Z K R Á C E N Á V E R Z E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z K R Á C E N Á V E R Z E"

Transkript

1 N Á V R H Program České konfederace porodních asistentek CO CHTĚJÍ ČESKÉ PORODNÍ ASISTENTKY Z K R Á C E N Á V E R Z E ÚVOD Chceme být skutečnými porodními asistentkami (dále jen PA) ve smyslu mezinárodní definice naší profese a evropské směrnice, srovnatelnými s kolegyněmi v Evropské unii i ve světě. Nechceme nic více, ale ani nic méně, než mít možnost svobodně a s odpovídajícím ohodnocením vykonávat své krásné povolání a věříme, že máme českým ženám, jejich dětem a rodinám co nabídnout. CÍLE PROFESNÍ ORGANIZACE koordinovat a zastřešovat činnost jednotlivých profesních sdružení PA v ČR, vytvořit jednotnou representaci českých PA ve vztahu k orgánům státní správy v resortech zdravotnictví a školství, zdravotním pojišťovnám, organizacím ostatních zdravotnických pracovníků a organizacím PA v jiných zemích vyjadřovat názory a hájit profesní zájmy PA na celostátní úrovni při jednáních o vytváření a implementaci zdravotní politiky, legislativních, administrativních a regulačních mechanismů, upravujících vzdělávání a výkon povolání PA pozvednout a upevnit profesní hrdost, prestiž a postavení PA v systému zdravotní péče v ČR jako samostatného zdravotnického pracovníka, jehož náplň činnosti, kompetence a odpovědnost vychází z mezinárodní definice PA a směrnice EU vytvářet možnosti pro optimální pracovní uplatnění a odpovídající ohodnocení PA v ČR dbát na odbornou způsobilost PA a podílet se na systému jejich celoživotního vzdělávání, přitom šířit "umění" být PA na základě dlouhodobých zkušeností z praxe a nových poznatků vědy a výzkumu dohlížet na kvalitu, komplexnost, dostupnost a hospodárnost zdravotní péče, posílit primární komunitní péči poskytovanou ženám, jejich dětem a rodinám, dbát na dodržování mezinárodního etického kodexu PA dbát na dodržování kodexu práv pacientů, respektovat právo ženy na poskytnutí potřebných informací a na rozhodování o místě, způsobu a poskytovateli zdravotní péče, podporovat odpovědnost ženy za vlastní zdraví i za zdraví jejího dítěte SPOLUPRÁCE PROFESNÍ ORGANIZACE Při naplňování svého programu a cílů máme zájem o konstruktivní spolupráci se všemi organizacemi, které o ni projeví zájem. Požadujeme, aby ČKPA byla zařazena mezi připomínková místa ministerstva zdravotnictví ČR (MZ). PA by měly mít zástupkyně své profese na MZ a to nejen v odboru vzdělávání a vědy, ale i v odborech zdravotní péče a zdravotního pojištění. POSTAVENÍ, KOMPETENCE A ODPOVĚDNOST PORODNÍ ASISTENTKY Z hlediska postavení PA v systému zdravotní péče je rozhodující správné vymezení vztahu mezi lékařem a PA. Je velkým pokrokem, že poslední předpis vydaný MZ - vyhláška č. 424/2004 Sb. o činnostech nelékařů již stanoví činnosti, které PA (v souladu se směrnicí EU) a ostatní zdravotničtí pracovníci nelékařských profesí mohou vykonávat samostatně bez indikace lékaře. České právní předpisy jsou tak ale vzájemně v rozporu a protože vyhláška o činnostech (nižší právní předpis) nemůže měnit ustanovení uvedených zákonů (vyšších právních předpisů), je bohužel velmi lehce 1

