renovačních prací pro obnovu této kulturní památky a podporu cestovního ruchu. Jak jsme již informovali, práce mají být dokončeny ke stému výročí katastrofy na Bílé Desné, k níž došlo 18. září Jedná se o společnou iniciativu a spolupráci Lesů ČR, Povodí Labe, CHKO Jizerské hory a obcí Mikroregionu Tanvaldsko. O dalším pokračování renovačních prací na této kulturní památce budeme informovat. Z obsahu: Jizerský pohár 10 Přehrávka žáků ZUŠ 7 Co projednala rada města 2 Muzejní noc 6 Novinky v knihovně 16 Beseda s předškoláčky 6

2 Z rady a zastupitelstva města Co projednala rada města Na svém 7. zasedání kromě jiného schválila ceník za pronájem pozemků v majetku města Desná dle předloženého návrhu. na základě jednání zastupitelstva města dne o vybrání projektového manažera k vyřízení dotačního titulu na víceúčelové vozidlo v rámci 59. výzvy OPŽP schválila společnost FLEXI PROJEKT s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha Smíchov zastoupené projektovým manažerem panem Michalem Římanem a to: Zpracování žádosti dotačního titulu na základě výzvy - Ministerstva životního prostředí Prioritní osy 2, Oblast podpory 1.3 k pořízení víceúčelového vozidla pro město Desná. schválila výzvu k podání nabídky:,,nátěr celoplechové střešní krytiny sedlové střechy objektu čp. 629 Desná II. hasičárna a pověřila p. Jaromíra Žáka zajištěním administrativy s tím spojené. schválila finanční příspěvek na polovinu nákladů (400,- Kč/1 žák) pro 38 budoucích prvňáčků v ZŠ v Desné II schválila uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace na nákup sporáku model SE- 940 A. schválila poskytnout SDH Pustiny jednorázový příspěvek ve výši 2.000,- Kč na pořádání Okrskové soutěže hasičů Desná Kořenov a 2.000,- Kč na zajištění nohejbalového turnaje na Pustinách dne vzala na vědomí návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizovatele územního plánu MěÚ Tanvald při pořizování územního plánu města Desná a doporučujezastupitelstvu města uvedený postup odsouhlasit. vzala na vědomí informaci o navrhovaném postupu opravy "spadlé římsy" na Zdravé mateřské škole v Desné I. Co projednalo zastupitelstvo Na svém 3. zasedání kromě jiného schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, číslo smlouvy ŘSD ČR: 22/ /VB/Mar vztahující se ke stavbě veřejného osvětlení na zastávce Desná-Pustinská. schválilo umístění stavby a zřízení úplatného věcného břemene přes pozemky pč. 505/2 a pč. 394 vše v k.ú. Desná I ve vlastnictví města pro elektrickou přípojku domu čp. 411 ve vlastnictví Desenské teplárenské s.r.o. deleguje v souladu s 84 odst. 2 písmn. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města konaných v roce 2014 následující zástupce: a) Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice pana Jaroslava Kořínka, jako náhradníka Petra Šikolu b) Desenská teplárenská spol. s r.o. Tanvald pana Jaroslava Kořínka, jako náhradníka pana Petra Šikolu. schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, na základě které poskytne město Desná finanční příspěvek na činnost v roce 2014 Tělovýchovné jednotě Desná a pověřuje starostu města jejím podpisem. vzalo na vědomí informaci starosty o stanovisku Ministerstva životního prostředí ČR k zamýšlené výstavbě geotermální elektrárny v Tanvaldě a vyslovuje obavy města Desná z negativních dopadů na kvalitu života obyvatel města plynoucích z případné realizace této investiční akce. Současně zastupitelstvo města zplnomocňuje starostu města tlumočit tyto obavy příslušným orgánům města Tanvald. Pokladní hodiny městského úřadu pondělí úterý zavřeno středa čtvrtek zavřeno pátek Mimo pokladní hodiny Vás obsloužíme v mimořádném případěnebo na základě předchozí domluvy. Vandalové v Desné V našem městě se bohužel opět šíří vandalismus. Těžko říct, co se odehrává v hlavě toho, kdo naprosto bezdůvodně a nesmyslně ničí a poškozuje to, co má sloužit všem. Ale pravdou je, že takové duševní chudáky v Desné máme. Jak jinak nazvat toho, kdo zničí (prokopne) rozvaděč elektřiny ve sportovním areálu, počmárá vulgárními nápisy čekárnu na vlakové zastávce (Riedelova vila) nebo vyrve panenku u lampy veřejného osvětlení?! Situace se řeší ve spolupráci s Policií ČR. Bylo by dobře, kdyby se zapojili i občané, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje a jak vypadá prostředí, v němž žijeme. Prosíme každého, kdo by viděl podobnou činnost provádět, aby to oznámil, ať už na policii, či na MěÚ. Sběrný dvůr Provozní doba 1. dubna 30. listopadu středa hodin sobota 8 12 hodin 1. prosince 31. března středa hodin sobota 9 11 hodin Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČ: , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedelova vila, Krkonošská 120, Desná, tel.: , , , , Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 2. červen Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 06/2014

3 Společenská kronika Gratulace červnovým jubilantům Václav Kunc Petr Blahout Julius Trávník Marie Pechková Adelaida Soldátová Helena Hodbodová František Kuřina Anna Röslerová Svá životní jubilea v červnu oslaví: Zuzana Kerestéšová Marie Breuerová Karel Šourek Emilie Kočová Ladislav Žák Božena Skálová Jana Martínková Amálie Menclová Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci červenci a srpnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou zavolat na tel. č.: matrika. Poděkování Rádi uveřejňujeme ohlasy a reakce čtenářů našich novin. Těší nás, když si lidé všímají toho, co se kolem nás děje. Opakovaně se do redakce dostávají slova chvály na práci manželů Wagnerových, kteří se starají o městský hřbitov. Nejedná se pouze o běžnou údržbu, ale neustále se něco zlepšuje a opravuje. Prostor je uklizený a upravený a je důstojným a klidným místem. Touto cestou tedy tlumočíme poděkování, ke kterému se připojujeme i my. Red Oslava Dne matek Tradiční oslava Dne matek proběhla ve Skláři 18. května, i když tento svátek připadl na 11. května. Důvodem bylo to, že letošní volné májové dny (1. a 8. května) připadly na čtvrtek, takže si mnoho lidí vzalo volno a na prodloužené víkendy odjeli. Proto organizátoři posunuli oslavu o jeden týden, aby mohli připravit program, kde budou účinkovat děti, a aby možnost přijít mělo co nejvíce lidí. V úvodu popřál všem maminkám i babičkám k jejich svátku starosta města Jaroslav Kořínek a pak už následoval program sestavený z vystoupení dětí z mateřské školy z Riedelovy vily a žáků Základní umělecké školy Tanvald. Děti ze školky předvedly pásmo tanečků a písniček a pak nastoupili žáci ZUŠ, mezi nimiž převažovaly děti z Desné. Jejich program se skládal z vystoupení pěveckého sboru, tanečních skupin a ukázek hry na hudební nástroje klavír, flétnu, klarinet. Závěr programu patřil opět starostovi města Jaroslavu Kořínkovi tentokrát ve spolupráci s místostarostou Petrem Šikolou. Společně předali přítomným maminkám a babičkám květiny a popřáli jim jednotlivě k jejich svátku. Tím byl ukončen oficiální program a slovo dostalo hudební duo Jindřich Bakrlík s dcerou Eliškou, kteří se postarali o hudbu při dalším průběhu svátečního nedělního odpoledne. Desenské noviny 06/2014 3

4 Informace z města Zájezd do Senátu Parlamentu ČR 18. června Město Desná pořádá zájezd pro seniory do Senátu Parlamentu ČR a areálu Valdštejnského paláce. termín středa 18. června odjezd v 7:50 z odbočky, v7:55 od Skláře, v 8:00 od hasičské zbrojnice v Desné II návštěva Senátu Parlamentu ČR oběd při zpáteční cestě ve Svijanském Újezdě (zhruba v 15 hod), svačiny s sebou přihlášky na MěÚ v podatelně u Dany Neumannové do 10. června nutno vyplnit přihlášku s číslem OP (vyplní se při závazném přihlášení) cena zájezdu 250,- Kč Závazné přihlášky s platbou se přijímají do naplnění kapacity autobusu! Pozvánka na turnaj v nohejbale Zveme vás na třetí ročník turnaje v nohejbale. Stejně jako loni bude mít svoje družstvo i město Desná. Den konání u hasičské zbrojnice na Pustinách od 8,00 hodin. Zázemí opět poskytnou pustinští hasiči, kteří organizátorům umožní využít nejen plochu hřiště, ale i klubovnu SDH. Přijďte se podívat a fandit. Připraveno je i občerstvení. Za pořadatele Luboš Valenta 4 Desenské noviny 06/2014

