Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz"

Transkript

1 Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích Jan Zahradníček

2 Nová právní úprava od (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) výsledkem rekodifikace je komplexní právní úprava soukromého práva odstranění dvojí právní úpravy smluvních závazkových vztahů dříve smlouvy dle ObčZ a smlouvy dle ObchZ nyní vše dle NOZ

3 Budou se smlouvy řídit NOZ nebo OZ? (I.) novou právní úpravou se řídí právní poměry vzniklé od smlouvy uzavřené do , se řídí původní právní úpravou (ObčZ, ObchZ) také práva z nich vznikající, včetně jejich porušení (odpovědnost za škodu) ObčZ a ObchZ zcela nezaniknuly, ale budou se používat ještě řadu let na všechny smlouvy se aplikují ustanovení Hlavy I NOZ (základní zásady soukromého práva) výjimky (smlouva se řídí NOZ i pokud byla uzavřena dříve): nájem (vztah se řídí NOZ od , vznik nájmu se však posuzuje dle původní právní úpravy s výjimkou nájmu věcí movitých a pachtu) účet (vznik dle dosavadních předpisů)

4 Budou se smlouvy řídit NOZ nebo OZ? (II.) dodatky ke smlouvě budou se řídit stejným právem, jako smlouva nejsou novým závazkem pouze mění stávající závazek rámcové smlouvy (resp. smlouvy uzavírané na jejich základě) RS pouze určuje obecný rámec, podrobné podmínky (tj. obsah závazku) upraveny až v prováděcí smlouvě bude se řídit NOZ RS stanoví podrobné podmínky plnění, prováděcí smlouva pak pouze konkretizuje rozsah nového závazku právní úprava stejná jako RS smluvní strany mohou svůj vztah dohodou podřadit pod NOZ

5 Výkladová pravidla a principy NOZ každé ustanovení zákona musí být vykládáno v souladu s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem základními zásadami NOZ a hodnotami, které chrání (Hlava I NOZ) text zákona nelze vykládat proti jeho smyslu výklad a použití zákona nesmí být proti dobrým mravům základní principy závazkového práva v NOZ důraz na smluvní volnost stran preference platnosti smluv před neplatností (absolutní neplatnost je výjimkou) předpokládá se dobrá víra a poctivé jednání

6 Limity smluvní volnosti kogentní a dispozitivní povaha ustanovení NOZ od kogentních ustanovení se nelze odchýlit (nelze sjednat dohodou jinak) od dispozitivních se odchýlit lze výčet kogentních ustanovení není v NOZ obsažen zákaz je uveden v zákoně výslovně, nebo vyplývá z povahy ustanovení (např. celá věcná práva jsou kogentní) dobré mravy, veřejný pořádek - právní jednání s nimi nesmí být v rozporu, jinak je neplatné nelze upravit jinak postavení osob (statusové otázky) u každého se předpokládá rozum průměrného člověka a schopnost jej užívat s běžnou péčí a opatrností

7 Ochrana slabší strany Nový institut - uplatní se ve vztazích, kde je alespoň jednou stranou podnikatel slabší stranou je vždy osoba, která vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním (spotřebitel, územní celek), ale i jiný podnikatel!!! generální klauzule ( 433/1) - podnikatel nesmí své postavení odborníka ani své hospodářské postavení zneužít v neprospěch či vytváření závislosti slabší smluvní strany a k dosažení nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných PP ochrana se dále projevuje v: zákaz sjednání delší/kratší promlčecí lhůty v neprospěch ( 630/2) adhezní smlouvy neplatnost některých ujednání nelze předem omezit ani vyloučit právo slabší strany na náhradu újmy

8 Odpovědnost před uzavřením smlouvy obecně platí nikdo nenese odpovědnost za neuzavření smlouvy - s výjimkou případů, kdy jedná s úmyslem smlouvu neuzavřít (jednání na oko ) informační povinnost všechny skutkové a právní okolnosti, aby se mohla druhá stana přesvědčit o možnosti a zájmu uzavřít platnou smlouvu novinka - předsmluvní odpovědnost ( 1729) - vzniká pokud strana ukončí jednání ve stadiu, kdy se uzavření smlouvy jeví jako velice pravděpodobné, a bez spravedlivého důvodu vznik odpovědnosti za škodu do výše ztráty z neuzavřené smlouvy v obdobných případech obrana: disclaimer - sdělení podmínek kontraktace před zahájením jednání

