PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

2 Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 1.8 (2014) Ivo Telec,

3 TEMATICKÝ OBSAH 1. Druhy informací 2. Informace a obchod 3. Souhlas vlastníka nebo licence 4. Volná užití a zákonné licence 5. Obchody a alternativní modely 6. Ochrana práv duševního vlastnictví a před nekalou soutěží v kyberprostoru 3

4 4

5 1. ČÁST VŠEOBECNĚ 5

6 JUDIKATURA každému, komu se pomocí jeho osobních schopností a píle podaří přispět k obohacení společnosti ať už na poli hospodářském či kulturním za to náleží odměna. Ta v prvé řadě spočívá ve veřejném uznání. Nicméně pokud již toto obohacení nabude pro společnost konkrétní praktické formy, tj. zejména pokud se nové řešení nabízí k hospodářskému využití, je obecně žádoucí, aby dříve, než začne z tohoto nového řešení těžit užitky celá společnost, z něho mohl po určitou dobu těžit především sám jeho původce. Tuto záruku však může poskytnout jen vrchnostenská autorita (veřejná moc). 6

7 R 44/10 (R 480/05) Sb. NSS usnesení zvláštního senátu podle zák. o rozhodování některých kompetenč. sporů, z , čj. Konf 97/

8 POLITICKÁ IDEOLOGIE Soustava politických názorů, myšlenek, teorií a představ o světě nebo společnosti občanská společnost informační společnost znalostní společnost 8

9 HODNOTY INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Informační svoboda Informační vzájemnost (solidarita) sdílení informací technika oběhu informací Politika a technika Vzdělanost 9

10 POLITICKÉ PRÁVO Politické právo na informace: a. právo vyhledávat informace b. právo šířit informace i v síti elektronických komunikací (internetu) čl. 17 LZPS srv. též právo na informace o veřejném sektoru 10

11 INFORMACE forma = vnější tvar, podoba formace = útvar informace deformace reformace 11

12 INFORMACE V ČEŠTINĚ 1. zpráva, údaj, 2. informování, poučení, 3. kyb. (teorie informace) Kraus, J. et al.: Nový akad. slov. cizích slov. Praha 2007, s zpráva, údaj, 2. informování, 3. teorie informace (matematický obor) Filipec et al.: Slov. spis. češ. pro školu a veřej. Praha , s

13 TECHNICKÝ VÝMĚR INFORMACE sdělované znalosti (obecná) zpráva užívaná k vyjádření informací při procesu komunikace s cílem zvýšit znalosti Informace se týká faktů, pojmů, předmětů, myšlenek, procesů atd , ČSN ISO 5127 Informace a komunikace. Slovník. 2003, s

14 sociální filozofie imarxismu (e-marxism) informačně právní filozofie (teorie) nový socio-kulturní model technologie nový světový hospodářský řád srv. státní filmový monopol (CS ) srv. zespolečenštění výrobních prostředků informací je např. film nebo písnička srv. čínskou mentalitu kopírování, Internacionálu pirátských stran, Českou pirátskou stranu, sovětské vynálezecké právo (CS ) 14

15 Vynálezy a zlepšovací náměty slouží výstavbě socialismu, teprve jsou-li odevzdány k využití celku. 1/2 č. 6/52 Sb., o vynál. a zlepš. námětech Udělením patentu na vynález zajišťuje stát původci především uznání, že vynález je jeho dílem. zásada nabídky vynálezu státu 8/1 15

16 16

17 HODNOTOVÉ PROTIKLADY liberální individualismus (svobodná vůle) slušnost (poctivost) fairness ohleduplnost zdrženlivost důstojné živobytí jedince duševní vlastnictví nejposvátnější vlastnictví kolektivistická ideologie sdílení informací = filmů a hudby zdarma (výnos reklam) osobní libost (pokušení k vyžití) až chtivost odevzdání výsledku celku obecný prospěch nad individuálním zájmem jednotlivce, např. studiového aj. hudebníka žijícího z odbytu nahrávek 17

18 18

19 ? politická a hospodářská ideologie svobody kopírování (libosti) státní dotační politika dle hodnocení výsledků výzkumných organizací např. dle patentů, viz CZ 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 VYVÁŽENÍ LIDSKÝCH PRÁV Všeobecná deklarace lidských práv (1948) Každý má právo svobodně se účastnit kulturního života společnosti, těšit se z umění a podílet se na vědeckém pokroku a jeho výsledcích. čl. 27/1 Každý má právo na ochranu morálních a materiálních zájmů vyplývající z každé vědecké, literární nebo umělecké činnosti, jejímž je autorem. čl. 27/2 26

27 PRÁVNÍ A MORÁLNÍ SPRÁVNOST Spojitost mezi: a. morální předností, anebo morálním nedostatkem (morální správností) a b. právní platností (právní správností) Přirozenoprávní teze o spojitosti morálky a práva 27

28 28

29 29

30 PRŮMYSLOVĚPRÁVNÍ INFORMACE Např. Mezinárodní patentové třídění (Int. Cl.) 1830 USA Velká Británie 1870 Německo 1971 Štrasburská úmluva o mezinárodním patentovém třídění (č. 110/78 Sb., č. 86/85 Sb.) 30

