MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence rizikového chování Školní rok 2014/2015 Ing. Eva Trtková školní metodička prevence Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer ředitel školy

2 1 Minimální preventivní program školy pro rok 2014/2015 Název a adresa školy: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická, Lerchova 63, Zřizovatel školy: Česká provincie Kongregace sester svatých Cyrila a Metoděje Provinční představená: s. Františka Kadlčíková, Mgr. Telefon: Ředitel: Mgr. MgA. et MgA. Policer Štěpán Telefon: Zástupkyně ředitele: Mgr. Javorová Marie Mgr., Mgr., Bc. Nováková Jitka Mgr. Černá Hana (s. Vojtěcha) Školní metodička prevence: Ing. Eva Trtková Telefon: Výchovná poradkyně pro gymnázium: MVDr. Helena Múčková Telefon: Výchovná poradkyně pro SOŠPg: Mgr. Radka Mrázová Telefon: Spirituálové školy: P.Mgr. Petr Beneš P.Mgr. Martin Holík P.Mgr. Libor Všetula SDB CMG a SOŠPg Počet tříd Počet studentů Osmileté gymnázium - nižší - vyšší SOŠPg Pedagogické lyceum SOŠPg Předškolní a mimoškolní pedagogika Celkem Celkový počet pedagogů 63 - HPP: 55 - externistů: 8 2

3 1 Vnitřní zdroje školy 1.1 Charakteristika školy Typ školy: střední škola, církevní Škola se nachází v Masarykově čtvrti v Brně v blízkosti konečné linky tramvaje č. 4. Budova školy je propojena s Cyrilometodějskou základní školou spojovacím můstkem, tzv. domečkem, kde jsou kabinety vyučujících a knihovna pro studenty. Nově zařízená školní jídelna je umístěna v budově ZŠ. Škola má jeden hlavní vchod a tři nouzové východy, které jsou zamčeny. Hlavní vchod je zabezpečen vrátnicí s vrátnou, která kontroluje příchozí. Materiální vybavení školy: školní klub, dvě venkovní hřiště, tělocvična, školní kaple, školní jídelna, nápojové automaty, potravinové automaty, stolní fotbal, pingpongový stůl, klavíry v učebnách a ve školním klubu. Technické vybavení učeben Učebna Zaměření Technické vybavení S08 Dramatická výchova dataprojektor P00 Jazyky TV, DVD P01 PC, dataprojektor, reproduktory P02 Pracovní praktikum PC, reproduktory P05 ICT PC, dataprojektor, reproduktory P07 Klub přátel školy PC, dataprojektor, reproduktory P09 Německý jazyk PC, TV, DVD P18 ICT PC, dataprojektor, reproduktory P18b Hra na klávesy klávesové nástroje P20 Pedagogika a dataprojektor, reproduktory psychologie P22 Křesťanská výchova 100 Biologie PC, dataprojektor, reproduktory, TV, DVD, VHS 101 Chemie 103 PC, dataprojektor, reproduktory 105 Dětská literatura 109 Dějepis PC, dataprojektor, reproduktory, interaktivní tabule 108 Zeměpis PC, dataprojektor + reproduktory 110 Český jazyk TV, DVD 200 Hudební výchova PC, dataprojektor, reproduktory 201 Hudební výchova PC, TV, DVD 203, 205 Fyzika PC, dataprojektor, reproduktory 207 PC, DVD, TV; mobilní TV, DVD, VHS 209 Výtvarná výchova PC, dataprojektor, reproduktory 206 ZSV PC, dataprojektor, reproduktory 208 3

