PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

2 Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 1.8 (2014) Ivo Telec,

3 TEMATICKÝ OBSAH 1. Druhy informací 2. Informace a obchod 3. Souhlas vlastníka nebo licence 4. Volná užití a zákonné licence 5. Obchody a alternativní modely 6. Ochrana práv duševního vlastnictví a před nekalou soutěží v kyberprostoru 3

4 4

5 1. ČÁST VŠEOBECNĚ 5

6 JUDIKATURA každému, komu se pomocí jeho osobních schopností a píle podaří přispět k obohacení společnosti ať už na poli hospodářském či kulturním za to náleží odměna. Ta v prvé řadě spočívá ve veřejném uznání. Nicméně pokud již toto obohacení nabude pro společnost konkrétní praktické formy, tj. zejména pokud se nové řešení nabízí k hospodářskému využití, je obecně žádoucí, aby dříve, než začne z tohoto nového řešení těžit užitky celá společnost, z něho mohl po určitou dobu těžit především sám jeho původce. Tuto záruku však může poskytnout jen vrchnostenská autorita (veřejná moc). 6

7 R 44/10 (R 480/05) Sb. NSS usnesení zvláštního senátu podle zák. o rozhodování některých kompetenč. sporů, z , čj. Konf 97/

8 POLITICKÁ IDEOLOGIE Soustava politických názorů, myšlenek, teorií a představ o světě nebo společnosti občanská společnost informační společnost znalostní společnost 8

9 HODNOTY INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Informační svoboda Informační vzájemnost (solidarita) sdílení informací technika oběhu informací Politika a technika Vzdělanost 9

10 POLITICKÉ PRÁVO Politické právo na informace: a. právo vyhledávat informace b. právo šířit informace i v síti elektronických komunikací (internetu) čl. 17 LZPS srv. též právo na informace o veřejném sektoru 10

11 INFORMACE forma = vnější tvar, podoba formace = útvar informace deformace reformace 11

12 INFORMACE V ČEŠTINĚ 1. zpráva, údaj, 2. informování, poučení, 3. kyb. (teorie informace) Kraus, J. et al.: Nový akad. slov. cizích slov. Praha 2007, s zpráva, údaj, 2. informování, 3. teorie informace (matematický obor) Filipec et al.: Slov. spis. češ. pro školu a veřej. Praha , s

13 TECHNICKÝ VÝMĚR INFORMACE sdělované znalosti (obecná) zpráva užívaná k vyjádření informací při procesu komunikace s cílem zvýšit znalosti Informace se týká faktů, pojmů, předmětů, myšlenek, procesů atd , ČSN ISO 5127 Informace a komunikace. Slovník. 2003, s

14 sociální filozofie imarxismu (e-marxism) informačně právní filozofie (teorie) nový socio-kulturní model technologie nový světový hospodářský řád srv. státní filmový monopol (CS ) srv. zespolečenštění výrobních prostředků informací je např. film nebo písnička srv. čínskou mentalitu kopírování, Internacionálu pirátských stran, Českou pirátskou stranu, sovětské vynálezecké právo (CS ) 14

15 Vynálezy a zlepšovací náměty slouží výstavbě socialismu, teprve jsou-li odevzdány k využití celku. 1/2 č. 6/52 Sb., o vynál. a zlepš. námětech Udělením patentu na vynález zajišťuje stát původci především uznání, že vynález je jeho dílem. zásada nabídky vynálezu státu 8/1 15

16 16

17 HODNOTOVÉ PROTIKLADY liberální individualismus (svobodná vůle) slušnost (poctivost) fairness ohleduplnost zdrženlivost důstojné živobytí jedince duševní vlastnictví nejposvátnější vlastnictví kolektivistická ideologie sdílení informací = filmů a hudby zdarma (výnos reklam) osobní libost (pokušení k vyžití) až chtivost odevzdání výsledku celku obecný prospěch nad individuálním zájmem jednotlivce, např. studiového aj. hudebníka žijícího z odbytu nahrávek 17

18 18

19 ? politická a hospodářská ideologie svobody kopírování (libosti) státní dotační politika dle hodnocení výsledků výzkumných organizací např. dle patentů, viz CZ 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 VYVÁŽENÍ LIDSKÝCH PRÁV Všeobecná deklarace lidských práv (1948) Každý má právo svobodně se účastnit kulturního života společnosti, těšit se z umění a podílet se na vědeckém pokroku a jeho výsledcích. čl. 27/1 Každý má právo na ochranu morálních a materiálních zájmů vyplývající z každé vědecké, literární nebo umělecké činnosti, jejímž je autorem. čl. 27/2 26

27 PRÁVNÍ A MORÁLNÍ SPRÁVNOST Spojitost mezi: a. morální předností, anebo morálním nedostatkem (morální správností) a b. právní platností (právní správností) Přirozenoprávní teze o spojitosti morálky a práva 27

28 28

29 29

30 PRŮMYSLOVĚPRÁVNÍ INFORMACE Např. Mezinárodní patentové třídění (Int. Cl.) 1830 USA Velká Británie 1870 Německo 1971 Štrasburská úmluva o mezinárodním patentovém třídění (č. 110/78 Sb., č. 86/85 Sb.) 30