31 Mezinárodní známkové třídění výrobků a služeb nebo obrazových prvků známek 1957 Nicská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb na účely zápisu známek (č. 118/79 Sb., č. 77/85 Sb.) 1973 Vídeňská dohoda o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek CZ 31

32 Mezinárodní třídění průmyslových vzorů 1968 Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů (č. 28/81 Sb., č. 85/85 Sb.) 32

33 ÚPV vede: a. ústřední fond světové patentové literatury b. elektronické databáze práv průmyslového vlastnictví, on-line 33

34 34

35 35

36 36

37 INFORMACE A PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ autorským dílem není údaj sám o sobě podávání informace se nepovažuje za vynález pouhé uvedení informace není technickým řešením podle práva užitných vzorů 37

38 DEVÍZA Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím o. z. č. 89/12 Sb. přirozenoprávní zásada (právní princip) Každému, co jeho jest 38

39 OCHRANA MAJETKOVÝCH HODNOT přirozené právo mezinárodní řád lidských práv mezinárodní investiční právo ústavní právo (jednotná ústavní nebo investiční ochrana majetku) občanské právo právo duševního vlastnictví (rozlišení ochrany majetku dle přiznání absolutních majetkových práv) 39

40 JUDIKATURA Pojem»majetek«, uvedený v čl. 11 odst. 1 Listiny resp. čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, má autonomní povahu, která se neomezuje na vlastnictví hmotných statků a je nezávislá na formálním vymezení ve vnitrostátním právu; mezi»majetková práva«ve smyslu citovaných článků tak mohou patřit i některá práva a zájmy, jako je v projednávaném případě právo k doménovému jménu. Globtour, spol. s r. o., v. NS, VS v Praze a MS v Praze usn. ÚS z , sp. zn. III. ÚS 2912/

41 GOODWILL Ekonomický pojem: účetně vykazatelné nehmotné aktivum Právní pojem: = nehmotná soutěžní aj. výhoda spojená s dobrou pověstí podniku důvěryhodnost očekávatelnost výnosů srv. dobré jméno ochranné známky 41

42 Prvotní goodwill zapříčiněný: a. podnikatelem v podniku b. příznivými vnějšími okolnostmi např. přírodním prostředím, tradicí oboru srv. zaručené tradiční speciality kupř. Špekáček, Lovecký salám, aj. 42

43 Druhotný (nakoupený) goodwill: a. nabytý s koupeným podnikem b. získaný synergií, např. fúzí kapitálových společností Standardní účetní metody vykazování 43

44 NEHMOTNÉ VÝHODY Účelové mezinárodněprávní investiční pojetí práv včetně nehmotných výhod spojených s dobrým jménem nebo pověstí podniku (goodwill), know-how a technických postupů Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Spoj. král. V. Británie a Sev. Irska o podpoře a ochraně investic (1990), (č. 646/92 Sb.) 44

45 INVESTICE Právní doktrína, mezinárodní smlouvy, judikatura = alespoň potencionální majetková hodnota, která má přímý nebo nepřímý hospodářský přínos s nadějí na budoucí výnosy, a to bez ohledu na její právní povahu a na to, zda je způsobilým předmětem právního obchodu 45

46 PŘIHLÁŠKA Evropská patentová přihláška jako předmět vlastnictví čl. 75 an. Evropské patentové úmluvy (1973) č. 69/02, 86/07 Sb. m. s. převoditelnost, písemně licencovatelnost zcela či zčásti pro území smluvních států nebo jejich část 46

47 JUDIKATURA: Majetek Žádost o registraci ochranné zámky je majetkem ve smyslu článku 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Rozs. Velkého senátu ESLP z ve věci Anheuser-Busch Inc. v. Portugalsko (č /01), Jurisprudence 2007/2. 47

48 VĚC V PRÁVNÍM SMYSLU Občanské (obecné soukromé) právo: 1. Věc něčí určená k: a. jednotlivému užívání i souběžně např. vlastníkova ochranná známka Budvar b. obecnému užívání (veřejný statek) např. vlastníkův veřejný park 2. Věc ničí (věc bez pána) určená k: a. obecnému užívání (veřejný statek) např. Budějovické pivo, Lovecký salám, Bordeaux, Cognac, Champagne 48

49 1. soukromoprávně kvalifikované nehmotné věci absolutní majetková práva přiznaná zákonem (práva věcná a právo dědické) např. ochranná známka 2. soukromoprávně nekvalifikované (prosté) nehmotné věci jen držba věci, ke které nejsou zákonem přiznána absolutní majetková práva např. obchodní značka bez známkoprávní výsady (bez ochranné známky) 49

50 OBCHODNÍ ZÁVOD Organizovaný soubor jmění, např. rozhlasová stanice nebo nakladatelství: a. vytvořený podnikatelem b. sloužící z vůle podnikatele k provozování jeho činnosti Vyvratitelná domněnka složení závodu ze všeho, co zpravidla slouží k jeho provozu: a. věci hmotné, např. stroje b. věci nehmotné, např. autorskoprávní licence k rozhlasovému vysílání hudebních děl (pohledávka na strpění vysílání děl jiným), klientela 50

