ZNALECKÝ POSUDEK. č. 693/2015. předmětu dražby v místě a čase obvyklé pro účely veřejné dražby dobrovolné dle zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 693/2015. předmětu dražby v místě a čase obvyklé pro účely veřejné dražby dobrovolné dle zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách"

Transkript

1 Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ tel ; mobil ; ZNALECKÝ POSUDEK č. 693/2015 o obvyklé ceně nemovitostí stavební parcely č. st. 53 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1126 m 2, jejíž součástí je stavba pro obchod Dolní Dvory, č.p. 35 včetně všech dalších součástí a všeho příslušenství v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb, okres Cheb (LV 3749 pro obec Cheb, k.ú. Dolní Dvory) Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: LICITA s.r.o. Keřová Plzeň provedení znaleckého posudku - odhadu ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé pro účely veřejné dražby dobrovolné dle zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracovala: ZNALECKÁ KANCELÁŘ DUŠEK s.r.o., znalecký ústav K Nemocnici 2375/2A, Cheb Znalecký posudek vypracovala a případné vysvětlení podá Radka Karbánová - znalec oboru ekonomika, ceny a odhady (kontakt viz. záhlaví první strany ZP) Znalecký posudek obsahuje 25 stran textu včetně titulního listu a příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Chebu

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitostí stavební parcely č. st. 53 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1126 m 2, jejíž součástí je stavba pro obchod Dolní Dvory, č.p. 35 včetně všech dalších součástí a všeho příslušenství v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb, okres Cheb (LV 3749 pro obec Cheb, k.ú. Dolní Dvory) pro účely veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Ocenění je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku): 2 Způsoby oceňování majetku a služeb (1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. 2. Základní informace Název předmětu ocenění: prodejní hala Adresa předmětu ocenění: Cheb Cheb Kraj: Karlovarský Okres: Cheb Obec: Cheb Katastrální území: Cheb Počet obyvatel: Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti znalkyně a p. Skopnici. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku - výpis z katastru nemovitostí LV 3749 pro k.ú. Dolní Dvory k datu katastrální mapa - skutečnosti sdělené p. Skopnicou při místním šetření - dokumentace akce Cheb, Dolní Dvory - stavební úpravy haly na st.p.č. 53 paré č. 4 z 10/2008, arch.č , zhotovitel Ing. Miroslav Koutný, Merklín č.p. 150, IČ fotodokumentace pořízená znalcem při místním šetření - mapa oblasti - informace objednatele ocenění k výši nájmu (10.000,- Kč/měs.) - - smlouva o nájmu pozemku v k.ú. Dolní Dvory (část p.č. st. 31/2 k.ú. Dolní Dvory o výměře 221 m 2-2 -

3 za účelem přístupu do budovy na st.p.č. 53 v k.ú. Dolní Dvory a k parkování vozidel) Vlastnické a evidenční údaje Vlastník stavby: KOBERCE K + K spol. s r.o., RČ/IČO: , Západní 1566/41, Karlovy Vary, vlastnictví: výhradní Vlastník pozemku: KOBERCE K + K spol. s r.o., RČ/IČO: , Západní 1566/41, Karlovy Vary, vlastnictví: výhradní 6. Dokumentace a skutečnost Nebyla předložená žádná další dokumentace a podklady. B. ZNALECKÝ POSUDEK Místopis (charakteristika obce, poloha nemovitosti v obci) Město Cheb je významným městem regionu, které má 33 tis. obyvatel. V Chebu jsou základní a střední školy, gymnázium, Západočeská univerzita, úplná obchodní síť, odborní lékaři, nemocnice, poliklinika, divadlo, kina, banky a spořitelny. Ve městě je plná infrastruktura. V místě je vodovodní řad a rozvod el. energie, zpevněné komunikace. Objekt se nachází na okraji města Cheb v Dolních Dvorech na dohled rychlostní komunikace R6, vedle školního statku. Přístup do objektu je přes pozemek cizího vlastníka - právně neošetřeno. Odkanalizování provedeno do nefunkčního septiku, takže jsou odpady vyvážené. Velmi dobrá dopravní dostupnost. Poloha, okolí a dopravní dostupnost Poloha v obci:okrajová část - ostatní Okolí: bytová zóna průmyslová nákupní ostatní zóna zóna Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Celkový popis nemovitosti (základní popis, druh stavby, účel užití, dispoziční řešení, příslušenství) Jde o jednolodní halu ocelové konstrukce, opláštěné vlnitým plechem a laminátem o zastavěné ploše 1126 m 2, výšce 14,2 m a dvěma průjezdy, zděným přístavkem pro rozvodnu a technologie (kotel na LTO + zásobníky) situovanou na pozemku rovinného charakteru. Stavba byla původně postavěná a využívaná jako seník. V současné době je užívaná jako prodejna a sklad koberců. popis dispozice: Vnitřní prostor se dělí na prodejnu, sklad, šatnu s kanceláří a prostor sociálního zázemí, u hlavního vstupu je pokladna, vně je přístavba kotelny

