PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

2 Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 1.8 (2014) Ivo Telec,

3 TEMATICKÝ OBSAH 1. Druhy informací 2. Informace a obchod 3. Souhlas vlastníka nebo licence 4. Volná užití a zákonné licence 5. Obchody a alternativní modely 6. Ochrana práv duševního vlastnictví a před nekalou soutěží v kyberprostoru 3

4 4

5 1. ČÁST VŠEOBECNĚ 5

6 JUDIKATURA každému, komu se pomocí jeho osobních schopností a píle podaří přispět k obohacení společnosti ať už na poli hospodářském či kulturním za to náleží odměna. Ta v prvé řadě spočívá ve veřejném uznání. Nicméně pokud již toto obohacení nabude pro společnost konkrétní praktické formy, tj. zejména pokud se nové řešení nabízí k hospodářskému využití, je obecně žádoucí, aby dříve, než začne z tohoto nového řešení těžit užitky celá společnost, z něho mohl po určitou dobu těžit především sám jeho původce. Tuto záruku však může poskytnout jen vrchnostenská autorita (veřejná moc). 6

7 R 44/10 (R 480/05) Sb. NSS usnesení zvláštního senátu podle zák. o rozhodování některých kompetenč. sporů, z , čj. Konf 97/

8 POLITICKÁ IDEOLOGIE Soustava politických názorů, myšlenek, teorií a představ o světě nebo společnosti občanská společnost informační společnost znalostní společnost 8

9 HODNOTY INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Informační svoboda Informační vzájemnost (solidarita) sdílení informací technika oběhu informací Politika a technika Vzdělanost 9

10 POLITICKÉ PRÁVO Politické právo na informace: a. právo vyhledávat informace b. právo šířit informace i v síti elektronických komunikací (internetu) čl. 17 LZPS srv. též právo na informace o veřejném sektoru 10

11 INFORMACE forma = vnější tvar, podoba formace = útvar informace deformace reformace 11

12 INFORMACE V ČEŠTINĚ 1. zpráva, údaj, 2. informování, poučení, 3. kyb. (teorie informace) Kraus, J. et al.: Nový akad. slov. cizích slov. Praha 2007, s zpráva, údaj, 2. informování, 3. teorie informace (matematický obor) Filipec et al.: Slov. spis. češ. pro školu a veřej. Praha , s

13 TECHNICKÝ VÝMĚR INFORMACE sdělované znalosti (obecná) zpráva užívaná k vyjádření informací při procesu komunikace s cílem zvýšit znalosti Informace se týká faktů, pojmů, předmětů, myšlenek, procesů atd , ČSN ISO 5127 Informace a komunikace. Slovník. 2003, s

14 sociální filozofie imarxismu (e-marxism) informačně právní filozofie (teorie) nový socio-kulturní model technologie nový světový hospodářský řád srv. státní filmový monopol (CS ) srv. zespolečenštění výrobních prostředků informací je např. film nebo písnička srv. čínskou mentalitu kopírování, Internacionálu pirátských stran, Českou pirátskou stranu, sovětské vynálezecké právo (CS ) 14

15 Vynálezy a zlepšovací náměty slouží výstavbě socialismu, teprve jsou-li odevzdány k využití celku. 1/2 č. 6/52 Sb., o vynál. a zlepš. námětech Udělením patentu na vynález zajišťuje stát původci především uznání, že vynález je jeho dílem. zásada nabídky vynálezu státu 8/1 15

16 16

17 HODNOTOVÉ PROTIKLADY liberální individualismus (svobodná vůle) slušnost (poctivost) fairness ohleduplnost zdrženlivost důstojné živobytí jedince duševní vlastnictví nejposvátnější vlastnictví kolektivistická ideologie sdílení informací = filmů a hudby zdarma (výnos reklam) osobní libost (pokušení k vyžití) až chtivost odevzdání výsledku celku obecný prospěch nad individuálním zájmem jednotlivce, např. studiového aj. hudebníka žijícího z odbytu nahrávek 17

18 18

19 ? politická a hospodářská ideologie svobody kopírování (libosti) státní dotační politika dle hodnocení výsledků výzkumných organizací např. dle patentů, viz CZ 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 VYVÁŽENÍ LIDSKÝCH PRÁV Všeobecná deklarace lidských práv (1948) Každý má právo svobodně se účastnit kulturního života společnosti, těšit se z umění a podílet se na vědeckém pokroku a jeho výsledcích. čl. 27/1 Každý má právo na ochranu morálních a materiálních zájmů vyplývající z každé vědecké, literární nebo umělecké činnosti, jejímž je autorem. čl. 27/2 26

27 PRÁVNÍ A MORÁLNÍ SPRÁVNOST Spojitost mezi: a. morální předností, anebo morálním nedostatkem (morální správností) a b. právní platností (právní správností) Přirozenoprávní teze o spojitosti morálky a práva 27

28 28

29 29

30 PRŮMYSLOVĚPRÁVNÍ INFORMACE Např. Mezinárodní patentové třídění (Int. Cl.) 1830 USA Velká Británie 1870 Německo 1971 Štrasburská úmluva o mezinárodním patentovém třídění (č. 110/78 Sb., č. 86/85 Sb.) 30

31 Mezinárodní známkové třídění výrobků a služeb nebo obrazových prvků známek 1957 Nicská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb na účely zápisu známek (č. 118/79 Sb., č. 77/85 Sb.) 1973 Vídeňská dohoda o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek CZ 31

32 Mezinárodní třídění průmyslových vzorů 1968 Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů (č. 28/81 Sb., č. 85/85 Sb.) 32

33 ÚPV vede: a. ústřední fond světové patentové literatury b. elektronické databáze práv průmyslového vlastnictví, on-line 33

34 34

35 35

36 36

37 INFORMACE A PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ autorským dílem není údaj sám o sobě podávání informace se nepovažuje za vynález pouhé uvedení informace není technickým řešením podle práva užitných vzorů 37

38 DEVÍZA Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím o. z. č. 89/12 Sb. přirozenoprávní zásada (právní princip) Každému, co jeho jest 38

39 OCHRANA MAJETKOVÝCH HODNOT přirozené právo mezinárodní řád lidských práv mezinárodní investiční právo ústavní právo (jednotná ústavní nebo investiční ochrana majetku) občanské právo právo duševního vlastnictví (rozlišení ochrany majetku dle přiznání absolutních majetkových práv) 39