31 Mezinárodní známkové třídění výrobků a služeb nebo obrazových prvků známek 1957 Nicská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb na účely zápisu známek (č. 118/79 Sb., č. 77/85 Sb.) 1973 Vídeňská dohoda o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek CZ 31

32 Mezinárodní třídění průmyslových vzorů 1968 Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů (č. 28/81 Sb., č. 85/85 Sb.) 32

33 ÚPV vede: a. ústřední fond světové patentové literatury b. elektronické databáze práv průmyslového vlastnictví, on-line 33

34 34

35 35

36 36

37 INFORMACE A PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ autorským dílem není údaj sám o sobě podávání informace se nepovažuje za vynález pouhé uvedení informace není technickým řešením podle práva užitných vzorů 37

38 DEVÍZA Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím o. z. č. 89/12 Sb. přirozenoprávní zásada (právní princip) Každému, co jeho jest 38

39 OCHRANA MAJETKOVÝCH HODNOT přirozené právo mezinárodní řád lidských práv mezinárodní investiční právo ústavní právo (jednotná ústavní nebo investiční ochrana majetku) občanské právo právo duševního vlastnictví (rozlišení ochrany majetku dle přiznání absolutních majetkových práv) 39

40 JUDIKATURA Pojem»majetek«, uvedený v čl. 11 odst. 1 Listiny resp. čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, má autonomní povahu, která se neomezuje na vlastnictví hmotných statků a je nezávislá na formálním vymezení ve vnitrostátním právu; mezi»majetková práva«ve smyslu citovaných článků tak mohou patřit i některá práva a zájmy, jako je v projednávaném případě právo k doménovému jménu. Globtour, spol. s r. o., v. NS, VS v Praze a MS v Praze usn. ÚS z , sp. zn. III. ÚS 2912/

41 GOODWILL Ekonomický pojem: účetně vykazatelné nehmotné aktivum Právní pojem: = nehmotná soutěžní aj. výhoda spojená s dobrou pověstí podniku důvěryhodnost očekávatelnost výnosů srv. dobré jméno ochranné známky 41

42 Prvotní goodwill zapříčiněný: a. podnikatelem v podniku b. příznivými vnějšími okolnostmi např. přírodním prostředím, tradicí oboru srv. zaručené tradiční speciality kupř. Špekáček, Lovecký salám, aj. 42

43 Druhotný (nakoupený) goodwill: a. nabytý s koupeným podnikem b. získaný synergií, např. fúzí kapitálových společností Standardní účetní metody vykazování 43

44 NEHMOTNÉ VÝHODY Účelové mezinárodněprávní investiční pojetí práv včetně nehmotných výhod spojených s dobrým jménem nebo pověstí podniku (goodwill), know-how a technických postupů Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Spoj. král. V. Británie a Sev. Irska o podpoře a ochraně investic (1990), (č. 646/92 Sb.) 44

45 INVESTICE Právní doktrína, mezinárodní smlouvy, judikatura = alespoň potencionální majetková hodnota, která má přímý nebo nepřímý hospodářský přínos s nadějí na budoucí výnosy, a to bez ohledu na její právní povahu a na to, zda je způsobilým předmětem právního obchodu 45

46 PŘIHLÁŠKA Evropská patentová přihláška jako předmět vlastnictví čl. 75 an. Evropské patentové úmluvy (1973) č. 69/02, 86/07 Sb. m. s. převoditelnost, písemně licencovatelnost zcela či zčásti pro území smluvních států nebo jejich část 46

47 JUDIKATURA: Majetek Žádost o registraci ochranné zámky je majetkem ve smyslu článku 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Rozs. Velkého senátu ESLP z ve věci Anheuser-Busch Inc. v. Portugalsko (č /01), Jurisprudence 2007/2. 47

48 VĚC V PRÁVNÍM SMYSLU Občanské (obecné soukromé) právo: 1. Věc něčí určená k: a. jednotlivému užívání i souběžně např. vlastníkova ochranná známka Budvar b. obecnému užívání (veřejný statek) např. vlastníkův veřejný park 2. Věc ničí (věc bez pána) určená k: a. obecnému užívání (veřejný statek) např. Budějovické pivo, Lovecký salám, Bordeaux, Cognac, Champagne 48

49 1. soukromoprávně kvalifikované nehmotné věci absolutní majetková práva přiznaná zákonem (práva věcná a právo dědické) např. ochranná známka 2. soukromoprávně nekvalifikované (prosté) nehmotné věci jen držba věci, ke které nejsou zákonem přiznána absolutní majetková práva např. obchodní značka bez známkoprávní výsady (bez ochranné známky) 49

50 OBCHODNÍ ZÁVOD Organizovaný soubor jmění, např. rozhlasová stanice nebo nakladatelství: a. vytvořený podnikatelem b. sloužící z vůle podnikatele k provozování jeho činnosti Vyvratitelná domněnka složení závodu ze všeho, co zpravidla slouží k jeho provozu: a. věci hmotné, např. stroje b. věci nehmotné, např. autorskoprávní licence k rozhlasovému vysílání hudebních děl (pohledávka na strpění vysílání děl jiným), klientela 50

