Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR rozšířeného o krajské koordinátory ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR rozšířeného o krajské koordinátory ze dne 16. 10. 2012"

Transkript

1 Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR rozšířeného o krajské koordinátory ze dne Program jednání: 1. Zahájení jednání, schválení a doplnění programu. - zvolení ověřovatele zápisu. 2. Kontrola plnění úkolů z posledního zasedání. /JUDr. Zeman/ - plnění přijatých usnesení. 3. Právní komise, informace o právních krocích / JUDr. Kovařík/ 4. Činnost v regionech / koordinátoři, JUDr. Zeman / - informace k činnosti v krajích / koordinátoři / - průběžné plnění rozpočtu a přesuny v kapitolách 2012, / p. Kouba / - finanční potřeby krajů na akce v druhém pololetí 2012, /koordinátoři/ - neplatiči členských příspěvků na krajích, /JUDr. Bezdíček/ - seznam členů v krajích- řešení nedostatků / Jan Zeman / - typování koordinátorů v neobsazených regionech, plnění úkolu, - připomínky, návrhy koordinátorů k činnosti. 5. Otevření diskuse a námětů, k přípravám na III. Sjezdu VP ČR. / JUDr. Zeman / 6. Různé: - Připomínky k webovým stránkám. / člen., p. Pilař / - Snížení tvrdosti. / JUDr. Kupka / - Problematika docházky na jednání. / p. Kouba / - Návrhy na vyznamenání v krajích. /návrhy z krajů, písemné / - Doplněné body jednání. Závěr. Přítomni: dle prezence Omluveni členové prezidia: Vlček, Bezdíček, Lipský Omluveni krajští koordinátoři: Feix, Pokorný, Hána Průběh jednání: ad. 1) Zahájení jednání, schválení a doplnění programu. - zvolení ověřovatele zápisu.

2 Jednání zahájil po 9. hodině I. viceprezident JUDr. Jaroslav Zeman, který byl prezidentem Janem Zemanem pověřen k jeho řízení. Po přivítání přítomných konstatoval, že podle prezenční listiny je jednání dle Stanov usnášeníschopné. Poté seznámil přítomné s návrhem na zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu. Jednomyslně, byl zapisovatelem zvolen JUDr. Jan Bouchal, ověřovatelem zápisu František Kouba. Po seznámení s výše uvedeným navrhovaným programem jednání byl jednomyslně schválen návrh na doplnění bodu různé programu: - Odvolání koordinátora Ústeckého kraje kolegu FEIXE Radislava, z důvodu nečinnosti; - Schválení jmenování kolegy Vladimíra Bednáře koordinátorem pro Ústecký kraj; - Informace o zahraničních jednáních s účastí zástupců Veterána P ČR. Ad. 2) Kontrola plnění úkolů z posledního zasedání. /JUDr. Zeman/ - plnění přijatých usnesení. JUDr. Jaroslav Zeman se vyjádřil k plnění úkolů z předchozího jednání prezidia. a) kontrola členů - neplatičů bude opětovně odložena na prosincové jednání prezidia, pro přetrvávající omluvenou nepřítomnost kolegy Bezdíčka, který tak neplní úkol spočívající k vyhodnocení stavu na úseku placení členských příspěvků a předání seznamu potencionálních neplatičů. Po krátké diskuzi byl jednomyslně přijat úkol pro prezidenta Jana Zemana: - projedná s JUDr. Bezdíčkem nutnost projednání tohoto bodu a zabezpečí jeho účast na prosincovém jednání presidia. b) úkol zakoupit pro potřeby prezidenta počítač s tiskárnou a monitorem a správce webu pana Pilaře tiskárnu se skenerem, v celkové hodnotě ,- Kč byl přehodnocen a pro potřebu prezidenta se zakoupí tiskárna a správce webu pana Pilaře tiskárna se skenerem, v celkové hodnotě 6.000,- Kč. Tiskárny zakoupí na objednávku Veterána PČR pan Pilař, který je zaplatí v hotovosti a paragon bude proplacen paní Pacltovou. Obě tiskárny budou zapsány do evidence majetku sdružení. Toto opatření bylo jednomyslně schváleno. Závěrem konstatoval, že ostatní úkoly byly splněny. ad. 3) Právní komise, informace o právních krocích / JUDr. Kovařík/ JUDr. Kovařík oznámil, že se z krajů nepřihlásil žádný právník, který by chtěl pracovat v právní komisi při řešení nároků bývalých policistů. Seznámil přítomné se stavem řízení v souvislosti s nároky veteránů vyplývajících se zákona o důchodovém a sociálním zabezpečení, zejména posuzovaných příslušnými i nepříslušnými orgány podle předchozích právních předpisů. Konstatoval, že o poslední informace nedošlo ke změně stavu, soudy dosud neodpověděly. Postupy k hájení svých práv v této oblasti mají veteráni k dispozici na webu část B, právní komise. Dále se bude postupovat těmito směry, uznání výsluhy jako důchodové dávky, nepromlčitelnost výsluhy, proti dani z výsluhy. Nadále se bude spolupracovat s veterány armády. Úkol pro koordinátory:

3 - do získat pro práci v právní komisi jednoho člena právníka. ad. 4) Činnost v regionech /koordinátoři, JUDr. Zeman / a) informace k činnosti v krajích / koordinátoři / Jednotlivými koordinátory byla podána krátká informace o činnosti veteránů v regionu. Severomoravský kraj Bedřich Fiala - pracují podle plánu činnosti, má v úmyslu ukončit svou činnost v prezidiu i koordinátora, nemůže sehnat náhradníka Středočeský kraj Miroslav Klán - činnost zajišťována pomocníky, kteří však nejsou ve všech okresech, činnost je ovlivňována charakterem regionu Praha východ a Praha západ tvoří prsten kolem Prahy, veteráni mají bližší vztah k Praze. Kladně hodnotí spolupráci s koordinátorem Prahy. Plzeňský kraj Bohumír Pošvic Praha Miroslav Kučera - hlavní problém vidí s nízkou aktivitou, neplatí pro Rokycany, kteří jsou aktivní. Nemůže sehnat pomocníky do okresů. Přetrvávají problémy s kontrolou placení členských příspěvků, navrhuje zasílat koordinátorům měsíční výpisy z hlavního účtu sdružení. - není proti spolupráci se Středočechy, která už probíhá, především v placení členských příspěvků. Pořádají se hromadné akce, ale i setkání skupin. Kladně hodnotí spolupráci s vedením policie v kraji, přivítal by zasílání bankovních výpisů koordinátorům. Olomoucký kraj Jan Borek - dobrá činnost pomocníků, spolupráce v akcích s polskými veterány. Aktivita jako celku je slabší. Jihomoravský kraj Jaromír Hamouz - kladně hodnotí aktivitu členů a spolupráci s vedením policie. Zlínský kraj - Ivan Hrbáček - kladně hodnotí činnost, pořádají akce, pamatují na jubilanty, spolupracují s IPA. Přivítal by rozhodnutí platit členské příspěvky pouze koordinátorům. Královéhradecký kraj Petr Jenka - je v kontaktu se členy, scházejí se v okresech i v kraji, členové se zúčastňují akci. Liberecký kraj Jaromír Kubec - ročně pořádají 3 4 setkání, aktivita členů je malá. Mají problém sehnat prostory k celokrajskému setkání. Ústecký kraj Radislav Feix nepřítomen - neaktivní koordinátor, kraj fakticky nefunguje. - Karel Vondráček organizuje činnost na jihozápadě Ústí, Ústí a Děčín nefunguje, lidi nemají o činnost zájem.

