ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Oboru M/01 Veterinářství Schválil ředitel školy Ing. Břetislav Kábele a školská rada dne 3. října 2011 s platností od

2 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, Adresa: Rudolfovská 92, České Budějovice IZO - ředitelství: IZO - školy: IČ: DIČ: CZ Typ školy: státní škola škola je právnickou osobou, právní subjektivita příspěvková organizace Zřizovatel: Jihočeský kraj - vyšší územní samosprávní celek Název ŠVP: Veterinářství (2012) Kód a název oboru vzdělání: M/01 Veterinářství Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělání: 4 roky denní studium Platnost ŠVP: od Jméno, příjmení a titul ředitele: Břetislav Kábele Ing. 2

3 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. Profil absolventa... str Uplatnění absolventa v praxi str Výsledky vzdělávání str.4 2. Charakteristika ŠVP str Podmínky pro přijetí ke studiu. str Celkové pojetí vzdělávání str Organizace výuky str Hodnocení žáků a diagnostika.. str Způsob ukončení vzdělávání str Učební plán str Rozvržení vyučovacích předmětů str Poznámky k učebnímu plánu str Přehled využití týdnů ve školním roce.. str Transformace RVP na ŠVP str Učební osnovy.. str Rozvoj klíčových kompetencí a začlenění průřezových témat. str Materiální a personální zabezpečení vzdělávání str Spolupráce se sociálními partnery str Úřad práce. str Vysoké školy a další profesní instituce. str Výrobní a zpracovatelské podniky a další sociální partneři..str Rodiče a žáci. str Autorský kolektiv.. str.194 3

4 1. PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název ŠVP: Veterinářství (2012) Kód a název oboru vzdělání: M/01 Veterinářství Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky denní studium Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Datum platnosti ŠVP: od Uplatnění absolventa v praxi Absolvent se uplatní v komplexu veterinárních činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů i v samostatné podnikatelské činnosti. Veterinární asistenti mohou pomáhat veterinárním lékařům zejména při kontrole dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat, ve výrobě a zpracovávání živočišných produktů, při provádění diagnostických zkoušek, při prohlídce jatečných zvířat a masa a při provádění veterinární kontroly. Absolvent se může uplatnit jako odborný pracovník v chovech hospodářských a laboratorních zvířat. Uplatní se také v plemenářských podnicích, v útulcích pro opuštěná zvířata, ve stanicích ohrožených zvířat, v zoobuticích, v zoologických zahradách, v chovech cizokrajných zvířat, při výrobě a distribuci krmiv, při zpracování produktů v rámci zemědělského podniku, v oblasti marketingu veterinárních potřeb, jako samostatný podnikatel apod. Možnost uplatnění má absolvent v organizacích a institucích zajišťující veterinární dozor ve zpracovatelských podnicích a v oblastech ochrany životního prostředí. Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven i ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B. Během studia může absolvovat kurz kosmetiky zvířat, inseminační kurz, myslivecké zkoušky a kurz úpravy paznehtů a získat příslušná osvědčení, jež ho opravňují k výkonu těchto činností. 1.2 Výsledky vzdělávání Absolvent je vzděláván tak, aby: Získal vědomosti a dovednosti, které mu umožní uplatnit se na trhu práce a které mu usnadní rozhodování o další profesní cestě Porozuměl významu vzdělávání pro svoji úspěšnou kariéru a chápal nutnost celoživotního vzdělávání Aplikoval získané vědomosti a dovednosti, jednal cílevědomě a rozvážně Byl schopen pohotově se rozhodovat a pracovat samostatně i v týmu 4