5 Informace z města Liberecký kraj zahájí rekonstrukci silnice II/290 Desná Černá Říčka Liberecký kraj letos zahájí rekonstrukci silnice II/290, která tvoří dopravní spojení mezi městem Desná a městy Hejnice, Raspenava a Frýdlant. Počátek úprav silnice II/290 je v místě cca 200 m před křižovatkou se silnicí III/29018 (ze směru od Souše), konec úprav je v křižovatce se silnicí I/10 ve městě Desná. Celková délka rekonstruovaného úseku je přibližně 1,9 km. V popisovaném úseku dojde k rekonstrukci krytu silnice II/290, kde návrh rekonstrukce vychází ze závěrů provedené diagnostiky vozovky. V rámci rekonstrukce dojde zároveň k rekonstrukci všech propustků, provedení prořezu dřevin, seříznutí krajnic, vyčištění a reprofilaci příkopů, včetně případného zatrubnění a odvedení vody do vodotečí. Součástí zakázky je i kompletní obnova vodorovného a svislého dopravního značení. V rámci akce dojde k ztotožnění zádržných systémů s platnými normami, případně k doplnění svodidel a k vyřešení odvodnění celého rekonstruovaného úseku. Veřejná zakázka je financována z Operačního programu Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH Výsledná cena: Na základě otevřeného podlimitního řízení Liberecký kraj obdržel 10 nabídek a rozhodl o nejvhodnější nabídce uchazeče METROSTAV a.s. za nabídkovou cenu ,- Kč bez DPH. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je v červnu letošního roku s délkou realizace šesti měsíců. Liberecký kraj tak podle plánu realizuje další opravu ze své silniční sítě, která má celkovou délku 2096 km. Potěšující pro občany Desné je i první priorita Indikativního seznamu oprav pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje-silnice II/29047 Desná (Údolní ulice), sdělil Marek Pieter, náměstek hejtmana pověřený řízením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky. Celoplošné sekání Veteránem za krtečkem do Jizerských hor Veterán rallye po Jizerských horách, kterou organizuje starosta obce Albrechtice v Jiz. horách, senátor Jaroslav Zeman, proběhne v sobotu 19. července Příjezd do Jiřetína pod Bukovou k Muzeu výroby hraček je plánován kolem 11:00 hodin, kdy proběhne uvítání, občerstvení a prohlídka továrny pro účastníky. Jedná se o poznávací soutěž a jeden mezicíl bude v Desné, kam přijedou odpoledne (zhruba mezi 13. až 15. hodinou). U hasičské zbrojnice Město Desná zahájilo 12. května celoplošné sekání parkových a dalších ploch. Využívá jak vlastní techniky, tak spolupráce s externími firmami. Práce probíhají podle stanoveného harmonogramu. Prosíme o shovívavost občanů, pokud nebudou práce prováděny úplně v souladu s jejich představami, nelze je provádět všude najednou. Děkujeme. v Desné II bude možnost si je prohlédnout (časy jsou zatím pouze orientační). Druhá zastávka bude ve Smržovce na náměstí. Je to I. ročník, zatím tedy nemá tradici, ale organizátoři samozřejmě věří, že si své příznivce najde a tradičním se stane. Počítá se s účastí aut. Hlavním pořadatelem je obec Albrechtice a Muzeum výroby hraček, na organizaci se podílí i město Desná. Sympozium Desná 2014 je minulostí Ve dnech května probíhal XIII. ročník tradičního dřevosochařského svátku Sympozium Desná Podrobnou reportáž přineseme v letním čísle Desenských novin. Nabídka kabelového rozvodu Vážení uživatelé televizního kabelového rozvodu v Desné. Nedávné přeladění kanálů v rámci satelitního operátora Skylink umožňuje rozšíření nabídky v rámci digitální nabídky TKR Desná. Proto bylo dohodnuto s hlavním technikem NEJ TV pobočka Liberec zařazení programů Smíchov TV a Telka TV do multiplexu cz3 na frekvenci 362 MHz. Z původně zařazených programů Óčko TV a Regionální TV v tomto multiplexu bude vytvořen nový již osmý multiplex digitální nabídky. Ing. Zdeněk Förster - technik TKR SBD Špičák. Začátkem června bude v rámci realizace projektu firmy Nej TV veden do Desné I rozvod novým světlovodným kabelem. Zároveň s tím dojde k odstranění starého kabelu. Desenské noviny 06/2014 5

6 Kultura Muzejní noc Portrét Josefa Schindlera, SOkA Jeseník V letošním roce probíhá jubilejní X. ročník Festivalu muzejních nocí. Probíhat bude ve dnech 16. května až 14. června (v Desné 6. června). V roce 2004 se Národní muzeum po vzoru jiných evropských měst ujalo iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí. Jeho organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem. Festival spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí. Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se k němu připojuje stále víc měst a institucí. Festival se tak stal ojedinělou akcí významným kulturním a společenským fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby. Navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 připadá na 18. května. Od čtvrtého ročníku festival oficiálně začíná Národním zahájením, které se uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR v některém z krajů České republiky. Dne 16. května tedy proběhne Národní zahájení Festivalu muzejních nocí. Bude se konat v Baťově institutu ve Zlíně. Na toto zahájení pak naváže Muzejní a galerijní noc ve Zlíně. Během téměř měsíc trvajícího svátku budou následovat muzejní noci v dalších kulturních institucích po celé České republice. Festival vyvrcholí 11. ročníkem Pražské muzejní noci, která se uskuteční v sobotu 14. června a celý Festival muzejních nocí uzavře. V Desné proběhne muzejní noc 6. června a bude věnována lázeňství a především osobnosti Josefa Schindlera, jehož dvousté výročí narození si letos připomínáme. Tento zakladatel vodoléčebných lázní v Desné se narodil 29. července Jeho lázně se staly vyhledávanými a oblíbenými a Desnou ve své době proslavily. Předškoláčci v knihovně Ve středu 14. května navštívily knihovnu děti ze Zdravé MŠ v Desné I. S paní učitelkou Martou Halamovou přišlo 12 budoucích školáčků, aby se seznámili s tím, jak to chodí v knihovně. Vedoucí knihovny Katka Strnadová pro ně připravila zajímavý program, ve kterém děti zábavnou formou seznámila se světem knížek. Program byl doplněn i čtením o písmenkách abecedy. Dětem i paní učitelce se program líbil a určitě nalákal budoucí čtenáře a vzbudil u nich zájem o čtení knížek. Zvonička v centru města V pátek 20. června bude v centru města slavnostně odhalena zvonička, která bude označovat výchozí bod naučné stezky údolím Bílé Desné k Protržené přehradě. Zvonička byla vytvořena Lukášem Rókou v průběhu letošního dřevosochání, které bylo zaměřeno tematicky právě k realizaci projektu obnovy a zviditelnění kulturní památky Protržená přehrada. Lázně Tiefenbach Švýcarský dům postavený knížetem Rohanem (1846), z pozůstalosti Františka Jeníka z Desné Slavnostní odhalení proběhne v 9:30 hodin v parku v centru města. V 11 hodin pak bude slavnostně otevřena nová lávka v areálu Protržené přehrady. 6 Desenské noviny 06/2014

7 Kultura Když není vidět na spoušť To byl námět výstavy fotografií, jejíž vernisáž proběhla v Riedelově vile v úterý 6. května. Sbor dobrovolných fotografů se tentokrát zaměřil na čas mezi západem a východem slunce, takže jejich fotografie mohou charakterizovat synonyma šeré, tmavé, temné, černé, ponuré, tajemné Kdo výstavu viděl, jistě potvrdí, že je opět na co se dívat. Ani tentokrát dobrovolní fotografové nezklamali a drží svou vysoko nastavenou laťku. Přehrávka žáků ZUŠ V pondělí 12. května byla Riedelova vila místem, kde zněly hudební nástroje. Desenské děti, které navštěvují ZUŠ, tu předváděly, co se pod vedením paní učitelky Ivety Rútové a pana učitele Miloslava Šprengra naučily. Bylo velice hezké sledovat výkony nejmenších hudebníčků až po hru těch, kteří už se učí delší dobu a zahrají náročnější skladby. Slyšeli jsme celkem 19 skladeb jak sólových, tak i dua a tria. Na zobcovou flétnu zahráli Michaela Havelková, Michaela Posejpalová, Anežka Indráčková, Adéla Kleinová, Barbora Gebertová, Beata Ptáčníková, Silvie Bilá a Vojtěch Hrubý. Na příčnou flétnu Petra Mikešová, Viktorie Strnadová, Veronika Milotová a Aneta Neumannová. Na klavír Vít Zeman, Aneta Neumannová, Rozálie Strnadová, Michaela Marková a na keyboard Eliška Pavlů. Desenské noviny 06/2014 7