4 Karlovarský kraj neobsazen, je vytipován člen, který má zájem o tuto práci. Bude přizván na prosincové jednání, kdy bude schvalován do funkce. Jihočeský kraj - Jan Bouchal - pravidelné schůzky třikrát do roka, mezitím zájmové akce. Aktivní pouze pětina členů, nejaktivnější oceněni medailí II. st. K další diskuzi se nikdo nepřihlásil a bod byl ukončen. b) průběžné plnění rozpočtu a přesuny v kapitolách 2012, / p. Kouba / Informaci podal František Kouba, který připomněl, že se v zápisu z jednání dne opomnělo zaznamenat přesun 2.000,- Kč z kancelářských potřeb do ostatních nákladů. Dále seznámil koordinátory s přesuny financí u plánovaných výdajů, uskutečněných na jednání prezidia dne Dosud hospodaříme s úsporou. Bude nutno vytvořit rezervu asi ,- Kč na organizaci III. sjezdu. Přiklání se k návrhu na placení členských příspěvků u koordinátorů, zejména z důvodů finančních úspor za platbu nemalých částek u bankovního účtu. Vyzval k rozumnému hospodaření s finančními prostředky, i když se předpokládá dle současného stavu přebytek. c) finanční potřeby krajů na akce v druhém pololetí 2012, /koordinátoři/ Ze strany koordinátorů nebyly vzneseny požadavky na finanční dotaci k zabezpečení činnosti veteránu v krajích. d) neplatiči členských příspěvků na krajích, /JUDr. Bezdíček/ Dr. Zeman zopakoval opětovné přeložení tohoto bodu na prosincové jednání prezidia, které bylo v úvodu dnešního jednání schváleno, a vyzval přítomné k diskuzi. V diskuzi se někteří vyjádřili ke způsobu placení členských příspěvků. Z diskuze vyplynulo, že organizování placení členských příspěvků je na jednotlivých koordinátorech podle podmínek kraje, předávání bankovních výpisů koordinátorům je nutné pro zachování kontroly plateb. Závěr: Pokud bude zjištěno, že JUDr. Bezdíček, který je odpovědný za placení členských příspěvků, nesplnil tento úkol, vrátí do pokladny finanční částku přidělenou mu k zabezpečení telefonického styku s neplatiči a úkolu bude zproštěn. Prezident pak zabezpečí okopírování výpisů z účtu za rok 2012, které rozešle krajským koordinátorům, po zprovoznění elektronických výpisů se zváží jejich rozesílání elektronickou poštou. Hlasování: - jednomyslně schváleno e) seznam členů v krajích- řešení nedostatků / Jan Zeman / Každý z koordinátorů musí vést vlastní seznam členů i přehled placení členských příspěvků. Jedenkrát ročně bude možnost hlavní seznam prezidia vyžádat od paní Pacltové. f) typování koordinátorů v neobsazených regionech, plnění úkolu, JUDr. Zeman dal návrh na odvolání Radislava FAIXE, koordinátora pro Ústecký kraj, pro svou absolutní nečinnost. Karel Voráček navrhnul za Radislava FAIXE, kolegu Vladimíra Bednáře, kterého slovně představil, oznámil jeho souhlas. Vladimír Bednář bude přizván na prosincové jednání prezidia, kde bude projednáno jeho jmenování. Uvedený návrh na odvolání FAIXE byl jednomyslně schválen a jmenovaný byl odvolán z funkce.

5 Za chybějícího koordinátora Karlovarského kraje je vytipován člen Sedláček, který s výkonem funkce vyslovil souhlas. Jmenovaný bude také přizván na prosincové jednání prezidia, kde bude projednáno jeho jmenování. g) připomínky, návrhy koordinátorů k činnosti. Připomínky ani návrhy nebyly koordinátory předloženy. Prezident Jan Zeman si vyžádal od koordinátorů informaci, kolik budou potřebovat gratulačních listů k výročím s tím, že mu do tyto informace předají. Ad. 5) Otevření diskuse a námětů, k přípravám na III. Sjezd VP ČR. / JUDr. Zeman / JUDr. Zeman připomněl blížící se III. sjezd Veterána PČR, který se uskuteční v roce Pro jeho řádný průběh se musíme včas připravit. Je nutno zvolit přípravnou skupinu, přípravy sjezdu se zúčastní celé prezidium a co nejširší část členské základny. Navrhuje následující členy přípravné skupiny: Ad. 6) Různé: a) Jan Zeman b) JUDr. Jaroslav Zeman c) JUDr. Miloslav Kupka d) František Kouba e) Miroslav Kučera f) ing. Zdeněk Pochobradský. Po provedeném hlasování byla přípravná skupina jednohlasně zvolena. g) Připomínky k webovým stránkám. / člen., p. Pilař / - žádné připomínky nebyly vzneseny h) Snížení tvrdosti. / JUDr. Kupka / JUDr. Kupka připomněl, že dochází ke snižování příchodu nových členů, což negativně působí na rozpočet. Doporučuje uvažovat o snížení tvrdosti u stanovami vyžadovaných odsloužených let. Z diskuze vyplynul požadavek na ponechání současného stavu a o výjimkách rozhodovat individuálně jak doposud. Z další diskuze vyplynul požadavek, který byl později schválen, s absencí dvou hlasů přítomných, aby dosavadní členové veteránu z Nezávislého odborového svazu PČR při zájmu o naše členství, předkládali řádnou přihlášku občanského sdružení s platbami za stejných podmínek jako ostatní zájemci. i) Problematika docházky na jednání. / p. Kouba / František Kouba se pozastavil nad docházkou členů prezidia na jednání, není výjimkou absence více jak na polovině letošních jednání. Žádá prezidenta, aby vyhodnotil účast jednotlivých členů prezidia na jednáních a podal o tom zprávu na prosincovém zasedání prezidia. Závěr: Uvedený návrh byl jednomyslně přijat a ukládá se prezidentu na prosincovém jednání přednést vyhodnocení účasti jednotlivých členů na jejich jednáních. j) Návrhy na vyznamenání v krajích. /návrhy z krajů, písemné / Dále byly projednány a jednomyslně schváleny návrhy na udělení medailí II. stupně přednesené koordinátory pro Severomoravský a Zlínský kraj.

