DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU"

Transkript

1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který je v současné době realizován na Fakultě bezpečnostního inženýrství, Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Klade důraz na důležitost dalšího vzdělávání v technické oblasti a na přístupnost tohoto vzdělávání kdykoliv a kdekoliv. Klíčová slova: Distanční vzdělávání, elearning, požární ochrana, bezpečnost průmyslu Abstract:Report shortly inform about project of realized by Faculty of safety engineering, VŠB Technical university of Ostrava. Exalting importance of further training education and availability this education anytime and anywhere. Key words: Further training education, elearning, fire safety, protection of industry 1. ÚVOD V současné době žijeme ve společnosti, ve které je typické budování velkých nečleněných prostor jak pro výrobu a skladování, tak i prodej. Příkladem mohou být obrovské výrobní haly, sklady hotových výrobků nebo obří supermarkety. V rozvíjející se tržní ekonomice a podnikatelské sféře narůstá hodnota majetku podnikajících fyzických i právnických osob a umisťování výroby a zboží do prostor nedělených na menší části, jakými jsou právě supermarkety a rozlehlé haly. To sebou přináší riziko větších ztrát v případě vzniku požáru a jiných mimořádných situací jako např. terorismus apod. Se zvyšováním technologické a technické úrovně průmyslu a se stále širším používáním řady nebezpečných látek apod. se jako prioritní začíná jevit také otázka analýzy a prevence technologických rizik, rizik bezpečnosti práce, problematika řešení požární bezpečnosti staveb včetně používání požárně bezpečnostních zařízení, otázka havarijní připravenosti, krizového řízení, ochrany obyvatelstva, znalost vlastností používaných materiálů a dalších oblastí spojených zejména s průmyslovými haváriemi, přírodními katastrofami a jejich zvládáním.

2 Tato skutečnost vyžaduje zodpovědnější přístup a vyšší kvalifikaci jak právnických a podnikajících fyzických osob, tak i jejich zaměstnanců k zabezpečení objektů z hlediska požární ochrany, bezpečnosti práce a bezpečnosti technologií, aby byl omezen vznik nežádoucích mimořádných situací. Jednou z možností snížení případných následků těchto mimořádných situací je možnost širokého vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti požární ochrany, bezpečnosti průmyslu a ochrany obyvatelstva, k čemu už mají přispět i vzdělávací programy. 2. PROJEKT DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ a E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY a BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU Ze statistických údajů a současné bezpečnostní situace, nejen v Evropě, ale i v celém světě vyplývá nutnost zvýšení informovanosti a vzdělávání v oblasti možných rizik, která přináší rozvoj společnosti. Krajský úřad Moravskoslezského kraje v rámci grantové výzvy programu Rozvoj dalšího profesního vzdělávání přijal projekt Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, Fakulty bezpečnostního inženýrství Distanční vzdělávání a elearning v oblasti požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, který se zaměřuje na tvorbu distančních a e-learningových kurzů. Hlavním cílem projektu je vytvořit fungující systém dalšího profesního vzdělávání, který bude poskytovat další a specializované kvalifikace dospělým občanům a bude využívat moderních metod a forem výuky, včetně internetu, který je klíčovou komponentou v přístupu k digitálním vzdělávacím zdrojům. Bude se tedy jednat o systém, který bude otevřeným flexibilním prostředím s možností vzdělávání pro každého, kdykoliv a kdekoliv. Zavedení tohoto projektu umožní přístup ke vzdělání v oblasti požární ochrany a bezpečnosti průmyslu také handicapovaným osobám, popřípadě matkám s malými dětmi. Partnerem tohoto projektu je Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (SPBI), které má bohaté zkušenosti v publikační činnosti studijních a informačních materiálů a jehož hlavním posláním je napomáhat vzdělanosti příslušníků

