Legendy Alfů SPRAVEDLIVÝ HNĚV MARKUS HEITZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Legendy Alfů SPRAVEDLIVÝ HNĚV MARKUS HEITZ"

Transkript

1

2

3 Legendy Alfů SPRAVEDLIVÝ HNĚV MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010

4 Copyright 2009 by Markus Heitz, represented by AVA international Gmbh, Germany, Original published 2009 by Piper Verlag GmbH, Germany Translation Zdeněk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN

5 Věnováno všem těm, kdo naleznou v srdci kousek místa i pro lotry pokud tito lotři přicházejí s něčím, co stojí za pozornost. 5

6 6

7 DSÔN FAÏMON 1 Rod a bohatství V Avaridě se usadili alfové nejvyššího původu, poţehnaní značným bohatstvím. Kdo chtěl ţít v tomto rameni, musel k tomu získat souhlas všech alfů, kteří zde ţili, nebo odejít jinam. 2 Meč a víra Wèlèron připadl válečníkům, kněţím a všem těm, kdo se cítili povolaní k uţívání magie. Mezi alfy však nebyli téměř ţádní mocní mágové. Magická síla, která jim proudila v ţilách, jim to nedovolovala. 3 Řemesla a vědění V Ocizûru hledali příbytek řemeslníci a vyměňovali si tam zboţí. Rozličné dovednosti se spojily v jeden celek a tamní alfové zaloţili několik škol a univerzit, aby své umění dovedli k naprosté dokonalosti. 4 Umění a smrt V Riphâlgisu se usídlili umělci. Spojili nejrůznější formy umění a vytvořili tak zcela nové umění. Nejvíce je fascinovala smrt, a proto dávali s oblibou přednost materiálům, jeţ musely před pouţitím zemřít. 5 Růst a chov Shimâl přilákal alfy, kteří se vyznali v chovu dobytka a pěstování zemědělských plodin. Vznikly zde obrovské statky. V tomto jediném rameni alfové chovali dobytek a produkovali obilí pro potřeby celé říše. 6 Vědění a smrt Kashagòn je domovem pravých válečníků! Sem přicházeli alfové a alfky, kteří zasvětili ţivot boji a válečnému umění, a zakládali zde akademie, z nichţ vycházeli ti nejtvrdší, nejlepší a nejvraţednější válečníci, jací kdy ţili. 7

8 DRAMATIS PERSONAE Nagsar a Nagsor Inàste, Nesmrtelní Sinthoras, alfský válečník (Komety) Demenion, politik (Komety) Khlotòn, politik (Komety) Rashànras, politik (Komety) Yantarai, umělkyně Timānris, umělkyně Robonor, válečník a její druh Timānsor, otec Timānris a umělec Hirai, jeho ţena Jiphulor, politik (neutrální) Helòhfor, alf dotýkající se duší Caphalor, alfský válečník (Hvězdy) Enoïla, Caphalorova druţka Tarlesa, dcera Olíron, syn Aïsolon, Caphalorův přítel (Hvězdy) Mórcass, obchodník Alfové Lidé Raleeha, otrokyně alfů Kaila, dozorkyně nad otroky u Sinthorase Wirian, otrokyně u Sinthorase Quanlot, otrok Grumson, Caphalorův otrok Longin, Mórcassův otrok Kušnar, Mórcassův otrok, poloobr Hasban Sedmimocný, kníţe Synů větru (barbarský kmen) Farron Lotor, kníţe barbarského kmene Ishmanti Armon, kníţe barbarského kmene Herumitů Vittran, předák u barbarských vazalů 8

9 Stvůry Munumon, král fflecxů Jufula, jedna z jeho miláčků Sardaî, čistokrevný upír noci Linschibog, fflecx Žadár Gålran, bytost podobná trpaslíkům a nadaná magií Dafirmas, elf a přisluhovač ţadára Gålrana Rambarz, půltrol, přisluhovač ţadára Gålrana Karjuna, obboona Uoilik, kníţe jeembinů Tarrlagg, předák u vazalů óarců Gattalind, stratéţka obrů Ostatní óarco, skřet fflecxové, zvaní téţ alchemikanti a míchači jedů, národ podobný šotkům s černou kůţí obboonové, národ podobný lidem, zvaný téţ zloději masa Tandruu, barbarský kmen Botoikové, národ obdařený skrytou magií a ţijící na západ od Ishím Voróo baroun, mimořádně vzácná šelma kimar, srnec samec vuzák, umělá bytost, stvořená fflecxy z nejrůznějších substancí jeembini, národ, směsice člověka a kraba Gramal Dunai, vyhynulý barbarský národ phaiu su, tvor podobný pavučině, vysávající obětem krev cnutarové, symbionti skládající se ze tří samostatných částí, které se mohou dle libosti navzájem slučovat nebo oddělovat nostàroj, nejvyšší vojevůdce alfů Herumité, Jomonité, Ishmanti, Fatarkové, barbarské národy Garant, velitel gardového oddílu Phondrasôn, místo v podzemí, kam musejí odejít vyhnanci Tark Draan, místo pro vyvrhele a spodinu (Skrytá země) šronc, šroncové, nadávka; idiot 9

10 Říká se o nich, ţe jsou krutější neţ kterýkoliv jiný národ. Říká se o nich, ţe jim nenávistí k elfům, lidem, trpaslíkům a všem ostatním tvorům zčernala krev v ţilách a sluneční svit odhaluje tuto černou nenávist i v jejich očích. Říká se o nich, ţe celou svou existenci zasvětili smrti a umění. Říká se o nich, ţe vládnou černou magií. Říká se o nich, ţe jsou nesmrtelní O národu alfů se toho vypráví mnoho. Nyní si přečtěte následující příběh a sami rozhodněte, co na těchto řečech odpovídá pravdě, a co ne. Jsou to příběhy plné nevýslovné hrůzy, nepředstavitelných bitev, největších podlostí, velkolepých triumfů a zničujících poráţek. Ale rovněţ odvahy, upřímnosti a chrabrosti. I přátelství. A lásky. Toto jsou legendy alfů. neznámý autor, předmluva ze zakázaných, pravdu objasňujících knih Legendy alfů, nedatováno 10

11 I. Nagsor Inàste a Nagsar Inàste, nesmrtelný sourozenecký pár, hledali končiny, kde by se mohli se svými vyvolenými usadit. Bloudili z místa na místo, přičemž téměř na každém kroku naráželi na divochy, na ohyzdná stvoření a nevábné kraje, na odporné stvůry, jež jim vrhali do cesty bohové Shmoolbin, Fadhasi a Woltonn a které měly za úkol zničit je. Nesmrtelní dali těm končinám název Ishím Voróo všudypřítomný hnus. Epokryfy Stvořitelky, 1. kniha, kapitola 1,

