Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119. Květná neděle. Půst versus hladovka. Vánoční soutěž. Gender ideologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119. Květná neděle. Půst versus hladovka. Vánoční soutěž. Gender ideologie"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119 Květná neděle Půst versus hladovka Vánoční soutěž Gender ideologie

2 Na úvod Radost Dnes do mého srdce Pán Bůh sám na návštěvu přišel a v jeho každém tepu píseň slyšel o mé lásce k Němu, Nesmírnému, Spravedlivému. Chodili jsme spolu sami, sami, rozkvetlými zahradami a On mne učil na záhonech květy číst. Divné to byly květy, divnější jejich popis. Nic o nich neví přírodopis! Jen zneuznaná, stará kniha o nich věstí, že budou celému světu k štěstí. A moje oči, které viděly dosud jen býlí: závist, válku a nenávist, moje oči se do nich očima Božíma ponořily a rty plnými doušky pily Čistotu, Pokoru, Pravdu a Svornost a Lásku. Marie Rafajová: ze sbírky Za stany, vyd. r Egyptské pyramidy jsou proslulé, protože se v nich nacházejí mumifikovaná těla faraónů. Westminster Abby v Londýně je slavný, protože zde leží tělesné pozůstatky anglických šlechticů a mnohých vážených britských osobností. Mohamedův hrob je uctíván kvůli kamenné rakvi a kostem v ní. Známý hřbitov hrdinů Arlington Cemetery ve Washingtonu je proslaven tím, že je místem odpočinku mnohých význačných Američanů. Mezi všemi těmito místy a hrobem Krista je ale nesmírný rozdíl: zahradní hrob v němž bylo uloženo tělo Pána Ježíše Krista byl prázdný. Křesťané neuctívají prázdný hrob, ale živého Pána, který z něho vyšel v moci Svého božského života. Napoleon vedl Francii ve válce proti Anglii, vedené Wellingtonem. V roce 1815 se odehrála rozhodující bitva. Posel oznamoval výsledky bitvy vlajkovými signály přes kanál La Manche do Londýna. Zpráva anglicky zněla: Wellington defeated (Wellington poražen ) Potom padla mlha a zbytek zprávy nebylo možné přečíst. Ale když se mlha zvedla, dozvěděli se celou zprávu: Wellington defeated the enemy. (Wellington porazil nepřítele.) Kříž se zdál být Kristovou porážkou. Ale třetího dne vstal Kristus z mrtvých a konečná zpráva zněla: Kristus porazil nepřítele. V pátek celý svět říkal Bohu Ne. Ale v neděli, na den Vzkříšení, řekl Bůh světu Ano. O smrti Pána Ježíše na golgotském kříži se na základě historických údajů dá většina lidí přesvědčit, ale o jeho zmrtvýchvstání? A přece jestliže Pán Ježíš Kristus nevstal z mrtvých, je celá křesťanská víra bláznivou fantazií. Vzkříšení z mrtvých není problémem jenom pro ateisty, ale i pro některé věřící lidi. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra (1. list Korinstkým 15, 14). Slyšme zvěst rána prvního dne po sobotě: Hrob je prázdný! Pán Ježíš je naživu a svědectví o tom jsou přemáhající. Když jsem byl dítětem, byly pro mne hlavními svátky Vánoce, Velikonoce jsem vnímal jen velmi okrajově. Vánoce byly tajuplné, dobře jsem rozuměl tomu, když jsem dostával dárky (na dávání asi slyší každý člověk). Velikonocům jsem začal rozumět až poté, co jsem uvěřil a také začal stárnout. Pochopil jsem, že Vánoce jsou pouze předmluvou, byť velkolepou, k Velikonocům. Čím je člověk blíže věčnosti, tím více si uvědomuje, jak je pro něj důležité mít jistotu věčného života. A ta se zakládá jedině na smírčí oběti Pána Ježíše na golgotském kříži. Jenom Jeho zmrtvýchvstání pro mne znamená jistotu a naději věčného života. doc.mudr. Pavel Smilek, PhD. předseda Správní rady BTM Mimořádná nabídka (do rozebrání) Kniha o Marii Rafajové Kniha, která přibližuje život a dílo Marie Rafajové, jedné z předních křesťanských autorek totalitního težimu. Přestože jejím životem byla básnická tvorba, sloužila všude, kam ji Bůh poslal. Ať to byla služba těm nejubožejším v Armádě spásy, nebo služba seniorům a vdovám, ale i opuštěným dětem v sociálních ústavech. M. Rafajová se narodila v Brně, ale většinu svého života a služby prožila na Slovensku. Knihu si můžete objednat pod obj. kódem K36. (Doporučená cena 25 Kč) 3