51 Rozhlasová stanice rozhlasový vysílatel Označení závodu obchodní firma Zelené rádio Zelené rádio, a. s. 51

52 INFORMACE JAKO VĚC V PRÁVNÍM OBCHODU držba prosté informace, např. výzkumných údajů vlastnické právo libovolně nakládat a vyloučit jiného např. patent souhlas držitele nebo vlastníka volný oběh informací k obecnému prospěchu bez souhlasu s domněnkou souhlasu s nárokovým souhlasem 52

53 1. veřejné statky určené k obecnému užívání: a. zcela volně, např. vzorec, denní zpráva, statistický graf, myšlenka, princip, objev b. zcela volně při specifikaci výrobku např. Budějovické pivo, Prosciutto di Parma, Champagne, Cognac, Špekáček, Burčák c. časově volně, např. technické řešení po uplynutí doby patentu d. územně volně, např. v CZ volný evroasijský patent, ochranná známka pro SK, ne pro CZ 53

54 2. bez souhlasu (i proti vůli): a. úřední autorská díla, např. důvodová zpráva návrhu zákona, obecní kronika b. volné užití pro neobchodní osobní potřebu např. domácí kopírování cizího románu c. zákonné licence (dovolení) např. experimentální v právu patentovém d. úřední (nucené) licence např. pro veřejné zdraví v právu patentovém 54

55 e. vyčerpání práva k užití v EHP aj. f. [výkon práva jinou osobou (zaměstnavatelem či podněcovatelem)] 3. zákonné domněnky souhlasu: a. nevyvratitelná domněnka souhlasu určité vysoké škole, např. diplomová práce b. vyvratitelná domněnka licence objednateli nebo vyhlašovateli soutěže, např. obchodní značka 55

56 4. Nárokové souhlasu (nároky na licence): a. nárok na křížovou licenci (protilicenci) viz nucená licence a k ní křížová u patentů a odrůdových práv b. nárokový souhlas určité škole apod. zařízení, viz školní díla autorská soudní nahrazení chybějícího volního projevu 56

57 c. Nároková licence každému uživateli při kolektivní správě práv podle a. z., např. k rozhlasovému vysílání hudebních děl, jednotlivým i hromadným, vč. rozšířené kolektivní správy práv na nezastupované osoby, ledaže ji vyloučí soudní nahrazení chybějícího volního projevu 57

58 5. Zákonem zvlášť nestanovené situační upřednostnění obecného dobra a obecného zájmu na něm před kolidujícím výkonem subjektivního práva duševního vlastnictví a jednotlivým (soukromým) zájmem na něm srv. právní poměřování (proporcionalitu), vážení, kolidujících principů (hodnot) 58

59 6. Nucené (úřední) licence: a. patentové právo b. právo topografií polovodičových výrobků c. odrůdové právo d. mezinárodní právo autorské CZ viz nucená licence k překladu nucená licence k užití uveřejněného díla čs. autora čs. a. z. 1953,

60 PRÁVNÍ DOKTRÍNA fair use Poctivé užití cizího autorského díla bez svolení zásada poctivosti fair use (USA) fair dealing (GB a Společenství národů) např. pro citace, výzkum, knihovní archivace Metody stanovení zvláštních případů: 1. soudcovská kasuistika 2. zákonodárná kasuistika, např. v EU 60

61 Soukromoprávní zásada poctivosti nepoctivé těžení vlastního hospodářského prospěchu z cizího výsledku (vynaložené cizí hospodářské či tvůrčí investice, úsilí, dovednosti a práce) Strohý (striktní) výklad výjimek a omezení jako odchylek od obecné zásady ochrany subjektivního práva; srv. rozs. SD EU 61

62 ZÁSADA VOLNÉHO UŽITÍ A ZÁKONNÝCH LICENCÍ Tříkrokový test (The Three-step-test) např. 29/1 a. z. 1. zvláštní zákonný případ výjimky či omezení majetkového práva autorského 2. užití nerozporné s běžným způsobem užívání vlastníkem majetkového práva (výkonem práva) 3. bez nepřiměřeného dotčení oprávněných osobních (morálních) nebo majetkových zájmů autora 62

63 VOLNÉ UŽITÍ Neobchodní osobní potřeba bez sledování přímého či nepřímého obchodního nebo jiného hospodářského prospěchu Zásada oddělení soukromí od obchodu a hospodářství (při nenarušování hospodářství) obchodní (investiční) aspekty práv duševního vlastnictví (nehmotného majetku, hospodářských hodnot) 63

64 64

65 PRÁVNĚ NORMATIVNÍ SROVNÁNÍ Volná užití a zákonné Nekalá soutěž dle o. z. licence dle a. z ( o. z.) 2. generální omezení Tříkrokovým testem 3. zvláštní zákonné případy dovolení (zvláštní skutkové podstaty) 1. generální klausule zákazu zvláštní zákonné případy zákazů (zvláštní skutkové podstaty) 65

66 DOMÁCÍ STAHOVÁNÍ Z INTERNETU Předpoklady volného užití: a. obecné legální předpoklady volného užití dočasně a územně chráněných hospodářských hodnot podle pravidla Tříkrokového testu b. neobchodní osobní potřeba, srv. i jednotlivě určené lidi spjaté osobním poutem c. zjevná dobrá víra (přesvědčení) běžného (průměrného) člověka (stahovače) o zjevné řádnosti zdroje, např. úložiště elektronických dat, s běžnou znalostí jak to chodí v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (video on demand) nebo hudbě on line zdroj zjevně pochybný 66

