Kompetence NLP. Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompetence NLP. Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové"

Transkript

1 Kompetence NLP Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové

2 Zdravotní sestra Regulované povolání závazné právní předpisy určují: Vzdělání Označení odbornosti Kompetence Sankce za výkon neoprávněnými osobami V ČR regulovaná všechna zdravotnická povolání

3 Sestra musí Poskytnout nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví nebo při ohrožení zdraví a zajistit další péči bez ohledu na nebezpečí Vykonávat své povolání v rozsahu a způsobem, pro které určí zásady MZ spolu s profesními organizacemi Péče vyplývající ze smlouvy Zákon č.20/1966 Sb., zákon o péči o zdraví lidu

4 Zákon č.96/2004 Sb. (1) Zákon č.96/2004 Sb., vzdělávání nelékařů Ukončení kvalifikační přípravy na 4-letých SZŠ Vznik nového oboru zdravotnický asistent Prodloužení délky studia DVS ze 3 na 3,5 roku (navýšením odborné praxe) Režim výkonu povolání: Bez odborného dohledu, zásadně dle indikace Vždy sestra s registrací Pod odborným dohledem Pod přímým dohledem

5 Zákon č.96/2004 Sb. (2) Základní definice oboru povolání: Všeobecná sestra Poskytuje základní ošetřovatelskou péči Podílí se na poskytování léčebné a diagnostické péče Zdravotnický asistent Ošetřovatelská péče pod dohledem VS, PA Podíl na léčebné a diagnostické péči ve spolupráci s lékařem

6 Vyhláška č.424/2004 Sb. (1) Vyhláška č.424/2004 Sb. O činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Navazuje na zákonné definice povolání Určuje regulované činnosti = činnosti vyhrazené daným profesionálům Kompetence byly výrazně navýšeny, rozšíření spektra výkonů, ke kterým dříve sestry kompetence neměly nebo musely mít písemné pověření lékaře

7 Vyhláška č.424/2004 Sb. (2) Poprvé došlo v právních předpisech k oddělení činností sestry, které poskytuje sama bez indikace L a bez jakéhokoliv doporučování, a činností, kde S pracuje jako asistent L Vyhláška obsahuje výklad pojmů, seznam činnosti jednotlivých povolání, popisuje činnosti specialistů

8 Vyhláška č.424/2004 Sb. (3) Základní pojmy: Ošetřovatelská péče: Soubor odborných činností zaměřených na udržení, podporu a navrácení zdraví, uspokojování potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdraví jednotlivců nebo skupin nebo v souvislosti s těhotenstvím a porodem, rozvoj, zachování nebo navrácení soběstačnosti. Součástí je péče o nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné smrti

9 Vyhláška č.424/2004 Sb. (4) Základní ošetřovatelská péče: Nad 6 let věku Schopni běžných aktivit Specializovaná oš.péče: Omezení aktivit běžného života Věk pod 6 let Terminální stav Vysoce specializovaná oš.péče: selhání základních životních fcí specializovaná péče o děti- nutná specializovaná způsobilost

10 Vyhláška č.424/2004 Sb. (5) Specifická oš.péče ve vymezeném úseku zdr.péče Indikace - způsob pověření Činnosti jednotlivých povolání: VŠEOBECNÁ SESTRA Vlastní oš.péče: bez odborného dohledu a bez indikace- zajišťuje základní a specializovanou oš.péči prostřednictvím OP (např. hodnocení FF a EKG, chronické rány) pod odborným dohledem VS/PA - specialistky v souladu s dg.stanovenou L se podílí na poskytování vysoce specializované oš.péče

11 Vyhláška č.424/2004 Sb. (6) Podíl na léčebné péči lékaře: bez odborného dohledu na základě indikace lékaře - poskytování preventivní, dg., léčebné, RHB, neodkladné a dispenzární péči. připravuje N k dg. a léč.postupům, na základě indikace L je provádí nebo asistuje, zajišťuje oš.péči při těchto výkonech a po nich pod odborným dohledem lékaře - např.krevní deriváty, ukončování transfúze