3 Biblická zamyšlení Půst versus hladovka Půstu je Bible plná: postili se Židé i křesťané, králové i obyčejní lidé, jednotlivci i celá města a národy. Dokonce sám Boží Syn se postil (a to až na hranici smrti) a půsty zjevně očekává i od svých následovníků, tedy i od nás. Ještě zajímavější je, že Bůh na upřímné půsty vždy reaguje. Proč vlastně? Co na tom nejezení Bůh má? Proč vůbec něco takového ustanovil, proč mu na tom záleží, a proč na půst odpovídá? Smysl půstu Bible uvádí tři základní vlastnosti půstu: půst dal Bůh lidem k tomu, abychom Bohu dali najevo, že nám na něčem záleží. Je to nástroj pro běžné užívání i pro mimořádné situace. Půst je nám, lidem, ušitý na míru Náš Stvořitel zná naše omezení i možnosti. Nejíst je nutně nepříjemné a nepohodlné vždyť je to proti jedné z nejzákladnějších a nejsilnějších lidských potřeb, ale není to pro nás zničující nebo vyloženě škodlivé. Půst nás nutí nadřazovat víru ( neviditelný Bůh to po mě chce ) a naději ( Bůh se odměňuje těm, kdo ho hledají ) nad viditelným a cítitelným (mám hlad a vím, že bez jídla umřu). Krátkodobý půst je neškodný a je určen pro běžné užívání, kdežto dlouhodobý půst je vyhrazen pro mimořádné limitní situace. Dáváme tak Bohu všanc samu naši existenci. Říkáme vlastně: Nezareaguješ-li, zemřu! Dlouhodobý půst je však třeba pečlivě zvažovat po tělesné i duchovní stránce a je vhodné se před jeho započetím poradit s někým kompetentním. Boží koncepce půstu Půst je zajímavý i z lékařského hlediska. Lidský organismus je závislý na dodávce energie zvenčí (tedy na jídle), ale dodávka potravy nemusí být nepřetržitá, protože si tělo vytváří krátkodobé (svalový škrob = glykogen) i dlouhodobé (tuky) zásoby. Bůh nás stvořil dobře adaptované na výpadky v dodávce potravy. Někdy se ptám, proč nám Stvořitel nedal do vínku také nějaké regulační mechanismy pro případ nadbytku nebyli bychom tak koseni civilizačními chorobami. Nenapadá mě jiná odpověď než, že nadbytek na rozdíl od hladomoru máme ve své moci a že Bůh od nás očekává, že jej zvládneme. Dlouhodobá podvýživa má samozřejmě na organismus velmi negativní vliv. Závislost těla na dodávce vody je nesrovnatelně větší než na jídle, proto se půst od vody nedoporučuje pokud se v Bibli vyskytuje, je buď nadpřirozený (Mojžíš na Sinaji 40 dní bez vody nemohl přirozeně přežít) nebo v situaci akutního ohrožení smrtí (Ester a Ninivští). Biblická zamyšlení Půst není pouhá hladovka Hladovka může být pouze tělesnou záležitostí, půst má ale duchovní přesah (dostáváme se do duchovního neviditelného světa). I vyznavači jiných náboženství se postí a tím zasahují do duchovního světa (blíží se ke svým bohům ). Křesťan však musí mít jasno v motivech půstem se obracíme k jedinému pravému Bohu. Silný vliv východních náboženství a západní přesycenosti nás tlačí k tomu, abychom se postili ze špatných, případně smíšených motivů budu při postu hledat Boha a zároveň krásně zhubnu, budu zdravý a pročistím si organismus. Nejsem si jistý, zda takto motivovaný půst je v Božích očích tím pravým. Také představa, že postem se stanu svatějším, je chybná (je ale fakt, že nám půst pomáhá udržovat v poddanosti své tělo, jak je uvedeno v 1. listu Korintským 9, 27: Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. ) Půst je nástroj, který nám dal Bůh dáváme jím Bohu najevo, že nám na něčem záleží je z principu nepříjemný a vyžaduje sebezápor kratší půst má z Boží milosti poměrně příznivé zdravotní důsledky proto pozor na motivy nežádoucí účinky jsou mírné a zvládnutelné u půstu je důležité rozumné ukončení Posti se, dokud jsi štíhlý! Někdy je obtížné si čistotu motivů udržet, a proto mám dobrou radu pro (nejen) mladé křesťany posti se, dokud jsi štíhlý (až ve vyšším věku přibereš, bude pro tebe obtížnější nemít mezi motivy zdravotní důvody). Je to podobný princip jako dávej Bohu peníze, dokud jich moc nemáš. Ohrožuje půst náš organismus? Půst je obtížný a nepříjemný Bůh to ví a počítá s tím a také my s tím musíme počítat. Není nesnesitelný, ale vyžaduje přemáhání to je zakotveno v samé jeho podstatě. Nenamlouvejme si, že je tomu jinak, a nevěřme těm, kdo nám tvrdí, jakou jim půst působí rozkoš. Zdravotní důsledky půstu jsou (kromě extrémů) vcelku příznivé. Hladové krysy žijí déle než ty, které jedí do sytosti. Pro lidi to platí také a to zvláště v naší syté společnosti snižuje se hladina cholesterolu, klesá riziko nádorů, kardiovaskulárních chorob, cukrovky, insulinové rezistence, apod. Nežádoucí účinky jsou u krátko- a střednědobých půstů mírné. Ukončení půstu může být rizikovým obdobím vypneme vypjatou vůli a máme tendenci se přejíst (tzv. syndrom pátečního večera ). Je proto vhodný pozvolný přechod na normální stravu, který musí být tím pozvolnější, čím byl půst delší (vhodná rýže, banán, rohlík, polévky). Je vhodné jíst často a v malých dávkách. MUDr. Vít Šmajstrla (gastroenterolog, internista, KS Ostrava) 4 5