5 Předpokládané klíčové kompetence absolventa Disponuje dovednostmi potřebnými pro seberealizaci a sebehodnocení, má utvořeno adekvátní sebevědomí, má pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci Má reálnou představu o fungování demokracie, disponuje vědomostmi a dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu, je připraven plnit své občanské povinnosti, respektuje zákony a etické normy demokratické společnosti Uvědomuje si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektuje práva ostatních lidí, je připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhá xenofobii, rasismu a intoleranci Využívá znalostí českého jazyka ke kultivovanému projevu v oblasti společenského i pracovního uplatnění a dokáže jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích Využívá prostředky informačních a komunikačních technologií pro osobní, studijní i pracovní úkoly, podávat potřebné informace, vyjadřuje se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky Uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím Cítí spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a je ochoten je ochraňovat Využívá cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci Evropy i světa, k poznání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání Komunikuje v cizím jazyce v běžných společenských i pracovních situacích, s pomocí slovníku rozumí odbornému textu, pracuje s odpovídajícími informačními zdroji, je motivován k dalšímu studiu cizích jazyků Používá správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie, provádí reálný odhad výsledků Aktivně využívá matematických znalostí k řešení příkladů z matematiky, chemie a dalších přírodních věd, zpracovává získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd., volí správné postupy a vlastní řešení obhájí Dokáže poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládá základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiluje o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomuje si její význam Projevuje smysl pro čestnost a vzájemnou pomoc, je ohleduplný k ostatním Odborné vzdělávání je vedeno tak, aby bylo v souladu s požadavky trhu práce a aby absolvent získal následující odborné kompetence: Používá správnou odbornou terminologii studijního oboru Vysvětlí biologickou a chemickou podstatu procesů probíhajících v organismech rostlin a živočichů Posoudí běžnými metodami stav prostředí pro rostliny a zvířata Je oprávněn k řízení motorových vozidel skupiny B 5

6 Kontroluje dodržování zoohygienických podmínek v chovech zvířat Při práci se zvířaty uplatňuje kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům, zabezpečuje pohodu zvířat Navrhuje vhodné technologické postupy pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat Provádí a organizuje odchov a chov jednotlivých druhů a kategorií zvířat včetně zvířat laboratorních a pokusných Zajišťuje plemenářskou práci v chovech zvířat Připravuje, ošetřuje a hodnotí pastevní porosty, organizuje pastvu Organizuje reprodukční proces v zemědělském závodě, zjišťuje graviditu, vede normální porody a ošetřuje matku a mláďata po porodu Posuzuje, hodnotí a zabezpečuje hygienické požadavky pro získávání hlavních produktů chovu hospodářských zvířat Zná zásady správné výživy jednotlivých druhů a kategorií zvířat, sestaví a optimalizuje krmné dávky Kastruje samce hospodářských zvířat, odborně upravuje kopyta a paznehty Ošetřuje a obvazuje rány Je schopen asistovat veterinárnímu lékaři při chirurgických a léčebných zákrocích, Odebírá, laboratorně vyšetřuje a připravuje sperma zvířat k inseminaci, je schopen inseminovat zvířata. Provádí základní laboratorní vyšetření klinických materiálů. Je připraven ke kvalifikovanému vykonávání základních odborných prací v daném oboru, rozumí teoretickým principům těchto činností a ovládá jejich praktické provedení Je schopen cílevědomě uplatňovat své odborné vědomosti a dovednosti při řešení jednoduchých problémových situací má základní vědomosti o lécích a materiálech používaných při výkonu profese veterinárního technika, a to i z hlediska negativního dopadu na životní prostředí Je schopen využívat základních poznatků z ekonomiky a zásad podnikání při nákupech zdravotnických materiálů Vysvětlí základní ekonomické pojmy a orientuje se v tržní ekonomice 6

