Bankovní etika a bankovní tajemství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní etika a bankovní tajemství"

Transkript

1 Bankovní etika a bankovní JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., externí odborný asistent katedry Bankovnictví a pojišťovnictví Program: 1) Morálka, etika a dobré mravy ve vztahu k právu 2) Etický kodex, Zasazení do systematiky práva Charakteristika Právní literatura Etický kodex finančního trhu a etický kodex ČBA Standardy bankovních aktivit Kodex chování mezi bankami a klienty 3) Bankovní, mlčenlivost, Charakteristika a právní vymezení Aktuální stav bankovního a mlčenlivosti 1

2 Ad 1) Morálka, etika a dobré mravy ve vztahu k právu. Morálka či morální pravidla jsou spontánně vzniklá z tradice a společenské konvence. Nejsou vynutitelná státem, jejich zachovávání je pouze otázkou svědomí daného subjektu a veřejného mínění. Morálka jako soubor pravidel chování v dané společnosti vyjadřuje tedy chápání dobra a zla, pojetí toho, co je čestné a nečestné, chvalitebné či potupné nebo spravedlivé či nespravedlivé. Součástí morálky jsou společenské mravní ideály a mohou často souviset s právním vědomím, zejména co se týká pojmu spravedlnosti. 2

3 Mravní normy jsou takové, podle kterých daná společnost hodnotí chování lidí, zda je pro ni dobré a prospěšnéči nikoliv. Základní rozdíl mezi normami mravními a právními je v tom, že dodržování právních norem je zajištěno donucovacím aparátem představovaný státní mocí, kdežto mravní normy jsou dodržovány pouze míněním společnosti. Etika z pohledu filosofického je nauka o mravnosti. Etika je soustavou mravních norem, které nejsou psanými normami, ale souvisejí s morálkou a zvyklostmi dané společnosti. Dobré mravy jako kategorii lze považovat za součást etiky dané společnosti. 3

4 Právo v objektivním slova smyslu lze definovat jako soubor právních norem, státem uměle vytvořených pravidel lidského chování, jehož dodržování zajišťuje stát svou autoritou. Právo v subjektivním slova smyslu lze chápat jako míru možného chování; jde o souhrn oprávnění a povinností účastníka právního vztahu. Psané právo je vyjádřeno v právních normách ve státem uznávané formě. Právní norma je pravidlo chování, které je vyjádřeno státem uznanou formou a jeho zachování je vynutitelné státní mocí. Strukturou právní normy lze rozumět vnitřní formu, v níž je obsah právní normy určitým způsobem organizován. Lze dělit na prvky právní normy, charakteristiku a vzájemné vztahy. 4

5 Některé etickéči morální zásady lze vysledovat i v základních psaných právních normách jako je např. Ústava ČR nebo Listina základních práv a svobod. Např. Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá (viz čl. 2, odst. 4 zákona č. 1/1993, Ústava ČR). Listina základních práv a svobod, která byla vyhlášena Usnesením předsednictva České národní rady pod číslem 2/1993 Sb., hovoří v čl. 2 odst. 3 toto: Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Oba ústavní dokumenty v podstatě říkají totéž. 5

6 Oba dokumenty vycházejí z předpokladu, že chování lidí, které nejsou upraveny psanými právními normami, bude regulováno normami morálními a etikou dané společnosti. Někdy se vkrádá myšlenka, zda by nebylo vhodnější uplatňovat zásadu: Co není zákonem povoleno, je zakázáno. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v 3 odst. 1 říká: Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 6

7 Ad 2) Etický kodex Vzhledem k tomu, že psané právo v podstatě neobsahuje morálníči etické normy, lze jejich dodržování zajistit prostřednictvím různých etických kodexů. Etický kodex lze charakterizovat jako soubor pravidel v písemné formě, vycházející z etiky dané společnosti a morálních norem, které by měly být dodržovány v dané oblasti s absencí donucovacího aparátu stání moci. V rámci finančního trhu byl přijat etický kodex finančního trhu, jehož nedílnou součástí jsou etické kodexy zájmových asociací: Etický kodex České bankovní asociace (novela v r. 2007); Kodex etiky APF (poslední znění z roku 1997); Eticky kodex (AFAM) z roku 1999; Kodex jednání členů ČLFA z roku 2006; Kodex etiky v pojišťovnictví vydaný ČAP v roce 2006; 7