4 Fejeton O oslu, který si myslel, že je běloušem Na Květnou neděli si každoročně připomínáme slavný vjezd Kristův do Jeruzaléma na počátku velikonočního týdne. Vystupuje v něm i ne příliš inteligentní zvíře osel. Jednoho dne, kdy byl uvázán v Betánii na obvyklém místě, přišli k němu dva muži s naléhavou výzvou, adresovanou jeho majiteli: Pán jej potřebuje! I osel dobře slyšel jejich slova. Když pak začali muži přehazovat své pláště přes jeho hřbet a potom dokonce na něj posadili Ježíše, začal se pýchou nadýmat. Určitě nejsem jen obyčejný kůň, ale důstojný oř! řekl si. A představte si, lidé začali dokonce klást své pláště na cestu, kterou šel. Opravdu jsem slavný a veliký! utvrzoval se osel ve svých pocitech. Lidé v zástupu začali vzdávat chválu Bohu. Osel si znovu uvědomoval, jak je slavný. A potom, najednou, tak jak rychle všechno začalo, také všechno rychle skončilo. Ježíš sestoupil z jeho hřbetu, dva muži jej přivedli zase zpět do Betánie a uvázali u staré pošty. A nikdo se již nikdy více nezajímal o tohoto osla. A tak začal přemýšlet a přemýšlet. A do toho přemýšlení mu říká Bůh: Nejsi koněm, ale oslem. To Hosanna nebylo určeno tobě, ale Ježíši. Ty palmové ratolesti nebyly určeny tobě, ale Králi všech Králů. Byl jsi však použit jako nástroj v Božích rukou v rámci velkého Božího plánu. A svůj úkol jsi splnil na výbornou! Bude se o tobě mluvit na věky. Takže ještě jednou díky za Tvoji službu, milý osle Ale nejsi kůň A nemyl se, není vůbec nic špatného na tom, že jsi osel. Milý přátelé! Jako učedníci Ježíše Krista jsme voláni k tomu, abychom v pokoře přinášeli Ježíše, Krále králů do všech měst, vesnic a obydlí Není vyššího poslání. Když si Bůh mohl použít obyčejného, směšně vyhlížejícího osla, pro mimořádný úkol, proč by si nemohl použít i nás? Z Bible víme, jak slavný den byl vjezd do Jeruzaléma, ale také dobře víme, čemu všemu ještě ten samý den Ježíš čelil Jak vrtkavé a zcela nevypočitatelné bylo chování davu! Jak snadno obrátil to své Hosanna ve volání Ukřižuj! Jsme připraveni nejen prostírat své pláště před Ježíšem za spontánní odezvy davu, ale také jej následovat i v těžkých chvílích, uprostřed nepřátel, v utrpení s hrozbou smrti? Pouhých 5 dnů po vjezdu do Jeruzaléma stojí Ježíš před Pilátem jako zločinec Na nátlak běsnícího davu končí svůj život jako zločinec na kříži A skutečný zločinec Barabáš je osvobozen. Taková nespravedlnost, takové bezpráví! Všichni jsme o velikonocích voláni, abychom přijali Boží milost. Nejen zločinci a vzbouřenci, ale i ti, kteří se považují za slušné lidi. Ježíš umírá na našem místě, protože všichni zhřešili Spravedlnost je naplněna. Jsme omilostněni, jsme osvobozeni! To je ten největší důvod velikonoční radosti a vděčnosti! A to se projeví především v ochotě a odhodlání být pokornými POSLY Ježíše Krista po celém světě, kteří dobře vědí, že veškerá sláva patří ne jim, ale jen Ježíši! Velikonoce 2014 Nabídka velikonočních letáčků Apoštol Pavel misionář světa (H109) Apoštol Pavel položil základ ke světové misii. Jeho zásluhou se z malého hnutí následovníků Krista stal základ evropské křesťanské civilizace. Letáček přibližuje Pavlovu obhajobu jeho živé víry před králem Agrippou. (Doporučená cena 3,50 Kč) Velikonoční pozdrav (DK82) Dvojitá karta formátu A6 s krátkým textem: Zaslíbení, která Bůh dal, splnil vzkříšením Ježíše! Svou smrtí nás Ježíš Kristus osvobozuje od hříchu, svým vzkříšením nám umožňuje nový život a otevírá nám nebe. Ježíšovo zmrtvýchvstání je pravou podstatou víry. (Doporučená cena 5,20 Kč) LETÁČEK S PŘÍLOHOU ČOKOLÁDOVÁ MINCE Velikonoce největší dar (DKx97) Peníze patří k životu. Hovořil o nich i Ježíš. V rozhovorech vedl své posluchače k tomu, aby pochopili, že v životě jsou mnohem vyšší hodnoty. Velikonoční karta s přílohou čokoládové mince. (Doporučená cena 10 Kč, lze objednat i bez přílohy za 5,20 Kč) Kvíz: Cesty apoštola Pavla (DT50) V kvízu se děti vydají po stopách apoštola Pavla a budou hledat čtyři města, která během svého putování navštívil. Neváhejte, luštěte a posílejte odpovědi! Čekají na Vás věcné ceny! (Dop. cena 2,80 Kč) Velikonoce brána do nového života (P18) Nová panoramatická karta má na rubové straně uvedeny dva biblické verše: Víte přece, že jste nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. (1. Petrův 1, 18); Ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář. (2. Korintským 4, 14). (Doporučená cena 4,50 Kč) Nepromarnit čas (PT81) Dvojitá kartička formátu A7 s básní Henry van Dyka a krátkým textem: nemáme čas se zastavit a rozhlédnout se kolem. V důsledku záplavy informací se stáváme lhostejnými. Kdo nám poradí, jak máme správně žít a moudře nakládat s časem? (Doporučená cena 2,80 Kč) Kdo vlastně jsem? (S41) Na vlastní kůži poznala, co je to šikana. Musela snášet ponižování i bití. Svědectví o svém nelehkém životě a začátku nové cesty Renaty Tieliczkové. Příběh končí slovy: Když jedu z práce, jedu nejdřív po bahnité cestě, která pak přechází v krásnou dlážděnou cestu. Stejně tak my si často musíme projít bahnitou cestou, abychom dokázali ocenit a vidět tu krásnou cestu Boží. (Doporučená cena 3,60 Kč) 6 7

