Rostlinné orgány. Na podélné stavbě kořene můžeme rozlišit několik zón:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rostlinné orgány. Na podélné stavbě kořene můžeme rozlišit několik zón:"

Transkript

1 Rostlinné orgány - orgány jsou soubory pletiv s určitou charakteristickou funkcí - obor, který se zabývá orgány, se označuje organologie podle funkce můžeme orgány rozdělit na: - vegetativní zabezpečují výživu, růst, výměnu látek s prostředím (kořen, stonek, list) - generativní zabezpečují rozmnožování (květ, semeno, plod) Kromě základních orgánů, můžeme u rostlin najít další útvary, které vznikly přeměnou základních orgánů. Podle způsobu přeměny a funkce se tyto orgány dají rozdělit na: - orgány homologické orgány, které mají stejný původ (vznikly ze stejného původního orgánu), ale plní různé funkce (příkladem mohou být i křídla ptáků a ruce člověka) - orgány analogické orgány, které mají různý původ, ale plní stejnou funkci (například křídla ptáků a hmyzu) Kořen - většinou podzemní orgán, upevňuje rostlinu v substrátu, slouží k příjmu vody a v ní rozpuštěných minerálních látek, z pohledu výživy je heterotrofní - byliny mají kořeny dužnaté, stromy kořeny dřevnaté - u různých rostlin jsou různě větvené a také různě hluboké (obecně hlubší kořeny mají rostliny suchých míst) - tvar kořene může být různý, nejběžněji nitkovitý, válcovitý, vřetenovitý, řepovitý (viz obrázky v knížce) - při klíčení rostliny vyrůstá nejdříve ze semene drobný kořínek (radikula), který se později mění na hlavní kořen a z něho potom vyrůstají kořeny postraní - soubor kořenů rostliny se označuje také jako kořenový systém - pro nahosemenné a dvouděložné rostliny je typická allorhízie největším kořenem je kořen hlavní a z něho se větví menší postraní kořeny - u jednoděložných rostlin se setkáváme s homorhízií hlavní kořen přestává brzy růst a přerostou ho kořeny postraní, které vytvářejí svazek typické svazčité kořeny - řada rostlin má možnost tvorby náhradních (adventivních) kořenů, z různých míst stonku, listu atp. toho se využívá při vegetativním rozmnožování Na podélné stavbě kořene můžeme rozlišit několik zón: - kořenová čepička - slizový obal kořene, který ho chrání a umožňuje snazší pronikání půdou, je zodpovědný za orientaci kořene ve směru gravitace - v dělivé zóně probíhá intenzivní dělení buněk (jedná se o vzrostný vrchol, buňky mají čtvercový průřez) - v prodlužovací zóně dochází k jejich diferenciaci (buňky získávají průřez obdélníkový, začínají vznikat jednotlivá pletiva) - v absorpční zóně začíná kořen plnit svou funkci kořene (nasávání vody a živin

2 Na příčném řezu můžeme pozorovat: - pokožku (epidermis, u kořenů označovaná jako rhizodemis). Tu tvoří jediná vrstva těsně k sobě přiléhajících buněk, nemá kutikulu, ani průduchy a je propustná pro většinu anorganických látek. V rhizodermis se diferencují speciální buňky trichoblasty, které se prodlužují v kořenové vlásky. (ty jsou v podstatě jednobuněčnými vychlípeninami pokožky) - kůra (cortex) - endodermis poslední vrstva kůry, odděluje ji od středního válce - pericykl již součást prostřední části kořene označované jako střední válec, v něm se zakládají postraní kořeny a u druhotně tloustnoucích kořenů zde vzniká felogen - uprostřed středního válce se nachází vodivé pletivo dřevo a lýko v paprsčitém (radiálním) uspořádání, mezi dřevní a lýkovou částí se nachází kambium Činností kambia může kořen druhotně tloustnout. Původně radiální svazek cévní se mění na kolaterální a prvotní kůra je nahrazena druhotnou peridermem. Proto se mluví o primární a sekundární stavbě kořene. Přeměny (metamorfózy) kořene: - chůdovité kořeny - napomáhají k udržení rostliny ve vzpřímené poloze v místech s měkkým nebo sypkým substrátem. Charakteristické jsou pro rostliny mangrovů. Náznak chůdovitých kořenů můžeme pozorovat i u kukuřice. - kořenové úponky - vyskytují se u liánovitých rostlin tropických lesů. U nás je můžeme pozorovat na pokojových rostlinách rodu Philodendron. - vzdušné kořeny - u subtropických a tropických rostlin a umožňují přijímat vzdušnou vlhkost. Kořeny mohou dosahovat značných délek. V korové vrstvě vzdušných kořenů jsou chloroplasty. - asimilační kořeny - jsou zelené, obsahují chloroplasty a přebírají funkci listů. U našich rostlin se vyskytují velice vzácně. Známy jsou např. u kotvice plovoucí, kde kořeny vzplývající ve vodě zezelenávají a probíhá v nich fotosyntéza. - dýchací kořeny ( pneumatofory) - vyskytují se u dřevin rostoucích v bažinatých půdách. Typické jsou pro rostliny mangrovových porostů - kořenové hlízy a dužnaté kořeny - jsou tvořeny pouze kořenem, nebo se na stavbě hlízy podílí i spodní část osy rostliny. Z našich rostlin mají kořenové hlízy jiřiny, orseje, vstavače. Tyto kořeny slouží k přezimování i k vegetativnímu rozmnožování. Spodní část osy rostliny se podílí na stavbě kořenové hlízy například u cukrovky. Hospodářky využívané hlízy má například maniok a bataty. - kořeny sloužící k vegetativnímu rozmnožování - například topol, akát a lipnicovité rostliny. Na kořenech se vytváří adventivní pupeny, které dávají vznik novému stonku. - kořeny parazitů - jsou přizpůsobeny pro odebírání živin přímo z těla hostitelské rostliny. U poloparazitických rostlin se na kořenech vyvíjí drobné bradavčité přísavky, kterými je rostlina přimknuta k rostlině hostitelské. Z těchto přísavek vyrůstají haustoria, která zasahují do dřevní části svazků cévních. Příkladem takové rostliny je např světlík. - mykorhitické kořeny - kořeny rostlin žijící v symbióze s půdními houbami nebo bakteriemi. Kořeny stromů obalená houbovými vlákny má například borovice, smrk, dub. Do buněk kořenových pletiv pronikají houbová vlákna u vstavačovitých rostlin. Bobovité rostliny mají některé postranní kořeny přeměněny v hlízky přizpůsobené symbióze s půdními bakteriemi. - příčepivé kořeny - slouží k přichycení se rostliny k povrchu a částečně doplňují výživu. Známé jsou u břečťanu. - kořeny škrtičů - jsou známy u tropických rostlin např. u fíkovníků Na závěr povídání o kořenech se zkuste zamyslet nad hospodářským využitím kořene a napište si několik příkladů:

3 Stonek - spolu s listem tvoří prýt - nadzemní vegetativní část rostliny - nese listy a květy, do listů vede od kořenů živiny, do kořenů z listů asimiláty ve stonku jsou dobře vyvinutá vodivá a mechanická pletiva - místo, kde přisedá ke stonku list, se označuje uzlina (nodus), např. u trav se říká kolénko - mezi nody jsou články internodia - na vrcholu stonku je vrcholový pupen, který kryje vzrostný vrchol (místo, kde je meristematické pletivo) - podle charakteru stonku můžeme rozlišit: - stonky bylin: - lodyha olistěný stonek (řepka) - stvol bezlistý stonek, listy v přízemní růžici (pampeliška) - stéblo dutý stonek (obilí) - stonky dřevin kmeny - strom větví se výše nad zemí - keř větví se hned u země - polokeř koncové části větví jsou bylinné (borůvka) - podle způsobu růstu může být stonek poléhavý, přímý, plazivý, popínavý, ovíjivý - podle tvaru průřezu může být čtyřhranný, válcovitý, trojhranný, vícehonný Příčný řez stonkem pokožka (epidermis) bývá zelená, mohou na ní být průduchy kůra bývá zelená, má asimilační funkci endodermis (škrobová pochva) tvoří obal cévních svazků pericykl je místo, kde se tvoří základy větvení stonku v dřeni jsou dřeňové paprsky, které se podílejí na vedení roztoků Rozdíl v umístění cévních svazků jednoděložné rostliny (první obrázek) a dvouděložné (druhý obrázek):

4 Podobně jako kořen i stonek může druhotně tloustnout. Činností felogenu vzniká druhotná kůra periderm, který, směrem ke středu stonku má část zvanou korek (ano to je ten korek, který se mimo jiné používá na špunty - zvláště od dubu korkového, kde je korek silně vyvinut) a směrem k okraji část, která se označuje zelená kůra. Protože se činnost felogenu každý rok opakuje, vždy stará kůra praská (vlivem zvětšujícího se obvodu) a vytváří se borka to je to, čemu např. u borovice říkáme nesprávně kůra a vyřezáváme z toho lodičky. Činností kambia se tvoří druhotné lýko a druhotné dřevo. U stromů se dřevo vytvořené na jaře a v létě liší průměrem cévic a díky tomu můžeme na pařezech stromů pozorovat typické letokruhy. Stejně jako u kořene i u stonku dochází k větvení, podle toho, jak postraní větve vyrůstají, můžeme rozlišit několik typů větvení: - vidličnaté - nejstarší větvení stonku. Vzniká tak, že v určitém okamžiku se zastaví růst stonku do délky a jeho vegetační vrchol se rozdělí na dva stejnocenné vrcholy, které pokračují v růstu.vyskytuje se u nižších cévnatých rostlin plavuně nebo také jmelí - hroznovité - postranní větve stonku jsou v růstu omezovány vrcholovým pupenem, proto nikdy nepřesahují hlavní vrchol. Ten je pak nejsilnější a nejdelší - vrcholičnaté - postranní větve rostou více než hlavní stonek, který je zatlačen do postranního postavení (vinná réva) Na stonku jsou nápadné útvary pupeny to jsou základy listů, postraních větví či květů. Podle tvaru, velikosti, barvy, rozmístění atd. můžeme rozeznávat jednotlivé druhy rostlin (zvláště dřevin) i v zimě, kdy nemá listy, květy ani plody Metamorfózy stonku brachyblasty - zkrácená větvička nesoucí listy nebo květy. Často se vyskytují o ovocných dřevin, kdy na jejich koncích vyrůstají květy. U nahosemenných rostlin nesou brachyblasty svazečky listů modřín. kolce (stonkové trny) krátké větvičky zakončeny úzkou špičkou. Jsou typické pro plané hrušně, jabloně trnky a hlohy. fylokladia - zkrácené a zploštělé stonky, které přejímají funkci listů. Příkladem je chřest. stonky sukulentů - dužnaté, mají rozmanitý tvar (koule, válec, sloupy), často jsou kryty ostny. Ve stoncích jsou vyvinuta zásobní (vodní) pletiva. Typické pro kaktusy, sukulenty. úponky - pomocí nich se rostliny uchycují na podkladu a pnou vzhůru (vinná réva). oddenky - vodorovně uložené podzemní části stonků se šupinovitými listy. Někdy mohou z oddenků vyrůstat přímo zelené listy hasivka orličí. Kořeny, vyrůstající z oddenků, jsou adventivní. Oddenky slouží i k vegetativnímu rozmnožování rostlin konvalinka. šlahouny podobné jako oddenky, ale nadzemní oddenkové hlízy - vznikají ztloustnutím jednotlivých článku oddenku. Mají funkci zásobní nebo slouží k rozmnožování. Příkladem je lilek brambor. stonkové hlízy - ztloustlé nadzemní části stonku. Typickým příkladem je kedluben bazální hlízy - vznikají ztloustnutím spodní části stonku většinou nad nebo v úrovni substrátu. Jsou typické pro bramboříky, mečíky, ředkvičky A opět jako u kořene se zamyslete nad hospodářským významem stonku a napište si několik příkladů:

5 List - list má převážně asimilační funkci proto je plochý (velká plocha, na kterou dopadá světlo) a zelený, provádí fotosyntézu a transpiraci (odpařování vody) - základ listu se vytváří ve vzrostném vrcholu stonku a před vyvinutím je kryt pupenem - u některých rostlin můžeme najít na jedné rostlině dva různé tvary listu mluvíme o různolistosti (heterofylii) - základní části listu jsou řapík (listy s řapíkem se označují řapíkaté, listy bez řapíku přisedlé) a čepel, na ní bývá patrná žilnatina. V místě, kde se list napojuje na stonek, může být pochva a někdy mohou z tohoto místa vyrůstat také drobné listy - palisty - podle tvaru a funkce listu můžeme rozdělit listy na: - lístky děložní první listy, které rostou klíční rostlince, jsou již v semenu, kde mají zásobní funkci, při klíčení se dostávají nad zem, zezelenají a mají asimilační funkci (podle počtu těchto lístků známe rostliny jednoděložné, dvouděložné a nahosemenné, které jich mají větší počet) - listy asimilační klasické listy - listeny redukované listy v úžlabí květu, někdy mohou barevné (áron), např. u hvězdicovitých tvoří zákrov - podle postavení listů na lodyze rozlišujeme listy: - střídavé (obrázek a) - vstřícné (obrázky b,c) - přeslenité (obrázek d) - v přízemní růžici - podle tvaru čepele rozlišujeme listy na: - jednoduché - celistvé nečleněná čepel (lípa, buk) - dělené členěná čepel (dub, javor) - složené (list má několik samostatných lístků) - zpeřené - lichozpeřené - sudozpeřené - dlanitě složené - trojčetný (jetel) - čtyřčetný - mnohočetný (vlčí bob) - podle okraje čepele listu rozlišujme listy celokrajné (1), pilovité (2), zubovité (3), vroubkovaný (4), vykrajované (5), dvojitě pilovitý (6), dvojitě zubovitý (7). - podle tvaru čepele mohou být listy jehlicovité, čárkovité, okrouhlé, elipsovité, vejčité, obvejčitý, kopinaté, lopatkovité, trojúhelníkovité, kosočtverečné, srdčité, šípovitý, štítovitý, lyrovitý

6 - žilnatina může být rovnoběžná, souběžná, peřitá, dlanitá - podle průřezu listu rozlišujeme listy na: - dvojlícé (bifaciální) mají rozdílnou horní a dolní stranu listu (rub a líc) u dvouděložných, průduchy se nachází především na spodní straně (kvůli nižšímu odpařování vody) - jednolíce (monofaciální) horní a dolní strana je prakticky stejná u jednoděložných, průduchy jsou na obou stranách Pokuste se popřemýšlet o rozdílu ve stavbě palisádového a houbového parenchymu. Proč je uspořádání právě takové? Jaká je funkce těchto typů? Dále, jaký je patrný rozdíl svěracích buněk (to jsou buňky kolem průduchové štěrbiny) a ostatních buněk pokožkových? Metamorfózy listu listové trny někdy dochází k přeměně celého listu (dřišťál), jindy pouze listových okrajů (bodlák) nebo listových palistů (akát) dužnaté listy sukulentů - typické pro sukulentní rostliny, kde slouží jako zásobárna vody. listové úponky k přichytávání k opoře (hrachor). listy masožravých rostlin - jsou přizpůsobeny k lapání hmyzu nebo drobných živočichů. Na listech jsou žlázky produkující proteolytické enzymy a žlázky vstřebávací. cibule - vzniká přeměnou buď jediného listu (sněženka) nebo zdužnatěním spodních částí většího počtu listů A opět zkuste vymyslet příklady hospodářského využití listů

7 Květ jedná se o generativní orgán slouží k rozmnožování - převážná většina částí květu jsou přeměněné listy, stonkového původu je pouze květní lůžko (vzniká zploštěním vrcholu horní části stonku a vyrůstají z něho květní části, může být ploché, prohloubené nebo vyklenuté, kuželovité). Část stonku pod květním lůžkem se označuje jako květní stopka (bývá většinou podepřena listenem) - na květním lůžku se nachází vlastní části květu: květní obaly a samotné reprodukční části. - květní obaly mohou být: - rozlišené: - kalich tvořen kališními lístky, které mohou být volné nebo srostlé, většinou bývá zelený - koruna tvořena korunními lístky, opět mohou být volné nebo srostlé, většinou bývá barevná láká opylovače - nerozlišené mluvíme o okvětí reprodukční orgány jsou: - tyčinky samčí pohlavní orgán (vývojově vznikají ze samčích výtrusných listů mikrosporofylů), vznikají v nich pylová zrna (mikrospory), rozlišit na nich můžeme nitku a prašník (ten je tvořen 2 prašnými váčky a každý je tvořen 2 prašnými pouzdry), soubor tyčinek v jednom květu označujeme andreceum (A) - pestíky samičí pohlavní orgány (vzniká srůstem 1 nebo více plodolistů megasporofylů), tvoří se v nich vajíčka (megasporangia) a v nich nakonec vaječné buňky, soubor plodolistů v jednom květu označujeme gyneceum (G) - pestík můžeme rozdělit na: - semeník podle pozice vzhled k lůžku může být: - spodní (3) - polospodní (2) - svrchní (1) - podle srůstu jednotlivých plodolistů může být apokarpní (nesrostlé plodolisty) nebo coenokarpní (různými způsoby plodolisty srostlé) - čnělku jí prorůstá pylová láčka - bliznu místo, kam se zachytává pylové zrno a začíná zde klíčit Podle různých kritérií můžeme květy rozdělit na několik skupin. Typ květu je dalším důležitým determinačním znakem, podle kterého můžeme poznat jednotlivé druhy rostlin. podle symetrie květu rozlišujeme květy: - souměrné mají jednu rovinu souměrnosti - pravidelné mají více rovin souměrnosti - asymetrické nemají žádnou rovinu souměrnosti podle pohlavnosti květu rozlišujeme květy: - oboupohlavné v květech jsou tyčinky i pestík - jednopohlavné - samčí v květech pouze tyčinky - samičí v květech pouze pestík - jednodomé rostliny na jedné rostlině jsou květy samčí i samičí (líska, dub, kukuřice...) - dvoudomé rostliny na jedné rostlině jsou květy pouze samčí na jiné pouze samičí (vrba, chmel, kopřiva...) - mnohomanželné na jedné rostlině jsou květy samčí, samičí i oboupohlavné