9 Uzavření smlouvy (I.) základní postup je stejný musí být způsobilá nabídka (kdo ji činí, úmysl uzavřít určitou smlouvu, podstatné náležitosti smlouvy tak, aby mohla být jednoduše přijata) k uzavření smlouvy dochází přijetím nabídky (akceptací) nově - nabídka může směřovat vůči neurčitému okruhu osob (eshop) přijetí ústní - bezodkladné přijetí (ledaže je stanovena lhůta) písemně - přijetí ve stanovené lhůtě / v přiměřené době mlčení nebo nečinnost není přijetím nabídky smlouva může být uzavřena mlčky - konkludentně (započetí s plněním) nezačít s plněním / nepřebírat plnění před podpisem smlouvy

10 Uzavření smlouvy (II.) přijetí nabídky - smlouva je uzavřena bezvýhradným přijetím (souhlasem) odpovědí, která vymezuje obsah navržené smlouvy jinými slovy přijetím nabídky s nepodstatnými změnami!!! - pouze pokud navrhovatel takové přijetí bez zbytečného odkladu neodmítne není definováno, co je nepodstatnou změnou je vhodné tuto možnost předem výslovně vyloučit již v nabídce nebo jiným způsobem ( 1740/3) disclaimer, kontraktační podmínky dodatky, výhrady nebo jiné změny (podstatné) jsou odmítnutím nabídky a novou nabídkou

11 Proces uzavření smlouvy (III.) výhrada formy pokud je stranami dohodnuta forma uzavření smlouvy, pak smlouva není uzavřena, pokud tato forma není dodržena ( 1758) změny smlouvy, dodatky v NOZ opačný princip pokud je smlouva uzavřena ve formě určené na základě dohody stran, pak tato forma není nutná pro změny smlouvy u písemných smluv nutno výslovně sjednat, že je lze měnit pouze písemně, jinak by bylo možné je měnit i ústně doporučení: ustanovení, že smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků s podpisy stran na téže listině

12 Obchodní podmínky (I.) část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky obchodní podmínky jedné ze stran musí být připojeny k nabídce nebo stranám známy (prohlášení stran o seznámení s OP ve smlouvě) mezi podnikateli lze použít OP vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi nemusí být připojeny ke smlouvě ani být prokázána znalost ze zákona platí: v případě rozporu mají ujednání smlouvy před OP přednost konflikt obchodních podmínek (každá ze stran připojí své OP) smlouva je uzavřena v rozsahu, v jakém si neodporují rizikové, není znám přesný obsah práv a povinností stran vyloučit OP druhé strany

13 Obchodní podmínky (II.) NOZ zakazuje ustanovení OP, které druhá strana nemohla rozumně očekávat nejasná ustanovení, ustanovení schovaná mimo logiku textu špatně čitelná ustanovení (barva a velikost písma) jsou neúčinná (nevyvolávají právní následky) x ledaže druhá strana tato ustanovení výslovně přijala zákaz takových ustanovení nelze smluvně vyloučit, platí vždy jednostranná změna obchodních podmínek - je možná v případě smlouvy s větším počtem osob na opakující se plnění jednostranná změna musí být předem vyhrazena stanovit způsob oznámení změny možnost druhé strany změnu odmítnout a smlouvu vypovědět (bez sankce)

14 Spotřebitelské smlouvy I. spotřebitel ( 419) - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná za určitých podmínek může být spotřebitelem i FO podnikající odlišovat, zda uzavírá obchod za účelem svého podnikání zvýšené požadavky na ochranu spotřebitele obecně zákaz: odchýlit se od ustanovení zákona k ochraně spotřebitele sjednat podmínky, které budou nepřiměřené a nerovné v neprospěch spotřebitele nevztahuje se na cenu + explicitní výčet zakázaných ustanovení v 1814

