Z K R Á C E N Á V E R Z E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z K R Á C E N Á V E R Z E"

Transkript

1 N Á V R H Program České konfederace porodních asistentek CO CHTĚJÍ ČESKÉ PORODNÍ ASISTENTKY Z K R Á C E N Á V E R Z E ÚVOD Chceme být skutečnými porodními asistentkami (dále jen PA) ve smyslu mezinárodní definice naší profese a evropské směrnice, srovnatelnými s kolegyněmi v Evropské unii i ve světě. Nechceme nic více, ale ani nic méně, než mít možnost svobodně a s odpovídajícím ohodnocením vykonávat své krásné povolání a věříme, že máme českým ženám, jejich dětem a rodinám co nabídnout. CÍLE PROFESNÍ ORGANIZACE koordinovat a zastřešovat činnost jednotlivých profesních sdružení PA v ČR, vytvořit jednotnou representaci českých PA ve vztahu k orgánům státní správy v resortech zdravotnictví a školství, zdravotním pojišťovnám, organizacím ostatních zdravotnických pracovníků a organizacím PA v jiných zemích vyjadřovat názory a hájit profesní zájmy PA na celostátní úrovni při jednáních o vytváření a implementaci zdravotní politiky, legislativních, administrativních a regulačních mechanismů, upravujících vzdělávání a výkon povolání PA pozvednout a upevnit profesní hrdost, prestiž a postavení PA v systému zdravotní péče v ČR jako samostatného zdravotnického pracovníka, jehož náplň činnosti, kompetence a odpovědnost vychází z mezinárodní definice PA a směrnice EU vytvářet možnosti pro optimální pracovní uplatnění a odpovídající ohodnocení PA v ČR dbát na odbornou způsobilost PA a podílet se na systému jejich celoživotního vzdělávání, přitom šířit "umění" být PA na základě dlouhodobých zkušeností z praxe a nových poznatků vědy a výzkumu dohlížet na kvalitu, komplexnost, dostupnost a hospodárnost zdravotní péče, posílit primární komunitní péči poskytovanou ženám, jejich dětem a rodinám, dbát na dodržování mezinárodního etického kodexu PA dbát na dodržování kodexu práv pacientů, respektovat právo ženy na poskytnutí potřebných informací a na rozhodování o místě, způsobu a poskytovateli zdravotní péče, podporovat odpovědnost ženy za vlastní zdraví i za zdraví jejího dítěte SPOLUPRÁCE PROFESNÍ ORGANIZACE Při naplňování svého programu a cílů máme zájem o konstruktivní spolupráci se všemi organizacemi, které o ni projeví zájem. Požadujeme, aby ČKPA byla zařazena mezi připomínková místa ministerstva zdravotnictví ČR (MZ). PA by měly mít zástupkyně své profese na MZ a to nejen v odboru vzdělávání a vědy, ale i v odborech zdravotní péče a zdravotního pojištění. POSTAVENÍ, KOMPETENCE A ODPOVĚDNOST PORODNÍ ASISTENTKY Z hlediska postavení PA v systému zdravotní péče je rozhodující správné vymezení vztahu mezi lékařem a PA. Je velkým pokrokem, že poslední předpis vydaný MZ - vyhláška č. 424/2004 Sb. o činnostech nelékařů již stanoví činnosti, které PA (v souladu se směrnicí EU) a ostatní zdravotničtí pracovníci nelékařských profesí mohou vykonávat samostatně bez indikace lékaře. České právní předpisy jsou tak ale vzájemně v rozporu a protože vyhláška o činnostech (nižší právní předpis) nemůže měnit ustanovení uvedených zákonů (vyšších právních předpisů), je bohužel velmi lehce 1

