Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz"

Transkript

1 Smluvní právo v novém občanském zákoníku Jan Zahradníček

2 Nová právní úprava (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) zákon o mezinárodním právu soukromém ruší se: (starý) občanský zákoník obchodní zákoník (postavení podnikatelů a závazky upraveny v NOZ, právo obchodních společností a družstev obsaženo v ZOK) zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ( 2302 a násl. NOZ) zákon o rodině (část druhá NOZ) zákon o sdružování občanů, zákon o obecně prospěšných společnostech aj.

3 Povaha NOZ, základní zásady výsledkem rekodifikace je komplexní civilní kodex, který upravuje oblast soukromého práva celkem 3080 paragrafů odstranění dvoukolejnosti právní úpravy závazkových vztahů dříve smlouvy dle ObčZ a smlouvy dle ObchZ, nyní vše dle NOZ základní principy závazkového práva v NOZ důraz na rozlišení mezi právem soukromým a právem veřejným důraz na smluvní volnost stran preference platnosti smluv před neplatností převažuje relativní neplatnost smlouvy (dotčená stana se jí musí dovolat), absolutní neplatnost je výjimkou (upravena v 588 NOZ rozpor s dobrými mravy nebo rozpor se zákonem a současně narušuje veřejný pořádek, nemožnost plnění) presumpce dobré víry a poctivého jednání

4 Výkladová pravidla každé ustanovení musí být vykládáno v souladu s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem základními zásadami NOZ a hodnotami, které chrání text zákona nelze vykládat proti jeho smyslu a úmyslu zákonodárce výklad a použití zákona nesmí být proti dobrým mravům požadavek na predikovatelnost soudních rozhodnutí pravomoc soudu rozhodovat tak, aby to vedlo k dobrému uspořádání práv a povinností (např soud není vázán návrhem stran)

5 Budou se smlouvy řídit NOZ nebo OZ? (I.) novou právní úpravou se řídí právní poměry vzniklé od ( 3028) staré právní poměry, tj. vzniklé do , se řídí původní (starou) právní úpravou také práva z nich vznikající, včetně jejich porušení (odpovědnost za škodu) starý občanský zákoník zcela nezanikne, ale bude přežívat ještě řadu let vždy se aplikují ustanovení hlavy I. NOZ (základní zásady soukromého práva) výjimky (vztah se řídí NOZ i pokud vznikl dříve): nájem (vztah se řídí NOZ od , vznik nájmu se však posuzuje dle původní právní úpravy s výjimkou nájmu věcí movitých a pachtu) účet (vznik dle dosavadních předpisů)

6 Budou se smlouvy řídit NOZ nebo OZ? (II.) sporný výklad 3028/3 jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ i práva a povinnosti z nich vzniklé se řídí původními právními předpisy jednání o smlouvě začalo před , ale smlouva uzavřena až poté jakou právní úpravou se bude smlouva řídit? dle některých autorů se bude smlouva řídit starou právní úpravou lépe výslovně uvést, že smlouva je v režimu NOZ - jistota

7 Budou se smlouvy řídit NOZ nebo OZ? (III.) veřejné zakázky pokud bylo ZŘ zahájeno před , pak i smlouva se řídí starou právní úpravou zadavatel může stanovit v ZD, že se smlouva řídí NOZ rámcové smlouvy (resp. smlouvy uzavírané na jejich základě) RS pouze určuje obecný rámec, podrobné podmínky (tj. obsah závazku) upraveny až v prováděcí smlouvě bude se řídit NOZ RS stanoví podrobné podmínky plnění, prováděcí smlouva pak pouze konkretizuje rozsah nového závazku právní úprava stejná jako RS dodatky ke smlouvě - budou se řídit stejným právem, jako smlouva (nejsou novým závazkem pouze smlouvu mění)

8 Limity smluvní volnosti kogentní a dispozitivní povaha ustanovení NOZ od kogentních ustanovení se nelze odchýlit (nelze sjednat smluvně jinak) výčet kogentních ustanovení není v NOZ obsažen zákaz je uveden v zákoně výslovně, nebo vyplývá z povahy ustanovení (např. celá věcná práva jsou kogentní) dobré mravy, veřejný pořádek - právní jednání s nimi nesmí být v rozporu, jinak neplatnost ( 1, 588) nelze upravit jinak postavení osob (statusové otázky) u každého se předpokládá rozum průměrného člověka a schopnost jej užívat s běžnou péčí a opatrností ( 4/1) vyšší míra odpovědnosti příslušníků určité profese při jejím výkonu