12 Ishím Voróo (Země za horami), říše alfů Dsôn Faïmon, rameno paprsku Avaris, část nekonečna (5198. sluneční cyklus), léto Sinthorasovo tělo se chvělo radostným očekáváním, doslova se jím opájel. Celou svou bytostí touţil po tom, aby mohl uchopit štětec, ponořit štětiny do barvy a oddat se náhlému vnuknutí, aby mu vedlo ruku. Zatím však ještě nesměl začít. Rychle couvl o krok zpátky, dále od malířského stojanu, a zadíval se na ponurý podklad. Rovnoměrně pokrýval jemné malířské plátno, nevynechal jediné místečko a byl připraven. Připraven vytvořit něco jedinečného. Sinthoras si nalil sklenici červeného vína, usrkl z něj a odloţil pohár stranou. Přestoţe víno přímo miloval a obvykle z něho během malování upíjel, dnes mu nic neříkalo. Byl příliš rozrušený. Výborně, zašeptal s rozzářenýma očima a mocně tleskl rozechvělýma rukama, aby přece jen nesáhly po štětci. Vysokou místností zaznělo hlasité plácnutí. Sál měl velká okna, jimiţ dovnitř dopadal sluneční svit, sklo mělo jemňoučký namodralý odstín. Větracími klapkami proudil do místnosti svěţí vzduch. Podél stěn stály pět kroků vysoké police, přecpané uzavřenými sklenicemi nejrůznější velikosti. Sklenice obsahovaly kapalné i pevné ingredience, pigmenty, barvy a směsi barev, prostě vše, co k malování potřeboval. Všechny přísady byly velice drahé, řada z nich extrémně vzácných a několik doslova k nezaplacení. Nejvyšší regály byly dostupné pouze pomocí dlouhého ţebříku na kolečkách, který podle potřeby posunoval sem a tam. Sinthoras krouţil se zvednutou hlavou kolem stojanu, popoháněla ho netrpělivost a činorodost. Široký, tmavě rudý oděv zdobený černými a bílými výšivkami se plynule vlnil a připomínal hladinu neklidného jezera. Tu a tam na něm byly patrné skvrny od barvy, mnohé starší, některé docela čerstvé. Svědci jeho malířské tvorby. Dlouhé světlé vlasy si svázal do copu, aby se nedopatřením nedostaly do styku s barvou na paletě nebo na plátně. Tento účes zdůrazňoval krásu jeho štíhlého obličeje, ušní lalůčky se špičatě sbíhaly a dokazovaly, ţe jeho krása není lidského původu. Sinthoras přistoupil k oknu a rozevřel obě křídla. Světlo zapadajícího slunce vniklo dovnitř, zalilo jak stojan, tak i malíře, jehoţ oči se okamţitě zbarvily dočerna a připomínaly temné díry. Zhluboka se nadechl vzduchu, proudícího do místnosti. Samusin mi projevuje přízeň, pomyslel si a ucítil na tváři osvěţující východní vánek. Mírný závan s sebou přinášel vůni čerstvých květů, několik 12

13 bílých okvětních lístků zavířilo místností a pozvolna dopadlo na tmavou kamennou podlahu. Někdo zabušil na vstupní dveře. Bůh větrů je s vámi, zaslechl hned poté hlas nějakého alfa. Poslal sem svůj osvěţující východní vítr, aby posílil vaši schopnost vcítit se do podstaty věcí. Sinthoras se otočil a uklonil se rudovlasému alfovi, stojícímu na prahu. Černohnědý plášť zakrýval návštěvníkův oděv. Děkuji vám, ţe jste ochoten svým talentem podpořit mé malování, Helòhfore. Jen díky vám se mi podaří docílit toho, aby se mé kresby staly něčím skutečně jedinečným. Helòhfor vstoupil do místnosti, v patách mu kráčeli dva otroci v prostých šedých šatech. Podle tělesné stavby obou muţů nebylo obtíţné uhodnout, ţe to jsou lidé. Jejich šeredné, hrubé rysy, které se jen stěţí daly nazvat obličejem, zahalil alf závojem. Nikdo, kdo měl v sobě alespoň kousek důstojnosti, nedovolil, aby otroci pobíhali po městě s nezakrytým obličejem. Jeden z otroků odebral Helòhforovi plášť, takţe vysvitlo, ţe alf má na sobě černý hedvábný oděv s ozdobným tmavě rudým lemováním. Druhý otrok nesl v ruce velký kufr, a kdyţ mu dal Sinthoras znamení, postavil ho na zem vedle křesla. Helòhfor potom mávnutím ruky odehnal otroky pryč a posadil se. Pozorně se zadíval na hostitele, ruce volně spočívaly na opěradlech. Jste si jistý, ţe to opravdu chcete, Sinthorasi? Za kaţdou cenu, vydralo se bez váhání Sinthorasovi ze rtů. Nesmírně touţím zjistit, co se stane, kdyţ spojím své umělecké nutkání a sklony s účinky tónů někoho, kdo se umí dotknout duše. Inu, to ani já sám nedokáţu předpovědět. Kaţdý alf vnímá tyto dotyky poněkud jinak. Helòhfor upřel černé oči na Sinthorase a důkladně ho zkoumal pohledem. Můţete upadnout do transu a ztuhnout jako kus dřeva. Můţe vás popadnout přání vyskočit z okna a zřítit se do hlubin. Nebo třeba zatouţíte po krvi. Alf se schopností dotýkat se duše pohlédl na plátno. To, ţe ve stavu, v němţ se ocitnete, dokončíte rozdělaný obraz, je pouze jednou z mnoha moţností. Udělejte to, Helòhfore! ţádal ho Sinthoras. Jeho slova byla směsicí prosby, touhy a příkazu. Uvědomoval si, ţe se chová nezdvořile, nedokázal se však tomu ubránit a ovládnout se. Za kaţdou cenu touţil stvořit dílo, jímţ zcela zastíní obrazy ostatních malířů v Avaridě. Aby všichni viděli, ţe je nejen vynikající válečník, ale i umělec, jemuţ není široko daleko rovno. Udělejte to, dodal jemněji a pospíchal k plátnu. Dotkne se plátna jen jedinou barvou, jen jednou jedinou! Jenţe právě ta dodá jeho dílu naprostou dokonalost. Bude dokonalé a nenapodobitelné. Opatrně odšrouboval uzávěr sklenice a spatřil, jak se v ní rozzářila tmavě ţlutá barva. Sinthoras se zachvěl, uchopil tlustý štětec a touţebně, zároveň však i netrpělivě pohlédl k alfovi a čekal, kdy se dotkne jeho duše. 13

