Z K R Á C E N Á V E R Z E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z K R Á C E N Á V E R Z E"

Transkript

1 N Á V R H Program České konfederace porodních asistentek CO CHTĚJÍ ČESKÉ PORODNÍ ASISTENTKY Z K R Á C E N Á V E R Z E ÚVOD Chceme být skutečnými porodními asistentkami (dále jen PA) ve smyslu mezinárodní definice naší profese a evropské směrnice, srovnatelnými s kolegyněmi v Evropské unii i ve světě. Nechceme nic více, ale ani nic méně, než mít možnost svobodně a s odpovídajícím ohodnocením vykonávat své krásné povolání a věříme, že máme českým ženám, jejich dětem a rodinám co nabídnout. CÍLE PROFESNÍ ORGANIZACE koordinovat a zastřešovat činnost jednotlivých profesních sdružení PA v ČR, vytvořit jednotnou representaci českých PA ve vztahu k orgánům státní správy v resortech zdravotnictví a školství, zdravotním pojišťovnám, organizacím ostatních zdravotnických pracovníků a organizacím PA v jiných zemích vyjadřovat názory a hájit profesní zájmy PA na celostátní úrovni při jednáních o vytváření a implementaci zdravotní politiky, legislativních, administrativních a regulačních mechanismů, upravujících vzdělávání a výkon povolání PA pozvednout a upevnit profesní hrdost, prestiž a postavení PA v systému zdravotní péče v ČR jako samostatného zdravotnického pracovníka, jehož náplň činnosti, kompetence a odpovědnost vychází z mezinárodní definice PA a směrnice EU vytvářet možnosti pro optimální pracovní uplatnění a odpovídající ohodnocení PA v ČR dbát na odbornou způsobilost PA a podílet se na systému jejich celoživotního vzdělávání, přitom šířit "umění" být PA na základě dlouhodobých zkušeností z praxe a nových poznatků vědy a výzkumu dohlížet na kvalitu, komplexnost, dostupnost a hospodárnost zdravotní péče, posílit primární komunitní péči poskytovanou ženám, jejich dětem a rodinám, dbát na dodržování mezinárodního etického kodexu PA dbát na dodržování kodexu práv pacientů, respektovat právo ženy na poskytnutí potřebných informací a na rozhodování o místě, způsobu a poskytovateli zdravotní péče, podporovat odpovědnost ženy za vlastní zdraví i za zdraví jejího dítěte SPOLUPRÁCE PROFESNÍ ORGANIZACE Při naplňování svého programu a cílů máme zájem o konstruktivní spolupráci se všemi organizacemi, které o ni projeví zájem. Požadujeme, aby ČKPA byla zařazena mezi připomínková místa ministerstva zdravotnictví ČR (MZ). PA by měly mít zástupkyně své profese na MZ a to nejen v odboru vzdělávání a vědy, ale i v odborech zdravotní péče a zdravotního pojištění. POSTAVENÍ, KOMPETENCE A ODPOVĚDNOST PORODNÍ ASISTENTKY Z hlediska postavení PA v systému zdravotní péče je rozhodující správné vymezení vztahu mezi lékařem a PA. Je velkým pokrokem, že poslední předpis vydaný MZ - vyhláška č. 424/2004 Sb. o činnostech nelékařů již stanoví činnosti, které PA (v souladu se směrnicí EU) a ostatní zdravotničtí pracovníci nelékařských profesí mohou vykonávat samostatně bez indikace lékaře. České právní předpisy jsou tak ale vzájemně v rozporu a protože vyhláška o činnostech (nižší právní předpis) nemůže měnit ustanovení uvedených zákonů (vyšších právních předpisů), je bohužel velmi lehce 1