4 Nabídka volnočasových aktivit: školní sbor Cantate, volejbal, fotbal, florbal, znaková řeč, komorní orchestr, flétnový soubor, aerobik, čínština, kroužek matematiky, informatiky a španělštiny, biologický kroužek, kulturní akce (divadla, koncerty), divadelní soubor Dramatická jelita. 1.2 Preventivní tým školy Ředitel školy Je přímo zodpovědný za prevenci a za řešení zjištěných projevů rizikových forem chování. Vytváří podmínky pro předcházení rozvoje rizikového chování zejména a) zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární prevenci rizikového chování, koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním Minimálního preventivního programu školy, b) zapracováním do školního řádu a vnitřního řádu řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem rizikového chování ve škole, c) jmenováním školního metodika prevence, pedagogického pracovníka, který má pro výkon této činnosti odborné předpoklady, kvalifikaci, případně mu zajistí podmínky ke studiu k nezbytnému výkonu specializovaných činností v oblasti prevence rizikového chování, d) pro systematické další vzdělávání školního metodika v oblasti specifické primární prevence a pro činnost školního metodika s žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků ve škole, e) podporou týmové spolupráce školního metodika prevence, výchovného poradce, třídních učitelů a dalších pedagogických pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování Preventivního programu, f) spoluprací s metodikem prevence v PPP a s krajským školským koordinátorem prevence, g) podporou aktivit příslušného obecního úřadu zaměřených na rozvoj zdravého životního stylu h) monitorováním a vyhodnocováním realizace Preventivního programu a realizace dalších opatření, ve školním řádu a vnitřním řádu musí být popsána kontrolní a sankční opatření v oblasti rizikového chování ve škole. Školní metodička prevence Metodické a koordinační činnosti: 1) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. 2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů. 3) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.). 4) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 5) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti. 4

5 6) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 7) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů. 8) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. 9) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. Informační činnosti: 1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy. 2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností. 3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci). Poradenské činnosti: 1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). 2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole. 3) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. Třídní učitelé (ve vztahu k primární prevenci): a) spolupracuje se školním metodikem prevence při zachycování varovných signálů, podílí se na realizaci Preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě, b) motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy, c) zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci nezletilých žáků třídy, d) získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí. 5

6 Výchovné poradkyně Preventivní tým doplňují dvě výchovné poradkyně, které řeší výchovné problémy, spolupracují se školním metodikem prevence; konzultují s ním řešení případných projevů rizikového chování žáků a společnou účast na vhodných akcích doplňujícího vzdělávání pedagogických pracovníků. 1.3 Informační zdroje školy odborná a metodická literatura v archívu metodika prevence seznam v příloze č. 1. videotéka seznam VHS a DVD v příloze č. 1. webová stránka školy schránka parlamentu vedle ředitelny nástěnky školy ve 2. patře pro studenty a ve sborovně pro pedagogy školní časopis Lercháč ové adresy ŠMP a výchovných poradkyň (viz strana č. 1) 6

7 2 Vnější zdroje školy 2.1 Síť institucí, odborníků, informací a služeb: Dětské krizové centrum (sdružení proti násilí na dětech) Krizové centrum SPONDEA (intervenční centrum pro oběti domácího násilí) Fond ohrožených dětí Linka bezpečí dětí a mládeže Centrum a linka důvěry pro děti a mládež: Modrá linka Bílý kruh bezpečí Drogová poradna občanského sdružení Sananim poradenství linka důvěry Pomáhá při řešení problémů týrání, zneužívání, zanedbávání, poruch příjmu potravy, domácího násilí, šikany Pomáhá opuštěným, zanedbávaným a týraným dětem bezplatné volání, nonstop provoz, anonymní poradenství; pro děti na útěku, které chtějí zanechat vzkaz svým rodičům; poradenství rodičům s výchovou dětí Krizová intervence jakéhokoli druhu informace o domácím násilí, tel. linka Dona pro oběti dom. násilí, služby pro oběti trestných činů a příbuzné Informace o drogách, drogová poradna on-line tel (nonstop) chat: (internetová linka důvěry) krizové centrum: tel , (nonstop linky) pobočka -Zábrdovice: Francouzská 861/58, tel , (bezplatná tel. linka) Chat: chat.linkabezpeci.cz (linka vzkaz domů) (rodičovská linka) linka důvěry: , (9-21 hod.) pomoc obětem kriminality: (nonstop) pomoc obětem dom. násilí: (nonstop) v Brně: Slovinská 41, tel ; Dona linka: tel (celostátní služba pomoci osobám ohroženým domácím násilím) 7