8 Etický kodex člena AFIZ z roku 2006; Etický kodex USF z roku 2007; Etický kodex (vydala ČAOCP). K dodržování Etického kodexu finančního trhu (EKFT) se přihlásila prozatím pouze ČBA. EKFT obsahuje následující části: Úvod; Preambule; Uplatňování kodexu; Stížnosti a podněty; Institucionální zajištění + příloha seznam etických kodexů asociací (viz výše). 8

9 Úvod obsahuje základní cíl kodexu stanovit etické normy chování při poskytování finančních služeb klientům jako fyzickým osobám, které nevstupují do vztahu s finanční institucí v rámci své podnikatelskéčinnosti. Cíl kodexu: Napomáhat prosazení korektních vztahů na finančním trhu a zlepšit jejích úroveň; Podpořit rozvoj služeb na finančním trhu; Napomáhat klientům porozumět finančním službám; Zvýšit ochranu klientů jako spotřebitelů; Posílit obecnou důvěru ve finanční trh. Preambule: Ta obsahuje deset základních principů chování finanční instituce. Jedná se o následující principy: 1) Dodržování etických a právních norem. Znamená to dodržovat etická pravidla ze svých kodexů, které jednotlivé asociace přijaly, a to nad rámec zákonných povinností. 2) Dodržování principu rovného a nestranného jednání vč. zákazu zneužití asymetrie postavení instituce a klienta. V praxi to znamená přistupovat ke všem klientům nestranně a neuplatňovat neodůvodněné zvýhodňování. Dále to znamená nenadřazovat svůj zájem nad zájem klienta a nezneužívat svého postavení při stanovení smluvních podmínek. 9

10 3) Výkon činností s odbornou péčí. Finanční instituce jsou povinny poskytovat služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě, s řádnou péčí s ohledem na individualitu klienta. 4) Průhlednost a srozumitelnost informací. Všechny informace poskytované klientům, musí být srozumitelné, nezkreslené, pravdivé a jasné, a to pro tzv. průměrného klienta, na kterého je daný produkt zaměřen. 5) Poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy a v průběhu jejího trvání. Zejména je nutné v průběhu trvání smluvního vztahu informovat klienta o připravovaných změnách podmínek v časovém předstihu stanovené ve smlouvě. 6) Zákaz nevhodných motivačních postupů. Zejména se zde jedná o to, aby finanční instituce nenabízely klientům produkty, u kterých by nemohl dostát svým závazkům s ohledem na jejich postavení. Při sjednávání smluv finanční instituce nenarušuje klientovo právo na soukromí a respektuje jeho právo na ochranu osobnosti. 7) Dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost. Při reklamě a propagaci je nutno uvádět pravdivé informace bez klamavé reklamy, dále je nutno nenabízet podmínky, kterým pak není finanční instituce schopna dostát. 10

11 8) Dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku. Kromě jiného se finanční instituce musí vyvarovat nepravdivých, pomlouvačných a opovrženíhodných výroků o službách konkurence. 9) Dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací. Zahrnuje také zásadu mlčenlivosti. 10) Informuje klienta o postupu pro podání stížnosti a způsobu jejího vyřízení. Prakticky to znamená, jak stížnost podat a do jaké doby bude tato vyřízena vč. dalšího postupu v případě jejího nevyřízení nebo vyřízení k jeho nespokojenosti. Uplatňování kodexu. K tomuto kodexu přistupují jednotlivé asociace, které tento předloží k projednání a odsouhlasení svým členům. V případě, že bude mít kodex charakter standardu, vyzvou asociace své příslušnéčleny, aby se k tomuto standardu připojili. Asociace pak vedou evidenci o tom, které finanční instituce ke kodexu přistoupily. Finanční instituce, které ke kodexu přistoupily, o tom vhodným způsobem informují své klienty a současně je informují, kde se mohou obracet s náměty či stížnostmi. 11