67 Veřejný soukromoprávní rejstřík chráněných předmětů vedený příslušným kolektivním správcem práv a. z. Rejstřík audiovizuálních děl podle Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl, (1989) (č. 365/92 Sb.) 67

68 JUDIKATURA Unijní právo ( ) musí být vykládáno v tom smyslu, že brání takovým vnitrostátním právním předpisům, ( ), které situaci, kdy zdroj, z něhož je rozmnoženina pro soukromé užití pořízena, je oprávněny, neodlišují od situace, kdy je tento zdroj neoprávněný. ACI Adam BV et al. v. Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding rozs. SD EU z , sp. zn. C-435/12 68

69 ZÁSADY ZÁKONNÝCH LICENCÍ 1. všeobecnost, viz obecná účinnost zákona 2. poctivost 3. rozumnost (přiměřenost) 4. účelnost 5. oddělenost soukromí od obchodu a hospodářství, srv. též volná užití 6. oddělenost experimentálního výzkumu od obchodu a hospodaření 6. bezúplatnost 69

70 DRUHY ZÁKONNÝCH LICENCÍ 1. Právo autorské: i. rozmnožování na papír ii. oprava či předvádění přístroje iii. citace iv. propagace výstavy a prodeje v. veřejné prostranství (Panoramafreiheit) vi. vii. viii. úřední a zpravodajství občanské a náboženské obřady apod. přístup a využívání obsahu souborného díla 70

71 71

72 ix. knihovní archivní, náhradní, terminálová a kvalifikační x. knihovní půjčovní úplatná! xi. pro zdravotně postižené xii. dočasné rozmnoženiny xiii. fotografická podobizna xiv. nepodstatné vedlejší (náhodné) užití xv. užitná a změnová architektonická xvi. pro sociální zařízení 72

73 xvii. xviii. xix. xx. domovní antény výstavní osiřelá díla počítačové programy (5 druhů) 2. Právo výkonných umělců: i. oprava či předvádění přístroje ii. iii. citace úřední a zpravodajství 73

74 iv. občanské a náboženské obřady apod. v. knihovní půjčovní úplatná! vi. pro zdravotně postižené vii. dočasné rozmnoženiny viii. nepodstatné vedlejší (náhodné) užití ix. pro sociální zařízení x. domovní antény xi. vysílací a přenosová ze zvukového záznamu úplatná! 74

75 3. Právo výrobců zvukových záznamů: 4. Právo výrobců zvukově obrazových záznamů: 5. Právo rozhlasových a televizních vysílatelů: i. oprava či předvádění přístroje ii. iii. iv. citace úřední a zpravodajství občanské a náboženské obřady apod. 75

76 v. knihovní půjčovní úplatná! vi. vii. viii. ix. pro zdravotně postižené dočasné rozmnoženiny nepodstatné vedlejší (náhodné) užití pro sociální zařízení x. domovní antény 76

77 6. Zvláštní právo pořizovatele databáze: i. osobní potřeba ii. iii. vědecká a vyučovací veřejná bezpečnost, správní či soudní řízení 77

78 7. Patentové právo: i. lodní potřeba u náhodného nebo přechodného ocitnutí lodě ii. letadlová či vozidlová potřeba u náhodného nebo přechodného ocitnutí iii. individuální lékárenská příprava léku dle lékařského předpisu a nakládání s lékem iv. neobchodní účely v. experimentální 78

79 8. Právo topografií polovodičových výrobků: i. neobchodní účely ii. iii. rozmnožování k analýze, výzkumu, vývoji či vzdělávání obchodní využití topografie vytvořené analýzou, výzkumem či vývojem jiné 79

80 9. Právo průmyslových vzorů: i. neobchodní účely ii. iii. iv. experimentální účely citace nebo výuka lodě a letadla při přechodném ocitnutí v. dovoz náhradních dílů a příslušenství za účelem opravy lodě a letadla při přechodném ocitnutí a opravy 80

81 10. Právo odrůdové: i. výzkum ii. iii. vytváření dalších stanovených odrůd a nakládání s nimi vlastní potřeba člověka 11. Právo známkové: i. neobchodní styk 12. Právo olympijských symbolik: i. neobchodní účely 81

82 2. ČÁST OBCHODY NEBO JINÁ NAKLÁDÁNÍ S DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM 82

83 MAJETEK = soubor hospodářských nebo jiných majetkových hodnot (aktiva) Hmotný Nehmotný nehmotná práva (Immaterialrechte) Odpisy majetku účetní nebo daňové 83

84 NAKLÁDÁNÍ Obchodní model: All rights reserved Alternativní modely: 1. utajení obchodním tajemstvím zpravidla omezená licence 2. zveřejnění k obecnému sdílení se znemožněním patentování 3. osobou 84

85 3. uvolnění do oběhu k obecnému prospěchu volný software volná licence pro dokumenty viz Wikipedie tvůrčí občina CC Some rights reserved 85

86 4. uvolnění do oběhu k obecnému prospěchu po uplynutí 14 let (s opcí dalších 14 let) Founders Copyright USA let po smrti 86

87 Creative Commons Corp. Free Software Foundation, Inc. Open Source Initiative Corp. icommons Ltd. 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 ? 95

