Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA"

Transkript

1 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat vlastní nevědomost. Má právo na soukromí. Kaţdý člověk má právo stanovit si vlastní priority a svůj ţebříček hodnot. Jen ten, kdo nic nedělá, nic nepokazí proto je moţné udělat chybu a také za ni nést odpovědnost. Máme-li dost sebedůvěry, dokáţeme přijímat nejrůznější podněty bez předsudků a osobnostních obran. Pokud sebedůvěru a schopnost posouzení sebe a svého snaţení nemáme, pak se většinou zhroutíme, místo abychom věc posoudili a pak (moţná) napravili. Většina lidí má nepříjemné pocity, má-li cokoli odmítnout. Jak se tomuto pocitu bránit? Především je potřeba mít jasno v tom, co chci a nechci, a umět to jasně vyjádřit. Mám právo odmítnout něco, co nechci? Samozřejmě. Je však potřeba respektovat právo druhého poţádat mě o laskavost. COPYRIGHT 2006 Počítačová služba s.r.o

2 Řekli jsme si, ţe asertivní jednání respektuje práva druhých, ale i naše vlastní. Jaká práva to vlastně jsou: 1. Máme právo sami posuzovat své vlastní chování a city a být za ně zodpovědní. 2. Máme právo nenabízet ţádné omluvy a výmluvy ospravedlňující naše chování. 3. Máme právo posoudit, zda a nakolik jsme zodpovědní za řešení problémů druhých lidí. 4. Máme právo změnit svůj názor. 5. Máme právo říci: Já nevím. 6. Máme právo být nezávislí na dobré vůli ostatních. 7. Máme právo dělat chyby a být za ně zodpovědní. 8. Máme právo dělat nelogická rozhodnutí. 9. Máme právo říci Já ti nerozumím. 10. Máme právo říci: Je mi to jedno. 11. Máme právo se rozhodnout, zda budeme nebo nebudeme asertivní COPYRIGHT 2006 Počítačová služba s.r.o.

3 5.5.1 PRVNÍ ASERTIVNÍ PRÁVO MÁME PRÁVO SAMI POSUZOVAT SVÉ VLASTNÍ CHOVÁNÍ A CITY A BÝT ZA NĚ ZODPOVĚDNÍ. = BÝT SÁM SOBĚ SOUDCEM, MÍT A VYJADŘOVAT NÁZORY ODLIŠNÉ OD DRUHÝCH LIDÍ. Pověra: Nejsi sám schopen správně posoudit sebe a své chování. Měl by ses vţdy řídit nějakou vnější autoritou, která je moudřejší a větší, neţ ty sám. Jedná se o základní asertivní právo, od kterého se všechna ostatní odvozují. Toto právo nám říká : Jde o můj ţivot a to, jaký bude, záleţí jen na mně a na nikom jiném. Jen já sám tedy mohu posoudit, za co se mám cítit provinile nebo za co mohu být hrdý. To ovšem neznamená, ţe si můţu dělat co chci, bez ohledu na ostatní. Součástí tohoto práva je i povinnost být odpovědný za své chování. Platí-li tedy, ţe chci-li být sám soudcem svého vlastního jednání, musím nést odpovědnost za jeho následky. Teprve dokáţu-li přijmout toto právo i s povinnou odpovědností, stávám se skutečně svobodným člověkem. Nemohu se své odpovědnosti zbavit, kdyţ se mi to nehodí, například poukazem na to, ţe jsem jen plnil rozkazy (dělal jen svou práci) DRUHÉ ASERTIVNÍ PRÁVO MÁME PRÁVO NENABÍZET ŢÁDNÉ OMLUVY A VÝMLUVY OSPRAVEDLŇUJÍCÍ NAŠE CHOVÁNÍ. = NEVYSVĚTLOVAT. Existuje manipulativní pověra, která jako by nám říkala: Veškeré své chování bys měl umět nějak vysvětlit. Jestliţe to nedokáţeš, jsi nesvéprávný a někdo tě musí kontrolovat. Neznamená to, ţe bychom se neměli vůbec omlouvat. Ale je rozhodně lepší říci: Vím, ţe jsem přišel pozdě, neţ nabízet lţivou a nevěrohodnou výmluvu se špatně jedoucí tramvají. COPYRIGHT 2006 Počítačová služba s.r.o