12 Stížnosti a podněty. Stížnosti na porušování kodexu předává klient své finanční instituci, v případě neuspokojivého řešení příslušné asociaci, které je instituce členem. V případě porušení kodexu přijímají asociace příslušná opatření, spíše však morální povahy. Asociace budou monitorovat uplatňování kodexu v praxi a případně jej aktualizovat. Hodnocení činnosti kodexu a jeho uplatňování bude prováděno i s ohledem na podněty od klientů a spotřebitelských organizací. Institucionální zajištění. Vždy jedna z asociací je pověřena výkonem koordinátora Kodexu, obvykle na dobu dvou let. Do je koordinátorem Česká bankovní asociace. Úkolem koordinátora je zajišťovat případné analýzy, vyhodnocení při uplatňování kodexu a projednávání námětů na jeho změny. Jednou ročně se všechny asociace scházejí k projednání zkušeností z uplatňování kodexu. 12

13 Etický kodex České bankovní asociace. Tento kodex navazuje na Etický kodex finančního trhu. Skládá se z následujících části: Obecné zásady chování bank; Vztah pracovníka v bance, v níž je zaměstnán; Vztahy banky a jejich zaměstnanců; Vztahy bank navzájem. 13

14 Obecné zásady chování bank. Banka dodržuje etická pravidla z kodexů, ke kterým se přihlásila; Důvěrnost informací a mlčenlivost. Dodržování postupu podle zákona na ochranu osobních údajů. Obezřetnost podnikání ve vztahu ke vkladům klientů, avšak za dodržení zásad boje proti praní špinavých peněz. Banky neprosazují neoprávněné výhody vůči ostatním účastníkům. Poctivý přístup k reklamě bez prvků klamavé reklamy. Banky budou dodržovat princip serióznosti reklamy. Vztah pracovníka k bance, v níž je zaměstnán. Svědomité, čestné plnění s dobrou vírou a řádnou péčí a v nejlepším zájmu banky; Stále zvyšování odborné a jazykové kvalifikace, kterou pak využívá v zájmu banky; Oprostí se od konfliktu zájmů. Zříká se činnosti v obchodních společnostech. Nepodniká s informacemi, které získá v bance, nevyužívá materiálního zázemí banky ve svůj prospěch. Pokud příjme aktivitu v jiném podnikatelském subjektu, pak jen se souhlasem zaměstnavatele. 14

15 Zachovávání přísné mlčenlivosti; Při veřejném vystupování bude pracovník vždy dbát zájmů banky a její obchodní politiky. Vnitřní záležitosti bude prezentovat jen po schválení vedením banky nebo tiskovým tajemníkem banky. Vyvaruje se vyjadřování o poměrech klientů k bance. Nesmí svého postavení v bance využít k přijímání nebo vyžadování finančních nebo věcných výhod. Rodinné a osobní záležitosti musí spravovat tak, aby nepoškodil pověst banky nebo nezavdal příčinu k nedůvěře. Vztahy banky a jejich zaměstnanců ke klientele. Přístup ke klientům banky je nestranný a nesmí se uplatňovat neodůvodněné zvýhodnění. Banka nenadřazuje svůj zájem nad zájem klienta a nesnaží se zneužít svého postavení. Pracovník banky uplatňuje vždy zdvořilý, korektní a nestranný přístup. Obchodní jednání musí být vedeno slušně, nestranně, bez předpojatosti banky. Banka poskytuje služby kvalifikované, profesionálně, čestně a svědomitě s řádnou péčí s přihlédnutí k individuálním přáním klienta. 15

16 Banka posuzuje vhodnost služby pro klienta na základě skutečnosti zjištěných při jednání s ním o smluvním vztahu. Nenabízí služby klientovi, u kterého je zřejmé nebo pravděpodobné, že by nemohl dostát svým smluvním závazkům. Banka uplatňuje zásadu poznej svého klienta při zachování principu nenarušování jeho soukromí a ochrany osobnosti. Banka poskytuje klientům nezkreslené a pravdivé informace ohledně podmínek a svých služeb, a to srozumitelně pro průměrného klienta. Banka poskytuje dostatečné informace k danému smluvnímu vztahu, a to již při jeho přípravě, tzn. před uzavřením smluvního vztahu. Banka seznamuje klienta s možností podat podnět nebo stížnost na její činnost. 16

