Bankovní etika a bankovní tajemství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní etika a bankovní tajemství"

Transkript

1 Bankovní etika a bankovní JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., externí odborný asistent katedry Bankovnictví a pojišťovnictví Program: 1) Morálka, etika a dobré mravy ve vztahu k právu 2) Etický kodex, Zasazení do systematiky práva Charakteristika Právní literatura Etický kodex finančního trhu a etický kodex ČBA Standardy bankovních aktivit Kodex chování mezi bankami a klienty 3) Bankovní, mlčenlivost, Charakteristika a právní vymezení Aktuální stav bankovního a mlčenlivosti 1

2 Ad 1) Morálka, etika a dobré mravy ve vztahu k právu. Morálka či morální pravidla jsou spontánně vzniklá z tradice a společenské konvence. Nejsou vynutitelná státem, jejich zachovávání je pouze otázkou svědomí daného subjektu a veřejného mínění. Morálka jako soubor pravidel chování v dané společnosti vyjadřuje tedy chápání dobra a zla, pojetí toho, co je čestné a nečestné, chvalitebné či potupné nebo spravedlivé či nespravedlivé. Součástí morálky jsou společenské mravní ideály a mohou často souviset s právním vědomím, zejména co se týká pojmu spravedlnosti. 2

3 Mravní normy jsou takové, podle kterých daná společnost hodnotí chování lidí, zda je pro ni dobré a prospěšnéči nikoliv. Základní rozdíl mezi normami mravními a právními je v tom, že dodržování právních norem je zajištěno donucovacím aparátem představovaný státní mocí, kdežto mravní normy jsou dodržovány pouze míněním společnosti. Etika z pohledu filosofického je nauka o mravnosti. Etika je soustavou mravních norem, které nejsou psanými normami, ale souvisejí s morálkou a zvyklostmi dané společnosti. Dobré mravy jako kategorii lze považovat za součást etiky dané společnosti. 3

4 Právo v objektivním slova smyslu lze definovat jako soubor právních norem, státem uměle vytvořených pravidel lidského chování, jehož dodržování zajišťuje stát svou autoritou. Právo v subjektivním slova smyslu lze chápat jako míru možného chování; jde o souhrn oprávnění a povinností účastníka právního vztahu. Psané právo je vyjádřeno v právních normách ve státem uznávané formě. Právní norma je pravidlo chování, které je vyjádřeno státem uznanou formou a jeho zachování je vynutitelné státní mocí. Strukturou právní normy lze rozumět vnitřní formu, v níž je obsah právní normy určitým způsobem organizován. Lze dělit na prvky právní normy, charakteristiku a vzájemné vztahy. 4

5 Některé etickéči morální zásady lze vysledovat i v základních psaných právních normách jako je např. Ústava ČR nebo Listina základních práv a svobod. Např. Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá (viz čl. 2, odst. 4 zákona č. 1/1993, Ústava ČR). Listina základních práv a svobod, která byla vyhlášena Usnesením předsednictva České národní rady pod číslem 2/1993 Sb., hovoří v čl. 2 odst. 3 toto: Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Oba ústavní dokumenty v podstatě říkají totéž. 5

6 Oba dokumenty vycházejí z předpokladu, že chování lidí, které nejsou upraveny psanými právními normami, bude regulováno normami morálními a etikou dané společnosti. Někdy se vkrádá myšlenka, zda by nebylo vhodnější uplatňovat zásadu: Co není zákonem povoleno, je zakázáno. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v 3 odst. 1 říká: Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 6

7 Ad 2) Etický kodex Vzhledem k tomu, že psané právo v podstatě neobsahuje morálníči etické normy, lze jejich dodržování zajistit prostřednictvím různých etických kodexů. Etický kodex lze charakterizovat jako soubor pravidel v písemné formě, vycházející z etiky dané společnosti a morálních norem, které by měly být dodržovány v dané oblasti s absencí donucovacího aparátu stání moci. V rámci finančního trhu byl přijat etický kodex finančního trhu, jehož nedílnou součástí jsou etické kodexy zájmových asociací: Etický kodex České bankovní asociace (novela v r. 2007); Kodex etiky APF (poslední znění z roku 1997); Eticky kodex (AFAM) z roku 1999; Kodex jednání členů ČLFA z roku 2006; Kodex etiky v pojišťovnictví vydaný ČAP v roce 2006; 7