15 Spotřebitelské smlouvy II. - odstoupení právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy důvod nemusí být v odstoupení specifikován s odstoupením nelze spojit žádný postih (např. extra platba, pokuta apod.) lhůta k odstoupení (i bez důvodu) 14 dní / 1 rok a 14 dnů, nebyl-li spotřebitel poučen od uzavření smlouvy / od převzetí zboží u kupní smlouvy k zachování lhůty stačí, pokud spotřebitel odstoupení včas odešle při odstoupení podnikatel vrátí do 14 dnů cenu + náklady na dodání (pouze do výše nákladů na nejlevnější způsob dodání) nemusí však dříve, než spotřebitel vrátí zboží nebo prokáže jeho odeslání spotřebitel vrátí zboží do 14 dnů

16 Spotřebitelské smlouvy III. informační povinnost smlouvy uzavírané distančním způsobem (komunikace na dálku , tel.) povinnost sdělit předem informace dle 1820/1: případné náklady na použití komunikačních prostředků (účtují-li se) podmínky pro odstoupení vzorový formulář dle n.v. 363/2013 Sb. při použití elektronických prostředků (eshop) dále informace zda je smlouva uložena a spotřebitel k ní bude mít přístup o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy o možnostech opravy objednávkového formuláře povinnost potvrdit obdržení objednávky + poskytnout celé znění smlouvy včetně OP

17 Praktická doporučení při uzavírání smluv

18 Následky právního jednání právní jednání (např. smlouva) vyvolá následky, které jsou v něm vyjádřeny plynou ze zákona plynou z dobrých mravů plynou ze zvyklostí a zavedené praxe stran následky, které má smlouva vyvolat, mohou být pro obě strany neurčité (jaké jsou zvyklosti stran?) doporučení: výslovně ve smlouvě uvést, že se vylučují následky plynoucích ze zvyklostí a zavedené praxe stran

19 Výklad právního jednání (I.) 556/2 - při výkladu smlouvy se přihlédne k praxi zavedené mezi stranami k tomu, co smlouvě předcházelo k tomu, co plyne z následného jednání stran v pochybnostech by se smlouva vykládala podle nejasných pravidel doporučení: výslovně ve smlouvě uvést, že k praxi zavedené mezi stranami se nepřihlíží smlouva představuje úplnou dohodu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se jejího předmětu

20 Výklad právního jednání (II.) mezi podnikateli se dle 558/2 přihlédne také k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně nebo v daném odvětví při neexistenci výslovného ujednání má obchodní zvyklost přednost před dispozitivními ustanoveními zákona může být problém jasně určit danou obchodní zvyklost, případně odvětvové zvyklosti doporučení: výslovně ve smlouvě uvést, že k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně nebo v daném odvětví se nepřihlíží

21 Dispozice se smlouvou smlouvy uzavřené písemně lze měnit i ústně ( 564) výslovně sjednat, že smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (podpisy na téže listině) nový institut postoupení smlouvy jako celku je vázáno na souhlas druhé strany (předem nebo následně) je vhodné ve smlouvě stanovit, že smlouvu lze postoupit pouze s předchozím písemným souhlasem druhé strany smlouvu lze nově uzavřít na řad pak lze převést i rubopisem (jako směnku)

22 Smluvní pokuta a náhrada škody smluvní pokutu lze sjednat i ústně! vymínit písemnou formu uzavření smlouvy a změn smlouvy pokud je sjednána smluvní pokuta, nelze dle NOZ vyžadovat náhradu škody vzniklou porušením povinnosti ( 2050) - dispozitivní sjednat, že vedle smluvní pokuty lze vymáhat náhradu škody v plné výši NOZ připouští právo soudu snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu výše smluvní pokuty musí odpovídat zajišťované povinnosti

23 Další možné změny dispozitivních ustanovení (I.) Na straně odběratele: sjednání promlčecí lhůty odlišně od zákonné délky 3 roky - u ceny placené odběratelem je možné dohodnout lhůtu kratší než 3 roky ( 630) je možné ve prospěch odběratele dohodnout splatnost peněžních závazků delší než zákonných 30, resp. 60 dní ( 1963 odst. 2) dle NOZ je dlužník (dodavatel) povinen plnit ve střední jakosti ( 1915) ve prospěch odběratele dohodnout, že dodavatel (protistrana) je zavázán plnit v nejvyšší jakosti NOZ stanoví pořadí pro započtení plnění - ve prospěch odběratele dohodnout, že se započte plnění nejprve na jistinu, poté na náklady a nakonec na úroky, když se zároveň neúročí náklady a úroky ( 1932)