8 Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení Podané ruce Psychoterapeutické centrum Elysium Občanské sdružení Anabell Poradna pro občanství, občanská a lidskápráva Společnost pro stud. sekt a nových náboženských směrů Krajský úřad JMK/ Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit poradenství v obl: drog, šikany, počítačových her, patologického hráčství Léčba závislostí, vzdělávání; poradenské centrum Pasáž: odborné sociální poradenství; drogová poradna Sdružení Podané ruce Pomoc při problémech s alkoholem, nealkoholovými drogami a gamblerstvím Informační portál o poruchách příjmu potravy Svépomocné skupiny, edukativní a informativní služby, psychologické a nutriční poradenství diskriminace a rovné příležitosti, bezplatná právní pomoc, práva cizinců, registrované partnerství a práva sexuálních menšn knihovna, poradna Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení PaedDr. Danuše Pielinská, prevence sociálně nežádoucích jevů Bc. Martina Janková, manažerka prevence kriminality JMK Mgr. Lenka Možná, protidrogový koordinátor, krajský koordinátor prevence PaedDr. Věra Koupilová, národnostní menšiny, vzdělávání, romská tel brněnské sídlo: Francouzská 36, tel.: , kontaktní centrum: Vídeňská 3,, tel ; poradesnké centrum Pasáž: Vídeňská 3,, tel.: drogová poradna: sídlo: Hapalova 22,, tel.: brněnské sídlo: Bratislavská 2, tel.: linka Anabell: (po-pá: 8-16 hod.) Žerotínovo nám. 3/5, Tel.: Cejl 73, Tel.: Cejl 73, Tel.: Žerotínovo nám. 3/5, Tel.: Žerotínovo nám. 3/5, Tel.:

9 Krajské ředitelství policie JMK, Preventivně informační odd. 3. odd. OOK UO SKPV MR PCR Metodik prevence PPP problematika Ing. Petra Šustrová, sociální pracovník v obl. OSPOD a sociální prevence Monika Obalilová, sociální pracovník v obl. OSPOD mjr. PhDr. Soňa Svobodová, vedoucí odd. por. Mgr. Zdeňka Procházková, koordinátor prevence nprap. Petra Hrazdírová, prevence, Inf. Centrum policie nprap. Milan Gruška, prevence, Inf. centrum policie Vyšetřování kyberšikany npo. Mgr. Radoslav Novák, vedoucí odd. por. JUDr. Michaela Kučerová PPP - město PhDr. Lenka Skácelová jihomoravsky.cz Tel.: Žerotínovo nám. 3/5, Žerotínovo nám. 3/5, Tel.: Kounicova 24, Tel.: , tel.: , tel.: tel.: Příční 31, Tel.: Tel.: Hybešova 15, Sládkova 45, Tel.: Drom, romské středisko Mgr. Patricie Hanzlová Bratislavská 41, Tel.: Středisko výchovné péče Helpme Vladislav Vaňák Bořetická 2, Tel.:

10 INEX SDA Statutární město Městská policie Aktivizační programy, služby pro rodiče, podpora dětí s potřebou individuálního přístupu Mgr. Lenka Šmerdová Anenská 10, Tel.: , Štefánkova 43, Tel.: Státní zdravotní ústav, Odd. podpory zdraví MUDr. Michaela Trnková Palackého třída 3a, Tel.: TeenChallenge International ČR, Dětské centrum A Kluby ČR, o.p.s. Lužánky středisko volného času Bc. Jitka Opálková Mgr. Veronika Šuráňová, Martin Klíč Ing. Milan Appel, ředitel SVČ Lužánky Cejl 18, Tel.: Křenová 62a, Tel.: , , Lidická 50, Tel.: Ratolest, o.s. Salesiánské středisko mládeže, dům dětí a mládeže -Žabovřesky Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková, ředitelka sdružení pomoc sociálně znevýhodněným dětem a mladým lidem P.Mgr. Radek Gottwald SDB Kozí 2, Tel.: , Foersterova 2, Tel.:

11 Pracovníci OSPOD a kurátoři pro mládež Tým prevence MŠMT Magistrát města Brna Mgr. Dáša Třetinová, vedoucí odd. Mgr. Zdeněk Štěpanovský, metodik OSPOD Mgr. Martina Budinská, vedoucí odd. prevence a speciálního vzdělávání Mgr. Vladimír Sklenář Ing. Radka Heřmánková Tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: Seznam kontaktů dle konkrétní rizikové formy chování: DROGY: PPP Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané ruce TeenChallenge Primární a sekundární prevence Psychiatrická ambulance, DPS Kontaktní centrum, prevence Sládkova 45, DPS + psychiatrická ambulance Hapalova 22, Kopečná 37, Fax: rum.cz , psychiatricka.ambula ALKOHOL: MOAT Alkohol, gambling, drogy Masarykova 37, , , AT poradna Alkohol- poradenství Vídeňská 3, Sdružení A klubů; Nízkoprahové Křenová 62a, Skupina AA Fénix zařízení, alkoholická poradna OS Lotos Doléčovací program Výstavní 285, AIDS: Národní linka prevence AIDS zelená linka (bezplatná) 11

12 AIDS Centrum FN Bohunice Zdravotní ústav odd. podpory zdraví Anonymní poradenství k onemocnění žloutenkou Informační klinika Jihlavská 20, Odběry a poradna Gorkého 6, HIV/ AIDS PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY: Psychiatrická léčebna Černovice Psychiatrická léčebna Bohunice Alkohol, drogy, gambling Krizové centrum: MUDr. L. Pilařová MUDr. Klabusayová Húskova 2, Jihlavská 20, KOUŘENÍ: Zdravotní ústav Odd. podpory zdraví MLÁDEŽ V KRIZI: Poradna odvykání kouření, poradna pro zdravý životní styl, poradna při obezitě Stará 25, Bílý kruh bezpečí Linka DONA Domácí násilí, pohlavní zneužívání, znásilnění, oběti a svědci trestných činů Pomoc osobám ohroženým domácím násilím Slovinská 41, ROSA Informační a poradenské centrum pro oběti domácího násilí Magdalenium Pomoc obětem domácího násilí Linka naděje Linka důvěry pomoc v krizi Jihlavanská 20, FN Bohunice (nonstop) Linka vzkaz domů Linka vzkaz domů Modrá linka Linka důvěry pro děti a mládež (po- pá) Lidická 50, (9-21 hod.) 12

13 Utajené porody Linka pro ženy a dívky Na počátku Azylové ubytování pro těhotné ženy Soběšická 60, , Ubytovna pro přechodný pobyt Koniklecova 5, PRO NESLYŠÍCÍ: SMS pro neslyšící tísňová linka pro neslyšící Internetové odkazy k vnějším zdrojům školy a jednotlivým oblastem rizikového chování: Návykové látky, alkohol, tabák iporadna.cz/drogy/index.php, Syndrom týraného dítěte Školní šikanování, kyberšikana Homofobie e-psycholog.eu, Igbt.poradna-prava.cz Extremismus, rasismus, xenofobie clovekvtisni.cz, antisemitismus.wz.cz, Záškoláctví 13

14 3 Stanovení cílů MPP školy 3.1 Dlouhodobé cíle Výchova k prosociálnosti, snaha zapojovat žáky do prosociálních aktivit, jako je např. humanitární a dobročinná práce. Zvyšování efektivity týmové spolupráce ŠMP, výchovného poradce, TU, ostatních pedagogických pracovníků a vedení školy. Vypracování efektivního komunikačního systému na škole. Zlepšení informovanosti o funkci a smyslu práce ŠMP. Mapování situace ve třídách za pomoci TU. Pozitivní ovlivnění celkového životního stylu žáků, orientace na kvalitu postojů a změnu nežádoucího chování. Podpora smysluplného trávení volného času a rozvoje osobnostních dovedností. Vytvoření duchovního zázemí pro studenty a podpora atmosféry otevřenosti a důvěry. 3.2 Krátkodobé cíle Motivovat studenty k aktivní účasti na charitativních a prosociálních akcích školy a jejich uskutečnění (Brněnská cihla, Bílá pastelka, Sbírka na Ukrajinu, Prosociální den, aj.). Pravidelná setkávání preventivního týmu při řešení aktuálních problémů. Předávání informací pedagogům ( , pedagogické rady, nástěnka ve sborovně). Předávání informací studentům (nástěnka, osobní schůzky v konzultačních hodinách, , prostřednictvím TU). Předávání informací rodičům ( , hovorové hodiny, osobní schůzky). Využití preventivních programů, které na sebe navzájem navazují a doplňují se. Tvorba dotazníků k monitoringu efektivity preventivních programů. Rozšíření nabídky volnočasových aktivit. Zapojení dvou nových spirituálů do duchovního a výchovného působení na škole a uskutečňování nových aktivit (Pohádky na dobrý den, Raníček, Rychloobrátkový živý růženec, víkendové pobyty studentů se spirituály) 14

