., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob"

Transkript

1 Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana obyvatel 2008, SPBI, 2008, ISBN Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Ing. Danuše Kratochvílová Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Ing. Danuše Kratochvílová VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Simona Kukuczková Dalkia Česká republika, a.s. Anotace: Znalosti a dovednosti zaměstnanců právnických a podnikajících fyzických osob, které jsou nezbytné k činnosti během mimořádných událostí a krizových situací, včetně připravenosti k sebeochraně a vzájemné pomoci nejsou vždy na požadované úrovni. A to především proto, že u většiny právnických a podnikajících fyzických osob neexistuje ucelený systém přípravy na zvládání mimořádných událostí a krizových situací a úroveň obecného povědomí vrcholového managementu o nutnosti této přípravy je nedostatečná a velmi často podceňovaná. Rovněž mnozí zaměstnanci nejsou schopni docenit, že znalosti základních prvků ochrany obyvatelstva slouží nejen ku prospěchu jejich, ale také ku prospěchu celé organizace. V rámci objektivity je nutno konstatovat, že v České republice existuje určitá množina právnických a podnikajících fyzických osob, které se této problematice věnují na velmi dobré úrovni. 1 Úvod V současné době, kdy nás ohrožují především živelní pohromy, technologické havárie nebo terorismus, si uvědomujeme skutečnost, že základním nástrojem k úspěšnému zvládání mimořádných událostí či krizových situací (dále jen MU a KS ) jsou kvalitně připraveni odborníci zainteresovaní do oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva jak ve státní správě a samosprávě, tak i u právnických a podnikajících fyzických osob (dále jen PaPFO ). Základem úspěchu zabezpečení co nejlepší ochrany zaměstnanců je předpoklad kvalifikačně připravit v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva nejen vedoucí pracovníky organizací, příp. jejich specialisty, ale také samotné zaměstnance na MU a KS, které je mohou ohrozit (návaznost na širší informovanost), a zároveň je naučit, jak pružně reagovat a tyto situace zvládat a jaké prvky ochrany uplatňovat. To znamená zajistit odpovídající úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců v ochraně a sebeochraně. 2 Vzdělávání školení zaměstnanců dle legislativy