2 zpochybnitelná a z převážné části v praxi nepoužitelná. Proto je pro ČKPA prioritou sjednocení českých legislativních předpisů, upravujících vztah lékaře a porodní asistentky (především změna ustanovení o indikaci). Tyto předpisy by měly být doplněny seznamem zdravotních indikací (podobně jako v Holandsku), který by po odborné stránce definoval kde končí fyziologický průběh těhotenství, porodu a šestinedělí a tím kompetence PA a začíná nezastupitelná působnost lékaře. PA ale nemohou chtít pouze kompetence, musí převzít také veškerou odpovědnost za výkony, které provádí. Tuto odpovědnost za ni nenesl, nenese a nebude nést lékař ani nikdo jiný. S postavením, kompetencemi a odpovědností PA úzce souvisí také jejich profesní hrdost, která je dnes bohužel na nízké úrovni a její posílení proto musí být jedním z našich cílů. MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ PORODNÍCH ASISTENTEK V PRAXI Z hlediska uplatnění je pro PA rozhodující správné vymezení působnosti mezi profesemi všeobecné sestry a PA. Problémem je přetrvávající široká duplicita způsobilosti a činností při ošetřovatelské péči v gynekologii a nově i v neonatologii (obě profese se však samozřejmě mohou okrajově překrývat). ČKPA proto bude důsledně požadovat, aby ošetřovatelská péče u lůžka a při návštěvní službě o gynekologicky nemocnou ženu, matku a novorozence do budoucna příslušela pouze porodním asistentkám. Respektujeme ale způsobilost všeobecných sester, získanou podle dřívějších předpisů (dětské sestry nebo specializace v gynekologii a porodnictví). PA (i všeobecné sestry) samozřejmě mohou vykonávat také méně kvalifikovanou a ohodnocenou práci zdravotnických asistentek (budoucích praktických sester?) nebo ošetřovatelek - toto však chápeme pouze jako nouzové řešení pro ty kolegyně, které nemohou najít práci v oboru. Dalším problémem je pro nás existence černých zdravotnických profesí jako duly nebo laktační poradkyně. Nemůžeme nic namítat proti tomu, když tyto skupiny chtějí zdarma pomáhat jiným ženám - naopak v tomto případě jsme připraveny s nimi spolupracovat. Zásadně jsme však proti tomu, aby bez patřičné odborné způsobilosti poskytovaly placené služby, které přísluší PA. OHODNOCENÍ PRÁCE PORODNÍCH ASISTENTEK Správné ohodnocení práce PA je nutno řešit ve třech rovinách. První je vyhláška č.134/1998 Sb, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovým hodnotami. Tento seznam musí pokrývat a správně ohodnotit celou náplň práce PA podle směrnice EU a vyhlášky MZ č.424/2004 Sb., která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků. ČKPA proto navrhuje úpravu a doplnění sazebníku pro odbornost 921- PA o následující výkony : - vedení fyziologického porodu PA, - vyšetření fyziologicky těhotné ženy PA, - návštěva těhotné ženy PA, - návštěva matky v šestinedělí PA, - další návštěva matky v šestinedělí PA, - návštěva novorozence PA, - návštěva gynekologicky nemocné ženy PA (a doplňující kódy, které s těmito výkony souvisí). Naopak do seznamu zdravotních výkonů, hrazených z veřejného pojištění, nechceme zařadit kódy, související s dlouhodobým programem přípravy žen k porodu a k péči o dítě, včetně cvičení nebo plavání pro těhotné ženy a matky s dětmi po porodu. Budeme však jednat se všemi zdravotními pojišťovnami o jiných možnostech úhrady (z fondu prevence nebo z budoucího připojištění). Ostatní činnosti PA jsou zahrnuty ve výkonech ošetřovacích dnů nebo lékařských odborností. Ohodnocení práce PA v sazebníku je dáno tzv. mzdovými indexy S1 až S4 (podle toho, zda pracuje pod odborným dohledem nebo samostatně bez odborného dohledu a zda poskytuje základní, specializovanou nebo vysoce specializovanou péči). Současné ohodnocení pokládáme za nedostatečné a budeme se snažit jej u všech indexů zvýšit - týká se všech PA (i ostatních nelékařů ). 2