12 Následky a důsledky Vyhláška č.423/2004 Sb., o kreditním systému Celoživotní vzdělávání (povinně zakotvené) povinnost vzdělávat se ve vazbě na kompetence Začátek vydávání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu (registrace)

13 Následky porušení povinností 1 Pracovně právní odpovědnost za škodu (úmyslná, nedbalost) výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru Občanskoprávní odpovědnost za škodu subjektivní (porušení pr.povinnosti) - obecná sankce za porušení pr.předpisů objektivní (za následek) - původ v povaze přístoje nebo jiné věci ochrana osobnosti

14 Následky porušení povinností 2 Trestněprávní Správněprávní - zrušení registrace Rozvázání smlouvy pokud bezdůvodně neposkytuje zdr.péči ve sjednaném rozsahu a kvalitě

15 Rozdělení kompetencí ve FNHK Všeobecná sestra C VS se specializovanou způsobilostí (praxe 3+, registrace) VS se specializovanou způsobilostí dětská sestra (praxe 3+, registrace) VS se specializovanou způsobilostí pro perioperační péči (praxe 3+, registrace) VS se specializovanou způsobilostí sestra pro intenzivní péči (praxe 3+, registrace) Všeobecná sestra B (praxe 3, registrace) Všeobecná sestra A (praxe do 3, neregistrovaná) Zdravotnický asistent

16 VS se specializovanou způsobilostí 1 Kvalifikační předpoklady SZŠ počátek studia nejpozději v roce 1996/1997 (VS; ZS, DS, S pro psychiatrii, S pro intenzivní péči, ženská sestra, PA) VZŠ počátek studia nejpozději v roce 2003/2004 (dipl.vs; dipl.ds, dipl.sestra pro psychiatrii, dipl.pa) VŠ +PSS Zajisťuje: zdr.péči v souladu s právními předpisy Dodržuje hygienicko epidem.režim Vede dokumentaci, poskytuje N informace v souladu se svou odborností Podílí se na praktickém vyučování Příprava standardů

17 VS se specializovanou způsobilostí 2 Činnosti bez odborného dohledu a bez indikace: Základní a specializovaná oš.péče Vyhodnocuje potřeby+úroveň soběstačnosti N Sleduje a orientačně hodnotí FF Pozoruje a hodnotí stav N Herní aktivity dětí Vyšetření biolog.materiálu získaného neinvazivní cestou Hodnotí a ošetřuje chronické rány, stomie, PŽK, CŽK Ve spolupráci s fyzioterapeutem RHB Nácvik sebeobsluhy

18 VS se specializovanou způsobilostí 3 Edukace Orientační zhodnocení soc.situace N, identifikace potřeby spolupráce soc.pracovníka Příjem, překlad, propuštění N Psychická podpora umírajícímu a jeho blízkým Péče o tělo zemřelého Příjem, kontrola léčiv, včetně opiátů, manipulace s nimi Činnosti bez odborného dohledu na základě indikace L: Léčiva i.v., infúze, ovšem ne u dětí do 3let Oxygenoterapie Screening a depistáž, odběr biolog.materiálu a hodnocení (zda-li jsou výsledky fyziologické)

19 VS se specializovanou způsobilostí 4 Ošetření akutních a op.ran, drénů Katetrizace močového měchýře žen, péče o močové katetry všech N Výměna oš.tracheostomických kanyl, zavádí NJ a NG sondy u N při vědomí a starších 10let, pečuje o ně, aplikuje stravu. Platí i pro PEG/J) Činnosti bez odborného dohledu a indikace: Poskytuje řídí oš.péči a vysoce specializovanou oš.péči Edukace o spec.oš.postupech, tvorba inform.materiálů Sleduje a hodnotí stav N z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých příhod Koordinace práce členů oš.týmu