51 Rozhlasová stanice rozhlasový vysílatel Označení závodu obchodní firma Zelené rádio Zelené rádio, a. s. 51

52 INFORMACE JAKO VĚC V PRÁVNÍM OBCHODU držba prosté informace, např. výzkumných údajů vlastnické právo libovolně nakládat a vyloučit jiného např. patent souhlas držitele nebo vlastníka volný oběh informací k obecnému prospěchu bez souhlasu s domněnkou souhlasu s nárokovým souhlasem 52

53 1. veřejné statky určené k obecnému užívání: a. zcela volně, např. vzorec, denní zpráva, statistický graf, myšlenka, princip, objev b. zcela volně při specifikaci výrobku např. Budějovické pivo, Prosciutto di Parma, Champagne, Cognac, Špekáček, Burčák c. časově volně, např. technické řešení po uplynutí doby patentu d. územně volně, např. v CZ volný evroasijský patent, ochranná známka pro SK, ne pro CZ 53

54 2. bez souhlasu (i proti vůli): a. úřední autorská díla, např. důvodová zpráva návrhu zákona, obecní kronika b. volné užití pro neobchodní osobní potřebu např. domácí kopírování cizího románu c. zákonné licence (dovolení) např. experimentální v právu patentovém d. úřední (nucené) licence např. pro veřejné zdraví v právu patentovém 54

55 e. vyčerpání práva k užití v EHP aj. f. [výkon práva jinou osobou (zaměstnavatelem či podněcovatelem)] 3. zákonné domněnky souhlasu: a. nevyvratitelná domněnka souhlasu určité vysoké škole, např. diplomová práce b. vyvratitelná domněnka licence objednateli nebo vyhlašovateli soutěže, např. obchodní značka 55

56 4. Nárokové souhlasu (nároky na licence): a. nárok na křížovou licenci (protilicenci) viz nucená licence a k ní křížová u patentů a odrůdových práv b. nárokový souhlas určité škole apod. zařízení, viz školní díla autorská soudní nahrazení chybějícího volního projevu 56

57 c. Nároková licence každému uživateli při kolektivní správě práv podle a. z., např. k rozhlasovému vysílání hudebních děl, jednotlivým i hromadným, vč. rozšířené kolektivní správy práv na nezastupované osoby, ledaže ji vyloučí soudní nahrazení chybějícího volního projevu 57

58 5. Zákonem zvlášť nestanovené situační upřednostnění obecného dobra a obecného zájmu na něm před kolidujícím výkonem subjektivního práva duševního vlastnictví a jednotlivým (soukromým) zájmem na něm srv. právní poměřování (proporcionalitu), vážení, kolidujících principů (hodnot) 58

59 6. Nucené (úřední) licence: a. patentové právo b. právo topografií polovodičových výrobků c. odrůdové právo d. mezinárodní právo autorské CZ viz nucená licence k překladu nucená licence k užití uveřejněného díla čs. autora čs. a. z. 1953,

60 PRÁVNÍ DOKTRÍNA fair use Poctivé užití cizího autorského díla bez svolení zásada poctivosti fair use (USA) fair dealing (GB a Společenství národů) např. pro citace, výzkum, knihovní archivace Metody stanovení zvláštních případů: 1. soudcovská kasuistika 2. zákonodárná kasuistika, např. v EU 60

61 Soukromoprávní zásada poctivosti nepoctivé těžení vlastního hospodářského prospěchu z cizího výsledku (vynaložené cizí hospodářské či tvůrčí investice, úsilí, dovednosti a práce) Strohý (striktní) výklad výjimek a omezení jako odchylek od obecné zásady ochrany subjektivního práva; srv. rozs. SD EU 61

62 ZÁSADA VOLNÉHO UŽITÍ A ZÁKONNÝCH LICENCÍ Tříkrokový test (The Three-step-test) např. 29/1 a. z. 1. zvláštní zákonný případ výjimky či omezení majetkového práva autorského 2. užití nerozporné s běžným způsobem užívání vlastníkem majetkového práva (výkonem práva) 3. bez nepřiměřeného dotčení oprávněných osobních (morálních) nebo majetkových zájmů autora 62

63 VOLNÉ UŽITÍ Neobchodní osobní potřeba bez sledování přímého či nepřímého obchodního nebo jiného hospodářského prospěchu Zásada oddělení soukromí od obchodu a hospodářství (při nenarušování hospodářství) obchodní (investiční) aspekty práv duševního vlastnictví (nehmotného majetku, hospodářských hodnot) 63

64 64

65 PRÁVNĚ NORMATIVNÍ SROVNÁNÍ Volná užití a zákonné Nekalá soutěž dle o. z. licence dle a. z ( o. z.) 2. generální omezení Tříkrokovým testem 3. zvláštní zákonné případy dovolení (zvláštní skutkové podstaty) 1. generální klausule zákazu zvláštní zákonné případy zákazů (zvláštní skutkové podstaty) 65