5 Nabídka velikonočních letáčků Nabídka velikononích letáčků POZor novink a letáček s PŘÍlohoU samolepek Velikonoční příběh (PX25) Letáček přibližuje hlavní události Velikonoc. Ty jsou zobrazeny na 12 samolepkách. Úkolem pro děti je správně nalepit obrázky na prázdná místa v textu a dopsat chybějící slova. Ti, kteří úkol správně vyřeší a navíc nakreslí obrázek, budou zařazeni do slosování o ceny. (Doporučená cena 13 Kč) NOVINK A BROŽURK A O VELIKONOCÍCH Pohledy s biblickým veršem Formát A6, dopoučená cena 3,50 Kč. Panoramatické karty s biblickým veršem a krátkým zamyšlením. Na kartě je místo na dopsání přání. Dopoučená cena 4,50 Kč. P6 Ježíš řekl (Jan 11,25) P3 Hle, bránek Boží Dvojité kartičky Krátký text a biblický verš. Formát A7, (Dop. cena 2,80 Kč) PT60 Velikonoční naděje Proč slavíme Velikonoce (K35) Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanské svátky. Připravili jsme k nim brožurku, ve které najdete úvahy a svědectví k tomuto tématu. Je to výběr toho nejlepšího, co jsme za uplynulých 22 let v podobě letáčků vydali. Texty mnoha uznávaných autorů, z nichž mnozí již nejsou mezi námi, vytvářejí vzácnou mozaiku pohledů na velikonoční události. Při jejich četbě budete naplno prožívat dramatické události posledních dnů života Ježíše Krista na Zemi. Seznámíte se také s kritickými pohledy na jeho vzkříšení. Řada osobních svědectví nám přiblíží palčivé otázky o smyslu života, smrti a věčnosti. Dejte se oslovit poselstvím Velikonoc, které je i dnes stále stejně aktuální. (Doporučená cena 33 Kč) P9 Radostné Velikonoce P5 Velikonoční přání PT73 Tajemství Velikonoc Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 16 Kč, časopis + ukázka letáčků - 89 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. DÁRKOVÁ k ar ta +minicd P14 Bez Tebe P10 Požehnané Velikonoce PT78 Velikonoce dar nového života Letáčky formáru A6. Krátký text doplněný modlitbou. (Doporučená cena 2,80 Kč) Osmistranové skládačky formáru A6 přibližující události Velikonoc. (Dop. cena 4,20 Kč) Bůh žehnej Vám! (CD8) Bůh žehnej Vám, sám před zlým chraň! Lásku Vám dej, Vás v péči měj. To jsou slova jedné z pěti písní a zároveň i přání na dárkové kartě s přiloženým mini CD. Písně hudební skupiny BTM, zpívá Libuše Ranšová. (Doporučená cena 23 Kč) Velikonoční prostírání Velikonoční příběh z Lukášova evangelia je doplněný modlitbou. Text svým velkým formátem A3 je vhodný také na nástěnky. (Doporučená cena 5 Kč) OBJEDNACÍ KÓD K13 RT56 Ukřižovaný a zmrtvýchstalý RT58 Proč slavíme Velikonoce? OT11 Velikonoční týden s Ježíšem OT12 Velikonoční otázky Ježíšem NABÍdkU ŘadY dalších VelIkonoČNÍCH karet A letáků najdete na nebo na PŘIloŽenÉ OBjednaCÍ kartě. 8 9