96 3. ČÁST OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A PŘED NEKALOU SOUTĚŽÍ V KYBERPROSTORU 96

97 SPOLEČENSKÉ SÍTĚ Společenské sítě elektronických komunikací srov. služby a reklamně podpořené služby feels-like-free osobnostní právo osobní údaje autorské právo 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 STŘET HODNOT základní lidská práva na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a na ochranu jména, na soukromí a rodinný život a proti zneužívání osobních údajů základní lidské právo vlastnit majetek a pokojně užívat majetek kulturní právo na ochranu výsledků tvůrčí duševní činnosti v. politické právo vyhledávat a šířit informace hospodářské právo podnikat či provozovat jinou hospodářskou činnost 107

108 PASIVNÍ VĚCNÁ LEGITIMICE 108

109 1. PACHATEL DELIKTU Civilní delikt nebo quasidelikt (bez zavinění) závazek z deliktu nebo quasideliktu 1. ohrozitel nebo porušitel práva, např. autorského či známkového, anebo nekalý soutěžitel (rušitel) = původce deliktu (delikvent, pachatel), i ve spolupůvodcovství (spolupachatelství) společně a nerozdílně (solidárně) zavázaných spoludlužníků z deliktního závazku, např. u společného neoprávněného sdělování fotografií veřejnosti na internetu 109

110 2. ÚČASTNÍK NA DELIKTU 2. účastník civilního deliktu (kdo přispěl k deliktu i neznámé jiné osoby, rušitele práva) nebo quasideliktu; srv. skryté totožnosti na internetu závazek z účastenství na deliktu či quasideliktu obdobný závazku z deliktu či quasideliktu vč. předpokladů odpovědnosti za čin a. organizátor (zosnování nebo řízení) b. návodce (vzbuzení rozhodnutí) c. pomocník (umožnění nebo usnadnění, např. právní nebo informatickou radou, odstraněním technických překážek, utvrzováním v předsevzetí, upuštěním od kontroly) 110

111 2. ÚČASTNÍK NA DELIKTU i více osob, např. i více pomocníků, zúčastněných na civilním deliktu kupř. na zásahu do práva k zvukově-obrazovému záznamu, kupř. filmu, jeho neoprávněným sdělováním veřejnosti po internetu 111

112 3. POSKYTOVATEL SLUŽEB Zvláštní (prostřednický) civilní quasidelikt (bez zavinění) 3. prostředník ( zprostředkovatel ), intermediatory, jehož služby jsou využívány (zneužívány) třetími osobami k ohrožování nebo porušování práv duševního vlastnictví např. správce databáze doménových jmen, provozovatel internetové čítárny, připojovatel k internetu, pronajímatel počítače (serveru) a. z., z. o vymáh. práv z průmysl. vlast., z. o ochr. práv k odrůdám směr. o dodr. práv duš. vlast. (2004/48/ES) 112

113 3. POSKYTOVATEL SLUŽEB podobně u služeb využívaných k nekalé soutěži nebo k zásahu do přirozených práv člověka či absolutních osobních práv právnických osob Argument podobností při sledování stejného nebo srovnatelného účelu 113

114 3. POSKYTOVATEL SLUŽEB Zásada (přiměřené) opatrnosti (obezřetnosti, starostlivosti, péče o následek poskytovaných služeb bez jejich zneužívání zákaznickou veřejností na úkor jiných osob) viz i spravedlnostní požadavek sledování obecného dobra právnosti vč. ohleduplnosti, nikoli jen hospodářského zájmu na vlastním prospěchu z poskytování služeb (nikoli jen těžení zisku ze služeb) srv. též zásadu odbornosti např. podnikatele ve službách 114

115 3. POSKYTOVATEL SLUŽEB Oprávněné (rozumné, legitimní) očekávání poctivosti a právnosti na trhu služeb podsvětí Quasideliktní objektivní stav služeb na trhu, zneužívaných zákazníky bez zavinění pouhého poskytovatele služby (pouhého prostředníka) rušitel práva účastník na rušení práva Pojistné riziko za zákazníky zneužitelné podnikání (služby) Srv. německou právní doktrínu rušitelského ručení Störerhaftung 115

116 3. POSKYTOVATEL SLUŽEB Podstatné postavení prostředníka zákaznického zásahu, např. poskytovatelé připojení k internetu: a. bez opatření k zamezení nebo ztížení zneužívání služby zákazníky, která lze rozumně požadovat, nebo jen s bezvýznamným či slabým opatřením b. vztah mezi zneužíváním služby zákazníky a získáváním vlastního obchodního či jiného hospodářského prospěchu z těchto služeb srv. riziko podnikání ve službách c. reklama či propagace zákazníky zneužívané služby za účelem jejího pokračování nebo rozšíření vč. získávání nových zákazníků 116

117 SOUHRN OSOB civilní delikvent nebo quasidelikvent (rušitel) účastník na civilním deliktu nebo quasideliktu jiného (rušitele) prostředník, jehož služba byla využita rušitelem k deliktu nebo quasideliktu (poskytovatel využívaných služeb) 117