2 Vzdělávání, které je realizováno formou školení u většiny právnických a podnikajících fyzických osob, je především zaměřeno na oblast požární ochrany a ochrany zdraví při práci v návaznosti na příslušnou legislativu (např. zákon o požární ochraně 1, zákoník práce 2 ). Především tam, kde je organizace zdrojem ohrožení, specifická legislativa ( zákon č. 18/1997 Sb. 3, zákon č. 59/2006 Sb. 4 atd.). stanovuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám určité povinnosti na ochranu jejich zaměstnanců. Velmi často je opomíjena skutečnost, že také dle zákona č. 239/2000 Sb. 5 PaPFO, u které v souvislosti s provozem technických zařízení a budov, při nakládání s chemickými látkami a při jejich přepravě nebo při nakládání s nebezpečnými odpady může dojít k MU, je povinna vůči svým zaměstnancům zajistit informování o hrozících MU a plánovaných opatřeních, varování, evakuaci, příp. ukrytí, organizování záchranných prací, organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci [3]. 3 Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení V rámci Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 je Harmonogramem realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 stanoveno vytvoření podmínek a zahájení profesního, kvalifikačního a doplňujícího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva, která je součástí celkového vzdělávání v oblasti krizového řízení [1]. Toto opatření je důležitým krokem ke zvýšení úrovně připravenosti nejen pracovníků veřejné správy, ale také vybraných pracovníků (specialistů) právnických a podnikajících fyzických osob. Při vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva se vychází z Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení, která byla schválena usnesením Bezpečností rady státu ze dne 16. listopadu 2004 č. 14. V této koncepci je upravena příprava a vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, úředníků územních samosprávných celků a zaměstnanců u právnických a podnikajících fyzických osob (jednou z cílových skupin jsou zaměstnanci u PaPFO, jejichž pracovní náplň je dotčena povinnostmi ve vztahu ke krizovému plánování, např. subjekty hospodářské mobilizace, zdravotnictví, významné subjekty v oblasti energetiky, chemického průmyslu, dopravy, spojů atd.) [2]. 4 Vzdělávání u právnických a podnikajících fyzických osob Cílem vzdělávání zaměstnanců u PaPFO by měla být snaha připravit zaměstnance na všechny eventuality, které mohou nastat během mimořádných událostí a krizových situací (dále jen MU a KS"), tak aby byli schopni na nastalou situaci vhodně reagovat. Důležité je, aby byli seznámeni s připravenými ochrannými opatřeními a zároveň byli poučeni o žádoucím chování během MU a KS včetně sebeochrany a vzájemné pomoci. 1 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 2 Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 3 Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) ve znění pozdějších předpisů 4 Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti a s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 362/2007 Sb. 5 Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3 Vzdělávání se musí orientovat jak na vrcholový management tak na všechny zaměstnance, je však nutno respektovat jejich pracovní zařazení a vzdělávání profilovat a realizovat v souvislosti s pracovními pozicemi, které tito zaměstnanci zastávají. Mělo by být také spojeno s mírou odpovědnosti za realizaci a plnění úkolů spojených s ochranou zaměstnanců a činnostech při MU a KS. Příprava a realizace vzdělávání by měla být rozčleněna např. takto: Vedoucí pracovníci organizace (vrcholový management) odpovídají za celkovou připravenost organizace na činnost za MU a KS a za ochranu svých zaměstnanců a majetku před dopady MU a KS. Odborný orgán krizového řízení, vč. ochrany zaměstnanců (např. specialista odborný pracovník na pracovišti krizového řízení, krizový manager) zabezpečuje koordinaci příprav na MU a KS, tzn. koordinuje krizové plánování, navrhuje, příp. vytváří podmínky pro uskutečňování krizových opatření, činnosti havarijního či krizového štábu, vzdělávání v oblasti krizového řízení a ochrany zaměstnanců, nácviků atd. Vedoucí jednotlivých organizačních celků (pracovišť) zabezpečují přípravu a realizaci krizových opatření ve svěřené působnosti a ochranu svých pracovišť a pracovníků, vč. vzdělávání (např. formou školení, odborných seminářů). Zaměstnanci znalost chování za MU a KS, vč. vlastní ochrany i ochrany ostatních zaměstnanců. Aktivní účast na procesu vzdělávání. Při tvorbě systému vzdělávání zaměstnanců je nutno konkretizovat (vyspecifikovat) základní rozsah znalostí a dovedností, zaměření a formy přípravy. Vhodné je se zaměřit jak na získání teoretických znalostí, tak dle potřeby i praktických dovedností. K tomu se stanoví: cíl, cílové skupiny, obsah a rozsah učební látky, vyučovací metody, forma studia, organizační podmínky, příp. materiální podmínky, osvojování praktických dovedností, stanovení termínů, odpovědnost za zajištění vzdělávání (kdo a v jakém rozsahu vzdělávání zajistí). 4.1 Možnosti a způsoby (formy) vzdělávání PaPFO se rozhodne, jaký způsob vzdělávání je pro ni nejefektivnější. Může zkombinovat i několik způsobů, a to dle svých požadavků na úroveň vzdělání svých zaměstnanců, možností (např. finanční) a podmínek (výukové prostory, jejich vybavení technikou apod.). Možnosti vzdělávání jsou různé: a) školení, odborné semináře realizované vlastními zaměstnanci (např. vlastními odborníky, interními školiteli), b) školení, odborné semináře realizované externími subjekty, např. vzdělávacími agenturami (přímo na pracovištích nebo mimo organizaci), c) účast na školeních, seminářích či kurzech v různých vzdělávacích centrech, d) odborné konference, e) stáže,