66 DOMÁCÍ STAHOVÁNÍ Z INTERNETU Předpoklady volného užití: a. obecné legální předpoklady volného užití dočasně a územně chráněných hospodářských hodnot podle pravidla Tříkrokového testu b. neobchodní osobní potřeba, srv. i jednotlivě určené lidi spjaté osobním poutem c. zjevná dobrá víra (přesvědčení) běžného (průměrného) člověka (stahovače) o zjevné řádnosti zdroje, např. úložiště elektronických dat, s běžnou znalostí jak to chodí v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (video on demand) nebo hudbě on line zdroj zjevně pochybný 66

67 Veřejný soukromoprávní rejstřík chráněných předmětů vedený příslušným kolektivním správcem práv a. z. Rejstřík audiovizuálních děl podle Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl, (1989) (č. 365/92 Sb.) 67

68 JUDIKATURA Unijní právo ( ) musí být vykládáno v tom smyslu, že brání takovým vnitrostátním právním předpisům, ( ), které situaci, kdy zdroj, z něhož je rozmnoženina pro soukromé užití pořízena, je oprávněny, neodlišují od situace, kdy je tento zdroj neoprávněný. ACI Adam BV et al. v. Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding rozs. SD EU z , sp. zn. C-435/12 68

69 ZÁSADY ZÁKONNÝCH LICENCÍ 1. všeobecnost, viz obecná účinnost zákona 2. poctivost 3. rozumnost (přiměřenost) 4. účelnost 5. oddělenost soukromí od obchodu a hospodářství, srv. též volná užití 6. oddělenost experimentálního výzkumu od obchodu a hospodaření 6. bezúplatnost 69

70 DRUHY ZÁKONNÝCH LICENCÍ 1. Právo autorské: i. rozmnožování na papír ii. oprava či předvádění přístroje iii. citace iv. propagace výstavy a prodeje v. veřejné prostranství (Panoramafreiheit) vi. vii. viii. úřední a zpravodajství občanské a náboženské obřady apod. přístup a využívání obsahu souborného díla 70

71 71

72 ix. knihovní archivní, náhradní, terminálová a kvalifikační x. knihovní půjčovní úplatná! xi. pro zdravotně postižené xii. dočasné rozmnoženiny xiii. fotografická podobizna xiv. nepodstatné vedlejší (náhodné) užití xv. užitná a změnová architektonická xvi. pro sociální zařízení 72

73 xvii. xviii. xix. xx. domovní antény výstavní osiřelá díla počítačové programy (5 druhů) 2. Právo výkonných umělců: i. oprava či předvádění přístroje ii. iii. citace úřední a zpravodajství 73

74 iv. občanské a náboženské obřady apod. v. knihovní půjčovní úplatná! vi. pro zdravotně postižené vii. dočasné rozmnoženiny viii. nepodstatné vedlejší (náhodné) užití ix. pro sociální zařízení x. domovní antény xi. vysílací a přenosová ze zvukového záznamu úplatná! 74

75 3. Právo výrobců zvukových záznamů: 4. Právo výrobců zvukově obrazových záznamů: 5. Právo rozhlasových a televizních vysílatelů: i. oprava či předvádění přístroje ii. iii. iv. citace úřední a zpravodajství občanské a náboženské obřady apod. 75

76 v. knihovní půjčovní úplatná! vi. vii. viii. ix. pro zdravotně postižené dočasné rozmnoženiny nepodstatné vedlejší (náhodné) užití pro sociální zařízení x. domovní antény 76

77 6. Zvláštní právo pořizovatele databáze: i. osobní potřeba ii. iii. vědecká a vyučovací veřejná bezpečnost, správní či soudní řízení 77

78 7. Patentové právo: i. lodní potřeba u náhodného nebo přechodného ocitnutí lodě ii. letadlová či vozidlová potřeba u náhodného nebo přechodného ocitnutí iii. individuální lékárenská příprava léku dle lékařského předpisu a nakládání s lékem iv. neobchodní účely v. experimentální 78

79 8. Právo topografií polovodičových výrobků: i. neobchodní účely ii. iii. rozmnožování k analýze, výzkumu, vývoji či vzdělávání obchodní využití topografie vytvořené analýzou, výzkumem či vývojem jiné 79

80 9. Právo průmyslových vzorů: i. neobchodní účely ii. iii. iv. experimentální účely citace nebo výuka lodě a letadla při přechodném ocitnutí v. dovoz náhradních dílů a příslušenství za účelem opravy lodě a letadla při přechodném ocitnutí a opravy 80

81 10. Právo odrůdové: i. výzkum ii. iii. vytváření dalších stanovených odrůd a nakládání s nimi vlastní potřeba člověka 11. Právo známkové: i. neobchodní styk 12. Právo olympijských symbolik: i. neobchodní účely 81

82 2. ČÁST OBCHODY NEBO JINÁ NAKLÁDÁNÍ S DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM 82

83 MAJETEK = soubor hospodářských nebo jiných majetkových hodnot (aktiva) Hmotný Nehmotný nehmotná práva (Immaterialrechte) Odpisy majetku účetní nebo daňové 83