118 PŘÍKLAD 1: ÚLOŽIŠTĚ DAT Poskytovatel ukládací datové služby (provozovatel úložiště protiprávních elektronických dat): 1. nekalý soutěžitel vůči poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání nebo hudby on-line či e-knih (rušitel, delikvent) 2. organizátor nebo pomocník (účastník) na cizím deliktu zásahu do práv chráněných a. z. aj., způsobeném zákazníkem ukládací služby (pachatelem), který uložený předmět zpřístupnil veřejnosti bez souhlasu vlastníků dotčených dočasných práv (bezohledně v poměru k jejich svobodné vůli) 118

119 JUDIKATURA Odkaz není zločin (Česká pirátská strana):?! Veřejné zpřístupňování odkazů na internetových stránkách v síti elektronických komunikací na jinde sdělovaná chráněná autorská díla, majících elektronickou podobu hyperlinků umožňujících přístup veřejnosti k těmto dílům pomocí sítě, není užitím díla dle a. z. srv. Svensson et al. v. Retriever Sverige AB, rozs. SD EU z , sp. zn. C-166/12 účastenství odkazující osoby na deliktu zásahu do autorského práva spáchaného neoprávněným sdělovatelem odkazovaných děl, např. filmů nekalá soutěž odkazující osoby, viz nepoctivé těžení z cizí, např. filmové, investice 119

120 PŘÍKLAD 2 120

121 NÁROKY Obecné soukromoprávní nároky: 1. předstižný (preventivní) 2. kondikční (vydání bezdůvodného obohacení) viz i soukromé pokuty dle o. z. nebo a. z. (dvojnásobek obvyklého plnění) 3. reparační (náhrada škody = majetkové újmy) 4. zadostiučiňovací (satisfakční) (odčinění nemajetkové újmy) 121

122 Zvláštní soukromoprávní nároky: 1. informační 2. zdržovací (zákaz přítomného děje nebo hrozby opakování skutku vč. zákazu poskytování využívaných služeb) 3. odstraňovací (přítomný protiprávní stav) = uvedení v předešlý stav 122

123 Hlediska: a. objektivní možnost vymožitelnosti nároku b. účinnost c. odrazujícnost d. přiměřenost (ne nadbytečnost, nepřekážení poctivým obchodům) e. nezneužití práva (nešikanování) 123

124 HRANIČNÍ URČOVATEL Deliktní závazky z narušení soukromí a osobnostních práv vůbec vč. pomluvy s mezinárodním prvkem právo státu, ve kterém došlo k narušení Zvýhodnění postiženého zvolení práva: a. obvyklého pobytu nebo sídla postiženého b. obvyklého pobytu nebo sídla narušitele c. místa následku narušení, pokud to narušitel mohl předvídat z. č. 91/12 Sb., o mez. právu soukr. 124

125 SOUKROMOPRÁVNÍ ZÁSADY 1. obecná zásada odbornosti 2. obecná zásada prevence 3. obecná zásada zákazu těžení z nepoctivosti nebo protiprávnosti 4. obecná zásada vydání bezdůvodného obohacení 5. zvláštní zásada vymezení odpovědnosti za minulá protiprávní jednání (skutky) při poskytování služeb informační společnosti zvláštními předpoklady odpovědnosti (zásada omezené odpovědnosti) 125

126 OBECNÉ SOUKROMOPRÁVNÍ A MRAVNÍ ZÁKAZY Zákaz těžení ze svého nepoctivého, 6/2 např. zavedení nepoctivého obchodního modelu (způsobu dosahování zisku), nebo protiprávního činu Zákaz těžení z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu, např. na úložišti elektronických dat v síti elektronických komunikací, kupř. v diskusi na zpravodajském portálu 126

127 SOUKROMOPRÁVNÍ ZÁSADA ODBORNOSTI Profesionalita 5/1 znalost, pečlivost, odborná péče, jinak k tíži odborníka (povolání či stav, např. živnostenský) Podobor ohlašovací živnosti volné: Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály příl. živn. z. 127

128 SOUKROMOPRÁVNÍ ZÁSADA PREVENCE Generální prevenční povinnost 2900 Zakročovací povinnost toho, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo nad ní má kontrolu, vůči ohroziteli 2901 Právně nebezpečná situace na úložištích elektronických dat v síti elektronických komunikací a míra (objektivní způsobilost) provozovatelovy kontroly nad ní 128

129 Legální prevenční povinnost každého např. provozovatele úložiště elektronických dat zachycujících kupř. fotografie, videa, romány či učebnice nejen vlastní, ale též cizí možnost kontroly poskytovatele služby nad potencionálně nebezpečnou situací např. nad diskusním fórem rozumná opatrnost (pečlivost a obezřetnost) rozumné očekávání odborné péče a obezřetnosti, např. provozovatele diskusního fóra u zpravodajství 129

130 PRÁVNĚ NEBEZPEČNÁ SITUACE NA TRHU SLUŽEB Situace zákaznického ukládání, např. fotografií, videí, článků, knih, v podobě datových souborů na úložiště elektronických dat v síti elektronických komunikací, záměrně umožněná poskytovatelem ukládací služby, např. i za účelem vlastního přímého či nepřímého obchodního či jiného hospodářského prospěchu, srv. reklamy, prémiové účty, placené přístupy zákaznicky vytvořená a poskytovatelem služeb umožněná právně nebezpečná situace, např. i na trhu služeb 130