4 kolaudace stavby seníku Dolní Dvory pro skladování a dosoušení sena neupraveným vzduchem ventilátoru změna účelu užívání stavby seníku na prodejnu a sklad koberců (rozhodnutí čj. 2354/93/ÚPSÚ ze dne , rozhodnutí má platnost 5 let tj. do konce r. 1998, prodloužení změny účelu užívání se nepodařilo dohled konstrukce podhledu stropu, nová podlaha, zastřešení vchodu ocelovou konstrukcí, osazení dvou ocelových kontejnerů jako skladů vně objektu u vedlejšího vstupu - vše na st.p.č. 31/2 k.ú. Dolní Dvory přidělení čísla popisného (č.p. 35, část obce Dolní Dvory) kolaudace přípojky elektro zjištěné závady: - do objektu lokálně zatéká - nefunkční septik - část komínu je ukradená - min. 3 roky není objekt vytápěný, funkčnost rozvodů a kotle nezjištěná, přes zimu se neužívá soc. zař. součásti a příslušenství stavby: přípojka elektro na p.č. 97/4, 97/6, st. 31/2 zastřešený vstup na st. 31/2 (na cizím pozemku) zastřešený přístřešek o ZP 53 m2 na st. 31/2 (na cizím pozemku) septik (dle sdělení zaměstnance provozovatele p. Skopnici je nefunkční) přípojka vody z areálu školního statku (vlastník řadu ČR, SPÚ) Technický popis oceňované nemovitosti Stavba dokončena v r Dílčí rekonstrukce v r Celková rekonstrukce v r. Stavebně technický stav: dobře udržovaná Energetický průkaz stavby: Není Rekonstrukce stavby: celková dílčí střecha fasáda, zateplení okna, dveře interiér Inženýrské sítě a využití nemovitosti Přípojky (veř./vl.): / voda / kanalizace / plyn / elektro telefon Přístupová komu.: zpevněná nezpevněná přes pozemky parc. číslo 123/12, st. 31/2 Využití: bydlení pronájem podnikání bydl. a podnik. část. obsazen volný objekt Přístup a příjezd přes pozemky Parcelní číslo Vlastník pozemku/komunikace - komentář 123/12 Město Cheb, ostatní komunikace st. 31/2 Karlovarský kraj, zastavěná plocha a nádvoří - pozemek školního statku Komentář k zajištění přístupu a příjezdu Přístup a příjezd k hale je z veřejné komunikace a dále po části st. 31/2 k.ú. Dolní Dvory ve vlastnictví Karlovarského kraje. Jde o pozemek zemědělské farmy - školního statku. Část pozemku o výměře 221 m 2 je v nájmu (vstup do objektu, parkoviště, přístřešek)