2 zpochybnitelná a z převážné části v praxi nepoužitelná. Proto je pro ČKPA prioritou sjednocení českých legislativních předpisů, upravujících vztah lékaře a porodní asistentky (především změna ustanovení o indikaci). Tyto předpisy by měly být doplněny seznamem zdravotních indikací (podobně jako v Holandsku), který by po odborné stránce definoval kde končí fyziologický průběh těhotenství, porodu a šestinedělí a tím kompetence PA a začíná nezastupitelná působnost lékaře. PA ale nemohou chtít pouze kompetence, musí převzít také veškerou odpovědnost za výkony, které provádí. Tuto odpovědnost za ni nenesl, nenese a nebude nést lékař ani nikdo jiný. S postavením, kompetencemi a odpovědností PA úzce souvisí také jejich profesní hrdost, která je dnes bohužel na nízké úrovni a její posílení proto musí být jedním z našich cílů. MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ PORODNÍCH ASISTENTEK V PRAXI Z hlediska uplatnění je pro PA rozhodující správné vymezení působnosti mezi profesemi všeobecné sestry a PA. Problémem je přetrvávající široká duplicita způsobilosti a činností při ošetřovatelské péči v gynekologii a nově i v neonatologii (obě profese se však samozřejmě mohou okrajově překrývat). ČKPA proto bude důsledně požadovat, aby ošetřovatelská péče u lůžka a při návštěvní službě o gynekologicky nemocnou ženu, matku a novorozence do budoucna příslušela pouze porodním asistentkám. Respektujeme ale způsobilost všeobecných sester, získanou podle dřívějších předpisů (dětské sestry nebo specializace v gynekologii a porodnictví). PA (i všeobecné sestry) samozřejmě mohou vykonávat také méně kvalifikovanou a ohodnocenou práci zdravotnických asistentek (budoucích praktických sester?) nebo ošetřovatelek - toto však chápeme pouze jako nouzové řešení pro ty kolegyně, které nemohou najít práci v oboru. Dalším problémem je pro nás existence černých zdravotnických profesí jako duly nebo laktační poradkyně. Nemůžeme nic namítat proti tomu, když tyto skupiny chtějí zdarma pomáhat jiným ženám - naopak v tomto případě jsme připraveny s nimi spolupracovat. Zásadně jsme však proti tomu, aby bez patřičné odborné způsobilosti poskytovaly placené služby, které přísluší PA. OHODNOCENÍ PRÁCE PORODNÍCH ASISTENTEK Správné ohodnocení práce PA je nutno řešit ve třech rovinách. První je vyhláška č.134/1998 Sb, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovým hodnotami. Tento seznam musí pokrývat a správně ohodnotit celou náplň práce PA podle směrnice EU a vyhlášky MZ č.424/2004 Sb., která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků. ČKPA proto navrhuje úpravu a doplnění sazebníku pro odbornost 921- PA o následující výkony : - vedení fyziologického porodu PA, - vyšetření fyziologicky těhotné ženy PA, - návštěva těhotné ženy PA, - návštěva matky v šestinedělí PA, - další návštěva matky v šestinedělí PA, - návštěva novorozence PA, - návštěva gynekologicky nemocné ženy PA (a doplňující kódy, které s těmito výkony souvisí). Naopak do seznamu zdravotních výkonů, hrazených z veřejného pojištění, nechceme zařadit kódy, související s dlouhodobým programem přípravy žen k porodu a k péči o dítě, včetně cvičení nebo plavání pro těhotné ženy a matky s dětmi po porodu. Budeme však jednat se všemi zdravotními pojišťovnami o jiných možnostech úhrady (z fondu prevence nebo z budoucího připojištění). Ostatní činnosti PA jsou zahrnuty ve výkonech ošetřovacích dnů nebo lékařských odborností. Ohodnocení práce PA v sazebníku je dáno tzv. mzdovými indexy S1 až S4 (podle toho, zda pracuje pod odborným dohledem nebo samostatně bez odborného dohledu a zda poskytuje základní, specializovanou nebo vysoce specializovanou péči). Současné ohodnocení pokládáme za nedostatečné a budeme se snažit jej u všech indexů zvýšit - týká se všech PA (i ostatních nelékařů ). 2

