Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví"

Transkript

1 Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které nabývají v dnešní informační společnosti stále na větším významu, a to včetně důležitosti hospodářské. Schopnost vytvářet, chránit a nakládat s duševním vlastnictvím je významnou podnikatelskou výhodou. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností Studenti budou znát jednotlivé druhy duševního vlastnictví a jejich právní ochranu. Osvojí si základní nezbytné poznatky z oblasti soukromého práva, týkající se nakládání s duševním vlastnictvím. Prerekvizity - výčet toho, co musí student znát před studiem daného předmětu Základy soukromého práva. Obchodní právo. Obsah předmětu: Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Pojem duševní vlastnictví. Práva duševního vlastnictví. Jednotlivé druhy duševního vlastnictví. Autorská práva. Ochrana počítačových programů a databází. Průmyslová práva. Know-how, goodwill a obchodní tajemství. Jiná nechráněná označení (domény na Internetu). Licenční smlouvy. Ochrana duševního vlastnictví. Nekalá soutěž. Osnova předmětu Co to je duševní vlastnictví? Práva duševního vlastnictví Jednotlivé druhy duševního vlastnictví Autorská práva. Ochrana software a databází. Průmyslová práva Know-how, goodwill a obchodní tajemství Jiná nechráněná označení (domény na Internetu) Licenční smlouvy Možnosti ochrany duševního vlastnictví. Občanskoprávní a trestněprávní ochrana. Nekalá soutěž a duševní vlastnictví

2 Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Úvod do předmětu a základní právní východiska Cíl: objasnění základních právních aspektů práva duševního vlastnictví Dílčí témata: 1. Obsah a cíle předmětu. Právní východiska českého i mezinárodního práva. 2. Co to je duševní vlastnictví? 3. Práva duševního vlastnictví 4. Jednotlivé druhy duševního vlastnictví. K dílčím tématům si prostudujte: knihu Smejkal, V. a kol.: Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2. rozšířené vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, ISBN , část osmá; Dohodu o zřízení světové obchodní organizace WTO, 15. dubna 1994, příloha 1C: Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví [TRIPS]. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb. o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO). Smlouvu WIPO o právu autorském a Smlouvu WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (ČR přistoupila viz 33/2002 Sb.m.s.) nepovinně knihu Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO. Praha : LINDE, 2004, ISBN

3 Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: - Jaký je rozdíl mezi soukromým a veřejným právem - Jaké jsou zdroje a součásti českého právního řádu - Jaké existují platné právní úpravy v oblasti práva duševního vlastnictví - Co to je acquis communautaire a jaké jsou právní předpisy ES. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: - subjekt soukromého práva - subjekt veřejného práva - čl. 2 Ústavy - acquis communautaire - právo Evropských společenství - duševní vlastnictví, průmyslové vlastnictví a právo k nim - nehmotný statek Pokud jste zvládli tento tématický celek, pokuste se o vlastní formulaci odpovědí na tyto problémové okruhy: 1. Jaké jsou hlavní rozdíly ve fungování státní moci a subjektů soukromého práva? 2. Které další právní předpisy jsou hlavními zdroji práva duševního vlastnictví? 3. Jaké jsou druhy duševního vlastnictví a které právní předpisy upravují výslovně práva k nim? 4. Jaký je rozdíl mezi věcí, právem a jinou majetkovou hodnotou?

4 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Metodický list číslo 2 Název tématického celku: Autorská práva a ochrana autorských děl. Cíl: Vysvětlení principů ochrany autorských děl. Autorský zákon. Ochrana počítačových autorských děl podle autorského zákona a dalších právních předpisů. Dílčí témata: 1. Pojem autorské dílo. Vznik a obsah práva autorského. 2. Omezení práva autorského. Ochrana práva autorského 3. Licenční smlouva. Zaměstnanecké dílo. 4. Ochrana počítačových programů a databází. 5. Porušování autorského práva a trestní postih. K tomuto tématu si prostudujte: knihu Smejkal, V. a kol.: Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2. rozšířené vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, ISBN , část osmá a devátá. nepovinně: Chaloupková / Svobodová / Holý: Autorský zákon. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, ISBN Šalomoun, M.: Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009, ISBN