5 Pronájem nemovitosti (zhodnocení nájemního vztahu) Nemovitost není pronajímána / propachtována Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou za tržních podmínek Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou za tržních podmínek Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou nebo neurčitou za nevýhodných podmínek pro pronajímatele Typ smlouvy: nájemní smlouva Doba nájmu: doba určitá Výše nájmu: ,- Kč/měs. Další komentář k zhodnocení nájemního vztahu Dle sdělení insolvenčního správce je v současné době uzavřená nájemní smlouva se sjednaným nájmem ,- Kč/měs. Jde o nájemní vztah mezi spřízněnými osobami, smlouva je vypovězená. Vyhodnocení rizik nemovitosti Rating rizika: Rizika spojená s právním stavem nemovitosti RIZIKO Popis rizika NE Nemovitost je řádně zapsána v katastru nemovitostí NE Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací ANO Není zajištěn přístup k nemovitosti přímo z veřejné komunikace Rizika spojená s umístěním nemovitosti RIZIKO Popis rizika NE Nemovitost situována v záplavovém území zóna 1 Nemovitost: byla v minulosti zaplavena Pojištění proti povodni / doporučuji záplavě: Věcná břemena a obdobná zatížení RIZIKO NE ANO ANO Popis rizika Bez reálných břemen a služebností Zástavní právo / podzástavní právo (včetně budoucího) Ostatní právní omezení Popis věcných břemen a obdobných zatížení nebyla v minulosti zaplavena není nutné Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Nařízení exekuce - KOBERCE K + K spol.s.r.o. Rozhodnutí o úpadku ( 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - KOBERCE K + K spol.s.r.o. Zahájení exekuce - KOBERCE K + K spol.s.r.o. Zástavní právo exekutorské Zástavní právo soudcovské - 5 -

6 Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu Další viz kopie výpisu z KN v příloze! Rizika ostatní RIZIKO NE Popis rizika Nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou za tržních podmínek Přehled listů vlastnictví LIST VLASTNICTVÍ číslo 3749 Kraj: CZ041 Karlovarský Okres: CZ0411 Cheb Obec: Cheb Katastrální území: Dolní Dvory Ulice: č.o.: Vlastníci Podíl PO IČO: KOBERCE K + K Západní 1566/41, / 1 spol.s.r.o. Karlovy Vary Stavby stavba je součástí pozemku část obce Dolní Dvory Stavba pro obchod č.p. 35 na pozemku p.č. st. 53 ANO Pozemky st. 53 Stavební parcela Parcela KN m 2 zastavěná plocha a nádvoří Výpočet věcné hodnoty staveb Výpočet věcné hodnoty hlavní stavby Seznam podlaží Název podlaží Zastavěná plocha Užitná plocha podlaží 1.NP 1 126,00 m ,24 m 2 Výčet místností Název podlaží Název místnosti Podlahová plocha Koeficient Užitná plocha 1.NP prodejní sklad se zázemím 1 065,24 m 2 1, ,24m 2 1.NP - celkem 1 065,24 m ,24 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor - 6 -

7 vrchní stavba 54,59*20,47*(0,10+12,20) = ,72 m 3 zastřešení 54,59*20,47*(2,00*1/2) = 1 117,46 m 3 přístavba 23,45*2,45*(0,10+((2,68+3,03)/2))+17,45*2,4= 296,11 m 3 5*(0,10+((2,68+3,03)/2)) Obestavěný prostor - celkem: = ,29 m 3 Konstrukce Popis Základy vč. zemních prací betonové s izolací Svislé konstrukce montované Stropy zavěšený podhled Krov, střecha mírně sedlové zastřešení Krytiny střech plechová Klempířské konstrukce oplechování Úprava vnitřních povrchů kovové opláštění Úprava vnějších povrchů plastové opláštění Vnitřní obklady soc. zař. Schody vnější kovové schody Dveře hladké, kovové Vrata dvoukřídlá Okna Povrchy podlah betonové Vytápění LTO Elektroinstalace světelná třífázová Bleskosvod Vnitřní vodovod studená voda Vnitřní kanalizace v plastu Vnitřní plynovod Ohřev teplé vody průtokový ohřívač Vybavení kuchyní Vnitřní hygienická vybavení WC, umyvadla, sprcha Výtahy Ostatní odvětrání Zastavěná plocha [m 2 ] Obestavěný prostor [m 3 ] ,29 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota (RC) Kč Stáří roků 24 Další životnost roků 56 Opotřebení % 30,00 Věcná hodnota (VH) Kč