3 Dalším problémem, na který dlouhodobě a zatím bezvýsledně upozorňujeme, jsou diskriminační rozdíly v bodovém ohodnocení režijních nákladů u srovnatelných výkonů, umocněné navíc rozdílnou hodnotou bodu u jednotlivých odborností (proti sestrám domácí péče). Tato disproporce nemá žádné logické zdůvodnění (rozdíly v materiálové, časové nebo administrativní náročnosti návštěv jsou řešeny pomocí doplňujících kódů) a proto požadujeme narovnání rozdílů u : a) minutové režijní sazby - týká se všech PA, pracujících v ordinaci gynekologa nebo jiného lékaře b) hodnoty bodu - týká se všech samostatně pracujících PA Druhou rovinou je odpovídající platové zařazení PA, zaměstnaných ve státních, krajských, obecních a jiných zdravotnických zařízeních podle nařízení vlády č.130, 137 a 138/2009 Sb. do systému tarifních platových tříd podle katalogu prací. PA se zařazuje do 8 až 12 platové třídy (podle toho, zda pracuje pod odborným dohledem nebo samostatně bez odborného dohledu a zda poskytuje základní, specializovanou nebo vysoce specializovanou péči). Na základě úpravy oborů specializace budeme požadovat úpravu katalogu prací. Třetí rovinou je samotná celková výše platů PA bez ohledu na zařazení do tříd. Podle našeho názoru by plat PA s osvědčením k samostatnému výkonu povolání bez odborného dohledu a se specializací měl být na úrovni min. 1,2 násobku průměrného platu v ČR. Uznáváme však, že zvyšování platů musí být úměrné zvyšování vzdělání, kompetencí a odpovědnosti. Ve všech třech rovinách budeme důsledně hájit zájmy PA a spolupracovat při tom s odborovými organizacemi zdravotnických pracovníků (OSZSP, POUZP). VZDĚLÁVÁNÍ A REGISTRACE PORODNÍCH ASISTENTEK Vstupní vzdělání Je úspěchem, že odborná způsobilost k výkonu povolání PA se podle zákona č.96/2004 Sb. nově získává pouze tříletým bakalářským studiem na vysokých školách v oboru PA. Chceme se podílet na zkvalitňování studijních programů pro PA a prosazovat při tom potřeby z praxe. Obsah studia musí být v souladu se směrnicí EU a s dokumentem ICM "Nezbytné kompetence pro základní praxi PA - základní znalosti a dovednosti". Vzhledem k tomu, že dnes v České republice neexistuje pracoviště PA, které by poskytovalo péči zcela v souladu se směrnicí EU a s doporučeními WHO, je třeba věnovat zvýšenou pozornost výběru zařízení, která zajišťují praktický výcvik studentek. Tato zařízení by se při akreditaci měla zavázat, že praxi PA co nejdříve uvedou do souladu se směrnicí EU tak, aby studentky měly možnost seznámit se se samostatnou péčí PA o ženu a dítě během těhotenství, při porodu a v šestinedělí. V současné době se PA v ČR vzdělávají na 11 vysokých školách a průměrný roční počet absolventek je téměř 300. Podle našeho názoru by měl být počet absolventek postupně regulován tak, aby všechny měly možnost brzy najít praktické uplatnění v oboru porodní asistence - tzn. na cca ročně. Specializační vzdělání V současné době nařízení vlády č.463/2004 Sb. stanoví následující obory specializačního vzdělávání PA : - perioperační péče, - gynekologická intenzivní péče, - intenzivní péče o novorozence a kojence, - komunitní péče, - organizace a řízení Dle vyhlášky č.424/2004 Sb. o činnostech nelékařů je za specializovanou pokládána péče, poskytovaná pacientům, kterým jejich zdravotní stav nebo léčebný a diagnostický postup výrazně omezuje běžné aktivity denního života, jejichž riziko narušení základních životních funkcí je reálné a základní péče, poskytovaná dětem do 6 let. Při dodržení této definice nám ve specializačních oborech pro PA zcela chybí péče při porodu a navíc by zde měla být obsažena celá (nejen intenzivní) péče o novorozence a kojence. Proto požadujeme úpravu vyhlášky o činnostech a nařízení o specializacích. Dále požadujeme nové projednání oborů specializačního vzdělání s ohledem na jasné vymezení kompetencí PA a všeobecných sester (obě profese se mohou okrajově překrývat, odmítáme však 3