14 Helòhfor otevřel kufr a vyndal z něho nějaký nástroj. Jeho korpus tvořila páteř, obratle byly navzájem spojeny stříbrnými prvky. K nástroji byly připevněny ventily, částečně propojené tenkými drátky. Do jednotlivých kostí byly navrtané různě veliké otvory. Alf vytáhl z kufru další součástky, kovové, skleněné i z různých kostí. Tiše si něco pobrukoval, přičemţ zasunoval součástky do předvrtaných otvorů. Nakonec nalil trochu nahnědlé tekutiny do baňaté nádoby, kterou přišrouboval ke konci páteře. Sinthoras pozorně sledoval kaţdičký Helòhforův pohyb, proto mu neuniklo, jak přesně do sebe jednotlivé součástky přístroje zapadají. Ţádný alf, o nějaké jiné bytosti ani nemluvě, nedokázal hrát na tento nástroj bez dlouhého studia a nácviku u zkušeného mistra. Říkalo se, ţe pouţívaná kapalina je výtaţkem mozkové tekutiny mnoha mrtvých a ţe v ní jsou uchovány všechny jejich sny a myšlenky. Vibracemi vyluzovaných tónů se uvolnila moc, kterou tekutina v sobě skrývala, a ta pak působila na posluchačův rozum. Otevřete se inspirativní síle mrtvých a smrti samotné, Sinthorasi. Samusin nechť chrání vaši duši, zašeptal Helòhfor a přiloţil ke rtům náustek. Bříška prstů jemně spočinula na klapkách. Helòhfor do nástroje jemně zadul a místností se rázem rozezněl pronikavý tón. Kapalina zaklokotala, nejprve váhavě, poté stále prudčeji, jako kdyby přicházela do varu. Sinthoras postřehl, ţe z ní stoupá pára, která ve skleněných prvcích přístroje ihned začala vířit. Zdálo se, ţe Helòhfor svou hrou vdechuje do přístroje hned několik vzdušných proudů najednou a vytváří tak vysoké, zcela disharmonické tóny. Sinthorasovi se zjeţily chloupky na rukách i v zátylku, někde vzadu za očima ucítil pronikavou bolest, která ho v mţiku oslepila. Lapal po dechu a vzdoroval bolestem. Najednou se tóny změnily a vytvořily překrásnou melodii. V hlavě se mu zrodila vlna energie, která projela celým tělem. Alf spatřil, jak mu prsty zalilo namodralé světlo. Východní vítr ho nesměle hladil po obličeji a vdechl mu inspiraci, kterou potřeboval a na kterou tak čekal. Sinthoras jen přihlíţel, jak jeho ruka namáčí štětec v barvě, jak štětiny vlhnou a jak ruka vede štětec přesně na místo, které se jí jeví jako nejvhodnější. Vedla ho boţská inspirace, jeho duše a východní vítr se podřídily nadpozemským tónům. Jemná špička hrubého, chlupatého štětce pomalu klouzala po plátně a zanechávala na temném podkladu rovnou, tmavě ţlutou linku, která se neustále ztenčovala. Sinthoras slyšel škrábavý zvuk, s nímţ se zbytek barvy přenášel na podklad. 14

15 Barva se podobala směsi roztaveného olejnatého zlata s nádechem černého tionia. Kovově se třpytila, a přesto se v této neobvyklé, tmavě ţluté barvě skrýval ţivot. Zkapalněný ţivot, jenţ z ní výhruţně vyzařoval. Štětinky prudkým pohybem sklouzly doprava a pak se trhaně obrátily zpět. Čára se přitom stávala stále tenčí a trhanější. Nedokonalé! Jenţe Sinthoras věděl, co jeho dílu ještě chybí. Před očima se mu rýsovala představa, jak bude obraz vypadat, aţ bude hotový, a v duchu uţ slyšel, jak ostatní vyslovují jeho jméno. Jak ho říkají plni závisti, plni obdivu a uznání. Hrot štětce se přenesl k nádobce s barvou, vklouzl dovnitř a vyklouzl ven. Ulpěl na něm neskutečně maličký zbyteček jedinečné barvy. Je jí moc málo! Stav dokonalé harmonie, v němţ se Sinthoras nacházel, utrpěl trhlinu, zející ránu, z níţ vyprchávalo a unikalo umělecké vnuknutí. Raleeho! pronikavý výkřik dolétl aţ k pootevřeným dveřím. Sinthoras se nestačil divit. Jeho duše se vydala za hlasem, jako kdyby ji ze sebe vypudil, zatímco tělo nehybně setrvávalo u malířského stojanu. Volání prolétlo chodbou, na jejíchţ stěnách z tvrdého dřeva visely obrazy plné ponuré krásy, a poté proniklo i uměleckými rytinami na dřevě dvoukřídlého portálu, na němţ byl zvěčněn výjev z nějaké bitvy. Dále Sinthoras nedohlédl. Někdo prudce rozrazil pravé křídlo portálu. Urostlá, mladá lidská ţena v přiléhavých tmavě šedých šatech se jím rychle protáhla a spěchala k místnosti, v níţ alf zpravidla maloval. Jeho duše ji následovala, bez ustání kolem ní krouţila. Podle lidských měřítek byla nepřirozeně krásná, proto nemusela nosit závoj. Dokonce i alfové museli uznale protáhnout ústa a připustit, ţe by se mohla měřit i s jejich největšími kráskami. V modrých očích však měla slzy a černé vlasy za ní povlávaly jako smuteční závoj. Kolem krku měla koţený otrocký řemínek s třemi droboučkými stříbrnými přezkami, který jí tak těsně svazoval hrdlo, ţe se jen s námahou dokázala nadechnout. Jíst a pít stejně směla pouze na alfův pokyn. Raleeha dorazila k pootevřeným dveřím, jimiţ vnikalo do chodby světlo a za nimiţ pobýval její poručník. Zabušila na ně a čekala, kdy dostane povolení vstoupit do místnosti. Kdyby tak učinila bez vyzvání, znamenalo by to její smrt. To jí vštípil sám Sinthoras. Raleeţina předchůdkyně zaplatila za podobné bezmyšlenkovité jednání ţivotem, a to mu slouţila uţ celý jeden díl nekonečna. Sinthoras lidem zásadně nic neodpouštěl. Alf fascinovaně zjistil, ţe pohled, který se mu s Helòhforovým vydatným přispěním naskytl, mu o ţeně prozradil mnohem víc neţ obvykle. Tón, kterým ji přivolal, ţenu varoval a ona věděla, ţe je s něčím nespokojen. To ji stejným dílem jak zarmoutilo, tak i zneklidnilo. 15

