Interní penetrační testy firemních sítí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interní penetrační testy firemních sítí"

Transkript

1 Interní penetrační testy firemních sítí KAPITOLA 3 V této kapitole se dozvíte: Úvod Případová studie Fáze 1: Cíl a rozsah penetračního testu Fáze 2: Sběr dat Fáze 3: Skenování a exploatace Fáze 4: Report Závěr Reference Úvod Třetí kapitola této knihy navazuje na předchozí kapitolu a bude věnována penetračním testům firemních sítí z vnitřní strany. Z vnitřní strany mohou ohrožovat firemní síť a firemní data vlastní zaměstnanci, zejména ti, kteří mají nekalé úmysly. Podle průzkumu, který v březnu 2011 provedla společnost GFI software mezi bezpečnostními experty, IT manažery a administrátory, se podniky v České republice zaměřují zejména na sledování stavu serverů a síťových prvků a detekci útoků z vnější strany sítě. Riziku, které přichází z vnitřní strany, z řad vlastních zaměstnanců, se taková pozornost nevěnuje. Výše uvedené tvrzení dokládají výsledky, které vyplynuly z průzkumu. Podle nich: 43 % podniků využívá pro log management specializované nástroje, 42 % podniků provádí pouze manuální kontrolu, 7 % dotázaných oba výše uvedené přístupy kombinuje, 8 % podniků neprovádí log management vůbec. V rámci log managementu společnosti nejvíce sledují: provozní stav své sítě a jejích prvků 65 %, detekci nestandardních aktivit uživatelů 65 %, rozpoznání útoku z vnější sítě 60 %. Naopak jen 45 % firem kontroluje riziko zneužití dat v síti vlastními zaměstnanci a pouze 27 % využívá tyto nástroje k dosažení shody s průmyslovými a právními normami. [1]

2 KAPITOLA 3: Interní penetrační testy firemních sítí Jak vyplývá ze studie s názvem 2011 Cost of Data Breach Study, která byla prezentována v první kapitole této knihy, kriminální útoky, krádeže a nedbalost zaměstnanců a dodavatelů tvoří majoritní podíl na příčinách firemních ztrát. Právě z toho důvodu byla problematika vnitřní bezpečnosti zařazena do této knihy. V následujícím textu bude možné najít mezi probíranými oblastmi například: ukázku zdrojů informací, které mohou posloužit při návrhu testů zaměřených na otestování vnitřní bezpečnosti, ukázky práce s některými zdroji těchto informací, tipy pro filtrování informací z logovacích souborů, ukázky testovacích nástrojů od společnosti Microsoft, testování síťových zařízení Cisco, offline a online prolamování hesla. Případová studie Zájem firmy o vnitřní bezpečnost by měl pramenit z vlastní iniciativy, a nikoliv až z objevení prvního problému. Následující krátký příklad ukazuje, jak by mohl vypadat požadavek společnosti na otestování vnitřní bezpečnosti. Společnost chce otestovat firemní síť z vnitřní strany a najít potenciální slabiny, které by mohly být zneužity. Firma se pro testování rozhodla z vlastní iniciativy, jelikož konkurenční firma v oboru se objevila v médiích, kde došlo k úniku privátních dat na veřejnost. Firmu zajímají odpovědi na otázky: Co by mohlo způsobit společnosti problém? Jak velká škoda by vznikla v případě, že by se potenciální problém stal skutečností? Jak velké je riziko, že skutečně dojde k těmto problémům? Kde jsou inkriminovaná data nebo informace uloženy? V jaké formě jsou soubory/data/informace uloženy? Jak se může útočník dostat k uvedeným souborům/datům/informacím? Jsou tyto soubory/data/informace nějak chráněny? Firma v závěrečné zprávě požaduje identifikaci rizik a určení cílů potenciálních útoků, jež by mohly být provedeny ze strany zaměstnanců, kteří mají v úmyslu poškodit firmu způsobením škody, odcizením dat nebo poškozením firemních zařízení. 100