6 Přečetli jsme za Vás g e n d e r ov Á i d eo l o g i E aneb Globální sexuální revoluce V únoru očekáváme vydání české verze knihy Gabriele Kuby,,Globální sexuální revoluce ztráta SVOBODY ve jménu SVOBODY. Tato německá socioložka, katolička, matka třech dětí je v současné době poradkyní slovenské poslankyně Evropského parlamentu Anny Záborské. Kniha již vyšla s vělkým úspěchem na Slovensku, a právě poslankyně A. Záborská napsala svůj vstupní úvod k slovenskému vydání. Kniha otevírá lidem oči, aby viděli a pochopili dnešní vývoj západní společnosti v oblasti destrukce křesťanského modelu rodiny. Autorka vychází z počátků myšlenkových proudů Francouzské revoluce k dnešnímu nástupu agresivního feminismu, k revolučnímu obratu hedonisticky motivovaných trendů sexuální kultury až k současné legalizaci tzv. genderové ideologie. Ta je propagována prostřednictvím OSN, EU a národních rad. Za ní se skrývá zrušení dosavadních morálních norem, zvýšení možnosti interrupční praxe, zrovnoprávnění nejen homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů, ale dnes i pedofilů. Výsledkem legalizace těchto menšinových sexuálních směrů jsou zákonem uznané homo manželství, vícečlenné jednotky (společenské trojky), legální změny pohlaví vč. adopce dětí homosexuály a bisexuály. Nejnebezpečnější frontou této pakulturní globální sexuální revoluce je amorální ovlivňování dětí a mládeže, počínaje předškolním věkem až po povinné sexuální výchovy na školách ignorující psychický vývoj dětí a mládeže. A to s naprostou absencí jakékoliv mravní zdrženlivosti a sexuální zodpovědnosti. Hnutí feministek prosazuje u dětí svobodnou volbu pohlaví nezávisle na biologických znacích osoby. Genderová ideologie systematicky odstraňuje rozdíly pohlaví. Např. ve Francii i jinde jsou již odstraněny pojmy jako je matka a otec dítěte a zavádí se úředně pojem rodič č.1 a rodič č. 2. Hnutí feministek jde dál, chtějí prosadit legalizaci homofobních zákonů, které by měly trestně stíhat občany, kteří na základě náboženství nebo svědomí vůči těmto sexuálním menšinám a formám sexuální revoluce projeví své výhrady. Vrcholem je ovšem praxe juvenilních soudů, které na základě subjektivních a právně jasně nedefinovaných a vágních paragrafů mohou legálně odnímat děti rodičům, manipulovat s jejich dušemi ve smyslu gender ideologie. Tato děsná praxe se již provádí v v Anglii i severských zemích Evropy. Novelizací našeho občanského zákoníku se připravila půda možnosti realizace této praxe i u nás. Tyto paragrafy dle právních odborníků nejsou dotaženy do jednoznačného znění, a může proto docházet k nejednoznačným výkladům. Z tohoto důvodu byly v minulosti vetovány bývalým presidentem Václavem Klausem. Přesto jsou bez zásadních změn vtěleny do současného občanského zákoníku, vč. požadavků práv homosexuálů. Mottem knihy Gabriely Kuby je varovná myšlenka: Vše se nabízí jako svoboda, která však přitom vede k jejímu zničení. Václav Lamr, Fórum angažovaných křesťanů (více na www:spov.org) Přečetli jsme za Vás Deregulace sexuality (Výtah z 1. kapitoly knihy Gabriele Kuby,,Globální sexuální revoluce ) Nacházíme se v podivuhodném a zarážejícím procesu: Základní normy lidského chování, které byly ještě před několika desítkami roků všeobecně závazné, pozbyly svoji platnost. Co bylo tehdy dobré, je dnes špatné. Tyto normy se týkají oblasti plození dětí a univerzální istituce, ve které to probíhá rodiny. V r formulovaly 2. světovou válkou otřesené národy Všeobecnou deklaraci lidských práv. V ní čteme: Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu (Čl. 16). Rodina vzniká manželstvím muže a ženy, kteří se zavazují žít společně a jsou připraveni plodit děti a vychovávat je. Rodina potřebuje monogamii, tedy sexuální věrnost manželských partnerů. Pokud se vzdáme monogamie jako mravní orientace, rodina zanikne. Tyto hodnotové normy, zvyky a zákony pro životní praxi obyvatelstva byly v posledních čtyřech letech odstraněny. V západních prosperujících společnostech k tomu dali první impul rebelující studenti. Dnes se to děje prostřednictvím kulturně-revoluční agendy mocenských elit naší Země. Mocná lobby za pomoci OSN, EU a médií od začátku 70. let usilují o změnu hodnotového pořádku. Cílem je absolutní svoboda, zbavená jakékoliv přirozenosti a morálních hranic, která bere člověka jako obyčejné nahé individuum. Pro tuto tzv. absolutní svobodu, která se chce vymanit i z diktatury přírody, je každá přirozená danost překážkou, kterou je třeba odstranit. Důsledkem toho neexistuje pro takto chápanou svobodu žádné zlo a dobro, žádná norma. Konkrétními prostředky tohoto zápasu jsou destrukce bipolární pohlavnosti, změna sociálních norem a postojů obyvatelstva, zejména mládeže, úplné zrovnoprávnění homosexuálních partnerství s manželstvím až po společenské vyloučení a zákonné obvinění odpůrců. Zarážející je i to, že tento proces ničí předpoklady, které vytvářely evropskou kulturu model pokroku pro celý svět. Tato kultura měla ještě před několika desítkami roků křesťanský základ. Křesťanství vytvořilo morální základy, které přecházely z generace na generaci. Nedokázaly je zničit ani mocichtiví panovníci, války, ateistické teroristické systémy a ani zkorumpovaní církevní činitelé. Byly to rodiny, které v dobách nouze nejen zabezpečily zachování rodu, ale dokázaly předat tuto kulturu dalším generacím. Co se nyní děje však sahá hlouběji. Nejde o diktaturu proletariátu ani o diktaturu panské rasy, která byla ve většině zemí již poražena a je minulostí. Dnes se útočí na nejniternější morální strukturu člověka, která ho předurčuje žít svobodně. Sekera je přiložena na kořen. Základní postoj, z kterého vychází tato kniha, je přesvědčení, že úžasný dar sexuality potřebuje kultivaci, aby umožnil člověku vydařené vztahy a vydařený život. Opak nekultivovaný průchod všem pudům ničí osobnost i kulturu. Tento pud je silný, protože jeho podstatou je pokračování lidského rodu. Kdo se ho však nenaučí kultivovat tak, aby se stal výrazem lásky, toho pud ovládá. Takto hnaný člověk ztrácí svoji svobodu. Neslyší hlas svědomí. Ztrácí schopnost milovat, schopnost soužití i touhu darovat dětem život. Toto vše se děje ve jménu ideologie, která popírá, že člověk existuje jako muž nebo žena