2 zpochybnitelná a z převážné části v praxi nepoužitelná. Proto je pro ČKPA prioritou sjednocení českých legislativních předpisů, upravujících vztah lékaře a porodní asistentky (především změna ustanovení o indikaci). Tyto předpisy by měly být doplněny seznamem zdravotních indikací (podobně jako v Holandsku), který by po odborné stránce definoval kde končí fyziologický průběh těhotenství, porodu a šestinedělí a tím kompetence PA a začíná nezastupitelná působnost lékaře. PA ale nemohou chtít pouze kompetence, musí převzít také veškerou odpovědnost za výkony, které provádí. Tuto odpovědnost za ni nenesl, nenese a nebude nést lékař ani nikdo jiný. S postavením, kompetencemi a odpovědností PA úzce souvisí také jejich profesní hrdost, která je dnes bohužel na nízké úrovni a její posílení proto musí být jedním z našich cílů. MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ PORODNÍCH ASISTENTEK V PRAXI Z hlediska uplatnění je pro PA rozhodující správné vymezení působnosti mezi profesemi všeobecné sestry a PA. Problémem je přetrvávající široká duplicita způsobilosti a činností při ošetřovatelské péči v gynekologii a nově i v neonatologii (obě profese se však samozřejmě mohou okrajově překrývat). ČKPA proto bude důsledně požadovat, aby ošetřovatelská péče u lůžka a při návštěvní službě o gynekologicky nemocnou ženu, matku a novorozence do budoucna příslušela pouze porodním asistentkám. Respektujeme ale způsobilost všeobecných sester, získanou podle dřívějších předpisů (dětské sestry nebo specializace v gynekologii a porodnictví). PA (i všeobecné sestry) samozřejmě mohou vykonávat také méně kvalifikovanou a ohodnocenou práci zdravotnických asistentek (budoucích praktických sester?) nebo ošetřovatelek - toto však chápeme pouze jako nouzové řešení pro ty kolegyně, které nemohou najít práci v oboru. Dalším problémem je pro nás existence černých zdravotnických profesí jako duly nebo laktační poradkyně. Nemůžeme nic namítat proti tomu, když tyto skupiny chtějí zdarma pomáhat jiným ženám - naopak v tomto případě jsme připraveny s nimi spolupracovat. Zásadně jsme však proti tomu, aby bez patřičné odborné způsobilosti poskytovaly placené služby, které přísluší PA. OHODNOCENÍ PRÁCE PORODNÍCH ASISTENTEK Správné ohodnocení práce PA je nutno řešit ve třech rovinách. První je vyhláška č.134/1998 Sb, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovým hodnotami. Tento seznam musí pokrývat a správně ohodnotit celou náplň práce PA podle směrnice EU a vyhlášky MZ č.424/2004 Sb., která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků. ČKPA proto navrhuje úpravu a doplnění sazebníku pro odbornost 921- PA o následující výkony : - vedení fyziologického porodu PA, - vyšetření fyziologicky těhotné ženy PA, - návštěva těhotné ženy PA, - návštěva matky v šestinedělí PA, - další návštěva matky v šestinedělí PA, - návštěva novorozence PA, - návštěva gynekologicky nemocné ženy PA (a doplňující kódy, které s těmito výkony souvisí). Naopak do seznamu zdravotních výkonů, hrazených z veřejného pojištění, nechceme zařadit kódy, související s dlouhodobým programem přípravy žen k porodu a k péči o dítě, včetně cvičení nebo plavání pro těhotné ženy a matky s dětmi po porodu. Budeme však jednat se všemi zdravotními pojišťovnami o jiných možnostech úhrady (z fondu prevence nebo z budoucího připojištění). Ostatní činnosti PA jsou zahrnuty ve výkonech ošetřovacích dnů nebo lékařských odborností. Ohodnocení práce PA v sazebníku je dáno tzv. mzdovými indexy S1 až S4 (podle toho, zda pracuje pod odborným dohledem nebo samostatně bez odborného dohledu a zda poskytuje základní, specializovanou nebo vysoce specializovanou péči). Současné ohodnocení pokládáme za nedostatečné a budeme se snažit jej u všech indexů zvýšit - týká se všech PA (i ostatních nelékařů ). 2