16 Hudba v místnosti utichla. Helòhfor přestal hrát, neboť vycítil, ţe něco neprobíhá tak, jak by se pánu domu líbilo. Sinthorasova duše se nějakým zvláštním způsobem protáhla dveřmi a vměstnala se zpátky do alfova těla. Duše ukončila putování, aniţ by své dílo dokončil. Její vinou! Pojď sem, přikázal ţeně jemným hlasem, aby ji ukolébal v předstíraném bezpečí. Nedá najevo, jak ho rozzuřila. Zatím ještě ne. Raleeha rozechvěle otevřela dveře, sklopila zrak k zemi a vstoupila dovnitř. Nesměla se ho dotknout pohledem. Ne, pokud jí to sám nedovolí. Můj pane, jak vám můţu být po vůli? Raleeho, říkal jsem ti, ţe mi máš oznámit, kdyby zásoba pirogandské ţluti začínala docházet, pronesl mírně a pásl se na ţenině narůstajícím strachu. Raleehou otřásl ledový chlad. Dopustila se chyby a on na ni byl příliš hodný! Musela předpokládat, ţe je její osud zpečetěn. Roztřeseně přivřela oči. Zabijte mne rychle, veliteli, poţádala ho a kousla se do spodního rtu, aby potlačila vzlykání. Doufám, ţe mě Lotorovi předkové laskavě přijmou mezi sebe. Pirogandská ţluť, Raleeho. Sinthorase neopouštěl opojný pocit. Přestoţe se jeho duše přestala vznášet, hlava to zatím odmítala brát na vědomí. Cítil ţenin strach, vycházela z něj omamná, nasládlá vůně. Bylo to mé opomenutí, veliteli. Vrhla se před ním k zemi. Zdálo se mi, ţe nádobka je ještě z jedné třetiny plná. Oči mě zmátly, můj pane. Sinthoras k ní přistoupil blíţ. Nikdo nikdy neslyšel, kdyţ se k němu blíţil některý z alfů, pokud si to dotyčný sám nepřál. Byla to jedna z mnoha jejich zázračných vlastností. Štíhlá, téměř vychrtlá ruka uchopila ţenu pod bradou a zvedla jí hlavu vzhůru. Podívej se na mne. Z donucení přelétla pohledem alfovu tvář. Na kolena, Raleeho. Zvedl jí hlavu ještě výš, takţe se mu musela dívat přímo do obličeje, černý koţený pásek kolem ţenina krku jemně zavrzal. Raleeha ztratila řeč. Uvědomovala si, ţe ji alfova krása nesmírně blaţí, okouzlení dokonce na chviličku zahnalo i strach. To byl ostatně jeden z důvodů, proč se mu dobrovolně podřídila a slíbila poslušnost. Alf na ni káravě pohlédl, černočerné oči na ní postřehly sebemenší maličkost. Nikdo nevlastnil krásnější lidskou otrokyni neţ on. Zabít ji by bylo velké plýtvání. Přesto musela dostat trest, který ji tvrdě zasáhne a donutí trpět. Tělesně i duševně. Víš, ţe tuto ţlutou barvu je moţné obstarat jen za velmi vysokou cenu a kaţdému, kdo po ní touţí, při tom hrozí značné nebezpečí. Chtěl jsem dnes dokončit obraz. Z tohoto důvodu jsem poţádal Helòhfora, který se umí dotýkat duše, aby sem přišel, aby mne povznesl a umoţnil mi stvořit dílo, 16

17 jaké nikdo jiný nesvede. Stále ještě měl prsty přiloţené k ţenině bradě, jemně ji tlačil do kůţe. To však nebudu moci udělat. Kvůli tobě. Byla to ode mne neodpustitelná nedbalost, veliteli, pronesla Raleeha chraplavým hlasem. Slova, která ţena právě pronesla, nebyla pouze předstíraná lítost. Sinthoras věděl, ţe je úplně zničená, má pocit, ţe zradila umění svého pána. Umoţnil jí, aby krátce pohlédla na obraz. Raleeha se roztřásla. Takové nadpozemské umění a kvůli mému opomenutí není dokončené! Polykala sliny, aby si zvlhčila hrdlo, zatímco jí po tváři stékala další slza. Slza studu, nikoliv strachu. Raleeho, vţdycky jsem byl s tebou a s tvými sluţbami spokojený, řekl Sinthoras s nádechem upřímného zklamání v hlase. Před tebou jsem nikdy neměl ţádnou otrokyni, která by dokázala uspokojit mé potřeby tak dokonale jako ty. To je důvod, úzké prsty ji pustily, proč zůstaneš naţivu. Pane, vykřikla ţena rozradostněně, přičemţ pořádně nechápala, jak je moţné, ţe se jí dostalo takového milosrdenství. Padla před ním na kolena, políbila lem alfových šatů a špičky bot. Uţ nikdy nic neopomenu! Dotkl se jí na ramenou a Raleeha k němu vděčně vzhlédla. Potom se vyděsila, kdyţ v Sinthorasově pravé ruce spatřila tenkou dýku. Alfovi se její zděšení velice líbilo. Říkala jsi, ţe tě zmátly oči? Ano, můj veliteli. Potom potrestám jenom je, Raleeho, zbytek tvého těla na tom nenese vinu a bude mi i nadále prokazovat dobré sluţby. Levou rukou ji chytil za vlasy, pravou dvakrát bleskurychle bodnul dolů a zničil jí oční bulvy dříve, neţ stačila mrknout. Mladá ţena vykřikla, ale nesnaţila se vytrhnout z alfova sevření. Poddala se trestu. Po tvářích jí stékala průzračná tekutina smíšená s krví, drţela se kolejí, jimiţ se předtím řinuly slzy. Sinthoras se zhluboka nadechl a pocítil náznak zadostiučinění. Pustil bujné černé vlasy a otřel si o ně dýku, neţ ji zasunul zpět do pochvy. Očekávám, ţe se brzy budeš pohybovat mým domem zcela bezpečně a stejně rychle, jako kdybys viděla, podotkl a uvolnil prostřední přezku řemínku na krku. Běţ ke Kaile a poţádej ji, aby tě ošetřila. Pro dnešek budeš ušetřena dalších povinností. Uznáváš, ţe jsem k tobě milosrdný? Ano, veliteli, pronesla s pláčem a přitiskla si ruce k vypíchnutým očím. Dokaţ mi, ţe sis to navzdory své chybě opravdu zaslouţila. Ven! Mladá ţena se zvedla, nejistě šátrala kolem sebe, přičemţ úpěla bolestí. Trvalo jí dlouho, neţ našla východ z místnosti. Kdyby to byla moje otrokyně, zaslechl Sinthoras v zádech Helòhforův hlas, bylo by z ní ţrádlo pro mého upíra noci. 17

