Sympozium Desná 2014 věnovalo město Desná obnově kulturní památky Protržená přehrada

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.mesto-desna.cz Sympozium Desná 2014 věnovalo město Desná obnově kulturní památky Protržená přehrada"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2014 Veronika Polešovská, 6.A Blíženci Lidé narození v tomto znamení se vyznačují tím, že často a rychle mění svá rozhodnutí. Setkáte-li se s touto rtuťovitou osobností, pečlivě ji studujte, i když budete vyčerpáni jejím sledováním. Většinou je chyba pokoušet se připoutat Blížence k jednomu místu nebo k jedné myšlence. Někdy se vedle vás znenadání objeví a rychle zas zmizí. Dokáže prodat kostky ledu Eskymákovi nebo sny pesimistovi. V hloubi své zvídavé, netrpělivé povahy hledají Blíženci ideál a jejich hlavním problémem je rozpoznat, co to je. Jejich fantazie nezná hranic. Slavné osobnosti narozené ve znamení Blíženců: Artur Conan Doyle, Bob Dylan, Paul Gaugain, John F. Kennedy, Marilyn Monroeová, Françoise Saganová, Rudolph Valentino. Sympozium Desná 2014 věnovalo město Desná obnově kulturní památky Protržená přehrada Na podzim roku 2013 došlo k zahájení realizace plánů na obnově a zviditelnění kulturní památky Protržená přehrada. Projekt byl iniciován starostou Albrechtic a senátorem Parlamentu ČR Jaroslavem Zemanem. Realizací projektu se zabývá pracovní skupina, jejímž členem je také starosta města Desná Jaroslav Kořínek. Program zahrnuje jak úpravu samotného areálu bývalé přehrady, tak i realizaci naučné stezky údolím Bílé a Černé Desné. A právě přímo v areálu přehrady došlo k významné události 22. dubna dostala Protržená přehrada na Bílé Desné zbrusu novou lávku pro pěší. Od úterního rána pracovali v areálu dělníci na instalaci nové bytelné lávky, která nahradila starý úzký přechod přes řeku, který neměl zábradlí, nevyhnuli se na něm ani dva lidé a při zvýšeném průtoku byl často stržen. Nová lávka je dlouhá 870 cm a její šířka je včetně zábradlí 145 cm. To je vysoké klasických 100 cm a je vyrobeno z modřínové dřevní hmoty. Uskutečnila se tak tedy další dílčí etapa renovačních prací pro obnovu této kulturní památky a podporu cestovního ruchu. Jak jsme již informovali, práce mají být dokončeny ke stému výročí katastrofy na Bílé Desné, k níž došlo 18. září Jedná se o společnou iniciativu a spolupráci Lesů ČR, Povodí Labe, CHKO Jizerské hory a obcí Mikroregionu Tanvaldsko. O dalším pokračování renovačních prací na této kulturní památce budeme informovat. Z obsahu: Jizerský pohár 10 Přehrávka žáků ZUŠ 7 Co projednala rada města 2 Muzejní noc 6 Novinky v knihovně 16 Beseda s předškoláčky 6

2 Z rady a zastupitelstva města Co projednala rada města Na svém 7. zasedání kromě jiného schválila ceník za pronájem pozemků v majetku města Desná dle předloženého návrhu. na základě jednání zastupitelstva města dne o vybrání projektového manažera k vyřízení dotačního titulu na víceúčelové vozidlo v rámci 59. výzvy OPŽP schválila společnost FLEXI PROJEKT s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha Smíchov zastoupené projektovým manažerem panem Michalem Římanem a to: Zpracování žádosti dotačního titulu na základě výzvy - Ministerstva životního prostředí Prioritní osy 2, Oblast podpory 1.3 k pořízení víceúčelového vozidla pro město Desná. schválila výzvu k podání nabídky:,,nátěr celoplechové střešní krytiny sedlové střechy objektu čp. 629 Desná II. hasičárna a pověřila p. Jaromíra Žáka zajištěním administrativy s tím spojené. schválila finanční příspěvek na polovinu nákladů (400,- Kč/1 žák) pro 38 budoucích prvňáčků v ZŠ v Desné II schválila uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace na nákup sporáku model SE- 940 A. schválila poskytnout SDH Pustiny jednorázový příspěvek ve výši 2.000,- Kč na pořádání Okrskové soutěže hasičů Desná Kořenov a 2.000,- Kč na zajištění nohejbalového turnaje na Pustinách dne vzala na vědomí návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizovatele územního plánu MěÚ Tanvald při pořizování územního plánu města Desná a doporučujezastupitelstvu města uvedený postup odsouhlasit. vzala na vědomí informaci o navrhovaném postupu opravy "spadlé římsy" na Zdravé mateřské škole v Desné I. Co projednalo zastupitelstvo Na svém 3. zasedání kromě jiného schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, číslo smlouvy ŘSD ČR: 22/ /VB/Mar vztahující se ke stavbě veřejného osvětlení na zastávce Desná-Pustinská. schválilo umístění stavby a zřízení úplatného věcného břemene přes pozemky pč. 505/2 a pč. 394 vše v k.ú. Desná I ve vlastnictví města pro elektrickou přípojku domu čp. 411 ve vlastnictví Desenské teplárenské s.r.o. deleguje v souladu s 84 odst. 2 písmn. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města konaných v roce 2014 následující zástupce: a) Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice pana Jaroslava Kořínka, jako náhradníka Petra Šikolu b) Desenská teplárenská spol. s r.o. Tanvald pana Jaroslava Kořínka, jako náhradníka pana Petra Šikolu. schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, na základě které poskytne město Desná finanční příspěvek na činnost v roce 2014 Tělovýchovné jednotě Desná a pověřuje starostu města jejím podpisem. vzalo na vědomí informaci starosty o stanovisku Ministerstva životního prostředí ČR k zamýšlené výstavbě geotermální elektrárny v Tanvaldě a vyslovuje obavy města Desná z negativních dopadů na kvalitu života obyvatel města plynoucích z případné realizace této investiční akce. Současně zastupitelstvo města zplnomocňuje starostu města tlumočit tyto obavy příslušným orgánům města Tanvald. Pokladní hodiny městského úřadu pondělí úterý zavřeno středa čtvrtek zavřeno pátek Mimo pokladní hodiny Vás obsloužíme v mimořádném případěnebo na základě předchozí domluvy. Vandalové v Desné V našem městě se bohužel opět šíří vandalismus. Těžko říct, co se odehrává v hlavě toho, kdo naprosto bezdůvodně a nesmyslně ničí a poškozuje to, co má sloužit všem. Ale pravdou je, že takové duševní chudáky v Desné máme. Jak jinak nazvat toho, kdo zničí (prokopne) rozvaděč elektřiny ve sportovním areálu, počmárá vulgárními nápisy čekárnu na vlakové zastávce (Riedelova vila) nebo vyrve panenku u lampy veřejného osvětlení?! Situace se řeší ve spolupráci s Policií ČR. Bylo by dobře, kdyby se zapojili i občané, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje a jak vypadá prostředí, v němž žijeme. Prosíme každého, kdo by viděl podobnou činnost provádět, aby to oznámil, ať už na policii, či na MěÚ. Sběrný dvůr Provozní doba 1. dubna 30. listopadu středa hodin sobota 8 12 hodin 1. prosince 31. března středa hodin sobota 9 11 hodin Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČ: , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedelova vila, Krkonošská 120, Desná, tel.: , , , , Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 2. červen Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 06/2014

3 Společenská kronika Gratulace červnovým jubilantům Václav Kunc Petr Blahout Julius Trávník Marie Pechková Adelaida Soldátová Helena Hodbodová František Kuřina Anna Röslerová Svá životní jubilea v červnu oslaví: Zuzana Kerestéšová Marie Breuerová Karel Šourek Emilie Kočová Ladislav Žák Božena Skálová Jana Martínková Amálie Menclová Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci červenci a srpnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou zavolat na tel. č.: matrika. Poděkování Rádi uveřejňujeme ohlasy a reakce čtenářů našich novin. Těší nás, když si lidé všímají toho, co se kolem nás děje. Opakovaně se do redakce dostávají slova chvály na práci manželů Wagnerových, kteří se starají o městský hřbitov. Nejedná se pouze o běžnou údržbu, ale neustále se něco zlepšuje a opravuje. Prostor je uklizený a upravený a je důstojným a klidným místem. Touto cestou tedy tlumočíme poděkování, ke kterému se připojujeme i my. Red Oslava Dne matek Tradiční oslava Dne matek proběhla ve Skláři 18. května, i když tento svátek připadl na 11. května. Důvodem bylo to, že letošní volné májové dny (1. a 8. května) připadly na čtvrtek, takže si mnoho lidí vzalo volno a na prodloužené víkendy odjeli. Proto organizátoři posunuli oslavu o jeden týden, aby mohli připravit program, kde budou účinkovat děti, a aby možnost přijít mělo co nejvíce lidí. V úvodu popřál všem maminkám i babičkám k jejich svátku starosta města Jaroslav Kořínek a pak už následoval program sestavený z vystoupení dětí z mateřské školy z Riedelovy vily a žáků Základní umělecké školy Tanvald. Děti ze školky předvedly pásmo tanečků a písniček a pak nastoupili žáci ZUŠ, mezi nimiž převažovaly děti z Desné. Jejich program se skládal z vystoupení pěveckého sboru, tanečních skupin a ukázek hry na hudební nástroje klavír, flétnu, klarinet. Závěr programu patřil opět starostovi města Jaroslavu Kořínkovi tentokrát ve spolupráci s místostarostou Petrem Šikolou. Společně předali přítomným maminkám a babičkám květiny a popřáli jim jednotlivě k jejich svátku. Tím byl ukončen oficiální program a slovo dostalo hudební duo Jindřich Bakrlík s dcerou Eliškou, kteří se postarali o hudbu při dalším průběhu svátečního nedělního odpoledne. Desenské noviny 06/2014 3