3 a pracovníků záchranných služeb. Vazba a spolupráce mezi Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava, Fakultou bezpečnostního inženýrství a Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství existuje již delší dobu a není závislá na tomto projektu 2.1 Vazby projektu Projekt Distanční vzdělávání a e-learning v oblasti požární ochrany a bezpečnosti průmyslu navazuje na základní školské dokumenty zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách) z tohoto zákona přímo vyplývá povinnost podílet se na celoživotním vzdělávání), Národní program rozvoje vzdělávání v ČR ( Bílá kniha ) a dále na právní a technické předpisy Zákoník práce, právní předpisy v oblasti požární ochrany, požární bezpečnosti staveb, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technické předpisy (normy) v oblasti požární ochrany, požární bezpečnosti staveb, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zkušebnictví a stavebních konstrukcí. Projekt je v přímé vazbě na opatření programu Rozvoj dalšího profesního vzdělávání a přispívá k naplňování k naplňování specifického cíle Rozvoj celoživotního učení. 2.2 Cíle projektu Integrujícím cílem projektu Distanční vzdělávání a elearning v oblasti požární ochrany a bezpečnosti průmyslu je vytvořit fungující ucelený systém dalšího profesního vzdělávání, schopný s minimálním časovým zpožděním reagovat na požadavky vzdělávacího trhu regionu a konkrétně se zaměřit na zvyšování kvalifikace, zabezpečování vzdělávání a rekvalifikací, který bude využívat moderních metod a forem výuky. Dílčími cíly projektu (na kterých se v současné době pracuje) je příprava a výroba prvních startovacích distančních a elearningových kurzů, v rámci akreditovaných předmětů Fakulty bezpečnostního inženýrství v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti, odborníky,

4 pedagogy Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, Fakulty bezpečnostního inženýrství. 2.3 Co tedy připravujeme a pro koho Moderní vzdělávání je nutné založit na nabídce distančních vzdělávacích kurzů, probíhajících v elektronickém výukovém prostředí. V rámci projektu Distanční vzdělávání a elearning v oblasti požární ochrany a bezpečnosti průmyslu pro veřejnost připravujeme kurzy z oblasti Havarijní plánování, Krizové řízení, Požární bezpečnost staveb, Požárně bezpečnostní zařízení, Prevence havárií a nehod, Nebezpečné látky a odpady, Ochrana obyvatelstva, Bezpečnostní informatika, Protivýbuchová prevence, Stavební konstrukce a Nauka o materiálu. Tyto kurzy jsou určeny pro následující cílové skupiny: Odborníci úřadu státní správy a samosprávy Odborníci zaměstnavatelských a odborových svazů Profesní sdružení Vzdělávací a poradenské instituce Nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání Odborníci výzkumných pracovišť Obce A v neposlední řadě handicapované osoby a popř. matky s malými dětmi 2.4 Rizika projektu Hlavním rizikem projektu je nedostatečný zájem ze strany vzdělávaných cílových skupin. Významnou příčinou takového nezájmu může být nedostatečná propagace, to znamená, že se potenciální studenti o možnosti studia vůbec nemusí dozvědět. Z toho vyplývá snaha o propagaci tohoto projektu již v raném stádiu jeho realizace. Opačným rizikem může být příliš velký zájem účastníků, který může způsobit problémy ve zvládnutí jak administrativním, tak tutorském. Toto riziko je omezeno

5 správným odhadem zájmu uchazečů (v současné době je předpoklad 20 uchazečů na 1 kurz) a v krajním případě omezením počtu účastníků kurzu. Dalším rizikem je riziko zpracování nekvalitních studijních materiálů. Toto riziko již bylo zmírněno výběrem kvalitního, odborného týmu pro přípravu studijních materiálů a je předpoklad úplného odstranění tohoto rizika výběrem vhodných oponentů z odborníků v daných oblastech. 3. ZÁVĚR Distanční vzdělávání a elearning již nejsou novinkou ve vzdělávacím procesu, ale významným a perspektivním prvkem v oblasti vzdělávání. Technologie sice nemohou nahradit pedagoga, ale mohou poskytnout bohatší zážitky během vzdělávacího procesu. Velkou výhodou je také časové zvýhodnění, tedy úspora času na organizaci školení, možnost volby vhodného času pro vzdělávání apod. Pro úplný závěr lze říci, že distanční vzdělávání a elearning = flexibilní přístup k vzdělání pro každého, kdykoliv a kdekoliv. Literatura: Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Bebčák,P.: Požární bezpečnost staveb, ISBN , SPBI 2000 Bartlová,I., Pešák,M.: Analýza a prevence průmyslových havárií II, ISBN , SPBI 2003 Ing. Jana Drgáčová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Adresa: Lumírova 13, Ostrava Výškovice

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 Zpracoval: odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více