3 Fáze 1: Cíl a rozsah penetračního testu Fáze 1: Cíl a rozsah penetračního testu V následujícím textu bude popisován další možný pohled na bezpečnost firemní sítě. V této fázi 1 budou představeny body, odkud je možné čerpat inspiraci při návrhu cílů jednotlivých testů. Testy by měly být zaměřeny na místa, která mohou představovat slabinu ve firemní síti. Fáze 2 navazuje na první fázi. V ní budou detailněji představeny jednotlivé body, nástroje a postupy pro získávání detailnějších informací o firemní infrastruktuře. Při určování hlavních cílů testů zabezpečení sítě je možné použít přístup, který byl představen ve druhé kapitole v sekci Případová studie. Jiným možným pohledem na situaci bezpečnosti je zaměření se na tyto základní části [5]: Zabezpečení IT infrastruktury hardwarové zabezpečení softwarová ochrana Ochrana před selháním lidského faktoru Zabezpečení IT infrastruktury Zabezpečení firemní síťové infrastruktury je možné dále rozdělit na hardwarovou a softwarovou část. Hardwarovou částí zabezpečení je myšlena fyzická ochrana firemních zařízení. Ochrana má za úkol zamezit nežádoucím změnám na zařízeních ze strany cizích osob zaměstnanců, klientů nebo například studentů. Podrobnější informace jsou probírány v testu 1 ve fázi 3 této kapitoly. Druhou částí je softwarové zabezpečení, čímž je myšlena ochrana na abstraktní vrstvě. Ochrana je většinou zajišťována pomocí restriktivního nastavení systému, systémových politik nebo aplikací třetích stran. Detaily jsou popisovány v testu 2 ve fázi 3 této kapitoly. Ochrana před selháním lidského faktoru: Do této kategorie spadají opatření a testy, které mají zamezit lidským chybám, způsobeným nedbalostí nebo záměrně s cílem poškodit firmu. Detaily k této kategorii je možné najít například v testech 3, 12 a 13 ve fázi 3 této kapitoly. Riziko úniku dat Jak již bylo zmíněno v první kapitole, pro firmy představuje odcizení interních dát ztrátu. Pro vytvoření prvotní představy o míře rizika ztráty interních dat ve vlastní firmě je možné vypočítat hodnotu přibližně podle kalkulátoru míry rizika úniku firemních dat, který byl vytvořen společností Symantec. Dotazníkový kalkulátor je dostupný na webových stránkách: Web: 101

4 KAPITOLA 3: Interní penetrační testy firemních sítí Dotazník se v třinácti krocích dotazuje například otázky týkající se oblasti působení firmy, počtu zaměstnanců, typu záznamů, které firma uchovává, firemní politiky nebo používání šifrování. Po dokončení průzkumu je zobrazen stručný výsledek. Příklad výstupu kalkulátoru ukazuje následující výstup: Results Based on your inputs and our trend data, your risk exposure is: Companies in your industry with your risk profile have a likelihood of experiencing a data breach in the next 12 months of 9.3% Your average cost per record is 124 Your average cost per breach is 930,833 Inspirace pro volbu cílů Návrh cílů může vycházet z informací, které může o firemní síti shromáždit administrátor. Pro sběr potřebných informací je možné použít například tyto zdroje: Mapu firemní sítě analýzou mapy sítě je možné určit kritická místa sítě, která mohou obsahovat důležité informace. Například přes hraniční firewall nebo směrovač prochází veškerá síťová komunikace proto by měl být v centru pozornosti. Typy síťových zařízení a jejich konfigurace tento návrh vychází z předchozího bodu a nabízí možnosti, kam je také vhodné zaměřit pozornost. Určíme-li, jaké zařízení se v síti nachází, je možné dále určit, jaké informace lze ze sítě získat. V případě, že se v síti nachází IDS zařízení, je z pohledu administrátora možné získat jiné informace než z přepínače, tiskového nebo proxy serveru. Záznamové soubory s pomocí záznamových souborů (logů) lze odhalit celou řadu aktivit, například zjistit, kdo a z kterého počítače se ve sledovaný okamžik přihlásil do sítě, kdo tiskl na tiskárně, kdo v daný okamžik otevřel dané dveře svou čipovou kartou, kdo a kdy přistoupil k danému souboru a mnoho dalších informací. Firemní bezpečnostní politiky, interní směrnice tyto politiky a směrnice určují (svým způsobem nařizují) postupy, jak se mají zaměstnanci chovat a postupovat v určitých situacích. V některých případech může být v těchto firemních nařízeních nalezena chyba, nesrovnalost nebo mezera, která může být zneužita pro nekalou aktivitu. V tomto případě se jedná o testování white-box metodou. Jde o cílenou analýzu firemní sítě a vyhledávání potenciálně rizikových míst s tím, že objevené body budou následně otestovány podrobněji. 102

5 Fáze 2: Sběr dat Fáze 2: Sběr dat Pro získávání informací o firemní síti a vyhledávání slabin a potenciálních cílů pro útok je nezbytný sběr informací. Návrhy na několik zdrojů, z nichž mohou být tyto informace získány, byly představeny na předchozích stránkách. V dalším textu následuje několik tipů, jak tyto informace sbírat, a pár ukázek, jak mohou tyto informace vypadat. Architektura sítě Mapa sítě může být zaznamenána v různých podobách, v různých aplikacích. Příkladem aplikace, která umožňuje zaznamenávat a sledovat počet a aktivitu (zapnuté/vypnuté) zařízení v síti, je Friendly pinger. Aplikace tohoto druhu mohou být využity při analýze síťové topologie a architektury. Instalační balík aplikace je dostupný na webových stránkách: Web: Popisovaná aplikace je volně dostupná a nabízí poměrně rozsáhlou funkcionalitu. Nástroj umožňuje automaticky mapovat zařízení v síti a v zakreslované mapě vytvářet jejich přepojení. U jednotlivých zařízení a stanic je možné: přikládat detailní textové záznamy, sledovat jejich hardwarovou konfiguraci, kontrolovat nainstalované aplikace. Prostřednictvím kontextového menu je možné provádět základní testy dostupnosti. Obrázek 3.1 demonstruje mapu, která je vytvořena v této volně dostupné aplikaci. Obrázek 3.1 Friendly_pinger 103