8 Pro znázornění stavby květu se používají tzv. květní vzorce a květní diagramy: 1 kalich, 2 koruna, 3 pestík, 4 - tyčinky tento vzorec říká: symetrický květ, oboupohlavný, kalich srostlý z pěti kališních lístků, koruna srostlá z pěti korunních lístků a k ní přirostlé 4 tyčinky, pestík srostlý ze dvou plodolistů, semeník svrchní květní diagram je vlastně zjednodušený nákres květu Symboly, které se používají pro zápis květních vzorců:

9 Květenství - jako květenství se označuje souboru květů uspořádaných na společném stonku, tento společný stonek se potom označuje jako hlavní vřeteno, v případě, že se větví, označují se větve postranní vřetena - květenství můžeme rozdělit na: - jednoduchá - a ta podle postranních vřeten na: - hroznovitá postranní vřetena nepřerůstají hlavní - hrozen (rybíz, hyacint) - lata (šeřík) - klas (jitrocel, vstavače) - jehněda (bříza, líska) - okolík (prvosenka) - hlávka = strboul (jetel) - úbor (pampeliška, heřmánek) květy trubkovité a květy jazykovité, také se označuje jako biologický květ - palice (kukuřice, orobinec) - vrcholičnatá postranní vřetena přerůstají hlavní - mnohoramenný vrcholík (bez černý) - vidlan (knotovka bílá, kohoutek luční) - jednoramenný vrcholík - vijan (pomněnka) - srpek (mečík) - vějířek (kosatec) - složená květenství kombinace více typů květenství - složený okolík (miříkovité rostliny- mrkev) - hrozen vijanů (jírovec maďal) - květ je rozmnožovacím orgánem a podmínkou úspěšného rozmnožení je opylení a oplození - opylení je přenos pylu z prašníku na bliznu, oplození splynutí spermatické buňky a buňky vaječné - samoopylení (samosprašnost, autogamie) opylení vlastním pylem - cizosprašnost (allogamie) opylení pylem z jiné rostliny - často se rostliny samoopylení brání: - proterandrie (prvoprašnost) dříve v jednom květu dozrává pyl než vajíčka - proterogynie (prvobliznost) dříve dozrávají vajíčka - heterostylie (různočnělečnost) čnělka je delší než tyčinky, čouhá z květu a chytá cizí pyl - opylení může probíhat: - větrem anemogamie - hmyzem entomogamie - a několik specialit: - kleistogamie samoopylení v nedozrálém poupěti - apomixie vývin plodu z neoplozené vaječné buňky A jako vždy na závěr popřemýšlejte o hospodářském významu květu

10 Semeno - vzniká z oplozené vaječné buňky a obalů vajíčka - skládá se z: - zárodku vzniká dělením zygoty, ve zralosti je rozlišeno na: - kořínek (radikulu) - podděložní článek (hypokotyl) - nadděložní článek (epikotyl) - vzrostný vrchol (pírko) základ stonku - dělohy zásobní orgán - živného pletiva (endosperm) slouží k výživě zárodku - osemení obal na povrchu vzniká z obalu vajíčka - za vhodných podmínek semeno klíčí: - epigeicky dělohy jsou nad zemí - hypogeicky dělohy jsou v zemi Plod - o plodu mluvíme pouze u krytosemenných rostlin, vyživuje a chrání semena, podílí se na rozšiřování - na povrchu je oplodí vzniká z plodolistů a dalších částí květů, rozlišit na něm můžeme tři části: - exokarp blanitá slupka - mezokarp dužnatá střední vrstva - endokarp blanitý nebo sklerenchymatický (pecka peckovic) - plody můžeme rozlišit na: - pravé na stavbě se podílí pouze pestík (semeník) - nepravé na stavbě se podílí i jiné části květu (květní lůžko) malvice (jablko), češule (šípek) - pokud má rostlina květenství, vzniká vývinem plodů plodenství - pokud jde o soubor plodů, vzniklých z jednoho květu (tam, kde je v jednom květu více nesrostlých pestíků (plodolistů) a z každého se vyvíjí samostatný plod) spojených vzájemně zdužnatělým květním lůžkem, mluvíme o souplodí: - souplodí nažek jahoda - souplodí peckoviček malina

11

12 Rozšiřování semen a plodů - vlastními silami autochorie vymršťování semen (netýkavka) - větrem enemochorie často bývají takovéto plody a semena vybavena létacím zařízením: - chmýr pampeliška - křídla javor - chlupy bavlník - vodou hydrochorie semena a plody plavou kosatec, kokosový ořech - živočichy zoochorie - na povrchu živočichů - příchytná zařízení háčky (svízel, lopuch) - epizoochorie - trávicím ústrojím, trusem barevné, dužnaté plody endozoochorie - člověkem antropochorie v souvislosti s pěstováním rostlin A opět můžete popřemýšlet o hospodářském významu semen a plodů

Rostlinné orgány. Kořen (radix)

Rostlinné orgány. Kořen (radix) - jsou tvořeny soubory pletiv - vyznačují se určitou funkcí a stavbou Rostlinné orgány Rostlinné orgány vegetativní (vyživovací) kořen, stonek, list - funkce : zajištění výživy, růstu a výměny látek s

Více

7. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN

7. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN 7. VYŠŠÍ ROSTLINY - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN A) Charakteristika, květ krytosemenných rostlin, květní vzorec, diagram, opylení, oplození, stavba semene, plody + typy B) Rozdíly mezi

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Stonek morfologie autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

List (fylom) Welwitschia mirabilis (Namibie)

List (fylom) Welwitschia mirabilis (Namibie) List (fylom) Postranní orgán prýtu, rozšířený do plochy, omezeného růstu (výjimkou Welwitschia). Primární funkce: fotosyntéza, transpirace a výměna plynů Ontogeneze listu: Vyvíjí se exogenně na vzrostném

Více

Semeno a plod krytosemenných

Semeno a plod krytosemenných Semeno a plod krytosemenných Vývoj a stavba semene Z oplozené vaječné buňky vzniká zygota, z které se vyvíjí embrio. Osemení může být různě zabarveno. Velikost semen je dána geneticky a je neměnná. S velikostí

