Profesní rozvoj pracovníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní rozvoj pracovníků"

Transkript

1 SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je seznámen každý pracovník individuálně a má možnost se k hodnocení vyjádřit. Příloha č Hodnotící kritéria: Kvalita práce - odborné kvality a jejich rozvoj Interpersonální vztahy Vztah k zaměstnavateli a jeho cílům Odborné profesní znalosti a další znalosti v oboru Ostatní faktory chování zasahující do výkonu práce 3. Souběžně s hodnocením pracovníků probíhá sebehodnocení pracovníků formou dotazníku, ve kterém se pracovník v různých oblastech vyjadřuje ke své práci, vztahu ke kolegům, nadřízenému, sebehodnotí své slabé a silné stránky. Příloha č Každý pracovník má možnost vyjádřit se, v jaké oblasti by potřeboval podporu a dát podnět, k dalšímu tématu vzdělávání. 5. Výsledek hodnotícího rozhovoru je písemně zaznamenán v dotazníku s podpisem pracovníka i jeho nadřízených. 1

2 Program dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků 1. Povinné další vzdělávání zaměstnanců je stanoveno ve výši nejméně 24 hodin za kalendářní rok. 2. Pokud zaměstnanec pracuje na zkrácený pracovní úvazek, povinnost dalšího vzdělávání se nezkracuje. 3. Pokud zaměstnanec nevykonává činnost sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách po celý kalendářní rok, musí zaměstnavatel zajistit další vzdělávání ve výši 1/12 zákonného požadavku za každý kalendářní měsíc, ve kterém zaměstnanec u zaměstnavatele vykonával činnosti, které zakládají povinnost dalšího vzdělávání. V případě nepřítomnosti v práci v rozsahu delším než jeden kalendářní měsíc se rozsah dalšího vzdělávání krátí o 1/12 celkové částky rozsahu. Povinnost zabezpečení dalšího vzdělávání se nevztahuje na zaměstnance ve zkušební době. 4. Povinnost dalšího vzdělávání se vztahuje na zaměstnance, kteří jsou zařazeni jako sociální pracovníci nebo pracovníci v sociálních službách. Forma pracovně-právního vztahu není rozhodující. 5. Postgraduální studium jakéhokoliv typu (SŠ, VOŠ, VŠ) není dalším vzděláváním ve smyslu 111 a 116 zákona, tudíž není možné jej do toho započítat. 6. Povinnost účasti na dalším vzdělávání se nevyžaduje za kalendářní rok, v němž pracovník v sociálních službách absolvoval akreditovaný kvalifikační kurz. 7. Formy dalšího vzdělávání: účast v akreditovaných kurzech (akreditace MPSV) odborné stáže u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb - Odbornou stáž nelze absolvovat u poskytovatele sociální služby, se kterým je stážista v pracovně právním vztahu - Potvrzení o absolvování (osvědčení) vydává účastníkům poskytovatel, u kterého stáž absolvovali - Do 24 hodin povinného dalšího vzdělávání je možné započítat maximálně 8 hodin odborných stáží účast na školících akcích - Školící akce je krátkodobá (max. 4 hodiny) instruktáž či odborný vstup, doplněný diskusní částí - Je přímo realizována zaměstnavatelem školených zaměstnanců (účastníci a školitelé jsou zaměstnanci organizátora akce), případně zastřešující odbornou institucí (Česká asociace pečovatelské služby, Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR), která získala akreditaci MPSV jako vzdělávací instituce - Témata musí přímo souviset s poskytováním služby - Potvrzení o absolvování (osvědčení) vydává účastníkům realizátor školení - Do 24 hodin povinného dalšího vzdělávání je možné započítat maximálně 8 hodin školící akce 2