8 Škola Elektroodpad sběrová místa v naší obci V naší reportáži jsme se zaměřili na možnosti zpětného odběru ve školských zařízeních naší obce. Nacházejí se v ní celkem tři školská zařízení. Dvě mateřské školy a jedna základní škola. Sami jsme byli zvědaví, jaké informace se dozvíme, zda vůbec školy recyklování podporují a s jakým ohlasem se setkávají. Třetí rozhovor se uskutečnil v Mateřské škole Desná, která je součástí naší základní školy. Hovořila s námi nejen paní učitelka Šourková, ale také tři šikovné děti Kristýnka Kleinová, Radek Nedvěd a Natálie Nosková. 1) Ne. Ale děti jsou poučeny, poznají např. koš na elektroodpad. 3) Zatím nejsme zapojeni do projektu. 4) Děti a rodiče sbírají kartony, sklo, plasty a třídí papír. zapojila do třídění elektropodpadu. Doufáme, že se nám to podaří! Práci investigativních novinářů si vyzkoušeli žáci 6.A Adrian Svoboda, Natálie Podaná a Matěj Karel MHr Připravili jsme si pro paní učitelky z každé školy 5 stejných otázek. 1)Sbíráte elektroodpad? 2)Pokud ano, jak dlouho? 3)V rámci jakého projektu? 4)Jakým způsobem? 5)Co se nejčastěji sbírá? Jaká je spolupráce rodičů? Jako první jsme vyzpovídali paní učitelku Danu Scheibovou ze Zdravé mateřské školy Desná I. Měli jsme to snadné, protože jsme ji zastihli u nás ve škole, když předškoláci navštívili 1.třídu. 1) Ano. 2) Rok. 3) Projekt Zelená škola. 4) Máme sběrné boxy na chodbě a koše ve třídě. 5) Elektroodpad domácí spotřebiče. Rodiče pomáhají s odvozem a tříděním. Dále sbíráme papír, víčka od petlahví, plast, baterky. Další rozhovor jsme vedli s paní učitelkou Romanou Jůnovou, která má na starosti recyklaci na základní škole. Co říci na závěr? Většina školských zařízení v Desné něco třídí, čímž své žáky učí ekologické výchově. Rezervy ale máme. Cílem v dalším školním roce bude pomoci MŠ v Riedelově vile, aby se Vlastivědný výlet do Prahy Ve středu navštívili žáci 7. ročníku základní školy naše hlavní město. První zastávka byla ve Valdštejnském paláci sídle Senátu, kterým nás provedl senátor Jaroslav Zeman (bývalý žák naší školy). Součástí poznávacího výletu byla také prohlídka Pražského hradu, Karlova mostu či Staroměstského náměstí. Pedagogickým doprovodem byly tři paní učitelky-d.michková, R.Jůnová a M.Hrubá. Hodnocení žáků Spousta z nás byla v Praze poprvé. Cesta jenom tam trvala vlakem tři a půl hodiny, ale o srandu nebyla nouze. Navštívili jsme Senát i katedrálu sv. Víta, který mě překvapil svojí velikostí. Člověk si uvnitř chrámu připadal jako mravenec Martin Zeman, 7.B Jako první jsme navštívili Senát. Seznámili jsme se s panem senátorem Jaroslavem Zemanem, který nám ukázal zasedací místnosti v budově a pak nás pozval na coca-colu.po prohlídce jsme si ještě prohlédli nádhernou zahradu, kde měli bílé pávy Marek Doležal, 7.B Jela jsem metrem poprvé a překvapilo mě, že pod zemí je mnohem víc lidí než venku. Jana Habová, 7.B...Moc se mi líbilo panorama Prahy z Pražského hradu. Smutné bylo vidět žebráky Nikola Komárková, 7.A Viděli jsme hodně krásných památek, určitě se všem výlet moc líbil. Já děkuji učitelkám, že nám připravily krásný den a že s námi vyrazily do Prahy. Praha je krásná! Andrea Rohacká, 7.B 1) Ano. 2) 5 let. 3) Projekt Recyklohraní. 4) Celoročně máme ve škole kontejnery na třídění odpadu, letos se navíc koná jednorázová akce na sběr elektroodpadu. 5) Malé domácí spotřebiče, mobily, hračky, baterie. 8 Desenské noviny 06/2014

9 Informace z Desné Školy Pojizeří se zapojily do moderního experimentu Ve čtvrtek proběhlo v ZŠ a MŠ Desná závěrečné setkání v rámci projektu Moderní experiment ve školách Pojizeří, č. projektu: CZ.1.07/1.1.22/ , který byl realizován od a bude ukončen k Celkové výdaje projektu jsou plánovány ,04 Kč. Žadatelem projektu bylo město Desná, společně společně s pěti partnerskými základními školami z Pojizeří, konkrétně: ZŠ Velké Hamry, ZŠ Vysoké nad Jizerou, ZŠ Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov, ZŠ a MŠ Josefův Důl a ZŠ a MŠ Desná. Zahájení závěrečného setkání se ujal hlavní metodik projektu a zároveň ředitel ZŠ a MŠ Desná Mgr. Stanislav Jirouš, který rovněž celé dopoledne velmi vtipně moderoval. Pan ředitel seznámil Tábor města Desná července 2014 Pondělí až pátek vždy od 7:30 hodin do 15:30 hodin jinak dle dohody Pondělí Dopravní hřiště v Jablonci nad Nisou Muzeum skla nebo procházka kolem přehrady Úterý Výlet na rozhlednu Štěpánka Středa Dopolední tvoření ve sklářské dílničce, odpolední výlet na Souš. Čtvrtek Dopolední vyjížďka na koni v Jiřetíně, ubytování v penzionu Panorama, odpolední. Pátek Dopolední hry u penzionu, koupání, loučení. Celkové náklady na 1 dítě činí 1.850,- Kč Paraplíčko, o.p.s. vybírá 1.200,- Kč na dítě (650,- Kč přispívá město Desná v Jizerských horách) účastníky s průběhem setkání a předal úvodní slovo starostovi města Desná Jaroslavu Kořínkovi, který všem zúčastněným poděkoval za spolupráci v průběhu celého projektu. Dále vystoupila se svou prezentací manažerka aktivity Ing. Radka Loučková Kotasová, ze společnosti REGIOPLAN s.r.o., která shrnula celý průběh projektu včetně stručného popisu klíčových aktivit. Projekt hodnotila kladně, hlavně s ohledem na pozitivní přínos pro jednotlivé základní školy a jejich výuku přírodovědných předmětů. Poté již došlo na praktické ukázky experimentů z jednotlivých ZŠ, ve kterých využívaly měřicí přístroje PASCO jako nedílné součásti celého projektu. Vítězem této soutěže se stala ZŠ Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov, která předvedla chemické měření vznikajícího tepla při Velký Čmeláčí korozi. V minisoutěži o nejlepší kresbu s tématem experimentu, které se zúčastnili žáci prvních stupňů jednotlivých ZŠ, se na prvním místě umístily žačky ZŠ a MŠ Desná. Na závěr setkání vystoupili zástupci vzdělávací společnosti Centrum Moderního Vzdělávání Liberec v osobě pana Petra Dvořáka a dodavatelské společnosti ARTVision spol. s r.o., v osobě pana Radima Koutníka. Oba poděkovali účastníkům projektu a popřáli zdar při využití sad Pasco ve výuce. Celé dopoledne proběhlo v přátelské a uvolněné atmosféře a bylo důstojnou tečkou za celým projektem srpna 2014 tábor 26. července 2. srpna 2014 Týdenní pobyt v penzionu Panorama Ubytování Neděle Výlet na Cimrmanovu rozhlednu Pondělí Dinopark a Zoologická zahrada v Liberci Úterý Výlet po okolí Středa Dopravní hřiště v Jablonci nad Nisou s výšlapem na rozhlednu Černá Studnice Čtvrtek Detoa s dílničkou a lanovkou na Špičák Pátek Harrachov Liščí stezkou k Mumlavským vodopádům Sobota Odpočívací dopoledne ve vyhřívaném bazénu,hry, loučení Paraplíčko, o.p.s. vybírá 3.800,- Kč V ceně 6x denně strava s nápoji, vstupy, doprava, nocleh, hlídání Ing. Petra Vokasová Sklářský tábor Pondělí až pátek vždy od 7:30 hodin do 15:30 hodin jinak dle dohody Pondělí Dopolední přesun do penzionu Panorama, koupání, hry, podvečer společné opékání buřtů s rodiči Úterý Dopolední hry u penzionu, odpoledne malý výlet po okolí Svačina, oběd - rizoto, svačina Středa Dopolední výlet na Desenské vodopády, odpolední tvoření ve sklářské dílničce Extradesk. Čtvrtek Výlet do lučanského útulku Dášeňka Svačina, oběd - pizza, svačina doprava vlak Pátek Dopravní hřiště v Jablonci nad Nisou a výšlap na rozhlednu Královka Snídaně, svačina, oběd a svačina Celkové náklady na 1 dítě činí 1.500,- Kč Paraplíčko, o.p.s. vybírá 1.200,- Kč na dítě (300,- Kč přispívá Extradesk) Desenské noviny 06/2014 9