131 KONTROLA NAD NEBEZPEČNOU SITUACÍ Objektivní způsobilost kontroly nad právně nebezpečnou situací poskytovatelem ukládací služby (možnost mít kontrolu nad stavem): 1. morálně, např. přijetím etického kodexu diskutujících či osob vkládajících jiný obsah 2. právně, např. navržením smluvních podmínek ukládací služby vč. poskytovatelova práva moderování diskuse a vyřazování (mazání) nevhodných, kupř. neslušných nebo práva třetích osob zjevně rušících, příspěvků, 131

132 ztotožňováním osob (zákazníků) využívajících ukládací služby vč. adres bydliště, nejen zjištěním propojených počítačů, zřízením přístupového práva postiženému k výmazu závadných dat 3. technicky (věcně), např. nastavením systému (funkčností), kupř. robotickým rozpoznáním opakovaného vložení rušebního předmětu dle technických vlastností (hašovací funkce), blokování příspěvků z pochybného zdroje nebo k zásahu opakovaně použité adresy, 132

133 blokování příspěvků obsahujících slova s významem nadávek, odlišení lidských příspěvků od zahlcení robotickými zásahy, ochrana proti dalšímu sdílení ev. rušebních příspěvků, např. na společenských sítích, omezení příspěvku délkou, srv. obvyklou délku celovečerního filmu, nebo druhem (věcná nepřípadnost), a to i nonstop; též osobně moderátorsky 133

134 PŘIMĚŘENÁ MÍRA KONTROLY Hlediska přiměřenosti, např.: a. druh a povaha (i přístupnost, známost a oblíbenost) služeb na straně veřejnosti b. druh a povaha (velikost) právního nebezpečí c. okruh dotčených práv a třetích osob d. míra reálnosti hrozby zásahů, jejich četnost a rozumně předpokládané následky zásahů e. četnost minulých zásahů, jejich povaha a druh následků, např. hospodářských na trhu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (video on demand) 134

135 f. velikost (rozsah) nepoctivého nebo protiprávního obohacení (přímého nebo nepřímého obchodního nebo jiného hospodářského prospěchu) dosaženého těžením ze zákaznických zásahů do práv třetích osob, např. značnost rozsahu g. jiné 135

136 POJISTNÉ RIZIKO Právně nebezpečná situace jako pojistné riziko poskytovatele, např. ukládací, služby škodové pojištění odpovědnosti za újmu, majetkovou i nemajetkovou, třetím osobám, např. výrobcům zvukových či zvukově-obrazových záznamů 136

137 OKOLNOSTI Rozdílná možnost kontroly poskytovatele služby nad právně nebezpečnou situací vytvořenou zákazníky, srv. zákaznicky otevřené soustavy (platformy), kupř. internetové dražby aj. elektronické obchody, úložiště elektronických dat, diskuzní fóra na portálech aj. Povaha poskytovatelovy služby zákazníkům platformy neutrální (z hlediska poskytovatele) platformy promyšlené (proaktivní), např. poskytující zákazníkům vyhledávače, seřazovače, měřiče (statistiky), prémiové zákaznické účty aj. pobídkové výhody povzbuzující k dalšímu ukládání 137

138 Nepoctivý obchodní model provozovatelova, např. úmyslného, těžení z právně nebezpečné situace na trhu postihující práva třetích osob, kterou vytvořil nebo nad níž má kontrolu např. model finančních či jiných motivačních výhod pro zákazníky ukládající obchodně přitažlivý (hojně stahovaný nebo zhlížený) obsah, vědomě předem počítající se zákaznickými zásahy do práv třetích osob k vlastnímu obohaceni (vědomé těžení ze zásahů) Generální klausule bezdůvodného obohacení, viz nepoctivý zdroj 2991/2 138

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TEMATICKÝ OBSAH 1. ČÁST VYMAHATELNOST PRÁV ÚVOD

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TEMATICKÝ OBSAH 1. ČÁST VYMAHATELNOST PRÁV ÚVOD PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. VYMAHATELNOST PRÁV verze 3.5 (2014) Ivo Telec, 2006 2

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.3 (2007) Ivo Telec, 2006

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Předmluvy V 1. KAPITOLA Úvod 1 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Právo duševního vlastnictví 2 Autorské právo (copyright) a software 3 Právo průmyslového vlastnictví 3 Vynález 4 Dodatkové ochranné osvědčení

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.1 (2006) Ivo Telec, 2006

Více

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Autorské právo v kartografii a geoinformatice Autorské právo v kartografii a geoinformatice RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Přehled témat Co je to autorské právo? Jak souvisejí

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV Tento rozbor si klade za cíl přesně a nezaujatě vysvětlit

Více

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 I. Obecně k autor. právu II. Možnosti ochrany III. Smluvní právo IV. Chronologie vztahu s klientem I. Obecně k autor. právu Cílová skupina - autor - uživatel

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Systém práva duševního vlastnictví 1. Autorská práva

Více

Témata závěrečných odborných prací

Témata závěrečných odborných prací Institut průmyslověprávní výchovy Témata závěrečných odborných prací pro školní rok 2015/2016 Ing. Vladimír Kloz, BBA Nový občanský zákoník a jeho vliv na vybraná řízení vedená před ÚPV, zejména se zaměřením

Více

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha Autorské právo v geoinformatice GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha www.cagi.cz Sekce GIVS 2013 Autorské právo v geoinformatice 11.15 11.45 RNDr. Alena Vondráková Univerzita Palackého v Olomouci Práce s prostorovými