24 Další možné změny dispozitivních ustanovení (II.) Na straně dodavatele: právo dodavatele požadovat úroky z úroků z prodlení ( 1806) prohlášení dodavatele ve smlouvě, že se věc přenechává, jak stojí a leží ( 1918) pak jdou vady k tíži nabyvatele (odběratele) prohlášení odběratele, že se předem vzdává svých práv z vadného plnění - musí být písemné ( 1916) při placení kupní ceny ve splátkách dohoda o ztrátě výhody splátek v případě prodlení s placením i jediné splátky ( 1931) jsou-li pohledávky zajištěny (zástavní právo, ručení) - dohoda, že dlužník (protistrana) plní vždy nejdříve na závazky nejméně zajištěné ( 1933 odst. 1)

25 Vybrané smluvní typy

26 Koupě ( 2079 a násl.) závazek prodávajícího, že kupujícímu odevzdá věc a umožní mu nabýt vlastnické právo k věci X závazek kupujícího věc převzít a zaplatit cenu ochrana dobré víry nově je možné nabýt vlastnické právo i od nevlastníka přechod vlastnictví (pokud není upraveno ve smlouvě): věc určená jednotlivě - účinností smlouvy věc zapsaná do veřejného seznamu zápisem do seznamu prodej v obchodě převzetím, při samoobslužném prodeji zaplacením ceny přechod nebezpečí škody na kupujícího obecně přechod převzetím věci ( 2121) při předání věci dopravci okamžikem předání dopravci ( 2123) věc určená podle druhu převzetím věci, ne dříve, než je věc oddělena

27 Dílo a násl. zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu u díla se jedná o činnost, nikoliv o výsledek (pak je to koupě) - rozlišení díla od koupě: dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu do zhotovitel byl povinen zhotovit a předat dílo včas a řádně dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno: dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu převzetí lze s výhradami nebo bez výhrad objednatel povinen dílo převzít i s vadami, které nebrání užití díla k jeho účelu smluvně lze sjednat jinak (převzetí pouze bezvadného díla)

28 Dílo (II.) okamžik nabytí vlastnictví se rozlišuje podle předmětu díla věc určená jednotlivě: vlastnické právo k ní od počátku nabývá objednatel zhotovitel se stává vlastníkem jen pokud byla věc zhotovena jinde než u objednatele, nebo je hodnota díla stejná či vyšší než hodnota původní věci, kterou objednatel poskytl ke zpracování věc určená podle druhu: jejím vlastníkem se stává zhotovitel objednatel je jejím vlastníkem v případě, že byla zhotovena u objednatele přechod nebezpečí škody na díle převzetím

29 Dílo (III.) stavba jako předmět díla nebezpečí škody stavby zhotovované na objednávku nese zhotovitel až do předání ( 2624) skryté překážky zhotovitel oznámí skryté překážky týkající se místa stavby a navrhne změnu díla. Do doby dohody může stavbu přerušit. Nedojde-li k dohodě může kterákoli ze stran odstoupit. ( 2627) objednatel nemá právo odmítnout převzetí pro drobné ojedinělé vady, které nebrání užívání stavby ani jej podstatným způsobem neomezí vady stavby skryté vady stavby a projektové dokumentace je možno uplatnit do 5 let od převzatí stavby. Zkrácení doby je možné ujednat, nikoli však v neprospěch slabší strany. nově společná odpovědnost vůči objednateli za to, co plnil - (i) subdodavatel, (ii) projektant a (iii) dozor stavby

30 Dílo (III.) stavba jako předmět díla nebezpečí škody stavby zhotovované na objednávku nese zhotovitel až do předání ( 2624) skryté překážky zhotovitel oznámí skryté překážky týkající se místa stavby a navrhne změnu díla. Do doby dohody může stavbu přerušit. Nedojde-li k dohodě může kterákoli ze stran odstoupit. ( 2627) objednatel nemá právo odmítnout převzetí pro drobné ojedinělé vady, které nebrání užívání stavby ani jej podstatným způsobem neomezí vady stavby skryté vady stavby a projektové dokumentace je možno uplatnit do 5 let od převzatí stavby. Zkrácení doby je možné ujednat, nikoli však v neprospěch slabší strany. nově společná odpovědnost vůči objednateli za to, co plnil - (i) subdodavatel, (ii) projektant a (iii) dozor stavby