6 KAPITOLA 3: Interní penetrační testy firemních sítí Prohledávání logů Logy neboli záznamové soubory obsahují záznamy o událostech, které proběhly v aplikacích, systémech a sítích. Informace, které jsou v těchto souborech, lze využít pro jakoukoliv analýzu chyb, optimalizaci, záznam akcí a chování aplikací a uživatelů. Existuje několik úrovní těchto záznamů od relativně informativních, kde jsou zaznamenány jenom základní informace a nejdůležitější proběhlé události a akce, až po velice detailní záznamy, které popisují téměř každý krok a akci, jež byla vykonána. Se zvyšující se úrovní logování rostou nároky na systémové prostředky a diskový prostor. V některých případech je téměř nereálné používat plné logování. Typickým příkladem může být zaznamenávání u mobilních operátorů. V případě hlasových služeb zaznamenává operátor o každém proběhlém hovoru pouze identifikátor volajícího a volaného, místo, čas hovoru, dobu hovoru a ostatní detaily. Obsah hovoru není v podstatě reálné zaznamenávat, jelikož na denní množství provedených hovorů by se jednalo o obrovské množství dat, která by bylo potřeba zpracovávat v reálnem čase a ukládat na datová úložiště. S pomocí aplikačních logů vytvořených bezpečnostními aplikacemi, které běží na koncové stanici, jako například antivirusový software, softwarový firewall, lze objevit infekce a útoky šířené v síti. Příklad záznamu v logu: Antivirový program (detekce testovacího viru Eicar): [RS] DEBUG :54:32,276 PID:3264 THID:4004 MSG:OnScanResult(): obname eicar.com, objtype=0, %name%=eicar_ Test %idn%=07616d9a , dettype=4, curtype=2, flags= [RS] DEBUG :54:32,276 PID:3264 THID:3984 MSG:Scanned 68 bytes in kbps [RS] INFO :54:32,276 PID:3264 THID:3984 vir %name%=eicar_test %idn%=07616d9a found! [RS] DEBUG :54:32,276 PID:3264 THID:3984 MSG:Native file name: \ Device\HarddiskVolume1\Users\tester\Downloads\eicar_com\eicar.com Dalším ze záznamových souborů, které stojí za pozornost, jsou logy vytvořené zařízeními, jež zabezpečují sledování komunikace v síti nebo se na něj specializují. Příkladem může být záznam: relací vzdáleného přístupu, kde jsou zaznamenávány informace o uživateli, čase a době vzdáleného připojení. Záznam je možný i o relacích VPN připojení. webové proxy, která zaznamenává navštívené webové stránky. IDP/IPS systémů, které sledují chování aplikací a uživatelů v síti a reportují o každém chování mimo standardně nastavená pravidla. 104

7 Fáze 2: Sběr dat směrovačů a firewallů; prostřednictvím záznamů vytvořených na těchto zařízeních lze sledovat například typy síťového provozu, který prochází sítí, pokusy o připojení do podsítí, kde je omezený přístup. Záznamy firewallů umožňují získávat detailnější informace než logy z routerů. Tato zařízení bývají vstupní bránou do firemní sítě z vnějšího světa. Proto by jim měla být věnována pozornost také při prevenci a případné analýze útoků na síť z vnějšího světa. Příklady záznamů v logu: Vzdálený přístup (vzdálený přístup na stanici): Dec 9 19:45:37 teststation NetworkManager: <info> Starting VPN service org. freedesktop.networkmanager.pptp... Dec 9 19:36:37 teststation NetworkManager: <info> VPN service org. freedesktop.networkmanager.pptp started (org.freedesktop.networkmanager.pptp), PID 7371 Dec 9 19:36:37 teststation pptp[7376]: nm-pptp-service-7371 log[main:pptp.c:314]: The synchronous pptp option is NOT activated Dec 9 19:36:37 teststation NetworkManager: <info> VPN connection Shinjiru 1 (Connect) reply received. Dec 9 19:36:37 teststation pptp[7476]: nm-pptp-service-7371 log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 Start-Control-Connection-Request Dec 9 19:36:37 teststation pptp[7476]: nm-pptp-service-7371 log[ctrlp_ disp:pptp_ctrl.c:739]: Received Start Control Connection Reply Dec 9 19:36:37 teststation pptp[7476]: nm-pptp-service-7371 log[ctrlp_ disp:pptp_ctrl.c:773]: Client connection established. Dec 9 19:36:38 teststation pptp[7476]: nm-pptp-service-7371 log[ctrlp_ rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 Outgoing-Call-Request Webová proxy (připojování přes webovou proxy): :19:21 - INFO - URL is: https://testovaciweb.cz: :19:21 - DEBUG - Base URL is: testovaciweb.cz: :19:21 - DEBUG - Sanitized testovaciweb.cz:10000 to testovaciweb_cz_ :19:21 - DEBUG - No auth data :19:21 - DEBUG - Setting referer to: Směrovač (přihlašování do konfigurace zařízení): %SEC_LOGIN-5-LOGIN_SUCCESS: Login Success [user: test] [Source: ] [localport: 23] at 19:10:27 UTC Sat Dec d04h: %SEC_LOGIN-4-LOGIN_FAILED: Login failed [user: a] [Source: ] [localport: 80] [Reason: Login Authentication Failed - BadPassword] at 19:35:53 UTC Sat Dec