15 4 Prevence rizikových forem chování ve vzdělávacím procesu dle ŠVP Témata prevence jsou zařazena v souladu se ŠVP do široké škály vyučovacích předmětů. Jednotliví vyučující podporují zájem a rozvíjí talent studentů také exkurzemi, projektovým vyučováním, besedami, zážitkovým učením apod. 4.1 Prevence v rámci výuky Etická výchova Program etické výchovy naplňuje hlavní výchovný cíl naší školy, kterým je výchova k prosociálnosti. Etická výchova se zaměřuje celým svým obsahem na prevenci mravní devastace mládeže. Program etické výchovy má deset stupňů: 1. Komunikace 2. Důstojnost člověka sebeúcta 3. schopnost oceňovat a chválit druhé 4. Nápaditost a tvořivost v mezilidských vztazích 5. Ohleduplné vyjadřování citů jak pozitivních tak negativních 6. Empatie 7. Asertivita (nebýt pasivní ani a agresivní) 8. Nabídka pozitivních vzorů 9. Spolupráce, pomoc a obdarování druhých 10. Společenská prosociálnost Aplikační témata etické výchovy zasahují přímo oblast prevence sociálně patologických jevů. Například: výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu, ochrana zdraví duševního i tělesného (nebezpečí závislostí drogy, sekty, gambling, ), aj. Metody, které používá etická výchova, jsou založené na zážitku, zkušenosti a spolupráci (např. diskuse, besedy, ankety, psychohry, dramatizace, výtvarné aktivity, ). Snahou etické výchovy je pomoci vychovat morálně vyzrálé osobnosti, které přijaly skutečné mravní hodnoty a dokáží ve svém životě vytvářet harmonické a stabilní vztahy. Náboženská výchova Má podobné cíle jako etická výchova. Obohacuje je však ještě o vztah člověka k Bohu, který může být oporou a záštitou v době životních krizí, nejistot a hledání, jaké často přicházejí v období dospívání. Etická a náboženská výchova se učí na naší škole ve všech ročnících po celou dobu studia. Cizí jazyky Anglické divadlo, projekt Edison, poznávací zájezdy (Rakousko, Anglie, Francie, ). Možnost studia v Rakousku. 15

16 Občanská výchova Téma člověk a dospívání: životospráva, nebezpečí autodestruktivních závislostí, podpora zdraví prevence a intervence. Problematika lidských práv xenofobie, rasismus, šikana. Základy společenských věd Důsledky zneužívání návykových látek pro soužití lidí, dopady v oblasti partnerských, rodinných a společenských vztahů. Změny v psychice postižených lidí a problémy v oblasti sociální. Záležitosti trestně právní. Dějepis Otázky xenofobie, rasismu z historického pohledu. Problematika antisemitismu holokaust. Zeměpis Země původu různých drog (konopí, opiáty). Celosvětový problém pašování drog a trestní odpovědnost v jednotlivých zemích. Biologie Zdravý vývoj organismu, negativní vliv návykových látek na fyziologii člověka. Chemie Chemické složení psychotropních látek a negativní důsledky jejich zneužití. Pedagogika Témata: Speciální pedagogika a sociální pedagogika a praxe, Pedagogika volného času. Psychologie Témata: Vývojová psychologie rizika jednotlivých období vývoje, zvláště poznávání specifik období puberty a dospívání a možných rizik chování. Téma Sociální psychologie, Psychopatologie a psychické zdraví. Speciální pedagogika Sociální a speciální pedagogika minority a multikulturní soužití. Výtvarná a hudební výchova Rozvíjení estetického vnímání studentů, podpora talentu a vhodného naplnění volného času. Návštěva výstav, koncertů. Metodický týden Vv a Hv na PgŠ. Tělesná výchova Motivace mládeže ke sportu a tělesné aktivitě. Probudit zájem o zdravý způsob života. 16