7 Vánoční soutěž Vyhodnocení soutěže o perníkový Betlém V rámci naší soutěže uveřejňujeme ukázky perníkových Betlémů od dětí a jejich rodičů. Vybrat ty nejlepší bylo velmi těžké, věříme, že všichni zúčastnění měli především radost z vánoční atmosféry. Výhercům zasíláme malou odměnu. Výherci: Rodina Dvořáková, Telecí; Jáchym Kuc, Brniště; rodina Hallerová, Praha; rodina Provazníkova, Kolín; Vašek Provazník; Jitka Sousedíková, Brno ; Rodina Zezulova Jsme rodina z Brna-Bystrce, máme dcerku, téměř tříletou. Posílám obrázky a komentář nejen k vyrábění Betlému. Tolik snahy, boje s nepřízní, místem, nakonec i časem a nemocemi. Ale jinak Štědrý den byl stejně vzdor nemocem nádherný, NÁŠ Betlém :-) voněl a svítil pod stromečkem. Nelehká byla cesta k Betlému, ale stála zato. O to víc si ji budeme pamatovat :-) a Betléma si vážit. Posílám vám svůj životní výkon - poprvé a snad ne naposled jsem ho dělala. Jitka Sousedíková, Brno Dle návodu jsme připravili perníkové těsto, které jsme nechali odležet (málem jsme na něj zapomněli). Pak jsme za pomoci šablon vykrajovali postavičky. Upečené jsme je s radostí zdobili. Svoji fantazii zde uplatnili všichni bez rozdílu věku. Nejtěžší bylo pro nás sestavit betlém dohromady. Poleva byla úplně všude a slepení jsme byli spíše my než betlém. Nakonec se však dílo podařilo a jak, to můžete zhodnotit sami. Betlém vydržel až do Tří králů a chutnal výborně. Zdraví Zezulovi :) Posílám dopis a fotku Betlému. Dopis mi pomohla napsat kamarádka. Jáchym Kuc, Brniště, 5 let Vánoční soutěž Chtěla bych se s vámi podělit o radost při pečení našeho perníkového Betlému. Vánoce u nás začaly už v listopadu, když se k nám dostal váš krásný letáček na výrobu Betlému. I když jsem se v minulosti už jednou pokusila upéct a namalovat Betlém pro své děti, výsledek nebyl nic moc, protože nejsem žádná výtvarnice. Ale krásně namalovaná předloha byla přesně to, co jsem potřebovala. Náš nejmladší syn měl v říjnu tři roky a to je věk, kdy už začíná chápat Vánoce i zvěst, kterou si připomínáme. Takže už v listopadu, v předstihu, jsme začali péct. Malý velmi ochotně pomáhal. Upečené perníčky zůstaly připravené k malování na stole a bylo to opravdu veliké pokušení. I přesto, že jsem na ty betlémové dala velkou ceduli NEUJÍDAT - BETLÉM. K malování jsem se dostala až v prosinci, takže jsme si všechno mohli znovu připomínat. A Willi mi podával perníčky, říkal kdo to je, a radil mi jak to mám namalovat. Nóó maminko ták, tak to mauj... tady to bude štát... tady to švepíme, ták fzjk A přitom jsme si povídali o Betlému, kdo je to miminko, jak se jmenuje, proč tam je, kdo jsou ti lidé kolem. A když pak k nám někdo přišel na návštěvu, hned mu to ukazoval: My máme Betvém Znovu jsem si připomněla, jaký úžasný dar je pro nás to malé dítě v jeslích. A asi ještě víc jsem si to uvědomovala s tím naším malým dítětem, které vše prožívá tak čistě. Všechno je pro něj tak přímočaré, všemu věří a zbytečně nad tím nehloubá, nedělá žádné rozdíly mezi lidmi (klidně se jde rozdělit se svými hračkami s bezdomovcem, který se přišel k nám do sboru ohřát při bohoslužbách). Ne nadarmo nám Pán Ježíš říká: Nebudete-li jako děti... A i tohle patří do těch letošních Vánoc, jak jsem je prožívala. Chtěla bych vám všem popřát do nového roku hodně dobrých nápadů, hodně čtenářů, ale hlavně, aby vás Pán Bůh vedl, byl vaší inspirací a motivem a sjednocoval vás svým Duchem svatým. Věra Hallerová, Praha Dobrý den, posílám Vám do soutěže betlém, který vyrobil celý můj syn. Babička mu dala Váš letáček se šablonkami, s kořením a s receptem. Řekla mu, že může s maminkou zkusit upéct betlém. Udělala jsem mu těsto, vyválela placku a ostatní si dělal sám. Sám si šablonky obříznul do těsta. Já jen přendavala na plech a pekla jeho postavičky. Pak jsem myslela, že budeme zdobit spolu, ještě s jeho sestřičkou, Nechtěl, chtěl si to celé vyzdobit sám. Vím, že to není dokonalé dílo, ale na to, že je mu pouhých 9 let, myslím, že je to krásné. Máme ho stále vystavené. Jsem na něj hrdá, proto Vám to posílám. Děkuji Provazníková Simona. Syn se jmenuje Vašek Provazník Posílám foto našeho vánočního betlému. Postavičky máme dělané z perníku. Děti Anička (5,5 let), Dominik (4 roky) a František (2,5 let) vykrajovali formičky postaviček. nejmladší sestřička Anežka (11 měsíců) byla v krosně mamince na zádech a dívala se, jak všichni pracují na výrobě betlémku z perníku. Maminka pak perníčky zdobila a tatínek vyráběl dřevěnou konstrukci na betlém. Zvířátka (ovce, prasátko, kravička a koníka) děti dělali ze sádry a nalévaly do formy. Rodina Dvořákova, Telecí