3 Program dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků Dle zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o nelékařských zdravotnických povoláních). 1. Celoživotní vzdělávání průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků v přímém oboru. 2. Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky. 3. Formy celoživotního vzdělávání a) Specializační vzdělávání navazující na získanou odbornou způsobilost b) Certifikované kurzy c) Inovační kurzy d) Odborné stáže v akreditovaných zařízeních e) Účast na školících akcích, odborných konferencích, kongresech nebo sympoziích f) Samostatné studium odborné literatury 4. Účast na celoživotním vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace 5. O účasti provede pořadatel záznam do průkazu odbornosti 6. Plnění povinnosti celoživotního vzdělávání se prokazuje na základě kreditního systému počet kreditů je součástí vzdělávacího programu 7. Získání stanoveného počtu kreditů je podmínkou a) Pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu b) Pro přihlášení se k atestační zkoušce 8. Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se získává oprávnění k výkonu povolání bez odborného dohledu a) Pracovník si musí o udělení osvědčení zažádat b) Vydává se na 6 let c) Po splnění podmínek může být platnost prodloužena o dalších 6-10 let d) Pokud zdravotnický pracovník nesplní podmínky, může dojít k zamítnutí či odejmutí osvědčení 3

4 příspěvková organizace Plán profesního rozvoje 1. Vzdělávací potřeby pracovníků a organizace vyplývají z poslání a cílů zařízení a z potřeb uživatelů poskytované sociální služby. 2. Organizace respektuje zákonné požadavky na odbornou způsobilost pracovníků dle zákona 108/2006 Sb. 3. Vzdělávací plán je zpracován na základě potřeb a prohlubování znalostí pracovníků a zvyšování odbornosti v oblasti orientace a naplňování standardů kvality poskytovaných sociálních služeb 4. Zaměstnavatel vytváří podmínky pro vzdělávání pracovníků 5. Vzdělávání se uskutečňuje vhodnou formou, v přiměřeném čase a na možnostech organizace. 6. Pracovník uplatňuje poznatky, získané znalosti a dovednosti ve své profesi. 7. Vzdělávání probíhá pod vedením vzdělávacích agentur akreditovaných MPSV dle zákona 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách. Tématické okruhy: a) Standardy kvality poskytované sociální služby SQ 1 Poslání, cíle a okruh osob, kterým je služby určena, druhy sociálních služeb Zásady poskytování sociální služby, pravidla pro vytváření pracovních postupů Soubor pracovních postupů a pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením SQ2 Ochrana práv uživatele sociálních služeb Etický kodex Restriktivní opatření a pravidla šetrné sebeobrany Respektovat a podporovat práva uživatelů Asertivita způsoby řešení problémových situací SQ3 Jednání se zájemcem o službu Komunikace se zájemcem o službu SQ4 Uzavírání smlouvy SQ5 Individuální plánování Klíčový pracovník Komunikace s uživateli Alternativní a augmentativní komunikace Integrace uživatelů s mentální retardací do společnosti SQ 6 Vedení a evidence dokumentace poskytovatele Ochrana osobních údajů 4

5 SQ7 Podávání stížností, pravidla pro vyřizování stížnosti Evidence stížností SQ8 Vytváření příležitostí pro zapojení do komunity, podpora při vytváření sociálních kontaktů u uživatelů sociálních služeb SQ9 Personální a organizační zajištění služby Komunikace v týmu SQ10 Celoživotní vzdělávání pracovníků Sebeúcta, asertivita v pracovních vztazích SQ11, 12, 13 Místní a časová dostupnost Informovanost o poskytované službě Prostředí a podmínky poskytovaných sociálních služeb SQ14 Postupy při řešení nouzových, havarijních a mimořádných situací, vedení dokumentace SQ15 Kvalita sociálních služeb, kontrola a hodnocení poskytování soc. služeb Zvyšování kvality, sebehodnocení b) Psychologické disciplíny Základy psychologie pro pracovníky v sociálních službách Člověk v krizi Deprese, syndrom vyhoření Duševní hygiena Závislosti Komunikace s lidmi c) Sociální, zdravotní a ošetřovatelská péče Prevence nemocí, zásady prví pomoci Péče o nesoběstačné uživatele Ergoterapie Význam a zásady hygienické péče d) Péče o uživatele sociálních služeb Plány péče Polohování Ošetřování 5