4 širokou duplicitu jejich činností a způsobilosti). Zásadně proto nesouhlasíme s tím, aby : všeobecné sestry nově získávaly specializovanou způsobilost v péči o novorozence a gynekologicky nemocné ženy stát a zdravotnická zařízení zbytečně vynakládaly prostředky na toto jejich specializační vzdělávání, když stejnou kvalifikaci získávají PA již vstupním vzděláním řada PA v důsledku této situace nemohla najít uplatnění ve svém oboru a přitom se neustále hovoří o nedostatku všeobecných a zvláště dětských sester Budeme spolupracovat se vzdělávacími a zdravotnickými zařízeními na urychlené přípravě a otevření programů specializačního vzdělávání pro PA - nové specializační obory podle předpisů z roku 2004 dosud prakticky nefungují. Celoživotní vzdělávání Naše profesní organizace bude podle vyhlášky č.423/2004 Sb. vydávat stanovisko k zařazení jednotlivých vzdělávacích akcí v oboru porodní asistence do kreditního systému a k jejich bodovému ohodnocení bude ve spolupráci se vzdělávacími a zdravotnickými zařízeními organizovat semináře, konference a kongresy pro PA podle jejich představ a potřeb bude přispívat k osvojování nejnovějších poznatků a zkušeností ze zahraničí (zahraniční stáže, přednášky zahraničních odborníků, rozšiřování odborných publikací ze zahraničí) bude zveřejňovat nabídku akcí celoživotního vzdělávání a odborné publikace z domova i zahraničí na svých webových stránkách a v bulletinu Porodní asistentka Registrace porodních asistentek Podporujeme centrální registraci PA v ČR. Registr by měl poskytovat aktuální a relevantní údaje o počtu PA, způsobilých k samostatnému výkonu profese. Registr by rovněž měl usnadnit volný pohyb PA za prací v rámci EU. Výzkum v porodní asistenci Budeme podporovat výzkum v porodní asistenci. Tento by se měl soustředit především na získání podkladů pro řešení současných problémů PA v praxi. Výzkum v porodní asistenci by měl být soustředěn především na vysokých školách, kde se PA vzdělávají. VÝKON POVOLÁNÍ PORODNÍ ASISTENTKY práce v gynekologických ambulancích V ordinacích nejde jen o vztah gynekolog - PA, ale u soukromých zařízení také o vztah zaměstnavatel - zaměstnanec. Nemůžeme chtít každému zaměstnavateli předepisovat, jakou práci má po svém zaměstnanci chtít. Kvalifikace nelékařského zdravotnického pracovníka v ordinaci lékaře však musí odpovídat nejnáročnější činnosti, která je po něm požadována. Respektujeme, že v současné době jde převážně o administrativní a pomocné činnosti, k jejichž výkonu stačí dle návrhu vyhlášky MZ o personálních požadavcích kvalifikace zdravotní asistentky (budoucí praktické sestry?) se středním zdravotnickým vzděláním s maturitou, nebo všeobecné sestry a PA bez osvědčení k samostatnému výkonu povolání. Je zřejmé, že v tomto případě se PA většinou musí smířit s nižším ohodnocením, ale získají široké možnosti uplatnění (nejen v gynekologii a porodnictví nebo asistované reprodukci, ale i v dalších oborech ambulantní péče). Nesouhlasíme však s tím, aby nelékařský zdravotnický pracovník podle návrhu vyhlášky zajišťoval současně činnost pro dva lékaře. Nejde jen o to, že by zákonitě došlo ke zhoršení kvality poskytované péče, tento návrh je také v rozporu se seznamem zdravotních výkonů, v jejichž čase a ohodnocení je počítáno s podílem práce nelékařského zdravotnického pracovníka. Navíc by došlo ke znevýhodnění těch ordinací, které by z důvodu umístění nebo požadované kvalifikace pracovníka nemohly navržené úspory využít. PA (všeobecná sestra, nebo zdravotnická asistentka) má zabezpečovat činnost pouze pro jednu samostatnou ordinaci, přičemž její pracovní úvazek by měl být min. o 1 hod. denně delší než je ordinační doba lékaře. samostatná ambulantní pracoviště porodních asistentek 4