3 Dalším problémem, na který dlouhodobě a zatím bezvýsledně upozorňujeme, jsou diskriminační rozdíly v bodovém ohodnocení režijních nákladů u srovnatelných výkonů, umocněné navíc rozdílnou hodnotou bodu u jednotlivých odborností (proti sestrám domácí péče). Tato disproporce nemá žádné logické zdůvodnění (rozdíly v materiálové, časové nebo administrativní náročnosti návštěv jsou řešeny pomocí doplňujících kódů) a proto požadujeme narovnání rozdílů u : a) minutové režijní sazby - týká se všech PA, pracujících v ordinaci gynekologa nebo jiného lékaře b) hodnoty bodu - týká se všech samostatně pracujících PA Druhou rovinou je odpovídající platové zařazení PA, zaměstnaných ve státních, krajských, obecních a jiných zdravotnických zařízeních podle nařízení vlády č.130, 137 a 138/2009 Sb. do systému tarifních platových tříd podle katalogu prací. PA se zařazuje do 8 až 12 platové třídy (podle toho, zda pracuje pod odborným dohledem nebo samostatně bez odborného dohledu a zda poskytuje základní, specializovanou nebo vysoce specializovanou péči). Na základě úpravy oborů specializace budeme požadovat úpravu katalogu prací. Třetí rovinou je samotná celková výše platů PA bez ohledu na zařazení do tříd. Podle našeho názoru by plat PA s osvědčením k samostatnému výkonu povolání bez odborného dohledu a se specializací měl být na úrovni min. 1,2 násobku průměrného platu v ČR. Uznáváme však, že zvyšování platů musí být úměrné zvyšování vzdělání, kompetencí a odpovědnosti. Ve všech třech rovinách budeme důsledně hájit zájmy PA a spolupracovat při tom s odborovými organizacemi zdravotnických pracovníků (OSZSP, POUZP). VZDĚLÁVÁNÍ A REGISTRACE PORODNÍCH ASISTENTEK Vstupní vzdělání Je úspěchem, že odborná způsobilost k výkonu povolání PA se podle zákona č.96/2004 Sb. nově získává pouze tříletým bakalářským studiem na vysokých školách v oboru PA. Chceme se podílet na zkvalitňování studijních programů pro PA a prosazovat při tom potřeby z praxe. Obsah studia musí být v souladu se směrnicí EU a s dokumentem ICM "Nezbytné kompetence pro základní praxi PA - základní znalosti a dovednosti". Vzhledem k tomu, že dnes v České republice neexistuje pracoviště PA, které by poskytovalo péči zcela v souladu se směrnicí EU a s doporučeními WHO, je třeba věnovat zvýšenou pozornost výběru zařízení, která zajišťují praktický výcvik studentek. Tato zařízení by se při akreditaci měla zavázat, že praxi PA co nejdříve uvedou do souladu se směrnicí EU tak, aby studentky měly možnost seznámit se se samostatnou péčí PA o ženu a dítě během těhotenství, při porodu a v šestinedělí. V současné době se PA v ČR vzdělávají na 11 vysokých školách a průměrný roční počet absolventek je téměř 300. Podle našeho názoru by měl být počet absolventek postupně regulován tak, aby všechny měly možnost brzy najít praktické uplatnění v oboru porodní asistence - tzn. na cca ročně. Specializační vzdělání V současné době nařízení vlády č.463/2004 Sb. stanoví následující obory specializačního vzdělávání PA : - perioperační péče, - gynekologická intenzivní péče, - intenzivní péče o novorozence a kojence, - komunitní péče, - organizace a řízení Dle vyhlášky č.424/2004 Sb. o činnostech nelékařů je za specializovanou pokládána péče, poskytovaná pacientům, kterým jejich zdravotní stav nebo léčebný a diagnostický postup výrazně omezuje běžné aktivity denního života, jejichž riziko narušení základních životních funkcí je reálné a základní péče, poskytovaná dětem do 6 let. Při dodržení této definice nám ve specializačních oborech pro PA zcela chybí péče při porodu a navíc by zde měla být obsažena celá (nejen intenzivní) péče o novorozence a kojence. Proto požadujeme úpravu vyhlášky o činnostech a nařízení o specializacích. Dále požadujeme nové projednání oborů specializačního vzdělání s ohledem na jasné vymezení kompetencí PA a všeobecných sester (obě profese se mohou okrajově překrývat, odmítáme však 3