17 Vztahy bank navzájem. Banka dodržuje princip dobrých mravů, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a pravidla slušného a poctivého obchodního styku. Banky mezi sebou soutěží nabídkou kvalitních služeb a poctivého obchodního styku. Banky se vyvarují nepravdivých, pomlouvačných a opovrženíhodných výroků o službách konkurence. Banky se zdrží všeho, co by mohlo vést k narušení požadavků tohoto etického kodexu. V personální oblasti budou banky postupovat obezřetně, aby vzájemně nepoškozovaly své možnosti vyžadovat od pracovníků dodržování etických zásad tohoto kodexu. Zejména při přecházení pracovníků z jedné banky do druhé bude banka při přijímání takového dbát, zda u předchozí banky neporušil etické zásady tohoto kodexu. Dodržování tohoto kodexu bude sledováno tzv. Etickým výborem prezidia ČBA. Rozpory pak budou tímto výborem řešeny ve smyslu Stanov ČBA. 17

18 Ad 3) Bankovní Podle platné právní úpravy (zákon č. 21/1992 Sb., zákon o bankách, 38 a n.) se na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank vč. stavů na účtech a depozit (vkladů a vkladových účtů) vztahuje bankovní. Za porušení bankovního se nepovažuje výměna informací mezi bankou Českou národní bankou. Zprávu o záležitostech, týkající se klienta, které jsou předmětem bankovního, podá banka bez souhlasu klienta jen na písemné vyžádání: Soudu pro účely občanského soudního řízení; Orgánu činného v trestním řízení za podmínek, které stanoví zvláštní zákon (TŘ); 18

19 Pokračování: Finančních orgánů ve věci daňového řízení, jehož je klient účastníkem; MF ČR obecně coby představiteli správce daně; Finančního arbitra; Orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; Pokračování: Zdravotních pojišťoven ve věci řízení o pojistném na veřejné zdravotní pojištění; Úřadu práce ve věci řízení o vrácení finančních prostředků poskytnutých klientovi ze státního rozpočtu; Soudního exekutora; NBÚ, zpravodajské služby nebo MV ČR. 19

20 Zvláštní ustanoví o podání informace o klientovi bez jeho souhlasu: Banka je povinna i bez souhlasu klienta sdělit osobě oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí bankovní spojení svého klienta, tedy číslo účtu a identifikační kód banky a identifikační údaje svého klienta, který je majitelem účtu. Někdy se bankovní zaměňuje s pojmem mlčenlivost. Pod tímto pojmem si lze představit zdrženlivost při poskytování informací týkající se banky nebo jejich klientů (viz 39 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách). O mlčenlivosti hovoří např. i 7 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. 20

21 Registry: Jistým průlomem do bankovního je existence různých registrů s klientskými informacemi. Tyto registry vznikly různě, např. na základě obecně platného předpisu, jako dobrovolné sdružení bankovních či nebankovních subjektů nebo jako sdružení chránící zájmy věřitelů. Z existujících registrů lze zmínit následující: Centrální registr úvěrů; Bankovní registr klientských informací; Nebankovní registr klientských informací; Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům. 21

22 Centrální registr úvěrů (CRÚ): Byl zřízen na základě Vyhlášky ČNB č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím a informační databázi ČNB Centrální registr úvěrů. Jde o informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob. Centrální registr úvěrů umožňuje operativní výměnu těchto informací mezi účastníky registru. Nejsou tam vedeny informace o spotřebitelských úvěrech fyzických osob občanů, hypotéčních úvěrech těchto osob, ručitelské závazky klientů a informace o depozitních produktech. 22

23 Účastníky CRÚ jsou všechny banky a pobočky zahraničních bank, působících na územíčr a příp.další osoby. Povinnost účastníka: Pravidelná měsíční aktualizace databáze. Sdílení informací o závazcích a platební morálce klientů rozšiřuje okruh nástrojů využitelných v oblasti řízení úvěrového rizika. Informace z CRÚ obsahuje: Identifikační údaje o dlužníkovi; Souhrnné údaje o pohledávkách všech uživatelů registru za dlužníkem; Údaj o počtu uživatelů registru, kterým vznikla za dlužníkem pohledávka; Časové určení období, ke kterému se informace z registru vztahuje. 23