Více

Kapraďorosty. Plavuně. Přesličky

Kapraďorosty. Plavuně. Přesličky Kapraďorosty = plavuně, přesličky a kapradiny jsou to rostliny výtrusné mají pravá pletiva největšího rozvoje dosahovaly v prvohorách (vysoké jako stromy) vznikla z nich ložiska černého uhlí Plavuně (chybný

Více

Dvouděložné rostliny 1) čeleď Pryskyřníkovité 1) pryskyřníky (prudký, plazivý) 2) orsej jarní 3) sasanka hajní 4) hlaváček jarní 5) koniklece

Dvouděložné rostliny 1) čeleď Pryskyřníkovité 1) pryskyřníky (prudký, plazivý) 2) orsej jarní 3) sasanka hajní 4) hlaváček jarní 5) koniklece Dvouděložné rostliny 1) čeleď Pryskyřníkovité - vytrvalé byliny (oddenky, hlízy) - pětičetné, oboupohlavné květy (mnoho tyčinek a pestíků) - plody - nažky, měchýřky - jedovaté (farmaceutický průmysl) -

Více

Otázka: Dvouděložné rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jarys. Dvouděložné rostliny. ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae)

Otázka: Dvouděložné rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jarys. Dvouděložné rostliny. ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae) Otázka: Dvouděložné rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Jarys Dvouděložné rostliny ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae) Jsou to dřeviny, patří k vývojově nejstarším, v pletivech mají jedovaté látky, květní

Více

VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN

VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN 13 Soubory určitých pletiv vytvářejí u rostlin rostlinné orgány, a to buď vegetativního nebo generativního charakteru. Vegetativní orgány slouží rostlinám k zajištění růstu,

Více

- oddělení Rhyniofyta (+protracheophyta, zosterophyllophyta, trimerophyta)

- oddělení Rhyniofyta (+protracheophyta, zosterophyllophyta, trimerophyta) Otázka: Vyšší rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Lucka J. SYSTÉM - Vývojová větev vyšší rostliny (není to taxon): 1. Vývojový stupeň psilofytní rostliny - oddělení Rhyniofyta (+protracheophyta, zosterophyllophyta,

Více

Vegetativní rostlinné orgány. Milan Dundr

Vegetativní rostlinné orgány. Milan Dundr Vegetativní rostlinné orgány Milan Dundr Kořen roste pozitivně geotropicky (gravitropicky) upevňuje rostlinu v substrátu čerpá ze substrátu vodu a v ní rozpuštěné minerální látky Kořen kořenová soustava

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/OBBC LRR/OBB Obecná biologie Orgány rostlin II. Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Cíl přednášky Popis anatomie, morfologie a funkce

Více

A) Rostliny pro užitek: Jabloň, hrušeň, jeřáb - plodem malvice

A) Rostliny pro užitek: Jabloň, hrušeň, jeřáb - plodem malvice Prir2-III-30 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Anotace: Materiál slouží jako pomůcka k probíranému tématu - tř. dvouděložné rostliny (7. ročník) třída: Dvouděložné rostliny čeleď: Pryskyřníkovité

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Oplození

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Oplození "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Oplození 1/66 Oplození = splynutí samčí pohlavní buňky s pohlavní buňkou samičí, při čemž vzniká diploidní zygota středa,

Více

ROSTLINNÉ ORGÁNY - LIST

ROSTLINNÉ ORGÁNY - LIST Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Praktické cvičení č. 10.

Praktické cvičení č. 10. Praktické cvičení č. 10. Cvičení 10. - Stonek II. b 3 příklady stavby druhotně tloustnoucích stonků u nahosemenných a krytosemenných rostlin - Picea abies (L.) Karsten - smrk ztepilý - Tilia L. sp. - lípa

Více

Význam, funkce a kritéria rozdělení plodů

Význam, funkce a kritéria rozdělení plodů PLODY Význam, funkce a kritéria rozdělení plodů Plod - rozmnožovací orgán krytosemenných rostlin - je přeměněný semeník rostliny, který uzavírá a chrání jedno nebo více semen. - je kryt oplodím (perikarp),

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Kořen morfologie autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Tematická oblast. Biologie 22 Pletiva. Ročník 1. Datum tvorby 26.12.2012

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Tematická oblast. Biologie 22 Pletiva. Ročník 1. Datum tvorby 26.12.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 22 Pletiva Ročník 1. Datum tvorby 26.12.2012 Anotace -pro učitele -stavba

Více

Rozmnožovací (generativní) rostlinné orgány semenných rostlin. Milan Dundr

Rozmnožovací (generativní) rostlinné orgány semenných rostlin. Milan Dundr Rozmnožovací (generativní) rostlinné orgány semenných rostlin Milan Dundr Květ tyčinky (samčí pohlavní ústrojí) nitka prašník 2 prašné váčky 4 prašná pouzdra pylová zrna Květ plodolisty (samičí pohlavní

Více

ROSTLINNÉ ORGÁNY KOŘEN A STONEK

ROSTLINNÉ ORGÁNY KOŘEN A STONEK Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

ROSTLINY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky, stavbou a dělením rostlin.

ROSTLINY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky, stavbou a dělením rostlin. ROSTLINY Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky, stavbou a dělením rostlin. Rostliny samy si umí vyrobit ústrojné látky z neústrojných (fotosyntéza)

Více

zásobní cibule zdužnatělé spodní části listů podpučí velmi krátký stonek

zásobní cibule zdužnatělé spodní části listů podpučí velmi krátký stonek Rostliny jednoděložné Hlavní znaky jednoděložných rostlin: v semenu je jedna děloha květní obaly nerozlišené květní lístky tvoří okvětí listy mají souběžnou žilnatinu svazčité kořeny LILIOVITÉ - vytrvalé

Více

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: pletiva Ročník: 1.