5 V zákonech o zdravotní péči a o zdravotním pojištění schází mezi poskytovateli primární ambulantní péče v ČR PA. Již dříve jsme vyjádřily nesouhlas s touto skutečností a při novelizaci uvedených zákonů budeme požadovat její doplnění. Úspěchem nesporně bylo doplnění samostatného pracoviště PA do informačního systému veřejného zdravotního pojištění od roku Požadujeme, aby samostatná pracoviště PA (se samostatnými požadavky na personální a technické vybavení) byly jasně odděleny od pracovišť lékaře-gynekologa. Dosavadní praxe způsobuje problémy a nepřehlednost ve vytváření sítě smluvních zdravotnických zařízení, zavádí nerovnost v odměňování apod. Rozhodující pro vznik samostatného pracoviště PA musí být pouze odborná způsobilost k poskytování této péče (tzn. oprávnění k výkonu povolání PA bez odborného dohledu), registrace nestátního zdravotnického zařízení v oboru PA u příslušného krajského úřadu a časové předpoklady pro poskytování péče (PA má celý nebo část pracovního úvazku vyčleněnu pro samostatnou práci). Samostatné pracoviště PA by mělo zabezpečovat především následující péči : - návštěvy u těhotných, matek a novorozenců v šestinedělí, případně i gynekologicky nemocných žen - přípravu těhotných žen k porodu a k péči o dítě, včetně tělesného a dechového cvičení či plavání - poradenství pro ženy z hlediska výživy, hygieny, kojení, antikoncepce apod. - vyšetření, sloužící k monitorování fyziologického těhotenství - případně i péči při porodu Ambulantní péče prošla velmi nerovnoměrným vývojem : O cca 2/3 se zvýšil počet gynekologických ordinací a podobně i počet vyšetření v těchto ordinacích. Samostatná pracoviště PA však existují jen vyjímečně a podobně je to s péčí, kterou by tato pracoviště měla poskytovat. Tím se výrazně zhoršila komplexnost a dostupnost poskytované péče a možnosti pracovního uplatnění PA v ambulantní sféře. Budeme proto podporovat úsilí po obnovení samostatných pracovišť PA a jejich zařazení do sítě smluvních zdravotnických zařízení. Pro stanovení potřebného počtu samostatných pracovišť PA jsme navrhly tento orientační ukazatel: 1 PA pracující na plný pracovní úvazek na přibližně tisíc obyvatel (tzn. min.300 a max.400 PPÚ v ČR). Péče o ženu při porodu O PA se již delší dobu hovoří a píše především v souvislosti s domácími porody. Tento problém otevírá malá skupina PA a žen, pro sdělovací prostředky jde vzhledem ke konfliktnosti a vyhrocenosti postojů o zajímavé téma. Soustředění se na otázku místa porodu však zájmům PA ani českých žen neprospívá, spíše jim škodí. Odvádí totiž pozornost od podstaty problému a zužuje jej do podoby sporu zodpovědných gynekologů s nezodpovědnými PA a ženami o dostupnost péče v případě komplikací. U péče při porodu respektujeme, že se v současné době jedná převážně o péči ústavní, poskytovanou za hospitalizace v nemocnicích a na klinikách. Proto se chceme soustředit především na podporu normálního přirozeného porodu, na kompetence, ohodnocení a prestiž PA, které tyto porody vedou, na zlepšení přístupu PA k ženám-klientkám a na zlepšení prostředí v našich porodnicích. Z dlouhodobého hlediska budeme podporovat vznik alternativních stacionárních nebo ambulantních porodních center (v nemocnicích) nebo porodních domů (mimo nemocnice), aby české ženy měly možnost výběru i co se týká místa porodu. Nechceme se ale vracet k praxi porodů v domácnosti, nemůžeme je však nikdy úplně vyloučit : například u překotného porodu, nebo pokud si žena porod v domácích podmínkách sama přeje (nelze jí upřít právo volby místa porodu a právo na poskytnutí zdravotní péče při porodu). Proto požadujeme přijetí jasných pravidel pro poskytnutí péče při domácím porodu, včetně návazné péče a jsme připraveny na těchto pravidlech spolupracovat. ústavní péče o ženu a novorozence v šestinedělí Již před lety byly naše úřady a odborná veřejnost schopny uznat, že oddělování matky a novorozence je ve většině případů nesprávné až škodlivé a byl zavedený systém péče rooming-in. V organizaci ošetřovatelské péče však zůstalo prakticky vše zachováno postaru, tzn. že přetrvává duplicita činností mezi PA a dětskou sestrou. Tato situace vede k nepřehlednosti péče pro matku, ke zbytečným kolizím 5