20 VS se specializovanou způsobilostí 5 Hodnotí kvalitu poskytované oš.péče oš.výzkum Příprava standardů Vede specializační vzdělávání v oboru své specializace Činnosti pod odborným dohledem: Aplikace i.v. krevních derivátů Spolupráce při zahájení aplikace transf.přípravků, N v průběhu ošetřuje a aplikaci ukončuje Činnosti na základě indikace L: Příprava N na specializované dg. a léčebné postupy, doprovází N a asistuje, ošetřuje po výkonu Edukuje N o těchto specializovaných postupech

21 VS se specializovanou způsobilostí dětská sestra 1 Kvalifikační předpoklady SZŠ počátek studia nejpozději v roce 1996/1997 (VS; ZS, DS, S pro psychiatrii, S pro intenzivní péči, ženská sestra, PA) VZŠ počátek studia nejpozději v roce 2003/2004 (dipl.vs; dipl.ds, dipl.sestra pro psychiatrii, dipl.pa) VŠ + PSS Zajisťuje: zdr.péči v souladu s právními předpisy Dodržuje hygienicko epidem.režim Vede dokumentaci, poskytuje N informace v souladu se svou odborností Podílí se na praktickém vyučování Příprava standardů

22 VS se specializovanou způsobilostí dětská sestra 2 Kompetence stejné jako u předchozího typu. Dále: Činnosti bez odborného dohledu na základě indikace L: Aplikace i.v. A infúze dětem do 3let Katetrizace MM dívek do 10let Zavádí NG a NJ sondy dětem při vědomí Výplach žaludku u dětí při vědomí

23 VS se specializovanou způsobilostí perioperační péče 1 Kvalifikační předpoklady SZŠ počátek studia nejpozději v roce 1996/1997 (VS; ZS, DS, S pro psychiatrii, S pro intenzivní péči, ženská sestra, PA) VZŠ počátek studia nejpozději v roce 2003/2004 (dipl.vs; dipl.ds, dipl.sestra pro psychiatrii, dipl.pa) VŠ + PSS Zajisťuje: zdr.péči v souladu s právními předpisy Dodržuje hygienicko epidem.režim Vede dokumentaci, poskytuje N informace v souladu se svou odborností Podílí se na praktickém vyučování Příprava standardů

24 VS se specializovanou způsobilostí perioperační péče 2 Kompetence stejné jako u předchozího typu. Dále: Činnosti před, v průběhu a bezprostředně po op.výkonu Bez dohledu a bez indikace Příprava instrumentária, zdr.prostředků, potřebného materiálu Specializované sterilizační a dezin.postupy Manipulace s op.stoly, přístroji a tlakovými nádobami Antisepse op.pole u N Ve spolupráci s L počáteční kontrola materiálu

25 VS se specializovanou způsobilostí perioperační péče 3 Bez dohledu na základě indikace Poloha a fixace N na op.stole před, v průběhu a po op.výkonu Prevence komplikací z imobilizace Zarouškování N Instrumentuje při výkonech

26 VS se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči 1 Kvalifikační předpoklady SZŠ počátek studia nejpozději v roce 1996/1997 (VS; ZS, DS, S pro psychiatrii, S pro intenzivní péči, ženská sestra, PA) VZŠ počátek studia nejpozději v roce 2003/2004 (dipl.vs; dipl.ds, dipl.sestra pro psychiatrii, dipl.pa) VŠ + PSS Zajisťuje: zdr.péči v souladu s právními předpisy Dodržuje hygienicko epidem.režim Vede dokumentaci, poskytuje N informace v souladu se svou odborností Podílí se na praktickém vyučování Příprava standardů

27 VS se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči 2 Kompetence stejné jako u předchozího typu. Dále: A) Vykonává činnosti u N starších 10let, kde dochází k selhání základních životních fcí nebo selhání hrozí: Bez odborného dohledu a bez indikace Sleduje a analyzuje údaje o zdr.stavu N (FF, hodnotí závažnost zdr.stavu, KPR) Péče o dýchací cesty N se zajištěnými d.cestami a při UPV, odsávání z dolních dýchacích cest Sleduje funkčnost přístrojové techniky Provádí defibrilaci