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: pletiva Ročník: 1. Histologie pletiva - soubory buněk v rostlinách Pletiva = trvalé soubory buněk, které konají stejnou funkci a mají přibliţně stejný tvar a stavbu rozdělení podle vzniku: - pravá kdyţ se 1 buňka dělí dceřiné

Více

1. Opakování vybraných èeledí z 1. dílu 1/16

1. Opakování vybraných èeledí z 1. dílu 1/16 1. Opakování vybraných èeledí z 1. dílu 1/16 1.1 Napiš k ilustracím ukazujícím rozdíly mezi jednodìložnými a dvoudìložnými rostlinami správné popisky (, nebo ). 1.2 Pozornì si prohlédni ilustrace koøenových

Více

PLETIVA, VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN

PLETIVA, VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Cugee PLETIVA, VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN PLETIVA = trvalé subry buněk, které jsu velmi pdbné a mají shdnu funkci Puze u nejníže rganizvaných rstlin je jedna buňka (krásnčk),

Více

Rostlinná anatomie. generativní orgány, rozmnožování rostlin

Rostlinná anatomie. generativní orgány, rozmnožování rostlin Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_52_INOVACE_Př.Ma.15 AutoSave 1 Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram PŘÍRODOPIS 7. ročník KVĚT A KVĚTENSTVÍ Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Vegetativní orgány anatomie kořene autor: Mgr. Libor Kotas vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Generativní orgány rostlin I.

Generativní orgány rostlin I. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 9 Generativní orgány rostlin I.

Více

Gymnospermické rostliny. (nahosemenné)

Gymnospermické rostliny. (nahosemenné) Gymnospermické rostliny (nahosemenné) Dokonalá převaha sporofytu nad gaetofytem Dřeviny s otevřenými kolaterálními svazky Listy stálezelené, zřídka každoročně opadavé Květy jednopohlavné, bezobalné v šišticových

Více

Gymnázium Olomouc Hejčín. Člověk a příroda versus Příroda a člověk Listnaté stromy olomouckého kraje (podtéma:stromy kolem nás)

Gymnázium Olomouc Hejčín. Člověk a příroda versus Příroda a člověk Listnaté stromy olomouckého kraje (podtéma:stromy kolem nás) Gymnázium Olomouc Hejčín Člověk a příroda versus Příroda a člověk Listnaté stromy olomouckého kraje (podtéma:stromy kolem nás) vypracovaly: Tereza Tichá Markéta Urbášková Michaela Židková Veronika Kolářová

Více

Stavba těla rostlin. VY_32_Inovace_05_10_stavba_těla_rostlin_2.notebook. March 23, 2013. Škola. Vzdělávací oblast. Anotace.

Stavba těla rostlin. VY_32_Inovace_05_10_stavba_těla_rostlin_2.notebook. March 23, 2013. Škola. Vzdělávací oblast. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Stavba těla rostlin Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Mgr. Zuzana Drahotová

Více

Martina Bábíčková, Ph.D

Martina Bábíčková, Ph.D Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 18.3.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Anatomie a morfologie rostlin Téma klíčová slova Stonek rostlinný

Více

Pletiva krycí, vodivá, zpevňovací a základní. 2/27

Pletiva krycí, vodivá, zpevňovací a základní. 2/27 Pletiva krycí, vodivá, zpevňovací a 1. Pletiva krycí (pokožková) rostlinné tělo vyšších rostlin kryje pokožka (epidermis) je tvořená dlaždicovitými buňkami těsně k sobě přiléhajícími, bez chlorofylu vnější

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/7 3.2.08.9 pokračování rodu - rozeznáváme pohlavní a nepohlavní /střídají se v průběhu života každé rostliny/ - samčí a samičí buňky splynou /oplození/ = zygota, vzniká nová rostlina uložená v semeni

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se růstem a rozmnožováním kvetoucích rostlin. Materiál je plně funkční

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se růstem a rozmnožováním kvetoucích rostlin. Materiál je plně funkční Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se růstem a rozmnožováním kvetoucích rostlin. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. rostlina jednoletá rostlina

Více

ZELENÉ ŘASY rostliny bez stonku, listů a kořenu

ZELENÉ ŘASY rostliny bez stonku, listů a kořenu PŘEHLED ROSTLIN ZELENÉ ŘASY rostliny bez stonku, listů a kořenu Jednoduché tělo = stélka Skupiny spojených buněk kolonie Jednobuněční bičíkovci (pláštěnka) Řasy mnohobuněčné - řetězy buněk ROSTLINY NEJEN

Více

Květ, jeho stavba, květenství, význam 1/41

Květ, jeho stavba, květenství, význam 1/41 Květ, jeho stavba, květenství, KVĚT - FLOS = výtrusorodý prýt omezeného vzrůstu listy na něm jsou přeměněny a přizpůsobeny pohlavnímu rozmnožování rostliny 2 Stavba květu KVĚTNÍ LŮŽKO Vyrůstají na něm

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 5 Části kmene Příčný

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.7.Bi.Rostlinne_ organy_ stonek_ list Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum

Více

STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA

STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA STAVBA DŘEVA STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY X DVOJDĚLOŽNÉ ROSTLINY JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY palmy, bambus Nemohou druhotně tloustnout (přirůstat)!! DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY mají sekundární dělivé

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 22/12

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 22/12 Číslo materiálu: Název materiálu: ROSTLINNÉ ORGÁNY Písemná práce Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracovala: Marcela Kováříková JMÉNO: A 1. Jak se nazývá rostlinný orgán, který má rozmnožovací funkci

Více

Rozmnožování rostlin

Rozmnožování rostlin Rozmnožování rostlin 1. Rozmnožování pohlavní a nepohlavní Rozmnožování slouží k zachování druhu. Existují dvě různé strategie rozmnožování pohlavní a nepohlavní. Nepohlavní rozmnožování znamená, že vznikne

Více

Kód VM: VY_52_INOVACE_ 3MER26 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_52_INOVACE_ 3MER26 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_52_INOVACE_ 3MER26 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: PaedDr. Zuzana Mertlíková Datum: leden 2012 Ročník: VII. Vzdělávací oblast:

Více

Cornus mas, Dřín jarní (obecný)

Cornus mas, Dřín jarní (obecný) Cornus mas, Dřín jarní (obecný) Dřín obecný je rozkladitý keř dorůstající výšky až 7 metrů. Dřevo je velmi tvrdé. Borka je tmavě hnědá, odlupující se v tenkých plochých šupinách. Listy jsou vstřícné, eliptické,

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/OBBC LRR/OBB Obecná biologie Rostlinná pletiva II. Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Cíl přednášky Popis struktury a funkce rostlinných