31 Licenční smlouva právní úprava pouze v NOZ zrušena úprava v AutZ může mít ústní formu, písemně pokud je udělena výhradní licence nebo pokud se licence zapisuje do veřejného seznamu (ochranné známky, patenty) pokud není rozsah licence sjednán, pak je udělena v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu smlouvy vhodné výslovně sjednat rozsah licence výhradní X nevýhradní licence způsoby užití teritoriální rozsah množstevní rozsah podlicence a postoupení licence jen je-li to ujednáno další úpravy díla nutný souhlas autora

32 Nájem úplatné dočasné užívání věc věc nemovitá i věc movitá (nezuživatelná), i část věci povinnost pronajímatele zajistit nerušené užívání věci prominutí nájmu (zásadné ztíženo užívání) sleva z nájmu (užívání s obtížemi, rušení nájmu třetí osobou) povinnost nájemce věc užívat jako řádný hospodář podnájem pouze se souhlasem pronajímatele při změně vlastníka věci nájem ze zákona přechází, nový vlastník ale není zavázán nad rámec zákonných povinností

33 Nájem prostor sloužících k podnikání úprava pouze v NOZ, zrušen zákon o nájmu nebytových prostor náhrada za převzetí zákaznické základy v případě ukončení nájmu výpovědí pronajímatele právo nájemce na náhradu za převzetí vybudované zákaznické základny od pronajímatele nebo nového nájemce neuplatní se, pokud byla výpověď pro hrubé porušení povinností nájemce

34 Pacht úplatné dočasné užívání a požívání věci předmětem pachtu může být pouze věc přinášející výnosy či plody (pole, zahrada, závod, ale i nehmotné věci práva ) úplata ve formě peněz nebo i podílu na výnosech z věci péče řádného hospodáře závod - pachtýř se stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které souvisí s provozem závodu u dluhů pouze ty, o kterých věděl nebo měl předpokládat při skončení pachtu závodu přechází dluhy a pohledávky zpět u dluhů opět pouze ty, o kterých věděl nebo měl předpokládat

35 Smlouvy o poskytování služeb el. komunikací náležitosti obecné dle NOZ nepojmenovaná smlouva ochrana spotřebitele požadavky dle 63 a násl. ZoEK smlouva musí být uveřejněna v každé provozovně operátora a zpřístupněna dálkově ČTÚ může svým rozhodnutím nařídit změny smlouvy, pokud jsou v rozporu se zákonem, zejména ochranou spotřebitele lze řešit jako formulářovou smlouvu + VOP

36 Smlouvy o poskytování služeb el. komunikací (II.) smlouva s větším počtem osob na opakující se plnění - NOZ připouští jednostrannou změnu VOP pokud je změna předem vyhrazena je stanoven způsob oznámení změny možnost účastníka změnu odmítnout a smlouvu vypovědět (bez sankce či nutnosti splnění jiné povinnosti) dostatečná výpovědní doba změna smlouvy/vop dle ZoEK informace nejméně 1 měsíc předem rovněž v provozovně a dálkově změny podstatných náležitostí nebo zhoršení postavení účastníka - možnost smlouvu ukončit ke dni nabytí účinnosti změny informace o právech účastníka zaslány stejnou cestou, jako vyúčtování právo ukončit smlouvu nevzniká při změně právní úpravy

37 Smlouvy o poskytování služeb el. komunikací (III.) smlouva na dobu určitou ne více než 24 měsíců, operátor musí umožnit uzavření smlouvy i na dobu nejvýše 12 měsíců - delší doba pouze na žádost uživatele automatická prolongace smlouvy povinnost informovat účastníka nejvýše 3 a nejméně 1 měsíc předem o možnostech a způsobu ukončení smlouvy

38 Kontakt Mgr. Jan Zahradníček Velíšek & Podpěra - advokátní kancelář s.r.o. Holečkova 105/6, Praha 5 tel.: , fax:

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) zákon o

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Mgr. Tomáš Liškutín, advokát Skalský dvůr, 5.2.2014 Základní rysy nového občanského zákoníku Univerzální soukromoprávní předpis Posílení smluvní odpovědnosti

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2.5 Dodávkou se rozumí předmět smlouvy blíže specifikovaný ve Smlouvě.