40 JUDIKATURA Pojem»majetek«, uvedený v čl. 11 odst. 1 Listiny resp. čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, má autonomní povahu, která se neomezuje na vlastnictví hmotných statků a je nezávislá na formálním vymezení ve vnitrostátním právu; mezi»majetková práva«ve smyslu citovaných článků tak mohou patřit i některá práva a zájmy, jako je v projednávaném případě právo k doménovému jménu. Globtour, spol. s r. o., v. NS, VS v Praze a MS v Praze usn. ÚS z , sp. zn. III. ÚS 2912/

41 GOODWILL Ekonomický pojem: účetně vykazatelné nehmotné aktivum Právní pojem: = nehmotná soutěžní aj. výhoda spojená s dobrou pověstí podniku důvěryhodnost očekávatelnost výnosů srv. dobré jméno ochranné známky 41

42 Prvotní goodwill zapříčiněný: a. podnikatelem v podniku b. příznivými vnějšími okolnostmi např. přírodním prostředím, tradicí oboru srv. zaručené tradiční speciality kupř. Špekáček, Lovecký salám, aj. 42

43 Druhotný (nakoupený) goodwill: a. nabytý s koupeným podnikem b. získaný synergií, např. fúzí kapitálových společností Standardní účetní metody vykazování 43

44 NEHMOTNÉ VÝHODY Účelové mezinárodněprávní investiční pojetí práv včetně nehmotných výhod spojených s dobrým jménem nebo pověstí podniku (goodwill), know-how a technických postupů Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Spoj. král. V. Británie a Sev. Irska o podpoře a ochraně investic (1990), (č. 646/92 Sb.) 44

45 INVESTICE Právní doktrína, mezinárodní smlouvy, judikatura = alespoň potencionální majetková hodnota, která má přímý nebo nepřímý hospodářský přínos s nadějí na budoucí výnosy, a to bez ohledu na její právní povahu a na to, zda je způsobilým předmětem právního obchodu 45

46 PŘIHLÁŠKA Evropská patentová přihláška jako předmět vlastnictví čl. 75 an. Evropské patentové úmluvy (1973) č. 69/02, 86/07 Sb. m. s. převoditelnost, písemně licencovatelnost zcela či zčásti pro území smluvních států nebo jejich část 46

47 JUDIKATURA: Majetek Žádost o registraci ochranné zámky je majetkem ve smyslu článku 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Rozs. Velkého senátu ESLP z ve věci Anheuser-Busch Inc. v. Portugalsko (č /01), Jurisprudence 2007/2. 47

48 VĚC V PRÁVNÍM SMYSLU Občanské (obecné soukromé) právo: 1. Věc něčí určená k: a. jednotlivému užívání i souběžně např. vlastníkova ochranná známka Budvar b. obecnému užívání (veřejný statek) např. vlastníkův veřejný park 2. Věc ničí (věc bez pána) určená k: a. obecnému užívání (veřejný statek) např. Budějovické pivo, Lovecký salám, Bordeaux, Cognac, Champagne 48

49 1. soukromoprávně kvalifikované nehmotné věci absolutní majetková práva přiznaná zákonem (práva věcná a právo dědické) např. ochranná známka 2. soukromoprávně nekvalifikované (prosté) nehmotné věci jen držba věci, ke které nejsou zákonem přiznána absolutní majetková práva např. obchodní značka bez známkoprávní výsady (bez ochranné známky) 49

50 OBCHODNÍ ZÁVOD Organizovaný soubor jmění, např. rozhlasová stanice nebo nakladatelství: a. vytvořený podnikatelem b. sloužící z vůle podnikatele k provozování jeho činnosti Vyvratitelná domněnka složení závodu ze všeho, co zpravidla slouží k jeho provozu: a. věci hmotné, např. stroje b. věci nehmotné, např. autorskoprávní licence k rozhlasovému vysílání hudebních děl (pohledávka na strpění vysílání děl jiným), klientela 50

51 Rozhlasová stanice rozhlasový vysílatel Označení závodu obchodní firma Zelené rádio Zelené rádio, a. s. 51

52 INFORMACE JAKO VĚC V PRÁVNÍM OBCHODU držba prosté informace, např. výzkumných údajů vlastnické právo libovolně nakládat a vyloučit jiného např. patent souhlas držitele nebo vlastníka volný oběh informací k obecnému prospěchu bez souhlasu s domněnkou souhlasu s nárokovým souhlasem 52

53 1. veřejné statky určené k obecnému užívání: a. zcela volně, např. vzorec, denní zpráva, statistický graf, myšlenka, princip, objev b. zcela volně při specifikaci výrobku např. Budějovické pivo, Prosciutto di Parma, Champagne, Cognac, Špekáček, Burčák c. časově volně, např. technické řešení po uplynutí doby patentu d. územně volně, např. v CZ volný evroasijský patent, ochranná známka pro SK, ne pro CZ 53

54 2. bez souhlasu (i proti vůli): a. úřední autorská díla, např. důvodová zpráva návrhu zákona, obecní kronika b. volné užití pro neobchodní osobní potřebu např. domácí kopírování cizího románu c. zákonné licence (dovolení) např. experimentální v právu patentovém d. úřední (nucené) licence např. pro veřejné zdraví v právu patentovém 54

55 e. vyčerpání práva k užití v EHP aj. f. [výkon práva jinou osobou (zaměstnavatelem či podněcovatelem)] 3. zákonné domněnky souhlasu: a. nevyvratitelná domněnka souhlasu určité vysoké škole, např. diplomová práce b. vyvratitelná domněnka licence objednateli nebo vyhlašovateli soutěže, např. obchodní značka 55

56 4. Nárokové souhlasu (nároky na licence): a. nárok na křížovou licenci (protilicenci) viz nucená licence a k ní křížová u patentů a odrůdových práv b. nárokový souhlas určité škole apod. zařízení, viz školní díla autorská soudní nahrazení chybějícího volního projevu 56

57 c. Nároková licence každému uživateli při kolektivní správě práv podle a. z., např. k rozhlasovému vysílání hudebních děl, jednotlivým i hromadným, vč. rozšířené kolektivní správy práv na nezastupované osoby, ledaže ji vyloučí soudní nahrazení chybějícího volního projevu 57

58 5. Zákonem zvlášť nestanovené situační upřednostnění obecného dobra a obecného zájmu na něm před kolidujícím výkonem subjektivního práva duševního vlastnictví a jednotlivým (soukromým) zájmem na něm srv. právní poměřování (proporcionalitu), vážení, kolidujících principů (hodnot) 58