7 2. CHARAKTERISTIKA ŠVP Název ŠVP: Veterinářství (2012) Kód a název oboru vzdělání: M/01 Veterinářství Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky denní studium Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Datum platnosti ŠVP: od Podmínky pro přijetí ke studiu ŠVP Veterinářství je určeno pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří ve všech rozhodných klasifikačních obdobích (I. a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy ZŠ) dosáhli vynikajících studijních výsledků a jsou zdravotně způsobilí. Škola nabízí možnost studia i žákům se specifickými vývojovými poruchami učení lehčího stupně (dyslexie, dysgrafie, apod.). V těchto případech je nezbytné doložit i lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti. 2.2 Celkové pojetí vzdělávání Záměrem vzdělání v oboru Veterinářství je připravit žáky na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělání směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili, případně posílili občanské, klíčové a odborné kompetence. Vychází z celoživotního konceptu vzdělávání. Připravuje žáky k dobrému uplatnění na trhu práce v ČR i v EU a ke studiu na vyšších a vysokých školách. Občanské kompetence vyjadřují kvality občana demokratické společnosti. Jsou posilovány především v oblasti občanskoprávní nauky, jejich utváření však významně napomáhá působení třídního učitele i ostatních pedagogických pracovníků, a také demokratické klima školy. K záměru školy připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa slouží cíle: a) Učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je rozšiřovat b) Učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl připravován. c) Učit se být, tj. rozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření, jednat v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností. d) Učit se žít společně, učit se žít s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo. Klíčové kompetence zahrnují vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a pracovní uplatnění. Vedle vědomostí a dovedností zahrnuje komplex klíčových, tedy obecně použitelných a přenosných kompetencí také postoje, návyky a způsoby jednání. Ve výuce se neváží na konkrétní vyučovací předměty, lze je rozvíjet prostřednictvím všeobecného i odborného 7

8 vzdělávání, v teoretickém i praktickém vyučování, ale i prostřednictvím různých dalších aktivit doplňujících výuku, kterých se žáci sami aktivně účastní. Jejich rozvíjení je záležitostí celého pedagogického kolektivu. Klíčové kompetence odborného vzdělávání se odvíjejí od Evropského referenčního rámce klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání. a) Kompetence k učení, tj. vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání b) Kompetence k řešení problémů, tj. vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy c) Komunikativní kompetence, tj. vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni se vyjadřovat v písemné i ústní formě v různých životních i pracovních situacích d) Personální a sociální kompetence, tj. vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů e) Občanské kompetence a kulturní povědomí, tj. vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s trvale udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, tj. vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení g) Matematické kompetence, tj. vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s informacemi, tj. vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi Odborné kompetence se odvíjejí od kvalifikačních požadavků na výkon povolání a vyjadřují způsobilost absolventa k pracovní činnosti. Tvoří je soubor odborných vědomostí a dovedností, postojů a hodnot požadovaných u absolventa ŠVP Veterinářství. Tyto kompetence jsou posilovány především v teoretické i praktické výuce odborných předmětů a v průběhu odborné praxe tak, že absolvent je schopen: a) Vykonávat a organizovat pracovní činnosti při chovu zvířat, tzn. aby absolventi: kontrolovali dodržování zoohygienických podmínek v chovech zvířat; při práci se zvířaty uplatňovali kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům, zabezpečovali pohodu zvířat (welfare); navrhovali vhodné technologické postupy pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat; prováděli a organizovali odchov a chov jednotlivých druhů a kategorií zvířat včetně zvířat laboratorních a pokusných; zajišťovali plemenářskou práci v chovech zvířat; připravovali, ošetřovali a hodnotili pastevní porosty, organizovali pastvu; prováděli údržbu motorových vozidel skupiny B; odborná připravenost k řízení motorových vozidel skupiny B. 8

9 b) Vykonávat a organizovat veterinární činnosti, tzn. aby absolventi: asistovali při veterinárních zákrocích v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních; asistovali při aplikaci léčiv a veterinárních přípravků; léčili nemocná a zraněná zvířata pod vedením veterinárního lékaře; odebírali biologické vzorky a prováděli dílčí vyšetření; zabezpečovali inseminaci, odebírali a vhodnými metodami vyšetřovali sperma; ovládali metody zjišťování březosti, vedli porod a ošetřovali zvířata po porodu; zajišťovali desinfekci, dezinsekci a deratizaci. c) Vykonávat veterinární dozor a zabezpečovat hygienické požadavky při zpracování produktů živočišného původu, tzn. aby absolventi: zabezpečovali veterinární prohlídku jatečných zvířat a vyšetřování masa na jatkách a při domácích porážkách; hodnotili hygienické podmínky a zabezpečovali hygienické požadavky při získávání a zpracování surovin živočišného původu; zabezpečovali veterinární péči a ochranu zdraví lidí a zvířat před nemocemi způsobovanými závadnými potravinami, krmivy a surovinami živočišného původu; vykonávali posuzovatelskou a hodnotitelskou činnost při nákupu jatečných zvířat; odebírali vzorky a prováděli základní laboratorní vyšetření potravin a surovin živočišného původu; zajišťovali hygienu a sanitaci potravinářských provozů. d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. e) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). f) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: 9