10 Informace z Desné Jizerský pohár v dešti V sobotu 17. května proběhl již 27. ročník hasičské soutěže O Jizerský pohár a 9. ročník Memoriálu Jana Vedrala. Jedná se o soutěže v požárním útoku. Termín konání soutěže byl stanoven na 17. května, místem konání byl tradičně prostor parkoviště na sídlišti Desná za poštou. V 9:00 proběhlo zahájení a po něm soutěž "Memoriál Jana Vedrala" v kategorii mladší a starší žáci, která je zařazena do Jablonecké ligy mladých hasičů. Po soutěži následovalo vyhlášení vítězů. Ve 12:30 pak odstartoval hlavní program - soutěž "O Jizerský pohár" v kategorii muži a ženy. Ten už ale probíhal za velice nepříjemného počasí. Od rána byla zima, a navíc se připojil déšť. Počasí se neumoudřilo, pršelo celé odpoledne. Soutěž přesto proběhla a vyhlášení vítězů doprovázené dešťovou sprchou brali všichni s humorem. Stejně jako v předchozích letech se soutěže zúčastnili hasiči z Desné u Litomyšle, kteří jako jediní měli zastoupení ve všech soutěžích. Podpořit je tentokrát přijel i starosta obce, pan Josef Jebousek a jeho manželka. Zhlédnout naši soutěž přijeli také hasiči z německého města Malschwitz. Ti letos vystupovali pouze v roli pozorovatelů, ale v budoucnu určitě přijedou i soutěžit. Po celou dobu průběhu obou soutěží byla zajištěna jak hudba, tak i občerstvení a letos nezbytné přístřeší v podobě velkých stanů, kam se mohli schovat vytrvalí fanoušci a příznivci hasičů. To vše v režii členů SDH Desná II. Podle ohlasů se celá akce až na počasí vydařila a upevnila základy další spolupráce jak mezi oběma hasičskými sbory, tak i mezi oběma starosty, a tím i mezí obcí Desná a městem Desná. Výsledky Jizerského poháru Kategorie Ml. žáci Čas 1. Velké hamry 21,05 2. Koberovy 33,96 3. Tanvald - Šumburk B 35,16 4. Desná u Litomyšle 38,34 5. Tanvald - Šumburk A 42,19 6. Lučany B 48,44 7. Příchovice 52,13 8. Smržovka město A 69,44 9. Smržovka město B 110, Zlatá Olešnice N 10. Lučany A N St. žáci 1. Příchovice 18,36 2. Tanvald - Šumburk A Desná u Litomyšle 19,65 4. Lučany 20,11 5. Zlatá Olešnice 20,98 6. Tanvald - Šumburk B 27,66 7. Velké Hamry 29,99 8. Horní Tanvald 33,24 9. Jablonecké Paseky 40, Smržovka město N Muži 1. Maršovice 21,05 2. Desná II 33,96 3. Tanvald - Šumburk 35,16 4. Příchovice 38,34 5. K - Team T. Šumburk 42,19 6. Smržovka střed 48,44 7. Tanvald - Šum. dorost 52,13 8. Smržovka město 69,44 9. Desná u Litomyšle A 110, Desná u Litomyšle B N 11. Velké Hamry N Ženy 1. Smržovka město 25,95 2. Příchovice 27,96 3. Velké Hamry II 30,75 4. Tanvald - Šumburk 32,07 5. Desná u Litomyšle 41,29 6. Velké Hamry N 10 Desenské noviny 06/2014

11 Z kultury Nová expozice v továrně Detoa Rudolf Burkert Tento náš významný sportovec se narodil v Polubném, čp. 700 jako prvorozený syn rodičů Josefa Burkerta a Anny Simunek. Měl ještě bratry Huga a Josefa (ten rovněž závodil) a sestry Elfriedu, Ernu Marii a Helenu Marii. Oženil se s Marii Zappe a měli spolu 3 děti, dcery Ruth a Lieselotte a syna Jürgena. Byl vynikajícím závodníkem v běhu na lyžích, ale největších úspěchů dosáhl ve skoku. Jeho sbírka pohárů a medailí je bohatá. K nejvýznamnějším patří titul mistra světa v severské kombinaci v roce 1927 v Cortině ď Ampezzo a druhé místo ve skocích v Innsbrucku v roce Nejcennější ale byla bronzová medaile na II. ZOH ve skoku na velkém můstku v roce 1928 ve Svatém Mořici. Svými skoky dlouhými 57 a 59,5 m se zařadil za vynikající Nory Alfa Andersena 29. dubna bylo v Jiřetíně pod Bukovou slavnostně otevřeno muzeum našeho prvního držitele medaile ze Zimních olympijských her. Byl jím Rudolf Burkert, který v roce 1928 na II. ZOH ve Svatém Mořici vybojoval bronz ve skocích na lyžích. Expozici tohoto neprávem opomíjeného a téměř zapomenutého medailisty vytvořil majitel továrny Detoa, pan Jaroslav Zeman (starosta Albrechtic a senátor Parlamentu ČR). Rudolf Burkert v továrně na výrobu hraček od konce 2. světové války až do roku 1964 pracoval. Panu Zemanovi se podařilo získat exponáty jednak díky jeho neúnavnému úsilí, jednak díky vstřícnosti Burkertovy rodiny. Výsledkem je stálá expozice, která skutečně stojí za zhlédnutí. Slavnostního otevření muzea se zúčastnili i naši bývalí reprezentanti pocházející z Jizerských hor, držitelé medailí ze Zimních olympijských her: Helena Balatková Šikolová, 3. místo - běh na 5 km Saporo 1972, Gabriela Soukalová Svobodová, 2. místo - štafeta Sarajevo 1984, Pavel Benc, 3. místo štafeta Calgary 1988, Jiří Malec, 3. místo skoky Calgary 1988, Radim Nyč, 3. místo štafeta Calgary 1988, Tomáš Goder, 3. místo skoky Albertville Držitel bronzové medaile z Albertville Tomáš Goder pochází z Desné, absolvoval zdejší základní školu a patří k těm, na něž může být Desná pyšná. a Sigmunda Runda. Stal se tak prvním Československým reprezentantem, který získal medaili na ZOH, a také na dlouhá léta jediným závodníkem, kterému se podařilo prolomit medailovou dominanci severských závodníků. Hájil barvy sportovního klubu Windsbraut Polaun (Nevěsta větru). Nevyhýbal se ani různým krkolomným kouskům. V Orlických horách vzal do náručí svou nevěstu a sjel s ní dopad Hindenburgova můstku. Při jiné akci se mu ale tolik nedařilo, zlomil si nohu, a tím jeho závodní kariéra skončila. Ale snad díky tomu nemusel narukovat do německé armády v 2. světové válce a nebyl také odsunut. Žil v Jiřetíně pod Bukovou, kde pracoval jako vlekař a řidič. Po odchodu do důchodu v roce 1965 se odstěhoval do Spolkové republiky Německo, kde zemřel. O jeho medailích a pohárech se dlouho u nás nevědělo. Poděkování proto patří našemu senátorovi Jaroslavu Zemanovi, kterému se podařilo jeho kolekci vypátrat. Jürgen Burkert, syn Rudolfa, mu je potom daroval pan Zeman otevřel v Jiřetíně v Muzeu výroby hraček stálou expozici s pozůstalostmi tohoto našeho krajana, vynikajícího sportovce, která bude přístupná široké veřejnosti. Stručný životopis sportovce poskytl pan Dietmar Lauer zleva: Tomáš Goder, Gabriela Soukalová - Svobodová, senátor Jaroslav Zeman, Pavel Benc, Helena Balatková - Šikolová, Jiří Malec, Radim Nyč. Desenské noviny 06/

12 Došlo do redakce Josef Pattermann Coupmón Tento muž, ve své době značně proslulý, se narodil 17. května 1852 v jedné z polubenských částí, v Kořenově čp. 6. Pocházel z velmi chudé rodiny a jeho domek byl na spadnutí. Po skončení školní docházky se učil sklářskému řemeslu v Riedelových sklárnách v Polubném. Povinnou vojenskou službu vykonával v letech u c. k. dragounů v Brandýse. Vážný úraz při jízdě na koni, který ho málem stál život, však jeho službu v armádě předčasně ukončil. Po návratu nastoupil do sklárny na Jizerce jako tahač skleněných tyčí. Ale ani tady se mu nedařilo, při této nebezpečné práci přišel o jedno oko. Potom se živil různě, pracoval jako kameník, pokrývač, v lese kácel stromy. Při hledání trvalejšího uplatnění si vzpomněl na svou vojenskou službu, kde byl pomocníkem lékaře regimentu, a při několika pobytech v nemocnici přišel na myšlenku zabývat se léčitelstvím. Hodně potřebných vědomostí získal od své matky, která byla známou bylinkářkou, další znalosti nabyl pečlivým studiem odborné literatury. Mimoto slíbil Panně Marii, která se mu jednou zjevila ve snu, že se bude nadále věnovat službě nemocným a chudým lidem. Od této doby se cítil zvláštním a vyvoleným. Nechal si narůst vous, své dlouhé vlasy splétal do copu, který mu sahal až po pás, začal chodit v ženském oblečení. Proto také získal přízvisko Copatý muž, v německém jizerskohorském nářečí Zoupmon. Pattermann byl velmi zbožný a pravidelně navštěvoval mše svaté. Jeho vzezření ale budilo nevšední pozornost, větší než kázání kněze, proto mu byl vstup do kostelů nakonec zakázán. Pattermann však zůstal své víře věrný. Denně za ranního kuropění v létě i v zimě se chodil modlit k asi 3,5 km vzdálenému Hütterovu kříži pod Štěpánkou. Své nemocné příliš dlouho neprohlížel, nechal si jen podrobně vylíčit potíže, které je sužovaly. Odešel do komůrky, odkud po chvíli přinesl různé lektvary, bylinky nebo mastičky. Přestože pomohl mnoha lidem, byl nějaký čas vězněn za šarlatánství. Nenechal se však odradit a se svojí užitečnou činností neskončil. Za své léčení nechtěl v žádném případě peníze, žil jen z dobrovolných příspěvků, a proto také nikdy nezbohatl. Jeho dům byl plný kuriózních předmětů, lahví, skleniček a krabic všech možných velikostí, na stěnách visela řada tikajících hodin a spousta svatých obrázků. Chytal a také vykupoval zmije, které potom před svým domem sušil. Tuto službu nemocným a chudým vykonával až do svého vysokého věku, dožil se úctyhodných 84 let. Zemřel osamocen 15. prosince 1936, ale na jeho poslední cestě na hornopolubenský hřbitov jej doprovázely davy lidí. O pomníček Josefa Pattermanna na hřbitově v Horním Polubném pečuji více než 30 let, ale tentokrát bylo již potřeba provést větší opravu. Vzal jsem ho proto domů, vyměnil jsem hlavní nosný trámek, provedl nové nátěry a opravil stříšku. Na své místo jsem ho vrátil 4. července Hlavní informace jsem čerpal a z němčiny přeložil z článků Wernera Schinko a Klause Dietera Körbera. Dietmar Lauer Desná V souvislosti s tradiční desenskou soutěží hasičů Jizerským pohárem a účastí družstev ze stejnojmenné obce u Litomyšle (Desná, okres Svitavy) se nabízí otázka, kolik Desných vlastně v naší republice je. Odpověď je možná poněkud překvapující: toto jméno nese pouze naše město a malá obec u Litomyšle. Pokud bychom hledali řeky nesoucí toto jméno, najdeme o jednu víc: Desná přítok Moravy, Desná přítok Kamenice a Desná přítok Loučné. Jedná se vesměs o levostranné přítoky jmenovaných řek. Přitom dlouholetý kronikář našeho města, pan Ladislav Žák, který se zabýval problematikou vzniku názvu Desná, uvádí, že dle pozdějších výsledků bádání je slovo Desná staroslověnského původu vyskytující se u více řek a znamená vždy pravý přítok hlavní řeky. Vysvětlení tohoto zdánlivého rozporu je prosté. Tehdy kdysi dávno se přítoky označovaly proti proudu řeky, odkud osadníci pronikali do nových území. Z tohoto pohledu je tedy naše Desná pravým přítokem Kamenice, do níž se vlévá v Tanvaldě. Podle současných platných pravidel označování po proudu řeky je levým přítokem. Žádná záhada v tom tedy není. Pro zajímavost lze uvést některé jiné úvahy např. odvozování názvu od středoněmeckého diesen (= zněti, kouřiti), hledání souvislosti s českými slovy děsný nebo těsný nebo odvozování od staročeského dešó (=dešťová voda) Miroslav Nevrlý uvádí, že název řeky Czarna Desná se objevuje v hraničních zápisech již po roce 1577, a jméno je tedy českého původu. DNy 12 Desenské noviny 06/2014