8 Zdraví a výživa Zdravé nápoje Těchto pět dostupných nápojů by nemělo chybět na našem jídelníčku. Každý z nich má svou funkci a je prospěšný našemu zdraví. Posuďte sami. PIVO : Na pevné kosti Zlepšuje minerální hustotu kostí a hraje důležitou úlohu v boji s osteoporózou. Díky flavinoidům v chmelu pomáhá chránit tělo před rakovinou, snižuje riziko demence, i srdečně-cévních chorob, infarktu a pomáhá udržovat optimální krevní tlak. VODA : Pro silné srdce Voda je prospěšná celému tělu! Pomáhá nejen při problémech s ledvinami, močovými cestami, nebo překyselením žaludku, ale podporuje i krevní oběh, vyrovnává krevní tlak a dokonce zlepšuje paměť. Čistá voda dokáže lidi zbavit mnoha chorob a bolestí, zlepšit zrak, sluch, snížit hladinu cukru v krvi, zlikvidovat tuky uložené v těle, porazit různé zápaly a plísně, odstranit bolesti hlavy, snížit riziko lámavosti kostí, snížit kazivost zubů, odstranit poruchy spánku a prodloužit život o roků. Denně bychom měli vypít aspoň 2 litry vody. KEFÍR : Na dobré trávení Má schopnost vyrovnat se v trávicím traktu s přemnoženými kvasinkami, baktériemi, viry a stimulovat tak imunitní systém. Rozkládá těžko stravitelné látky a brání tak shromažďování a hnilobě potravy ve střevech. Mimo toho, že obnovuje střevní mikroflóru, léčí i zácpu, onemocnění žlučníku, jater, choroby nervů, pomáhá i při vyrážkách, ekzémech a kvasinkových infekcích. ČERNÝ ČAJ : Proti AlzheimerovE ˇNEMOCI Černý čaj zlepšuje krevní oběh, chrání před vznikem usazenin v tepnách a snižuje riziko onemocnění Alzheimerovou chorobou. Tein obsažený v čaji rovnoměrně povzbuzuje mozkovou činnost bez stažení srdce a krevního oběhu. Vitamín B1 pozitivně ovlivňuje nervový systém. Vitamín P pomáhá při hromadění vitamínu C. V černém čaji jsou obsažené další stopové prvky a minerální látky, jako jsou fluor a draslík. Éterické oleje dodávají čaji vůni. Aromatické látky spolu s chlorofylem působí pozitivně na nervy. MRKVOVÝ NÁPOJ : Pro krásný VZHLED Betakaroten a vitamín A posilňují imunitní systém. Mrkev zvyšuje odolnost proti infekčním chorobám,brání tvorbě vředů a opuchlin,zlepšuje kvalitu mléka u kojících matek. Šťáva z mrkve pomáhá i při léčbě chorob a poruch tlustého střeva. 13. komnata-seriál Svědkové Jehovovi Ahoj holky a kluci. Dnes si řekneme něco o náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, známé také jako JEHOVISTÉ. Tato společnost vznikla v 70. a 80. letech 19. století v USA jako skupina Badatelů Bible. V naší zemi je můžeme vidět, jak postávají na ulicích a v rukou drží časopis Strážná věž nebo Probuďte se. Navštěvují také domácnosti, většinou ve dvojicích, a snaží se lidi přesvědčit o tom, že šťastni mohou být jen jako členové Svědků Jehovových. Pro náctileté Čemu Svědkové Jehovovi věří a čemu nevěří Víra Jehovistů může připadat podobná víře křesťanů. Když však učení začneme zkoumat, zjistíme, že se jedná o církev se znaky sekty. Popírá některé biblické pravdy, bez nichž křesťanství nemůže být křesťanstvím. ý Říkají např., že Ježíš Kristus není Boží Syn, je pouze prvním z andělů a nejdokonalejším stvořením. Toto tvrzení snižuje Pána Ježíše téměř na lidskou úroveň (i ty jsi Boží stvoření) a dělá tedy z něho lháře. Ježíš přece sám řekl, že je Boží Syn. ý Tvrdí, že Duch Svatý není osoba, ale síla. Pokud by to tak bylo nemohl by být naším učitelem, rádcem, utěšitelem, pomocníkem. Všechny tyto vlastnosti může vlastnit jen inteligentní bytost. Jak by třeba vítr poznal, co tě trápí? Vítr nezná tvé srdce ale Duch Svatý, jako součást Boha, vidí i to, co je skryté před tebou samým. ý Peklo neexistuje. Satan jako původce zla ano. Démoni a zlí duchové ano. Ale peklo nikoliv. Až umřeš, tvá duše se rozplyne. Žádný úděl v ohnivém jezeře neexistuje. ý Svědkové neslaví svátky. Nikdy neoslavují narození Krista (jak by taky mohli, když byl podle nich jen stvořen); nikdy si nepřipomínají ukřižování a zmrtvýchvstání (proč taky, vždyť oběť Krista pro ně není cestou ke spáse). Kříž dokonce považují za modlu. ý Odmítají krevní transfuzi. Je to překroucení biblického slova o tom, že se máme zdržovat krve, protože v krvi je život (5. Mojžíšova 12, 23). Ve skutečnosti to znamená, že krev nemáme jíst. Je to v Bibli i doslovně napsané. Naopak Bůh dal lidem poznat, jaké jsou krevní skupiny a jak je používat tak, aby byly zachráněny lidské životy. Nejsou zde vypsány všechny rozdíly. Svědkové Jehovovi mají svůj vlastní překlad Bible, která se jmenuje PŘEKLAD NOVÉHO SVĚTA. Slovo Bůh je v ní vyměněno za jméno JEHOVA nebo JAHVE prý jediné správné slovo pro uctívání Boha. Je to však jen jedno z Božích jmen, které v překladu znamená jsem, který jsem. Božích jmen je mnohem více: např. Eloah nebo Elohim, my nazýváme Boha také Otcem, Pánem, Hospodinem. Číst Bibli Jehovisti sice mohou, ale správně ji prý vyloží pouze časopis Strážná věž. Víra Svědků Jehovových OMEZUJE vlastní myšlení a vlastní úsudek, SPOUTÁVÁ A ZOTROČUJE vůli a rozhodování (musíš dělat, co ti přikážou) TRESTÁ A VYHROŽUJE těm, kteří chtějí ze sekty odejít. (Podle časopisu Kroky upravila BTM) 14 15