3 Dalším problémem, na který dlouhodobě a zatím bezvýsledně upozorňujeme, jsou diskriminační rozdíly v bodovém ohodnocení režijních nákladů u srovnatelných výkonů, umocněné navíc rozdílnou hodnotou bodu u jednotlivých odborností (proti sestrám domácí péče). Tato disproporce nemá žádné logické zdůvodnění (rozdíly v materiálové, časové nebo administrativní náročnosti návštěv jsou řešeny pomocí doplňujících kódů) a proto požadujeme narovnání rozdílů u : a) minutové režijní sazby - týká se všech PA, pracujících v ordinaci gynekologa nebo jiného lékaře b) hodnoty bodu - týká se všech samostatně pracujících PA Druhou rovinou je odpovídající platové zařazení PA, zaměstnaných ve státních, krajských, obecních a jiných zdravotnických zařízeních podle nařízení vlády č.130, 137 a 138/2009 Sb. do systému tarifních platových tříd podle katalogu prací. PA se zařazuje do 8 až 12 platové třídy (podle toho, zda pracuje pod odborným dohledem nebo samostatně bez odborného dohledu a zda poskytuje základní, specializovanou nebo vysoce specializovanou péči). Na základě úpravy oborů specializace budeme požadovat úpravu katalogu prací. Třetí rovinou je samotná celková výše platů PA bez ohledu na zařazení do tříd. Podle našeho názoru by plat PA s osvědčením k samostatnému výkonu povolání bez odborného dohledu a se specializací měl být na úrovni min. 1,2 násobku průměrného platu v ČR. Uznáváme však, že zvyšování platů musí být úměrné zvyšování vzdělání, kompetencí a odpovědnosti. Ve všech třech rovinách budeme důsledně hájit zájmy PA a spolupracovat při tom s odborovými organizacemi zdravotnických pracovníků (OSZSP, POUZP). VZDĚLÁVÁNÍ A REGISTRACE PORODNÍCH ASISTENTEK Vstupní vzdělání Je úspěchem, že odborná způsobilost k výkonu povolání PA se podle zákona č.96/2004 Sb. nově získává pouze tříletým bakalářským studiem na vysokých školách v oboru PA. Chceme se podílet na zkvalitňování studijních programů pro PA a prosazovat při tom potřeby z praxe. Obsah studia musí být v souladu se směrnicí EU a s dokumentem ICM "Nezbytné kompetence pro základní praxi PA - základní znalosti a dovednosti". Vzhledem k tomu, že dnes v České republice neexistuje pracoviště PA, které by poskytovalo péči zcela v souladu se směrnicí EU a s doporučeními WHO, je třeba věnovat zvýšenou pozornost výběru zařízení, která zajišťují praktický výcvik studentek. Tato zařízení by se při akreditaci měla zavázat, že praxi PA co nejdříve uvedou do souladu se směrnicí EU tak, aby studentky měly možnost seznámit se se samostatnou péčí PA o ženu a dítě během těhotenství, při porodu a v šestinedělí. V současné době se PA v ČR vzdělávají na 11 vysokých školách a průměrný roční počet absolventek je téměř 300. Podle našeho názoru by měl být počet absolventek postupně regulován tak, aby všechny měly možnost brzy najít praktické uplatnění v oboru porodní asistence - tzn. na cca ročně. Specializační vzdělání V současné době nařízení vlády č.463/2004 Sb. stanoví následující obory specializačního vzdělávání PA : - perioperační péče, - gynekologická intenzivní péče, - intenzivní péče o novorozence a kojence, - komunitní péče, - organizace a řízení Dle vyhlášky č.424/2004 Sb. o činnostech nelékařů je za specializovanou pokládána péče, poskytovaná pacientům, kterým jejich zdravotní stav nebo léčebný a diagnostický postup výrazně omezuje běžné aktivity denního života, jejichž riziko narušení základních životních funkcí je reálné a základní péče, poskytovaná dětem do 6 let. Při dodržení této definice nám ve specializačních oborech pro PA zcela chybí péče při porodu a navíc by zde měla být obsažena celá (nejen intenzivní) péče o novorozence a kojence. Proto požadujeme úpravu vyhlášky o činnostech a nařízení o specializacích. Dále požadujeme nové projednání oborů specializačního vzdělání s ohledem na jasné vymezení kompetencí PA a všeobecných sester (obě profese se mohou okrajově překrývat, odmítáme však 3