28 VS se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči 3 Bez odborného dohledu na základě indikace L: Měření a analýza FF specializovanými postupy pomocí přístrojů + invazivních metod Katetrizace MM mužů NG a NJ sondy u N v bezvědomí starších 10let Výplach žaludku i u N se zajištěnými dýchacími cestami u N starších 10let Pod odborným dohledem: Zajištění dýchacích cest Endobronchiální laváž u N s TS nebo endotracheální intubací, rozpozná a řeší případné komplikace Aplikace transfúzních přípravků a krevních derivátů

29 VS se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči 4 Pod přímým vedením L: Punkce arterií (a.radialis, a.femoralis) k jednorázovému odběru krve a invazivní monitoraci TK Extubace endotracheální rourky B) Činnosti v rámci operačního střediska záchranné služby: Bez dohledu a indikace Příjem, evidence a vyhodnocení tísňových volání Telefonická instruktáž poskytování laické PP Aktivace krizových plánů

30 VS se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči 5 C) Činnosti se zaměřením na anesteziologii: Bez odborného dohledu a indikace Specializovaná oš.péče N při přípravě, v průběhu a bezprostředně po ukončení všech způsobů celkové a lokální anestezie Stálá připravenost anesteziologického pracoviště Bez odborného dohledu na základě indikace L (z oboru anestezie a resuscitace) Příprava N, léčiv a vybavení k podání všech způsobů anestezie Činnosti spojené s přípravou, průběhem a skončením metod léčby bolesti

31 VS se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči 6 Pod přímým vedením L z oboru anestezie a resuscitace Endotracheální intubace Podíl na vedení anestezie D) S pro intenzivní péči se zaměřením na dlouhodobou UPV: Bez odborného dohledu a indikace Příprava N a blízkých na provádění UPV v domácím prostředí Bez odborného dohledu na základě indikace Specializovaná oš.péče N před a po závažných op.výkonech, transplantacích a traumatech

32 VS se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči 7 Příprava technického vybavení pro UPV E) S pro intenzivní péči se zaměřením na eliminační metody (onem.ledvin, hemodialýza, peritoneální dialýza, hemoperfúze...) Bez odborného dohledu a bez indikace Hodnotí fci a kvalitu cévních přístupů pro ECO,. Informuje N o zásadách péče o A-V shunty Sleduje zadané parametry na přístrojích Dezinfekce přístrojového vybavení

33 VS se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči 8 Bez odborného dohledu na základě indikace L Příprava technického vybavení Napojení N na ECO (extrakorporální oběh) dle cévního vstupu Provádí peritoneální dialýzu Ukončuje ECO, hodnotí stav N bezprostředně po ukončení léčby Pod odborným dohledem L První napojení N na ECO

34 VS bez odborného dohledu B (1) Kvalifikační předpoklady SZŠ počátek studia nejpozději v roce 1996/1997 (VS; ZS, DS, S pro psychiatrii, S pro intenzivní péči, ženská sestra, PA) VZŠ počátek studia nejpozději v roce 2003/2004 (dipl.vs; dipl.ds, dipl.sestra pro psychiatrii, dipl.pa) VŠ Zajisťuje: zdr.péči v souladu s právními předpisy Dodržuje hygienicko epidem.režim Vede dokumentaci, poskytuje N informace v souladu se svou odborností Podílí se na praktickém vyučování Příprava standardů

35 VS bez odborného dohledu B (2) Činnosti bez odborného dohledu a bez indikace: Základní a specializovaná oš.péče Vyhodnocuje potřeby+úroveň soběstačnosti N Sleduje a orientačně hodnotí FF Pozoruje a hodnotí stav N Herní aktivity dětí Vyšetření biolog.materiálu získaného neinvazivní cestou Hodnotí a ošetřuje chronické rány, stomie, PŽK, CŽK Ve spolupráci s fyzioterapeutem RHB Nácvik sebeobsluhy