18 Alf se otočil. Helòhfor mezitím rozebral nástroj a uloţil ho do kufru. Kufr zavřel a zůstal stát vedle křesla. Kdyby to byla obyčejná otrokyně, okamţitě by přišla o ţivot a nesměla by poslouţit ani jako ţrádlo pro upíra noci, odvětil Sinthoras. Jenţe ona je Lotorovo dítě, a navíc mě na slovo poslouchá. Její utrpení mě těší více, neţ kdybych ji zabil. Myslíte, ţe vám tento čin někdy odpustí? Ona si myslí, ţe to je její vina, opravil ho Sinthoras s úsměvem. Já jsem jí odpustil. Potom se zlomyslně zasmál. Já jí nemusím rozumět, Helòhfore. Mám ji tu jenom proto, aby mi slouţila. Alf ovládající umění dotýkat se duše zpočátku neodpověděl, pouze přivolal své otroky. A já nemusím rozumět vám, Sinthorasi. Já jsem sem přišel jenom proto, ţe mi zaplatíte. Pošlete mi zlato domů. To učiním. Děkuji vám za vaše sluţby. Chtěl bych říct, ţe jsou opravdu mimořádné. Byla to pro mne vynikající zkušenost, kterou bych si u příštího obrazu rád zopakoval. Odvrátil se od něj, prošel místností a zamířil ke dveřím na opačné straně. Nyní mne omluvte. Musím si obstarat novou barvu. * * * Raleeha klopýtala po schodech dolů do traktu, kde byli ubytovaní otroci. Zoufale potřebovala, aby jí někdo zmírnil muka. Měla pocit, ţe jí bolest prosakuje očima aţ do mozku, nohy se jí třásly slabostí. Kailo? vykřikla ztrápeně, kdyţ nechala portál za zády. Kailo? Co je, Raleeho? slyšela říkat dozorkyni, která se hned poté vylekaně nadechla. Stejně jako ona byla i Kaila člověk, pouze o něco starší. Má ty dobroto! U všech bezectných! Velitel byl ke mně laskavý. Zaslouţila jsem si smrt, odvětila Raleeha rychle, aby jeho skutek vysvětlila a ospravedlnila. Pak ucítila, ţe ji ţena uchopila za ruku a někam vede. Poslal mě za tebou, abys mě ošetřila. Kaila ji bez okolků dotlačila k lavici a posadila ji na ni. Mladá ţena se déle nedokázala udrţet na nohou. Raleeho, alfové neznají laskavost a milosrdenství. A Sinthoras nejmíň ze všech. Všechno, co dělají nebo co připustí, aby se stalo, vychází z jejich podlosti. Někde něco zarachotilo, zacinkaly skleničky, pak bylo slyšet klokotání. Přiloţím ti na oči chomáčky vaty napuštěné culinovou šťávou. Ta zabrání infekci. Dávej pozor, bude to pálit. 18

19 Kdyţ se leptavá šťáva dotkla ran, Raleeha naplno vykřičela veškerou bolest a city, které jí zmítaly. Kaila jí ovázala kolem očí a hlavy obvaz, aby vata drţela na místě. Navzdory bolesti měla Raleeha radost, ţe zůstala naţivu. Tak bude moct dále slouţit svému pánovi. Přišla k němu naprosto dobrovolně. Jednou ho totiţ zahlédla nedaleko vesnice, kde ţila. Alf právě maloval obraz a dílo, které na plátně vytvořil, ji magickou silou přitahovalo. Nedokázala se od něj odpoutat. Stejný účinek na ni měl i alfův půvab. Cos vlastně provedla? zeptala se jí Kaila. Zničila jsem mu obraz. Neměl dost barvy. Raleeha si v duchu vybavila malířský stojan a krásu, jakou na něm spatřila. Její velitel maloval velice ţivě, jeho temperament se mnohdy výrazně odráţel i v alfově tvorbě. Při malování často nadával, klel nebo se smál, občas mrštil paletou, kdyţ se mu vlastní dílo nelíbilo nebo kdyţ se mu něco nepodařilo tak, jak si představoval. Nebylo výjimkou, ţe sám vlastnoručně zničil obrazy, na nichţ předtím dlouho pracoval. Raleeha byla přesvědčená, ţe všechno, co kdy namaloval na dřevo, pergamen nebo plátno, bylo naprosto dokonalé. Uchovávala zbytky zničených výtvorů a chránila si je ve své komůrce jako drahocenné poklady. On ti kvůli tomu, ţe mu chyběla trocha barvy, vypíchl oči? Kaila si odplivla. A tys ho za to nezačala nenávidět? Ne. Jak bych mohla? Byla to moje vina. Raleeha si teprve nyní uvědomila, jak krutého trestu se jí ve skutečnosti dostalo. Uţ nikdy nebude moci pohlédnout na Sinthorasův překrásný obličej, který v ní vyvolával takovou blaţenost! Byla na smrt nešťastná a dala se do pláče. * * * Ishím Voróo (Země za horami), dvacet sedm mil na východ od říše alfů Dsôn Faïmon, na úrovni vrcholku paprsku Shiimāl, část nekonečna (5198. sluneční cyklus), léto Caphalore! Černovlasý alf otočil hlavu doleva a zadíval se nahoru do koruny černého buku, jehoţ tmavě šedé listy se zvolna kolébaly ve večerním vánku. Někde tam se skrýval jeho dobrý přítel Aïsolon, který nedal jinak, neţ ţe ho chce doprovodit. Caphalor drţel v levé ruce luk, pravice volně spočívala na toulci připevněném k opasku, v němţ měl nachystané lovecké šípy. Mlč! odsekl tlumeně. Sám ji vidím. 19