4 širokou duplicitu jejich činností a způsobilosti). Zásadně proto nesouhlasíme s tím, aby : všeobecné sestry nově získávaly specializovanou způsobilost v péči o novorozence a gynekologicky nemocné ženy stát a zdravotnická zařízení zbytečně vynakládaly prostředky na toto jejich specializační vzdělávání, když stejnou kvalifikaci získávají PA již vstupním vzděláním řada PA v důsledku této situace nemohla najít uplatnění ve svém oboru a přitom se neustále hovoří o nedostatku všeobecných a zvláště dětských sester Budeme spolupracovat se vzdělávacími a zdravotnickými zařízeními na urychlené přípravě a otevření programů specializačního vzdělávání pro PA - nové specializační obory podle předpisů z roku 2004 dosud prakticky nefungují. Celoživotní vzdělávání Naše profesní organizace bude podle vyhlášky č.423/2004 Sb. vydávat stanovisko k zařazení jednotlivých vzdělávacích akcí v oboru porodní asistence do kreditního systému a k jejich bodovému ohodnocení bude ve spolupráci se vzdělávacími a zdravotnickými zařízeními organizovat semináře, konference a kongresy pro PA podle jejich představ a potřeb bude přispívat k osvojování nejnovějších poznatků a zkušeností ze zahraničí (zahraniční stáže, přednášky zahraničních odborníků, rozšiřování odborných publikací ze zahraničí) bude zveřejňovat nabídku akcí celoživotního vzdělávání a odborné publikace z domova i zahraničí na svých webových stránkách a v bulletinu Porodní asistentka Registrace porodních asistentek Podporujeme centrální registraci PA v ČR. Registr by měl poskytovat aktuální a relevantní údaje o počtu PA, způsobilých k samostatnému výkonu profese. Registr by rovněž měl usnadnit volný pohyb PA za prací v rámci EU. Výzkum v porodní asistenci Budeme podporovat výzkum v porodní asistenci. Tento by se měl soustředit především na získání podkladů pro řešení současných problémů PA v praxi. Výzkum v porodní asistenci by měl být soustředěn především na vysokých školách, kde se PA vzdělávají. VÝKON POVOLÁNÍ PORODNÍ ASISTENTKY práce v gynekologických ambulancích V ordinacích nejde jen o vztah gynekolog - PA, ale u soukromých zařízení také o vztah zaměstnavatel - zaměstnanec. Nemůžeme chtít každému zaměstnavateli předepisovat, jakou práci má po svém zaměstnanci chtít. Kvalifikace nelékařského zdravotnického pracovníka v ordinaci lékaře však musí odpovídat nejnáročnější činnosti, která je po něm požadována. Respektujeme, že v současné době jde převážně o administrativní a pomocné činnosti, k jejichž výkonu stačí dle návrhu vyhlášky MZ o personálních požadavcích kvalifikace zdravotní asistentky (budoucí praktické sestry?) se středním zdravotnickým vzděláním s maturitou, nebo všeobecné sestry a PA bez osvědčení k samostatnému výkonu povolání. Je zřejmé, že v tomto případě se PA většinou musí smířit s nižším ohodnocením, ale získají široké možnosti uplatnění (nejen v gynekologii a porodnictví nebo asistované reprodukci, ale i v dalších oborech ambulantní péče). Nesouhlasíme však s tím, aby nelékařský zdravotnický pracovník podle návrhu vyhlášky zajišťoval současně činnost pro dva lékaře. Nejde jen o to, že by zákonitě došlo ke zhoršení kvality poskytované péče, tento návrh je také v rozporu se seznamem zdravotních výkonů, v jejichž čase a ohodnocení je počítáno s podílem práce nelékařského zdravotnického pracovníka. Navíc by došlo ke znevýhodnění těch ordinací, které by z důvodu umístění nebo požadované kvalifikace pracovníka nemohly navržené úspory využít. PA (všeobecná sestra, nebo zdravotnická asistentka) má zabezpečovat činnost pouze pro jednu samostatnou ordinaci, přičemž její pracovní úvazek by měl být min. o 1 hod. denně delší než je ordinační doba lékaře. samostatná ambulantní pracoviště porodních asistentek 4

