Slosování vstupenek. Tombola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slosování vstupenek. Tombola"

Transkript

1 Slosování vstupenek Slosování vstupenek, kde výhrou budou pouze věcné dary, tedy nepeněžitá plnění, nepodléhá povolení, ale pouze ohlášení územně příslušnému finančnímu úřadu, tedy Finančnímu úřadu pro Středočeský kraj - územní pracoviště Praha-západ, které je třeba podat nejpozději 15 dnů přede dnem zahájení slosování vstupenek. Podmínkou je, že souhrn všech nepeněžitých výher nepřesáhne za jeden kalendářní rok částku Kč a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku Kč. Ohlášení slosování vstupenek nepodléhá správnímu poplatku. Tombola Tomboly, u nichž jsou slosovány losy, jež jsou prodávány účastníkům akce (nejde tedy o slosování vstupenek nebo programů společenských akcí), musí být řádně povoleny. Povolovací řízení probíhá na základě písemné žádosti provozovatele akce podle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, v přenesené působnosti. S ohledem na výši herní jistiny (tj. násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny losů) je povolovacím místem pro tombolu provozovanou na území města Roztoky - Městský úřad Roztoky, nebo Ministerstvo financí ČR: tombolu s herní jistinou do 50 tis. Kč a věcnou loterii s herní jistinou do Kč povoluje městský úřad, v ostatních případech povoluje tombolu Ministerstvo financí ČR. Povolení k provozování tomboly nelze vydat fyzické osobě včetně fyzické osoby podnikatele, zahraniční právnické osobě ani tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí. Provozování tomboly musí být v souladu s platnými zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy. Nelze povolit loterii nebo tombolu, jejímž účelem je krytí: výdajů provozovatele tomboly, jež podle své povahy mají být kryty z jeho příjmů, výdajů na pořádání zábav, slavností a podobných akcí, na nichž není vybíráno vstupné, nákladů jakékoliv akce, jestliže je z předběžných rozpočtů patrna nehospodárnost, jak při pořádání tomboly, tak při plánovaném použití jejího výtěžku. Žádost o povolení tomboly se podává ve lhůtě nejméně 30 dnů před konáním akce a musí obsahovat, kromě náležitostí stanovených zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, další náležitosti: název a sídlo provozovatele včetně uvedení jeho statutárního zástupce, IČO, název akce, místo a datum losování, účel, pro který je tombola provozována, přesný počet vydaných losů, jejich cenu a celkovou výši herní jistiny (znásobením počtu losů a jejich ceny vznikne herní jistina) návrh na příjemce minimálně 6 % výtěžku (sociální, zdravotní, sportovní, ekologický nebo jinak veřejně prospěšný účel - 4, odst. 2 zákona), počet a celkovou cenu výher, herní plán, loterního zástupce, který zajišťuje řádný průběh a vyúčtování tomboly, doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které u žadatele mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy, doklad o bezúhonnosti loterního zástupce (bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být v době předložení starší tří kalendářních měsíců).

2 Předmětem výher mohou být věci movité s vyloučením peněz, vkladních knížek a cenných papírů. U tombol s herní jistinou do 50 tis. Kč mohou být slosovány losy, nebo jinak pojmenované slosovatelné papíry, pokud jsou očíslovány a opatřeny razítkem provozující organizace a k jejich použití dal souhlas orgán oprávněný k povolení tomboly. Tisk losů s vyšší herní jistinou musí být proveden ve Státní tiskárně cenin. Užívání státních symbolů na losech není dovoleno. Prodej losů - odměna vyplácená fyzickým osobám za prodej losů nesmí přesahovat 10 % z ceny losů jimi prodaných. Organizace, které byla tombola povolena, jmenuje do 7 dnů po oznámení rozhodnutí o povolení tomboly loterního zástupce a sdělí jeho jméno, příjmení a bydliště. Losování tomboly musí být veřejné. Slosování tomboly s herní jistinou: přesahující 50 tis. Kč musí být provedeno za účasti notáře, který osvědčuje průběh losování a za účasti orgánu státního dozoru, do 50 tis. Kč musí být provedeno za účasti orgánu státního dozoru, který osvědčuje průběh slosování, do 20 tis. Kč není nutná účast státního dozoru. Vyúčtování tomboly musí být provedeno do 60 dnů po skončení losování a zároveň i vyúčtování akce, k jejímuž zabezpečení byla povolena. Vyúčtování je předkládáno ve stanovené lhůtě orgánu, který tuto akci povolil. Do příjmů tomboly patří i výhry nevyzvednuté ve stanovené lhůtě. Částí výtěžku se rozumí příjmy z tomboly snížené o výhry (z vlastních nákladů), zaplacený správní poplatek a náklady státního dozoru. Sankce za porušování zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů: Pokutu až do výše Kč uloží obec právnické osobě, která v jejím správním obvodu provozuje tombolu bez povolení, které by byla oprávněna obec vydat, nebo je provozuje v rozporu se zákonem č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, v rozporu s herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy, Správní poplatek za vydání povolení k provozování tomboly je nutno uhradit ve výši 500 Kč na účet Města Roztoky, č. účtu /0800, případně může být zaplacen v hotovosti v pokladně městského úřadu. Poplatek je splatný před vydáním rozhodnutí. Povolovací řízení na Městském úřadě v Roztokách pro akce pořádané v Roztokách, má na starosti odbor vnitřních a sociálních věcí p. Vyšehradská, kancelář č. B15, Jungmannova 1020, Roztoky, tel