10 znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařili se svými finančními prostředky; nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Zařazení průřezových témat do výuky Způsob začlenění průřezových témat (Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie) je konkretizován v rámci učebních plánů jednotlivých vyučovacích předmětů. Metodické přístupy při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Metodické přístupy, které škola uplatňuje, se týkají individuálního pracovního tempa žáků, předem domluvených konzultací i termínů zkoušení, formy zkoušení dle poruchy nebo postižení se preferuje buď zkoušení ústní nebo naopak písemné, sluchově postiženým jsou poskytovány přípravy učitelů a ostatní učební texty. Jsou také zadávána témata k samostatným pracím a přesné vyznačení úkolů ke zkoušení. Žáci se specifickými poruchami jsou ve škole evidováni a zohledňováni již při přijímacím řízení na střední školu a v průběhu studia jsou pak speciální vzdělávací potřeby žáka zajišťovány formou individuální integrace dle směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č.j / ze dne Organizace výuky Výchovně vzdělávací proces je organizován formou čtyřletého denního studia dle zákona č. 561/2004 sb. (školský zákon). Vzdělávací program trvá 4 roky. Celková délka vyučování pro ročník je 40 týdnů, pro 4. ročník 37 týdnů. Vyučování podle rozpisu učiva v jednotlivých ročnících je 33 týdny, ve 4. ročníku 29 týdnů. Součástí jsou kurzy (úvodní motivační, lyžařský, sportovně turistický), kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výchovné pořady apod.) a další aktivity vyplývající z ročního plánu školy. Výuka některých všeobecně vzdělávacích předmětů, zejména cizích jazyků a předmětu práce s počítačem, se realizuje ve speciálně vybavených učebnách při dělení třídy na skupiny. Výuka odborných předmětů, která je zpravidla spojena s praktickou částí, je závislá na charakteru vyučovaného předmětu. Výuka cvičení se realizuje ve speciálních odborných učebnách, v laboratořích, ve cvičných stájích, případně v konkrétních zemědělských a potravinářských provozech. Na cvičení jsou žáci děleni do skupin, zejména podle hlediska dodržení zásad hygieny a bezpečnosti práce, například při cvičení se zvířaty. Kromě cvičení se praktická část výuky zajišťuje v rámci předmětu praxe, a to formou praxe učební nebo odborné a probíhá v reálných pracovních podmínkách v minimálním rozsahu 600 hodin, a to tímto způsobem: V 1. a 2. ročníku 5 týdnů (celkem 300 hodin) Ve 3. ročníku 7 týdnů (210 hodin) Ve 4. ročníku 3,6 týdnů (90 hodin) 10