6 Porady pracovníků V zařízení dochází k předávání informací souvisejících s poskytováním sociálních služeb uvedeným způsobem: 1) Předávání služby (směny) pracovní porady se konají denně, jedná se o písemné a ústní předání směny viz zápis v knize Denní hlášení. Účastní se pracovníci sociálních služeb ve směně, sociální pracovnice a staniční sestra. 2) Provozní porada všech pracovníků služby koná se 1x za dva měsíce. Z porady je vyhotoven zápis. Originál zápisu je uložen u vedoucí zařízení, kopie předány k dispozici všem pracovníkům zařízení tj. 1 výtisk vyvěšen na informační nástěnce pro zaměstnance. 3) Realizační tým pracovníků vedoucí zařízení, staniční sestra, sociální pracovnice, asistentka, instruktorky sociálních služeb. Schází se 1x za čtrnáct dní předávají se informace o dění na zařízení, připravují se plány činnosti, řeší se aktuální problémy. 3) Pracovní porady sociální pracovnice + pracovníků sociálních služeb + všech pracovníků, kteří se podílejí na individuálním plánování. Cílem je předávání si informací souvisejících s individuálním plánováním služby. Z porady je vyhotoven zápis, který je uložený u vedoucí zařízení. SQ 10 Materiál je určen: Materiál je závazný pro: Všem pracovníkům uvedené sociální služby Všechny pracovníky uvedené sociální služby DOZP, Dvořákova 1128, Kadaň Osoby, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu. Platnost od: Revize: 12/2012 Kontrola: Aktualizoval/a: Připomínkovali: Kontakt: Schválila: 1x ročně Dagmar Bečvářová, zást. vedoucí zařízení Václava Svobodová, staniční sestra Markéta Bílková, asistentka Pracovníci uvedené sociální služby Anna Edita Hadbávna vedoucí zařízení Tel.: , Ing. Lenka Miláková ředitelka Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov Příspěvková organizace Golovinova

7 Kadaň 7

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

II. METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

II. METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II. OBSAH METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY II.1.1 PODMÍNKY REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II.1.2

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013 Adresa sídla: Těchobuz 1 395 01 Pacov IČO 00511676 Tel.: 565 443 926 Fax.: 565 382 325 info@domovjerabina.cz www.domovjerabina.cz DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Směrnice č.

Více

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA 473/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999

Více

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Standard číslo 1 POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poslání pečovatelské služby Posláním

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ - Kroměříž Příklad vzdělávacího plánu VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ KROMĚŘÍŽ SRPEN 2007 88 - Kroměříž Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou

Více

Pracovní dokument odborného kolegia pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře (profesní zákon) Obsah

Pracovní dokument odborného kolegia pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře (profesní zákon) Obsah Pracovní dokument odborného kolegia pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře (profesní zákon) Obsah ČÁST PRVNÍ... 3 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 1.1. Předmět úpravy...

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby SQ 6 Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby A) Způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby Všechny písemné dokumenty, které mají souvislost se

Více

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s 1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s max. počtem 9 zaměstnanců podmínka pro mikropodniky)

Více

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB Případ A: Nákup vzdělávacích programů Další vzdělávání DOZP Leontýn 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Identifikace žadatele... 3 3 Specifikace cílové

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Městský úřad Sokolov

Městský úřad Sokolov Městský úřad Sokolov Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Název projektu: Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov Registrační

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s.

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. DRUHOVÉ STANDARDY KVALITY SLUŽBY RANÁ PÉČE závazně odhlasované členskými pracovišti APRP dne 10. 10. 2013 OBSAH: Procedurální standardy: Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování sociální služby Standard

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Čl.I Systém hodnocení zaměstnanců

Čl.I Systém hodnocení zaměstnanců Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Profesní rozvoj zaměstnanců Standard kvality č. 10 OBSAH : I. Systém hodnocení zaměstnanců 1.Cíle systému

Více

IX / Personální a organizační zajištění registrovaných sociálních služeb X / Profesní rozvoj zaměstnanců

IX / Personální a organizační zajištění registrovaných sociálních služeb X / Profesní rozvoj zaměstnanců STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory

Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory Na tvorbě příručky spolupracovali: Alice Gojová, Petra Hortvíková, Klára Janoušková,

Více

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI M I NISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍ C H VĚCÍ Č ESKÉ REPUBLIKY PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI 15. 10. 2014 verze s označenými změnami Obsah A. Úvod... 1 B. Organizační pokyny... 1 C. Akreditační

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Přeštice I. Úvod II. Pravidla pro plnění standardů

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ ORGANIZACÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II.

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ ORGANIZACÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II. 2010 Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji www.socialniprojekty.cz ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ ORGANIZACÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉM

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více