6 Jednomyslně byl i schválen návrh koordinátora pro Prahu na převod člena Zdeňka Kleara na čestného člena z důvodu dosažení 83 let. Prezident Jan Zeman vyzval členy prezidia a koordinátory, aby přemýšleli o možnosti zřídit další ocenění členů prezidiem a navrhli ideu, název a podobu tohoto dalšího ocenění. Doplněné body jednání. Jaromír Hamouz informoval o jednání na Slovensku, poukázal na jednotlivé odlišnosti v organizaci a možnostech veteránských organizací policie. Dr. Zeman informoval o zrušeném jednání delegace určené pro Polsko. Dr. Zeman přednesl návrh plánu jednání prezidia v roce Po vzájemné diskuzi byly stanoveny tyto termíny, které byly vzápětí jednomyslně odsouhlaseny: 1) 12. února ) 12. března ) 9. dubna ) 14. května rozšířené jednání s koordinátory ) 11. června ) 10. září ) 13. října rozšířený o koordinátory ) 12. listopadu ) 3. prosince 2013 Ad. 7) Závěr. JUDr. Zeman poděkoval přítomným za účast a v hod. jednání ukončil. Zapsal: JUDr. Jan Bouchal, v. r. Zápis ověřil: František Kouba, v. r.

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2 Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2 Přítomni: František Zumr (místopředseda pro ekonomiku), Mgr. Roman Michálek, PhD. (výkonný

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 28. března 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi Přítomni: Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi dle prezenční listiny starostové OSH ze 77 přítomno 73 nepřítomno 4 starosta SH ČMS přítomen 1 VV SH ČMS z 18 přítomno 15 nepřítomno

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha 1 Datum, čas a místo konání 11. dubna 2006, 17:00 19:00 (začátek odloený o 30 minut pro nedostatečný počet zúčastněných delegátů), Praha U Pergamenky 3, Praha

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015

Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Březno Vítov ev. č. 410 010, IČ 66112672 sídlo: Svojsíkova 48, 400 11, Ústí n. L. Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18.

Více

Z á p i s. ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci.

Z á p i s. ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci. Z á p i s ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci. Účast: Delegáti 16 OS ČS CHPH - viz prezenční listina (omluveni OS Tábor) Neomluveni

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne 15. 11. 2013 v zasedací místnosti na KŘ

Více

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří strana 1 z celku 17 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing.

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory Vysočina zastupitelstvo komise a výbory 2012 2016, 26. vydání leden 2015 Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vám poblahopřála k Vašemu ustanovení do funkce člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, člena výboru

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

Návrhová komise: Navrženi jsou a souhlasí: pp. Vosecký, Zámečník, Pekař Valná hromada návrh členů návrhové komise schválila jednohlasně.

Návrhová komise: Navrženi jsou a souhlasí: pp. Vosecký, Zámečník, Pekař Valná hromada návrh členů návrhové komise schválila jednohlasně. Zápis ze zasedání Valné hromady Euroregionu Nisa regionálního sdružení, konaného dne 20. 4. 2012 v zasedací místnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci Účast: viz prezenční listina Program: BOD 1) Přivítání

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s.

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Smyslem debatování je učit se, ne vyhrávat. Či spíše učení je jediná forma vítězství, která má smysl. A. J. Toynbee 1 Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku Spolek

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Zápis z Kongresu České evaluační společnosti (ČES) konaného dne 18. 12. 2014

Zápis z Kongresu České evaluační společnosti (ČES) konaného dne 18. 12. 2014 Zápis z Kongresu České evaluační společnosti (ČES) konaného dne 18. 12. 2014 Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil J. Remr. K datu zahájení

Více

Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu

Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Vydal: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Praha 2011 Usnesení V. sjezdu Českomoravského odborového svazu

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky Stanovy Odborná společnost letecká České republiky HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l. 1. Odborná společnost letecká České republiky (dále jen společnost) byla založena dne 8. 5. 1990 jako dobrovolné,

Více