59 6. Nucené (úřední) licence: a. patentové právo b. právo topografií polovodičových výrobků c. odrůdové právo d. mezinárodní právo autorské CZ viz nucená licence k překladu nucená licence k užití uveřejněného díla čs. autora čs. a. z. 1953,

60 PRÁVNÍ DOKTRÍNA fair use Poctivé užití cizího autorského díla bez svolení zásada poctivosti fair use (USA) fair dealing (GB a Společenství národů) např. pro citace, výzkum, knihovní archivace Metody stanovení zvláštních případů: 1. soudcovská kasuistika 2. zákonodárná kasuistika, např. v EU 60

61 Soukromoprávní zásada poctivosti nepoctivé těžení vlastního hospodářského prospěchu z cizího výsledku (vynaložené cizí hospodářské či tvůrčí investice, úsilí, dovednosti a práce) Strohý (striktní) výklad výjimek a omezení jako odchylek od obecné zásady ochrany subjektivního práva; srv. rozs. SD EU 61

62 ZÁSADA VOLNÉHO UŽITÍ A ZÁKONNÝCH LICENCÍ Tříkrokový test (The Three-step-test) např. 29/1 a. z. 1. zvláštní zákonný případ výjimky či omezení majetkového práva autorského 2. užití nerozporné s běžným způsobem užívání vlastníkem majetkového práva (výkonem práva) 3. bez nepřiměřeného dotčení oprávněných osobních (morálních) nebo majetkových zájmů autora 62

63 VOLNÉ UŽITÍ Neobchodní osobní potřeba bez sledování přímého či nepřímého obchodního nebo jiného hospodářského prospěchu Zásada oddělení soukromí od obchodu a hospodářství (při nenarušování hospodářství) obchodní (investiční) aspekty práv duševního vlastnictví (nehmotného majetku, hospodářských hodnot) 63

64 64

65 PRÁVNĚ NORMATIVNÍ SROVNÁNÍ Volná užití a zákonné Nekalá soutěž dle o. z. licence dle a. z ( o. z.) 2. generální omezení Tříkrokovým testem 3. zvláštní zákonné případy dovolení (zvláštní skutkové podstaty) 1. generální klausule zákazu zvláštní zákonné případy zákazů (zvláštní skutkové podstaty) 65

66 DOMÁCÍ STAHOVÁNÍ Z INTERNETU Předpoklady volného užití: a. obecné legální předpoklady volného užití dočasně a územně chráněných hospodářských hodnot podle pravidla Tříkrokového testu b. neobchodní osobní potřeba, srv. i jednotlivě určené lidi spjaté osobním poutem c. zjevná dobrá víra (přesvědčení) běžného (průměrného) člověka (stahovače) o zjevné řádnosti zdroje, např. úložiště elektronických dat, s běžnou znalostí jak to chodí v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (video on demand) nebo hudbě on line zdroj zjevně pochybný 66

67 Veřejný soukromoprávní rejstřík chráněných předmětů vedený příslušným kolektivním správcem práv a. z. Rejstřík audiovizuálních děl podle Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl, (1989) (č. 365/92 Sb.) 67

68 JUDIKATURA Unijní právo ( ) musí být vykládáno v tom smyslu, že brání takovým vnitrostátním právním předpisům, ( ), které situaci, kdy zdroj, z něhož je rozmnoženina pro soukromé užití pořízena, je oprávněny, neodlišují od situace, kdy je tento zdroj neoprávněný. ACI Adam BV et al. v. Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding rozs. SD EU z , sp. zn. C-435/12 68

69 ZÁSADY ZÁKONNÝCH LICENCÍ 1. všeobecnost, viz obecná účinnost zákona 2. poctivost 3. rozumnost (přiměřenost) 4. účelnost 5. oddělenost soukromí od obchodu a hospodářství, srv. též volná užití 6. oddělenost experimentálního výzkumu od obchodu a hospodaření 6. bezúplatnost 69

70 DRUHY ZÁKONNÝCH LICENCÍ 1. Právo autorské: i. rozmnožování na papír ii. oprava či předvádění přístroje iii. citace iv. propagace výstavy a prodeje v. veřejné prostranství (Panoramafreiheit) vi. vii. viii. úřední a zpravodajství občanské a náboženské obřady apod. přístup a využívání obsahu souborného díla 70

71 71

72 ix. knihovní archivní, náhradní, terminálová a kvalifikační x. knihovní půjčovní úplatná! xi. pro zdravotně postižené xii. dočasné rozmnoženiny xiii. fotografická podobizna xiv. nepodstatné vedlejší (náhodné) užití xv. užitná a změnová architektonická xvi. pro sociální zařízení 72

73 xvii. xviii. xix. xx. domovní antény výstavní osiřelá díla počítačové programy (5 druhů) 2. Právo výkonných umělců: i. oprava či předvádění přístroje ii. iii. citace úřední a zpravodajství 73

74 iv. občanské a náboženské obřady apod. v. knihovní půjčovní úplatná! vi. pro zdravotně postižené vii. dočasné rozmnoženiny viii. nepodstatné vedlejší (náhodné) užití ix. pro sociální zařízení x. domovní antény xi. vysílací a přenosová ze zvukového záznamu úplatná! 74

75 3. Právo výrobců zvukových záznamů: 4. Právo výrobců zvukově obrazových záznamů: 5. Právo rozhlasových a televizních vysílatelů: i. oprava či předvádění přístroje ii. iii. iv. citace úřední a zpravodajství občanské a náboženské obřady apod. 75

76 v. knihovní půjčovní úplatná! vi. vii. viii. ix. pro zdravotně postižené dočasné rozmnoženiny nepodstatné vedlejší (náhodné) užití pro sociální zařízení x. domovní antény 76

77 6. Zvláštní právo pořizovatele databáze: i. osobní potřeba ii. iii. vědecká a vyučovací veřejná bezpečnost, správní či soudní řízení 77

78 7. Patentové právo: i. lodní potřeba u náhodného nebo přechodného ocitnutí lodě ii. letadlová či vozidlová potřeba u náhodného nebo přechodného ocitnutí iii. individuální lékárenská příprava léku dle lékařského předpisu a nakládání s lékem iv. neobchodní účely v. experimentální 78

79 8. Právo topografií polovodičových výrobků: i. neobchodní účely ii. iii. rozmnožování k analýze, výzkumu, vývoji či vzdělávání obchodní využití topografie vytvořené analýzou, výzkumem či vývojem jiné 79