13 Okénko zajímavostí Co to znamená, když se řekne Pandořina skříňka Osobnosti se vztahem k Desné Petr KOPAL Funkční období byla prodloužena autobusová linka Tanvald Světlá Pustiny Desná. Přibyly další zastávky, linka byla dlouhá 5 kilometrů byl otevřen Dům služeb. Vybudován byl na místě bývalého obytného domu č. p. 398 (byl známý pod jménem Götshaus), ve kterém dříve bydleli vedoucí úředníci firmy Riedel a později zaměstnanci n. p. Jablonecké sklárny. Stavba Domu služeb trvala více než dva a půl roku. V objektu byly umístěny prodejny masa a uzenin, domácích potřeb, elektrospotřebičů a obuvi a provozovny holičství a kadeřnictví. Polovinu přízemí zabíral poštovní úřad novým velitelem požárníků v Desné byl jmenován pan Josef Jirouš, který v této funkci nahradil pana Oldřicha Valentu (funkce byl zproštěn na vlastní žádost) Desenské noviny 06/ navštívilo desenskou základní školu 40 japonských pedagogů (mezi nimi pouze 5 žen). Jednalo se o soukromý tematický studijní zájezd japonských učitelů, jejichž cílem bylo studovat prvky nové československé školské soustavy, která byla svým pojetím blízká japonské. Zápis z této návštěvy je i ve školní kronice byla otevřena nová Perlovka moderní provoz na výrobu rokajlu. Otevíral ji generální ředitel koncernu Jablonecká bižuterie Miroslav Padrta spolu s místopředsedou vlády ČSR Ing. Stanislavem Rázlem u příležitosti 70. výročí protržení přehrady byla špatně čitelná deska na památném balvanu nahrazena černou skleněnou deskou, kterou navrhl a zhotovil místní sklářský výtvarník Jaroslav Melich. Ta ale neodolala vandalům, a tak byla nahrazena kopií z tmavošedého mramoru byly vyhlášeny výsledky soutěže národních výborů za rok 1986 Desná obsadila 2. místo byla otevřena nová prodejna drogerie a papíru. Byla v prostorách bývalé prodejny obuvi v Desné II vedle Domu služeb. - proběhl 8. ročník běhu Přes desenské kopce se startem u Riedelovy hrobky, připraveno bylo 10 tratí, účastnilo se 187 závodníků ledna začaly jezdit nové lokomotivy (dieselelektrické lokomotivy řady 743 o výkonu 800KW). Tím skončila éra lokomotiv s ozubnicovým tažným kolem, které tu jezdily od roku března byl instalován nový TV převaděč u Sokolské boudy - skončilo vydávání Desenského zpravodaje jako přílohy informačního zpravodaje Jabloneckých skláren s názvem Sklář. Podle antických bájí nepřišel člověk na svět z vůle bohů. Zasloužil se o to potomek rodu Titánů Prométheus. Bloudil po zemi sám, bylo mu smutno, proto vytvořil sochu z hlíny a dešťové vody. Pallas Athéna jí vdechla život, a tak poslal Prométheus na zem první lidi. Naučil je číst a psát, sít a orat, dělat různá řemesla. Dokonce pro ně ukradl z božského Olympu oheň. Lidé si začali připadat rovni bohům a zpychli. To Zeus nechtěl trpět. Na jeho přání zhotovil bůh Héfaistos krásnou pannu, Pallas Athéna jí dala nádherné šaty, Afrodita přitažlivé kouzlo, Hermés řeč a milý hlas. Zeus jí věnoval zlatou skříňku a také jí dal jméno Pandóra (= všemi obdarovaná). Nechal ji odvést k Prométheovu bratrovi Epimétheovi. Ten ji přijal do domu, i když ho Prométheus varoval. Netušil nic zlého a chtěl vědět, co mu bohové posílají ve zlaté schránce, kterou Pandóra přinesla. Ani on, ani Pandóra netušili, že bohové do skříňky odložili věci, kterých se chtěli zbavit nemoci, bolesti, bídu a všemožná zla. Pandóra se polekala a rychle víko zavřela. Nevěděla, že úplně na dně zůstala naděje, kterou nemoci a strasti zatlačily až na dno. Mezi lidi tedy přišlo to špatné bída, těžké myšlenky, nemoci, bolesti. Jen naděje bylo mezi lidmi málo, protože zůstala téměř celá uzavřena ve skříňce, když ji Pandóra rychle zavřela. Každý z nás má svou Pandořinu skříňku. Je lepší ji neotvírat, ale když už ji otevřeme, nesmíme přiklopit příliš rychle víko. Musíme pustit ven i naději. Bez ní se žít nedá. Ne nadarmo se přece říká, že naděje umírá poslední. Jenom nesmí být zavřená v žádné schránce, i kdyby byla ze zlata. DNy 13

14 Z kultury Nově vznikající síť ekomuzeí v Jizerských horách Na jaře letošního roku byla započata realizace společného česko-polského projetku Ekomuzeum Izerska Wieś-Jizerská ves. Autorem této myšlenky je Polák Adam Spolnik. Partnerem z české strany se stala Obecně prospěšná společnost Jizerky pro Vás, sídlící v Kořenově a provozující zdejší infocentrum. Co je cílem této aktivity? Vytipovat a společně propagovat síť ekomuzeí na obou stranách hranice, seznámit návštěvníky s kulturním a historickým dědictvím našeho regionu a nabídnout ucelené informace pro zájemce ať už místní či turisty. Z tohoto důvodu vznikly společné webové stránky jejichž součástí jsou jednotlivá ekomuzea a informace o nich včetně fotografií. Z polské strany se zapojila i skupina polských průvodců, zastřešených Cechem průvodců sudetských, kteří nabídnou síť ekomuzeí pro turistické zájezdy. Z obou stran hranice se do projektu přihlásilo 36 subjektů, z české strany jich je prozatím 15: z jižní strany Jizerek - Muzeum ozubnicové dráhy Kořenov, Muzeum Jizerských hor Jizerka, Maják a muzeum Járy Cimrmana Příchovice, Muzeum energie Velké Hamry, Kittelovo muzeum Krásná, Muzeum výroby hraček Detoa, farma Filoun, Výletní areál Pěnčín, Muzeum historie Smržovka, Muzeum Riedlova vila, Extradesk Desná a ze severní strany hor Žijící skanzen Jindřichovice pod Smrkem, Muzeum v podstávkovém domě Raspenava, Ekocentrum Oldřichov v Hájích a Dvůr Hlaváč Černousy. A na závěr malá definice pro hloubavé, co je vlastně ekomuzeum: Ekomuzeologie se snaží muzejními prostředky zachytit dokumentaci přírody a společnosti na určitém teritoriu za přímé účasti komunity. Zahrnuje historický, památkový i přírodovědecký aspekt. Tolik v krátkosti z wikipedie. Odborně definovala pojem ekomuzeum Mezinárodní rada ekomuzeí ICOM v roce 1978: Ekomuzeum je instituce, která řídí, studuje a těží z vědeckých, vzdělávacích a obecně řečeno z kulturních prostředků kompletního dědictví daného společenství, včetně veškerého přírodního a kulturního prostředí. Ekomuzeum je nositelem pro veřejnou účast na plánování společenství a vývoje. V podstatě ekomuzeum užívá řeč artefaktu, realitu každodenního života a konkrétní situace k tomu, aby dosáhlo požadovaných změn. Nabídka letních táborů s volnými místy - DDM Vikýř Výtvarný příměstský tábor Pro děti od 5 let, cena 1 250,- Kč, MODELÁŘSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Pro děti od 7 let, cena 1 500,- Kč, Příměstský tábor pro hadicapované Pro jedince od 7 let, cena 1 250,- Kč, Hudební a taneční pobytový tábor Pobytový tábor pro všechny zájemce od 6 let o tanec street dance a hry na kytaru, na klávesy, cena 3 800,- Kč, Příměstský tábor u koní Pro děti od 7 let, cena 1 800,- Kč, Více na: DDM Tanvald příměstský tábor Toulavé boty 2014 Pondělí Rozhledna Císařský kámen Úterý 1.7. Jičín Valdická brána a Rumcajsova Středa 2.7. Zámek Mnichovo Hradiště Čtvrtek 3.7. Rozhledna Štěpánka. Pátek 4.7. Bozkovské jeskyně. Pondělí 7.7. Rozhledna Liberecká výšina Úterý 8.7. Hrad Valdštejn Středa 9.7 Potoční mlýn Drnčák. Čtvrtek Šťastná země v Radvánovicích. Přihlášky - přijímáme pouze s platbou v DDMv Tanvaldě ( tel.č ), nejpozději do Příměstské tábory v Majáku Svět pod hladinou Výprava za dinosaury Pojďte s námi do pohádky Indiánskou stezkou Máme rádi zvířata Základní cena ( hod.) jednoho týdne bude max ,- Kč + obědy (stále probíhají dotační řízení pro snížení ceny). Vhodné pro děti ve věku 3-12 let. Upozorňujeme na možnost rozšířeného hlídání od 6.00 do hod. Pro školáky plánujeme navíc poslední týden prázdnin s EKOLOGICKÝM zaměřením, každý den v terénu, bez obědů (svačiny s sebou), cena 750,- Kč. Upřesnění naleznete na webu centra. 14 Desenské noviny 06/2014