8 Výpočet hodnoty pozemků Základní popis oceňovaných pozemků rovinný charakter, zcela zastavěný stavbou Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků v nedaleké průmyslové zóně se nově zasíťované pozemky obchodují v rozpětí 300 až 500 Kč/m 2, a to podle výměry; s ohledem na neúplnou technickou vybavenost a výměru odhaduji cenu pozemku v nižším intervalu Druh pozemku Parcela č. Výměra m 2 Jednotková cena Kč/m 2 Vlastnický podíl Celková cena pozemku Kč zastavěná plocha a st / nádvoří Celková výměra pozemků: Hodnota pozemků celkem: Výpočet porovnávací hodnoty Lokalita Započitat elná plocha Pozemek Dispozice Požadovaná cena Jednotková cena Koeficien t celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu K c Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 K c Kč/m 2 Zátiší, Cheb 2 456, , výrobní hala, Nabízíme k prodeji areál se zavedenou výrobou autodoplňků pro zahraniční firmy a také dřevovýrobou nábytku. Firma sídlí v oploceném areálu, všechny budovy výroby jsou osazeny plastovými okny. Vytápění celého komplexu zajišťují nové plynové kotle. Hodnocení: Redukce pramene ceny - aktivní realitní inzerce Sreality ID zak , posl. akt koeficient 0,95; Lokalita - Cheb, Zátiší - srovnatelná - koeficient 1,00; Velikost objektu - větší - koeficient 1,20; Provedení a vybavení - lepší - koeficient 0,95; Celkový stav - mírně lepší - koeficient 0,95; Vliv pozemku - lepší - koeficient 0,97; Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - aktivní realitní inzerce Sreality ID zak , posl. akt ; Lokalita - Cheb, Zátiší - srovnatelná; Velikost objektu - větší; Provedení a vybavení - lepší; Celkový stav - mírně lepší; Vliv pozemku - lepší; Wolkerova ul., 976, ,

9 Cheb provozní objekt, Původní rozsáhlá budova o celkové zastavěné ploše cca 2240 m 2 byla na základě jednoduchého pasportu rozdělená na čtyři samostatné části - předmětem převodu byla část A o zastavěné ploše 1221 m 2. Původně sloužily prostory masokombinátu - procesu porážky přes chladírny, balírny až po expedici masa. Součástí bylo i sociální zařízení pro zaměstnance. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, v některých částech se vyskytují různé výškové úrovně, a to především ve vstupních a výstupních částech objektu. Převážná část objektu byla postavena v r. 1890, nejmladší část se soc. zař. je z r Půdorys je nepravidelný. Budova již v současné době neslouží svému účelu, celková údržba zanedbaná, dlouhodobě neprováděná, stavba není v užívání schopném stavu. Po oddělení má stavba přípojku elektřiny a kanalizace; přípojka vodovodu a plynovodu je teprve plánovaná. Kupní smlouvou bylo zřízené věcné břemeno cesty, tedy VB chůze a jízdy, a věcné břemeno užívání dopravních ploch. Hodnocení: Redukce pramene ceny - KS z 12/ koeficient 1,00; Lokalita - Cheb, Wolkerova nad Tescem - pro obchodní prostory výrazně lepší - koeficient 0,70; Velikost objektu - srovnatelná - koeficient 1,00; Provedení a vybavení - lepší - koeficient 0,70; Celkový stav - před rekonstrukcí - koeficient 1,30; Vliv pozemku - pozemek pouze pod stavbou, VB chůze a jízdy - koeficient 1,00; Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - KS z 12/2013; Lokalita - Cheb, Wolkerova nad Tescem - pro obchodní prostory výrazně lepší; Velikost objektu - srovnatelná; Provedení a vybavení - lepší; Celkový stav - před rekonstrukcí; Vliv pozemku - pozemek pouze pod stavbou, VB chůze a jízdy; Cheb, Zlatý vrch 460, , provozní hala, Nabízíme k prodeji komerční objekt o velikosti podlahové plochy 460 m2 a celkové plochy pozemku 975m2 nacházející se v okrajové části Chebu. Objekt prošel částečnou rekonstrukcí, byl zateplen obvodový plášť, střecha a je celý kompletně napojen na veškeré inženýrské sítě. Topení zajišťují 2 plynové kotle. V přední části je prodejní plocha, kanceláře a malá kuchyňka. V zadní části je sociální zařízení, šatna, archiv a skladové prostory. Součástí objektu jsou tři nakládací a vykládací rampy, ke kterým je možné přijet i s nákladním autem nad 7.5t. Dále je součástí parkovací plocha pro osobní automobily. Možné využití: skladovací - 9 -