5 V zákonech o zdravotní péči a o zdravotním pojištění schází mezi poskytovateli primární ambulantní péče v ČR PA. Již dříve jsme vyjádřily nesouhlas s touto skutečností a při novelizaci uvedených zákonů budeme požadovat její doplnění. Úspěchem nesporně bylo doplnění samostatného pracoviště PA do informačního systému veřejného zdravotního pojištění od roku Požadujeme, aby samostatná pracoviště PA (se samostatnými požadavky na personální a technické vybavení) byly jasně odděleny od pracovišť lékaře-gynekologa. Dosavadní praxe způsobuje problémy a nepřehlednost ve vytváření sítě smluvních zdravotnických zařízení, zavádí nerovnost v odměňování apod. Rozhodující pro vznik samostatného pracoviště PA musí být pouze odborná způsobilost k poskytování této péče (tzn. oprávnění k výkonu povolání PA bez odborného dohledu), registrace nestátního zdravotnického zařízení v oboru PA u příslušného krajského úřadu a časové předpoklady pro poskytování péče (PA má celý nebo část pracovního úvazku vyčleněnu pro samostatnou práci). Samostatné pracoviště PA by mělo zabezpečovat především následující péči : - návštěvy u těhotných, matek a novorozenců v šestinedělí, případně i gynekologicky nemocných žen - přípravu těhotných žen k porodu a k péči o dítě, včetně tělesného a dechového cvičení či plavání - poradenství pro ženy z hlediska výživy, hygieny, kojení, antikoncepce apod. - vyšetření, sloužící k monitorování fyziologického těhotenství - případně i péči při porodu Ambulantní péče prošla velmi nerovnoměrným vývojem : O cca 2/3 se zvýšil počet gynekologických ordinací a podobně i počet vyšetření v těchto ordinacích. Samostatná pracoviště PA však existují jen vyjímečně a podobně je to s péčí, kterou by tato pracoviště měla poskytovat. Tím se výrazně zhoršila komplexnost a dostupnost poskytované péče a možnosti pracovního uplatnění PA v ambulantní sféře. Budeme proto podporovat úsilí po obnovení samostatných pracovišť PA a jejich zařazení do sítě smluvních zdravotnických zařízení. Pro stanovení potřebného počtu samostatných pracovišť PA jsme navrhly tento orientační ukazatel: 1 PA pracující na plný pracovní úvazek na přibližně tisíc obyvatel (tzn. min.300 a max.400 PPÚ v ČR). Péče o ženu při porodu O PA se již delší dobu hovoří a píše především v souvislosti s domácími porody. Tento problém otevírá malá skupina PA a žen, pro sdělovací prostředky jde vzhledem ke konfliktnosti a vyhrocenosti postojů o zajímavé téma. Soustředění se na otázku místa porodu však zájmům PA ani českých žen neprospívá, spíše jim škodí. Odvádí totiž pozornost od podstaty problému a zužuje jej do podoby sporu zodpovědných gynekologů s nezodpovědnými PA a ženami o dostupnost péče v případě komplikací. U péče při porodu respektujeme, že se v současné době jedná převážně o péči ústavní, poskytovanou za hospitalizace v nemocnicích a na klinikách. Proto se chceme soustředit především na podporu normálního přirozeného porodu, na kompetence, ohodnocení a prestiž PA, které tyto porody vedou, na zlepšení přístupu PA k ženám-klientkám a na zlepšení prostředí v našich porodnicích. Z dlouhodobého hlediska budeme podporovat vznik alternativních stacionárních nebo ambulantních porodních center (v nemocnicích) nebo porodních domů (mimo nemocnice), aby české ženy měly možnost výběru i co se týká místa porodu. Nechceme se ale vracet k praxi porodů v domácnosti, nemůžeme je však nikdy úplně vyloučit : například u překotného porodu, nebo pokud si žena porod v domácích podmínkách sama přeje (nelze jí upřít právo volby místa porodu a právo na poskytnutí zdravotní péče při porodu). Proto požadujeme přijetí jasných pravidel pro poskytnutí péče při domácím porodu, včetně návazné péče a jsme připraveny na těchto pravidlech spolupracovat. ústavní péče o ženu a novorozence v šestinedělí Již před lety byly naše úřady a odborná veřejnost schopny uznat, že oddělování matky a novorozence je ve většině případů nesprávné až škodlivé a byl zavedený systém péče rooming-in. V organizaci ošetřovatelské péče však zůstalo prakticky vše zachováno postaru, tzn. že přetrvává duplicita činností mezi PA a dětskou sestrou. Tato situace vede k nepřehlednosti péče pro matku, ke zbytečným kolizím 5