4 Informace z města Zájezd do Senátu Parlamentu ČR 18. června Město Desná pořádá zájezd pro seniory do Senátu Parlamentu ČR a areálu Valdštejnského paláce. termín středa 18. června odjezd v 7:50 z odbočky, v7:55 od Skláře, v 8:00 od hasičské zbrojnice v Desné II návštěva Senátu Parlamentu ČR oběd při zpáteční cestě ve Svijanském Újezdě (zhruba v 15 hod), svačiny s sebou přihlášky na MěÚ v podatelně u Dany Neumannové do 10. června nutno vyplnit přihlášku s číslem OP (vyplní se při závazném přihlášení) cena zájezdu 250,- Kč Závazné přihlášky s platbou se přijímají do naplnění kapacity autobusu! Pozvánka na turnaj v nohejbale Zveme vás na třetí ročník turnaje v nohejbale. Stejně jako loni bude mít svoje družstvo i město Desná. Den konání u hasičské zbrojnice na Pustinách od 8,00 hodin. Zázemí opět poskytnou pustinští hasiči, kteří organizátorům umožní využít nejen plochu hřiště, ale i klubovnu SDH. Přijďte se podívat a fandit. Připraveno je i občerstvení. Za pořadatele Luboš Valenta 4 Desenské noviny 06/2014

5 Informace z města Liberecký kraj zahájí rekonstrukci silnice II/290 Desná Černá Říčka Liberecký kraj letos zahájí rekonstrukci silnice II/290, která tvoří dopravní spojení mezi městem Desná a městy Hejnice, Raspenava a Frýdlant. Počátek úprav silnice II/290 je v místě cca 200 m před křižovatkou se silnicí III/29018 (ze směru od Souše), konec úprav je v křižovatce se silnicí I/10 ve městě Desná. Celková délka rekonstruovaného úseku je přibližně 1,9 km. V popisovaném úseku dojde k rekonstrukci krytu silnice II/290, kde návrh rekonstrukce vychází ze závěrů provedené diagnostiky vozovky. V rámci rekonstrukce dojde zároveň k rekonstrukci všech propustků, provedení prořezu dřevin, seříznutí krajnic, vyčištění a reprofilaci příkopů, včetně případného zatrubnění a odvedení vody do vodotečí. Součástí zakázky je i kompletní obnova vodorovného a svislého dopravního značení. V rámci akce dojde k ztotožnění zádržných systémů s platnými normami, případně k doplnění svodidel a k vyřešení odvodnění celého rekonstruovaného úseku. Veřejná zakázka je financována z Operačního programu Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH Výsledná cena: Na základě otevřeného podlimitního řízení Liberecký kraj obdržel 10 nabídek a rozhodl o nejvhodnější nabídce uchazeče METROSTAV a.s. za nabídkovou cenu ,- Kč bez DPH. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je v červnu letošního roku s délkou realizace šesti měsíců. Liberecký kraj tak podle plánu realizuje další opravu ze své silniční sítě, která má celkovou délku 2096 km. Potěšující pro občany Desné je i první priorita Indikativního seznamu oprav pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje-silnice II/29047 Desná (Údolní ulice), sdělil Marek Pieter, náměstek hejtmana pověřený řízením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky. Celoplošné sekání Veteránem za krtečkem do Jizerských hor Veterán rallye po Jizerských horách, kterou organizuje starosta obce Albrechtice v Jiz. horách, senátor Jaroslav Zeman, proběhne v sobotu 19. července Příjezd do Jiřetína pod Bukovou k Muzeu výroby hraček je plánován kolem 11:00 hodin, kdy proběhne uvítání, občerstvení a prohlídka továrny pro účastníky. Jedná se o poznávací soutěž a jeden mezicíl bude v Desné, kam přijedou odpoledne (zhruba mezi 13. až 15. hodinou). U hasičské zbrojnice Město Desná zahájilo 12. května celoplošné sekání parkových a dalších ploch. Využívá jak vlastní techniky, tak spolupráce s externími firmami. Práce probíhají podle stanoveného harmonogramu. Prosíme o shovívavost občanů, pokud nebudou práce prováděny úplně v souladu s jejich představami, nelze je provádět všude najednou. Děkujeme. v Desné II bude možnost si je prohlédnout (časy jsou zatím pouze orientační). Druhá zastávka bude ve Smržovce na náměstí. Je to I. ročník, zatím tedy nemá tradici, ale organizátoři samozřejmě věří, že si své příznivce najde a tradičním se stane. Počítá se s účastí aut. Hlavním pořadatelem je obec Albrechtice a Muzeum výroby hraček, na organizaci se podílí i město Desná. Sympozium Desná 2014 je minulostí Ve dnech května probíhal XIII. ročník tradičního dřevosochařského svátku Sympozium Desná Podrobnou reportáž přineseme v letním čísle Desenských novin. Nabídka kabelového rozvodu Vážení uživatelé televizního kabelového rozvodu v Desné. Nedávné přeladění kanálů v rámci satelitního operátora Skylink umožňuje rozšíření nabídky v rámci digitální nabídky TKR Desná. Proto bylo dohodnuto s hlavním technikem NEJ TV pobočka Liberec zařazení programů Smíchov TV a Telka TV do multiplexu cz3 na frekvenci 362 MHz. Z původně zařazených programů Óčko TV a Regionální TV v tomto multiplexu bude vytvořen nový již osmý multiplex digitální nabídky. Ing. Zdeněk Förster - technik TKR SBD Špičák. Začátkem června bude v rámci realizace projektu firmy Nej TV veden do Desné I rozvod novým světlovodným kabelem. Zároveň s tím dojde k odstranění starého kabelu. Desenské noviny 06/2014 5

6 Kultura Muzejní noc Portrét Josefa Schindlera, SOkA Jeseník V letošním roce probíhá jubilejní X. ročník Festivalu muzejních nocí. Probíhat bude ve dnech 16. května až 14. června (v Desné 6. června). V roce 2004 se Národní muzeum po vzoru jiných evropských měst ujalo iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí. Jeho organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem. Festival spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí. Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se k němu připojuje stále víc měst a institucí. Festival se tak stal ojedinělou akcí významným kulturním a společenským fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby. Navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 připadá na 18. května. Od čtvrtého ročníku festival oficiálně začíná Národním zahájením, které se uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR v některém z krajů České republiky. Dne 16. května tedy proběhne Národní zahájení Festivalu muzejních nocí. Bude se konat v Baťově institutu ve Zlíně. Na toto zahájení pak naváže Muzejní a galerijní noc ve Zlíně. Během téměř měsíc trvajícího svátku budou následovat muzejní noci v dalších kulturních institucích po celé České republice. Festival vyvrcholí 11. ročníkem Pražské muzejní noci, která se uskuteční v sobotu 14. června a celý Festival muzejních nocí uzavře. V Desné proběhne muzejní noc 6. června a bude věnována lázeňství a především osobnosti Josefa Schindlera, jehož dvousté výročí narození si letos připomínáme. Tento zakladatel vodoléčebných lázní v Desné se narodil 29. července Jeho lázně se staly vyhledávanými a oblíbenými a Desnou ve své době proslavily. Předškoláčci v knihovně Ve středu 14. května navštívily knihovnu děti ze Zdravé MŠ v Desné I. S paní učitelkou Martou Halamovou přišlo 12 budoucích školáčků, aby se seznámili s tím, jak to chodí v knihovně. Vedoucí knihovny Katka Strnadová pro ně připravila zajímavý program, ve kterém děti zábavnou formou seznámila se světem knížek. Program byl doplněn i čtením o písmenkách abecedy. Dětem i paní učitelce se program líbil a určitě nalákal budoucí čtenáře a vzbudil u nich zájem o čtení knížek. Zvonička v centru města V pátek 20. června bude v centru města slavnostně odhalena zvonička, která bude označovat výchozí bod naučné stezky údolím Bílé Desné k Protržené přehradě. Zvonička byla vytvořena Lukášem Rókou v průběhu letošního dřevosochání, které bylo zaměřeno tematicky právě k realizaci projektu obnovy a zviditelnění kulturní památky Protržená přehrada. Lázně Tiefenbach Švýcarský dům postavený knížetem Rohanem (1846), z pozůstalosti Františka Jeníka z Desné Slavnostní odhalení proběhne v 9:30 hodin v parku v centru města. V 11 hodin pak bude slavnostně otevřena nová lávka v areálu Protržené přehrady. 6 Desenské noviny 06/2014