8 Etický kodex člena AFIZ z roku 2006; Etický kodex USF z roku 2007; Etický kodex (vydala ČAOCP). K dodržování Etického kodexu finančního trhu (EKFT) se přihlásila prozatím pouze ČBA. EKFT obsahuje následující části: Úvod; Preambule; Uplatňování kodexu; Stížnosti a podněty; Institucionální zajištění + příloha seznam etických kodexů asociací (viz výše). 8

9 Úvod obsahuje základní cíl kodexu stanovit etické normy chování při poskytování finančních služeb klientům jako fyzickým osobám, které nevstupují do vztahu s finanční institucí v rámci své podnikatelskéčinnosti. Cíl kodexu: Napomáhat prosazení korektních vztahů na finančním trhu a zlepšit jejích úroveň; Podpořit rozvoj služeb na finančním trhu; Napomáhat klientům porozumět finančním službám; Zvýšit ochranu klientů jako spotřebitelů; Posílit obecnou důvěru ve finanční trh. Preambule: Ta obsahuje deset základních principů chování finanční instituce. Jedná se o následující principy: 1) Dodržování etických a právních norem. Znamená to dodržovat etická pravidla ze svých kodexů, které jednotlivé asociace přijaly, a to nad rámec zákonných povinností. 2) Dodržování principu rovného a nestranného jednání vč. zákazu zneužití asymetrie postavení instituce a klienta. V praxi to znamená přistupovat ke všem klientům nestranně a neuplatňovat neodůvodněné zvýhodňování. Dále to znamená nenadřazovat svůj zájem nad zájem klienta a nezneužívat svého postavení při stanovení smluvních podmínek. 9

10 3) Výkon činností s odbornou péčí. Finanční instituce jsou povinny poskytovat služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě, s řádnou péčí s ohledem na individualitu klienta. 4) Průhlednost a srozumitelnost informací. Všechny informace poskytované klientům, musí být srozumitelné, nezkreslené, pravdivé a jasné, a to pro tzv. průměrného klienta, na kterého je daný produkt zaměřen. 5) Poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy a v průběhu jejího trvání. Zejména je nutné v průběhu trvání smluvního vztahu informovat klienta o připravovaných změnách podmínek v časovém předstihu stanovené ve smlouvě. 6) Zákaz nevhodných motivačních postupů. Zejména se zde jedná o to, aby finanční instituce nenabízely klientům produkty, u kterých by nemohl dostát svým závazkům s ohledem na jejich postavení. Při sjednávání smluv finanční instituce nenarušuje klientovo právo na soukromí a respektuje jeho právo na ochranu osobnosti. 7) Dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost. Při reklamě a propagaci je nutno uvádět pravdivé informace bez klamavé reklamy, dále je nutno nenabízet podmínky, kterým pak není finanční instituce schopna dostát. 10

11 8) Dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku. Kromě jiného se finanční instituce musí vyvarovat nepravdivých, pomlouvačných a opovrženíhodných výroků o službách konkurence. 9) Dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací. Zahrnuje také zásadu mlčenlivosti. 10) Informuje klienta o postupu pro podání stížnosti a způsobu jejího vyřízení. Prakticky to znamená, jak stížnost podat a do jaké doby bude tato vyřízena vč. dalšího postupu v případě jejího nevyřízení nebo vyřízení k jeho nespokojenosti. Uplatňování kodexu. K tomuto kodexu přistupují jednotlivé asociace, které tento předloží k projednání a odsouhlasení svým členům. V případě, že bude mít kodex charakter standardu, vyzvou asociace své příslušnéčleny, aby se k tomuto standardu připojili. Asociace pak vedou evidenci o tom, které finanční instituce ke kodexu přistoupily. Finanční instituce, které ke kodexu přistoupily, o tom vhodným způsobem informují své klienty a současně je informují, kde se mohou obracet s náměty či stížnostmi. 11