9 Zprávy z centrály BTM Zprávy a výsledky hospodaření BTM v roce 2013 Uvádíme stručný přehled výsledků hospodaření za r. 2013, a to pouze naší české centrály BTM. Podrobnější výsledky najdete ve Výroční zprávě, umístěné na našich webových stránkách. Z dalších zpráv připomínáme, že od r je naše slovenská pobočka BTM hospodářsky zcela samostatná. Také v tomto roce misie v Marburgu byla nucena výrazně omezit výši svého daru pro BTM ČR i SR. Musíme tak sáhnout k dalším úsporným opatřením. Pokračování práce BTM v r v neztenčené míře bude tedy záviset na finanční obětavosti Vás našich věrných odběratelů. Jen tak budeme moci nabídnout co nejkvalitnější a nejrozmanitější produkty pro misijní a pastorační potřeby. Nejvyšší orgán BTM, Bratrská rada, rozhodla na svém zasedání 12. října 2013 v Brně, že dle nového občanského zákoníku (platnost od 1. ledna 2014) bude využita možnost automatického přechodu našeho občanského sdružení na spolek. Název, který bude užíván, bude upraven dle zákona na: Brněnská tisková misie, z. s. (zapsaný spolek). Z tvorby Marie Plotěné výsledky hospodaření BTM Příjmy , Kč (3.226 tis. Kč) Výdaje , Kč (4.467 tis. Kč) Výsledek , Kč ( tis. Kč) Pozn.: rozdíl pokryt darem zahraničního sponzora, číslo v závorce udává výsledky v roce Aktivní adresy ČR (7.816) Pravidelný odběr (17.995) Nabídky y (10.152) Nové adresy v r (544) Návštěvy webu BTM (25.211) Dárci , t.j. 30,6 % (2.464; 31,5%) Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. (1. list Korintským 1, 18) Všem našim odběratelům přejeme radostné prožití Velikonoc s myslí upřenou na vzkříšeného Ješíže! Nové perspektivy Zpravodaj BTM č. 128 Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v únoru Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, Smetanova 9, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: Bc. Jan Titěra. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: A.M.G., Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Afrika: V centru války

Afrika: V centru války Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.135 č.119 Afrika: V centru války Mistr Jan Hus Večeře Páně kdy? Bible, Žalm 19, 1 Velikonoční výzdoba Jsme staří Vadnou nám tváře, ale

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108 Vězeňské misie Astronaut J.Dutton Misie v Nepálu Katastrofa v Japonsku Na úvod Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Kdo bere stále ohled na lidi, snadno přehlédne

Více

č. 133 Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine. (Žalm 119,99) 3 _

č. 133 Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine. (Žalm 119,99) 3 _ č. 133 Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine. (Žalm 119,99) 3 _ 14 4 Nejsvětější Trojice Katecheze pro M. I. 20 Cesta k mužství Příběh bývalého transsexuála

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99 Časopis pro děti Rocky - muž v masce Reportáž z Německa Bible, Žalm 19, 1 Lidé v nouzi MOC MODLITBY Lidé se mohou: vyhýbat našim výzvám, odmítat naše poselství, oponovat

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123 Esoterický veletrh Dílna Stvořitele Tajemný pan P. Být s hledajícími A bude krásně Slunce protrhalo mračna Vatovou stuhu oblohy Do lůna země zavítalo světlo A pověsilo

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y ZPRAVODAJ 2009-2012 S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y w w w. n o e m k a. c o m NAŠE CÍLE Motivovat nezadané k osobnímu vztahu s Ježíšem Kristem Najít životního partnera není hlavním cílem. Na prvním

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem 07 Extrémní polohy řešení tzv. romské problematiky 09

Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem 07 Extrémní polohy řešení tzv. romské problematiky 09 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník VIII., číslo 21 6. 11. 2011 / neprodejné Z OBSAHU Pohled z Říma. Nové Assisi 04 Pro kázání a spásu duší. Svatý Dominik 05 Za Dr. Václavem Freiem

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2007 Číslo 3 Ročník 13 Úvodník P. Paweł Biliński Liturgický kalendář Ještě pár slov k postní době Santo subito! Střípky ze života papeže Jana Pavla II. Škola partnerství

Více

1 2014 č.131. č. 131. Hodnota lidského života se neměří množstvím utrpení, ale kvalitou lásky 1 _ 14. Ferruccio Ceragioli

1 2014 č.131. č. 131. Hodnota lidského života se neměří množstvím utrpení, ale kvalitou lásky 1 _ 14. Ferruccio Ceragioli č. 131 Hodnota lidského života se neměří množstvím utrpení, ale kvalitou lásky Ferruccio Ceragioli 1 _ 14 1 Cesta úzká a strmá 1 2014 č.131 OBSAH Zásvětná motlitba M. I. 3 Úmysly motliteb 3 Na čem spočívá

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Ježíš se zjevuje muslimům ve snech a vizích...19

Ježíš se zjevuje muslimům ve snech a vizích...19 55 / červen 2014 časopis Křesťanského společenství o.s. str. 19 Ježíš se zjevuje muslimům ve snech a vizích Obsah Olovnice v Božích rukou...2 Všeobecné kněžství věřících...3 Trofej ze závodů jsem vyhodil

Více

milost & pravda květen 2006 ročník 6 číslo 5 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 2.

milost & pravda květen 2006 ročník 6 číslo 5 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 2. milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem Chvála. Asi před čtrnácti dny mi při shromáždění přišlo na mysl: Když člověk člověka pochvá

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Ochrana na cestách. Sirotci v Africe. Husovy stopy. Prázdniny. Přírodní léčba

Ochrana na cestách. Sirotci v Africe. Husovy stopy. Prázdniny. Přírodní léčba Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové misie tiskové č.137 misie č.119 Ochrana na cestách Sirotci v Africe Husovy stopy Prázdniny Přírodní léčba Na úvod Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí

Více

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více