7 Kultura Když není vidět na spoušť To byl námět výstavy fotografií, jejíž vernisáž proběhla v Riedelově vile v úterý 6. května. Sbor dobrovolných fotografů se tentokrát zaměřil na čas mezi západem a východem slunce, takže jejich fotografie mohou charakterizovat synonyma šeré, tmavé, temné, černé, ponuré, tajemné Kdo výstavu viděl, jistě potvrdí, že je opět na co se dívat. Ani tentokrát dobrovolní fotografové nezklamali a drží svou vysoko nastavenou laťku. Přehrávka žáků ZUŠ V pondělí 12. května byla Riedelova vila místem, kde zněly hudební nástroje. Desenské děti, které navštěvují ZUŠ, tu předváděly, co se pod vedením paní učitelky Ivety Rútové a pana učitele Miloslava Šprengra naučily. Bylo velice hezké sledovat výkony nejmenších hudebníčků až po hru těch, kteří už se učí delší dobu a zahrají náročnější skladby. Slyšeli jsme celkem 19 skladeb jak sólových, tak i dua a tria. Na zobcovou flétnu zahráli Michaela Havelková, Michaela Posejpalová, Anežka Indráčková, Adéla Kleinová, Barbora Gebertová, Beata Ptáčníková, Silvie Bilá a Vojtěch Hrubý. Na příčnou flétnu Petra Mikešová, Viktorie Strnadová, Veronika Milotová a Aneta Neumannová. Na klavír Vít Zeman, Aneta Neumannová, Rozálie Strnadová, Michaela Marková a na keyboard Eliška Pavlů. Desenské noviny 06/2014 7

8 Škola Elektroodpad sběrová místa v naší obci V naší reportáži jsme se zaměřili na možnosti zpětného odběru ve školských zařízeních naší obce. Nacházejí se v ní celkem tři školská zařízení. Dvě mateřské školy a jedna základní škola. Sami jsme byli zvědaví, jaké informace se dozvíme, zda vůbec školy recyklování podporují a s jakým ohlasem se setkávají. Třetí rozhovor se uskutečnil v Mateřské škole Desná, která je součástí naší základní školy. Hovořila s námi nejen paní učitelka Šourková, ale také tři šikovné děti Kristýnka Kleinová, Radek Nedvěd a Natálie Nosková. 1) Ne. Ale děti jsou poučeny, poznají např. koš na elektroodpad. 3) Zatím nejsme zapojeni do projektu. 4) Děti a rodiče sbírají kartony, sklo, plasty a třídí papír. zapojila do třídění elektropodpadu. Doufáme, že se nám to podaří! Práci investigativních novinářů si vyzkoušeli žáci 6.A Adrian Svoboda, Natálie Podaná a Matěj Karel MHr Připravili jsme si pro paní učitelky z každé školy 5 stejných otázek. 1)Sbíráte elektroodpad? 2)Pokud ano, jak dlouho? 3)V rámci jakého projektu? 4)Jakým způsobem? 5)Co se nejčastěji sbírá? Jaká je spolupráce rodičů? Jako první jsme vyzpovídali paní učitelku Danu Scheibovou ze Zdravé mateřské školy Desná I. Měli jsme to snadné, protože jsme ji zastihli u nás ve škole, když předškoláci navštívili 1.třídu. 1) Ano. 2) Rok. 3) Projekt Zelená škola. 4) Máme sběrné boxy na chodbě a koše ve třídě. 5) Elektroodpad domácí spotřebiče. Rodiče pomáhají s odvozem a tříděním. Dále sbíráme papír, víčka od petlahví, plast, baterky. Další rozhovor jsme vedli s paní učitelkou Romanou Jůnovou, která má na starosti recyklaci na základní škole. Co říci na závěr? Většina školských zařízení v Desné něco třídí, čímž své žáky učí ekologické výchově. Rezervy ale máme. Cílem v dalším školním roce bude pomoci MŠ v Riedelově vile, aby se Vlastivědný výlet do Prahy Ve středu navštívili žáci 7. ročníku základní školy naše hlavní město. První zastávka byla ve Valdštejnském paláci sídle Senátu, kterým nás provedl senátor Jaroslav Zeman (bývalý žák naší školy). Součástí poznávacího výletu byla také prohlídka Pražského hradu, Karlova mostu či Staroměstského náměstí. Pedagogickým doprovodem byly tři paní učitelky-d.michková, R.Jůnová a M.Hrubá. Hodnocení žáků Spousta z nás byla v Praze poprvé. Cesta jenom tam trvala vlakem tři a půl hodiny, ale o srandu nebyla nouze. Navštívili jsme Senát i katedrálu sv. Víta, který mě překvapil svojí velikostí. Člověk si uvnitř chrámu připadal jako mravenec Martin Zeman, 7.B Jako první jsme navštívili Senát. Seznámili jsme se s panem senátorem Jaroslavem Zemanem, který nám ukázal zasedací místnosti v budově a pak nás pozval na coca-colu.po prohlídce jsme si ještě prohlédli nádhernou zahradu, kde měli bílé pávy Marek Doležal, 7.B Jela jsem metrem poprvé a překvapilo mě, že pod zemí je mnohem víc lidí než venku. Jana Habová, 7.B...Moc se mi líbilo panorama Prahy z Pražského hradu. Smutné bylo vidět žebráky Nikola Komárková, 7.A Viděli jsme hodně krásných památek, určitě se všem výlet moc líbil. Já děkuji učitelkám, že nám připravily krásný den a že s námi vyrazily do Prahy. Praha je krásná! Andrea Rohacká, 7.B 1) Ano. 2) 5 let. 3) Projekt Recyklohraní. 4) Celoročně máme ve škole kontejnery na třídění odpadu, letos se navíc koná jednorázová akce na sběr elektroodpadu. 5) Malé domácí spotřebiče, mobily, hračky, baterie. 8 Desenské noviny 06/2014

9 Informace z Desné Školy Pojizeří se zapojily do moderního experimentu Ve čtvrtek proběhlo v ZŠ a MŠ Desná závěrečné setkání v rámci projektu Moderní experiment ve školách Pojizeří, č. projektu: CZ.1.07/1.1.22/ , který byl realizován od a bude ukončen k Celkové výdaje projektu jsou plánovány ,04 Kč. Žadatelem projektu bylo město Desná, společně společně s pěti partnerskými základními školami z Pojizeří, konkrétně: ZŠ Velké Hamry, ZŠ Vysoké nad Jizerou, ZŠ Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov, ZŠ a MŠ Josefův Důl a ZŠ a MŠ Desná. Zahájení závěrečného setkání se ujal hlavní metodik projektu a zároveň ředitel ZŠ a MŠ Desná Mgr. Stanislav Jirouš, který rovněž celé dopoledne velmi vtipně moderoval. Pan ředitel seznámil Tábor města Desná července 2014 Pondělí až pátek vždy od 7:30 hodin do 15:30 hodin jinak dle dohody Pondělí Dopravní hřiště v Jablonci nad Nisou Muzeum skla nebo procházka kolem přehrady Úterý Výlet na rozhlednu Štěpánka Středa Dopolední tvoření ve sklářské dílničce, odpolední výlet na Souš. Čtvrtek Dopolední vyjížďka na koni v Jiřetíně, ubytování v penzionu Panorama, odpolední. Pátek Dopolední hry u penzionu, koupání, loučení. Celkové náklady na 1 dítě činí 1.850,- Kč Paraplíčko, o.p.s. vybírá 1.200,- Kč na dítě (650,- Kč přispívá město Desná v Jizerských horách) účastníky s průběhem setkání a předal úvodní slovo starostovi města Desná Jaroslavu Kořínkovi, který všem zúčastněným poděkoval za spolupráci v průběhu celého projektu. Dále vystoupila se svou prezentací manažerka aktivity Ing. Radka Loučková Kotasová, ze společnosti REGIOPLAN s.r.o., která shrnula celý průběh projektu včetně stručného popisu klíčových aktivit. Projekt hodnotila kladně, hlavně s ohledem na pozitivní přínos pro jednotlivé základní školy a jejich výuku přírodovědných předmětů. Poté již došlo na praktické ukázky experimentů z jednotlivých ZŠ, ve kterých využívaly měřicí přístroje PASCO jako nedílné součásti celého projektu. Vítězem této soutěže se stala ZŠ Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov, která předvedla chemické měření vznikajícího tepla při Velký Čmeláčí korozi. V minisoutěži o nejlepší kresbu s tématem experimentu, které se zúčastnili žáci prvních stupňů jednotlivých ZŠ, se na prvním místě umístily žačky ZŠ a MŠ Desná. Na závěr setkání vystoupili zástupci vzdělávací společnosti Centrum Moderního Vzdělávání Liberec v osobě pana Petra Dvořáka a dodavatelské společnosti ARTVision spol. s r.o., v osobě pana Radima Koutníka. Oba poděkovali účastníkům projektu a popřáli zdar při využití sad Pasco ve výuce. Celé dopoledne proběhlo v přátelské a uvolněné atmosféře a bylo důstojnou tečkou za celým projektem srpna 2014 tábor 26. července 2. srpna 2014 Týdenní pobyt v penzionu Panorama Ubytování Neděle Výlet na Cimrmanovu rozhlednu Pondělí Dinopark a Zoologická zahrada v Liberci Úterý Výlet po okolí Středa Dopravní hřiště v Jablonci nad Nisou s výšlapem na rozhlednu Černá Studnice Čtvrtek Detoa s dílničkou a lanovkou na Špičák Pátek Harrachov Liščí stezkou k Mumlavským vodopádům Sobota Odpočívací dopoledne ve vyhřívaném bazénu,hry, loučení Paraplíčko, o.p.s. vybírá 3.800,- Kč V ceně 6x denně strava s nápoji, vstupy, doprava, nocleh, hlídání Ing. Petra Vokasová Sklářský tábor Pondělí až pátek vždy od 7:30 hodin do 15:30 hodin jinak dle dohody Pondělí Dopolední přesun do penzionu Panorama, koupání, hry, podvečer společné opékání buřtů s rodiči Úterý Dopolední hry u penzionu, odpoledne malý výlet po okolí Svačina, oběd - rizoto, svačina Středa Dopolední výlet na Desenské vodopády, odpolední tvoření ve sklářské dílničce Extradesk. Čtvrtek Výlet do lučanského útulku Dášeňka Svačina, oběd - pizza, svačina doprava vlak Pátek Dopravní hřiště v Jablonci nad Nisou a výšlap na rozhlednu Královka Snídaně, svačina, oběd a svačina Celkové náklady na 1 dítě činí 1.500,- Kč Paraplíčko, o.p.s. vybírá 1.200,- Kč na dítě (300,- Kč přispívá Extradesk) Desenské noviny 06/2014 9