6 mezi PA a dětskými sestrami, ale především negativně ovlivňuje kvalitu a hospodárnost poskytované péče. Matka s novorozencem tvoří z hlediska ošetřovatelské péče jeden přirozený celek. Proto pokládáme současnou praxi za nešťastnou, koncepčně chybnou a do budoucna požadujeme její přehodnocení ve prospěch PA. V první fázi by dle našeho názoru postupně měly na novorozeneckých odděleních začít pracovat PA. V druhé fázi by docházelo ke spojení porodnických a novorozeneckých oddělení (působících ve společných prostorech) v jednu organizační jednotku. Po spojení by mohlo dojít ke změně organizace ošetřovatelské péče tak, že jedna PA by poskytovala péči menšímu počtu matek s novorozenci. Tato změna by znamenala nezbytné posílení kompetencí, samostatnosti a odpovědnosti PA (při takovém systému péče totiž PA nemůže být pouhou pomocnicí gynekologa nebo neonatologa), ale přinesla by také zvýšení jejich ohodnocení a prestiže. Máme rovněž výhrady k požadavkům na minimální personální obsazení pracovišť podle platného seznamu zdravotních výkonů a chceme jednat o potřebném zvýšení podílu pracovních úvazků PA, pracujících bez odborného dohledu a se specializovanou způsobilostí. ústavní péče o gynekologicky nemocnou ženu V přiměřeném rozsahu platí předcházející bod e/.. hospodárnost systému zdravotní péče Hospodárnost systému souvisí s optimálním rozdělením potřebné péče na péči poskytovanou v nemocnicích a na klinikách, v ambulancích a v domácích podmínkách a dále s rozložením potřebné péče na optimální úroveň poskytovatelů - lékaře, PA, zdravotní asistentku, ošetřovatelku, sanitářku Budeme vyvíjet vlastní a podporovat cizí iniciativy v těchto směrech. kvalita a etika poskytované péče Kvalita a rozsah poskytované péče se v budoucnu musí řídit především závaznými standardy zdravotní péče. Budeme spolupracovat při vytváření standardů zdravotní péče v oblasti péče o ženu a dítě, které mají být závazné pro práci PA. S kvalitou poskytované péče souvisí také dodržování etického kodexu PA a kodexu práv pacientů. ČKPA bude sledovat a prosazovat dodržování těchto dokumentů. ORGANIZACE PORODNÍCH ASISTENTEK Je zřejmé, že pokud mají být PA schopny účinně hájit své profesní zájmy, potřebují demokratickou, jednotnou a silnou odbornou profesní organizaci, která by hájila jejich zájmy a poskytovala jim potřebné informace, radu a pomoc v otázkách vzdělávání a výkonu profese. Existují dva možné způsoby vytvoření jednotné organizace : Vznik České komory sester a porodních asistentek s povinným členstvím na základě zákona, přijatého Parlamentem ČR. Uvědomujeme si, že tento způsob je dlouhodobou záležitostí s nejistým výsledkem Sjednocení PA v rámci České konfederace porodních asistentek na principu dobrovolného kolektivního členství. Tento způsob záleží jen na samotných porodních asistentkách a může být velmi rychlý. Proto je tento způsob naší prioritou. Zvýšenou pozornost přitom budeme věnovat nejen ustavení chybějících krajských sdružení, ale také zkvalitnění webových stránek ČKPA a obnovení čtvrtletního bulletinu Porodní asistentka (což je nezbytné pro informovanost PA). ZÁVĚR Návrh aktualizace Programu ČKPA byl projednán a schválen výkonným výborem ČKPA. Definitivní znění aktualizace Programu ČKPA bylo projednáno a schváleno celostátním kongresem ČKPA v Olomouci dne 21.listopadu

České konfederace porodních asistentek (ČKPA)

České konfederace porodních asistentek (ČKPA) S T A N O V Y České konfederace porodních asistentek (ČKPA) ÚVODNÍ USTANOVENÍ Mezinárodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně přijata do oficiálního vzdělávacího programu

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

STANOVY. Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s.