11 Učební praxe probíhá ve skupinách žáků pod přímým vedením učitele. Učební praxe může být soustřeďována do bloků (zpravidla týdenních) a do grafikonu výuky zařazována v období, kdy jsou pro její průběh optimální podmínky. Ve vyšších ročnících je možné tvořit skupiny žáků menšího počtu (4 6) s přihlédnutím ke složce výběrových odborných předmětů. Odborná praxe probíhá ve veterinárních, zemědělských, potravinářských případně jiných provozech (podle charakteru činnosti daném učebními osnovami) pod přímým vedením pověřeného pracovníka. Učitel praxe ji organizačně zajišťuje a kontroluje. Jednou z forem odborné praxe je individuální praxe, která probíhá souběžně s výukou. Další možnou formou je individuální praxe v zemědělských podnicích a veterinárních zařízeních v délce 2 3 týdnů v ročníku, a to zpravidla v místě bydliště žáka. V každém ročníku studia je zařazena odborná exkurze v délce až 5 dnů. Další podrobnosti organizace praktické výuky uvádí osnova předmětu praxe a tabulka přehledu využití týdnů v období školního roku. Získané kompetence žák uplatní při tvorbě a obhajobě praktické maturitní zkoušky. 2.4 Hodnocení žáků a diagnostika žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí zákonem č. 561 (školský zákon), jeho konkretizace je ve školním klasifikačním řádu a je plně v kompetenci vyučujícího daného předmětu, který nese odpovědnost za správnost a objektivnost klasifikace. Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáků získávají vyučující během celého klasifikačního období ústním zkoušením, písemnými pracemi, testy, kontrolními prověrkami znalostí a dovedností a sledováním práce žáků v jednotlivých cvičeních a na praxi. Každý vyučující je povinen vést řádnou evidenci hodnocení a klasifikace prospěchu žáků a po dobu každého klasifikačního období uschovat všechny písemné práce, testy a kontrolní prověrky. Formy hodnocení jsou pro každého žáka ve třídě jednotné. Výjimkou jsou žáci, kteří trpí některou z vývojových vad typu dyslexie, dysortografie, dysgrafie atd., kde je hodnocení řešeno podle metodického pokynu MŠMT. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy. Učitel oznamuje žákovi výsledek klasifikace, zdůvodňuje a poukazuje na klady, nedostatky hodnoceného projevu, výkonu nebo výtvoru. Po ústním, pohybovém a praktickém ověření schopností a dovedností oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných prací, grafických prací a projektů oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů, v tomto termínu je opravené žákům také předloží. Výjimku tvoří maturitní písemné práce a klasifikační slohy. Praktické vyučování je hodnoceno známkou, která se skládá z hodnocení postupu činnosti a manuálních dovedností, vedení písemné dokumentace a prokázání potřebných znalostí a schopností jak při individuální, tak i týmové práci. Hodnocení ročníkových projektů se řídí organizační směrnicí. Pozornost je věnována uplatňování klíčových kompetencí a průřezových témat při výuce v jednotlivých předmětech. Důležitou součástí hodnocení je účelná forma prezentace výsledků vzdělávání žáků na veřejnosti prokazující jejich schopnosti a dovednosti (např. SOČ, ročníkové projekty, olympiády, soutěže, atd) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Není - li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, může požádat ředitele školy o opravnou zkoušku. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku 11

12 úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky. Vyučující dodržuje zásady pedagogického taktu, zejména: nehodnotí žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden je si plně vědom toho, že účelem zkoušení není jen nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale především zhodnotit získané a prokázané dovednosti v případě zadávání nové látky k samostatnému nastudování je nutné předem sdělit, jakým způsobem má být nastudována, jakou formou a v jakém rozsahu bude ověřována; přitom tento přístup může být použit pouze jako doplňková forma výuky známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení chování žáka 2.5 Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Certifikátem je vysvědčení o maturitní zkoušce. Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Absolvent je připraven prohlubovat si své znalosti v rámci celoživotního učení formou samostudia, kurzů a účasti na školeních a seminářích. 12

13 3. UČEBNÍ PLÁN Název ŠVP: Veterinářství (2012) Kód a název oboru vzdělání: M/01 Veterinářství Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky denní studium Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Datum platnosti ŠVP: od Rozvržení vyučovacích předmětů Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem a) Povinné předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanskoprávní nauka Dějepis 1 1 Fyzika 2 2 Chemie 3/1 3/1 8 Biologie 3/1 2/1 1 8 Biochemie 1 1 Matematika Tělesná výchova Inf. a kom. technologie 0/2 0/2 4 Ekonomika 1/1 2/1 5 Mikrobiologie a parazitologie 2/1 3 Motorová vozidla Anatomie a fyziologie zvířat 2/1 2/1 6 Latinský jazyk 1 1 Výživa a chov zvířat 1 1,5 3/1 2/1 9,5 Zájmové chovy zvířat 1 1/0,5 2,5 Veterinární legislativa 1 1 Patologie 2/1 3 Laboratorní technika 0,5/1 1/1 3 Farmakologie 1,5 1,5 13