9 Ochrana slabší strany uplatní se ve vztazích, kde je minimálně jednou stranou podnikatel slabší stranou může být kdokoliv (i jiný podnikatel), vždy osoba, která vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním - spotřebitel, územní celek generální klauzule 433/1 - podnikatel nesmí své postavení odborníka ani své hospodářské postavení zneužít v neprospěch či vytváření závislosti slabší smluvní strany a k dosažení nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných PP ochrana se dále projevuje v: zákaz sjednání delší/kratší promlčecí lhůty v neprospěch ( 630/2) adhezní smlouvy neplatnost doložek nelze předem omezit ani vyloučit právo slabší strany na náhradu újmy ( 2898)

10 Odpovědnost před uzavřením smlouvy obecně platí nikdo nenese odpovědnost za neuzavření smlouvy - s výjimkou případů, kdy jedná s úmyslem smlouvu neuzavřít (na oko) novinka - předsmluvní odpovědnost ( 1729) - vzniká pokud strana ukončí jednání ve stadiu, kdy se uzavření smlouvy jeví jako velice pravděpodobné, bez spravedlivého důvodu vznik odpovědnosti za škodu do výše ztráty z neuzavřené smlouvy v obdobných případech v úvodu jednání upozornit, že uzavření smlouvy podléhá schválení statutárním orgánem zástupce (obchodník) jedná jen o podmínkách vzájemná informační povinnost stran ( 1728/2) všechny okolnosti, aby se mohla druhá stana přesvědčit o možnosti a zájmu uzavřít platnou smlouvu

11 Proces uzavření smlouvy (I.) základní postup zůstává stejný předpoklad je způsobilá nabídka (kdo ji činí, úmysl uzavřít určitou smlouvu, podstatné náležitosti smlouvy tak, aby mohla být jednoduše přijata) k uzavření smlouvy dochází přijetím nabídky (akceptací) nově - nabídka může směřovat vůči neurčitému okruhu osob (eshop) přijetí ústní - bezodkladné přijetí (ledaže je stanovena lhůta) písemně - přijetí ve stanovené lhůtě / v přiměřené době mlčení nebo nečinnost není přijetím nabídky smlouva může být uzavřena mlčky - konkludentně (započetí s plněním) nezačít s plněním / nepřebírat plnění před podpisem smlouvy

12 Proces uzavření smlouvy (II.) přijetí nabídky - smlouva je uzavřena bezvýhradným přijetím (včasným souhlasem) odpovědí, která vymezuje obsah navržené smlouvy jinými slovy přijetím nabídky s nepodstatnými změnami!!! pouze pokud navrhovatel takové přijetí bez zbytečného odkladu neodmítne není definováno, co je nepodstatnou změnou je vhodné tuto možnost předem výslovně vyloučit již v nabídce nebo jiným způsobem ( 1740/3) dodatky, výhrady nebo jiné změny (podstatné) jsou odmítnutím nabídky a novou nabídkou

13 Proces uzavření smlouvy (III.) pokud je smlouva uzavřena v jiné než písemné podobě (ústně), mohou strany smlouvu následně písemně potvrdit ( 1757) např. zápis z jednání mezi podnikateli platí, že záznam zachycuje obsah uzavřené smlouvy věrně - tj. že smlouva odpovídá písemnému záznamu! i pokud záznam vykazuje odchylky od skutečného obsahu ale pouze pokud jsou nepodstatné a rozumný podnikatel by je ještě schválil a druhá stana odchylky neodmítne výhrada formy pokud je stranami dohodnuta forma uzavření smlouvy, pak smlouva není uzavřena, pokud tato forma není dodržena ( 1758) dodatky u písemných smluv nutno výslovně sjednat, že je lze měnit pouze písemně, jinak by bylo možné je měnit i ústně

14 Obchodní podmínky (I.) část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky obchodní podmínky jedné ze stran musí být připojeny k nabídce nebo stranám známy (prohlášení stran o seznámení s OP ve smlouvě) mezi podnikateli též OP vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi nemusí být připojeny ani být prokázána znalost v případě rozporu mají ujednání smlouvy před OP přednost konflikt obchodních podmínek (každá ze stran připojí své OP) smlouva je uzavřena v rozsahu, v jakém si neodporují