80 9. Právo průmyslových vzorů: i. neobchodní účely ii. iii. iv. experimentální účely citace nebo výuka lodě a letadla při přechodném ocitnutí v. dovoz náhradních dílů a příslušenství za účelem opravy lodě a letadla při přechodném ocitnutí a opravy 80

81 10. Právo odrůdové: i. výzkum ii. iii. vytváření dalších stanovených odrůd a nakládání s nimi vlastní potřeba člověka 11. Právo známkové: i. neobchodní styk 12. Právo olympijských symbolik: i. neobchodní účely 81

82 2. ČÁST OBCHODY NEBO JINÁ NAKLÁDÁNÍ S DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM 82

83 MAJETEK = soubor hospodářských nebo jiných majetkových hodnot (aktiva) Hmotný Nehmotný nehmotná práva (Immaterialrechte) Odpisy majetku účetní nebo daňové 83

84 NAKLÁDÁNÍ Obchodní model: All rights reserved Alternativní modely: 1. utajení obchodním tajemstvím zpravidla omezená licence 2. zveřejnění k obecnému sdílení se znemožněním patentování 3. osobou 84

85 3. uvolnění do oběhu k obecnému prospěchu volný software volná licence pro dokumenty viz Wikipedie tvůrčí občina CC Some rights reserved 85

86 4. uvolnění do oběhu k obecnému prospěchu po uplynutí 14 let (s opcí dalších 14 let) Founders Copyright USA let po smrti 86

87 Creative Commons Corp. Free Software Foundation, Inc. Open Source Initiative Corp. icommons Ltd. 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 ? 95

96 3. ČÁST OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A PŘED NEKALOU SOUTĚŽÍ V KYBERPROSTORU 96

97 SPOLEČENSKÉ SÍTĚ Společenské sítě elektronických komunikací srov. služby a reklamně podpořené služby feels-like-free osobnostní právo osobní údaje autorské právo 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 STŘET HODNOT základní lidská práva na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a na ochranu jména, na soukromí a rodinný život a proti zneužívání osobních údajů základní lidské právo vlastnit majetek a pokojně užívat majetek kulturní právo na ochranu výsledků tvůrčí duševní činnosti v. politické právo vyhledávat a šířit informace hospodářské právo podnikat či provozovat jinou hospodářskou činnost 107

108 PASIVNÍ VĚCNÁ LEGITIMICE 108

109 1. PACHATEL DELIKTU Civilní delikt nebo quasidelikt (bez zavinění) závazek z deliktu nebo quasideliktu 1. ohrozitel nebo porušitel práva, např. autorského či známkového, anebo nekalý soutěžitel (rušitel) = původce deliktu (delikvent, pachatel), i ve spolupůvodcovství (spolupachatelství) společně a nerozdílně (solidárně) zavázaných spoludlužníků z deliktního závazku, např. u společného neoprávněného sdělování fotografií veřejnosti na internetu 109

110 2. ÚČASTNÍK NA DELIKTU 2. účastník civilního deliktu (kdo přispěl k deliktu i neznámé jiné osoby, rušitele práva) nebo quasideliktu; srv. skryté totožnosti na internetu závazek z účastenství na deliktu či quasideliktu obdobný závazku z deliktu či quasideliktu vč. předpokladů odpovědnosti za čin a. organizátor (zosnování nebo řízení) b. návodce (vzbuzení rozhodnutí) c. pomocník (umožnění nebo usnadnění, např. právní nebo informatickou radou, odstraněním technických překážek, utvrzováním v předsevzetí, upuštěním od kontroly) 110

111 2. ÚČASTNÍK NA DELIKTU i více osob, např. i více pomocníků, zúčastněných na civilním deliktu kupř. na zásahu do práva k zvukově-obrazovému záznamu, kupř. filmu, jeho neoprávněným sdělováním veřejnosti po internetu 111

112 3. POSKYTOVATEL SLUŽEB Zvláštní (prostřednický) civilní quasidelikt (bez zavinění) 3. prostředník ( zprostředkovatel ), intermediatory, jehož služby jsou využívány (zneužívány) třetími osobami k ohrožování nebo porušování práv duševního vlastnictví např. správce databáze doménových jmen, provozovatel internetové čítárny, připojovatel k internetu, pronajímatel počítače (serveru) a. z., z. o vymáh. práv z průmysl. vlast., z. o ochr. práv k odrůdám směr. o dodr. práv duš. vlast. (2004/48/ES) 112

113 3. POSKYTOVATEL SLUŽEB podobně u služeb využívaných k nekalé soutěži nebo k zásahu do přirozených práv člověka či absolutních osobních práv právnických osob Argument podobností při sledování stejného nebo srovnatelného účelu 113

114 3. POSKYTOVATEL SLUŽEB Zásada (přiměřené) opatrnosti (obezřetnosti, starostlivosti, péče o následek poskytovaných služeb bez jejich zneužívání zákaznickou veřejností na úkor jiných osob) viz i spravedlnostní požadavek sledování obecného dobra právnosti vč. ohleduplnosti, nikoli jen hospodářského zájmu na vlastním prospěchu z poskytování služeb (nikoli jen těžení zisku ze služeb) srv. též zásadu odbornosti např. podnikatele ve službách 114

115 3. POSKYTOVATEL SLUŽEB Oprávněné (rozumné, legitimní) očekávání poctivosti a právnosti na trhu služeb podsvětí Quasideliktní objektivní stav služeb na trhu, zneužívaných zákazníky bez zavinění pouhého poskytovatele služby (pouhého prostředníka) rušitel práva účastník na rušení práva Pojistné riziko za zákazníky zneužitelné podnikání (služby) Srv. německou právní doktrínu rušitelského ručení Störerhaftung 115

116 3. POSKYTOVATEL SLUŽEB Podstatné postavení prostředníka zákaznického zásahu, např. poskytovatelé připojení k internetu: a. bez opatření k zamezení nebo ztížení zneužívání služby zákazníky, která lze rozumně požadovat, nebo jen s bezvýznamným či slabým opatřením b. vztah mezi zneužíváním služby zákazníky a získáváním vlastního obchodního či jiného hospodářského prospěchu z těchto služeb srv. riziko podnikání ve službách c. reklama či propagace zákazníky zneužívané služby za účelem jejího pokračování nebo rozšíření vč. získávání nových zákazníků 116

117 SOUHRN OSOB civilní delikvent nebo quasidelikvent (rušitel) účastník na civilním deliktu nebo quasideliktu jiného (rušitele) prostředník, jehož služba byla využita rušitelem k deliktu nebo quasideliktu (poskytovatel využívaných služeb) 117