4 5.5.3 TŘETÍ ASERTIVNÍ PRÁVO MÁME PRÁVO POSOUDIT, ZDA A NAKOLIK JSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DRUHÝCH LIDÍ. = RESPEKTIVE ŘÍCI NA JEJICH PŘÁNÍ NE Pověra: Jsou věci, které tě zavazují a pro něţ bys měl, ať chceš nebo nechceš zapřít sám sebe. Toto právo samozřejmě neznamená, ţe bychom si neměli pomáhat. Umoţňuje mi ale se v daném konkrétním případě rozhodnout, zda pomoci ano nebo ne ČTVRTÉ ASERTIVNÍ PRÁVO MÁME PRÁVO ZMĚNIT SVŮJ NÁZOR Pověra: Neměl bys měnit své názory. Pokud je měníš, jsi bezcharakterní. Přiznáš-li, ţe ses zmýlil, jsi nedůvěryhodný COPYRIGHT 2006 Počítačová služba s.r.o.

5 5.5.5 PÁTÉ ASERTIVNÍ PRÁVO MÁME PRÁVO ŘÍCI: JÁ NEVÍM = PŘIZNAT NEVĚDOMOST Pověra: Měl bys znát odpověď na všechny otázky. Jinak si nevědomý a nesvéprávný a měl by tě někdo kontrolovat. Touto pověrou se velmi často manipuluje zejména ve vztahu k důsledkům našeho chování. Manipulativní otázky většinou vypadají takto: Co myslíš, ţe by se stalo, kdyby všichni takhle? Jak by ses cítil, kdyby ti někdo takhle.? Na tyto otázky skutečně nemusíme znát odpověď ŠESTÉ ASERTIVNÍ PRÁVO MÁME PRÁVO BÝT NEZÁVISLÍ NA DOBRÉ VŮLI OSTATNÍCH. Pověra: Ostatní by tě měli mít rádi. Pokud tě rádi nemají, asi si to nezaslouţíš. Měl by ses cítit vinným. COPYRIGHT 2006 Počítačová služba s.r.o

6 5.5.7 SEDMÉ ASERTIVNÍ PRÁVO MÁME PRÁVO DĚLAT CHYBY A BÝT ZA NĚ ZODPOVĚDNÍ Pověra: Neměl bys dělat chyby. Pokud je děláš, měl bys mít pocit viny. Jsi méněcenný a ostatní by tě měli kontrolovat. Přijmu-li toto právo, umoţní mi to přiznat svou chybu sobě i druhým, aniţ tím utrpí sebehodnocení OSMÉ ASERTIVNÍ PRÁVO MÁME PRÁVO DĚLAT NELOGICKÁ ROZHODNUTÍ. = STANOVIT SI PRIORITY PODLE SVÉHO, I KBYŢ BY OBJEKTIVNĚ MOHLO JÍT O CHYBU. NÉST ZA TO ODPOVĚDNOST. Toto právo vychází z předchozího, sedmého, práva. Jen já mám právo rozhodnout o svém osudu např. nepřijmout lépe placené místo (i kdyţ ostatním se zdá rozhodnutí nelogické), protoţe vím, ţe bych musel změnit celý svůj ţivotní styl, vzdát se svých koníčků, ztratit kontakt s rodinou atd DEVÁTÉ ASERTIVNÍ PRÁVO MÁME PRÁVO ŘÍCI JÁ TI NEROZUMÍM. Pověra: Měl bys rozumět tomu, co chtějí lidé tobě blízcí, i kdyţ to jasně neřeknou. Pokud tomu nerozumíš, jsi necitlivý a nemáš je rád. Uslyšíte-li větu: Kdybys mě měl rád, věděl bys buďte ostraţití COPYRIGHT 2006 Počítačová služba s.r.o.