12 Stížnosti a podněty. Stížnosti na porušování kodexu předává klient své finanční instituci, v případě neuspokojivého řešení příslušné asociaci, které je instituce členem. V případě porušení kodexu přijímají asociace příslušná opatření, spíše však morální povahy. Asociace budou monitorovat uplatňování kodexu v praxi a případně jej aktualizovat. Hodnocení činnosti kodexu a jeho uplatňování bude prováděno i s ohledem na podněty od klientů a spotřebitelských organizací. Institucionální zajištění. Vždy jedna z asociací je pověřena výkonem koordinátora Kodexu, obvykle na dobu dvou let. Do je koordinátorem Česká bankovní asociace. Úkolem koordinátora je zajišťovat případné analýzy, vyhodnocení při uplatňování kodexu a projednávání námětů na jeho změny. Jednou ročně se všechny asociace scházejí k projednání zkušeností z uplatňování kodexu. 12

13 Etický kodex České bankovní asociace. Tento kodex navazuje na Etický kodex finančního trhu. Skládá se z následujících části: Obecné zásady chování bank; Vztah pracovníka v bance, v níž je zaměstnán; Vztahy banky a jejich zaměstnanců; Vztahy bank navzájem. 13

14 Obecné zásady chování bank. Banka dodržuje etická pravidla z kodexů, ke kterým se přihlásila; Důvěrnost informací a mlčenlivost. Dodržování postupu podle zákona na ochranu osobních údajů. Obezřetnost podnikání ve vztahu ke vkladům klientů, avšak za dodržení zásad boje proti praní špinavých peněz. Banky neprosazují neoprávněné výhody vůči ostatním účastníkům. Poctivý přístup k reklamě bez prvků klamavé reklamy. Banky budou dodržovat princip serióznosti reklamy. Vztah pracovníka k bance, v níž je zaměstnán. Svědomité, čestné plnění s dobrou vírou a řádnou péčí a v nejlepším zájmu banky; Stále zvyšování odborné a jazykové kvalifikace, kterou pak využívá v zájmu banky; Oprostí se od konfliktu zájmů. Zříká se činnosti v obchodních společnostech. Nepodniká s informacemi, které získá v bance, nevyužívá materiálního zázemí banky ve svůj prospěch. Pokud příjme aktivitu v jiném podnikatelském subjektu, pak jen se souhlasem zaměstnavatele. 14

15 Zachovávání přísné mlčenlivosti; Při veřejném vystupování bude pracovník vždy dbát zájmů banky a její obchodní politiky. Vnitřní záležitosti bude prezentovat jen po schválení vedením banky nebo tiskovým tajemníkem banky. Vyvaruje se vyjadřování o poměrech klientů k bance. Nesmí svého postavení v bance využít k přijímání nebo vyžadování finančních nebo věcných výhod. Rodinné a osobní záležitosti musí spravovat tak, aby nepoškodil pověst banky nebo nezavdal příčinu k nedůvěře. Vztahy banky a jejich zaměstnanců ke klientele. Přístup ke klientům banky je nestranný a nesmí se uplatňovat neodůvodněné zvýhodnění. Banka nenadřazuje svůj zájem nad zájem klienta a nesnaží se zneužít svého postavení. Pracovník banky uplatňuje vždy zdvořilý, korektní a nestranný přístup. Obchodní jednání musí být vedeno slušně, nestranně, bez předpojatosti banky. Banka poskytuje služby kvalifikované, profesionálně, čestně a svědomitě s řádnou péčí s přihlédnutí k individuálním přáním klienta. 15