4 f) praktické ověřování znalostí (nácviky, cvičení, tréninky, simulace, modelování), g) prezenční nebo kombinované studium na příslušných na vysokých školách či jiných vzdělávacích zařízeních, h) distanční forma vzdělávaní (podpora e-learningu), i) celoživotní učení. 5 Spolupráce s orgány kraje, obcí s rozšířenou působností, obcí a integrovaným záchranným systémem ČR neustále rozvíjí koncepci krizového řízení a metodiku krizového plánování. Zajišťuje odborné zázemí pro plánování, přípravu, koordinaci a sjednocení postupů orgánů státní správy a samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob při jejich přípravě na krizové situace. Pro zabezpečení potřebného profesionálního standardu při řešení koncepčních a strategických úkolů podporuje vláda vědu, výzkum a vzdělávání v problematice vnitřní bezpečnosti [4]. Některými zákony byly orgánům kraje, obcím s rozšířenou působností (dále jen ORP ), obcím a hasičskému záchrannému sboru kraje stanoveny povinnosti v oblasti informování, popř. i školení, např. : a) Hasičský záchranný sbor kraje plní úkoly obecního úřadu ORP ( 12 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb. Chyba! Záložka není definována..) a mimo jiné seznamuje obce, PaPFO ve svém správním obvodu s charakterem možného ohrožení obyvatel, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi. b) Obecní úřad obce a také obecní úřad ORP ( 12 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb. Chyba! Záložka není definována..) seznamuje PaPFO v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení. c) Hasičský záchranný sbor kraje seznamuje obce, PaPFO s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení [5]. d) Obecní úřad obce seznamuje PaPFO s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení [5]. e) Krajský úřad zpracovává a poskytuje informaci veřejnosti v zóně havarijního plánování o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních, opatřeních na zmírnění dopadů a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie [6]. Vyhláška 256/2006 Sb. konkretizuje, které osoby se informují: jedná se o osoby, které mají v zóně havarijního plánování místo bydliště, místo výkonu práce nebo místo podnikání [7]. (Pozn.: také provozovatel rizikové činnosti má povinnost nejen zaměstnance, ale také fyzické osoby zdržující se v objektu nebo u zařízení prokazatelně informovat o rizicích závažné havárie, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o jejich žádoucím chování v případě vzniku závažné havárie [6], držitel povolení podle zvláštního právního předpisu 6 poskytovat veřejnosti informace o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany [8].) PaPFO by takto získané informace měly využít a zakomponovat do obsahu svých vzdělávacích programů a během vzdělávacího procesu (školení) předat svým zaměstnancům. 6 Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

5 Ministerstvo vnitra v součinnosti s Ministerstvem obrany a Správou státních hmotných rezerv bylo po odborné stránce pověřeno realizací výše zmíněné Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a koordinací vzdělávacího procesu Ministerstvo vnitra Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen MV GŘ HZS ČR ). Za účelem informování a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva byly MV GŘ HZS ČR a hasičskými záchrannými sbory krajů vydány a poskytovány různé pomůcky, příručky, metodiky, brožury, informační letáčky apod., z nichž některé jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra 7 nebo hasičských záchranných sborů krajů, a které lze také využít ke vzdělávání zaměstnanců. Zde se také nabízí určitá možnost formy spolupráce právnických a podnikajících fyzických osob se složkami integrovaného záchranného systému, především s hasičskými záchrannými sbory krajů, které by na základě požadavků ze strany PaPFO vstoupily do procesu vzdělávání jejich zaměstnanců. Hasičské záchranné sbory krajů proto, že někteří vybraní příslušníci HZS ČR absolvovali kurz školitelů v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva a opravňují příslušníka HZS ČR k výkonu odborných činností na úseku krizového řízení a havarijního plánování (tedy i vzdělávání). 6 Závěr Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je spolu se zajištěním svrchovanosti, územní celistvosti a ochranou demokratických základů ČR základní povinností a tedy i funkcí státu. Zahrnuje soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. Ochrana obyvatelstva se organizuje na základních principech a jedním z nich je, že starost o ochranu obyvatel náleží státu. Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují úkoly ochrany obyvatelstva ve vztahu ke svým zaměstnancům [1]. Pokud má být dosažena odpovídající příprava zaměstnanců právnických a podnikajících fyzických osob na vznik a dopady MU a KS, je nutno vytvořit v rámci organizace kvalitní systém vzdělávání na všech úrovních včetně finančního a materiálního zabezpečení. Tento proces vzdělávání by měl pokračovat získáním nezbytných dovedností a návyků směřujících k žádoucímu chování během MU a KS, sebeochraně a poskytování vzájemné pomoci. Získání dovedností a návyků je otázkou času a periodických nácviků. To vyžaduje aktivní přístup jak vrcholového managementu tak všech zaměstnanců k celému procesu vzdělávání a přípravy. 7 Použitá literatura [1] Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 schválená usnesením vlády ČR č. 417 ze dne 22. dubna 2002 [online], [cit ]. URL: <http://www.mvcr.cz/dokument/2005/do06_hasici.html#koncepce> [2] Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení schválená usnesením bezpečnostní rady státu ze dne 16. listopadu 2004 č. 14 [cit ]. URL: [3] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 7