7 DESÁTÉ ASERTIVNÍ PRÁVO MÁME PRÁVO ŘÍCI : JE MI TO JEDNO. Pověra: Jsou věci, na kterých by ti mělo záleţet víc neţ na čemkoliv jiném. Měl by ses snaţit být dokonalý SHRNUTÍ Tato práva nám neříkají, co máme v dané situaci udělat, ale podle vlastního uváţení, co je v dané situaci, ukazují na to, co udělat můţeme, aniţ se máme cítit provinile. Je vţdy na nás, abychom se rozhodli správně. COPYRIGHT 2006 Počítačová služba s.r.o

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Příloha č. 1 Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Kromě základních práv a povinností zaměstnance-úředníka, uvedených v zákoníku práce a v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících

Více

Miluj svŧj ţivot. Radost ţít. Louise L.Hay. The New York Times Best Seller

Miluj svŧj ţivot. Radost ţít. Louise L.Hay. The New York Times Best Seller Miluj svŧj ţivot Radost ţít The New York Times Best Seller Louise L.Hay Digitalizace 9/2011 1 Poděkování S radostí a potěšením děkuji: - všem svým studentŧm a pacientŧm, kteří mi dali mnoho a dodali mi

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Bankovnictví Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Michal Mitroci Finance Vedoucí práce: PhDr. Alena Pilousová Praha červen 2009 Prohlášení:

Více

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Bakalářská práce Vypracovala: Kristýna

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

Jak založit novou waldorfskou školu

Jak založit novou waldorfskou školu Jak založit novou waldorfskou školu přednáška, K. M. Maurer, předneseno v Praze dne 8.1.2011 neautorizovaný volný přepis zpracovala Marta Gemperlová Protoţe nemám co do činění s touto situací, která je

Více

J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš?

J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš? Rozhovor č.1 J: Mohl bys mi, prosím, říct na začátek něco o sobě a o sluţbě, kterou děláš? M: Je mi 44, to je ještě nízký věk, mám tři děti, jsem ţenatý 23 let. Ve své sluţbě pomáháme lidem, kteří jsou

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče 6. přepracované vydání, Praha, říjen 2010

Více

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Střední zdravotnická škola, Karviná, K. H. Borovského 2315 Projekt SIPVZ č. 0341P2005 KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Pracovní listy Jméno:.. Třída: Školní rok:. OBSAH Neverbální a verbální komunikace vymezení

Více

ASERTIVITA PRO MANAŽERY

ASERTIVITA PRO MANAŽERY Dagmar Lahnerová SIMPLY CLEVER ISBN www.skoda-auto.cz Citigo_Grada_AsertivitaManagrs_167x240.indd 1 ŠKODA Citigo má vše, co pro m stský život potºebujete: napºíklad nízkou spotºebu, skv lý design, dostatek

Více

Člověk na prahu zanikajícího a rodícího se času

Člověk na prahu zanikajícího a rodícího se času Člověk na prahu zanikajícího a rodícího se času Antonín Mareš 2 Napsáno v roce 2013 Vydáno vlastním nákladem autora Vytiskl: www.tiskovyexpres.cz Upozornění Vzhledem k tomu, ţe u této knihy neproběhla

Více

Manaţerská komunikace

Manaţerská komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 2 Pierre Franckh (2005) Překlad z němčiny: Mgr. Jana Novotná (2008) Digitalizace (8/2011) Sny se uskutečňují. Kaţdý den, kaţdou minutu, kaţdou vteřinu.