10 Informace z Desné Jizerský pohár v dešti V sobotu 17. května proběhl již 27. ročník hasičské soutěže O Jizerský pohár a 9. ročník Memoriálu Jana Vedrala. Jedná se o soutěže v požárním útoku. Termín konání soutěže byl stanoven na 17. května, místem konání byl tradičně prostor parkoviště na sídlišti Desná za poštou. V 9:00 proběhlo zahájení a po něm soutěž "Memoriál Jana Vedrala" v kategorii mladší a starší žáci, která je zařazena do Jablonecké ligy mladých hasičů. Po soutěži následovalo vyhlášení vítězů. Ve 12:30 pak odstartoval hlavní program - soutěž "O Jizerský pohár" v kategorii muži a ženy. Ten už ale probíhal za velice nepříjemného počasí. Od rána byla zima, a navíc se připojil déšť. Počasí se neumoudřilo, pršelo celé odpoledne. Soutěž přesto proběhla a vyhlášení vítězů doprovázené dešťovou sprchou brali všichni s humorem. Stejně jako v předchozích letech se soutěže zúčastnili hasiči z Desné u Litomyšle, kteří jako jediní měli zastoupení ve všech soutěžích. Podpořit je tentokrát přijel i starosta obce, pan Josef Jebousek a jeho manželka. Zhlédnout naši soutěž přijeli také hasiči z německého města Malschwitz. Ti letos vystupovali pouze v roli pozorovatelů, ale v budoucnu určitě přijedou i soutěžit. Po celou dobu průběhu obou soutěží byla zajištěna jak hudba, tak i občerstvení a letos nezbytné přístřeší v podobě velkých stanů, kam se mohli schovat vytrvalí fanoušci a příznivci hasičů. To vše v režii členů SDH Desná II. Podle ohlasů se celá akce až na počasí vydařila a upevnila základy další spolupráce jak mezi oběma hasičskými sbory, tak i mezi oběma starosty, a tím i mezí obcí Desná a městem Desná. Výsledky Jizerského poháru Kategorie Ml. žáci Čas 1. Velké hamry 21,05 2. Koberovy 33,96 3. Tanvald - Šumburk B 35,16 4. Desná u Litomyšle 38,34 5. Tanvald - Šumburk A 42,19 6. Lučany B 48,44 7. Příchovice 52,13 8. Smržovka město A 69,44 9. Smržovka město B 110, Zlatá Olešnice N 10. Lučany A N St. žáci 1. Příchovice 18,36 2. Tanvald - Šumburk A Desná u Litomyšle 19,65 4. Lučany 20,11 5. Zlatá Olešnice 20,98 6. Tanvald - Šumburk B 27,66 7. Velké Hamry 29,99 8. Horní Tanvald 33,24 9. Jablonecké Paseky 40, Smržovka město N Muži 1. Maršovice 21,05 2. Desná II 33,96 3. Tanvald - Šumburk 35,16 4. Příchovice 38,34 5. K - Team T. Šumburk 42,19 6. Smržovka střed 48,44 7. Tanvald - Šum. dorost 52,13 8. Smržovka město 69,44 9. Desná u Litomyšle A 110, Desná u Litomyšle B N 11. Velké Hamry N Ženy 1. Smržovka město 25,95 2. Příchovice 27,96 3. Velké Hamry II 30,75 4. Tanvald - Šumburk 32,07 5. Desná u Litomyšle 41,29 6. Velké Hamry N 10 Desenské noviny 06/2014

11 Z kultury Nová expozice v továrně Detoa Rudolf Burkert Tento náš významný sportovec se narodil v Polubném, čp. 700 jako prvorozený syn rodičů Josefa Burkerta a Anny Simunek. Měl ještě bratry Huga a Josefa (ten rovněž závodil) a sestry Elfriedu, Ernu Marii a Helenu Marii. Oženil se s Marii Zappe a měli spolu 3 děti, dcery Ruth a Lieselotte a syna Jürgena. Byl vynikajícím závodníkem v běhu na lyžích, ale největších úspěchů dosáhl ve skoku. Jeho sbírka pohárů a medailí je bohatá. K nejvýznamnějším patří titul mistra světa v severské kombinaci v roce 1927 v Cortině ď Ampezzo a druhé místo ve skocích v Innsbrucku v roce Nejcennější ale byla bronzová medaile na II. ZOH ve skoku na velkém můstku v roce 1928 ve Svatém Mořici. Svými skoky dlouhými 57 a 59,5 m se zařadil za vynikající Nory Alfa Andersena 29. dubna bylo v Jiřetíně pod Bukovou slavnostně otevřeno muzeum našeho prvního držitele medaile ze Zimních olympijských her. Byl jím Rudolf Burkert, který v roce 1928 na II. ZOH ve Svatém Mořici vybojoval bronz ve skocích na lyžích. Expozici tohoto neprávem opomíjeného a téměř zapomenutého medailisty vytvořil majitel továrny Detoa, pan Jaroslav Zeman (starosta Albrechtic a senátor Parlamentu ČR). Rudolf Burkert v továrně na výrobu hraček od konce 2. světové války až do roku 1964 pracoval. Panu Zemanovi se podařilo získat exponáty jednak díky jeho neúnavnému úsilí, jednak díky vstřícnosti Burkertovy rodiny. Výsledkem je stálá expozice, která skutečně stojí za zhlédnutí. Slavnostního otevření muzea se zúčastnili i naši bývalí reprezentanti pocházející z Jizerských hor, držitelé medailí ze Zimních olympijských her: Helena Balatková Šikolová, 3. místo - běh na 5 km Saporo 1972, Gabriela Soukalová Svobodová, 2. místo - štafeta Sarajevo 1984, Pavel Benc, 3. místo štafeta Calgary 1988, Jiří Malec, 3. místo skoky Calgary 1988, Radim Nyč, 3. místo štafeta Calgary 1988, Tomáš Goder, 3. místo skoky Albertville Držitel bronzové medaile z Albertville Tomáš Goder pochází z Desné, absolvoval zdejší základní školu a patří k těm, na něž může být Desná pyšná. a Sigmunda Runda. Stal se tak prvním Československým reprezentantem, který získal medaili na ZOH, a také na dlouhá léta jediným závodníkem, kterému se podařilo prolomit medailovou dominanci severských závodníků. Hájil barvy sportovního klubu Windsbraut Polaun (Nevěsta větru). Nevyhýbal se ani různým krkolomným kouskům. V Orlických horách vzal do náručí svou nevěstu a sjel s ní dopad Hindenburgova můstku. Při jiné akci se mu ale tolik nedařilo, zlomil si nohu, a tím jeho závodní kariéra skončila. Ale snad díky tomu nemusel narukovat do německé armády v 2. světové válce a nebyl také odsunut. Žil v Jiřetíně pod Bukovou, kde pracoval jako vlekař a řidič. Po odchodu do důchodu v roce 1965 se odstěhoval do Spolkové republiky Německo, kde zemřel. O jeho medailích a pohárech se dlouho u nás nevědělo. Poděkování proto patří našemu senátorovi Jaroslavu Zemanovi, kterému se podařilo jeho kolekci vypátrat. Jürgen Burkert, syn Rudolfa, mu je potom daroval pan Zeman otevřel v Jiřetíně v Muzeu výroby hraček stálou expozici s pozůstalostmi tohoto našeho krajana, vynikajícího sportovce, která bude přístupná široké veřejnosti. Stručný životopis sportovce poskytl pan Dietmar Lauer zleva: Tomáš Goder, Gabriela Soukalová - Svobodová, senátor Jaroslav Zeman, Pavel Benc, Helena Balatková - Šikolová, Jiří Malec, Radim Nyč. Desenské noviny 06/