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2.5 Dodávkou se rozumí předmět smlouvy blíže specifikovaný ve Smlouvě. 1 PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK Tyto Obchodní podmínky dále upravují podmínky realizace obchodních smluv uzavřených mezi společností Hanachek group s.r.o. jako prodejní organizací a jejími obchodními partnery

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ 1 3. DODÁNÍ ZBOŽÍ 1 4. CENA/PLATEBNÍ PODMÍNKY 2 5. KVALITA ZBOŽÍ 3 6. REKLAMACE

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Hofmann Bohemia partner gastronomie, s.r.o. se sídlem Chebská 2096, 356 71 Sokolov identifikační číslo: 49788868 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Umístění síťové infrastruktury v cizí nemovitosti Věcná břemena. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Umístění síťové infrastruktury v cizí nemovitosti Věcná břemena. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Umístění síťové infrastruktury v cizí nemovitosti Věcná břemena Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nemovitosti v novém OZ Nový občanský zákoník - 89/2012 Sb., účinný od 1. 1. 2014 Nemovitosti: pozemky

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti REDMAG, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1024/1, PSČ 13000, IČ: 284 16 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

Díl 4. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem. Oddíl 1. Obecná ustanovení

Díl 4. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem. Oddíl 1. Obecná ustanovení Díl 4 Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem Oddíl 1 Obecná ustanovení 1810 Ustanovení tohoto dílu se použijí na smlouvy, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel (dále jen spotřebitelské

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek.

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovatele Férový NET, s.r.o., Krnov, IČ: 28652967, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.c, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky verze I. 2015

Všeobecné obchodní podmínky verze I. 2015 Všeobecné obchodní podmínky verze I. 2015 kapitálové společnosti Stama a.s. IČ: 40232701, se sídlem: Vančurova 815, Lovosice 410 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: MEDIATEL, spol. s r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, tel.: 221 807 111, fax: 257 102 102, IČ: 26757052, DIČ: CZ26757052, CITIBANK 2001861100/2600. Firma je zapsána v obchodním

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič:

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič: Smlouva o dodávce vody (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon ) mezi smluvními stranami:

Více

unitechnic.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 2)

unitechnic.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 2) unitechnic.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 2) 1. DEFINICE POJMŮ Kupující znamená osobu, s níž unitechnic.cz s.r.o. uzavřela Smlouvu (jak je definováno níže). Smlouva znamená smlouvu

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČ: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. OBECNÁ USTANOVENÍ V souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.autopalace-sporilov.cz (dále jen Podmínky)

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu www. ocostrava.cz zaměřeného na pronájem elektroniky, mobilních telefonů a poskytování dalších služeb 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost Bestcena.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 1.4.2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 1.4.2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 1.4.2012 I. Působnost obchodních podmínek 1. Tyto obchodní podmínky (dále také Podmínky nebo OP ) vydává společnost ROCKWOOL, a.s. se sídlem Bohumín, Cihelní 769, PSČ: 735 31,

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201402 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 1. Společná ustanovení Společnost ENGLISHstay z.ú., IČO 044 97 538, sídlem v Berouně, Havlíčkova 127, PSČ 266 01, zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

PŘEDMLUVA... 9 POUŽITÉ ZKRATKY... 11

PŘEDMLUVA... 9 POUŽITÉ ZKRATKY... 11 OBSAH PŘEDMLUVA.................................................. 9 POUŽITÉ ZKRATKY............................................ 11 1. Odpovědnost za vady a právo reklamovat....................... 13 1.1

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci Jan Chlebek Smilovice147 73955 mikrobille3net@gmail.com 723165466 IC 700 21767 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1.Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování Služeb společností C-all solutions s.r.o., IČO 03398536, sídlem K Horoměřicům 1184/43, Suchdol, 165 00 Praha 6, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn.