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Zahraniční adopce Foreign Adoption

Zahraniční adopce Foreign Adoption Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník

Více

ČÁST 1 ZAMĚSTNÁNÍ. Část 1 zaměstnání Část 2 podnikání Část 3 další studium na VŠ Část 4 podnikání ve Zlínském kraji

ČÁST 1 ZAMĚSTNÁNÍ. Část 1 zaměstnání Část 2 podnikání Část 3 další studium na VŠ Část 4 podnikání ve Zlínském kraji Část 1 zaměstnání Část 2 podnikání Část 3 další studium na VŠ Část 4 podnikání ve Zlínském kraji ČÁST 1 ZAMĚSTNÁNÍ Kapitola 1.1 Kapitola 1.2 Kapitola 1.2.1 Kapitola 1.2.2 Kapitola 1.2.3 Kapitola 1.2.4

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Téma práce: Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího

Více

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ KURZ PEDAGOG VOLNÉHO ČASU. Akreditace: MŠMT 3039/2013-201-55. Výchova dítěte s autismem

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ KURZ PEDAGOG VOLNÉHO ČASU. Akreditace: MŠMT 3039/2013-201-55. Výchova dítěte s autismem JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ KURZ PEDAGOG VOLNÉHO ČASU Akreditace: MŠMT 3039/201320155 Výchova dítěte s autismem Seminární práce Vedoucí seminární práce: doc. Mgr. Michal

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner Rok biřmování Novéna Jan Graubner 1 Úvodem V přípravě na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu prožíváme Rok biřmování. Na oslavu se chceme připravit obnovou našeho života ze

Více

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko)

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) SPOLEČNÝ PROJEKT Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) Zdroj: KORMAN, H. The common project. 2004. Dostupné na: Překlad: Leoš Zatloukal a Lenka Tkadlčíková ZAČÁTEK SEZENÍ Začínám

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Šárka Prokopová Olomouc 2015 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Téma práce: Přínosy komunitní práce při práci

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

HUMAN DESIGN UMĚNÍ SPRÁVNÉHO ROZHODOVÁNÍ

HUMAN DESIGN UMĚNÍ SPRÁVNÉHO ROZHODOVÁNÍ HUMAN DESIGN UMĚNÍ SPRÁVNÉHO ROZHODOVÁNÍ Autor: Jakub Střítezský Human design mapuje proudění energie v těle mezi energetickými centry a popisuje ideální způsob jejího vyjádření. Představte si, jaké by

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny Kateřina Slavíková Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

P. V o s á t k o v á : Omluveni nejsou: pan Vít Šorm, Ing. Zelený, Mgr. Hlaváček, Ing. Bejšovec, paní Kolovratová, pan Knap a dr. Klíma.

P. V o s á t k o v á : Omluveni nejsou: pan Vít Šorm, Ing. Zelený, Mgr. Hlaváček, Ing. Bejšovec, paní Kolovratová, pan Knap a dr. Klíma. Z á p i s z 33. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2014 Váţené kolegyně zastupitelky, váţení kolegové zastupitelé, vítám také občany, hosty a pracovníky kanceláře. Váţené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil

Více

PRŮVODCE PRO RODIČE. Úvod. Obsah kurzu:

PRŮVODCE PRO RODIČE. Úvod. Obsah kurzu: PRŮVODCE PRO RODIČE Úvod Nedávno na nás naše dítko kouklo z kočárku, zabrebentilo první slůvko, začalo chodit, poté komunikovat, zanedlouho i odporovat, pak školka, škola, do toho puberta a teď konec základky.

Více

1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY

1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY - 3-1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY Rodiče a sourozenci mají podstatný vliv na socializaci a emoční vývoj dítěte. Otec a matka, uvažujeme-li o úplných rodinách, sdílejí s dětmi podstatnou část jejich

Více

AKADEMIE ALTERNATIVA

AKADEMIE ALTERNATIVA AKADEMIE ALTERNATIVA OBOR DRAMATERAPIE ABSOLVENSKÁ PRÁCE Mgr. Marcela Lehotská Terapie divadlem BRNO 2014 Vedoucí práce: Mgr. Josef Zajíček. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci vypracovala samostatně

Více