12 Došlo do redakce Josef Pattermann Coupmón Tento muž, ve své době značně proslulý, se narodil 17. května 1852 v jedné z polubenských částí, v Kořenově čp. 6. Pocházel z velmi chudé rodiny a jeho domek byl na spadnutí. Po skončení školní docházky se učil sklářskému řemeslu v Riedelových sklárnách v Polubném. Povinnou vojenskou službu vykonával v letech u c. k. dragounů v Brandýse. Vážný úraz při jízdě na koni, který ho málem stál život, však jeho službu v armádě předčasně ukončil. Po návratu nastoupil do sklárny na Jizerce jako tahač skleněných tyčí. Ale ani tady se mu nedařilo, při této nebezpečné práci přišel o jedno oko. Potom se živil různě, pracoval jako kameník, pokrývač, v lese kácel stromy. Při hledání trvalejšího uplatnění si vzpomněl na svou vojenskou službu, kde byl pomocníkem lékaře regimentu, a při několika pobytech v nemocnici přišel na myšlenku zabývat se léčitelstvím. Hodně potřebných vědomostí získal od své matky, která byla známou bylinkářkou, další znalosti nabyl pečlivým studiem odborné literatury. Mimoto slíbil Panně Marii, která se mu jednou zjevila ve snu, že se bude nadále věnovat službě nemocným a chudým lidem. Od této doby se cítil zvláštním a vyvoleným. Nechal si narůst vous, své dlouhé vlasy splétal do copu, který mu sahal až po pás, začal chodit v ženském oblečení. Proto také získal přízvisko Copatý muž, v německém jizerskohorském nářečí Zoupmon. Pattermann byl velmi zbožný a pravidelně navštěvoval mše svaté. Jeho vzezření ale budilo nevšední pozornost, větší než kázání kněze, proto mu byl vstup do kostelů nakonec zakázán. Pattermann však zůstal své víře věrný. Denně za ranního kuropění v létě i v zimě se chodil modlit k asi 3,5 km vzdálenému Hütterovu kříži pod Štěpánkou. Své nemocné příliš dlouho neprohlížel, nechal si jen podrobně vylíčit potíže, které je sužovaly. Odešel do komůrky, odkud po chvíli přinesl různé lektvary, bylinky nebo mastičky. Přestože pomohl mnoha lidem, byl nějaký čas vězněn za šarlatánství. Nenechal se však odradit a se svojí užitečnou činností neskončil. Za své léčení nechtěl v žádném případě peníze, žil jen z dobrovolných příspěvků, a proto také nikdy nezbohatl. Jeho dům byl plný kuriózních předmětů, lahví, skleniček a krabic všech možných velikostí, na stěnách visela řada tikajících hodin a spousta svatých obrázků. Chytal a také vykupoval zmije, které potom před svým domem sušil. Tuto službu nemocným a chudým vykonával až do svého vysokého věku, dožil se úctyhodných 84 let. Zemřel osamocen 15. prosince 1936, ale na jeho poslední cestě na hornopolubenský hřbitov jej doprovázely davy lidí. O pomníček Josefa Pattermanna na hřbitově v Horním Polubném pečuji více než 30 let, ale tentokrát bylo již potřeba provést větší opravu. Vzal jsem ho proto domů, vyměnil jsem hlavní nosný trámek, provedl nové nátěry a opravil stříšku. Na své místo jsem ho vrátil 4. července Hlavní informace jsem čerpal a z němčiny přeložil z článků Wernera Schinko a Klause Dietera Körbera. Dietmar Lauer Desná V souvislosti s tradiční desenskou soutěží hasičů Jizerským pohárem a účastí družstev ze stejnojmenné obce u Litomyšle (Desná, okres Svitavy) se nabízí otázka, kolik Desných vlastně v naší republice je. Odpověď je možná poněkud překvapující: toto jméno nese pouze naše město a malá obec u Litomyšle. Pokud bychom hledali řeky nesoucí toto jméno, najdeme o jednu víc: Desná přítok Moravy, Desná přítok Kamenice a Desná přítok Loučné. Jedná se vesměs o levostranné přítoky jmenovaných řek. Přitom dlouholetý kronikář našeho města, pan Ladislav Žák, který se zabýval problematikou vzniku názvu Desná, uvádí, že dle pozdějších výsledků bádání je slovo Desná staroslověnského původu vyskytující se u více řek a znamená vždy pravý přítok hlavní řeky. Vysvětlení tohoto zdánlivého rozporu je prosté. Tehdy kdysi dávno se přítoky označovaly proti proudu řeky, odkud osadníci pronikali do nových území. Z tohoto pohledu je tedy naše Desná pravým přítokem Kamenice, do níž se vlévá v Tanvaldě. Podle současných platných pravidel označování po proudu řeky je levým přítokem. Žádná záhada v tom tedy není. Pro zajímavost lze uvést některé jiné úvahy např. odvozování názvu od středoněmeckého diesen (= zněti, kouřiti), hledání souvislosti s českými slovy děsný nebo těsný nebo odvozování od staročeského dešó (=dešťová voda) Miroslav Nevrlý uvádí, že název řeky Czarna Desná se objevuje v hraničních zápisech již po roce 1577, a jméno je tedy českého původu. DNy 12 Desenské noviny 06/2014

13 Okénko zajímavostí Co to znamená, když se řekne Pandořina skříňka Osobnosti se vztahem k Desné Petr KOPAL Funkční období byla prodloužena autobusová linka Tanvald Světlá Pustiny Desná. Přibyly další zastávky, linka byla dlouhá 5 kilometrů byl otevřen Dům služeb. Vybudován byl na místě bývalého obytného domu č. p. 398 (byl známý pod jménem Götshaus), ve kterém dříve bydleli vedoucí úředníci firmy Riedel a později zaměstnanci n. p. Jablonecké sklárny. Stavba Domu služeb trvala více než dva a půl roku. V objektu byly umístěny prodejny masa a uzenin, domácích potřeb, elektrospotřebičů a obuvi a provozovny holičství a kadeřnictví. Polovinu přízemí zabíral poštovní úřad novým velitelem požárníků v Desné byl jmenován pan Josef Jirouš, který v této funkci nahradil pana Oldřicha Valentu (funkce byl zproštěn na vlastní žádost) Desenské noviny 06/ navštívilo desenskou základní školu 40 japonských pedagogů (mezi nimi pouze 5 žen). Jednalo se o soukromý tematický studijní zájezd japonských učitelů, jejichž cílem bylo studovat prvky nové československé školské soustavy, která byla svým pojetím blízká japonské. Zápis z této návštěvy je i ve školní kronice byla otevřena nová Perlovka moderní provoz na výrobu rokajlu. Otevíral ji generální ředitel koncernu Jablonecká bižuterie Miroslav Padrta spolu s místopředsedou vlády ČSR Ing. Stanislavem Rázlem u příležitosti 70. výročí protržení přehrady byla špatně čitelná deska na památném balvanu nahrazena černou skleněnou deskou, kterou navrhl a zhotovil místní sklářský výtvarník Jaroslav Melich. Ta ale neodolala vandalům, a tak byla nahrazena kopií z tmavošedého mramoru byly vyhlášeny výsledky soutěže národních výborů za rok 1986 Desná obsadila 2. místo byla otevřena nová prodejna drogerie a papíru. Byla v prostorách bývalé prodejny obuvi v Desné II vedle Domu služeb. - proběhl 8. ročník běhu Přes desenské kopce se startem u Riedelovy hrobky, připraveno bylo 10 tratí, účastnilo se 187 závodníků ledna začaly jezdit nové lokomotivy (dieselelektrické lokomotivy řady 743 o výkonu 800KW). Tím skončila éra lokomotiv s ozubnicovým tažným kolem, které tu jezdily od roku března byl instalován nový TV převaděč u Sokolské boudy - skončilo vydávání Desenského zpravodaje jako přílohy informačního zpravodaje Jabloneckých skláren s názvem Sklář. Podle antických bájí nepřišel člověk na svět z vůle bohů. Zasloužil se o to potomek rodu Titánů Prométheus. Bloudil po zemi sám, bylo mu smutno, proto vytvořil sochu z hlíny a dešťové vody. Pallas Athéna jí vdechla život, a tak poslal Prométheus na zem první lidi. Naučil je číst a psát, sít a orat, dělat různá řemesla. Dokonce pro ně ukradl z božského Olympu oheň. Lidé si začali připadat rovni bohům a zpychli. To Zeus nechtěl trpět. Na jeho přání zhotovil bůh Héfaistos krásnou pannu, Pallas Athéna jí dala nádherné šaty, Afrodita přitažlivé kouzlo, Hermés řeč a milý hlas. Zeus jí věnoval zlatou skříňku a také jí dal jméno Pandóra (= všemi obdarovaná). Nechal ji odvést k Prométheovu bratrovi Epimétheovi. Ten ji přijal do domu, i když ho Prométheus varoval. Netušil nic zlého a chtěl vědět, co mu bohové posílají ve zlaté schránce, kterou Pandóra přinesla. Ani on, ani Pandóra netušili, že bohové do skříňky odložili věci, kterých se chtěli zbavit nemoci, bolesti, bídu a všemožná zla. Pandóra se polekala a rychle víko zavřela. Nevěděla, že úplně na dně zůstala naděje, kterou nemoci a strasti zatlačily až na dno. Mezi lidi tedy přišlo to špatné bída, těžké myšlenky, nemoci, bolesti. Jen naděje bylo mezi lidmi málo, protože zůstala téměř celá uzavřena ve skříňce, když ji Pandóra rychle zavřela. Každý z nás má svou Pandořinu skříňku. Je lepší ji neotvírat, ale když už ji otevřeme, nesmíme přiklopit příliš rychle víko. Musíme pustit ven i naději. Bez ní se žít nedá. Ne nadarmo se přece říká, že naděje umírá poslední. Jenom nesmí být zavřená v žádné schránce, i kdyby byla ze zlata. DNy 13