10 prostory, prodejny (nábytek, elektro, tiskárna atd.), velkoobchodní činnost, výrobní prostory, provozování fitness. Zakázka číslo Hodnocení: Redukce pramene ceny - aktivní realitní inzerce Sreality ID zak koeficient 0,90; Lokalita - Cheb, Zlatý vrch - pěší dostupnost centra města - lepší - koeficient 0,90; Velikost objektu - menší - koeficient 0,50; Provedení a vybavení - lepší - koeficient 0,90; Celkový stav - mírně lepší - koeficient 0,95; Vliv pozemku m2 včetně přilehlého pozemku - lepší - koeficient 0,97; Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - aktivní realitní inzerce Sreality ID zak ; Lokalita - Cheb, Zlatý vrch - pěší dostupnost centra města - lepší; Velikost objektu - menší; Provedení a vybavení - lepší; Celkový stav - mírně lepší; Vliv pozemku m2 včetně přilehlého pozemku - lepší; Variační koeficient před úpravami: 41,97 % Variační koeficient po úpravách: 8,08 % Započitatelná plocha 1 065,24 m 2 Minimální jednotková 2 321Kč/m 2 Minimální cena: Kč cena: Průměrná jednotková Kč/m 2 Průměrná cena: Kč cena: Maximální jednotková Kč/m 2 Maximální cena: Kč cena: Stanovená jednotková cena: Kč/m 2 Porovnávací hodnota: Kč Výpočet výnosové hodnoty Pro potřeby hodnocení výnosovou metodou je uvažované obvyklé nájemné 700,- Kč/m 2 / rok, roční daň z nemovitostí 22520,- Kč a v ostatních nákladech je uvažované nájemné ve výši 3.757,- Kč/ rok za pronájem části st. 31/2 k.ú. Dolní Dvory o výměře 221 m 2 k zajištění přístupu a parkování vozidel. Přehled pronajímaných ploch a jejich výnosů č. plocha - účel podlaží podlahová nájem nájem nájem plocha [m 2 ] [Kč/m 2 /rok] [Kč/měsíc] [Kč/rok] 1.Skladovací prostory 1.NP 1 065, Celkový výnos za rok: Výpočet hodnoty výnosovým způsobem Konstantní zisk po neomezenou dobu Podlahová plocha PP m

11 Reprodukční cena RC Kč Výnosy (za rok) Dosažitelné roční nájemné za m 2 Nj Kč/(m 2* ro 700 k) Dosažitelné hrubé roční nájemné Nj * PP Kč/rok Dosažitelné procento pronajímatelnosti % 90 % Upravené výnosy celkem Nh Kč/rok Náklady (za rok) Opravy a údržba Hala z r. 1991, náklady ve výši 1 % 1.00 % z RC Kč/rok z reprodukční ceny budou dostačující. Správa nemovitosti 0.10 % z RC Kč/rok Pojištění 0.10 % z RC Kč/rok Daň z nemovitosti Kč/rok Ostatní náklady Kč/rok Náklady celkem V Kč/rok Čisté roční nájemné N=Nh-V Kč/rok Míra kapitalizace % 10,00 Výnosová hodnota Cv Kč Rekapitulace ocenění Rekapitulace ocenění posuzované nemovitosti Současný stav Porovnávací hodnota Kč Výnosová hodnota Kč Věcná hodnota Kč Obvyklá cena Kč - z toho hodnota pozemku Kč Minimální cena v rekonstrukci x Vklad investice do nemovitosti 0 Kč Reprodukční hodnota Kč - z toho hlavní budova Kč - ostatní objekty 0 Kč Komentář ke stanovení ceny obvyklé Volně stojící montovaná temperovaná prodejní a skladová hala (prodejna koberců) z r rekolaudovaná ze seníku. Hala se nachází nedaleko sjezdu z R6 v Dolních Dvorech na okraji areálu školního statku mimo průmyslovou zónu