4 širokou duplicitu jejich činností a způsobilosti). Zásadně proto nesouhlasíme s tím, aby : všeobecné sestry nově získávaly specializovanou způsobilost v péči o novorozence a gynekologicky nemocné ženy stát a zdravotnická zařízení zbytečně vynakládaly prostředky na toto jejich specializační vzdělávání, když stejnou kvalifikaci získávají PA již vstupním vzděláním řada PA v důsledku této situace nemohla najít uplatnění ve svém oboru a přitom se neustále hovoří o nedostatku všeobecných a zvláště dětských sester Budeme spolupracovat se vzdělávacími a zdravotnickými zařízeními na urychlené přípravě a otevření programů specializačního vzdělávání pro PA - nové specializační obory podle předpisů z roku 2004 dosud prakticky nefungují. Celoživotní vzdělávání Naše profesní organizace bude podle vyhlášky č.423/2004 Sb. vydávat stanovisko k zařazení jednotlivých vzdělávacích akcí v oboru porodní asistence do kreditního systému a k jejich bodovému ohodnocení bude ve spolupráci se vzdělávacími a zdravotnickými zařízeními organizovat semináře, konference a kongresy pro PA podle jejich představ a potřeb bude přispívat k osvojování nejnovějších poznatků a zkušeností ze zahraničí (zahraniční stáže, přednášky zahraničních odborníků, rozšiřování odborných publikací ze zahraničí) bude zveřejňovat nabídku akcí celoživotního vzdělávání a odborné publikace z domova i zahraničí na svých webových stránkách a v bulletinu Porodní asistentka Registrace porodních asistentek Podporujeme centrální registraci PA v ČR. Registr by měl poskytovat aktuální a relevantní údaje o počtu PA, způsobilých k samostatnému výkonu profese. Registr by rovněž měl usnadnit volný pohyb PA za prací v rámci EU. Výzkum v porodní asistenci Budeme podporovat výzkum v porodní asistenci. Tento by se měl soustředit především na získání podkladů pro řešení současných problémů PA v praxi. Výzkum v porodní asistenci by měl být soustředěn především na vysokých školách, kde se PA vzdělávají. VÝKON POVOLÁNÍ PORODNÍ ASISTENTKY práce v gynekologických ambulancích V ordinacích nejde jen o vztah gynekolog - PA, ale u soukromých zařízení také o vztah zaměstnavatel - zaměstnanec. Nemůžeme chtít každému zaměstnavateli předepisovat, jakou práci má po svém zaměstnanci chtít. Kvalifikace nelékařského zdravotnického pracovníka v ordinaci lékaře však musí odpovídat nejnáročnější činnosti, která je po něm požadována. Respektujeme, že v současné době jde převážně o administrativní a pomocné činnosti, k jejichž výkonu stačí dle návrhu vyhlášky MZ o personálních požadavcích kvalifikace zdravotní asistentky (budoucí praktické sestry?) se středním zdravotnickým vzděláním s maturitou, nebo všeobecné sestry a PA bez osvědčení k samostatnému výkonu povolání. Je zřejmé, že v tomto případě se PA většinou musí smířit s nižším ohodnocením, ale získají široké možnosti uplatnění (nejen v gynekologii a porodnictví nebo asistované reprodukci, ale i v dalších oborech ambulantní péče). Nesouhlasíme však s tím, aby nelékařský zdravotnický pracovník podle návrhu vyhlášky zajišťoval současně činnost pro dva lékaře. Nejde jen o to, že by zákonitě došlo ke zhoršení kvality poskytované péče, tento návrh je také v rozporu se seznamem zdravotních výkonů, v jejichž čase a ohodnocení je počítáno s podílem práce nelékařského zdravotnického pracovníka. Navíc by došlo ke znevýhodnění těch ordinací, které by z důvodu umístění nebo požadované kvalifikace pracovníka nemohly navržené úspory využít. PA (všeobecná sestra, nebo zdravotnická asistentka) má zabezpečovat činnost pouze pro jednu samostatnou ordinaci, přičemž její pracovní úvazek by měl být min. o 1 hod. denně delší než je ordinační doba lékaře. samostatná ambulantní pracoviště porodních asistentek 4