14 Z kultury Nově vznikající síť ekomuzeí v Jizerských horách Na jaře letošního roku byla započata realizace společného česko-polského projetku Ekomuzeum Izerska Wieś-Jizerská ves. Autorem této myšlenky je Polák Adam Spolnik. Partnerem z české strany se stala Obecně prospěšná společnost Jizerky pro Vás, sídlící v Kořenově a provozující zdejší infocentrum. Co je cílem této aktivity? Vytipovat a společně propagovat síť ekomuzeí na obou stranách hranice, seznámit návštěvníky s kulturním a historickým dědictvím našeho regionu a nabídnout ucelené informace pro zájemce ať už místní či turisty. Z tohoto důvodu vznikly společné webové stránky jejichž součástí jsou jednotlivá ekomuzea a informace o nich včetně fotografií. Z polské strany se zapojila i skupina polských průvodců, zastřešených Cechem průvodců sudetských, kteří nabídnou síť ekomuzeí pro turistické zájezdy. Z obou stran hranice se do projektu přihlásilo 36 subjektů, z české strany jich je prozatím 15: z jižní strany Jizerek - Muzeum ozubnicové dráhy Kořenov, Muzeum Jizerských hor Jizerka, Maják a muzeum Járy Cimrmana Příchovice, Muzeum energie Velké Hamry, Kittelovo muzeum Krásná, Muzeum výroby hraček Detoa, farma Filoun, Výletní areál Pěnčín, Muzeum historie Smržovka, Muzeum Riedlova vila, Extradesk Desná a ze severní strany hor Žijící skanzen Jindřichovice pod Smrkem, Muzeum v podstávkovém domě Raspenava, Ekocentrum Oldřichov v Hájích a Dvůr Hlaváč Černousy. A na závěr malá definice pro hloubavé, co je vlastně ekomuzeum: Ekomuzeologie se snaží muzejními prostředky zachytit dokumentaci přírody a společnosti na určitém teritoriu za přímé účasti komunity. Zahrnuje historický, památkový i přírodovědecký aspekt. Tolik v krátkosti z wikipedie. Odborně definovala pojem ekomuzeum Mezinárodní rada ekomuzeí ICOM v roce 1978: Ekomuzeum je instituce, která řídí, studuje a těží z vědeckých, vzdělávacích a obecně řečeno z kulturních prostředků kompletního dědictví daného společenství, včetně veškerého přírodního a kulturního prostředí. Ekomuzeum je nositelem pro veřejnou účast na plánování společenství a vývoje. V podstatě ekomuzeum užívá řeč artefaktu, realitu každodenního života a konkrétní situace k tomu, aby dosáhlo požadovaných změn. Nabídka letních táborů s volnými místy - DDM Vikýř Výtvarný příměstský tábor Pro děti od 5 let, cena 1 250,- Kč, MODELÁŘSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Pro děti od 7 let, cena 1 500,- Kč, Příměstský tábor pro hadicapované Pro jedince od 7 let, cena 1 250,- Kč, Hudební a taneční pobytový tábor Pobytový tábor pro všechny zájemce od 6 let o tanec street dance a hry na kytaru, na klávesy, cena 3 800,- Kč, Příměstský tábor u koní Pro děti od 7 let, cena 1 800,- Kč, Více na: DDM Tanvald příměstský tábor Toulavé boty 2014 Pondělí Rozhledna Císařský kámen Úterý 1.7. Jičín Valdická brána a Rumcajsova Středa 2.7. Zámek Mnichovo Hradiště Čtvrtek 3.7. Rozhledna Štěpánka. Pátek 4.7. Bozkovské jeskyně. Pondělí 7.7. Rozhledna Liberecká výšina Úterý 8.7. Hrad Valdštejn Středa 9.7 Potoční mlýn Drnčák. Čtvrtek Šťastná země v Radvánovicích. Přihlášky - přijímáme pouze s platbou v DDMv Tanvaldě ( tel.č ), nejpozději do Příměstské tábory v Majáku Svět pod hladinou Výprava za dinosaury Pojďte s námi do pohádky Indiánskou stezkou Máme rádi zvířata Základní cena ( hod.) jednoho týdne bude max ,- Kč + obědy (stále probíhají dotační řízení pro snížení ceny). Vhodné pro děti ve věku 3-12 let. Upozorňujeme na možnost rozšířeného hlídání od 6.00 do hod. Pro školáky plánujeme navíc poslední týden prázdnin s EKOLOGICKÝM zaměřením, každý den v terénu, bez obědů (svačiny s sebou), cena 750,- Kč. Upřesnění naleznete na webu centra. 14 Desenské noviny 06/2014

15 Inzerce Zajímáte se o historii? Rádi cestujete a poznáváte nové lidi a nová místa? Chcete, aby se Vaše dítě zlepšilo v angličtině? Hledáte způsob, jak mu učení zpestřit? pojeďte s námi! Zájezd do Anglie se SŠK při ZŠ Desná, určený žákům školy, jejich příbuzným a známým i žákům a studentům jiných škol. 6 dnů plných zážitků a radosti z poznání taky trochu angličtiny L o n d ý n B u c k i n g h a m s k ý p a l á c, K a t e d r á l a s v a t é h o P a v l a, T o w e r, T e m ž e, T r a f a l g a r s k é n á m ě s t í U n i v e r z i t n í m ě s t a C a n t e r b u r y, O x f o r d S t r a t f o r d, S t o n e h a n g e Program zájezdu a termín bude upřesněn (podle počtu a zájmu účastníků) v září. P ř e d p o k l á d a n á c e n a K č z a h r n u j e kompletní dopravu trajekt nebo tunel 3x nocleh v rodinách s polopenzí služby průvodce informační materiály a mapky cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK Cena nezahrnuje vstupné do objektů, bude potřeba kapesné asi 70 euro. Každý účastník si zajišťuje jídlo na cestě. Termín: duben 2015 Program zájezdu bude upřesněn do konce října Cena zájezdu je splatná ve 3 splátkách. Záloha 500 Kč zároveň s přihláškou, další splátka ve výši Kč je splatná do , doplatek do (výše doplatku bude upřesněna v září). Informace: Odvoz a likvidace fekálií Štěpkování větví Mulčování trávy tel.: advokátní kancelář v Desné Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody, byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné, rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních řízeních. Pracovní doba po tel. dohodě. JUDr. Břetislav Kunc tel.: , , Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům) ŠSK při ZŠ Desná pořádá letní tábor pro děti od 5 do 15 let V Borečově u Mladé Boleslavi Chceš zažít dobrodružství? Víš, jak se spí v podsadovém stanu? Chceš se naučit kouzla? Chceš poznat nové kamarády? to vše na Tebe čeká v Borečově! Cena: Kč Stravování 5x denně, celý den je k dispozici pití. Možnost placení fakturou, na požádání vystavíme. Přihlášky: Romana Jůnová, ZŠ Desná. Další informace: Desenské noviny 06/