17 4.2 Projekty v různých předmětech Dramatická výchova Projekt Divadlo ve výchově zjišťování aktuálních témat šikana, kouření, Pedagogická poema (školní a celostátní kolo) DIHUTAJ (divadelní, hudební a taneční vystoupení) Dramatická vystoupení v mateřských školách Biologie a chemie Brněnská přehrada jako ekosystém Český jazyk Projekt Školní časopis Lercháč Angličtina Projekt Edison Projektová výuka G5 Mediální výchova a rozvojová spolupráce G6 Mimořádné události a multikulturní výchova G7 Mezilidské vztahy a rizikové chování Ročníkové práce v PL3 aktuální témata v rámci různých předmětů (Nebezpečí marihuany, Trest smrti, ) 4.3 Exkurze Český jazyk a dějepis Kulturně historická exkurze do Prahy (G8, PL4, VHC4) Mahenova knihovna výukový program (G1, PL1, PMP1) Kulturně historická exkurze do Kralic (PMP2), Rajhradu (PL3) a Mikulova (PL1) Besedy v rámci dějepisného a literárního semináře Chemie a fyzika Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany Výukové programy v planetáriu Biologie Výukové programy v ZOO Den Země celodenní program pro celou školu Exkurze do center environmentální výchovy Zeměpis Geografický vzdělávací projekt (G1-G6) 17

18 4.4 Soutěže a vystoupení Přírodovědný a matematický klokan Pythagoriáda Bobřík informatiky Pedagogická poema Soutěž Bible a my Olympiády M, F, ČJ, Ch, Bi Dramatický festival (Dihutaj) Biologická soutěž v ZOO Soutěž Recyklohraní Soutěž Tříkrálový koláč 4.5 Akce školního sboru Cantate Školní sbor Cantate vede pan ředitel a prof. Veselý a má na naši škole dlouholetou tradici. Úspěšně reprezentuje školu na mnoha domácích i zahraničních soutěžích. Mezinárodní hudební festival Bratislava Celostátní přehlídka církevních škol v Odrách Pedagogická poema v Odrách Koncerty na Celoškolní slavnosti, Dni církevních škol, setkání s rodiči v kostele sv. Augustina v rámci prvních třídních schůzek, hudební vystoupení pro MŠ, domovy seniorů, apod. Soustředění sboru 4.6 Slavnosti Den církevních škol Vánoční akademie Celoškolní slavnost P. Marie Matky jednoty křesťanů Školní ples 4.7 Sportovní soutěže, turnaje, kurzy Sportovní den Turnaj ve stolním tenisu Zimní a letní výcvikové kurzy 4.8 Seznamovací a stmelovací výjezdové pobyty Adaptační pobyty pro G1, PL1, PMP1 Orientační dny pro G5 Animační dny pro PMP2, PL2 a PMP3 v DIS Fryšták zapojení našich studentů jako animátorů na adaptačních pobytech 4.9 Humanitární akce Brněnská cihla, Strom splněných přání, Bílá pastelka, Tříkrálová sbírka, Liga vozíčkářů, Den pěstounských rodin pro PgŠ Projekt Šance, Emil pro gymnázium Projekt Adopce na dálku Humanitární sbírka na Ukrajinu Misijní jarmark 18

19 4.10 Akce pro základní školu Sportovní den, karneval, Den dětí, Eko den PgŠ 4.11 Akademický den Přednášky pro studenty z různých oborů organizuje předmětová sekce SV 4.12 Den na Petrově Aktivní účast našich studentů v rámci různých soutěží pro děti z Brněnské diecéze organizovaných Katechetickým centrem na Petrově Časový harmonogram všech akcí je uveden v ročním plánu akcí školy. 19