15 Inzerce Zajímáte se o historii? Rádi cestujete a poznáváte nové lidi a nová místa? Chcete, aby se Vaše dítě zlepšilo v angličtině? Hledáte způsob, jak mu učení zpestřit? pojeďte s námi! Zájezd do Anglie se SŠK při ZŠ Desná, určený žákům školy, jejich příbuzným a známým i žákům a studentům jiných škol. 6 dnů plných zážitků a radosti z poznání taky trochu angličtiny L o n d ý n B u c k i n g h a m s k ý p a l á c, K a t e d r á l a s v a t é h o P a v l a, T o w e r, T e m ž e, T r a f a l g a r s k é n á m ě s t í U n i v e r z i t n í m ě s t a C a n t e r b u r y, O x f o r d S t r a t f o r d, S t o n e h a n g e Program zájezdu a termín bude upřesněn (podle počtu a zájmu účastníků) v září. P ř e d p o k l á d a n á c e n a K č z a h r n u j e kompletní dopravu trajekt nebo tunel 3x nocleh v rodinách s polopenzí služby průvodce informační materiály a mapky cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK Cena nezahrnuje vstupné do objektů, bude potřeba kapesné asi 70 euro. Každý účastník si zajišťuje jídlo na cestě. Termín: duben 2015 Program zájezdu bude upřesněn do konce října Cena zájezdu je splatná ve 3 splátkách. Záloha 500 Kč zároveň s přihláškou, další splátka ve výši Kč je splatná do , doplatek do (výše doplatku bude upřesněna v září). Informace: Odvoz a likvidace fekálií Štěpkování větví Mulčování trávy tel.: advokátní kancelář v Desné Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody, byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné, rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních řízeních. Pracovní doba po tel. dohodě. JUDr. Břetislav Kunc tel.: , , Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům) ŠSK při ZŠ Desná pořádá letní tábor pro děti od 5 do 15 let V Borečově u Mladé Boleslavi Chceš zažít dobrodružství? Víš, jak se spí v podsadovém stanu? Chceš se naučit kouzla? Chceš poznat nové kamarády? to vše na Tebe čeká v Borečově! Cena: Kč Stravování 5x denně, celý den je k dispozici pití. Možnost placení fakturou, na požádání vystavíme. Přihlášky: Romana Jůnová, ZŠ Desná. Další informace: Desenské noviny 06/

16 Informace z knihovny Ta druhá zapisovatelka Suzanne Rindell Černá groteska plná gagů a vybraného humoru vypráví o čtyřicetiletém hypochondrovi s přezdívkou Dravec. Přišel už o ženu, o přítelkyni, o kariéru a přesto se stále bojí především o své zdraví. Na pražské periferii si pořád dokola přehrává svůj zpackaný život. Defilují před ním postavy, které potkal. S každou sehraje podivnou frašku. Jeho největší ctižádostí je sepsat drama pro Národní divadlo a stát se slavným. Nakonec se mu dostane vnuknutí, aby zkusil žít znovu a jinak. Vyslyší svůj vnitřní hlas a lidé kolem něj se začnou divit. Dravec najednou vzlétne. Pokud máte rádi Šimka a Grossmanna nebo Woddyho Allena, pak jste otevřeli tu správnou knihu! Červenka Jo Nesbø Máme doma gorilu Jan Vodňanský Rose Bakerová pečetí lidské osudy - stisknutím několika kláves psacího stroje může poslat člověka třeba na doživotí do vězení. V pozici stenotypistky na policejní stanici v New York City je Rose něco jako velekněžka. Přiznání jsou jejím denním chlebem. Jenže se píše rok 1923, a tak přestože musí běžně vyslechnout i ty nejdrastičtější detaily přestřelek, rvaček na nože a vražd, sotva vyjde z výslechové místnosti, je zase jen příslušnicí slabšího pohlaví, která se hodí nanejvýš na zakládání spisů a vaření kávy. Venku přitom naplno propuká nová éra a není divu, že se v prostředí New Yorku cítí Rose zmatená. Pryč jsou viktoriánské představy o tom, co je přijatelné. Ženy všude kolem ní si nechávají stříhat vlasy nakrátko, kouří, chodí do barů. Jenže prudérní Rose uvízla kdesi v blednoucím světle dob dávno minulých, a tak hledá zkušeného průvodce životem, který jí v dětství scházel. Hypochondr z periferie Jiří Syrovátka Píše se rok V zákopech u Leningradu na východní frontě bojuje jednotka norských vojáků v německých uniformách za věc, v niž věří: za svobodné Norsko. Vojáci pocházejí ze všech společenských vrstev, nesdílejí politické názory ani důvody své účasti v bojích. Nejodvážnější z nich, Daniel Gudeson, je zastřelen a jeho tělo je uloženo do masového hrobu. Po jisté době se však v jednom vídeňském lazaretu objeví zraněný voják, který o sobě tvrdí, že je Daniel Gudeson. Muž se zamiluje do ošetřovatelky Heleny. Když vojáka povolá wehrmacht na jistou smrt na jihovýchodní frontu, naplánují si milenci společný útěk Stavitelé mostů Jan Guillou Román Stavitelé mostů, první díl Guillouovy nejrozsáhlejší románové série Velké století, je mezikontinentálním a nadčasovým příběhem o bratrství, lásce a poslání. Jeho hrdinové musí čelit krutým vánicím v západním Norsku i vedru a zákeřným epidemiím v Německé východní Africe. Ale je to rovněž studie o lidstvu a století, které z nás udělaly ty, kým jsme. Znáte pohádku o vystudované princezně a o knihomůlcích, hodných skřítcích, kteří za pana Vodňanského napsali pohádku? Dárková knížka Máme doma gorilu shrnuje to nejlepší z autorovy tvorby. Kdo ještě číst neumí, může si v knize prohlížet obrázky Aloise Mikulky, kromě toho zazpívat a dorýmovat podle obrázků. V knize je přiložené CD s názvem Dejte mi pastelku, nakreslím pejska. Přízrak na stadionu Thomas Brezina Chobotnice si dopřála malý spokojený úsměv. Brzy dosáhne svého cíle. Až bude čin dokonán, krycí jméno zmizí a o něm už nepadne nikde ani zmínka. Plán se zdál být dokonalý.chobotnice pocítila napětí. Něco na způsob trémy, kterou mívá herec, než vstoupí na pódium. 16 Desenské noviny 06/2014

17 Informace Nostalgické jízdy na zubačce plán. na rok 2014 sobota Zahájení sezóny na Zubačce, Den dětí, doprovodný program v Kořenově sobota Den Zubačky, slet Singrovek neděle let trati Jablonec n. N. Tanvald a Smržovka Josefův Důl sobota Den železnice na Dolním Slezsku, jízdy parní lokomotivy, polská kuchyně sobota Den Norska na Zubačce, výstava železničních modelů sobota Borůvková sobota na Zubačce, doprovodný program v Kořenově sobota Bramborové ukončení sezóny na Zubačce s Krakonošem KINO ALFA V DESNÉ facebook: kinoklubalfa **************************** č e rv e n **************************** Každý pátek diskotéka od 22:00 hodin, otevřeno od 20:00 hodin Avizované soboty hrajeme tak trochu jinak Placené hlídání dětí Sazba za hlídání na jedno dítě je 50,- Kč za každou započatou hodinu. Podrobné podmínky pro hlídání dětí budou k dispozici přímo v MDC Maják Tato služba se musí předem objednat přímo v MDC Maják nebo na tel: Informace z kulturního střediska Kulturní a informační středisko Riedelova vila v Desné rozesílá formou mailů informace o kulturním, sportovním a společenském dění v našem městě a jeho okolí. Máte-li o tyto informace zájem, zašlete, prosím, svoji mailovou adresu na HYPERLINK "mailto:desenske. seznam.cz a budete zařazeni do naší databáze. KIS Desenské noviny 06/