16 Banka posuzuje vhodnost služby pro klienta na základě skutečnosti zjištěných při jednání s ním o smluvním vztahu. Nenabízí služby klientovi, u kterého je zřejmé nebo pravděpodobné, že by nemohl dostát svým smluvním závazkům. Banka uplatňuje zásadu poznej svého klienta při zachování principu nenarušování jeho soukromí a ochrany osobnosti. Banka poskytuje klientům nezkreslené a pravdivé informace ohledně podmínek a svých služeb, a to srozumitelně pro průměrného klienta. Banka poskytuje dostatečné informace k danému smluvnímu vztahu, a to již při jeho přípravě, tzn. před uzavřením smluvního vztahu. Banka seznamuje klienta s možností podat podnět nebo stížnost na její činnost. 16

17 Vztahy bank navzájem. Banka dodržuje princip dobrých mravů, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a pravidla slušného a poctivého obchodního styku. Banky mezi sebou soutěží nabídkou kvalitních služeb a poctivého obchodního styku. Banky se vyvarují nepravdivých, pomlouvačných a opovrženíhodných výroků o službách konkurence. Banky se zdrží všeho, co by mohlo vést k narušení požadavků tohoto etického kodexu. V personální oblasti budou banky postupovat obezřetně, aby vzájemně nepoškozovaly své možnosti vyžadovat od pracovníků dodržování etických zásad tohoto kodexu. Zejména při přecházení pracovníků z jedné banky do druhé bude banka při přijímání takového dbát, zda u předchozí banky neporušil etické zásady tohoto kodexu. Dodržování tohoto kodexu bude sledováno tzv. Etickým výborem prezidia ČBA. Rozpory pak budou tímto výborem řešeny ve smyslu Stanov ČBA. 17

18 Ad 3) Bankovní Podle platné právní úpravy (zákon č. 21/1992 Sb., zákon o bankách, 38 a n.) se na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank vč. stavů na účtech a depozit (vkladů a vkladových účtů) vztahuje bankovní. Za porušení bankovního se nepovažuje výměna informací mezi bankou Českou národní bankou. Zprávu o záležitostech, týkající se klienta, které jsou předmětem bankovního, podá banka bez souhlasu klienta jen na písemné vyžádání: Soudu pro účely občanského soudního řízení; Orgánu činného v trestním řízení za podmínek, které stanoví zvláštní zákon (TŘ); 18

19 Pokračování: Finančních orgánů ve věci daňového řízení, jehož je klient účastníkem; MF ČR obecně coby představiteli správce daně; Finančního arbitra; Orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; Pokračování: Zdravotních pojišťoven ve věci řízení o pojistném na veřejné zdravotní pojištění; Úřadu práce ve věci řízení o vrácení finančních prostředků poskytnutých klientovi ze státního rozpočtu; Soudního exekutora; NBÚ, zpravodajské služby nebo MV ČR. 19

20 Zvláštní ustanoví o podání informace o klientovi bez jeho souhlasu: Banka je povinna i bez souhlasu klienta sdělit osobě oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí bankovní spojení svého klienta, tedy číslo účtu a identifikační kód banky a identifikační údaje svého klienta, který je majitelem účtu. Někdy se bankovní zaměňuje s pojmem mlčenlivost. Pod tímto pojmem si lze představit zdrženlivost při poskytování informací týkající se banky nebo jejich klientů (viz 39 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách). O mlčenlivosti hovoří např. i 7 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. 20

21 Registry: Jistým průlomem do bankovního je existence různých registrů s klientskými informacemi. Tyto registry vznikly různě, např. na základě obecně platného předpisu, jako dobrovolné sdružení bankovních či nebankovních subjektů nebo jako sdružení chránící zájmy věřitelů. Z existujících registrů lze zmínit následující: Centrální registr úvěrů; Bankovní registr klientských informací; Nebankovní registr klientských informací; Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům. 21

22 Centrální registr úvěrů (CRÚ): Byl zřízen na základě Vyhlášky ČNB č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím a informační databázi ČNB Centrální registr úvěrů. Jde o informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob. Centrální registr úvěrů umožňuje operativní výměnu těchto informací mezi účastníky registru. Nejsou tam vedeny informace o spotřebitelských úvěrech fyzických osob občanů, hypotéčních úvěrech těchto osob, ručitelské závazky klientů a informace o depozitních produktech. 22