24 Bankovní registr klientských informací (BRKI): Tento registr vznikl za účelem snížení rizik a zvýšení kvality nabízených produktů. Má zájem získávat údaje vypovídající o bonitě a důvěryhodnosti svých klientů. Založení tohoto registru jako právnické osoby není v rozporu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách. Základní charakteristika BRKI: Provozovatelem BRKI je CBCB, a. s. Praha ve spolupráci se servisní organizací CCB; Je to nezávislý subjekt poskytující informace pro banky; Provozuje databázi sdílených informací o klientech; Účastníky BRKI mohou být všechny banky a bankovním trhu ČR s výjimkou bank v likvidaci nebo nucené správě. 24

25 Informační databáze BRKI je tvořena pozitivními a negativními informacemi o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů; Zahrnuje informace pouze o úvěrových operacích, registr nemá přehled o zůstatcích klientů na depozitních produktech; Účastníci registru mají k dispozici aktuální informace s možností až 4 let zpět; Společnost CBCB, a.s. byla založena pěti velkými bankami na územíčr (ČS, ČSOB, UniCredit, KB a GE Money Bank). K 15. listopadu 2007 bylo řádnými členy celkem 22 bankovních domů působících na území České republiky. Zpracování údajů, tj. zejména zařazování nebo aktualizace v databázi BRKI, není podmíněna souhlasem klienta fyzické osoby se zpracováváním jejich osobních údajů. Je to z důvodu, že všichni účastníci BRKI jsou banky a jsou vůči třetím stranám vázány mlčenlivostí a bankovním m. 25

26 V rámci BRKI jsou zpracovávány následující osobní údaje klientů: Identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo a země narození a adresa bydliště); Rodné číslo nebo jeho část; Údaje vypovídající o vztahu klient banka; Údaje vypovídající o finančních závazcích klienta, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči bance související se smluvním vztahem; Osobní údaje vypovídající o zajištění závazků klienta související se smluvním vztahem; Případně další údaje ve vazbě na bonitu a důvěryhodnost klienta. Nebankovní registr klientských informací (NRKI): Tak jako BRKI byl vytvořen s cílem výměny informací o klientech bank, byl tento vytvořen pro posouzení bonity a důvěryhodnosti v rámci nebankovních finančních institucí jako jsou zejména leasingové firmy nebo společnosti, které poskytují spotřebitelské úvěry (tzv. věřitelské subjekty). 26

27 Základní charakteristika NRKI: Provozovatelem NRKI je LLCB, z. s. p. o. Praha za podpory servisní společnosti CCB; Je to nezávislý subjekt poskytující informace pro věřitelské subjekty; Provozuje databázi sdílených informací o klientech; Účastníky NRKI mohou být všechny nebankovní subjekty na finančním trhu ČR poskytující leasing a spotřebitelské úvěry. Obsahem NRKI je databáze údajů o smlouvách mezi věřitelskými subjekty a jejich klienty. NRKI je vytvořen na základě informací, které věřitelské subjekty poskytují LLCB a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů věřitelských subjektů. 27

28 Zde je nutno podotknout, že zpracování, tj. zařazeníči aktualizace informací a údajů v NRKI je podmíněno souhlasem klienta fyzické osoby se zpracováním takových údajů. Bez jeho souhlasu nelze databázi o jeho aktivitě rozšířit. Nakládání s informacemi a údaje v rámci NRKI se řídí zvláštními pravidly, o nichž věřitelské subjekty musí informovat své klienty v souvislosti s jejich smluvním vztahem. K 15. listopadu 2007 bylo členy NRKI celkem 20 věřitelských subjektů jako např. ČSOB leasing, a. s., ŠkoFIN, s.r.o., D.S. leasing, a.s. apod. 28