84 NAKLÁDÁNÍ Obchodní model: All rights reserved Alternativní modely: 1. utajení obchodním tajemstvím zpravidla omezená licence 2. zveřejnění k obecnému sdílení se znemožněním patentování 3. osobou 84

85 3. uvolnění do oběhu k obecnému prospěchu volný software volná licence pro dokumenty viz Wikipedie tvůrčí občina CC Some rights reserved 85

86 4. uvolnění do oběhu k obecnému prospěchu po uplynutí 14 let (s opcí dalších 14 let) Founders Copyright USA let po smrti 86

87 Creative Commons Corp. Free Software Foundation, Inc. Open Source Initiative Corp. icommons Ltd. 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 ? 95

96 3. ČÁST OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A PŘED NEKALOU SOUTĚŽÍ V KYBERPROSTORU 96

97 SPOLEČENSKÉ SÍTĚ Společenské sítě elektronických komunikací srov. služby a reklamně podpořené služby feels-like-free osobnostní právo osobní údaje autorské právo 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 STŘET HODNOT základní lidská práva na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a na ochranu jména, na soukromí a rodinný život a proti zneužívání osobních údajů základní lidské právo vlastnit majetek a pokojně užívat majetek kulturní právo na ochranu výsledků tvůrčí duševní činnosti v. politické právo vyhledávat a šířit informace hospodářské právo podnikat či provozovat jinou hospodářskou činnost 107

108 PASIVNÍ VĚCNÁ LEGITIMICE 108

109 1. PACHATEL DELIKTU Civilní delikt nebo quasidelikt (bez zavinění) závazek z deliktu nebo quasideliktu 1. ohrozitel nebo porušitel práva, např. autorského či známkového, anebo nekalý soutěžitel (rušitel) = původce deliktu (delikvent, pachatel), i ve spolupůvodcovství (spolupachatelství) společně a nerozdílně (solidárně) zavázaných spoludlužníků z deliktního závazku, např. u společného neoprávněného sdělování fotografií veřejnosti na internetu 109

110 2. ÚČASTNÍK NA DELIKTU 2. účastník civilního deliktu (kdo přispěl k deliktu i neznámé jiné osoby, rušitele práva) nebo quasideliktu; srv. skryté totožnosti na internetu závazek z účastenství na deliktu či quasideliktu obdobný závazku z deliktu či quasideliktu vč. předpokladů odpovědnosti za čin a. organizátor (zosnování nebo řízení) b. návodce (vzbuzení rozhodnutí) c. pomocník (umožnění nebo usnadnění, např. právní nebo informatickou radou, odstraněním technických překážek, utvrzováním v předsevzetí, upuštěním od kontroly) 110

111 2. ÚČASTNÍK NA DELIKTU i více osob, např. i více pomocníků, zúčastněných na civilním deliktu kupř. na zásahu do práva k zvukově-obrazovému záznamu, kupř. filmu, jeho neoprávněným sdělováním veřejnosti po internetu 111

112 3. POSKYTOVATEL SLUŽEB Zvláštní (prostřednický) civilní quasidelikt (bez zavinění) 3. prostředník ( zprostředkovatel ), intermediatory, jehož služby jsou využívány (zneužívány) třetími osobami k ohrožování nebo porušování práv duševního vlastnictví např. správce databáze doménových jmen, provozovatel internetové čítárny, připojovatel k internetu, pronajímatel počítače (serveru) a. z., z. o vymáh. práv z průmysl. vlast., z. o ochr. práv k odrůdám směr. o dodr. práv duš. vlast. (2004/48/ES) 112

113 3. POSKYTOVATEL SLUŽEB podobně u služeb využívaných k nekalé soutěži nebo k zásahu do přirozených práv člověka či absolutních osobních práv právnických osob Argument podobností při sledování stejného nebo srovnatelného účelu 113

114 3. POSKYTOVATEL SLUŽEB Zásada (přiměřené) opatrnosti (obezřetnosti, starostlivosti, péče o následek poskytovaných služeb bez jejich zneužívání zákaznickou veřejností na úkor jiných osob) viz i spravedlnostní požadavek sledování obecného dobra právnosti vč. ohleduplnosti, nikoli jen hospodářského zájmu na vlastním prospěchu z poskytování služeb (nikoli jen těžení zisku ze služeb) srv. též zásadu odbornosti např. podnikatele ve službách 114

115 3. POSKYTOVATEL SLUŽEB Oprávněné (rozumné, legitimní) očekávání poctivosti a právnosti na trhu služeb podsvětí Quasideliktní objektivní stav služeb na trhu, zneužívaných zákazníky bez zavinění pouhého poskytovatele služby (pouhého prostředníka) rušitel práva účastník na rušení práva Pojistné riziko za zákazníky zneužitelné podnikání (služby) Srv. německou právní doktrínu rušitelského ručení Störerhaftung 115