36 VS bez odborného dohledu B (3) Edukace Orientační zhodnocení soc.situace N, identifikace potřeby spolupráce soc.pracovníka Příjem, překlad, propuštění N Psychická podpora umírajícímu a jeho blízkým Péče o tělo zemřelého Příjem, kontrola léčiv, včetně opiátů, manipulace s nimi Činnosti pod odborným dohledem VS se specializovanou způsobilostí Podílí se na poskytování vysoce specializované oš.péče Viz. výše

37 VS bez odborného dohledu B (4) Činnosti bez odborného dohledu na základě indikace L: Léčiva i.v., infúze, ovšem ne u dětí do 3let Oxygenoterapie Screening a depistáž, odběr biolog.materiálu a hodnocení (zda-li jsou výsledky fyziologické) Ošetření akutních a op.ran, drénů Katetrizace močového měchýře žen, péče o močové katetry všech N Výměna oš.tracheostomických kanyl, zavádí NJ a NG sondy u N při vědomí a starších 10let, pečuje o ně, aplikuje stravu. Platí i pro PEG/J)

38 VS bez odborného dohledu B (5) Činnosti pod odborným dohledem: Aplikace i.v. krevních derivátů Spolupráce při zahájení aplikace transf.přípravků, N v průběhu ošetřuje a aplikaci ukončuje Činnosti na základě indikace L: Příprava N na specializované dg. a léčebné postupy, doprovází N a asistuje, ošetřuje po výkonu Edukuje N o těchto specializovaných postupech

39 VS pod odborným dohledem A (1) Kvalifikační předpoklady SZŠ počátek studia nejpozději v roce 1996/1997 (VS; ZS, DS, S pro psychiatrii, S pro intenzivní péči, ženská sestra, PA) VZŠ počátek studia nejpozději v roce 2003/2004 (dipl.vs; dipl.ds, dipl.sestra pro psychiatrii, dipl.pa) VŠ Zajisťuje: zdr.péči v souladu s právními předpisy Dodržuje hygienicko epidem.režim Pracuje se zdr.dokumentaci, poskytuje N informace v souladu se svou odborností

40 VS pod odborným dohledem A (2) Činnosti pod odborným dohledem VS nebo PA a bez indikace L Zajišťuje základní a specializovanou oš.péči Vyhodnocuje potřeby a úroveň soběstačnosti potřeby N, projevy jejich onemocnění Sleduje a orientačně hodnotí FF Pozoruje, hodnotí a zaznamenává stav N Zajišťuje herní aktivity dětí Provádí vyšetření biolog.materiálu neinvazivní cestoz a kapilární krve semiinvazivními metodami (dg.proužky) Odsávání sekretů z horních d.c. Hodnotí a ošetřuje poruchy celistvosti kůže, chronické rány a ošetřuje stomie

41 VS pod odborným dohledem A (3) Ve spolupráci s fyzioterapeutem provádí RHB ošetřování (polohování, posazování, dechová cvičení, bazální stimulaci...) Nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti Edukace N Orientačně hodnotí soc.situaci N Zajišťuje činnosti spojené s přijetím, propuštšěním nebo přeložením N Psychická podpora umírajícího a jejich blízkých, péče o tělo zemřelého Přejímání a uložení léčivých přípravků, manipulace s nimi Přejímání, kontrola a uložení zdr.prostředků a prádla

42 VS pod odborným dohledem A (4) Činnosti pod odborným dohledem VS se specializovanou způsobilostí Podíl na poskytování vysoce specializované oš.péče Činnosti pod odborným dohledem na základě indikace L Podávání léčivých přípravků, i.v., infúze, ne dětem do 3let Oxygenoterapie Provádí screening a depistáž vyšetření, odběr biol.materiálu a orientační hodnocení, zda-li je fyziologické Katetrizace MM u žen a dívek nad 10let, péče o katetry u všech N

43 VS pod odborným dohledem A (5) Ošetření akutních a operačních ran, drény Výměna a ošetření TS kanyly, zavádí NG a NJ sondu u N při vědomí a starších 10let, pečuje o ně, aplikuje výživu (i PEG/J) Výplach žaludku u N při vědomí starších 10let

