Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS

2 Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester, první sestry absolventky školy (1916) cítily potřebu se prosazovat : Vzdělávání sester Registrace sester Zájmy ošetřovatelské profese

3 Historie II Vznik Spolku diplomovaných sester (SDS) v roce 1928, kdy hlavními činnostmi byly: Přednášky Kurzy Zakládání ošetřovatelských škol Registrační systém

4 Spolek diplomovaných sester Publikační činnost SDS Spolupráce v rámci vzdělávání s organizacemi v zahraničí Přijetí do Mezinárodní rady sester ICN v roce 1933

5 Ukončení činnosti SDS Bylo nedobrovolné a násilné na začátku okupace v roce 1941 Rovněž zrušení členství v ICN

6 Vakuum Po válce nebyla ani síla, moc a vůle k opětovnému založení profesní organizace sester Také tehdejší režim nepřál těmto aktivitám, které měly vliv na vzdělávání sester

7 Vznik nové profesní organizace Až v roce 1973 vznikla Česká společnost sester ( ČSS ), která navázala na tradice předchozích organizací hlavně SDS s nejdůležitějšími cíli : Zvýšení odborné úrovně sester vzdělávání Etický kodex sester Řešení teoretických úkolů v ošetřovatelství v praxi a ve výzkumu

8 Česká Společnost sester a posléze Československá společnost sester Nebyla samostatnou profesní organizací, byla jednou ze společností ČLS Jana Evangelisty Purkyně Přesto úkoly, které plnila byly samostatné a vždy se jednalo prioritně o vzdělávání sester a profesní a společenské zájmy v ošetřovatelství v širokém měřítku

9 Vznik dalších profesních organizací Především to byla Česká asociace sester, v roce 1991, která se nejvíce profilovala ze všech Další je na příklad - Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků a další profesní organizace

10 Historický mezník r V tomto roce dochází ke sloučení obou profesních organizací ČSS a ČAS Obě organizace se dohodly na společném názvu ČESKÁ ASOCIACE SESTER Velmi důležitým krokem bylo opětovné přijetí profesní organizace do ICN

11 Důležitá spolupráce ČAS Profesní organizace vždy spolupracovala s vládními, státními a všemi důležitými organizacemi, které mají vztah ke vzdělávání Velmi úzká spolupráce je zejména s MZČR, MŠMT, MPSV, ale i odbory Je navázána spolupráce s Komorou Slovenských sestier a porodných asistentiek Rovněž se Slovenskou společnosti sestier

12 Plány a změny ve vzdělávání Při tvorbě studijních plánů nebo studijních oborů je ČAS jeden z hlavních připomínkových míst, ale aktivně se na těchto plánech podílí

13 Zásadní změny ve vzdělávání všeobecných sester Čtyřleté zdravotnické školy VOŠ VŠ neuniverzitního typu Fakulty Vzdělání zdravotnických asistentů/praktických sester

14 Platné a plánované reformy Reforma zdravotnického školství Obor VOŠ? Zdravotnický asistent / praktická sestra

15 Plánované a platné změny ve vzdělávání specializačním Redukce specializací na 9 Délka studia Zohlednění vysokoškolského vzdělání při specializačním studiu Zahájení specializace po ukončení kvalifikačního studia

16 Další důležité změny ve vzdělávání V celoživotním vzdělávání je kladen velký důraz na e-learningové kurzy Rozšíření kompetencí všeobecných sester ve všech oborech ošetřovatelství Rovněž je kladen důraz na informační technologie

17 Úloha ČAS Silná a jednotná profesní organizace je bezpochyby to nejlepší, co mohou sestry pro sebe udělat Organizace může ovlivňovat nejen ošetřovatelství, ale je důležitou součástí ve vzdělávání sester

18 Vlastní aktivity ČAS Vzdělávací aktivity konference, kurzy, přednášky, diskusní fóra v rámci prezidia, zde je kladen důraz na všeobecná témata a také na doporučení ICN Totéž je součástí všech sekcí a regionů. Zde dochází k akcím, které jsou zaměřené podle odbornosti

19 Prezidium ČAS Prezidium pořádá vždy dvě vzdělávací akce do roka s celorepublikovou působností

20 Sekce ČAS Sekce v rámci vzdělávání pořádají dvě a více soustředění podle jednotlivých odborností a jsou buď monotématicky nebo multidisciplinárně zaměřené na obory

21 Akreditace v rámci vzdělávání Co je akreditace? Záruka kvality Udělení souhlasu a získání oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části MZČR Důležitý je 47 Zákona 96/04 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních

22 Co je akreditační komise MZČR zřizuje jako svůj poradní orgán k posouzení žádostí podle 46 Udělení akreditace se řídí podle 45 Zákona 96/04 Sb., O podmínkách získání způsobilosti a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

23 Příklady vzdělávacích programů Specializační vzdělávání Akreditované kvalifikační kurzy Certifikované kurzy Praktické vyučování MZ může udělit souhlasné stanovisko na celý program nebo jeho část

24 Smluvní zajištění Od lze požádat o celý vzdělávací program, avšak jeho jednotlivé části mohou být smluvně zajištěny

25 Kdo může být žadatelem Zdravotnické zařízení Zařízení, které není poskytovatelem zdravotní péče, ale poskytuje péči v rozsahu vzdělávacích programu smluvně

26 Co je potřeba doložit Základní formulář (udělení) Do formuláře je nutné doplnit náležitosti o žadateli, druh vzdělávacího programu, jeho název, teorie nebo praxe, seznam smluvních zařízení pokud nedělá žadatel vše sám, maximální počet míst pro vzdělávací program a rovněž počet míst ve smluvních zařízeních