116 3. POSKYTOVATEL SLUŽEB Podstatné postavení prostředníka zákaznického zásahu, např. poskytovatelé připojení k internetu: a. bez opatření k zamezení nebo ztížení zneužívání služby zákazníky, která lze rozumně požadovat, nebo jen s bezvýznamným či slabým opatřením b. vztah mezi zneužíváním služby zákazníky a získáváním vlastního obchodního či jiného hospodářského prospěchu z těchto služeb srv. riziko podnikání ve službách c. reklama či propagace zákazníky zneužívané služby za účelem jejího pokračování nebo rozšíření vč. získávání nových zákazníků 116

117 SOUHRN OSOB civilní delikvent nebo quasidelikvent (rušitel) účastník na civilním deliktu nebo quasideliktu jiného (rušitele) prostředník, jehož služba byla využita rušitelem k deliktu nebo quasideliktu (poskytovatel využívaných služeb) 117

118 PŘÍKLAD 1: ÚLOŽIŠTĚ DAT Poskytovatel ukládací datové služby (provozovatel úložiště protiprávních elektronických dat): 1. nekalý soutěžitel vůči poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání nebo hudby on-line či e-knih (rušitel, delikvent) 2. organizátor nebo pomocník (účastník) na cizím deliktu zásahu do práv chráněných a. z. aj., způsobeném zákazníkem ukládací služby (pachatelem), který uložený předmět zpřístupnil veřejnosti bez souhlasu vlastníků dotčených dočasných práv (bezohledně v poměru k jejich svobodné vůli) 118

119 JUDIKATURA Odkaz není zločin (Česká pirátská strana):?! Veřejné zpřístupňování odkazů na internetových stránkách v síti elektronických komunikací na jinde sdělovaná chráněná autorská díla, majících elektronickou podobu hyperlinků umožňujících přístup veřejnosti k těmto dílům pomocí sítě, není užitím díla dle a. z. srv. Svensson et al. v. Retriever Sverige AB, rozs. SD EU z , sp. zn. C-166/12 účastenství odkazující osoby na deliktu zásahu do autorského práva spáchaného neoprávněným sdělovatelem odkazovaných děl, např. filmů nekalá soutěž odkazující osoby, viz nepoctivé těžení z cizí, např. filmové, investice 119

120 PŘÍKLAD 2 120

121 NÁROKY Obecné soukromoprávní nároky: 1. předstižný (preventivní) 2. kondikční (vydání bezdůvodného obohacení) viz i soukromé pokuty dle o. z. nebo a. z. (dvojnásobek obvyklého plnění) 3. reparační (náhrada škody = majetkové újmy) 4. zadostiučiňovací (satisfakční) (odčinění nemajetkové újmy) 121

122 Zvláštní soukromoprávní nároky: 1. informační 2. zdržovací (zákaz přítomného děje nebo hrozby opakování skutku vč. zákazu poskytování využívaných služeb) 3. odstraňovací (přítomný protiprávní stav) = uvedení v předešlý stav 122

123 Hlediska: a. objektivní možnost vymožitelnosti nároku b. účinnost c. odrazujícnost d. přiměřenost (ne nadbytečnost, nepřekážení poctivým obchodům) e. nezneužití práva (nešikanování) 123

124 HRANIČNÍ URČOVATEL Deliktní závazky z narušení soukromí a osobnostních práv vůbec vč. pomluvy s mezinárodním prvkem právo státu, ve kterém došlo k narušení Zvýhodnění postiženého zvolení práva: a. obvyklého pobytu nebo sídla postiženého b. obvyklého pobytu nebo sídla narušitele c. místa následku narušení, pokud to narušitel mohl předvídat z. č. 91/12 Sb., o mez. právu soukr. 124

125 SOUKROMOPRÁVNÍ ZÁSADY 1. obecná zásada odbornosti 2. obecná zásada prevence 3. obecná zásada zákazu těžení z nepoctivosti nebo protiprávnosti 4. obecná zásada vydání bezdůvodného obohacení 5. zvláštní zásada vymezení odpovědnosti za minulá protiprávní jednání (skutky) při poskytování služeb informační společnosti zvláštními předpoklady odpovědnosti (zásada omezené odpovědnosti) 125

126 OBECNÉ SOUKROMOPRÁVNÍ A MRAVNÍ ZÁKAZY Zákaz těžení ze svého nepoctivého, 6/2 např. zavedení nepoctivého obchodního modelu (způsobu dosahování zisku), nebo protiprávního činu Zákaz těžení z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu, např. na úložišti elektronických dat v síti elektronických komunikací, kupř. v diskusi na zpravodajském portálu 126

127 SOUKROMOPRÁVNÍ ZÁSADA ODBORNOSTI Profesionalita 5/1 znalost, pečlivost, odborná péče, jinak k tíži odborníka (povolání či stav, např. živnostenský) Podobor ohlašovací živnosti volné: Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály příl. živn. z. 127

128 SOUKROMOPRÁVNÍ ZÁSADA PREVENCE Generální prevenční povinnost 2900 Zakročovací povinnost toho, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo nad ní má kontrolu, vůči ohroziteli 2901 Právně nebezpečná situace na úložištích elektronických dat v síti elektronických komunikací a míra (objektivní způsobilost) provozovatelovy kontroly nad ní 128