14 Nemoci zvířat 2/1 2/1 6 Chirurgie a ortopedie 2/1 3 Reprodukce a inseminace zvířat Hygiena a technologie potravin 2 2/2 6 2/2 2/1 7,5 Celkem b) Nepovinné předměty Myslivost 2 2 Matematický seminář Fyzikální seminář Biologický seminář Chemický seminář Společenskovědní seminář Poznámky k učebnímu plánu Názvy předmětů jsou pracovní, mohou doznat změny. Předměty jazyk český a estetické vzdělávání lze sloučit v jeden předmět při zachování obsahu a proporce hodin. Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák ve studiu cizího jazyka, kterému se učil na základní škole Výuka cizích jazyků probíhá ve skupinách. Dělení třídy při praktickém vyučování se řídí platnými předpisy BOZP. Předmět Motorová vozidla se vyučuje ve 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku, z tohoto důvodu je počítáno 2x 33 týdnů. Učební osnovy schvaluje ředitel školy. 3.3 Přehled využití týdnů ve školním roce Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Učební praxe ,6 Odborná praxe prázdninová Odborná praxe individuální Maturitní zkouška 2 Časová rezerva (exkurze, opakování, výchovně vzdělávací a sportovní akce, apod.) ,4 Celkem týdnů

15 disponibilní hodiny 4. TRANSFORMACE RVP NA ŠVP Škola: Kód a název RVP: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky M/01 Veterinářství Název ŠVP: Veterinářství (2012) Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy RVP Minimální počet vyuč. hodin za studium ŠVP Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin za studium týdenních celkový týdenních celkový Jazykové vzdělávání: Český jazyk Český jazyk Cizí jazyky Cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání Přírodovědné vzdělávání Matematické vzdělávání Estetické vzdělávání Vzdělávání pro zdraví Občanskoprávní nauka Dějepis Fyzika 2 66 Chemie Biologie Matematika Český jazyk Tělesná výchova Vzdělávání v ICT Ekonomické vzdělávání Aplikovaná biologie Informační a komunikační technologie Ekonomika Biologie

16 Doprava v zemědělství Biochemie 1 29 Mikrobiologie a parazitologie Motorová vozidla 2 66 Chov zvířat Anatomie a fyziologie zvířat Latinský jazyk 1 33 Výživa a chov a zvířat 9,5 301,5 Zájmové chovy zvířat 2,5 82,5 Veterinární legislativa 1 29 Veterinární prevence Patologie 3 99 Laboratorní technika 3,5 107,5 Farmakologie 1,5 49,5 Nemoci zvířat Hygiena a základy technologie zprac. živočišných produktů Disponibilní hodiny Chirurgie a ortopedie 3 99 Reprodukce a inseminace zvířat Hygiena a technologie potravin 7,5 235, Celkem Učební a odborná praxe 18 týdnů 20,6 Praxe bloková 7,6 Praxe individuální 6 Praxe prázdninová 7 Kurzy Letní výcvikový kurz 1 Sportovní výcvikový kurz 1 Nepovinné semináře Matematický seminář 0-2 hodin Fyzikální seminář 0-1 hodin 16

17 Chemický seminář Biologický seminář Společenskovědní seminář 0-2 hodin 0-1 hodin 0-1 hodin 17

18 5. UČEBNÍ OSNOVY Český jazyk.. str.19 Anglický jazyk. str.25 Německý jazyk.str.46 Občanskoprávní nauka. str.57 Dějepis..str.63 Fyzika...str.68 Chemie..str.72 Biochemie.str.80 Biologie str.84 Matematika...str.91 Tělesná výchova str.95 Informační a komunikační technologie str.101 Ekonomika str.108 Mikrobiologie a parazitologie.. str.113 Motorová vozidla..str.118 Anatomie a fyziologie zvířat str.121 Latinský jazyk.. str.125 Výživa a chov zvířat.str.128 Zájmové chovy zvířat str.140 Veterinární legislativa.. str.148 Patologie.. str.151 Laboratorní technika str.155 Farmakologie str.160 Nemoci zvířat.. str.163 Chirurgie a ortopedie str.167 Reprodukce a inseminace zvířat.. str.171 Hygiena a technologie potravin str.175 Praxe str.178 Myslivost. str