29 Pro oba registry jsou některé prvky společné. Jedná se např. o následující: V registrech nejsou zpracovávány citlivé osobní údaje klientů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů; Informace jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a jsou uchovávány pro potřebu vzájemného informování po dobu trvání smluvního vztahu a pak po dobu dalších 4 let od ukončení tohoto smluvního vztahu; Pokud smlouva nebyla uzavřena, pak u BRKI po dobu 4 let o podání žádosti, u NRKI po dobu 6 měsíců. Bankovní i nebankovní registr klientských informací vydal pro klienty bank společné Informační memorandum. Obsahem memoranda je seznámit klienty bank s existencí těchto registrů, vysvětlit jejich vznik, fungování, principy a rozdíly. Pokud klient bude nějakým způsobem postižen nepravdivými skutečnostmi, má právo žádat nápravu na správci nebo zpracovateli. V případě problémů je možné požádat o nápravu Úřad na ochranu osobních údajů. 29

30 Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (SOLUS): Jedná se o zájmové sdružení právnických osob na ochranu leasingu, úvěrů a dalších vybraných služeb poskytovaných spotřebitelům, podnikatelům a právnickým osobám se sídlem v Praze. Posláním sdružení SOLUS je spolupráce, vzájemná pomoc a ochrana společných zájmů jeho členů. Hlavním cílem sdružení SOLUS je vytvoření databáze Spotřebitelů registr FO; Podnikatelů a Právnických osob registr IČ neplnících své povinnosti ve vztahu k činnosti členů sdružení. Údaje jsou výhradně určeny pro potřeby svých členů. 30

31 SOLUS vydal Etický kodex Sdružení, jehož obsahem jsou pravidla chování řádných členů Sdružení, přidružených členůči žadatelů o členství. Chováníčlenů se řídí právním řádem ČR a zásadami obchodní etiky a Kodexem reklamy. Členové dodržují pravidla hospodářské soutěže. Kodex má spíše proklamační charakter. SOLUS měl k 30. listopadu členů (např. KB, Cetelem, CCS, O2, T-Mobile apod.). Z á v ě r Hurá, konečně konec!! 31

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS I. ÚVOD Jednotliví členové sdružení SOLUS, zájmového sdruţení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdruţení SOLUS ) mají společný zájem podílet se na

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (zejména leasingové společnosti, společnosti

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

Etické předpisy ČLFA

Etické předpisy ČLFA Etické předpisy ČLFA Česká leasingová a finanční asociace Česká leasingová a finanční asociace Etické předpisy ČLFA Kodex jednání členů asociace (závazný od r. 1994) Memorandum ČLFA na ochranu spotřebitele

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Bankovního registru klientských informací a nebankovního registru klientských informací (pro klienty bank) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNĚNÍ Standardy ČBA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit č. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty Kodex pro distribuci.doc

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Databáze BRKI a NRKI. Základní účel BRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ

Databáze BRKI a NRKI. Základní účel BRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Bankovního registru klientských informací a nebankovního registru klientských informací (pro klienty bank)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Bankovního registru klientských informací a nebankovního registru klientských informací (pro klienty bank) INFORMAČNÍ MEMORANDUM Bankovního registru klientských informací a nebankovního registru klientských informací (pro klienty bank) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty tímto a.s., Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4, Č: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městskm soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ŽADATEL/KA (DÁLE TÉŽ

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb v oblasti platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO Vážení, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost YIT Stavo s.r.o. (dále jen YIT Stavo ) shromažďuje, zpracovává a uchovává některé

Více

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu JUDr. Helena Kolmanová ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele prezentace přednesená v rámci Dne otevřených dveří České

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Vstupní manuál. [Česká pojišťovací agentura a.s.]

Vstupní manuál. [Česká pojišťovací agentura a.s.] Vstupní manuál [Česká pojišťovací agentura a.s.] ČESKÁ POJIŠŤOVACÍ AGENTURA A.S., B 1915 VEDENÁ U KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ N/LOBCHODNÍ REJSTŘÍK ČPA A.S--ČESKÁ POJIŠŤOVACÍ AGENTURA PROFI S.R.O., C 29415 VEDENÁ

Více

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ mbank

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ mbank INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ mbank Vážení, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost mbank S.A., organizační složka podniku 1 (dále jen mbank ), v souvislosti s poskytováním

Více

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Standardy bankovních aktivit Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Datum vydání: 2005 Aktualizace: 7/2007, 4/2010 OBSAH Preambule 3 Část 1: Úvod 4 Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Souhlas se zpracováním a nakládáním s Osobními údaji,

Souhlas se zpracováním a nakládáním s Osobními údaji, Souhlas se zpracováním a nakládáním s Osobními údaji, ve vztahu k Rámcové smlouvě o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123, uzavřené mezi níže uvedenými Smluvními stranami dne 24.3.2015. (dále jako Smlouva

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

Blankosměnka vlastní vystavená v souvislosti s úvěrovou smlouvou číslo.