118 PŘÍKLAD 1: ÚLOŽIŠTĚ DAT Poskytovatel ukládací datové služby (provozovatel úložiště protiprávních elektronických dat): 1. nekalý soutěžitel vůči poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání nebo hudby on-line či e-knih (rušitel, delikvent) 2. organizátor nebo pomocník (účastník) na cizím deliktu zásahu do práv chráněných a. z. aj., způsobeném zákazníkem ukládací služby (pachatelem), který uložený předmět zpřístupnil veřejnosti bez souhlasu vlastníků dotčených dočasných práv (bezohledně v poměru k jejich svobodné vůli) 118

119 JUDIKATURA Odkaz není zločin (Česká pirátská strana):?! Veřejné zpřístupňování odkazů na internetových stránkách v síti elektronických komunikací na jinde sdělovaná chráněná autorská díla, majících elektronickou podobu hyperlinků umožňujících přístup veřejnosti k těmto dílům pomocí sítě, není užitím díla dle a. z. srv. Svensson et al. v. Retriever Sverige AB, rozs. SD EU z , sp. zn. C-166/12 účastenství odkazující osoby na deliktu zásahu do autorského práva spáchaného neoprávněným sdělovatelem odkazovaných děl, např. filmů nekalá soutěž odkazující osoby, viz nepoctivé těžení z cizí, např. filmové, investice 119

120 PŘÍKLAD 2 120

121 NÁROKY Obecné soukromoprávní nároky: 1. předstižný (preventivní) 2. kondikční (vydání bezdůvodného obohacení) viz i soukromé pokuty dle o. z. nebo a. z. (dvojnásobek obvyklého plnění) 3. reparační (náhrada škody = majetkové újmy) 4. zadostiučiňovací (satisfakční) (odčinění nemajetkové újmy) 121

122 Zvláštní soukromoprávní nároky: 1. informační 2. zdržovací (zákaz přítomného děje nebo hrozby opakování skutku vč. zákazu poskytování využívaných služeb) 3. odstraňovací (přítomný protiprávní stav) = uvedení v předešlý stav 122

123 Hlediska: a. objektivní možnost vymožitelnosti nároku b. účinnost c. odrazujícnost d. přiměřenost (ne nadbytečnost, nepřekážení poctivým obchodům) e. nezneužití práva (nešikanování) 123

124 HRANIČNÍ URČOVATEL Deliktní závazky z narušení soukromí a osobnostních práv vůbec vč. pomluvy s mezinárodním prvkem právo státu, ve kterém došlo k narušení Zvýhodnění postiženého zvolení práva: a. obvyklého pobytu nebo sídla postiženého b. obvyklého pobytu nebo sídla narušitele c. místa následku narušení, pokud to narušitel mohl předvídat z. č. 91/12 Sb., o mez. právu soukr. 124

125 SOUKROMOPRÁVNÍ ZÁSADY 1. obecná zásada odbornosti 2. obecná zásada prevence 3. obecná zásada zákazu těžení z nepoctivosti nebo protiprávnosti 4. obecná zásada vydání bezdůvodného obohacení 5. zvláštní zásada vymezení odpovědnosti za minulá protiprávní jednání (skutky) při poskytování služeb informační společnosti zvláštními předpoklady odpovědnosti (zásada omezené odpovědnosti) 125

126 OBECNÉ SOUKROMOPRÁVNÍ A MRAVNÍ ZÁKAZY Zákaz těžení ze svého nepoctivého, 6/2 např. zavedení nepoctivého obchodního modelu (způsobu dosahování zisku), nebo protiprávního činu Zákaz těžení z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu, např. na úložišti elektronických dat v síti elektronických komunikací, kupř. v diskusi na zpravodajském portálu 126

127 SOUKROMOPRÁVNÍ ZÁSADA ODBORNOSTI Profesionalita 5/1 znalost, pečlivost, odborná péče, jinak k tíži odborníka (povolání či stav, např. živnostenský) Podobor ohlašovací živnosti volné: Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály příl. živn. z. 127

128 SOUKROMOPRÁVNÍ ZÁSADA PREVENCE Generální prevenční povinnost 2900 Zakročovací povinnost toho, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo nad ní má kontrolu, vůči ohroziteli 2901 Právně nebezpečná situace na úložištích elektronických dat v síti elektronických komunikací a míra (objektivní způsobilost) provozovatelovy kontroly nad ní 128

129 Legální prevenční povinnost každého např. provozovatele úložiště elektronických dat zachycujících kupř. fotografie, videa, romány či učebnice nejen vlastní, ale též cizí možnost kontroly poskytovatele služby nad potencionálně nebezpečnou situací např. nad diskusním fórem rozumná opatrnost (pečlivost a obezřetnost) rozumné očekávání odborné péče a obezřetnosti, např. provozovatele diskusního fóra u zpravodajství 129

130 PRÁVNĚ NEBEZPEČNÁ SITUACE NA TRHU SLUŽEB Situace zákaznického ukládání, např. fotografií, videí, článků, knih, v podobě datových souborů na úložiště elektronických dat v síti elektronických komunikací, záměrně umožněná poskytovatelem ukládací služby, např. i za účelem vlastního přímého či nepřímého obchodního či jiného hospodářského prospěchu, srv. reklamy, prémiové účty, placené přístupy zákaznicky vytvořená a poskytovatelem služeb umožněná právně nebezpečná situace, např. i na trhu služeb 130

131 KONTROLA NAD NEBEZPEČNOU SITUACÍ Objektivní způsobilost kontroly nad právně nebezpečnou situací poskytovatelem ukládací služby (možnost mít kontrolu nad stavem): 1. morálně, např. přijetím etického kodexu diskutujících či osob vkládajících jiný obsah 2. právně, např. navržením smluvních podmínek ukládací služby vč. poskytovatelova práva moderování diskuse a vyřazování (mazání) nevhodných, kupř. neslušných nebo práva třetích osob zjevně rušících, příspěvků, 131

132 ztotožňováním osob (zákazníků) využívajících ukládací služby vč. adres bydliště, nejen zjištěním propojených počítačů, zřízením přístupového práva postiženému k výmazu závadných dat 3. technicky (věcně), např. nastavením systému (funkčností), kupř. robotickým rozpoznáním opakovaného vložení rušebního předmětu dle technických vlastností (hašovací funkce), blokování příspěvků z pochybného zdroje nebo k zásahu opakovaně použité adresy, 132