16 Informace z knihovny Ta druhá zapisovatelka Suzanne Rindell Černá groteska plná gagů a vybraného humoru vypráví o čtyřicetiletém hypochondrovi s přezdívkou Dravec. Přišel už o ženu, o přítelkyni, o kariéru a přesto se stále bojí především o své zdraví. Na pražské periferii si pořád dokola přehrává svůj zpackaný život. Defilují před ním postavy, které potkal. S každou sehraje podivnou frašku. Jeho největší ctižádostí je sepsat drama pro Národní divadlo a stát se slavným. Nakonec se mu dostane vnuknutí, aby zkusil žít znovu a jinak. Vyslyší svůj vnitřní hlas a lidé kolem něj se začnou divit. Dravec najednou vzlétne. Pokud máte rádi Šimka a Grossmanna nebo Woddyho Allena, pak jste otevřeli tu správnou knihu! Červenka Jo Nesbø Máme doma gorilu Jan Vodňanský Rose Bakerová pečetí lidské osudy - stisknutím několika kláves psacího stroje může poslat člověka třeba na doživotí do vězení. V pozici stenotypistky na policejní stanici v New York City je Rose něco jako velekněžka. Přiznání jsou jejím denním chlebem. Jenže se píše rok 1923, a tak přestože musí běžně vyslechnout i ty nejdrastičtější detaily přestřelek, rvaček na nože a vražd, sotva vyjde z výslechové místnosti, je zase jen příslušnicí slabšího pohlaví, která se hodí nanejvýš na zakládání spisů a vaření kávy. Venku přitom naplno propuká nová éra a není divu, že se v prostředí New Yorku cítí Rose zmatená. Pryč jsou viktoriánské představy o tom, co je přijatelné. Ženy všude kolem ní si nechávají stříhat vlasy nakrátko, kouří, chodí do barů. Jenže prudérní Rose uvízla kdesi v blednoucím světle dob dávno minulých, a tak hledá zkušeného průvodce životem, který jí v dětství scházel. Hypochondr z periferie Jiří Syrovátka Píše se rok V zákopech u Leningradu na východní frontě bojuje jednotka norských vojáků v německých uniformách za věc, v niž věří: za svobodné Norsko. Vojáci pocházejí ze všech společenských vrstev, nesdílejí politické názory ani důvody své účasti v bojích. Nejodvážnější z nich, Daniel Gudeson, je zastřelen a jeho tělo je uloženo do masového hrobu. Po jisté době se však v jednom vídeňském lazaretu objeví zraněný voják, který o sobě tvrdí, že je Daniel Gudeson. Muž se zamiluje do ošetřovatelky Heleny. Když vojáka povolá wehrmacht na jistou smrt na jihovýchodní frontu, naplánují si milenci společný útěk Stavitelé mostů Jan Guillou Román Stavitelé mostů, první díl Guillouovy nejrozsáhlejší románové série Velké století, je mezikontinentálním a nadčasovým příběhem o bratrství, lásce a poslání. Jeho hrdinové musí čelit krutým vánicím v západním Norsku i vedru a zákeřným epidemiím v Německé východní Africe. Ale je to rovněž studie o lidstvu a století, které z nás udělaly ty, kým jsme. Znáte pohádku o vystudované princezně a o knihomůlcích, hodných skřítcích, kteří za pana Vodňanského napsali pohádku? Dárková knížka Máme doma gorilu shrnuje to nejlepší z autorovy tvorby. Kdo ještě číst neumí, může si v knize prohlížet obrázky Aloise Mikulky, kromě toho zazpívat a dorýmovat podle obrázků. V knize je přiložené CD s názvem Dejte mi pastelku, nakreslím pejska. Přízrak na stadionu Thomas Brezina Chobotnice si dopřála malý spokojený úsměv. Brzy dosáhne svého cíle. Až bude čin dokonán, krycí jméno zmizí a o něm už nepadne nikde ani zmínka. Plán se zdál být dokonalý.chobotnice pocítila napětí. Něco na způsob trémy, kterou mívá herec, než vstoupí na pódium. 16 Desenské noviny 06/2014

17 Informace Nostalgické jízdy na zubačce plán. na rok 2014 sobota Zahájení sezóny na Zubačce, Den dětí, doprovodný program v Kořenově sobota Den Zubačky, slet Singrovek neděle let trati Jablonec n. N. Tanvald a Smržovka Josefův Důl sobota Den železnice na Dolním Slezsku, jízdy parní lokomotivy, polská kuchyně sobota Den Norska na Zubačce, výstava železničních modelů sobota Borůvková sobota na Zubačce, doprovodný program v Kořenově sobota Bramborové ukončení sezóny na Zubačce s Krakonošem KINO ALFA V DESNÉ facebook: kinoklubalfa **************************** č e rv e n **************************** Každý pátek diskotéka od 22:00 hodin, otevřeno od 20:00 hodin Avizované soboty hrajeme tak trochu jinak Placené hlídání dětí Sazba za hlídání na jedno dítě je 50,- Kč za každou započatou hodinu. Podrobné podmínky pro hlídání dětí budou k dispozici přímo v MDC Maják Tato služba se musí předem objednat přímo v MDC Maják nebo na tel: Informace z kulturního střediska Kulturní a informační středisko Riedelova vila v Desné rozesílá formou mailů informace o kulturním, sportovním a společenském dění v našem městě a jeho okolí. Máte-li o tyto informace zájem, zašlete, prosím, svoji mailovou adresu na HYPERLINK "mailto:desenske. seznam.cz a budete zařazeni do naší databáze. KIS Desenské noviny 06/

18 Co se děje u sousedů Tisková zpráva Radia Contact Liberec Roadshow Radia Contact s Markem Ztraceným Radio Contact pro Vás připravilo další, už druhou Roadshow s českými a slovenskými hudebními hvězdami. I k Vám na náměstí přijede žluté Tykadlo RCL. Osobně jste se už letos mohli potkat s Miro Žbirkou. Vloni přímo za Vámi byla Debbi. Letos Vám Radio Contact přiveze úspěšného českého zpěváka Marka Ztraceného! Už v pondělí 16. června zastaví Tykadlo s Roadshow RCL během odpoledne na náměstích v Turnově, Železném Brodu, Tanvaldu a Jablonci nad Nisou. Přijďte si pro autogram, popovídat si a nebo se vyfotit s hudební hvězdou Markem Ztraceným! Během léta po našem kraji čekejte i další hudební osobnosti jako jsou Olga Lounová nebo Divokej Bill! Více informací se dozvíte z vysílání Radia Contact, na webu nebo na facebooku. Jablonec nad Nisou 2O14 sobota hodin SKP Maják pořádá ve svém sportovním areálu SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN S MAJÁKEM Sportovní disciplíny (střelnice, šipky, šplhání, skákání, ping pong), bohatý doprovodný program (přehlídka současné policejní techniky, historické policejní techniky, prohlídka hasičské současné techniky atd.). neděle hodin start u Rybářské bašty MC Jablíčko pořádá POHÁDKOVÁ PŘEHRADA Pochod za pohádkovými postavami kolem druhé přehrady až na Tajvan, kde bude kulturní program, dílničky a občerstvení, vstupné 10,--/osoba, v maskách je vstup zdarma. Přijďte se podívat do libereckého rozhlasu, odkud pro vás denně vysíláme! V neděli 8. června se otevře Český rozhlas Sever v liberecké redakci, a to od hodiny. Uvidíte, jak se dělá rádio. Ukážeme vám, jak se vysílá, popovídáte s oblíbenými moderátory a se zprávařkami. Od 13. hodin (8. června) vás srdečně zveme na Den Českého rozhlasu Sever do libereckých Lidových sadů, kde proběhne pohodové odpoledne s Gody festivalem. Vystoupí např. Jaroslav Samson Lenk nebo jablonecká kapela Berušky. Vstup je zdarma a vezměte celou rodinu. Připraven je bohatý doprovodný program (poníci, indiáni, opékání buřtíků, country tance), uvidíte přenosový vůz rozhlasu a živé vysílání ze zahrady. Přijďte se podívat a prožít hezké odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Akci moderuje Iveta Kalátová a Zbyšek Sadílek. Najdete nás v Liberci, v Zeleném údolí, Modrá ulice 1048, Liberec 6. Tak na viděnou nebo na slyšenou na našich rozhlasových vlnách. Těšíme se i ve Frýdlantu v Čechách 21. června při příležitosti Frýdlantského Millénia na viděnou na náměstí. 91,3 FM Liberec a okolí, 102,3 FM Jablonecko, 107,9 FM Smržovka, Desná, Harrachov, 97,4 FM Frýdlantsko a 88, 8FM Novoborsko a okolí. na závěr zajímavý tip Pokud vás zajímá problematika práce při mateřské a rodičovské dovolené, přijďte v čase 9-14h na Krajský úřad Libereckého kraje. Čeká vás bohatý program, řešit se bude problematika podpory pracovního života při mateřské a rodičovské dovolené, uvidíte prezentaci nominovaných v soutěži Pán/ Paní svého času a vyhlášení výsledků soutěže. Hlasujte a ovlivněte výsledky hlasování Pán/Paní svého času a výsledky soutěže se dozvíte na konferenci. Hlasování probíhá online na stránkách Centra Kašpar, kde budou vyvěšeny videomedailonky a textové medailonky jednotlivých nominovaných. středa hodin Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí pořádá na Mírovém náměstí DEN ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH Zábavný program pro zdravotně postižené děti + soutěže. Vystoupí Ondřej Ruml, moderuje Tereza Kostková. pátek hodin Sundisk pořádá v Klubu Na Rampě STÁRPLEJ 2014 FINÁLE Finále VII. ročníku soutěžního festivalu regionálních kapel. sobota OV biatlon pořádá v biatlonovém areálu Břízky MČR V BIATLONU NA HORSKÝCH KOLECH s účastí olympijských medailistů ze ZOH Soči 2014 Mistrovství ČR (start v 10,00), závod pro veřejnost (start v 13,00) a závod pro děti (start v 15,30). sobota TJ KČT Tatran Jablonec n.n. pořádá ROZHLEDNY JABLONECKA 33. ročník turistického pochodu. Start od 5,30hodin do 9 hodin u DDM Vikýř, cíl do 22 hodin. 18 Desenské noviny 06/2014