Blankosměnka vlastní vystavená v souvislosti s úvěrovou smlouvou číslo. Blankosměnka vlastní vystavená v souvislosti s úvěrovou smlouvou číslo. V, dne (místo vystavení) (datum vystavení) Za tuto směnku vlastní zaplatím : Dne......, V. (datum splatnosti, měsíc slovy) (místo

Více

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na Příspěvek na zapracování Pracoviště Úřadu práce ČR: Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU PRÁVNICKÉ OSOBĚ

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU PRÁVNICKÉ OSOBĚ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel. 575 753 051, fax 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: 1. Údaje o žadateli: ŽÁDOST

Více

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci 1. Údaje o žadateli: Název / právní forma: Adresa / sídlo: IČ: Zřizovatel: Předmět činnosti: Datum zahájení činnosti: Tel./fax/e-mail žadatele, příp.

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru (VYPLŇUJE ŽADATEL)

Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru (VYPLŇUJE ŽADATEL) Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru (VYPLŇUJE ŽADATEL) Obchodní jméno (název firmy) 1.Základní údaje o žadateli IČO / RČ 1 Sídlo firmy Ulice, číslo domu Obec PSČ Počet zaměstnanců 2 Hlavní předmět

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

žádost o úvěr fyzické osoby

žádost o úvěr fyzické osoby 1. Žadatel Číslo žádosti o úvěr žádost o úvěr fyzické osoby Typ pobytu na území ČR (pokud jste občam ČR zaškrtněte typ pobytu) Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice,

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Preambule 3. Část 1: Úvod 4. Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám 5. Část 3: Práva bank ve vztahu ke klientům 8. Část 4: Řešení vzájemných sporů 9

Preambule 3. Část 1: Úvod 4. Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám 5. Část 3: Práva bank ve vztahu ke klientům 8. Část 4: Řešení vzájemných sporů 9 Datum aktualizace: březen 2015 Datum předchozích aktualizací: duben 2010, červenec 2007 OBSAH Preambule 3 Část 1: Úvod 4 Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám 5 Část 3: Práva bank ve vztahu ke klientům

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám, klientům Air Bank a.s. (dále jen Air Bank ), přehledné a srozumitelné informace především o tom: jaké osobní

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

OZNÁMENÍ O SOUHLASU KLIENTA SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ

OZNÁMENÍ O SOUHLASU KLIENTA SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ OZNÁMENÍ O SOUHLASU KLIENTA SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ Souhlas klienta fyzické osoby Klient (fyzická osoba) podpisem smlouvy/žádosti o uzavření smlouvy/dodatku ke smlouvě poskytuje následující souhlasy a prohlášení:

Více

Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007)

Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007) Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007) Jan Stopka tajemník sdružení SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. www.solus.cz a www.sid.cz

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Merzinárodní vědecká a odborná konference Oktober 8/2015 Bratislava, Loft Hotel, Slovenská republika Problematika převzaté

Více

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské

Více

Ţádost o předhypoteční úvěr

Ţádost o předhypoteční úvěr Číslo ţádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŢÁDOST 1. Základní údaje o ţadateli spoluţadateli ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozenýá Rodné číslo Datum narození Ţádost o předhypoteční úvěr Ţadatel Spoluţadatel

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST. / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Otevřené řízení

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST. / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Otevřené řízení PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby ID obchodu Údaje o klientovi Domácnost 1 1 2 Titul, jméno a příjmení Rodné číslo Datum narození (má-li RČ bo známé) Místo narození Občanství Trvalé bydliště

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více