18 Co se děje u sousedů Tisková zpráva Radia Contact Liberec Roadshow Radia Contact s Markem Ztraceným Radio Contact pro Vás připravilo další, už druhou Roadshow s českými a slovenskými hudebními hvězdami. I k Vám na náměstí přijede žluté Tykadlo RCL. Osobně jste se už letos mohli potkat s Miro Žbirkou. Vloni přímo za Vámi byla Debbi. Letos Vám Radio Contact přiveze úspěšného českého zpěváka Marka Ztraceného! Už v pondělí 16. června zastaví Tykadlo s Roadshow RCL během odpoledne na náměstích v Turnově, Železném Brodu, Tanvaldu a Jablonci nad Nisou. Přijďte si pro autogram, popovídat si a nebo se vyfotit s hudební hvězdou Markem Ztraceným! Během léta po našem kraji čekejte i další hudební osobnosti jako jsou Olga Lounová nebo Divokej Bill! Více informací se dozvíte z vysílání Radia Contact, na webu nebo na facebooku. Jablonec nad Nisou 2O14 sobota hodin SKP Maják pořádá ve svém sportovním areálu SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN S MAJÁKEM Sportovní disciplíny (střelnice, šipky, šplhání, skákání, ping pong), bohatý doprovodný program (přehlídka současné policejní techniky, historické policejní techniky, prohlídka hasičské současné techniky atd.). neděle hodin start u Rybářské bašty MC Jablíčko pořádá POHÁDKOVÁ PŘEHRADA Pochod za pohádkovými postavami kolem druhé přehrady až na Tajvan, kde bude kulturní program, dílničky a občerstvení, vstupné 10,--/osoba, v maskách je vstup zdarma. Přijďte se podívat do libereckého rozhlasu, odkud pro vás denně vysíláme! V neděli 8. června se otevře Český rozhlas Sever v liberecké redakci, a to od hodiny. Uvidíte, jak se dělá rádio. Ukážeme vám, jak se vysílá, popovídáte s oblíbenými moderátory a se zprávařkami. Od 13. hodin (8. června) vás srdečně zveme na Den Českého rozhlasu Sever do libereckých Lidových sadů, kde proběhne pohodové odpoledne s Gody festivalem. Vystoupí např. Jaroslav Samson Lenk nebo jablonecká kapela Berušky. Vstup je zdarma a vezměte celou rodinu. Připraven je bohatý doprovodný program (poníci, indiáni, opékání buřtíků, country tance), uvidíte přenosový vůz rozhlasu a živé vysílání ze zahrady. Přijďte se podívat a prožít hezké odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Akci moderuje Iveta Kalátová a Zbyšek Sadílek. Najdete nás v Liberci, v Zeleném údolí, Modrá ulice 1048, Liberec 6. Tak na viděnou nebo na slyšenou na našich rozhlasových vlnách. Těšíme se i ve Frýdlantu v Čechách 21. června při příležitosti Frýdlantského Millénia na viděnou na náměstí. 91,3 FM Liberec a okolí, 102,3 FM Jablonecko, 107,9 FM Smržovka, Desná, Harrachov, 97,4 FM Frýdlantsko a 88, 8FM Novoborsko a okolí. na závěr zajímavý tip Pokud vás zajímá problematika práce při mateřské a rodičovské dovolené, přijďte v čase 9-14h na Krajský úřad Libereckého kraje. Čeká vás bohatý program, řešit se bude problematika podpory pracovního života při mateřské a rodičovské dovolené, uvidíte prezentaci nominovaných v soutěži Pán/ Paní svého času a vyhlášení výsledků soutěže. Hlasujte a ovlivněte výsledky hlasování Pán/Paní svého času a výsledky soutěže se dozvíte na konferenci. Hlasování probíhá online na stránkách Centra Kašpar, kde budou vyvěšeny videomedailonky a textové medailonky jednotlivých nominovaných. středa hodin Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí pořádá na Mírovém náměstí DEN ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH Zábavný program pro zdravotně postižené děti + soutěže. Vystoupí Ondřej Ruml, moderuje Tereza Kostková. pátek hodin Sundisk pořádá v Klubu Na Rampě STÁRPLEJ 2014 FINÁLE Finále VII. ročníku soutěžního festivalu regionálních kapel. sobota OV biatlon pořádá v biatlonovém areálu Břízky MČR V BIATLONU NA HORSKÝCH KOLECH s účastí olympijských medailistů ze ZOH Soči 2014 Mistrovství ČR (start v 10,00), závod pro veřejnost (start v 13,00) a závod pro děti (start v 15,30). sobota TJ KČT Tatran Jablonec n.n. pořádá ROZHLEDNY JABLONECKA 33. ročník turistického pochodu. Start od 5,30hodin do 9 hodin u DDM Vikýř, cíl do 22 hodin. 18 Desenské noviny 06/2014

19 Co se děje u sousedů Eurocentrum Jablonec nad Nisou /čtvrtek/ 21 hodin, Letní scéna DIVADLO F. X. ŠALDY OPEN AIR 2014 MICKEY MOUSE JE MRTVÝ CELA Jedinečné uvedení dvou autorských představení mladých herců libereckého divadla. V případě nepřízně počasí se akce uskuteční ve Velkém sále /sobota/ 17 hodin VÝROČNÍ KONCERT IUVENTUS, GAUDE! Účinkují: Liberi, gaudete!, Amici, gaudete!, Iuventus, gaudete!, Nona Karapetyan klavír, hostující sbor: Akcent Liberec, sbormistryně Helena Krasnická Pořádá ZUŠ Jablonec n.n. a SRPDŠ při ZUŠ Jablonec n. N. Akce probíhá za finanční podpory statutárního města v rámci projektu Jablonec n. N /pondělí/ 17 hodin MAŽOREŤÁCKÉ SHOW ročník komponovaného pořadu mažoretek Jablonecká jablíčka Pořádá DDM Vikýř /pátek/ 18 hodin ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ TANEČNÍ ŠKOLY DAM Pohádka O čtyřech věžích Pořádá taneční škola DaM /úterý/ 20 hodin, Letní scéna DIVADLO F. X. ŠALDY OPEN AIR 2014 REVIZOR V případě nepřízně počasí se akce uskuteční ve Velkém sále. Gogolova stále aktuální satirická komedie (pondělí sobota) LÉTO TANČÍ Letní dílna pohybu, rytmu a tance Přihlášky a informace na Pořádá Spolek jabloneckých dam a pánů.cz Výstavy: Do (pondělí pátek) 8 18 hodin, foyer OBSCURA / FOTOGRAFIE Liberecký fotoklub představí svá poslední témata Kino Jas Járy Cimrmana 3D Cinema Dolby Stereo ST 19 hodin Bony a klid 2 Nová česká komedie Víta Olmera. V hlavních rolích Roman Skamene, Jan Potměšil, Veronika Jeníková a Jakub Prachař PÁ 17 hodin Hurá do pravěku! Americký animovaný rodinný film PÁ 19 hodin Zakázané uvolnění Nová česká komedie Jana Hřebejka ST 19 hodin Ranhojič Německý výpravný historický velkofim z období 11. století. 13. a PÁ-SO 17 hodin Zloba - Královna černé magie 3D Americký rodinný fantasy film 13. a PÁ-SO 19 hodin Zakázané uvolnění ST 19 hodin Grace, kněžna monacká Francouzský koprodukční životopisný film. V hlavních rolích Nicole Kidman a Tim Roth. 20. a PÁ-SO 17 hodin Jak vycvičit draka 2. 3D Americký animovaný rodinný film. 20. a PÁ-SO 19 hodin. Všiváci Nový český film ST 19 hodin Na hraně zítřka 3D 27. a PÁ-SO 17 hodin Jak vycvičit draka 2. 3D PÁ 19 hodin Transformers : Zánik 3D Americký akční sci-fi film. V hlavní roli Mark Wahlberg. České znění SO 19 hodin Grace, kněžna monacká MDC Maják CESTA LESEM POHÁDEK Kemp, start v 9:00-11:30 hodin! v hod. dentální hygiena s MUDr. Havlíčkovou, přihlášky do na tel či od hod. Nocujeme v Majáku aneb rozlučka s nejstaršími MAXÍK stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou Akreditováno MŠMT ČR č.j / Kontakt: Bc. Lenka Kořínková, speciální pedagog, tel. 602/411462, Cena individuálního kurzu je 600,- Kč/ dítě, skupinového (3 děti + 3 rodiče) je 200,-Kč/dítě, sociálně slabé rodiny evidované v hm.nouzi zdarma. Nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. tel.: Informace týkající se veřejného internetu: Městská knihovna Riedelova vila Veřejný internet je na 30 min. denně ZDARMA.Za každých dalších započatých 30 min. platba 15,-Kč. Desenské noviny 06/