5 V zákonech o zdravotní péči a o zdravotním pojištění schází mezi poskytovateli primární ambulantní péče v ČR PA. Již dříve jsme vyjádřily nesouhlas s touto skutečností a při novelizaci uvedených zákonů budeme požadovat její doplnění. Úspěchem nesporně bylo doplnění samostatného pracoviště PA do informačního systému veřejného zdravotního pojištění od roku Požadujeme, aby samostatná pracoviště PA (se samostatnými požadavky na personální a technické vybavení) byly jasně odděleny od pracovišť lékaře-gynekologa. Dosavadní praxe způsobuje problémy a nepřehlednost ve vytváření sítě smluvních zdravotnických zařízení, zavádí nerovnost v odměňování apod. Rozhodující pro vznik samostatného pracoviště PA musí být pouze odborná způsobilost k poskytování této péče (tzn. oprávnění k výkonu povolání PA bez odborného dohledu), registrace nestátního zdravotnického zařízení v oboru PA u příslušného krajského úřadu a časové předpoklady pro poskytování péče (PA má celý nebo část pracovního úvazku vyčleněnu pro samostatnou práci). Samostatné pracoviště PA by mělo zabezpečovat především následující péči : - návštěvy u těhotných, matek a novorozenců v šestinedělí, případně i gynekologicky nemocných žen - přípravu těhotných žen k porodu a k péči o dítě, včetně tělesného a dechového cvičení či plavání - poradenství pro ženy z hlediska výživy, hygieny, kojení, antikoncepce apod. - vyšetření, sloužící k monitorování fyziologického těhotenství - případně i péči při porodu Ambulantní péče prošla velmi nerovnoměrným vývojem : O cca 2/3 se zvýšil počet gynekologických ordinací a podobně i počet vyšetření v těchto ordinacích. Samostatná pracoviště PA však existují jen vyjímečně a podobně je to s péčí, kterou by tato pracoviště měla poskytovat. Tím se výrazně zhoršila komplexnost a dostupnost poskytované péče a možnosti pracovního uplatnění PA v ambulantní sféře. Budeme proto podporovat úsilí po obnovení samostatných pracovišť PA a jejich zařazení do sítě smluvních zdravotnických zařízení. Pro stanovení potřebného počtu samostatných pracovišť PA jsme navrhly tento orientační ukazatel: 1 PA pracující na plný pracovní úvazek na přibližně tisíc obyvatel (tzn. min.300 a max.400 PPÚ v ČR). Péče o ženu při porodu O PA se již delší dobu hovoří a píše především v souvislosti s domácími porody. Tento problém otevírá malá skupina PA a žen, pro sdělovací prostředky jde vzhledem ke konfliktnosti a vyhrocenosti postojů o zajímavé téma. Soustředění se na otázku místa porodu však zájmům PA ani českých žen neprospívá, spíše jim škodí. Odvádí totiž pozornost od podstaty problému a zužuje jej do podoby sporu zodpovědných gynekologů s nezodpovědnými PA a ženami o dostupnost péče v případě komplikací. U péče při porodu respektujeme, že se v současné době jedná převážně o péči ústavní, poskytovanou za hospitalizace v nemocnicích a na klinikách. Proto se chceme soustředit především na podporu normálního přirozeného porodu, na kompetence, ohodnocení a prestiž PA, které tyto porody vedou, na zlepšení přístupu PA k ženám-klientkám a na zlepšení prostředí v našich porodnicích. Z dlouhodobého hlediska budeme podporovat vznik alternativních stacionárních nebo ambulantních porodních center (v nemocnicích) nebo porodních domů (mimo nemocnice), aby české ženy měly možnost výběru i co se týká místa porodu. Nechceme se ale vracet k praxi porodů v domácnosti, nemůžeme je však nikdy úplně vyloučit : například u překotného porodu, nebo pokud si žena porod v domácích podmínkách sama přeje (nelze jí upřít právo volby místa porodu a právo na poskytnutí zdravotní péče při porodu). Proto požadujeme přijetí jasných pravidel pro poskytnutí péče při domácím porodu, včetně návazné péče a jsme připraveny na těchto pravidlech spolupracovat. ústavní péče o ženu a novorozence v šestinedělí Již před lety byly naše úřady a odborná veřejnost schopny uznat, že oddělování matky a novorozence je ve většině případů nesprávné až škodlivé a byl zavedený systém péče rooming-in. V organizaci ošetřovatelské péče však zůstalo prakticky vše zachováno postaru, tzn. že přetrvává duplicita činností mezi PA a dětskou sestrou. Tato situace vede k nepřehlednosti péče pro matku, ke zbytečným kolizím 5