Více

Návrh smlouvy o dílo

Návrh smlouvy o dílo Návrh smlouvy o dílo Smluvní strany: [NÁZEV / JMÉNO A PŘÍJMENÍ] se sídlem / místem podnikání [ ] IČO/DIČ: [ ] zápis ve veřejném rejstříku vedeném [ ] soudem v [ ], sp. zn. [ ] zastoupen [ ] (dále jen zhotovitel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 15. 4. 2016

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 15. 4. 2016 OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 15. 4. 2016 I. Působnost obchodních podmínek 1. Tyto obchodní podmínky (dále také Podmínky nebo OP ) vydává společnost ROCKWOOL, a.s. se sídlem Bohumín, Cihelní 769, PSČ: 735 31,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LIFT SERVIS s.r.o., se sídlem Závodní 542/53, 735 06 Karviná Nové Město, IČ: 25382357 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014

Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014 Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014 VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY prodávající ing. Jiří Maceček, Agriport.cz,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

Zapsaná v živnostenském rejstříku v Městském úřadě v Benešově dle 71 odst.2 živnostenského zákona od 22.06.2005

Zapsaná v živnostenském rejstříku v Městském úřadě v Benešově dle 71 odst.2 živnostenského zákona od 22.06.2005 Obchodní podmínky 1. Prodávající Název: Pavla Zelíková / ipcart.cz Sídlo/bydliště: K Zájezdku 291, Bystřice 257 51 IČ: 71505598 DIČ: CZ6957244173 Telefon: +420 312312312 Telefon: +420 720367081 Email:

Více

Obchodní podmínky pronájmu společnosti ZEPPELIN CZ s.r.o.

Obchodní podmínky pronájmu společnosti ZEPPELIN CZ s.r.o. Obchodní podmínky pronájmu společnosti ZEPPELIN CZ s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky pronájmu ( OPP ) pronajímatele se ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KOBOZ SERVICE s.r.o. se sídlem Holečkova 2538/5, 370 04 České Budějovice identifikační číslo: 276 38 863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201302 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní a reklamační podmínky obchodní společnosti Metrostore.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metrostore.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Internetový obchod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012 Provozovatel: Michal Fridrich Bytem: Brno, Kamechy 1333/12, PSČ 635 00 Provozovna: Brno, Kamechy 1333/12, PSČ 635 00 identifikační číslo: 007 05 951 podnikající

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecné ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou vydány společností BETONBAU, s.r.o., se sídlem Průmyslová 698/5a, 108 00 Praha 10 - Malešice,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013

Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013 Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Vymezení pojmů 1. Dodavatelem se rozumí Kili, s. r. o. Dodavatel se nachází v právním postavení prodávajícího nebo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti se sídlem Poděbradova 101, Brno, PSČ 61200 IČ: 29287928 DIČ: CZ29287928 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky platné od 1. září 2012 1) Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky upravují poskytování služeb a definují vztah mezi firmou Tomáš Meloun idatabaze.cz se sídlem Novoměstská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tlumočení Dodavatelem se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely zajišťování tlumočnických služeb prostřednictvím objednávkové aplikace umístěné na internetové adrese

Více

13. 12. 1 OBSAH 18. 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3

13. 12. 1 OBSAH 18. 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3 13. 12. 1 OBSAH VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3 A. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ 3 B. DODÁVKA ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ

Více

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o.

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Espaun, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ27945014. (dále jen Poskytovatel") Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. Obchodní podmínky 1. Obecná ujednání Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání kupní smlouvy mezi představitelem společnosti Auntie Knitter, Michalem Stančíkem (dále jen "prodávající") jako obchodníkem

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o.

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o. Obchodní podmínky společnosti WorkMed s.r.o., IČ: 019 90 381, se sídlem Praha 9, Chmelická 552, PSČ 190 16 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 16723 (dále jen WorkMed

Více

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014 Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014 BRANO a.s., se sídlem Opavská 1000, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČO 45193363, DIČ CZ45193363, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

KUPNÍ SMLOUVA podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Gymnázium Brno-Řečkovice Sídlo: Terezy Novákové 2, 621 00 Brno Zastoupený: RNDr. Peter Krupka, Ph.D.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Všeobecné obchodní podmínky společnosti INGRO-Machine s.r.o., se sídlem v Lublaňská 653/51 120 00 Praha 2, IČ 28391641, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 138269