129 Legální prevenční povinnost každého např. provozovatele úložiště elektronických dat zachycujících kupř. fotografie, videa, romány či učebnice nejen vlastní, ale též cizí možnost kontroly poskytovatele služby nad potencionálně nebezpečnou situací např. nad diskusním fórem rozumná opatrnost (pečlivost a obezřetnost) rozumné očekávání odborné péče a obezřetnosti, např. provozovatele diskusního fóra u zpravodajství 129

130 PRÁVNĚ NEBEZPEČNÁ SITUACE NA TRHU SLUŽEB Situace zákaznického ukládání, např. fotografií, videí, článků, knih, v podobě datových souborů na úložiště elektronických dat v síti elektronických komunikací, záměrně umožněná poskytovatelem ukládací služby, např. i za účelem vlastního přímého či nepřímého obchodního či jiného hospodářského prospěchu, srv. reklamy, prémiové účty, placené přístupy zákaznicky vytvořená a poskytovatelem služeb umožněná právně nebezpečná situace, např. i na trhu služeb 130

131 KONTROLA NAD NEBEZPEČNOU SITUACÍ Objektivní způsobilost kontroly nad právně nebezpečnou situací poskytovatelem ukládací služby (možnost mít kontrolu nad stavem): 1. morálně, např. přijetím etického kodexu diskutujících či osob vkládajících jiný obsah 2. právně, např. navržením smluvních podmínek ukládací služby vč. poskytovatelova práva moderování diskuse a vyřazování (mazání) nevhodných, kupř. neslušných nebo práva třetích osob zjevně rušících, příspěvků, 131

132 ztotožňováním osob (zákazníků) využívajících ukládací služby vč. adres bydliště, nejen zjištěním propojených počítačů, zřízením přístupového práva postiženému k výmazu závadných dat 3. technicky (věcně), např. nastavením systému (funkčností), kupř. robotickým rozpoznáním opakovaného vložení rušebního předmětu dle technických vlastností (hašovací funkce), blokování příspěvků z pochybného zdroje nebo k zásahu opakovaně použité adresy, 132

133 blokování příspěvků obsahujících slova s významem nadávek, odlišení lidských příspěvků od zahlcení robotickými zásahy, ochrana proti dalšímu sdílení ev. rušebních příspěvků, např. na společenských sítích, omezení příspěvku délkou, srv. obvyklou délku celovečerního filmu, nebo druhem (věcná nepřípadnost), a to i nonstop; též osobně moderátorsky 133

134 PŘIMĚŘENÁ MÍRA KONTROLY Hlediska přiměřenosti, např.: a. druh a povaha (i přístupnost, známost a oblíbenost) služeb na straně veřejnosti b. druh a povaha (velikost) právního nebezpečí c. okruh dotčených práv a třetích osob d. míra reálnosti hrozby zásahů, jejich četnost a rozumně předpokládané následky zásahů e. četnost minulých zásahů, jejich povaha a druh následků, např. hospodářských na trhu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (video on demand) 134

135 f. velikost (rozsah) nepoctivého nebo protiprávního obohacení (přímého nebo nepřímého obchodního nebo jiného hospodářského prospěchu) dosaženého těžením ze zákaznických zásahů do práv třetích osob, např. značnost rozsahu g. jiné 135

136 POJISTNÉ RIZIKO Právně nebezpečná situace jako pojistné riziko poskytovatele, např. ukládací, služby škodové pojištění odpovědnosti za újmu, majetkovou i nemajetkovou, třetím osobám, např. výrobcům zvukových či zvukově-obrazových záznamů 136

137 OKOLNOSTI Rozdílná možnost kontroly poskytovatele služby nad právně nebezpečnou situací vytvořenou zákazníky, srv. zákaznicky otevřené soustavy (platformy), kupř. internetové dražby aj. elektronické obchody, úložiště elektronických dat, diskuzní fóra na portálech aj. Povaha poskytovatelovy služby zákazníkům platformy neutrální (z hlediska poskytovatele) platformy promyšlené (proaktivní), např. poskytující zákazníkům vyhledávače, seřazovače, měřiče (statistiky), prémiové zákaznické účty aj. pobídkové výhody povzbuzující k dalšímu ukládání 137

138 Nepoctivý obchodní model provozovatelova, např. úmyslného, těžení z právně nebezpečné situace na trhu postihující práva třetích osob, kterou vytvořil nebo nad níž má kontrolu např. model finančních či jiných motivačních výhod pro zákazníky ukládající obchodně přitažlivý (hojně stahovaný nebo zhlížený) obsah, vědomě předem počítající se zákaznickými zásahy do práv třetích osob k vlastnímu obohaceni (vědomé těžení ze zásahů) Generální klausule bezdůvodného obohacení, viz nepoctivý zdroj 2991/2 138

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PROSADITELNOST PRÁV verze 2.4 (2009) Ivo Telec, 2006 2

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 3.1 (2013) Ivo Telec, 2006 2 3