6 mezi PA a dětskými sestrami, ale především negativně ovlivňuje kvalitu a hospodárnost poskytované péče. Matka s novorozencem tvoří z hlediska ošetřovatelské péče jeden přirozený celek. Proto pokládáme současnou praxi za nešťastnou, koncepčně chybnou a do budoucna požadujeme její přehodnocení ve prospěch PA. V první fázi by dle našeho názoru postupně měly na novorozeneckých odděleních začít pracovat PA. V druhé fázi by docházelo ke spojení porodnických a novorozeneckých oddělení (působících ve společných prostorech) v jednu organizační jednotku. Po spojení by mohlo dojít ke změně organizace ošetřovatelské péče tak, že jedna PA by poskytovala péči menšímu počtu matek s novorozenci. Tato změna by znamenala nezbytné posílení kompetencí, samostatnosti a odpovědnosti PA (při takovém systému péče totiž PA nemůže být pouhou pomocnicí gynekologa nebo neonatologa), ale přinesla by také zvýšení jejich ohodnocení a prestiže. Máme rovněž výhrady k požadavkům na minimální personální obsazení pracovišť podle platného seznamu zdravotních výkonů a chceme jednat o potřebném zvýšení podílu pracovních úvazků PA, pracujících bez odborného dohledu a se specializovanou způsobilostí. ústavní péče o gynekologicky nemocnou ženu V přiměřeném rozsahu platí předcházející bod e/.. hospodárnost systému zdravotní péče Hospodárnost systému souvisí s optimálním rozdělením potřebné péče na péči poskytovanou v nemocnicích a na klinikách, v ambulancích a v domácích podmínkách a dále s rozložením potřebné péče na optimální úroveň poskytovatelů - lékaře, PA, zdravotní asistentku, ošetřovatelku, sanitářku Budeme vyvíjet vlastní a podporovat cizí iniciativy v těchto směrech. kvalita a etika poskytované péče Kvalita a rozsah poskytované péče se v budoucnu musí řídit především závaznými standardy zdravotní péče. Budeme spolupracovat při vytváření standardů zdravotní péče v oblasti péče o ženu a dítě, které mají být závazné pro práci PA. S kvalitou poskytované péče souvisí také dodržování etického kodexu PA a kodexu práv pacientů. ČKPA bude sledovat a prosazovat dodržování těchto dokumentů. ORGANIZACE PORODNÍCH ASISTENTEK Je zřejmé, že pokud mají být PA schopny účinně hájit své profesní zájmy, potřebují demokratickou, jednotnou a silnou odbornou profesní organizaci, která by hájila jejich zájmy a poskytovala jim potřebné informace, radu a pomoc v otázkách vzdělávání a výkonu profese. Existují dva možné způsoby vytvoření jednotné organizace : Vznik České komory sester a porodních asistentek s povinným členstvím na základě zákona, přijatého Parlamentem ČR. Uvědomujeme si, že tento způsob je dlouhodobou záležitostí s nejistým výsledkem Sjednocení PA v rámci České konfederace porodních asistentek na principu dobrovolného kolektivního členství. Tento způsob záleží jen na samotných porodních asistentkách a může být velmi rychlý. Proto je tento způsob naší prioritou. Zvýšenou pozornost přitom budeme věnovat nejen ustavení chybějících krajských sdružení, ale také zkvalitnění webových stránek ČKPA a obnovení čtvrtletního bulletinu Porodní asistentka (což je nezbytné pro informovanost PA). ZÁVĚR Návrh aktualizace Programu ČKPA byl projednán a schválen výkonným výborem ČKPA. Definitivní znění aktualizace Programu ČKPA bylo projednáno a schváleno celostátním kongresem ČKPA v Olomouci dne 21.listopadu

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Problematika porodní asistence v komunitní péči o ženu a dítě v ČR

Problematika porodní asistence v komunitní péči o ženu a dítě v ČR Problematika porodní asistence v komunitní péči o ženu a dítě v ČR Zkráceně přednesla na česko-rakouském workshopu ve Znojmě 10. 4. 2015 Radmila Dorazilová, soukromá porodní asistentka ve Zlíně, vicepresidentka

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Analýza současného stavu v porodnictví s ohledem na postavení porodních asistentek a možnosti svobodné volby žen