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

Výňatky zákona o autorských právech

Výňatky zákona o autorských právech Výňatky zákona o autorských právech Marek Beneš 1) Politické projevy již bohužel od novely autorského zákona z roku 2006 jsou považovány za autorské dílo a jejich zařazeni do sborníku (kterým by e-learningová

Více

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Právní úprava duševního vlastnictví Duševním vlastnictvím se rozumí výhradní

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VYMAHATELNOST PRÁV Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 3.5 (2014) Ivo Telec, 2006 2

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU. www.medialnivychova.org

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU. www.medialnivychova.org AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU Otázky, které se nám honí hlavou... Co je a co není autorské dílo? Jak si můžu legálně stahovat/kopírovat hudbu a filmy? Jaká práva má autor na své dílo? Kde najdu obrázky a

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Cílem je získat znalosti z oborů soukromého i veřejného práva a právní teorie, týkajících se zejména vztahu právních a etických norem. Seznámení

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 3.1 (2013) Ivo Telec, 2006 2 3

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů. doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze

Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů. doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze 1 Úvodem Obsah pojem a členění kybernetické kriminality statistiky kriminality Problematika

Více

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17 OBSAH ÚVOD.............................................. 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE..... 17 Kapitola I. Právo ochrany spotřebitele....................... 19 Oddíl 1. Obecné poznámky

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Obsah. Úvod Seznam použitých zkratek

Obsah. Úvod Seznam použitých zkratek Úvod Seznam použitých zkratek V XVII Část první. Sbírka judikatury Evropského soudního dvora 1 K patentovatelnosti biotechnologického materiálu 1 K užití ochranných známek jako klíčových slov na internetu

Více

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o.

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví Právo duševního Organizační záležitosti Prof. Vladimír Smejkal rektor VŠFS soudní znalec člen Legislativní rady vlády Způsob výuky Prezentace & literatura Vzhledem k rozsahu látky a možnostem výuky na

Více

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 ŘP Patent/užitný vzor Václav Převrátil 2. semestr (16+4/ zkouška) - Náležitosti přihlášky - Průzkum přihlášky vynálezu - Průzkum přihlášky užitného vzoru - Specifika

Více

PATENTSERVIS V EVROPĚ

PATENTSERVIS V EVROPĚ PATENTSERVIS V EVROPĚ Praha Bratislava Alicante Mnichov -------------------- 1 -------------------- HISTORIE SPOLEČNOSTI - Začátek 90. let realizujeme myšlenku na vznik nezávislé patentové a známkové agentury

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

Právní a morální aspekty publikování. Internetové publikování

Právní a morální aspekty publikování. Internetové publikování Právní a morální aspekty publikování Internetové publikování 1 Autorskoprávní legislativa Český autorský zákon Zákon č. 121/2001 Sb., o právu autorském, a právech souvisejících s právem autorským a o změně

Více

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie JUDr. Radim Polčák, Ph.D. radim.polcak@law.muni.cz www.law.muni.cz ICQ: 217-486-919 Přehled témat Pojem a podstata

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Odpovědnost ISP. Odpovědnost za cizí data při poskytování internetových služeb. Mgr. Jan Zahradníček

Odpovědnost ISP. Odpovědnost za cizí data při poskytování internetových služeb. Mgr. Jan Zahradníček Odpovědnost ISP Odpovědnost za cizí data při poskytování internetových služeb Mgr. Jan Zahradníček Co je to odpovědnost? Wikipedie: Odpovědnost je široký právní, morální a etický pojem, který označuje

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII

PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII ING. MILADA SVOBODOVÁ Praha, 2013 Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím, Confucius (čínský filosof, politik a

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace WWW.UPV.CZ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 4. 6. 2008 Národní přihlášky vynálezů / National invention applications 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže občanského sdružení Hroší kůže, se sídlem Chotiměř 96, 410 02, IČ: 01221906 registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 9.11.2012

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 25 Právo informačních technologií 25 Softwarové právo 26 Internetové

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 IKT AUTORSKÝ ZÁKON Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Svobodný software, open source, licence. Michal Dočekal

Svobodný software, open source, licence. Michal Dočekal , open source, licence Michal Dočekal 2011 Právní doložka Právní doložka autor není právník autor neručí za pravdivost uvedených informací autor neručí za jakékoliv případné škody způsobené uvedenými informaci

Více

Provádění Směrnice 2013/11/EU (Směrnice ADR) v Německu

Provádění Směrnice 2013/11/EU (Směrnice ADR) v Německu Provádění Směrnice 2013/11/EU (Směrnice ADR) v Německu Přeshraniční ochrana spotřebitelů v Německu a Čechách 29. dubna 2015 / Marktredwitz Matthias Roder Úvod Co upravuje Směrnice EP a Rady 2013/11/EU?

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Historie počítačů, hardware a algoritmizace,

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ Kartu opencard lze vydat pouze po předchozím udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů žadatelem o vydání karty opencard. Souhlas

Více

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, odbor správního rozhodování, jako příslušný správní orgán podle 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-09/1-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-09/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice stanovuje jednotný

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Kapitola 1: Pojetí ústavních deklarací... 1 1.1 Deklarace práv jako revoluční a politické

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více