3 ŽÁDOST o povolení věcné loterie, případně tomboly podle 6, odst. 1, písm. a), zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel: Název právnické osoby:..... IČ DIČ... Sídlo:... Bankovní spojení Zastoupený statutárním orgánem: (jméno, příjmení, rod.číslo, adresa trvalého bydliště, telefon) Loterní zástupce: (jméno, příjmení, rod. číslo, adresa, telefon) Název akce, jejíž součástí tombola je:... Datum pořádání akce:... Místo konání:... Účel, pro který bude tombola provedena: (účel, kam půjde výtěžek) Výherní jistina: Počet vydaných losů. à Kč. = celkem Kč.... Herní plán: (viz příloha) Správní poplatek ve výši 500 Kč zaplacen dne:... Počet výher:... Celková cena výher (20 % - 50 % z herní jistiny): z vlastních prostředků:... z darů:... Svým podpisem prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto tiskopise jsou pravdivé a jsem si vědom(a) všech důsledků z toho vyplývajících. V dne Podpis (razítko) Přílohy: - výpis z rejstříku trestů statutárních zástupců pořadatele tomboly ne starší 3 měsíců - výpis z rejstříku trestů loterního zástupce ne starší 3 měsíců - herní plán - vzor losu (musí být číslován a opatřen razítkem provozující organizace) - doklad o zaplacení správního poplatku

4 Příloha k žádosti o povolení tomboly HERNÍ PLÁN Název pořadatele tomboly:... Název akce, při které bude tombola pořádána:... Datum pořádání:... Pravděpodobnost výhry: (nesmí být menší než 1 : 200)... Podmínky dozoru, způsobu kontroly:.... Způsob provedení slosování: (losy mohou být prodávány pouze v den a na místě akce, kde budou rovněž vydány výhry, jakýkoliv předprodej losů není povolen, losy musí obsahovat minimální údaje dané zákonem, tj. pořadové číslo a razítko provozující organizace, do slosování budou dána jen čísla prodaných losů, slosování musí být veřejné).. Způsob zveřejnění výher:... Lhůta pro vyzvednutí výher: Využití části výtěžku na veřejně prospěšné účely: (na veřejně prospěšné účely musí být využito části výtěžku nejméně 6 % rozdílu, o který příjem provozovatele z tomboly převyšuje celkovou cenu výher (z vlastních prostředků) a zaplacený správní poplatek Za provozovatele tomboly:...

5 Městský úřad Roztoky VYÚČTOVÁNÍ TOMBOLY Pořadatel: název organizace... adresa:... IČ... statutární zástupce:... předkládá vyúčtování tomboly povolené pod číslem rozhodnutí:... konané dne:... celkový počet vydaných losů:... cena jednoho losu:... herní jistina celkem:... počet prodaných losů:... Výtěžek za prodané losy:... Odpočty: ( 4, odst. 2, zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích) zaplacený správní poplatek:... hodnota výher z vlastních prostředků:... náklady státního dozoru:... odpočty celkem:... Výtěžek celkem:... Použití části výtěžku: minimálně 6 % na veřejně prospěšné účely:... Kč, bylo použito na zbytek výtěžku bude použit:... Přílohu tohoto vyúčtování musí tvořit: - kopie dokladů o využití části výtěžku na veřejně prospěšné účely, - stručný zápis o průběhu losování tomboly (podmínky dozoru, způsobu kontroly, způsob provedení slosování, způsob zveřejnění výher). (vyúčtování předložit Městskému úřadu Roztoky do 60 dnů po skončení losování) podpis a razítko pořadatele:

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast Investiční dotace evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-1921/SOC/2014 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 V Praze dne 23. března 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 V Praze dne 23. března 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 2 V Praze dne 23. března 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 227/1997 Sb. ZÁKON ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) Změna: 210/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy 8 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úhradu sociálních služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více