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 2 Rozmnožování rostlin

Více

Stavba květu. korunní lístky. kališní lístky květní lůžko. Řez prašníkem

Stavba květu. korunní lístky. kališní lístky květní lůžko. Řez prašníkem Květ Plod Stavba květu korunní lístky Řez prašníkem kališní lístky květní lůžko Příklady různé stavby květu Oboupohlavný květ Jednopohlavný květ Jednodomá rostlina líska obecná květenství samičích květů

Více

PROČ ROSTLINA KVETE Při opylení

PROČ ROSTLINA KVETE Při opylení - Při opylení je pylové zrno přeneseno u nahosemenných rostlin na nahé vajíčko nebo u krytosemenných rostlin na bliznu pestíku. - Květy semenných rostlin jsou přizpůsobeny různému způsobu opylení. - U

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Květní vzorce a diagramy autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Vodních a mokřadních rostlin

Vodních a mokřadních rostlin Vodních a mokřadních rostlin Litorál Litorál pobřežní pásmo, vymezeno fotickou zónou Ripál pobřežní pásmo tekoucích vod Sublitorál vymezen letní hladinou podzemní vody, natantní a submerzní hydrofyty hlouběji,

Více

Úvod do biologie rostlin Pletiva Slide 1 ROSTLINNÉ TĚLO. Modelová rostlina suchozemská semenná neukončený růst specializované části

Úvod do biologie rostlin Pletiva Slide 1 ROSTLINNÉ TĚLO. Modelová rostlina suchozemská semenná neukončený růst specializované části Úvod do biologie rostlin Pletiva Slide 1 ROSTLINNÉ TĚLO Modelová rostlina suchozemská semenná neukončený růst specializované části příjem vody a živin + ukotvení fotosyntéza rozmnožovací potřeba struktur

Více

Stonek. Stonek příčný řez nahosemenná rostlina borovice (Pinus)

Stonek. Stonek příčný řez nahosemenná rostlina borovice (Pinus) Stonek Stonek příčný řez nahosemenná rostlina borovice (Pinus) Legenda: 1 dřeň, 2 dřevo (xylém), 3 dřeňový paprsek, 4 pryskyřičný kanálek v xylému, 5 lýko (floém), 6 primární kůra, 7 pryskyřičný kanálek

Více

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY VYBRANÉ ČELEDI obr. č. 1 znaky: rostlina ze semene klíčí 2 dělohami kořeny rozlišeny na hlavní a vedlejší listy se síťnatou žilnatinou květ pětičetný nebo čtyřčetný

Více

Název: VNITŘNÍ STAVBA STONKU

Název: VNITŘNÍ STAVBA STONKU Název: VNITŘNÍ STAVBA STONKU Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2. a 3. (1. ročník vyššího

Více

Orgány homologické jsou stejného původu, ale různé stavby, vzhledu a funkce.

Orgány homologické jsou stejného původu, ale různé stavby, vzhledu a funkce. Otázka: Morfologie rostlinných orgánů Předmět: Biologie Přidal(a): nty9 Rostlinné orgány - Orgány jsou soubory pletiv s charakteristickou stavbou a funkcí. U rostlin rozlišujeme orgány vegetativní (kořen,

Více

Praktické cvičení č. 8.

Praktické cvičení č. 8. Praktické cvičení č. 8. Cvičení 8. - Kořen 1. Homorhizie (kapraďorosty, jednoděložné rostliny) 2. Allorhizie (většina nahosemenných a dvouděložných rostlin) 3. Mykorhiza (ektotrofní, endotrofní) 4. Vzrostný

Více

Seznam obrázků z pracovních listů a námětů na laboratorní cvičení

Seznam obrázků z pracovních listů a námětů na laboratorní cvičení 8 Přílohy 8.1 Seznam obrázků OBR. 1 AGRIMONIA EUPATORIA (HTTP://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG)... 33 OBR. 2 ALCHEMILLA VULGARIS (HTTP://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG)... 35 OBR. 3 FRAGARIA VESCA (HTTP://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG)...

Více

Stavba stonku. Stavba stonku

Stavba stonku. Stavba stonku Stavba stonku Stonek je nadzemní část rostliny, která nese listy, pupeny a generativní orgány (květ, plod a semeno). Její další funkcí je ukládání zásob, zajištění transportu živin a případně má i funkci

Více

Živé organismy. Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby

Živé organismy. Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby Živá příroda Člověk Živé organismy Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby Znaky života rostlin Rostliny: Dýchají Přijímají vodu a živiny Vylučují odpadní látky Rozmnožují se Rostou Vyvíjejí se Rostliny

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní / zvýšený zájem

Více

Vrba jíva. Vrba jíva Salix Caprea L.

Vrba jíva. Vrba jíva Salix Caprea L. Vrba jíva VY_52_INOVACE_89 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Vrba jíva Salix Caprea L. Strom menšího vzrůstu nebo velký keř, s prohýbaným

Více

MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN

MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN 1. Klíčení rostlin: MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - Kořen Děloha Stonek Děloha Osemení Radicula Hypokotyl Osemení Kořen Dělohy 1. Základ kořenu v zárodku jednoděložných a dvouděložných rostlin Stavba semene:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 22 Javor Ing. Hana Márová

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 31 Vady tvaru kmene

Více

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Barbora Vojáčková, a kol. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta. Skriptum 2013

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Barbora Vojáčková, a kol. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta. Skriptum 2013 ZÁKLADY ARBORISTIKY Barbora Vojáčková, a kol. Skriptum 2013 Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 1 2 Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 2013 Učební text pro předmět

Více

= soubor buněk, které jsou podobné nebo úplně stejné svým tvarem a svojí funkcí

= soubor buněk, které jsou podobné nebo úplně stejné svým tvarem a svojí funkcí Otázka: Rostlinná histologie Předmět: Biologie Přidal(a): TK Pletivo rostlin = histologie = soubor buněk, které jsou podobné nebo úplně stejné svým tvarem a svojí funkcí Rozdělení (podle stupně vývoje):

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

květy široce otevřené asi 10 cm v průměru, bílé, někdy slabě načervenalé s 9-12 okvětními lístky (počet se liší podle variet) Univerzita 3.