STANOVY. Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s. STANOVY Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek s názvem Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z.s. (dále jen SPAPK) je právnickou osobou založenou

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Problematika porodní asistence v komunitní péči o ženu a dítě v ČR

Problematika porodní asistence v komunitní péči o ženu a dítě v ČR Problematika porodní asistence v komunitní péči o ženu a dítě v ČR Zkráceně přednesla na česko-rakouském workshopu ve Znojmě 10. 4. 2015 Radmila Dorazilová, soukromá porodní asistentka ve Zlíně, vicepresidentka

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Co pálí české sestry?

Co pálí české sestry? Co pálí české sestry? Bc. Nina Müllerová Vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání, odbor vzdělávání a vědy MZ ČR Co trápí naše zdravotní sestry a bratry ze všeho nejvíce? S novým zákonem

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Vývoj kompetencí dialyzačních sester v multidisciplinárním týmu v oblasti edukace. Pracovní dny Dříteč 24.- 25. 5. 2013

Vývoj kompetencí dialyzačních sester v multidisciplinárním týmu v oblasti edukace. Pracovní dny Dříteč 24.- 25. 5. 2013 Vývoj kompetencí dialyzačních sester v multidisciplinárním týmu v oblasti edukace Pracovní dny Dříteč 24.- 25. 5. 2013 Cíle sdělení Historie léčení a postavení sester Vzdělávání Kompetence Edukace Současná

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

,,Kompetence a nové zákony Strategický koncept k transformaci NLZP v ČR

,,Kompetence a nové zákony Strategický koncept k transformaci NLZP v ČR ,,Kompetence a nové zákony Strategický koncept k transformaci NLZP v ČR Martin Šamaj 1, 2 1 Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR předseda pracovní skupiny

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PŘIPRAVENÉ REFORMNÍ KROKY Hlavní pilíře reformy Definice nároku pacienta a vytvoření úhradových standardů Definování správného postupu při poskytování péče Kontrola vstupu nových

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 1.8.2006 Souhrn Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 8 4 2 8 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 8 G 4 2 8 Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje Podmínky k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - lázeňské léčebně rehabilitační péče v souladu s ust. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 9 0 2 1 4 8 6 IČZ smluvního ZZ 3 2 3 7 4 2 7 4 Číslo smlouvy 7 C 3 2 A 1 2 5 Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Název IČO Sdružení zdravotnických zařízení II Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Sdružení zdravotnických zařízení II Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 3 4 4 6 4 8 IČZ smluvního ZZ 7 2 0 3 2 0 0 0 Číslo smlouvy 7 B 7 2 X 0 0 2 Název IČO Sdružení zdravotnických zařízení II Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Sociální práce Sociální pracovník Profese sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR. Tisková konference MZ ČR dne

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR. Tisková konference MZ ČR dne Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference MZ ČR dne 18. 8. 2009 NÁVRH OPATŘENÍ STABILIZACE SESTER VÝCHOZÍ STAV - DUBEN 2009 Finanční ohodnocení navýšení tarifních platů pro

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 13.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2004

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 2 2 5 9 8 9 3 IČZ smluvního ZZ 5 9 2 5 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 U 5 9 K 0 1 2 Název IČO OKB Lab, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Průvodce projektem Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská

Více

Název IČO Klinická logopedie Konešová s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Klinická logopedie Konešová s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 3 7 8 1 2 5 IČZ smluvního ZZ 7 4 5 9 1 0 0 0 Číslo smlouvy 3 B 7 4 V 0 0 3 Název IČO Klinická logopedie Konešová s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Soukromá klinika Logo, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Soukromá klinika Logo, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 2 4 5 9 2 2 IČZ smluvního ZZ 7 2 2 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 7 B 7 2 A 2 6 4 Název IČO Soukromá klinika Logo, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Pozice: ZDRAVOTNÍ LABORANT