12 Obvyklá cena stanovená s přihlédnutím k výsledku výnosové metody, která v daném případě nejlépe vystihuje možnost zisku pro případného zájemce. Poptávka po obdobných nemovitostech je v souladu s nabídkou. Silné stránky nemovitosti - velmi dobrá dopravní obslužnost - možnost temperování - okraj města na dohled R6 Slabé stránky nemovitosti - zanedbaná běžná údržba - přilehlý pozemek v nájmu (nutný k zajištění přístupu) Obvyklá cena nemovitostí zapsaných na LV 3749 pro k.ú. Dolní Dvory ,- Kč slovy: dvamiliónysedmsettřicet Kč V Chebu D. Znalecká doložka Znalecký posudek byl podán společností ZNALECKÁ KANCELÁŘ DUŠEK s.r.o., znalecký ústav, která byla jmenována znaleckým ústavem Rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne pod č.j. 91/2006-ODS-ZN/6 a Rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne pod č.j. 157/2008-OD-ZN/10 pro znaleckou činnost v oboru Ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro : I. oceňování podniků, včetně složek jeho aktiv a pasiv, oceňování obchodních podílů, II. ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán do evidence posudků znaleckého ústavu pod č.j. 693 /2015. Za znalecký ústav :.. Radka Karbánová zmocněná k podepisování znaleckých posudků jednatelkou znaleckého ústavu Ing. Jarmilou Duškovou

13 E. SEZNAM PŘÍLOH počet stran A4 v příloze: Výpis z katastru nemovitostí 7 Snímek katastrální mapy 1 Fotodokumentace nemovitosti 2 Mapa oblasti 50 04'58.74"N, 12 25'19.99"E 1 situace - plocha

14 - 14 -

15 - 15 -

16 - 16 -

17 - 17 -

18 - 18 -

19 - 19 -

20 - 20 -

21 - 21 -

22 hala od příjezdu štít haly k hlavní komunikaci okolí příjezd + parkovací plochy vstup jižní štít

23 prodejní plocha kotel na LTO nádrže na LTO vestavěná kancelář vedoucího soc. zař. pod kanceláří vedoucího dtto

24 - 24 -

25 - 25 -

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5290-152/2014 6 Areál - výrobní (s provozem), provozní areál na LV 983 v k.ú.mostkovice Adresa nemovitosti: Mostkovice 373 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5280-142/2014 6 Areál - víceúčelový, provozní areál na LV 302 v k.ú.orlová Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Orlová, k.ú. Orlová,

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3195/82/2015 6 Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Albertova 4059 / 19, 767 01 Kroměříž Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Kroměříž,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST:

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Valdštejnova 1294 / 19a, Cheb Katastrální údaje: Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Cheb,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5205-67/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č.1252/5 Adresa nemovitosti: Jungmannova 1252, Kyjov Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Hodonín,

Více

VÝSLEDNÁ HODNOTA MAJETKU

VÝSLEDNÁ HODNOTA MAJETKU Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ 350 02 tel. 354 423 408; mobil 777 250 923; E-mail dusek@zkdusek.cz 97EX 13538/10 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 286/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka 353/9 Katastrální údaje : Kraj

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4400-070 - 2015 o ceně obvyklé bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2452 a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5311-19/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, rodinný dům na p.č.st.101/2 Adresa nemovitosti: Lukavec 138 Katastrální údaje: Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Lukavec,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny 6 Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny NEMOVITOST: Nebytová jednotka, Nebyt - Prodejna č.729/24 Adresa nemovitosti: Tatarkova 727,728,729,730 / 10, Praha - Háje Katastrální údaje : Kraj Hl.m.

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 954/18, včetně spoluvlastnického podílu id. 7955/159827 na společných částech domu a pozemku parc.č. 1716/33. Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více