Více

Dívka si nechala v ateliéru pořídit svůj fotografický portrét. Fotograf jej bez jejího vědomí následně použil ve svém návrhu knižní obálky dívčího

Dívka si nechala v ateliéru pořídit svůj fotografický portrét. Fotograf jej bez jejího vědomí následně použil ve svém návrhu knižní obálky dívčího OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ Ř PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTNÍ OCHRANA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 2.0 (2009)

Více

OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁV OSOBNOSTNÍ OSOBNOS A JEHO STÁTNÍ OCHRANA A JEHO

OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁV OSOBNOSTNÍ OSOBNOS A JEHO STÁTNÍ OCHRANA A JEHO OBČANSKÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTNÍ OCHRANA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 2.1 (2010) Ivo

Více

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV Irena Holcová Veronika Křesťanová Martin Voborník Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách 2 OBSAH I. Duševní vlastnictví.. 2 II. Autorské právo.

Více

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ Systém ASPI - stav k 21.11.2010 do částky 115/2010 Sb. a 47/2010 Sb.m.s. - 70 Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III Úvod Porušování autorského práva je současnou společností všeobecně tolerováno a pro mnohé se stalo běžnou

Více

PŘEHLED TÉMATU OSOBA V PRÁVNÍM SMYSLU 1. ČÁST PRÁVO PRÁVNICKÝCH OSOB VŠEOBECNĚ

PŘEHLED TÉMATU OSOBA V PRÁVNÍM SMYSLU 1. ČÁST PRÁVO PRÁVNICKÝCH OSOB VŠEOBECNĚ PRÁVO PRÁVNICKÝCH OSOB Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 3.5 (2014) Ivo Telec, 2008 2 PŘEHLED TÉMATU 1. Všeobecně

Více

Prosazování práv z duševního vlastnictví

Prosazování práv z duševního vlastnictví Prosazování práv z duševního vlastnictví Učební texty JUDr. Jindřiška Munková, Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., Dr. Hans-Georg Landfermann, Dr. Cornelius Renner I. DÍL SEŠIT 1 2007 Publikace je základní

Více

VLASTNICTVÍ. Recht bekommen dobrat se práva TEMATICKÝ OBSAH PROSADITELNOST PRÁV. Snímky slouží k orientaci posluchačů. verze 2.

VLASTNICTVÍ. Recht bekommen dobrat se práva TEMATICKÝ OBSAH PROSADITELNOST PRÁV. Snímky slouží k orientaci posluchačů. verze 2. PRÁVO DUŠEVN EVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice u ani cvičebnice. PROSADITELNOST PRÁV verze 2.1 (2008) Ivo Telec,

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více

Související právní problematika

Související právní problematika Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Související právní problematika 1 Úvodem Pro začínající

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal Ochrana práv duševního vlastnictví Ing. Tomáš Badal Připravil: Ing. Tomáš Badal Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Ochrana práv duševního vlastnictví Foto: Lukáš Krajíček Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:klasterni_knihovn

Více

PRINCIPY PRÁVN LENÍ PŘÍKLAD 1: OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTN TNÍ OCHRANA

PRINCIPY PRÁVN LENÍ PŘÍKLAD 1: OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTN TNÍ OCHRANA PRINCIPY PRÁVN VNÍHO MYŠLEN LENÍ PŘIROZENÉ PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTN TNÍ OCHRANA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice u ani cvičebnice.

Více

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Systém práva duševního vlastnictví 1. Autorská práva

Více

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování A 4.8 1 Vybrané otázky autorského práva pro potřeby škol M g r. A d é l a F a l a d o v á, M K Č R, o d b o r a u t o r s k é h o p r á v a? Orientujete se v problematice autorského práva?? Chcete získat

Více

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc METODIKA A POSTUPY PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, V JEJICHŽ PŮSOBNOSTI JE PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Karel Čermák jr. Eva Koplíková

Více

Právní úprava počítačových programů

Právní úprava počítačových programů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Právní úprava počítačových programů Bakalářská práce Autor: Jolana Kühnel Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 459 31996L0009 L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Ve vztahu k evidenční povinnosti daňových subjektů obsahuje současná právní úprava celou řadu norem, které ukládají povinným

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule VYBRANÁ USTANOVENÍ Preambule (88) Je nezbytné zakázat veškerá audiovizuální obchodní sdělení propagující cigarety a jiné tabákové výrobky, včetně nepřímých forem audiovizuálních obchodních sdělení, které

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Jakub Dohnal Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

UNIVERZITA PARDUBICE OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ

UNIVERZITA PARDUBICE OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Tereza Pohlová Vedoucí

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze Doporučený postup s komentářem Duben 2009 1 Obsah: I. Úvod 4 1.1 Obsah a cíl tohoto materiálu 4 II.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Správní trestání na úseku živnostenského podnikání.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Správní trestání na úseku živnostenského podnikání. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Správní trestání na úseku živnostenského podnikání Lucie Kubaňová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Správní trestání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2004 Štěpán Rybín

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2004 Štěpán Rybín VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2004 Štěpán Rybín 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a všechny citace a prameny řádně vyznačil

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více