44 Zdravotnický asistent 1 Kvalifikační předpoklady: SZŠ Poskytuje: zdr.péči v souladu s právními předpisy a standardy Pracuje se zdr.dokumentací a informačním systémem zdr.zařízení Pod odborným dohledem VS, PA Základní oš.péči a specializovanou oš.péči Sleduje FF a stav N, záznam do dokumentace, péče o vyprazdňování, komplexní hygiena, prevence dekubitů, rozděluje stravu N dle diet a dbá na jejich dodržování, dodržování pitného režimu, aplikace tepla a chladu

45 Zdravotnický asistent 2 Provádí RHB ošetřovatelství, prevence poruch z imobility Nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti N Podíl na zajištění herních aktivit N Podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků Podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdr.prostředků a prádla Pod odborným dohledem VS, PA, L Podává léčivé přípravky ne i.v., epidurálně, i.m. U novorozenců a dětí do 3let Odebírá biolog.materiál a provádí jeho vyšetření a kapilární krve semikvantitativními metodami

46 Zdravotnický asistent 3 Oxygenoterapie Podílí se na ošetření akutní a chronické rány Připravuje N k dg. nebo léč.výkonům, dle pokynů při nich asistuje, poskytuje oš.péči po výkonech Podílí se na činnostech spojených s přijetím, přemisťováním, propuštěním a úmrtím N Pod přímým vedením VS/PA se specializovanou způsobilostí Podílí se na poskytované vysoce specializované oš.péči

Role a kompetence sestry

Role a kompetence sestry Role a kompetence sestry Role sestry Je určena typem ošetřovatelské péče profesionální péče vyžaduje speciální vědomosti, dovednosti a postoje kvalifikované sestry laická pomoc okolí rodině, přátelům,

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Anna Ratmanová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Znalosti a dovednosti osob zajišťujících zdravotnické dozory na

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD. Ústav ošetřovatelství. Martina Frydryšková. Kompetence sester.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD. Ústav ošetřovatelství. Martina Frydryšková. Kompetence sester. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav ošetřovatelství Martina Frydryšková Kompetence sester Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. Olomouc 2015 Prohlašuji,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů

Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Cíl... 3 3. Cílová skupina... 3 4. Popis praxe... 4 5. Přínos... 6 6. Personální

Více

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Strana 4730 Sbírka zákonů č. 372 / 2011 Částka 131 372 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Parlament se usnesl na tomto

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby Vydáno společností Porodní dům U čápa, o.p.s. v roce 2007 za finanční podpory Evropského sociálního fondu Tato brožura vznikla jako třetí publikace v rámci projektu Rovné šance možnost informované volby

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 177 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů zubní instrumentářka, ošetřovatel,

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Kompletní ŠVP Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 1 Identifikační údaje Název ŠVP Zdravotnický

Více

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v

Více

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČI DIPLOMOVÁ PRÁCA Trenčín 2013 Bc.Miroslava Polívková TRENČIANSKA UNIVERZITA

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

SANITÁŘ PRO OPERAČNÍ SÁL SANITÁŘ NOVĚ. Mgr. Pavlína Moravcová Mgr. Jana Dubánková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

SANITÁŘ PRO OPERAČNÍ SÁL SANITÁŘ NOVĚ. Mgr. Pavlína Moravcová Mgr. Jana Dubánková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SANITÁŘ PRO OPERAČNÍ SÁL NOVĚ SANITÁŘ Mgr. Pavlína Moravcová Mgr. Jana Dubánková Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP... OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP... 5 2.1 PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA... 5 2.2 KOMPETENCE ABSOLVENTA... 5 2.2.1 Odborné kompetence... 5 2.2.2 Klíčové kompetence... 7 2.2.3 Kompetence

Více

Tematický plán pro rok 2012

Tematický plán pro rok 2012 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 II. pololetí 3. 7. 2012 0 Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti odboru vzdělávání... 5 3 Vzdělávací

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

Č. j.: 30 207/2003-25

Č. j.: 30 207/2003-25 METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Č. j.: 30 207/2003-25 Ministerstvo školství,

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu 9 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 11 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více