133 blokování příspěvků obsahujících slova s významem nadávek, odlišení lidských příspěvků od zahlcení robotickými zásahy, ochrana proti dalšímu sdílení ev. rušebních příspěvků, např. na společenských sítích, omezení příspěvku délkou, srv. obvyklou délku celovečerního filmu, nebo druhem (věcná nepřípadnost), a to i nonstop; též osobně moderátorsky 133

134 PŘIMĚŘENÁ MÍRA KONTROLY Hlediska přiměřenosti, např.: a. druh a povaha (i přístupnost, známost a oblíbenost) služeb na straně veřejnosti b. druh a povaha (velikost) právního nebezpečí c. okruh dotčených práv a třetích osob d. míra reálnosti hrozby zásahů, jejich četnost a rozumně předpokládané následky zásahů e. četnost minulých zásahů, jejich povaha a druh následků, např. hospodářských na trhu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (video on demand) 134

135 f. velikost (rozsah) nepoctivého nebo protiprávního obohacení (přímého nebo nepřímého obchodního nebo jiného hospodářského prospěchu) dosaženého těžením ze zákaznických zásahů do práv třetích osob, např. značnost rozsahu g. jiné 135

136 POJISTNÉ RIZIKO Právně nebezpečná situace jako pojistné riziko poskytovatele, např. ukládací, služby škodové pojištění odpovědnosti za újmu, majetkovou i nemajetkovou, třetím osobám, např. výrobcům zvukových či zvukově-obrazových záznamů 136

137 OKOLNOSTI Rozdílná možnost kontroly poskytovatele služby nad právně nebezpečnou situací vytvořenou zákazníky, srv. zákaznicky otevřené soustavy (platformy), kupř. internetové dražby aj. elektronické obchody, úložiště elektronických dat, diskuzní fóra na portálech aj. Povaha poskytovatelovy služby zákazníkům platformy neutrální (z hlediska poskytovatele) platformy promyšlené (proaktivní), např. poskytující zákazníkům vyhledávače, seřazovače, měřiče (statistiky), prémiové zákaznické účty aj. pobídkové výhody povzbuzující k dalšímu ukládání 137

138 Nepoctivý obchodní model provozovatelova, např. úmyslného, těžení z právně nebezpečné situace na trhu postihující práva třetích osob, kterou vytvořil nebo nad níž má kontrolu např. model finančních či jiných motivačních výhod pro zákazníky ukládající obchodně přitažlivý (hojně stahovaný nebo zhlížený) obsah, vědomě předem počítající se zákaznickými zásahy do práv třetích osob k vlastnímu obohaceni (vědomé těžení ze zásahů) Generální klausule bezdůvodného obohacení, viz nepoctivý zdroj 2991/2 138

TEMATICKÝ OBSAH 1. ČÁST JUDIKATURA PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI VŠEOBECNĚ. a před nekalou soutěží v kyberprostoru

TEMATICKÝ OBSAH 1. ČÁST JUDIKATURA PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI VŠEOBECNĚ. a před nekalou soutěží v kyberprostoru PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 1.8 (2014) Ivo Telec, 2012

Více

SMLUVNÍ PRÁVO PIRÁTEM SNADNO A RYCHLE (LICENČNÍ ZÁVAZEK)

SMLUVNÍ PRÁVO PIRÁTEM SNADNO A RYCHLE (LICENČNÍ ZÁVAZEK) SMLUVNÍ PRÁVO PIRÁTEM SNADNO A RYCHLE (LICENČNÍ ZÁVAZEK) Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 1.4 (2014) Ivo Telec,

Více

Autorské právo

Autorské právo Autorské právo 16. 10. 2012 Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. Elektronická advokátní kancelář, Ostrava Zaměření workshopu Ochrana autorského práva v souvislosti s odbornými publikacemi internetem Obsah workshopu

Více

Obsah. 1. Předmluva 13

Obsah. 1. Předmluva 13 Právní ochrana prûmyslového a jiného duševního vlastnictví- REPETITORIUM Obsah 1. Předmluva 13 2. Základní pojmy 15 2.1. Pojem vlastnictví 15 2.2. Druhy vlastnictví 15 2.3. Základní práva vlastníka 15

Více

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Zařazení do systému Práva k nehmotným statkům - práva průmyslová - práva

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VÝKON PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (LICENČNÍ PRÁVO) Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze

Více

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Autorské právo Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.3 (2007) Ivo Telec, 2006

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO ZAMĚSTNANECKÝCH, ZAKÁZKOVÝCH A ŠKOLNÍCH VÝTVORŮ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.1 (2006) Ivo Telec, 2006

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TEMATICKÝ OBSAH VĚC V PRÁVNÍM SMYSLU PODNIK 1. ČÁST VÝKON PRÁV DUŠEVNÍHO IDEÁLNÍ STATKY VLASTNICTVÍ (LICENČNÍ PRÁVO)

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TEMATICKÝ OBSAH VĚC V PRÁVNÍM SMYSLU PODNIK 1. ČÁST VÝKON PRÁV DUŠEVNÍHO IDEÁLNÍ STATKY VLASTNICTVÍ (LICENČNÍ PRÁVO) PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. VÝKON PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (LICENČNÍ PRÁVO) verze

Více

Druhy výsledků tvůrčích činností, jejich hodnocení a nakládaní s nimi

Druhy výsledků tvůrčích činností, jejich hodnocení a nakládaní s nimi Druhy výsledků tvůrčích činností, jejich hodnocení a nakládaní s nimi předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Základy autorského práva

Základy autorského práva Základy autorského práva v rámci realizace projektu MŠMT a NIDM Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Školení regionálních koordinátorů - časopis KPŽ 29. Července 2009 Jan Menšík

Více

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Předmluvy V 1. KAPITOLA Úvod 1 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Právo duševního vlastnictví 2 Autorské právo (copyright) a software 3 Právo průmyslového vlastnictví 3 Vynález 4 Dodatkové ochranné osvědčení

Více

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav fyzikální biogie JU Kurz Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví Nové Hrady, 20-21.6.2011 AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum

Více

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů? Ne!!

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů?  Ne!! Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo a činnost ČIŽP Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo Upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského, práv souvisejících s právem autorským nebo práva k databázím

Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského, práv souvisejících s právem autorským nebo práva k databázím Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského, práv souvisejících s právem autorským nebo práva k databázím verze 1.1 Prohlášení shody Test dovoleného uplatnění výjimek a omezení práva autorského,

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII OBSAH Seznam použitých zkratek...................................................... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali........................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..................................