23 Účastníky CRÚ jsou všechny banky a pobočky zahraničních bank, působících na územíčr a příp.další osoby. Povinnost účastníka: Pravidelná měsíční aktualizace databáze. Sdílení informací o závazcích a platební morálce klientů rozšiřuje okruh nástrojů využitelných v oblasti řízení úvěrového rizika. Informace z CRÚ obsahuje: Identifikační údaje o dlužníkovi; Souhrnné údaje o pohledávkách všech uživatelů registru za dlužníkem; Údaj o počtu uživatelů registru, kterým vznikla za dlužníkem pohledávka; Časové určení období, ke kterému se informace z registru vztahuje. 23

24 Bankovní registr klientských informací (BRKI): Tento registr vznikl za účelem snížení rizik a zvýšení kvality nabízených produktů. Má zájem získávat údaje vypovídající o bonitě a důvěryhodnosti svých klientů. Založení tohoto registru jako právnické osoby není v rozporu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách. Základní charakteristika BRKI: Provozovatelem BRKI je CBCB, a. s. Praha ve spolupráci se servisní organizací CCB; Je to nezávislý subjekt poskytující informace pro banky; Provozuje databázi sdílených informací o klientech; Účastníky BRKI mohou být všechny banky a bankovním trhu ČR s výjimkou bank v likvidaci nebo nucené správě. 24

25 Informační databáze BRKI je tvořena pozitivními a negativními informacemi o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů; Zahrnuje informace pouze o úvěrových operacích, registr nemá přehled o zůstatcích klientů na depozitních produktech; Účastníci registru mají k dispozici aktuální informace s možností až 4 let zpět; Společnost CBCB, a.s. byla založena pěti velkými bankami na územíčr (ČS, ČSOB, UniCredit, KB a GE Money Bank). K 15. listopadu 2007 bylo řádnými členy celkem 22 bankovních domů působících na území České republiky. Zpracování údajů, tj. zejména zařazování nebo aktualizace v databázi BRKI, není podmíněna souhlasem klienta fyzické osoby se zpracováváním jejich osobních údajů. Je to z důvodu, že všichni účastníci BRKI jsou banky a jsou vůči třetím stranám vázány mlčenlivostí a bankovním m. 25

26 V rámci BRKI jsou zpracovávány následující osobní údaje klientů: Identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo a země narození a adresa bydliště); Rodné číslo nebo jeho část; Údaje vypovídající o vztahu klient banka; Údaje vypovídající o finančních závazcích klienta, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči bance související se smluvním vztahem; Osobní údaje vypovídající o zajištění závazků klienta související se smluvním vztahem; Případně další údaje ve vazbě na bonitu a důvěryhodnost klienta. Nebankovní registr klientských informací (NRKI): Tak jako BRKI byl vytvořen s cílem výměny informací o klientech bank, byl tento vytvořen pro posouzení bonity a důvěryhodnosti v rámci nebankovních finančních institucí jako jsou zejména leasingové firmy nebo společnosti, které poskytují spotřebitelské úvěry (tzv. věřitelské subjekty). 26

27 Základní charakteristika NRKI: Provozovatelem NRKI je LLCB, z. s. p. o. Praha za podpory servisní společnosti CCB; Je to nezávislý subjekt poskytující informace pro věřitelské subjekty; Provozuje databázi sdílených informací o klientech; Účastníky NRKI mohou být všechny nebankovní subjekty na finančním trhu ČR poskytující leasing a spotřebitelské úvěry. Obsahem NRKI je databáze údajů o smlouvách mezi věřitelskými subjekty a jejich klienty. NRKI je vytvořen na základě informací, které věřitelské subjekty poskytují LLCB a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů věřitelských subjektů. 27