19 Co se děje u sousedů Eurocentrum Jablonec nad Nisou /čtvrtek/ 21 hodin, Letní scéna DIVADLO F. X. ŠALDY OPEN AIR 2014 MICKEY MOUSE JE MRTVÝ CELA Jedinečné uvedení dvou autorských představení mladých herců libereckého divadla. V případě nepřízně počasí se akce uskuteční ve Velkém sále /sobota/ 17 hodin VÝROČNÍ KONCERT IUVENTUS, GAUDE! Účinkují: Liberi, gaudete!, Amici, gaudete!, Iuventus, gaudete!, Nona Karapetyan klavír, hostující sbor: Akcent Liberec, sbormistryně Helena Krasnická Pořádá ZUŠ Jablonec n.n. a SRPDŠ při ZUŠ Jablonec n. N. Akce probíhá za finanční podpory statutárního města v rámci projektu Jablonec n. N /pondělí/ 17 hodin MAŽOREŤÁCKÉ SHOW ročník komponovaného pořadu mažoretek Jablonecká jablíčka Pořádá DDM Vikýř /pátek/ 18 hodin ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ TANEČNÍ ŠKOLY DAM Pohádka O čtyřech věžích Pořádá taneční škola DaM /úterý/ 20 hodin, Letní scéna DIVADLO F. X. ŠALDY OPEN AIR 2014 REVIZOR V případě nepřízně počasí se akce uskuteční ve Velkém sále. Gogolova stále aktuální satirická komedie (pondělí sobota) LÉTO TANČÍ Letní dílna pohybu, rytmu a tance Přihlášky a informace na Pořádá Spolek jabloneckých dam a pánů.cz Výstavy: Do (pondělí pátek) 8 18 hodin, foyer OBSCURA / FOTOGRAFIE Liberecký fotoklub představí svá poslední témata Kino Jas Járy Cimrmana 3D Cinema Dolby Stereo ST 19 hodin Bony a klid 2 Nová česká komedie Víta Olmera. V hlavních rolích Roman Skamene, Jan Potměšil, Veronika Jeníková a Jakub Prachař PÁ 17 hodin Hurá do pravěku! Americký animovaný rodinný film PÁ 19 hodin Zakázané uvolnění Nová česká komedie Jana Hřebejka ST 19 hodin Ranhojič Německý výpravný historický velkofim z období 11. století. 13. a PÁ-SO 17 hodin Zloba - Královna černé magie 3D Americký rodinný fantasy film 13. a PÁ-SO 19 hodin Zakázané uvolnění ST 19 hodin Grace, kněžna monacká Francouzský koprodukční životopisný film. V hlavních rolích Nicole Kidman a Tim Roth. 20. a PÁ-SO 17 hodin Jak vycvičit draka 2. 3D Americký animovaný rodinný film. 20. a PÁ-SO 19 hodin. Všiváci Nový český film ST 19 hodin Na hraně zítřka 3D 27. a PÁ-SO 17 hodin Jak vycvičit draka 2. 3D PÁ 19 hodin Transformers : Zánik 3D Americký akční sci-fi film. V hlavní roli Mark Wahlberg. České znění SO 19 hodin Grace, kněžna monacká MDC Maják CESTA LESEM POHÁDEK Kemp, start v 9:00-11:30 hodin! v hod. dentální hygiena s MUDr. Havlíčkovou, přihlášky do na tel či od hod. Nocujeme v Majáku aneb rozlučka s nejstaršími MAXÍK stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou Akreditováno MŠMT ČR č.j / Kontakt: Bc. Lenka Kořínková, speciální pedagog, tel. 602/411462, Cena individuálního kurzu je 600,- Kč/ dítě, skupinového (3 děti + 3 rodiče) je 200,-Kč/dítě, sociálně slabé rodiny evidované v hm.nouzi zdarma. Nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. tel.: Informace týkající se veřejného internetu: Městská knihovna Riedelova vila Veřejný internet je na 30 min. denně ZDARMA.Za každých dalších započatých 30 min. platba 15,-Kč. Desenské noviny 06/

20 Kulturní a informační středisko RV Program na červen Pátek 6. června Riedelova vila od 17 hodin Muzejní noc,odhalení pamětní desky Josefa Schindlera, večerní program v Riedelově vile a Riedelově hrobce Středa 18. června ZÁJEZD DO DIVADLA F. X. ŠALDY V LIBERCI Odjezd v hod. z Desné Opereta Polská krev - O. Nedbal Pro členy Klubu přátel umění. Středa 18. června Zájezd do Senátu Parlamentu ČR a areálu Valdštejnského paláce. Pro zájemce z Desné. Čtvrtek 19. června Riedelova vila Pasování prvňáčků na čtenáře a šerpování předškoláčků na školáky Pátek 20. června Park v centru Desné v 9.30 hodin Slavostní odhalení zvoničky v rámci projektu Protržená přehrada Sobota 21. června Zahrada Riedelovy vily od 18 hodin Jarní muzicírování Sboru dobrovolných muzikantů s pohárkem vína Úterý 24. června Riedelova vila v hodin Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků II. stupně ZŠ Desná. Táhnem za jeden provaz Projekt podpořený z grantu fondu Libereckého kraje je součástí školního preventivního programu. Připravujeme na léto Výstava v Riedelově vile Táhneme za jeden provaz Prezentace výtvarných prací žáků II. stupně ZŠ Desná a fotografií z jednotlivých akcí Sobota 19. července Veteránem za krtečkem Veterán rallye po Jizerských horách Hlavní pořadatel - obec Albrechtice v Jiz. horách a Muzeum výroby hračejeden mezicíl v desné Čtvrtek 21. srpna Pietní setkání u pomníčku obětí invaze okupačních vojsk v roce 1968 KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO RIEDELOVA VILA DESNÁ pořádá TRADIČNÍ TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ KULTURNÍ DŮM SKLÁŘ DESNÁ od 12. září 2014 Cena za kurz 1700 Kč/osoba WALTZ MAZURKA * * TANGO SAMBA * * CHA-CHA POLKA * * VALČÍK QUICKSTEP * * SALSA SLOWROCK * * BLUES JIVE * ROCK N ROLL CELKEM 14 LEKCÍ 10x vyučovací lekce, 1x discolekce, 2x prodloužená a slavnostní věneček Vyučující: profesionální učitel tance Josef Svoboda Lenka Petrová tel: Přihlášky Informace: tel: , TANEČNÍ LEKCE PRO POKROČILÉ Cena 2700 Kč/pár Kurz otevřeme podle počtu zájemců. Program Kulturního a informačního střediska Riedelova vila v Desné Kulturní a informační středisko Krkonošská 120, Desná tel.: , Úterý hodin Čtvrtek hodin Sobota hodin Knihovna tel.: , Pondělí , hodin Úterý , hodin Čtvrtek , hodin Desenské noviny redakce tel.: , , DN na webu: Příspěvky do DN můžete odevzdávat: Osobně v redakci Desenských novin se sídlem v KIS Riedelova vila (Krkonošská 120), nebo v podatelně MěÚ Desná (Krkonošská 318). Zasílat elektronicky na adresu: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka letního dvojčísla je ve čtvrtek 15. června do 12 hodin. Později zaslané příspěvky budou uveřejněny v zářijovém čísle. 20 Desenské noviny 06/2014

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

itinerář VeterÁn show huť 2015 www.veteranshowhut.cz Účastník akce Startovní číslo Počet bodů SDH Huť ve spolupráci s OU Pěnčín předává

itinerář VeterÁn show huť 2015 www.veteranshowhut.cz Účastník akce Startovní číslo Počet bodů SDH Huť ve spolupráci s OU Pěnčín předává SDH Huť ve spolupráci s OU Pěnčín předává itinerář účastníkovi akce VeterÁn show huť 2015 Obec Pěnčín Účastník akce Startovní číslo Počet bodů 1 Sponzoři a partneři akce supšs Farma Dolenec Jako od Babičky

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne Obec Heřmanice Heřmanice 2, 464 01 Frýdlant Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2015 Přítomní členové OZ: Vladimír Stříbrný, Iva Andrová, Taťána Maršounová, Roman Šimek, Karel Štěpán,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Důvodová zpráva Statutární město Jablonec nad Nisou pravidelně podporuje činnost subjektů z oblasti sportu, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví prostřednictvím dotací z rozpočtu města. Jednotlivé

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne 10. 6. 2013 v 16.00 hod. na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Marek Pieter, Ing. Pavel Michek,

Více

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN. V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa. číslo: Strategie/CZ/6

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN. V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa. číslo: Strategie/CZ/6 Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa číslo: Strategie/CZ/6 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/6

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

sobota 1. dubna 2017

sobota 1. dubna 2017 SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE, KRAJSKÝM ŘEDITELSTVÍM HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ:

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: 47326646 e-mail: hristepodresslem@gmail.com ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Sportovní den "Evropa v pohybu" Cíle akce Primárním cílem bylo seznámit veřejnost všech věkových kategorií

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 26.8.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 26.8.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 26.8.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller Omluveni:

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI Úterý 1.8.2017 14:00 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE SRAZ NA RECEPCI 19:00

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Hejnické slavnosti 2014

Hejnické slavnosti 2014 Hejnické slavnosti 2014 5. 6. července 2014 Žádost o podporu a nabídka Sponzorského programu www.mestohejnice.cz Vážení, s dovolením se na vás obracíme ve věci podpory Hejnických slavností a nabídky sponzorského

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 23.02.2016 Bod pořadu jednání: 51. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 26/16 - úprava kapitoly 91707 Transfery, odboru kultury, památkové péče

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 23.4.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 6 zastupitelů Omluveni : p.karel Mňuk, p.tibor Hanzlík, p.libor

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ o Pořadatel: Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 o Datum konání: 22.5.- 26.5. 2016 o Místo

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 9. 5. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,30 hod Přítomni: 7, M. Počekajlová až od 18,10 hod. Hosté: Ilona Janušková, Jan Blaško, Petra Farářová Veselá, Martin Farář,

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více