20 Kulturní a informační středisko RV Program na červen Pátek 6. června Riedelova vila od 17 hodin Muzejní noc,odhalení pamětní desky Josefa Schindlera, večerní program v Riedelově vile a Riedelově hrobce Středa 18. června ZÁJEZD DO DIVADLA F. X. ŠALDY V LIBERCI Odjezd v hod. z Desné Opereta Polská krev - O. Nedbal Pro členy Klubu přátel umění. Středa 18. června Zájezd do Senátu Parlamentu ČR a areálu Valdštejnského paláce. Pro zájemce z Desné. Čtvrtek 19. června Riedelova vila Pasování prvňáčků na čtenáře a šerpování předškoláčků na školáky Pátek 20. června Park v centru Desné v 9.30 hodin Slavostní odhalení zvoničky v rámci projektu Protržená přehrada Sobota 21. června Zahrada Riedelovy vily od 18 hodin Jarní muzicírování Sboru dobrovolných muzikantů s pohárkem vína Úterý 24. června Riedelova vila v hodin Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků II. stupně ZŠ Desná. Táhnem za jeden provaz Projekt podpořený z grantu fondu Libereckého kraje je součástí školního preventivního programu. Připravujeme na léto Výstava v Riedelově vile Táhneme za jeden provaz Prezentace výtvarných prací žáků II. stupně ZŠ Desná a fotografií z jednotlivých akcí Sobota 19. července Veteránem za krtečkem Veterán rallye po Jizerských horách Hlavní pořadatel - obec Albrechtice v Jiz. horách a Muzeum výroby hračejeden mezicíl v desné Čtvrtek 21. srpna Pietní setkání u pomníčku obětí invaze okupačních vojsk v roce 1968 KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO RIEDELOVA VILA DESNÁ pořádá TRADIČNÍ TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ KULTURNÍ DŮM SKLÁŘ DESNÁ od 12. září 2014 Cena za kurz 1700 Kč/osoba WALTZ MAZURKA * * TANGO SAMBA * * CHA-CHA POLKA * * VALČÍK QUICKSTEP * * SALSA SLOWROCK * * BLUES JIVE * ROCK N ROLL CELKEM 14 LEKCÍ 10x vyučovací lekce, 1x discolekce, 2x prodloužená a slavnostní věneček Vyučující: profesionální učitel tance Josef Svoboda Lenka Petrová tel: Přihlášky Informace: tel: , TANEČNÍ LEKCE PRO POKROČILÉ Cena 2700 Kč/pár Kurz otevřeme podle počtu zájemců. Program Kulturního a informačního střediska Riedelova vila v Desné Kulturní a informační středisko Krkonošská 120, Desná tel.: , Úterý hodin Čtvrtek hodin Sobota hodin Knihovna tel.: , Pondělí , hodin Úterý , hodin Čtvrtek , hodin Desenské noviny redakce tel.: , , DN na webu: Příspěvky do DN můžete odevzdávat: Osobně v redakci Desenských novin se sídlem v KIS Riedelova vila (Krkonošská 120), nebo v podatelně MěÚ Desná (Krkonošská 318). Zasílat elektronicky na adresu: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka letního dvojčísla je ve čtvrtek 15. června do 12 hodin. Později zaslané příspěvky budou uveřejněny v zářijovém čísle. 20 Desenské noviny 06/2014

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

Září 2012 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ. Nejvýznamnější svátky 16. září Ludmila 21. září Matouš 28. září Václav 29. září Michal

Září 2012 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ. Nejvýznamnější svátky 16. září Ludmila 21. září Matouš 28. září Václav 29. září Michal www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Září 2012 Z obsahu: Co projednaly RM a ZM 2 Poděkování občanům 2 Výzva k předkládání žádostí o dotaci 6 Prázdninové vzpomínky 10 Na návštěvě

Více

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2011 Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1 Co projednala rada města 2 Jubileum paní Lepšové 5 Úspěšný Bobeš 6

Více

www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ

www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2012 Z obsahu: Co projednala rada města 2 Setkání starosty města s ministrem dopravy 4 Pokácení stromů u sportovního areálu 4 Okénko

Více

Červen 2012. www.mesto-desna.cz

Červen 2012. www.mesto-desna.cz www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2012 Z obsahu: Co projednaly RM a ZM 2 Oslava Dne matek 3 Pozvánky 7 Okénko zajímavostí 9 Školní akademie 10 11 Novinky v knihovně

Více

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese 5 květen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz V pondělí 11. května 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Tradiční zájezd pro tanvaldské seniory do

Více

Pod Čerťákem se točily kolotoče

Pod Čerťákem se točily kolotoče 2006 červenec Pod Čerťákem se točily kolotoče Ve sváteční dny prvního červencového víkendu bylo na travnaté ploše běžeckého areálu, rozkládajícího se mezi dolní stanicí lanové dráhy a hotelem Skicentrum,

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

11 listopad 2013. Tanvaldská nemocnice rozšiřuje své služby. Odhalení vyhlídky na Tanvaldském Špičáku. Z obsahu čísla. www.tanvald.

11 listopad 2013. Tanvaldská nemocnice rozšiřuje své služby. Odhalení vyhlídky na Tanvaldském Špičáku. Z obsahu čísla. www.tanvald. 11 listopad 2013 Vydává MěÚ Tanvald XXXI. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz 11. 11. 2013 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Vánoční zájezd do Bautzenu Zkuste letos nasát pravou

Více

Tři zlaté z olympijských her mládeže

Tři zlaté z olympijských her mládeže www.tanvald.cz Veselé Velikonoce! 3 Neděle 23. a pondělí 24. března 2008 Prázdniny v březnu Jarní prázdniny (Liberecký kraj) 10. 3. 16. 3. 2008 Velikonoční prázdniny 20. 3. 21. 3. 2008 (Pozor na některé

Více

www.tanvald.cz Tanvald by mohl mít dopravní terminál Městský úřad Tanvald bude 31. 12. uzavřen. Otevírací doba IC Tanvald 31. 12. od 9 do 12 hod.

www.tanvald.cz Tanvald by mohl mít dopravní terminál Městský úřad Tanvald bude 31. 12. uzavřen. Otevírací doba IC Tanvald 31. 12. od 9 do 12 hod. www.tanvald.cz 12 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám za vedení města popřál pokojné a radostné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších. Petr Polák, starosta 6. 12. a 13. 12. 2010 Trhy

Více

Tanvaldské slavnosti tentokrát trochu jinak

Tanvaldské slavnosti tentokrát trochu jinak www.tanvald.cz Pozvánka na zastupitelstvo Zasedání zastupitelstva se uskuteční 9. 9. 2009 od 16 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Tanvald (další se pak v tomto roce budou konat 14. 10. a 9. 12.). Pravidelné

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč 07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč Dne 15. 6. proběhla na broumovském náměstí oslava Dne daňové svobody. Někteří daňoví poplatníci, zdá se, neměli pro samou práci na oslavu tohoto památného

Více

2. koncert THJ. Heroldovo kvarteto a Ivo Kahánek (Foto: A. Bělonožník)

2. koncert THJ. Heroldovo kvarteto a Ivo Kahánek (Foto: A. Bělonožník) 6 červen 2013 Vydává MěÚ Tanvald XXXI. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz Ohlédnutí za 57. ročníkem Tanvaldského hudebního jara 2013 10. 6. 2013 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti.

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ KINEMATOVLAK DORAZIL I DO ROKYTNICE Pohádkový Kinematovlak vyjel na svou trasu v úterý 1. dubna 2008 v 11.00 hodin z Hradce Králové a ve čtvrtek 10.4.2008 dorazil

Více

263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009

263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009 263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009 Zprávy z mimoňského hřebčína Termín, dnes ji snad lze říct, každoroční Mimoňské dostihové poutě, 8 a 9. srpna 2009, se blíží. Dosud před námi, jako

Více

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice aška 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice Akce SOPM duben-červen 2015 www.raskovice.cz Plánované vypínání elektrické

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

7-8. Tanvaldští gymnazisté převzali svá maturitní vysvědčení. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení OA Tanvald

7-8. Tanvaldští gymnazisté převzali svá maturitní vysvědčení. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení OA Tanvald 7-8 červenec/srpen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 14 Kč www.tanvald.cz V pondělí 13. července a 10. srpna 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Přes letní měsíce

Více

roãník 23, ãíslo kvûten 2014 cena 12 Kã

roãník 23, ãíslo kvûten 2014 cena 12 Kã roãník 23, ãíslo kvûten 2014 cena 12 Kã 5 V květnovém čísle: Příspěvkový program Oprava Podstávkového domu Běh Císařským údolím Společnou Cestou Ostrov Života Volejbalové přátelství Příloha: Toulání časem

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO.

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO. Vratislavický 7 8 2011 zpravodaj V tomto čísle naleznete E Čištění Nisy 2011 5 E Z činnosti seniorů 6 E Navštivte knihovnu 9 E Z historie pivovaru 10 E Kulturní centrum 101010 12 E Křížovka 18 E Koupaliště

Více

Humorné snímky bojovaly o ceny

Humorné snímky bojovaly o ceny 11 listopad 2014 www.tanvald.cz 10. 11. 2014 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti radnice se uskuteční ve středu

Více