Pozice: ZDRAVOTNÍ LABORANT Pozice: ZDRAVOTNÍ LABORANT Vykonávání specifických laboratorních činností. Odpovídající vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění. Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 0 0 2 3 7 IČZ smluvního ZZ 6 9 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 H 6 9 N 0 0 1 Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 8 4 2 6 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 8 A 4 2 6 Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

ČLK z pohledu anesteziologa a anesteziolog z pohledu ČLK. Z.Mrozek Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc

ČLK z pohledu anesteziologa a anesteziolog z pohledu ČLK. Z.Mrozek Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc ČLK z pohledu anesteziologa a anesteziolog z pohledu ČLK Z.Mrozek Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc 1 Lékař a jeho profesní samospráva Princip subsidiarity jako znak demokratické společnosti

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století. Pistulková Alena Chabrová Světluše

Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století. Pistulková Alena Chabrová Světluše Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století Pistulková Alena Chabrová Světluše Cesta k profesi zdravotnického záchranáře Cesta k profesi zdravotnického záchranáře Cesta k profesi zdravotnického

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Akreditační karta dětské ozdravovny (DO)

Akreditační karta dětské ozdravovny (DO) Příloha č. 2 Akreditační karta dětské ozdravovny (DO) Název dětské ozdravovny: Provozovatel dětské ozdravovny: Adresa: IČO: Telefon: Fax: Statutární zástupce provozovatele: Dětská ozdravovna: Adresa: IČO:

Více

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. Bc. Eliška Janečková Olomouc, 2008 ÚVOD Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je státem garantovaný,

Více

Název IČO Městská poliklinika Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Městská poliklinika Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 2 8 6 0 1 IČZ smluvního ZZ 0 1 2 8 0 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 1 A 2 8 0 Název IČO Městská poliklinika Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 10 Komise pro zdravotnictví RAK ČR začátky fungování rozpačité, strukturu komise se podařilo stabilizovat

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 5 2 0 5 3 6 IČZ smluvního ZZ 6 8 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 4 E 6 8 N 0 0 2 Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 4 7 9 7 3 6 2 IČZ smluvního ZZ 0 7 0 0 3 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 7 A 0 0 3 Název IČO SAZ v Praze 7 PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ČÁST PRVNÍ Zákon 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 6 0 7 2 6 6 3 6 IČZ smluvního ZZ 8 2 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 8 2 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice ATLAS,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.2.2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 7 2 8 4 1 1 5 IČZ smluvního ZZ 5 4 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 7 L 5 4 R 0 0 1 Název IČO ENVISON s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 4 1 7 4 3 9 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 1 0 0 8 3 0 Číslo smlouvy 5 T 9 1 V 0 0 5 Název IČO Mgr. Vendula Prokopová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011 Reformní kroky MZ ČR Leoš Heger, květen 2011 Vývoj příjmů a nákladů systému mld. Kč mld. Kč Legislativní témata Zlepšení legislativního rámce poskytování zdravotních služeb (def. lege artis) Definování

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice v Dobřanech. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice v Dobřanech. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 6 9 7 9 2 IČZ smluvního ZZ 4 5 9 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 8 P 4 5 A 0 2 4 Název IČO Psychiatrická nemocnice v Dobřanech PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 3 5 3 1 4 2 2 IČZ smluvního ZZ 7 1 0 8 8 0 0 0 Číslo smlouvy 5 B 7 1 A 0 2 9 Název IČO IATREIA - MD s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Programové teze ČLK 1 Lékaři a pacien, Zákon o právech pacientů a lékařů upravující základní vztahy. Zachování a ochrana plné autonomie lékařů v rozhodování o odborných otázkách léčby jako základní podmínka

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 3 4 8 8 2 6 4 IČZ smluvního ZZ 7 2 9 9 6 6 6 1 Číslo smlouvy 7 B 7 2 P 0 2 9 Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Rodinné centrum MiLuRa, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Rodinné centrum MiLuRa, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 5 5 4 8 2 1 IČZ smluvního ZZ 6 0 0 7 1 0 0 0 Číslo smlouvy 5 J 6 0 A 0 4 6 Název IČO Rodinné centrum MiLuRa, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více