5 článek Smejkal, V.: Porušování autorských práv v souvislosti s informačními systémy. Právní rádce, 2002, č. 10, s. 5 8 Telec, I.: Přehled práva duševního vlastnictví I. Lidskoprávní základy, licenční smlouva. 2. vydání. Brno : Doplněk, 2007, ISBN: Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: - kde se jedná o dílo ve smyslu autorského zákona - která díla jsou vyjmuta z ochrany autorským zákonem - kdo je spoluautorem a jaká má práva - jaký je rozdíl mezi osobnostním a majetkovým právem - doba ochrany autorských děl - jaké jsou druhy užívání autorských děl - jakým způsobem lze legálně užívat autorské dílo, licenční smlouva - kdy lze užívat autorská díla bez souhlasu autorů a bez zaplacení odměny - jaká jsou specifika počítačových programů a databází coby autorských děl - jaké jsou způsoby právní ochrany autorských děl. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: - autorské dílo - osobní a majetková práva. - volné dílo a dílo volně užité - výhradní nebo nevýhradní licence - zaměstnanecké a kolektivní dílo - dílo souborné a databáze - trestný čin podle ust. 270 trestního zákona. Pokud jste zvládli tento tématický celek, pokuste se o vlastní formulaci odpovědí na tyto problémové okruhy:

6 1. Jaké pojmové znaky musí splňovat dílo, aby se na ně vztahovala ochrana podle autorského zákona? 2. Jakým způsobem uděluje autor souhlas s užíváním svého díla? 3. Kdy je možno užít cizí autorské dílo nebo jeho část bez nutnosti získat souhlas autora a uhradit mu odměnu? 4. Co znamená užití díla pro osobní potřebu a v jaké souvislosti je uvedeno v autorském zákoně? 5. Od kdy a za jakých podmínek je chráněn počítačový program jako autorské dílo? 6. Kdy se jedná o dílo zaměstnanecké a kdo má k němu jaká práva? 7. Co musí obsahovat výhradní licenční smlouva, aby byla platná? 8. Jakým způsobem je definována skutková podstata tr. činu podle 270 trestního zákona Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

7 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Metodický list číslo 3 Název tématického celku: Průmyslová práva a nekalá soutěž. Cíl: Získání znalosti vztahujících se k právům průmyslového vlastnictví, nekalosoutěžnímu jednání souvisejícími s těmito právy a k možnostem ochrany před neoprávněným užíváním předmětů práva průmyslového vlastnictví. Dílčí témata: 1. Práva k průmyslovému vlastnictví. Ochrana know-how a doménových jmen na internetu. 2. Porušování práv k průmyslovému vlastnictví. Nekalá soutěž. 3. Ochrana před neoprávněným užíváním předmětů práva průmyslového vlastnictví a před nekalosoutěžním jednáním. K tomuto tématu si prostudujte: knihu Smejkal, V. a kol.: Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2. rozšířené vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, ISBN , část osmá a devátá knihu Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha : LINDE, 2005, ISBN knihu Štenglová Ivana, Plíva Stanislav, Tomsa Miloš a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. C.H.Beck, Praha 2009, ISBN , Část první, Hlava první a Hlava pátá.

8 nepovinně Smejkal, V.: Nekalá soutěž na Internetu. Právní rádce, 2002, č. 2, s Telec, I.: Cybersquatting formou neoprávněného útoku na název obce prostřednictvím doménového označení. Časopis pro právní vědu a praxi. 2000, č. 3, s. 324 Telec, I., Tůma, P.: Přehled práva duševního vlastnictví. 2, Česká právní ochrana. Brno: Doplněk, 2006, ISBN Smejkal, V.: První pravomocný rozsudek ohledně doménového jména ve věci samé. INSIDE, 2003, č. 11, s Při studiu věnujte pozornost následujícím problémům: - jaké jsou jednotlivé druhy práv k průmyslovému vlastnictví, jaká je jejich právní úprava - jakým způsobem lze užívat průmyslové vlastnictví jiného - jaké jsou povinné náležitosti licenční smlouvy - jaký mají charakter doménová jména na internetu - nejčastější způsoby porušování práv k průmyslovému vlastnictví a jak se chránit - nekalosoutěžní jednání a obrana proti němu. Dobře si zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: - vynález, užitný vzor, průmyslový vzor - topografie polovodičového výrobku, biotechnologický vynález - patent - licenční smlouva - know-how, obchodní tajemství - nekalá soutěž - doménové jméno na Internetu.

9 Pokud jste zvládli tento tématický celek, pokuste se o vlastní formulaci odpovědí na tyto problémové okruhy: 1. Jaký je rozdíl mezi předměty práva autorského a průmyslového? 2. Jaký je rozdíl mezi vynálezem a užitným vzorem? 3. Co musí obsahovat licenční smlouva týkající se předmětu práva průmyslového, aby byla platná? 4. Co to je know-how a jak jej lze chránit? 5. Jaké jsou druhy nekalosoutěžního jednání a obrana proti němu? 6. Kdo je oprávněný uživatel doménového jména na Internetu a jak se lze bránit proti tzv. cybersquattingu?