28 Zde je nutno podotknout, že zpracování, tj. zařazeníči aktualizace informací a údajů v NRKI je podmíněno souhlasem klienta fyzické osoby se zpracováním takových údajů. Bez jeho souhlasu nelze databázi o jeho aktivitě rozšířit. Nakládání s informacemi a údaje v rámci NRKI se řídí zvláštními pravidly, o nichž věřitelské subjekty musí informovat své klienty v souvislosti s jejich smluvním vztahem. K 15. listopadu 2007 bylo členy NRKI celkem 20 věřitelských subjektů jako např. ČSOB leasing, a. s., ŠkoFIN, s.r.o., D.S. leasing, a.s. apod. 28

29 Pro oba registry jsou některé prvky společné. Jedná se např. o následující: V registrech nejsou zpracovávány citlivé osobní údaje klientů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů; Informace jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a jsou uchovávány pro potřebu vzájemného informování po dobu trvání smluvního vztahu a pak po dobu dalších 4 let od ukončení tohoto smluvního vztahu; Pokud smlouva nebyla uzavřena, pak u BRKI po dobu 4 let o podání žádosti, u NRKI po dobu 6 měsíců. Bankovní i nebankovní registr klientských informací vydal pro klienty bank společné Informační memorandum. Obsahem memoranda je seznámit klienty bank s existencí těchto registrů, vysvětlit jejich vznik, fungování, principy a rozdíly. Pokud klient bude nějakým způsobem postižen nepravdivými skutečnostmi, má právo žádat nápravu na správci nebo zpracovateli. V případě problémů je možné požádat o nápravu Úřad na ochranu osobních údajů. 29

30 Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (SOLUS): Jedná se o zájmové sdružení právnických osob na ochranu leasingu, úvěrů a dalších vybraných služeb poskytovaných spotřebitelům, podnikatelům a právnickým osobám se sídlem v Praze. Posláním sdružení SOLUS je spolupráce, vzájemná pomoc a ochrana společných zájmů jeho členů. Hlavním cílem sdružení SOLUS je vytvoření databáze Spotřebitelů registr FO; Podnikatelů a Právnických osob registr IČ neplnících své povinnosti ve vztahu k činnosti členů sdružení. Údaje jsou výhradně určeny pro potřeby svých členů. 30

31 SOLUS vydal Etický kodex Sdružení, jehož obsahem jsou pravidla chování řádných členů Sdružení, přidružených členůči žadatelů o členství. Chováníčlenů se řídí právním řádem ČR a zásadami obchodní etiky a Kodexem reklamy. Členové dodržují pravidla hospodářské soutěže. Kodex má spíše proklamační charakter. SOLUS měl k 30. listopadu členů (např. KB, Cetelem, CCS, O2, T-Mobile apod.). Z á v ě r Hurá, konečně konec!! 31

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS I. ÚVOD Jednotliví členové sdružení SOLUS, zájmového sdruţení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdruţení SOLUS ) mají společný zájem podílet se na

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (zejména leasingové společnosti, společnosti

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

Etické předpisy ČLFA

Etické předpisy ČLFA Etické předpisy ČLFA Česká leasingová a finanční asociace Česká leasingová a finanční asociace Etické předpisy ČLFA Kodex jednání členů asociace (závazný od r. 1994) Memorandum ČLFA na ochranu spotřebitele

Více

Bankovní právo - 4. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 4. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Bankovní právo - 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Bankovní právo - 4 Obsah: 1) Právní úprava

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

Etický kodex družstevních záložen

Etický kodex družstevních záložen Etický kodex družstevních záložen Čl. I Preambule 1. Účelem etického kodexu je: a. stanovit žádoucí standardy chování družstevních záložen a jejich pracovníků a informovat o nich veřejnost a posilovat

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Bankovního registru klientských informací a nebankovního registru klientských informací (pro klienty bank) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Bankovního registru klientských informací a nebankovního registru klientských informací (pro klienty bank)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Bankovního registru klientských informací a nebankovního registru klientských informací (pro klienty bank) INFORMAČNÍ MEMORANDUM Bankovního registru klientských informací a nebankovního registru klientských informací (pro klienty bank) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Databáze BRKI a NRKI. Základní účel BRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ

Databáze BRKI a NRKI. Základní účel BRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Uživatelé NRKI

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Uživatelé NRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (zejména leasingové společnosti, společnosti poskytující

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNĚNÍ Standardy ČBA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit č. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty Kodex pro distribuci.doc

Více

ÚČEL, ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚČEL, ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V případě Vašeho zájmu o sjednání spotřebitelského úvěru od společnosti, IČO: 242 43 744 ( ECFS ) zavolejte na telefonní číslo 844 13 14 15, kde se vám bude osobně věnovat jeden z našich telefonních operátorů.