15 Obchodní podmínky (II.) NOZ zakazuje ustanovení, které druhá strana nemohla rozumně očekávat nejasná ustanovení, záměrně schovaná ustanovení špatně čitelné pasáže jsou neúčinná (nevyvolávají právní následky) x ledaže druhá strana tato ustanovení výslovně přijala zákaz takových ustanovení nelze smluvně vyloučit jednostranná změna obchodních podmínek - je možná smlouvy s větším počtem osob na opakující se plnění jednostranná změna musí být předem vyhrazena musí být možnost od smlouvy bez jakékoliv sankce odstoupit

16 Adhezní smlouvy tzv. formulářové smlouvy podmínky jsou určeny jednou ze stran a druhá smluvní strana nemá možnost obsah smlouvy ovlivnit (slabší strana) zakázaná ujednání odkazující mimo vlastní text smlouvy, pokud slabší strana význam takového ujednání neznala zvlášť nevýhodná, aniž je pro to rozumný důvod nečitelná nebo nesrozumitelná pro osobu průměrného rozumu (ledaže by slabší straně význam vysvětlen) pokud nepůsobí sl. straně újmu, je platná uvedené zákazy nelze se spotřebitelem smluvně vyloučit mezi podnikateli lze smluvně vyloučit nesmí ale hrubě odporovat obchodním zvyklostem a poctivému obchodnímu styku

17 Spotřebitelské smlouvy (I.) spotřebitel ( 419) - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná za určitých podmínek může být spotřebitelem i FO podnikající zvýšené požadavky na ochranu spotřebitele obecně zákaz: odchýlit se od ustanovení k ochraně spotřebitele sjednat podmínky, které budou nepřiměřené a nerovné v neprospěch spotřebitele nevztahuje se na cenu + explicitní výčet zakázaných ustanovení v 1814

18 Spotřebitelské smlouvy (II.) - odstoupení právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy důvod nemusí být v odstoupení specifikován s odstoupením nelze spojit žádný postih (např. extra platba apod.) lhůta k odstoupení (i bez důvodu) 14 dní / 1 rok a 14 dnů, nebyl-li poučen od uzavření smlouvy / od převzetí zboží u kupní smlouvy k zachování lhůty stačí, pokud spotřebitel odstoupení včas odešle při odstoupení podnikatel vrátí do 14 dnů cenu + náklady na dodání (pouze do výše nákladů na nejlevnější způsob dodání) nemusí však dříve, než spotřebitel vrátí zboží nebo prokáže jeho odeslání spotřebitel vrátí zboží do 14 dnů

19 Spotřebitelské smlouvy (III.) informační povinnost smlouvy uzavírané distančním způsobem (komunikace na dálku , tel.) povinnost sdělit předem informace dle 1820/1: případné náklady na použití komunikačních prostředků (účtují-li se) podmínky pro odstoupení vzorový formulář dle n.v. 363/2013 Sb. při použití elektronických prostředků (eshop) dále informace zda je smlouva uložena a spotřebitel k ní bude mít přístup o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy o možnostech opravy objednávkového formuláře povinnost potvrdit obdržení objednávky + poskytnout celé znění smlouvy včetně OP

20 Kontakt Mgr. Jan Zahradníček Velíšek & Podpěra - advokátní kancelář s.r.o. Holečkova 105/6, Praha 5 tel.: , fax:

18.12.2013. JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.

18.12.2013. JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. Obecné závazkové právo v NOZ Upozornění na zajímavé novinky Společné hledání odpovědí Aktivní a interaktivní JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. Přestávky po 50 minutách Komunikace Autogramy po představení

Více

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích Část čtvrtá Relativní majetková práva Hlava I: Všeobecná ustanovení o závazcích Díl 1: Vznik závazků

Více

Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy. JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D.

Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy. JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. Rekodifikace 2014 - systematika Současný stav Po rekodifikaci 2014 Občanské právo Občanský zákoník (40/1964 Sb.) Občanský

Více

Právo a podnikání 2/2012

Právo a podnikání 2/2012 Právo a podnikání 2/2012 Téma vydání 2 2013: Rekodifikace civilního práva I. část Obecný výklad V příštím vydání v dohledné době připravujeme: Rekodifikace civilního práva II. část (Hlavní změny v oblasti

Více

Místo na název prezentace

Místo na název prezentace Místo na název prezentace Workshop pro Svaz obchodu a cestovního ruchu Prezentace ze dne 10.5.2012 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m OBSAH