květy široce otevřené asi 10 cm v průměru, bílé, někdy slabě načervenalé s 9-12 okvětními lístky (počet se liší podle variet) Univerzita 3. květy široce otevřené asi 10 cm v průměru, bílé, někdy slabě načervenalé s 9-12 okvětními lístky (počet se liší podle variet) Univerzita 3. věku zralé růžově červené s oranžově červenými 5 mm dlouhými

Více

Mate ská kola, Základní kola a D tský domov, Ivan ice, iroká 42

Mate ská kola, Základní kola a D tský domov, Ivan ice, iroká 42 Mate ská kola, Základní kola a D tský domov, Ivan ice, iroká 42 Autor: Mgr. Hana Schwarzová III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Vzd lávací oblast: lov k a p íroda P edm t: P írodopis

Více

Mate ská kola, Základní kola a D tský domov, Ivan ice, iroká 42

Mate ská kola, Základní kola a D tský domov, Ivan ice, iroká 42 Mate ská kola, Základní kola a D tský domov, Ivan ice, iroká 42 Autor: Mgr. Hana Schwarzová III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Vzd lávací oblast: lov k a p íroda P edm t: P írodopis

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 20 Akát Ing. Hana Márová

Více

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN. SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: V 18. STOLETÍ SE KVŮLI VELKÉ SPOTŘEBĚ DŘEVA ZAČALY ZAKLÁDAT UMĚLÉ LESY A TO ZE SMRKU, PROTOŽE TEN RYCHLE ROSTE A TO SE VYPLATÍ TĚM, KDO HO CHTĚJÍ RYCHLE

Více

ROSTLINNÁ ANATOMIE VEGETATIVNÍ ORGÁNY

ROSTLINNÁ ANATOMIE VEGETATIVNÍ ORGÁNY Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

OBECNÁ BOTANIKA. Karel Kubát. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA katedra biologie

OBECNÁ BOTANIKA. Karel Kubát. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA katedra biologie DISTANČNÍ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM BIOLOGIE OBECNÁ BOTANIKA Karel Kubát UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA katedra biologie Ústí nad Labem 2006 Předmluva Tento text je tzv.

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní / zvýšený zájem

Více

Stromy. Řešení. Pracovní list

Stromy. Řešení. Pracovní list Stromy Anotace: seznamuje žáky s vnější a vnitřní stavbou stromu a se základními rozdíly mezi jehličnatými a listnatými, opadavými a Zároveň vysvětluje rozdíl mezi krytosemennými a nahosemennými rostlinami.

Více

Rostliny na jaře - test

Rostliny na jaře - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Rostliny

Více

Princip tvoření nákresů složitých struktur, orgánů:

Princip tvoření nákresů složitých struktur, orgánů: Princip tvoření nákresů složitých struktur, orgánů: Příklad preparát: příčný řez stonkem Kukuřice (Zea mays L. ) Při zhotovování nákresů složitých struktur, skládajících se z více pletiv a buněčných typů,

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy obecné botaniky. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy obecné botaniky. Materiál je plně funkční pouze s použitím Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy obecné botaniky. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. kormus rinyofyty pletivo tkáň kořen stonek

Více

Systém rostlin Část vyšší rostliny

Systém rostlin Část vyšší rostliny Systém rostlin Část vyšší rostliny Literatura Hendrych R. (1977): Systém a evoluce vyšších rostlin. Rosypal S. (1992): Fylogeneze, systém a biologie organismů. Mártonfi P. (2003): Systematika cievnatých

Více

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě.

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. I. stupeň BOTANIK Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. smrk obecný jedle bělokorá modřín opadavý borovice lesní lípa srdčitá bříza bělokorá olše lepkavá buk lesní dub letní

Více

VY_52_INOVACE_PŘ_I/2.34

VY_52_INOVACE_PŘ_I/2.34 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: VY_52_INOVACE_PŘ_I/2.34 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, 588 12 Dobronín CZ.1.07/1.4.00/21.3541

Více

Herbář jarních rostlin

Herbář jarních rostlin PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY KATEDRA PEDAGOGIKY PRIMÁRNÍHO A ALTERNATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Herbář jarních rostlin Podklad ke zhotovení herbáře - součást podmínek k udělení zápočtu z předmětu Přírodověda

Více

ANATOMIE STONKU. sekundární stavba. kambium. sekundární xylém a floém dvouděložných rostlin a nahosemenných. felogén. sekundární krycí pletivo

ANATOMIE STONKU. sekundární stavba. kambium. sekundární xylém a floém dvouděložných rostlin a nahosemenných. felogén. sekundární krycí pletivo ANATOMIE STONKU sekundární stavba kambium sekundární xylém a floém dvouděložných rostlin a nahosemenných felogén sekundární krycí pletivo abnormální tloustnutí jednodělož. rostlin druhotné tloustnutí stonku

Více

Otázka: Generativní orgány rostlin. Předmět: Biologie. Přidal(a): kiki. - Zajišťují pohlavní rozmnožování rostlin. - Květ, semeno a plod.

Otázka: Generativní orgány rostlin. Předmět: Biologie. Přidal(a): kiki. - Zajišťují pohlavní rozmnožování rostlin. - Květ, semeno a plod. Otázka: Generativní orgány rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): kiki - Zajišťují pohlavní rozmnožování rostlin - Květ, semeno a plod květ (flos) soubor přeměněných listů zajištuje vývoj semene, růst je

Více

2 PLETIVA 2.1 PLETIVA DĚLIVÁ (MERISTÉMY)

2 PLETIVA 2.1 PLETIVA DĚLIVÁ (MERISTÉMY) 2 PLETIVA Buňky v tělech vyšších rostlin vytvářejí pravá pletiva. Jsou to soubory buněk přibližně stejného tvaru a stejné funkce, které vznikají činností jedné nebo více dělivých buněk, tzv. iniciál. Buňky

Více

Obsah vody v rostlinách

Obsah vody v rostlinách Transpirace 1/39 Obsah vody v rostlinách Obsah vody v protoplazmě (její hydratace) je nezbytný pro normální průběh životních funkcí buňky. Snížení obsahu vody má za následek i omezení životních dějů (pozorovatelné

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Obsah 5 Obsah Úvod................................................. 7 1. Charakteristika sukulentů............................. 9 2. Historie pěstování

Více