Právní úprava počítačových programů

Právní úprava počítačových programů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Právní úprava počítačových programů Bakalářská práce Autor: Jolana Kühnel Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc METODIKA A POSTUPY PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, V JEJICHŽ PŮSOBNOSTI JE PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Karel Čermák jr. Eva Koplíková

Více

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Právní úprava duševního vlastnictví Duševním vlastnictvím se rozumí výhradní

Více

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Systém práva duševního vlastnictví 1. Autorská práva

Více

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování A 4.8 1 Vybrané otázky autorského práva pro potřeby škol M g r. A d é l a F a l a d o v á, M K Č R, o d b o r a u t o r s k é h o p r á v a? Orientujete se v problematice autorského práva?? Chcete získat

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV Irena Holcová Veronika Křesťanová Martin Voborník Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách 2 OBSAH I. Duševní vlastnictví.. 2 II. Autorské právo.

Více

Související právní problematika

Související právní problematika Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Související právní problematika 1 Úvodem Pro začínající

Více

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III Úvod Porušování autorského práva je současnou společností všeobecně tolerováno a pro mnohé se stalo běžnou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Mezinárodní licenční smlouvy

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Mezinárodní licenční smlouvy ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Mezinárodní licenční smlouvy PLZEŇ 2012 Marie Štruncová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ STUDIJNÍ PROGRAM PRÁVO A PRÁVNÍ

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Jakub Dohnal Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

1. Právo k duševnímu vlastnictví

1. Právo k duševnímu vlastnictví 1. Právo k duševnímu vlastnictví Duševní vlastnictví jako celek je nástrojem rozvoje celé společnosti, umožňuje pokrok technický kulturní i obecněji socioekonomický. Ve své šíři zahrnuje vynálezy, ochranné

Více

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace...

Více

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ rychlokurz JUDr. Jiří Pleva PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ z anglického intellectual property česky také právo k nehmotným statkům (X věci movité a nemovitosti) výtvory lidského

Více

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze Doporučený postup s komentářem Duben 2009 1 Obsah: I. Úvod 4 1.1 Obsah a cíl tohoto materiálu 4 II.

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal Ochrana práv duševního vlastnictví Ing. Tomáš Badal Připravil: Ing. Tomáš Badal Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Ochrana práv duševního vlastnictví Foto: Lukáš Krajíček Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:klasterni_knihovn

Více

Autorské právo. v otázkách a odpovědích

Autorské právo. v otázkách a odpovědích Autorské právo v otázkách a odpovědích Ing. Petr Šulc, Ph.D. JUDr. Aleš Bartoš Vydalo v roce 2011 nakladatelství Pierot, spol. s r. o., jako svou 304. publikaci. Objednávky vyřizujeme na adrese: Štefánikova

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více

Prosazování práv z duševního vlastnictví

Prosazování práv z duševního vlastnictví Prosazování práv z duševního vlastnictví Učební texty JUDr. Jindřiška Munková, Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., Dr. Hans-Georg Landfermann, Dr. Cornelius Renner I. DÍL SEŠIT 1 2007 Publikace je základní

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII

PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII ING. MILADA SVOBODOVÁ Praha, 2013 Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím, Confucius (čínský filosof, politik a

Více

Porušování autorských práv (fotografie a fotografování)

Porušování autorských práv (fotografie a fotografování) POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Katedra managementu a informatiky Porušování autorských práv (fotografie a fotografování) Diplomová práce Violation of copyright

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

JUDr. Roman Horáček, Ph.D. předseda senátu Městský soud v Praze

JUDr. Roman Horáček, Ph.D. předseda senátu Městský soud v Praze JUDr. Roman Horáček, Ph.D. předseda senátu Městský soud v Praze Úvod Nový občanský zákoník a nekalá soutěž Nový občanský zákoník a průmyslová práva Obecné otázky soutěžního práva-pojem soutěžitel, soutěž,

Více

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 459 31996L0009 L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program.

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Parlament

Více

Právní aspekty správy a řízení IS I. Ochrana softwaru BIVŠ Obsah 1. Úvod 2. Počítačové právo: objekty a nástroje 3. Ochrana softwaru 1. Úvod Jaké jsou oblasti nebo situace při řízení IT, při kterých potřebujete

Více

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing.

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing. STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová JUDr. Zuzana Lokajová Ing. Václav Polok Doc.ing.Jindřich Ujec, CSc. JUDr. Martin Válek Ostrava 2012 Název:

Více

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI ČMKOS PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI www.cmkos.cz 9 788087 306086 KOLEKTIV AUTORŮ ISBN 978-80-87306-08-6 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz evropský sociální fond v ČR PREVENCE

Více