6 [4] Bezpečnostní strategie ČR [cit ]. URL: [5] Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů [6] Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti a s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 362/2007 Sb. [7] Vyhláška č. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií [8] Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pracovní skupina při Ministerstvu vnitra České republiky Dobrovolníci při mimořádných událostech a krizových stavech Pomůcka pro občany, veřejnou

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 151/2010 Sb.

Více

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. (Výukový program)

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. (Výukový program) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (Výukový program) bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Lucie Šimková Ochrana

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém Charakteristika a použití integrovaného záchranného sytému Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ) je určen pro koordinaci

Více

Č. j. FM-117-1/2012 Frýdek-Místek 27. srpna 2012 Počet listů: 20 Přílohy: 1/63

Č. j. FM-117-1/2012 Frýdek-Místek 27. srpna 2012 Počet listů: 20 Přílohy: 1/63 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA POŽÁRNÍ OCHRANY a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA POŽÁRNÍ OCHRANY P. O. Box 56, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek 12 tel.:+420 950 710 220, ITS MV-HZS ČR: 710 220 fax: +420 558 646 631 http://www.sospofm.cz

Více

HODNOCENÍ ON LINE DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU

HODNOCENÍ ON LINE DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU VÝZKUM BOKR HODNOCENÍ ON LINE DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU STUDENTI VŠ Centrum pro bezpečný stát o.s., 2012 1 1. ÚVOD V období od 1. 5. 2012 do 25. 6. 2012 byl na stránkách www.codelat.cz zveřejněn dotazník

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Přístup k zákonu o prevenci závažných havárií v podmínkách Moravskoslezského kraje

Přístup k zákonu o prevenci závažných havárií v podmínkách Moravskoslezského kraje Přístup k zákonu o prevenci závažných havárií v podmínkách Moravskoslezského kraje Ing. Kateřina Blažková, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje oddělení ochrany obyvatelstva a krizového

Více

Čl. 3 Vymezení záchranných prací a jejich bezprostřednost... 2. Čl. 4 Zásada časového zařazení a priority záchranných prací... 2

Čl. 3 Vymezení záchranných prací a jejich bezprostřednost... 2. Čl. 4 Zásada časového zařazení a priority záchranných prací... 2 M e t o d i c k á p o m ů c k a Ministerstva vnitra ( č.j.: PO -1590/IZS-2003 ze dne 30. června 2003 ) kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

IEEP. Povodně. jako průřezový problém státní politiky. Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol.

IEEP. Povodně. jako průřezový problém státní politiky. Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. IEEP Povodně jako průřezový problém státní politiky Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2004 Povodně jako průřezový problém státní politiky Lenka Čamrová, Jiřina Jílková, a kol. Institut pro ekonomickou

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu.

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. diplomová práce Autor práce: Studijní program:

Více