20 Myslel tím hlubokou stopu, kterou v lesní půdě zanechal baroun. Stopovali tu stvůru od chvíle, kdy vyšla první denní hvězda, a zvíře oběma alfům lov nijak neusnadňovalo. Baroun neustále hledal úkryt někde v lesíku, kde ho díky barvě srsti téměř nebylo vidět. Tak nápadnou stopu v hlíně by však našli i ti nejhloupější lidé. Vytrvalá štvanice zřejmě svedla stvůru k neopatrnosti nebo ţe by zvíře lovcům stopu schválně nastraţilo, aby je vlákalo do pasti? Zašustilo listí, potom se Aïsolon skokem ocitl na zemi vedle Caphalora. I on drţel v ruce luk. To je můj první baroun, prohlásil rozradostněně. Jsem moc zvědavý, jak dlouho nám potrvá, neţ ho dostaneme. Je to mladé zvíře. Jedna rána musí stačit. Caphalor vytáhl šíp, jehoţ konec byl opatřen plochým ţelezným kolečkem, velkým jako mince. Stačí jeden zásah do správného místa barounovy lebky a zvíře se zhroutí v bezvědomí k zemi. Aïsolon ho napodobil. No, i mladí bývají velcí jako óarci a váţí tolik co oni. Zuby barounů prý prorazí dokonce i zbroj vyrobenou z tionia. Máš strach, Aïsolone? utahoval si z něj Caphalor přátelským tónem a přiloţil šíp k tětivě. Ne. Řekl bych, ţe nepodceňuji nebezpečí, opáčil přítel. Moje nesmrtelnost nemusí skončit právě dnes, někde v barounových spárech. Je vidět, ţe jsi ještě mladý. Starší z nás by se pokusili chytnout to zvíře holýma rukama. Caphalor se tiše zasmál a vykročil vpřed. Bok po boku kráčeli světlým lesem, jenţ se výtečně hodil k lovu lukem a šípy za předpokladu, ţe se jejich cíl konečně ukáţe. Caphalor spolu s Aïsolonem původně sledovali stopu jednoho kimara, ale baroun je předešel a samce seţral. Posledního barouna přitom spatřil před sedmatřiceti částmi nekonečna. Lovecká společnost, která se tehdy sešla, byla ovšem velice početná. Dnes byli v lese pouze dva lovci. Měl slušné vyhlídky, ţe právě on bude tím, kdo zasadí rozhodující ránu. Mysli na to, ţe ho chceme ţivého! připomínal Aïsolonovi, protoţe chtěl zvíře polapit a přinést je dceři. Měla opravdu mimořádné schopnosti v umění vnutit niţším stvořením svou vůli. Měla by z dárku obrovskou radost na rozdíl od matky. Ale nejdříve musí barouna vystopovat, teprve potom si můţe lámat hlavu Enoïlinými myšlenkami a nadávkami. Tam vlevo, řekl a ukázal hrotem šípu na ostrůvek hustého křoví. Hoď tam něco, abychom barouna vyhnali ven. Aïsolon se rozhlédl, objevil příhodnou větev, zvedl ji a mrštil jí do houští. Bylo slyšet vzteklé zaryčení. V houští to zašustilo a hned poté vyrazil baroun z úkrytu. Byl téměř tři kroky vysoký, pohyboval se na dvou nohách a byl pokrytý šedohnědou, šupinatou kůţí. Vztyčil se před oběma alfy, kdyţ byl od nich ještě padesát kroků daleko. Skutečně se podobal óarcovi, jenom 20

21 měl mnohem silnější a delší spodní čelist plnou špičatých ostrých zubů. Malýma, hluboce zapadlýma očima se nepřátelsky zahleděl na lovce. Strach by vypadal jinak. Rozevřel spáry, tvořené sedmi prsty zakončenými dlouhými nehty, a připravoval se k boji. Rána od takového spáru by si rozhodně v ničem nezadala s útokem vedeným sedmi noţi. Hleďme, vydechl Aïsolon a napnul luk. Je impozantní. Caphalor strhl zbraň vzhůru, natáhl tětivu a vystřelil ještě dřív neţ přítel. Tupý šíp prosvištěl vzduchem rovnou k cíli, ale baroun ho srazil a rozdrtil. Totéţ provedl s Aïsolonovým šípem a prudce se rozběhl k alfům. Zdálo se, ţe ho přešla chuť nechat se dál štvát. Teď se sám promění v lovce. To chceš přinést své dceři? uklouzlo Aïsolonovi nechápavě. Rychle vytáhl další šíp. Caphalor byl opět rychlejší a tentokrát zasáhlo kovové kolečko místo těsně nad kořenem nosu. Baroun lehce klopýtl, omámeně potřásl hlavou, udělal dva kroky stranou, aby se vzpamatoval, potom se tryskem hnal dál. Listí a hlína mu odletovaly od noh vysoko do vzduchu, na měkké půdě hlasitě duněly barounovy kroky. Aïsolonův šíp zasáhl zvednutou paţi zvířete pokrytou tvrdou rohovinou, jíţ si zvíře chránilo hlavu. Baroun zařval, aby celý les slyšel, ţe ho popadla touha zabíjet. Caphalor odhodil luk a zvedl ze země pořádný klacek. Vítr k němu zanášel barounovy výpary. Pach mu vnikl do nosu: drsný a pichlavý, mladý a silný. Zřejmě chtěl oběma útočníkům nahnat strach. Přišels o rozum? Aïsolon pomalu couval a zároveň pálil jeden šíp za druhým. Baroun při kaţdém zásahu vztekle zařval. Budeme ho muset zabít! Ne. Caphalor si stoupl před strom, odepnul si od boku toulec se šípy, shodil kabát a čekal na útok. Spoléhal na svou rychlost a obratnost v boji. Obvykle pouţíval dlouhé, úzké dýky, ale pokud chce barouna přinést dceři ţivého, pomůţe mu proti takovému tvorovi jen hrubé, neelegantní násilí. Jedenáct kroků. Aïsolon vytáhl šíp s ostře nabroušeným hrotem. Pro případ nouze, podotkl stroze. Caphalor se nenamáhal s odpovědí. Baroun byl přímo před ním a vrhl se na něj se široce roztaţenými tlapami. Otevřená tlama, z níţ vycházel hlasitý řev, se nemohla dočkat, kdy se do lovce zakousne. Alfa udeřil do nosu horký, páchnoucí dech, v němţ ulpěly stopy po kimarovi, kterého šelma před nedávnem seţrala. Caphalor se odrazil. Vyskočil vysoko nahoru a přitáhl nohy. Volnou rukou se přidrţel jedné ze spodních větví. Cítil, jak se strom zatřásl, kdyţ 21

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Bože můj! Proč jsi mne opustil?