6 mezi PA a dětskými sestrami, ale především negativně ovlivňuje kvalitu a hospodárnost poskytované péče. Matka s novorozencem tvoří z hlediska ošetřovatelské péče jeden přirozený celek. Proto pokládáme současnou praxi za nešťastnou, koncepčně chybnou a do budoucna požadujeme její přehodnocení ve prospěch PA. V první fázi by dle našeho názoru postupně měly na novorozeneckých odděleních začít pracovat PA. V druhé fázi by docházelo ke spojení porodnických a novorozeneckých oddělení (působících ve společných prostorech) v jednu organizační jednotku. Po spojení by mohlo dojít ke změně organizace ošetřovatelské péče tak, že jedna PA by poskytovala péči menšímu počtu matek s novorozenci. Tato změna by znamenala nezbytné posílení kompetencí, samostatnosti a odpovědnosti PA (při takovém systému péče totiž PA nemůže být pouhou pomocnicí gynekologa nebo neonatologa), ale přinesla by také zvýšení jejich ohodnocení a prestiže. Máme rovněž výhrady k požadavkům na minimální personální obsazení pracovišť podle platného seznamu zdravotních výkonů a chceme jednat o potřebném zvýšení podílu pracovních úvazků PA, pracujících bez odborného dohledu a se specializovanou způsobilostí. ústavní péče o gynekologicky nemocnou ženu V přiměřeném rozsahu platí předcházející bod e/.. hospodárnost systému zdravotní péče Hospodárnost systému souvisí s optimálním rozdělením potřebné péče na péči poskytovanou v nemocnicích a na klinikách, v ambulancích a v domácích podmínkách a dále s rozložením potřebné péče na optimální úroveň poskytovatelů - lékaře, PA, zdravotní asistentku, ošetřovatelku, sanitářku Budeme vyvíjet vlastní a podporovat cizí iniciativy v těchto směrech. kvalita a etika poskytované péče Kvalita a rozsah poskytované péče se v budoucnu musí řídit především závaznými standardy zdravotní péče. Budeme spolupracovat při vytváření standardů zdravotní péče v oblasti péče o ženu a dítě, které mají být závazné pro práci PA. S kvalitou poskytované péče souvisí také dodržování etického kodexu PA a kodexu práv pacientů. ČKPA bude sledovat a prosazovat dodržování těchto dokumentů. ORGANIZACE PORODNÍCH ASISTENTEK Je zřejmé, že pokud mají být PA schopny účinně hájit své profesní zájmy, potřebují demokratickou, jednotnou a silnou odbornou profesní organizaci, která by hájila jejich zájmy a poskytovala jim potřebné informace, radu a pomoc v otázkách vzdělávání a výkonu profese. Existují dva možné způsoby vytvoření jednotné organizace : Vznik České komory sester a porodních asistentek s povinným členstvím na základě zákona, přijatého Parlamentem ČR. Uvědomujeme si, že tento způsob je dlouhodobou záležitostí s nejistým výsledkem Sjednocení PA v rámci České konfederace porodních asistentek na principu dobrovolného kolektivního členství. Tento způsob záleží jen na samotných porodních asistentkách a může být velmi rychlý. Proto je tento způsob naší prioritou. Zvýšenou pozornost přitom budeme věnovat nejen ustavení chybějících krajských sdružení, ale také zkvalitnění webových stránek ČKPA a obnovení čtvrtletního bulletinu Porodní asistentka (což je nezbytné pro informovanost PA). ZÁVĚR Návrh aktualizace Programu ČKPA byl projednán a schválen výkonným výborem ČKPA. Definitivní znění aktualizace Programu ČKPA bylo projednáno a schváleno celostátním kongresem ČKPA v Olomouci dne 21.listopadu

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby Vydáno společností Porodní dům U čápa, o.p.s. v roce 2007 za finanční podpory Evropského sociálního fondu Tato brožura vznikla jako třetí publikace v rámci projektu Rovné šance možnost informované volby

Více

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2006-2010 OBSAH Obsah.... 1 1. Východiska dlouhodobého

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské/kombinované Bakalářská práce Alena Vagenknechtová Celoživotní vzdělávání zdravotníka nelékařského oboru farmaceutický asistent Praha 2011 Vedoucí bakalářské

Více

Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Schválený usnesením vlády ČR č. 256 ze dne 14. dubna 1998, stermínyplnění opatření

Více

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR I. Harmonogram reformních opatření II. Fáze 1: Reforma institucí 1. Stabilizační opatření 2. Veřejné zdravotní pojištění 3. Zdravotní služby a systém vzdělávání

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Doprovodný text k pracovnímu dokumentu pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících (profesní zákon)

Doprovodný text k pracovnímu dokumentu pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících (profesní zákon) Doprovodný text k pracovnímu dokumentu pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících (profesní zákon) Úvodem Předkládáme sociálním pracovníkům revidované pracovní dokumenty podklady pro tvorbu

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III.

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PALIATIVNÍ PÉČE... 5 2.1 Definice paliativní péče... 5 2.1.1 Obecná paliativní

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení srpen 1993 Úvod Stejně jako zdraví patří i nemoc a zdravotní postižení k životu.

Více

Projekt Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních M E T O D I K A podpory a služeb pro certifikované účetní

Projekt Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních M E T O D I K A podpory a služeb pro certifikované účetní Projekt Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních M E T O D I K A podpory a služeb pro certifikované účetní aneb od současného postavení a vnímání certifikovaných účetních ke strategickým

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 19 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 25

Více