Více

Právní ochrana technických řešení

Právní ochrana technických řešení Právní ochrana technických řešení Ing. Jarmila Avratová Praha, 4.4.2014 Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. Pojem duševního vlastnictví podle

Více

Internet: od představ o svobodě po současnou regulaci JUDr. Tomáš Sokol

Internet: od představ o svobodě po současnou regulaci JUDr. Tomáš Sokol Internet: od představ o svobodě po současnou regulaci JUDr. Tomáš Sokol 25.1.2015 1 Deklarace nezávislosti kyberprostoru Vy vlády průmyslových světů, Vy unavení obři z masa a oceli. Já, přicházející z

Více

Umělecký výkon Performativní umění (prováděné, předváděné, přetvářené, manipulující) Provedení uměleckého díla (zpěvem, tancem, interpretací hudby, pa

Umělecký výkon Performativní umění (prováděné, předváděné, přetvářené, manipulující) Provedení uměleckého díla (zpěvem, tancem, interpretací hudby, pa Práva související s právem autorským Práva výkonného umělce (tvůrčí, 67 a násl AutZ) Právo výrobce zvukového záznamu (netvůrčí, 75 a násl.) Právo výrobce zvukově obrazového záznamu (netv. 79 a násl.) Právo

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TEMATICKÝ OBSAH 1. ČÁST VYMAHATELNOST PRÁV ÚVOD

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TEMATICKÝ OBSAH 1. ČÁST VYMAHATELNOST PRÁV ÚVOD PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. VYMAHATELNOST PRÁV verze 3.5 (2014) Ivo Telec, 2006 2

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond Právní prostředky ochrany práv z průmyslového vlastnictví Prof. Ladislav Jakl ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007 Ochrany práv z průmyslového vlastnictví lze dosáhnout veřejnoprávními prostředky soukromoprávními

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační

Více

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz ODPOVĚDNOST právní odpovědnost politická odpovědnost ústavní odpovědnost morální odpovědnost PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Právní odpovědnost

Více

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv. Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.cz

Více

Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce. Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium

Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce. Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium Osnova přednášky Základ trestní odpovědnosti Trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji Některé

Více

INVESTICE II ČÁST PŘEDNÁŠKA

INVESTICE II ČÁST PŘEDNÁŠKA INVESTICE II ČÁST PŘEDNÁŠKA OSNOVA Co je to mezinárodní investice Jaké investice jsou chráněny V čem spočívá mezinárodní ochrana investic Jak se řeší spory pocházející z mezinárodní investice Soukromoprávní

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Úřad průmyslového vlastnictví Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 javratova@upv.cz 1 Základní pojmy Duševní vlastnictví Autorské právo a práva s ním související

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Neznalost zákona neomlouvá

Neznalost zákona neomlouvá Neznalost zákona neomlouvá Kdo ukradne rohlík, je zloděj, kdo zkopíruje cédéčko, je šikovnej? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Autorské právo Autorské dílo Práva osobnostní a majetková

Více

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský Výtah z autorského zákona Zdeněk Žabokrtský Autorské právo ve smyslu objektivním: soubor právních norem upravujících vytvoření a užití díla ve smyslu subjektivním: autorova oprávnění ve vztahu k vytvoření

Více

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná FYZICKÉ OSOBY 1 Zpracovala Mgr. Tereza Novotná Fyzická osoba, tedy člověk, jakákoli lidská či jinak řečeno biosociální bytost, zásadně bez ohledu na další charakteristiku, představují spolu s osobou právnickou

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení

Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení předkládá: Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU. www.medialnivychova.org

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU. www.medialnivychova.org AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU Otázky, které se nám honí hlavou... Co je a co není autorské dílo? Jak si můžu legálně stahovat/kopírovat hudbu a filmy? Jaká práva má autor na své dílo? Kde najdu obrázky a

Více

Autorskoprávní ochrana zaměstnaneckých a studentských děl

Autorskoprávní ochrana zaměstnaneckých a studentských děl Autorskoprávní ochrana zaměstnaneckých a studentských děl Pavel Koukal září 2016 Katedra občanského práva 1 Vědecký výsledek a dušení vlastnictví autorské dílo vynález/technické řešení odrůda rostlin ochranná

Více

3.1. Vývoj právní úpravy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví

3.1. Vývoj právní úpravy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví 1. Úvod 1.1. Vývoj právní úpravy v oblasti ochrany průmyslového na území České republiky 1.2. Význam průmyslově právní ochrany pro podnikání a mezinárodní obchod 2. Vymezení pojmů 2.1. Pojem průmyslového

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs. ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Základní koncepce hradí se majetková újma (škoda) nemajetková újma

Více

Právní aspekty knihovních služeb

Právní aspekty knihovních služeb Právní aspekty knihovních služeb Jaromír Šavelka Konf. EFI NTK, 21. 3. 2012 Přehled přednášky Knihovní databáze Citace Knihovní licence Novela autorského zákona a knihovny Právní aspekty knihovních služeb

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O

J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A 6 5 0 / 2, 6 6 2 1 5 B R N O SMĚRNICE Č. 2/2011 ze dne 12. května 2011 o nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji

Více

Užití cizího díla ve výuce. Matěj Myška

Užití cizího díla ve výuce. Matěj Myška Užití cizího díla ve výuce Matěj Myška 102870 Obsah I. Dílo a práva k němu II. Užití cizího díla III. FAQ I. Dílo a práva k němu Dílo ( 2)» Předpoklady:» Literární nebo jiné dílo umělecké nebo vědecké»

Více

Jak nové právní úpravy ovlivňují internetový trh a média

Jak nové právní úpravy ovlivňují internetový trh a média Jak nové právní úpravy ovlivňují internetový trh a média Právní předpisy ČR Novela zákona o elektronických komunikacích (zákon č. 127/2005 Sb.) v návaznosti na nález Ústavního soudu z roku 2011 blíže specifikuje

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Osoby ( NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Osoby ( NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA Osoby ( 15-435 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní osobnost ( 15/1 NOZ) způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti (dříve tzv. způsobilost

Více

Obsah. Univerzita Palackého v Olomouci. Pojem autorského práva (2) Pojem autorského práva (1) Z historie (1) Z historie (2) Pavel Tůma