19 UČEBNÍ OSNOVA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro obor vzdělání M/01 Veterinářství Celkový počet vyučovacích hodin na studenta: 384 Platnost od Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Jazykové a estetické vzdělávání vytváří podklad pro všestranné vzdělávání. Vychovává žáky ke srozumitelnému, kultivovanému a jazykově správnému projevu. Rozvíjí komunikační a sociální kompetence žáků. Podílí se na rozvoji jejich estetického cítění. Vytváří systém kulturních a mravních hodnot, které pomáhají formovat postoje žáků. Utváří kladný vztah k duchovním a materiálním hodnotám. Charakteristika učiva Obsah učiva je čerpán z podkladů RVP pro obor vzdělání M/01 Veterinářství, které vydalo MŠMT dne , č. j / , konkrétně z kapitoly Vzdělávání a komunikace v českém jazyce a kapitoly Estetické vzdělávání. Vyučovací předmět český jazyk a literatura navazuje na poznatky a dovednosti získané v základním vzdělávání, dále je rozvíjí a prohlubuje. Předmět se vyučuje v prvém až čtvrtém ročníku s hodinovou dotací 3 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku. Předmět se skládá ze dvou částí, které se vzájemně doplňují a podporují. Jednu oblast představuje jazykové vzdělávání, které rozvíjí především komunikační kompetence žáků. Některé oblasti jazykového vzdělávání, jako např. učivo morfologie, syntaxe je aplikováno v průběhu celého čtyřletého studia. Obsah učiva kultivuje vlastní jazykové projevy studentů, učí je pracovat s textem a využívat různé zdroje informací. Druhou oblastí je literární výchova. V průběhu literárního vzdělávání se žáci seznamují s významnými kulturními epochami v souvislosti s historickým vývojem lidstva. Důležitou součástí literárního vzdělávání je práce s uměleckým textem, který pomáhá utvářet estetické a sociální cítění žáka a pomáhá formovat jeho životní postoje. Strategie výuky V každém ročníku je zastoupeno jazykové vzdělávání, slohový výcvik a literární výchova. Výuku českého jazyka a literatury je třeba doprovázet názornými ukázkami a prací s texty. Do klasických metod (slovní, názorně demonstrační, praktické) je vhodné začleňovat práci s moderními učebními pomůckami a didaktickou technikou. Jazykové znalosti a dovednosti žáků se budou v průběhu studia upevňovat a prohlubovat prostřednictvím cvičení zaměřených na stylistiku a pravopis. Literární vzdělávání zahrne kromě četby, analýzy a interpretace uměleckých textů také přehled hlavních etap české a světové literární historie s ohledem na klíčové dějinné události. Výuka předmětu český jazyk a literatura má mít integrující charakter, proto je třeba respektovat mezipředmětové vztahy a je třeba poskytnout žákům prostor pro využívání znalostí a dovedností získaných v jiných předmětech. 19