20 5 Skladba preventivních aktivit pro jednotlivé cílové skupiny 5.1 Studenti Preventivní akce 1. Protidrogové přednášky nadace Podané ruce pro studenty ve škole (PL1, PMP1, G4, G5) 2. Komponovaný protidrogový program v kině Lucerna Podané ruce (G4, G5, PMP1, PL1) 3. Zážitkový program Prevence šikany Podané ruce (G1, G2) 4. Preventivní program proti kouření (G1) 5. Protialkoholový zážitkový program Na zdraví spojený s dotazníkovým výzkumem před a po absolvování programu Podané ruce (G2) 6. Prevence kyberšikany (G3, G4) 7. Programy primární prevence v K-centru Sládkova (různé třídy dle aktuální nabídky a dle potřeby) 8. Preventivní přednáška Tomáše Řeháka - prevence AIDS (G4, G5, PL1, PL2), film Osudová láska (PMP2, G6, G7) 9. Přednáška Žena symbol života sexuální výchova (PMP1, PL1, G5) 10. Přednáška Čas proměn sexuální výchova (G1) 11. Exkurze do Muzea romské kultury (G6, PL4, PMP4) 12. Exkurze do Osvětimi (G6, PL1-PL3) Organizace akcí a zodpovědnost za ně: č. 1-8 školní metodik prevence č Předmětová sekce biologie č. 11 Předmětová sekce pedagogika a psychologie č. 12 o. spirituál P.Mgr. Petr Beneš a třídní učitelé Časový harmonogram je uveden v kalendáři akcí školy Duchovní programy V letošním školním roce působí na škole tři spirituálové. Pořádají pravidelné aktivity pro studenty: Pohádky na dobrý den v kapli školy (P.Mgr. Libor Všetula SDB) Raníček (P.Mgr. Petr Beneš) Rychloobrátkový živý růženec (P.Mgr. Martin Holík) Duchovní popostrčení pro studenty víkendy studentů ve škole, popř. i mimo ni, s otci spirituály Adorace v kapli (P.Mgr. Petr Beneš) Kromě těchto akcí se v letošním školním roce se uplatňuje nová koncepce ranního kruhu v pondělí ráno před vyučováním. Jde o navázání vztahu studentů s ředitelem školy (Snídaně s ředitelem), třídním učitelem i zlepšení vzájemných vztahů a vytvoření atmosféry otevřenosti a důvěry. 20

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Cyrilometodějské gymnázium a Střední škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Ing. Eva Trtková

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 1 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 Strana 1. Současný stav problematiky 2 2. Personální zajištění prevence 6 3. Potřebnost projektu 7 4. Cíle projektu

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz Brno město Krajský úřad JMK / Odbor školství Odělení prevence a volnočasových aktivit Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení pracoviště: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 e-mail:

Více

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor Krajský úřad JMK / Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení pracoviště: Cejl 73, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 e-mail: rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA 2. STUPNI ZŠ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA 2. STUPNI ZŠ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA 2. STUPNI ZŠ ZŠ VEJROSTOVA 1 2013/2014 Cíle prevence na 2. stupni : - zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovému chování, zejména zaměření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA 1. STUPNI ZŠ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA 1. STUPNI ZŠ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA 1. STUPNI ZŠ ZŠ VEJROSTOVA 1 2012/2013 Cíle prevence na 1. stupni : - zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovému chování, zejména zaměření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 tel.: 284 827 986, 266 106 314, 266 160 254 fax: 284 287 986 e-mail:sekretariát@skolajarov.cz, www.skolajarov.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Střední škola knižní kultury, o. p. s. Perunova 6, 130 00 Praha 3 Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Předkladatel programu: Mgr. Veronika Trégnerová Zodpovědná osoba: ředitelka

Více

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 Základní škola Údlice, okres Chomutov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 prevence sociálně patologických jevů Zpracovala: Schválil:. Mgr. Margita Puchingerová metodik primární prevence...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 1 Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 okres Bruntál, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence 2 1.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o.

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. Olomouc, červenec 2008 (Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání a výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2011/2012 V Opavě dne 8. 9. 2011 Schvaluji: PaedDr. Josef Gabrhel ředitel školy Zpracoval: Ing. Miloš Cibulec 1 Obsah Minimální preventivní program...1 Obsah...2 Úvod...3

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015 VNĚJŠÍ INFORMAČNÍ ZDROJE PRO TVORBU MPP a) teoretické a legislativní zázemí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.: 1454/2000-51 čj.: 20 006/2007-51 Vypracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více