Obsah. Univerzita Palackého v Olomouci. Pojem autorského práva (2) Pojem autorského práva (1) Z historie (1) Z historie (2) Pavel Tůma Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Pavel Tůma Obsah A. Pojem, historie, prameny,zásady B. Předmět autorské dílo C. Subjekt autor D. Obsah osobnostní absolutní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Pavel Tůma Obsah A. Pojem, historie, prameny,zásady B. Předmět autorské dílo C. Subjekt autor D. Obsah osobnostní absolutní

Více

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci alena.vondrakova@upol.cz AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII Tato prezentace byla podpořena v rámci projektu ESF reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0078

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

Legislativní rámec české geoinformatiky autorské právo a související problematika

Legislativní rámec české geoinformatiky autorské právo a související problematika Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace Legislativní rámec české geoinformatiky autorské právo a související problematika RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. Katedra geoinformatiky, Univerzita

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu:

Více

Autorský zákon ve školním prostředí 25. 11. 2009, Ostrava Jiří Plešek Univerzitní knihovna OU http://knihovna.osu.cz jiri.plesek@osu.cz Obsah prezentace I. TEORETICKÁ ČÁST Autorský zákon Autorská práva

Více

Počítačové a informační právo

Počítačové a informační právo Počítačové a informační právo Předmět má studenty seznámit s problematikou právních aspektů práva informačních systémů, a to včetně práva Internetu. Je zaměřen na získání praktických znalostí o soukromoprávních

Více

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Autorské právo v kartografii a geoinformatice Autorské právo v kartografii a geoinformatice RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Přehled témat Co je to autorské právo? Jak souvisejí

Více

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009)

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) (2005 ) 2009 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Nehmotný statek 2 základní vlastnosti: Efemerní materializace

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání. Tomáš Ciprovský

Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání. Tomáš Ciprovský Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání Tomáš Ciprovský Autorské právo přednáška č. 8 Autorské právo autorské právo = souhrn výlučných oprávnění tvůrce ve vztahu k výsledku jeho tvůrčí duševní činnosti

Více

Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla

Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla verze 1.1 Prohlášení shody Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla, rozuměno a dále též použito autorského

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Seznam autorů... 5 Seznam použitých zkratek KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva... 27

Seznam autorů... 5 Seznam použitých zkratek KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva... 27 Obsah Seznam autorů......................................... 5 Seznam použitých zkratek............................... 21 KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva............

Více

Závazky z protiprávních jednání. Obecný výklad

Závazky z protiprávních jednání. Obecný výklad Závazky z protiprávních jednání Obecný výklad Pojem Závazky z protiprávních jednání (někdy též civilní delikty) Vedle smluv velmi častým důvodem vzniku závaz.vztahů Porušením jedné primární povinnosti

Více

Teorie práva Základy práva

Teorie práva Základy práva Teorie práva Základy práva PhDr. et Mgr. Jan Šmíd, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní Právní norma a její charakteristiky Právní norma = objektivně existující, obecně závazné pravidlo chování, jehož

Více

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV Tento rozbor si klade za cíl přesně a nezaujatě vysvětlit

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

minulost, současnost, budoucnost

minulost, současnost, budoucnost Ochrana osobnosti při poskytování zdravotních služeb minulost, současnost, budoucnost Lukáš Prudil advokát Dotčené předpisy Listina základních práv a svobod Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Komerční využití duševního vlastnictví 20. února 2013, Technologické centrum AV ČR. Mgr. Aleš Eppinger, advokát, Schaffer & Partner Legal s.r.o.

Komerční využití duševního vlastnictví 20. února 2013, Technologické centrum AV ČR. Mgr. Aleš Eppinger, advokát, Schaffer & Partner Legal s.r.o. Komerční využití duševního vlastnictví 20. února 2013, Technologické centrum AV ČR Mgr. Aleš Eppinger, advokát, Schaffer & Partner Legal s.r.o. Struktura práva duševního vlastnictví Duševní vlastnictví

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 I. Obecně k autor. právu II. Možnosti ochrany III. Smluvní právo IV. Chronologie vztahu s klientem I. Obecně k autor. právu Cílová skupina - autor - uživatel

Více

Autorskoprávní ochrana designu

Autorskoprávní ochrana designu Autorskoprávní ochrana designu JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity únor 2012, Brno 1 Kde lze nalézt právní úpravu? zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů předmět úpravy 1 Článek 1 zřízení Úřadu

Více

Výňatky zákona o autorských právech

Výňatky zákona o autorských právech Výňatky zákona o autorských právech Marek Beneš 1) Politické projevy již bohužel od novely autorského zákona z roku 2006 jsou považovány za autorské dílo a jejich zařazeni do sborníku (kterým by e-learningová

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

Autorské právo ve filmové a audiovizuální výchově. 15. listopadu 2015 1

Autorské právo ve filmové a audiovizuální výchově. 15. listopadu 2015 1 Autorské právo ve filmové a audiovizuální výchově 15. listopadu 2015 1 OBSAH 1) Autorskoprávní ochrana filmu - obecně 2) Užívání filmu při výuce 3) Často kladené dotazy 15. listopadu 2015 2 ÚVOD Autorskoprávní

Více

Soukromoprávní odpovědnost ISP

Soukromoprávní odpovědnost ISP Soukromoprávní odpovědnost ISP Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie JUDr. Radim Polčák, Ph.D. radim.polcak@law.muni.cz www.law.muni.cz ICQ: 217-486-919

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha Autorské právo v geoinformatice GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha www.cagi.cz Sekce GIVS 2013 Autorské právo v geoinformatice 11.15 11.45 RNDr. Alena Vondráková Univerzita Palackého v Olomouci Práce s prostorovými

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm 1 Zákon č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon ), + prováděcí vyhláška knihovního zákona č.88/2002 Sb. zákon č.101/2000

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Cílem je získat znalosti z oborů soukromého i veřejného práva a právní teorie, týkajících se zejména vztahu právních a etických norem. Seznámení

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obchodní korporace a nekalá soutì Jarmila Pokorná Eva Veèerková Milan Pekárek Výklad je zpracován k právnímu stavu èerven 2015. Vzor citace: POKORNÁ,

Více

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Nová zákonná úprava - přehled zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Mgr. Markéta Janšová

OBCHODNÍ PRÁVO. Mgr. Markéta Janšová OBCHODNÍ PRÁVO Mgr. Markéta Janšová Právo průmyslového vlastnictví Průmyslovým právem rozumíme ochranu: výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předměty průmyslového výtvarnictví

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslově právní výchovy školní rok 2010/2011 Patentové právo (PP) 1. Podmínky patentovatelnosti vynálezu. 2. Podnikový vynález, zaměstnanecký průmyslový vzor.

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více