20 Základními metodami je práce žáků se psaným, verbálním a ikonickým textem a komunikace včetně diskusních metod. Je vhodné používat další aktivizující formy výuky, např. práci s projekty, besedy, skupinovou práci apod. Hodnocení výsledků žáků Výsledky učení se ověřují průběžně, hodnotí se komplexní dovednosti žáků. Uplatňuje se individuální přístup k žákům se specifickými potřebami učení. Ke kontrole získaných vědomostí a dovedností slouží písemné a ústní zkoušení. Dále se hodnotí, zda žák v písemném projevu uplatňuje zásady českého pravopisu, zda je schopen řešit ústně nebo písemně komunikační úlohy. V části literární se hodnotí, zda žák získal přehled o kulturním dění na pozadí významných dějinných událostí, zda umí zařadit typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a historických období, zda je schopen zhodnotit význam uměleckých děl a formulovat a vyjádřit své názory na ně. Stěžejním způsobem hodnocení je známkování. Doporučuje se, aby zvlášť zdařilé práce byly zveřejněny, např. otištěním v tisku, vyvěšením na nástěnce apod. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat Klíčové kompetence Základní kompetence, na které je výuka zaměřena, jsou kompetence k učení, komunikativní kompetence a kompetence k utváření kulturního povědomí. Důraz je kladen také na sociální kompetence a kompetence k využívání informačních a komunikačních technologií a práce s informacemi. Výuka vede žáky k tomu, aby uměli v mluvené i písemné podobě jasně a srozumitelně formulovat své myšlenky, vyjadřovali se jazykově a věcně správně a v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Žáci se učí vést aktivně diskusi, formulovat a obhajovat své názory. Žáci se učí pracovat s různými informačními zdroji a kriticky je hodnotí a využívají prostředky informačních a komunikačních technologií. Průřezová témata Občan v demokratické společnosti - je realizováno uvnitř vyučovacího předmětu, v rámci předmětu český jazyk se doporučují návštěvy kulturních akcí, např. divadla, koncertů, besed apod. Člověk a svět práce - je realizováno převážně v hodinách slohového výcviku Člověk a životní prostředí - je realizováno převážně v hodinách literární výchovy, je vhodné jej doplnit diskusí Informační a komunikační technologie - realizováno převážně formou práce s textovým editorem, tvorbou prezentací a vyhledáváním informací s využíváním prostředků ICT. 20

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno PROFIL ABSOLVENTA Škola: SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno Pracoviště: Lipová 18, 602 00 Brno Zřizovatel: Jihomoravský kraj Obor vzdělávání: Laboratorní asistent Kód vzdělávání: 53-43 - M/01 Platnost

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: Truhlář Motivační název: Kód a název oboru: 33-56-H/01 Truhlář Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia (v letech): 3 Forma studia:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Tříleté

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: Zedník Motivační název: Kód a název oboru: 36-67-H/01 Zedník Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia (v letech): 3 Forma studia:

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Oboru 43-41-M/01 Veterinářství Schválil ředitel školy Ing. Břetislav Kábele a školská rada dne 29. ledna 2009 s platností od 1. 9. 2009. 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy:

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 4 2.1 Uplatnění absolventa... 4 2.2 Kompetence absolventa...

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

53 44 M/03 Asistent zubního technika

53 44 M/03 Asistent zubního technika MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 44 M/03 Asistent zubního technika 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

82-48-L/01 Starožitník

82-48-L/01 Starožitník 82-48-L/01 Starožitník MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-48-L/01 Starožitník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008

Více

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Ekonomické lyceum ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 57 H/01 Kovář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Kód a název oboru vzdělání: 33-57-E/01 Dřevařská výroba. Název školního vzdělávacího programu: ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Kód a název oboru vzdělání: 33-57-E/01 Dřevařská výroba. Název školního vzdělávacího programu: ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Kód a název oboru vzdělání: 33-57-E/01 Dřevařská výroba Název školního vzdělávacího programu: ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti

Více

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

82 41 M/02 Užitá fotografie a média

82 41 M/02 Užitá fotografie a média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 41 M/02 Užitá fotografie a média 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

36 43 M/01 Stavební materiály

36 43 M/01 Stavební materiály MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 43 M/01 Stavební materiály 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 63-51-J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

37-42-M/01 Logistické a finanční služby 37-42-M/01 Logistické a finanční služby ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 37-42-M/01 Logistické a finanční služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia

53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti

66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní, Dodatek č. 5. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2015 Statistika je povinný předmět pro 2. ročník,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. školní vzdělávací program Kosmetické služby Kosmetické služby Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. PLACE HERE Kosmetické služby Uplatnění: Odborný pracovník v oblasti

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34 57 H/01 Knihař 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

23 45 M/01 Dopravní prostředky

23 45 M/01 Dopravní prostředky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 45 M/01 Dopravní prostředky 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

29-56-H/01 Řezník uzenář

29-56-H/01 Řezník uzenář 29-56-H/01 Řezník uzenář ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29-56-H/01 Řezník uzenář Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28.

Více

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média Vydalo Ministerstvo školství,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

36 62 H/01 Sklenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

36 62 H/01 Sklenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 62 H/01 Sklenář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více