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ORGNÁL PRO CENTRÁLU Jméno Titul Občanství číslo narození narození Pobyt dlouhodobý Žena Adresa trvalého bydliště Zasílat korespondenci

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Moderní bankovnictví - 2

Moderní bankovnictví - 2 Moderní bankovnictví - 2 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Moderní bankovnictví - 2 Obsah:

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty tímto a.s., Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4, Č: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městskm soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ŽADATEL/KA (DÁLE TÉŽ

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů podle 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v.z.p.p. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (dále pouze RSTS ) jako správce 1 osobních

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN Projekt: Reg. č.: Zefektivnění systému řízení a rozvoje LZ na MěÚ Kojetín CZ.1.04/4.1.01/57.00017 Produkt 03 SMĚRNICE ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN SCHVALOVACÍ LIST Číslo dokumentu: Číslo Revize:

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů předmět úpravy 1 Článek 1 zřízení Úřadu

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb v oblasti platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s.

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s. ETICKÝ KODEX Havlíčkův kraj, o.p.s. Jak se pozná etické chování? Etika není matematika, neexistuje v ní jediný správný výklad, a tak mohou být značné rozdíly v chápání etiky. Rozeznat odpověď na to, co

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM Preambule Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ ) jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst.

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne.. 2016 o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, k provedení

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

Etický kodex. Schváleno na jednání správní rady v Praze dne / 5

Etický kodex. Schváleno na jednání správní rady v Praze dne / 5 ETICKÝ KODEX Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú. Sp. zn.: 102-026/2016 Autor: Správní rada Datum schválení: 29. 6. 2016 Verze: 2. Razítko a podpis: JUDr. Petr Kožmín předseda správní

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

Žadatel Plátce DPH Neplátce DPH Název:

Žadatel Plátce DPH Neplátce DPH Název: POPTÁVKOVÝ LIST (PODNIKATEL/PRÁVNICKÁ OSOBA) 1) Údaje o žadateli Žadatel Plátce DPH Neplátce DPH Název: IČO: DIČ: Sídlo, místo podnikání: Kontaktní adresa: Číslo běžného účtu: Telefon/Mobil: E-mail: Oprávněný

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO Vážení, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost YIT Stavo s.r.o. (dále jen YIT Stavo ) shromažďuje, zpracovává a uchovává některé

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

Vstupní manuál. [Česká pojišťovací agentura a.s.]

Vstupní manuál. [Česká pojišťovací agentura a.s.] Vstupní manuál [Česká pojišťovací agentura a.s.] ČESKÁ POJIŠŤOVACÍ AGENTURA A.S., B 1915 VEDENÁ U KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ N/LOBCHODNÍ REJSTŘÍK ČPA A.S--ČESKÁ POJIŠŤOVACÍ AGENTURA PROFI S.R.O., C 29415 VEDENÁ

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

Blankosměnka vlastní vystavená v souvislosti s úvěrovou smlouvou číslo.

Blankosměnka vlastní vystavená v souvislosti s úvěrovou smlouvou číslo. Blankosměnka vlastní vystavená v souvislosti s úvěrovou smlouvou číslo. V, dne (místo vystavení) (datum vystavení) Za tuto směnku vlastní zaplatím : Dne......, V. (datum splatnosti, měsíc slovy) (místo

Více

Britanika Holding a.s.