Bože můj! Proč jsi mne opustil? Nádherná Vůně Bože můj! Proč jsi mne opustil? zvolal Ježíš, když visel přibitý hřeby na dřevěném kříži a po těle mu stékala krev. Potom vydechl naposledy. To ne, ty jsi byl moje jediná naděje! Chtělo se

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

V šamanově domě bylo nezvykle plno. Šaman, Maladan, Berin, Palaray a dva jeho zranění stopaři. Všichni leţeli na velmi pohodlných lůţkách ze

V šamanově domě bylo nezvykle plno. Šaman, Maladan, Berin, Palaray a dva jeho zranění stopaři. Všichni leţeli na velmi pohodlných lůţkách ze V šamanově domě bylo nezvykle plno. Šaman, Maladan, Berin, Palaray a dva jeho zranění stopaři. Všichni leţeli na velmi pohodlných lůţkách ze zvířecích koţešin. Někteří rytíři a válečníci byli natolik zvyklí

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

košili a koženou vestu s přiléhavými, obtaženými kalhotami a měkkými botami, které vypadaly jako trepky. Frankie měl červenou tuniku, kterou volně

košili a koženou vestu s přiléhavými, obtaženými kalhotami a měkkými botami, které vypadaly jako trepky. Frankie měl červenou tuniku, kterou volně KAPITOLA 2 Najednou Frankie ucí l pod nohama pevnou zem a vlasy mu cuchal lehký vánek. Otevřel oči a to, co uviděl, mu vyrazilo dech. Frankie stál spolu s ostatními na poli pokrytém nízkou trávou. Charlie

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím Tak se mi zdá, řekla, tak se mi zdá, že nadešel čas, abychom podnikli nějaký opravdu pěkný výlet. S jídelním košem. A šla rovnou zpátky k majáku, aby se dala do balení. Když maminka sbalila všechno potřebné

Více

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření.

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Ucítila jsem, jak mě něco udeřilo do zátylku, a svět kolem mě zčernal. D o tváře mi šplíchala studená voda. Když jsem otevřela

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

S e t k á n í š e s t é B o u ř e

S e t k á n í š e s t é B o u ř e S e t k á n í š e s t é B o u ř e Utíkáš po trávě, studí tě do bosých nohou, prší a z dálky duní bouřka. Dům není daleko, když zrychlíš utečeš hromům za svými zády. Nechceš se otočit, ale dunění se blíží

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy.

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Nedokázala jsem si představit život bez ní a to i přesto, že

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože 1. KAPITOLA Všimla jsem si, že učitelům se často pletou slova zajímavý a nudný. Ale když náš učitel řekl Třído, teď vám povím o jednom zajímavém projektu, stejně jsem ho začala poslouchat. Naše škola se

Více

Ahmet Ümit Byzantion Bájné město krále Byzase Konstantinopolis Konstantinovo hlavní město HOST

Ahmet Ümit Byzantion Bájné město krále Byzase Konstantinopolis Konstantinovo hlavní město HOST HOST Ahmet Ümit Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz AHMET ÜMIT ISTANBULSKÉ MEMENTO U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z,

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti.

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti. Kapitola 1 Už to máš? zeptala se Olivia Abbottová mámy. Olivii se konečně podařilo přimět tátu, aby si dal pauzu od svého pravidelného úterního maratonu tai-či tím, že mu zatřepala pompony přímo před obličejem,

Více

Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008

Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Viktor Dyk Krysař Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Dyk, Viktor Krysař / Viktor Dyk ; [ilustrovala Nela Vadlejchová]. -- V Tribunu EU vyd.

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Herta Müllerová: Nížiny

Herta Müllerová: Nížiny Ukázky Próza Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Seznamte se s prvotinou nejslavnější německy píšící spisovatelky současnosti. Nížiny jsou prvním románem nositelky Nobelovy

Více

35 Kapitola druhá 36 Přípitek Patrové budovy, roztroušené na úpatí vysoké hory, zůstávaly dlouho po ránu v jejím stínu. V půl osmé se v trávě na záhonech ještě drželo studené vlhko od noční rosy, ale celé

Více

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY Datum vytvoření:

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal.

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal. Pod Kingstonem Mobil hlasitě zapípal. Jsou lidé, které zapípání mobilu dokáže vážně vyvést z míry. Mohou pak začít splašeně pobíhat, křičet, ohrožovat všechno a všechny ve svém dosahu. Jiní zase začnou

Více

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ VOJTĚCH FILIP VĚNOVÁNO BOHU 3 4 Copyright Autor: Vojtěch Filip Fotografie na obálce s laskavým svolením Petra Pospíšila, Hoher Bogen 2009 Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN:

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Poprvé publikováno jako Karlinchen od Annegert Fuchshuber (Annette Betz Verlag, Wien/München, 1995). Copyright 1995

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Ostrov Entry DETEKTIVKA ROKU 2014 PODLE FESTIVALU BLOODY SCOTLAND HOST

Ostrov Entry DETEKTIVKA ROKU 2014 PODLE FESTIVALU BLOODY SCOTLAND HOST Ostrov Entry DETEKTIVKA ROKU 2014 PODLE FESTIVALU BLOODY SCOTLAND HOST Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PETER MAY Ostrov Entry U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k

Více

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem.

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem. KAPITOLA 2 Frankie pocí l na tvářích lehký závan větru. Zamrkal, a když se mu před očima vyjasnilo, uviděl, jak stojí před velkou klenutou bránou. Byla natřená několika barvami červenou, oranžovou a zelenou.

Více

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně.

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně. 1. kapitola Muselo se něco stát! Tohle přece není normální! víří mi hlavou. Okolo mě jezdily tanky a motorky. Co se to děje? Náhle mi hlavou bleskla strašlivá myšlenka: ocitla jsem se v minulosti. Ano,

Více

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI Pražská domovní znamení Předmět: ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ Ročník: 3. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Jméno autora:

Více

Figuriny. "Ha-ha-ha! " začala se řehotat Katarina,když ožila. "Hi-hi-hi!" odpovědi se jí dostalo od Anabely.

Figuriny. Ha-ha-ha!  začala se řehotat Katarina,když ožila. Hi-hi-hi! odpovědi se jí dostalo od Anabely. Figuriny "Ha-ha-ha!" bylo první, co figuríny řekly, když v buticích, výkladech obchodů a v skladištích velkoobchodů začaly ožívat. Každá jedna figurína se začala smát. Jakoby chtěla popřít tu nepřirozenou

Více

Copyright 2009 by Suzanne Enoch Translation 2013 by Marie Čermáková Frydrychová Cover design 2013 by DOMINO

Copyright 2009 by Suzanne Enoch Translation 2013 by Marie Čermáková Frydrychová Cover design 2013 by DOMINO 2013 Copyright 2009 by Suzanne Enoch Translation 2013 by Marie Čermáková Frydrychová Cover design 2013 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována ani elektronicky

Více

ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ.

ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ. ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ. ŘÍŠE TEMNOT není žádné konkrétní místo. Trvale nás obklopuje. Tvorové z Říše temnot jsou krásní, smrtelně nebezpeční a pro lidi neodolatelní. Váš nejlepší

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Ilustrace Hedvika Vilgusová Aventinum, Praha 1996 OBSAH Kohout a perla... 3 Myš, žába a luňák... 4 Orel, hlemýžď a vrána... 5 Lev a myš... 6 Pes a kus masa... 7 Moucha a

Více

Jsi v pořádku? zeptám se, když uvidím, jak sedí opodál na trávě a tře si koleno. Přikývne. Popotáhne, jako by zadržoval pláč. Musím se odvrátit.

Jsi v pořádku? zeptám se, když uvidím, jak sedí opodál na trávě a tře si koleno. Přikývne. Popotáhne, jako by zadržoval pláč. Musím se odvrátit. KAPITOLA 1 Probudím se s jeho jménem na rtech. Will. Ještě než otevřu oči, znovu jej spatřím, jak se hroutí k zemi. Mrtvý. Mou vinou. Tobias se ke mně sehne a stiskne mi levé rameno. Vlak kodrcá přes pražce

Více

hy podobaly dlouhé, mnohokrát zakroucené a zašmodrchané tkaničce

hy podobaly dlouhé, mnohokrát zakroucené a zašmodrchané tkaničce O nějaký den později si jedna z lékařek všimla, že pouhým zapsáním počátečních písmen všech pěti jmen vedle sebe vznikne jméno šesté: C. I. L. K. A. Kupodivu právě toto jméno se vžilo. Celestýna, Izabela,

Více

Motto: Nevěř všemu co zříš, nebo se podivíš (staré rčení) Ale opravdu tady ležel, ujišťoval světlovlasý mladík

Motto: Nevěř všemu co zříš, nebo se podivíš (staré rčení) Ale opravdu tady ležel, ujišťoval světlovlasý mladík Motto: Nevěř všemu co zříš, nebo se podivíš (staré rčení) Ale opravdu tady ležel, ujišťoval světlovlasý mladík poručíka. Viděl jsem ho na vlastní oči. A byl určitě mrtvej, proto jsem vás taky zavolal.

Více

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ LAURA MARX FITZGERALDOVÁ Poklekl ke mně a rukama zacákanýma od barev sevřel má ramena. Není kouzelná. Je dost těžké tuhle sklenici naplnit. Je těžké ty peníze vydělat a ještě těžší je uchovat. Přesunul

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř.

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř. DŮM ČÍSLO 12076 Tys byl odjakživa hrozný paličák, Dominiku! řekla Tina Erikovi. Nesmysl, jste nějak moc moudrá, paní profesorko Patti! opáčil hbitě Erik. Cha, ona není Patti, ale Erik, zvolala pravá Patti

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva 10. Omluva Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz Podívej, kdo sem jde, upozornil Štefan přítele. Ten se napřímil a pohlédl k cestě. Po ní pomalu přicházel Viktor. No, ty lenochu, zasmál se mu Gimo naproti, když

Více

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15 Kapitola 15 Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Na chvilku se mu podařilo zapomenout na vlastní problém a ztratit se v potrhlém světě plivající lamy. Slečna Petunie byla bez sebe

Více

1. Příchod Železného muže

1. Příchod Železného muže 1. Příchod Železného muže Na okraj útesu došel Železný muž. Přišel zdaleka? To nikdo neví. Odkud byl? To nikdo neví. Jak byl postaven? To nikdo neví. Stál na útesu, na samém okraji, v úplné tmě. Byl vyšší

Více

A zatímco se král Vladan se svým pobočníkem ve velitelském stanu oddávali labužnickému popíjení, na polním cvičišti se na zítřejší válečnou vřavu

A zatímco se král Vladan se svým pobočníkem ve velitelském stanu oddávali labužnickému popíjení, na polním cvičišti se na zítřejší válečnou vřavu A zatímco se král Vladan se svým pobočníkem ve velitelském stanu oddávali labužnickému popíjení, na polním cvičišti se na zítřejší válečnou vřavu posilovali vojáci. Ti ovšem labužnicky nepopíjeli, ti pod

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

Nástrahy lesa 147 Nejkrásnější drahokam 165 Nečekaný talent 183 Bella a tajemná příšera 201 Pouštní závod 217 Princezna od narození 233 Velká kocouří

Nástrahy lesa 147 Nejkrásnější drahokam 165 Nečekaný talent 183 Bella a tajemná příšera 201 Pouštní závod 217 Princezna od narození 233 Velká kocouří Zachráněný Rádža 5 Princezna v přestrojení 23 Bella, princezna k vašim službám 41 Recept na úspěch 57 Dokonalý pár 75 Výprava za purpurovou perlou 93 Větrné dobrodružství 111 Sázka na jistotu 129 Obsah

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Copyright 1974 by Jill Murphy Cover Illustration Jill Murphy, 2009 Illustrations Jill Murphy, 2009 Translation Michaela Tychtlová, 2009 NAKLADATELSTVÍ XYZ, s. r. o., 2009, 2012 ISBN 978-80-7388-708-7 KAPITOLA

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

MN130. Devadūta sutta

MN130. Devadūta sutta MN130. Devadūta sutta Nebeští poslové Úvod Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený prodléval v Sāvatthī, Jetově háji, Anāthapindikově zahradě. Tam Vznešený oslovil mnichy: "Mnichové!" "Ctihodný pane!" odpověděli

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz fleet Jo Nesbø Spasitel spasitel JO NESBØ This translation has been published with the financial support of Norla. Copyright Jo Nesbø 2005 Published by agreement with Salomonsson Agency Translation Kateřina

Více

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko e- kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena.

Více

PES V NEBI. Dobrý den, povídá muž. Copak to tady prosím je?

PES V NEBI. Dobrý den, povídá muž. Copak to tady prosím je? PES V NEBI Muž putoval se svým psem. Věděl, že už je mrtvý a směřuje k nebi. V tom okamžiku se před ním zjevila nádherná zlacená brána a u ní stál a usmíval se fousatý stařík v bílé kápi. Dobrý den, povídá

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

život v křídě SPINOSAURUS 252 mil.

život v křídě SPINOSAURUS 252 mil. 102 život v křídě SPINOSAURUS 252 mil. trias jura křída kenozoikum 201 mil. 145 mil. 66 mil. 0 Spinosaurus Gigantický teropodní dinosaurus, delší a zřejmě i těžší než mohutný Tyrannosaurus rex (strany

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více