Více

Postup při nákupu, způsoby platby a dodání

Postup při nákupu, způsoby platby a dodání Postup při nákupu, způsoby platby a dodání Registrace Pokud nakupujete v našem obchodě poprvé, je vhodné, abyste se zaregistrovali (zřídili svůj účet); pokud jste u nás již nakupovali, stačí zadat jméno

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j.: ZSM-67-3-1/OVZ-2015 Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO

Více

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou 141 085,- Kč včetně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s. uplatňované pro smlouvy o dílo vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o. Toto jsou všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour, kterými se řídí poskytování služeb cestovního ruchu cestovní agenturou MauMau s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti KALIBRA NOVA, s.r.o. Část A Obecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti KALIBRA NOVA, s.r.o. Část A Obecná ustanovení Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti KALIBRA NOVA, s.r.o. Část A Obecná ustanovení Článek I Úvodní ustanovení 1.1 Obchodní společnost KALIBRA NOVA, s.r.o., se sídlem: Otovice, Hroznětínská

Více

Servisní podmínky společnosti. EXPRESS SERVIS Company s.r.o.

Servisní podmínky společnosti. EXPRESS SERVIS Company s.r.o. Servisní podmínky společnosti EXPRESS SERVIS Company s.r.o. Servisní podmínky společnosti Express Servis Company s.r.o. 1. Obecná ustanovení Servisní podmínky (dále jen SP) společnosti Express servis company

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz I. 1. 1. Provozovatel (Radek Krmela a David Krmela) provozují bezdrátovou síť pod označením RDLnet.cz dle rozdělených lokalit, jejímž prostřednictvím je zajišťováno

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘI ŽOVATKA Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA OBJEDNATEL Město Hodonín sídlem Hodonín, Masarykovo nám. 53/1 IČO

Více

IČ: 86708660 Zapsán v živnostenském rejstříku (MUJNZU/1818/2012/C/3) - Magistrát města Jablonec nad Nisou

IČ: 86708660 Zapsán v živnostenském rejstříku (MUJNZU/1818/2012/C/3) - Magistrát města Jablonec nad Nisou Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.postele-matrace-rosty.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje E-shop: Postele-Matrace-Rosty.cz

Více

» Náležitosti smlouvy na zpracování územního plánu nebo jeho změny a smlouvy na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

» Náležitosti smlouvy na zpracování územního plánu nebo jeho změny a smlouvy na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území METODICKÝ POKYN Č. 2/2013» Náležitosti smlouvy na zpracování územního plánu nebo jeho změny a smlouvy na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území» ze dne 20. 3. 2013 Krajský úřad Jihočeský kraj odbor

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej výrobků značky Be2la

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej výrobků značky Be2la Všeobecné obchodní podmínky pro prodej výrobků značky Be2la 1. Všeobecná ustanovení Jako prodávající v internetovém obchodě Be2la originální březová kosmetika (dostupný na stránce: http://eshop.be2la.cz),

Více

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Sídlo společnosti: Praha - Hloubětín, K Hutím 1074/6, PSČ 198 00 IČ: 27609651

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy SMAKO s.r.o.

Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy SMAKO s.r.o. firmy SMAKO sro společnosti SMAKO sro, se sídlem Luleč 380, LULEČ PSČ 683 03, DIČ:CZ 60727144 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 17085 1 Úvodní ustanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejícíc h zákon ů (zákon o elektronických

Více

Krycí list nabídky OBUV

Krycí list nabídky OBUV Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Krycí list nabídky Veřejná zakázka v otevřeném zadávacím řízení OBUV Uchazeč Obchodní název: Adresa a sídlo uchazeče: Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu:

Více

Pravidla obchodu - obchodní podmínky

Pravidla obchodu - obchodní podmínky Pravidla obchodu - obchodní podmínky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Ing. Zdeněk Nepustil (OSVČ) Bydliště: Mírová 1386, 349 01 Stříbro IČ: 73677451 Telefon: 732140323 Email: info@dobrecaje.cz Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zohir.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zohir.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společností Svět pohybu z.s. se sídlem Žižkova 139, Bakov nad Jizerou identifikační číslo: 04700201 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze L 64158 a obchodní

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení platné od 01.12.2011 TAVOČER s.r.o., se sídlem Nad Vinným potokem 2/1149, 101 00 Praha 10, IČ 25749960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66820 vydává tímto

Více