Více

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013 1 Smlouvy podle nového občanského zákoníku 1. vydání, 2013 JUDr. Ing. Radovan Dávid, PhD. Bc. Michal Hanych Mgr. Aleš Koubek Mgr. Marcel Moštěk Michal Novotný Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Občanský zákoník. ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964. Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV. Čl. V

Občanský zákoník. ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964. Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV. Čl. V ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964 Občanský zákoník ve znění zákonů č. 58/1969 Sb., č. 146/1971 Sb., č. 131/1982 Sb., č. 94/1988 Sb., č. 188/1988 Sb., č. 87/1990 Sb., č. 105/1990 Sb., č. 116/1990

Více

HLAVA PRVNÍ HLAVA DRUHÁ. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana. Účastníci občanskoprávních vztahů

HLAVA PRVNÍ HLAVA DRUHÁ. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana. Účastníci občanskoprávních vztahů ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 40/1964 Sb. Občanský zákoník [47/92 Sb.] - znění dle 264/06 Sb. 40/1964 Sb. ZÁKON Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 ve znění zákonů č. 58/1969 Sb., č. 146/1971 Sb., č.

Více

Zákon č. 40/1964 Sb. PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění občanského zákoníku ze dne 26. února 1964 č. 40 Sb.

Zákon č. 40/1964 Sb. PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění občanského zákoníku ze dne 26. února 1964 č. 40 Sb. Zákon č. 40/1964 Sb. PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění občanského zákoníku ze dne 26. února 1964 č. 40 Sb., jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav provedených zákonem ze dne 5.

Více

40/1964 Sb. Občanský zákoník

40/1964 Sb. Občanský zákoník Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 40/1964 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 Změna: 58/1969 Sb. Změna: 146/1971 Sb. Změna: 131/1982

Více

40/1964 Sb. Občanský zákoník

40/1964 Sb. Občanský zákoník 40/1964 Sb. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 Změna: 58/1969 Sb. Změna: 146/1971 Sb. Změna: 131/1982 Sb. (část) Změna: 131/1982 Sb. Změna: 94/1988 Sb. Změna: 188/1988 Sb. Změna: 87/1990 Sb. Změna:

Více

Zákon č. 40/1964 Sb.

Zákon č. 40/1964 Sb. www.nakupujbezpecne.cz Sbírka zákonú Strana 1 Zákon č. 40/1964 Sb. PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění občanského zákoníku ze dne 26. února 1964 č. 40 Sb., jak vyplývá ze změn,

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 9 Právní minimum občanský zákoník

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 9 Právní minimum občanský zákoník V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 9 Právní minimum občanský zákoník Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný

Více

Provodínské písky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provodínské písky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Provodínské písky a.s. IČO: 467 09 053 se sídlem Provodín 165, 471 67 Provodín zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 294 I. Úvodní ustanovení

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

! OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

! OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ROCHE s.r.o se sídlem Dukelských hrdinl 52, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 49717052 zapsané v obchodním rejstříku vedenémměstským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice OBSAH 4...HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS: Základní principy nové úpravy 5...Becker & Poliakoff: Aplikuje se NOZ na již uzavřené smlouvy? 6...Baker &

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") upravují práva a povinnosti mezi společností LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava Martinov, IČ:

Více

264/SU/2013 N á l e z

264/SU/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/5270/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ 1 Vážení sportovní přátelé! Dovolte, abych vás jménem Českého olympijského výboru a jeho Legislativní rady přivítal na konferenci,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZÁKLADY PRÁVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014?

Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014? Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014? Business Organizations Facing the Recodification of the Czech Private Law or What shall we expect

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Global Office s.r.o. se sídlem Chrastavská 327/23, Liberec 1, 460 01 identifikační číslo: 27327442, DIČ: CZ27327442 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD Všeobecné obchodní podmínky společnosti MARTÍNEK CZ s.r.o. Sídlo: Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4 Identifikační číslo: 24817147 DIČ: CZ24817147 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti TOPSTONE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti TOPSTONE s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti TOPSTONE s.r.o. 1. Rozsah platnosti 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti TOPSTONE s.r.o. (dále jen VOP) upravují na území ČR práva a povinnosti smluvních

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. (1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.

VYBRANÁ USTANOVENÍ. (1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. VYBRANÁ USTANOVENÍ 11 Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. 13 (1) Fyzická

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Toto jsou Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti Directors s.r.o., IČ: 24799432, se sídlem Praha 9 Horní Počernice, K Palečku 2665/50, PSČ 193 00, zapsané v obchodním

Více