Britanika Holding a.s. Pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů Britanika Holding a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03149013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ mbank

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ mbank INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ mbank Vážení, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost mbank S.A., organizační složka podniku 1 (dále jen mbank ), v souvislosti s poskytováním

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Standardy bankovních aktivit Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Datum vydání: 2005 Aktualizace: 7/2007, 4/2010 OBSAH Preambule 3 Část 1: Úvod 4 Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014 VNITŘNÍ PŘEDPIS Krajského úřadu Olomouckého kraje č. 5/2014 Etický kodex zaměstnance Olomouckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Etický kodex (dále jen Kodex ) je vydán v působnosti Krajského úřadu

Více

POPTÁVKOVÝ LIST (SPOTŘEBITEL)

POPTÁVKOVÝ LIST (SPOTŘEBITEL) POPTÁVKOVÝ LIST (SPOTŘEBITEL) 1) Údaje o žadateli Žadatel Jméno a příjmení: Rodné číslo / Datum narození (cizinec): Trvalé bydliště: Kontaktní adresa: Číslo běžného účtu: Číslo OP/pasu: Rodinný stav: Telefon/Mobil:

Více

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015 k zásadám chování a jednání zaměstnanců Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 Preambule Ředitelka Domova

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Příprava na legislativní změny a zkoušky odborné způsobilosti úvěrový specialista

Příprava na legislativní změny a zkoušky odborné způsobilosti úvěrový specialista Hlavní cíle programu Úspěšným absolvováním programu získají účastníci pokročilé odborné znalosti, které jim umožní zpracovávat sofistikovaná řešení v rámci uvěrových smluv. Díky kurzu si osvojí veškeré

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, 285 22 Zruč nad Sázavou Etický kodex 1. Účel Vymezení norem práv a povinností zaměstnanců a členů orgánů ve vztahu k Stavebnímu bytovému družstvu

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM Vážená klientko, vážený kliente, rádi bychom Vás tímto informovali, že společnost GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 Michle, IČ

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu JUDr. Helena Kolmanová ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele prezentace přednesená v rámci Dne otevřených dveří České

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru (VYPLŇUJE ŽADATEL)

Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru (VYPLŇUJE ŽADATEL) Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru (VYPLŇUJE ŽADATEL) Obchodní jméno (název firmy) 1.Základní údaje o žadateli IČO / RČ 1 Sídlo firmy Ulice, číslo domu Obec PSČ Počet zaměstnanců 2 Hlavní předmět

Více

Preambule 3. Část 1: Úvod 4. Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám 5. Část 3: Práva bank ve vztahu ke klientům 8. Část 4: Řešení vzájemných sporů 9

Preambule 3. Část 1: Úvod 4. Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám 5. Část 3: Práva bank ve vztahu ke klientům 8. Část 4: Řešení vzájemných sporů 9 Datum aktualizace: březen 2015 Datum předchozích aktualizací: duben 2010, červenec 2007 OBSAH Preambule 3 Část 1: Úvod 4 Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám 5 Část 3: Práva bank ve vztahu ke klientům

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

žádost o úvěr fyzické osoby

žádost o úvěr fyzické osoby 1. Žadatel Číslo žádosti o úvěr žádost o úvěr fyzické osoby Typ pobytu na území ČR (pokud jste občam ČR zaškrtněte typ pobytu) Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice,

Více

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 Obsah 1 Úvod... 3 2 Zřízení Zajištění... 3 3 Podmínky zajištění... 3 4 Výše zajištění... 5 2 / 5 1 Úvod Partner se zavazuje před zahájením poskytování služeb poskytnout CETIN

Více

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (právnická osoba)

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (právnická osoba) Doklad k posouzení důvěryhodnosti (právnická osoba) I. ÚDAJE K POSOUZENÍ DŮVĚRYHODNOSTÍ PRÁVNICKÉ OSOBY 1. Základní údaje Obchodní firma nebo název Identifikační číslo osoby Adresa sídla ve tvaru obec,

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Informační memorandum

Informační memorandum (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l] [];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getelementsbytagname(s)[0], j=d.createelement(s),dl=l!='datalayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám, klientům Air Bank a.s. (dále jen Air Bank ), přehledné a srozumitelné informace především o tom: jaké osobní

Více