27 Další náležitosti Doklady o oprávnění užívat prostory na kurz Doklady o odborné nebo specializované způsobilosti Přehled, seznam školitelů a lektorů Doklady o materiálním a technickém zabezpečení Doklady o druhu a rozsahu zdravotní péče Vzdělávací program

28 Co nelze opomenout Vždy je nutné respektovat Zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů

29 Metodický pokyn k přípravě a realizaci certifikovaného kurzu Veškeré náležitosti a podrobnosti naleznete v Metodickém pokynu MZČR pod číslem 38934/2008

30 Certifikované kurzy nenahrazují specializační vzdělávání Slouží k prohloubení vzdělávání a k inovaci vzdělávání v teoretické i praktické úrovni, jsou určené pro specifické činnosti

31 Registrace zdravotnických pracovníků Již v minulosti SAŠO, SDS a ČAS V současné době je dána Zákonem č. 96/04 Sb., jde o výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu, který vstoupil v platnost V návrhu na změny v zákonu je prodloužení ze 6ti na 10 let a snížení registračního poplatku (500/100)

32 Kreditní systém Je součástí registračního systému a patří do celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků

33 Sběr kreditů/bodů Jednotlivé vzdělávací akce jsou ohodnoceny počtem kreditů podle jejich délky, obsahu a podle toho zda je akce např.nemocniční, regionální, celostátní, mezinárodní atd. Rovněž se zohledňuje účast aktivní nebo pasivní

34 Profesní organizace neuděluje počet kreditů, ale uděluje souhlasné stanovisko s pořádáním vzdělávacích akcí

35 Registrační období Je zatím šestileté Počet kreditů za období je 40 Doklady k registraci jsou : kvalifikace, doklad o praxi, zdravotní způsobilost, nezbytný počet kreditů (40)

36 Opětovná registrace Po uplynutí doby registrace se účastník cyklu opětně registruje. Dokládá počet kreditů, potvrzení o praxi,

37 Registrační centrum Žádost se posílá do NCONZO, tj pracoviště, které je tímto úkonem pověřeno MZ.

38 Shrnutí Vzdělávání nelékařů včetně všech jeho aspektů je dáno zákonem a je dána i povinnost celoživotního (kontinuálního) vzdělávání. ČR, ale i ČAS přizpůsobila vše tak, abychom byly kompatibilní se vzděláváním se zeměmi EU

39 Informace Veškeré informace lze čerpat ze Zákona č. 96/04 Sb., dále z Věstníků MZČR 2/2006, 4/2006 4/2007, 6/2007 a 8/2007, Webové stránky NCONZO, Webové stránky MZČR

40 Česká asociace sester přeje krásný den Děkuji za pozornost

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Vzdělávání všeobecných sester na akutních pracovištích. Andrea Huspeninová, DiS.

Vzdělávání všeobecných sester na akutních pracovištích. Andrea Huspeninová, DiS. Vzdělávání všeobecných sester na akutních pracovištích Andrea Huspeninová, DiS. Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Téma mé bakalářské práce je Vzdělávání všeobecných sester na akutních pracovištích. Práce

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Jana Krejčíková Profese lékaře je tradiční profesí s historií sahající do nejstarších dob lidské civilizace, která měla prakticky vždy určité výsadní

Více

Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS.

Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS. Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS. Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část

Více

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2006-2010 OBSAH Obsah.... 1 1. Východiska dlouhodobého

Více

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (včetně LDN), dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách OBSAH: ČÁST A.... 3 OBECNÁ ČÁST... 3 Pojmy... 3 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní odborná způsobilost lékařů... 3 Čl.

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské/kombinované Bakalářská práce Alena Vagenknechtová Celoživotní vzdělávání zdravotníka nelékařského oboru farmaceutický asistent Praha 2011 Vedoucí bakalářské

Více

A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru

A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru Pracovní podklad pro zpracování věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru K věcnému záměru zákona o terciárním vzdělávání se vztahují zejména

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Citace: 563/2004 Sb. Částka: 190/2004 Sb. Na straně (od-do): 10333-10345

Více

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH

Více

ZÁKON ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

ZÁKON ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Hlava

Více

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Částka: 190/2004 Sb. Datum účinnosti: 1. ledna 2005 Změny a doplňky předpisu: 383/2005., 179/2006 Sb. s. účinností od 5.5.2006

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (zdroj MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

Pracovní dokument odborného kolegia pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře (profesní zákon) Obsah

Pracovní dokument odborného kolegia pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře (profesní zákon) Obsah Pracovní dokument odborného kolegia pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře (profesní zákon) Obsah ČÁST PRVNÍ... 3 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 1.1. Předmět úpravy...

Více

Novela zákona o vysokých školách

Novela zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Preambule ZČU má v oblasti celoživotního vzdělávání již více než dvacetiletou tradici. V uplynulém období byly na univerzitě realizovány různé

Více

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon č. 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 383/2005 Sb. a zákonem č. 179/2006 Sb. Parlament

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

Projekt Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních M E T O D I K A podpory a služeb pro certifikované účetní

Projekt Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních M E T O D I K A podpory a služeb pro certifikované účetní Projekt Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních M E T O D I K A podpory a služeb pro certifikované účetní aneb od současného postavení a vnímání certifikovaných účetních ke strategickým

Více

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

Novela zákona o vysokých školách

Novela zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002)

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) Postup při uzavírání smluv s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) 1 OBSAH ČÁST A... 4 OBECNÁ ČÁST... 4 Pojmy... 4 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost

Více

3. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_prosinec/leden 2013

3. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_prosinec/leden 2013 3. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_prosinec/leden 2013 Ve třetím newsletteru Profesní komory sociálních pracovníků si můžete v první části přečíst o některých významných Nadacích a nadačních

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více