Analýza současného stavu v porodnictví s ohledem na postavení porodních asistentek a možnosti svobodné volby žen Adéla Hořejší HOŘEJŠÍ LEGAL c/o Wilson & Partners, v. o. s., advokátní kancelář Jungmannova 34 110 00 Praha 1 Telefon +420 776 696 656 adela.horejsi@horejsilegal.cz Analýza současného stavu v porodnictví

Více

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. vznesený Zuzanou Candigliota dne 29.3. 2012

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. vznesený Zuzanou Candigliota dne 29.3. 2012 Odpověď Ministerstva zdravotnictví na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. vznesený Zuzanou Candigliota dne 29.3. 2012 Vážená paní, zasílám Vám odpověď na Vaše otázky, které jste zaslala na Ministerstvo zdravotnictví

Více

PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE? Dagmar Žitníková Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE? Dagmar Žitníková Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE? Dagmar Žitníková Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK Jaký má být? efektivní výkonný vysoce kvalitní vzdělaný

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Přítomni: M. Bunešová, Z. Rychnovská, M. Vémolová Telefonická komunikace (nesjízdnost silnic): J. Chaloupka,

Více

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Poskytnutí základních informací o zdravotnickém systému České republiky a zdravotnictví města Brna by mělo sloužit jako východisko k dalším jednáním,

Více

Sestra je záchranářem, ministr rozhoduje o tvrdosti, registrace je prodloužena a poplatek snížen

Sestra je záchranářem, ministr rozhoduje o tvrdosti, registrace je prodloužena a poplatek snížen Sestra je záchranářem, ministr rozhoduje o tvrdosti, registrace je prodloužena a poplatek snížen Mgr. Ivana ŠTĚPÁNKOVÁ Přišel další apríl a s ním zase i další novela zákona o nelékařských zdravotnických

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Průvodce projektem Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o.

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

Role a kompetence sestry

Role a kompetence sestry Role a kompetence sestry Role sestry Je určena typem ošetřovatelské péče profesionální péče vyžaduje speciální vědomosti, dovednosti a postoje kvalifikované sestry laická pomoc okolí rodině, přátelům,

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla:

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Aktraktivita povolání zdravotnických pracovníků, vytváření pracovních podmínek pro uplatnění všech kategorii zaměstnanců

Aktraktivita povolání zdravotnických pracovníků, vytváření pracovních podmínek pro uplatnění všech kategorii zaměstnanců Aktraktivita povolání zdravotnických pracovníků, vytváření pracovních podmínek pro uplatnění všech kategorii zaměstnanců Dagmar Žitníková Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 1 Zdeněk Mrozek KARIM FN Olomouc Česká lékařská komora 2004-2014 Před deseti lety, pod údajným tlakem Evropské unie, jsme si nechali zrušit fungující

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč CENÍK č. 116/2010-09.5 Vyšetření před umělým přerušením těhotenství Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy PROFIL ABSOLVENTA Kód a název oboru vzdělání: Název vzdělávacího programu: Dosažený stupeň vzdělání: Délka / forma vzdělání: Způsob ukončení: Certifikace: 53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.2.2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Stanovený indikativní termín předložení na vládu 1Q.2012

Stanovený indikativní termín předložení na vládu 1Q.2012 Norma Stanovený indikativní termín předložení na vládu Pozitiva pro občany Zajištění větší ochrany pacientů za pomoci jednotného sledování a vyhodnocování nežádoucích účinků v rámci EU Sjednocení právní

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

IT projekt roku. Implementace čistě elektronického vedení ZD ve VFN. Ing. Jiří Haase, MBA. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

IT projekt roku. Implementace čistě elektronického vedení ZD ve VFN. Ing. Jiří Haase, MBA. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IT projekt roku Implementace čistě elektronického vedení ZD ve VFN Ing. Jiří Haase, MBA Všeobecná fakultní nemocnice v Praze O VFN Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je nejstarší a jedna z největších

Více

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U)

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) Věcný obsah přílohy č. 2 pro zdravotnická zařízení lůžkové péče LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) 1. Akutní péče (standardní, intenzivní, resuscitační, perinatologická, spinální) - Ano/Ne obory

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 160 ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech, dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den 00024, poskytovateli

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více