8 KAPITOLA 3: Interní penetrační testy firemních sítí Hlavní nevýhodou prohledávání těchto záznamových souborů je jeho obrovská časová náročnost. Záznamy obsahují obrovské množství dat a informací, může se jednat o objemy řádově ve stovkách megabajtů. Při analýze je tedy třeba vědět, co hledáme. S pomocí filtračních pravidel nebo skriptů lze vyfiltrovat jenom chybové záznamy a následně se zaměřit na konkrétní záznam na stanici nebo na záznamy v určitém časovém rozpětí. V souvislosti s prohledáváním záznamových souborů může vzniknout otázka, kde se tyto soubory nacházejí. Na operačním systému Linux lze systémové a aplikační logy najít na adrese: /var/logs V případě operačního systému Windows však není odpověď jednoznačná. Některé aplikace mají logy uloženy v adresáři, kde je aplikace nainstalována, některé využívají úložiště ProgramData, v jiných případech se využívá systémový adresář Windows, kde bývají také uloženy systémové logy. Místo uložení záleží na operačním systému a aplikaci. Jeden ze způsobů, jak najít požadovaný log soubor (nebo úložiště log souborů), je například s pomocí souborového manažeru Total Commander, který je dostupný na webových stránkách: Web: Po instalaci aplikace je možné spustit funkci vyhledávání klávesovou zkratkou ALT+F7, přičemž do prvního pole je třeba zadat název vyhledávaného souboru. V tomto případě to bude výraz: *.log Uvedený výraz zabezpečí, že se budou vyhledávat všechny soubory (zástupný znak hvězdička) s příponou log. 106

9 Fáze 2: Sběr dat Obrázek 3.2 TotalCMD vyhledávání Očekávaný výsledek: V případě práce se záznamovými soubory je očekávaným výsledkem získání informací o činnosti ve firemní síti nebo konkrétně na koncové stanici. Například v případě proxy serveru to může být seznam navštívených stránek, IP adresy koncových stanic, které uvedenou proxy používají. Filtrování záznamů Při filtrování a vyhledávání chybových záznamů může být nápomocná aplikace PSPad od českého autora, která je dostupná na webových stránkách: Web: Jedná se volně šiřitelný editor, který je určen pro práci v prostředí systému Windows. S pomocí této aplikace lze například z textového souboru s řádků záznamů vyfiltrovat záznamy, kterým je přiřazena závažnost [Warning]. Jednou z velkých výhod této aplikace je, že umožňuje otevírat i poměrné velké textové a datové soubory, které ostatní textové editory nezvládají tak snadno. Postup filtrace řádků obsahujících označení [Warning] je následující: 1. Po otevření souboru v aplikaci PSPad je potřeba použít klávesovou zkratku CTRL+F, která otevře dialogové okno pro vyhledávání v souboru (viz obrázek 3.3). 107

10 KAPITOLA 3: Interní penetrační testy firemních sítí Obrázek 3.3 PSPad vyhledávací dialog 2. Do vyhledávacího pole zadáte výraz, který má být vyfiltrován, a potom: kliknete na tlačítko Kopírovat, nebo spustíte akci prostřednictvím klávesové zkratky ALT+K, případně kliknete na tlačítko Seznam. 3. Následně dojde k vyfiltrování všech řádků, které obsahují zadaný výraz. Akce provedené podle prvních dvou odrážek v předchozím bodě zobrazí výsledek na nové záložce. Akce provedená podle poslední odrážky předchozího bodu zobrazí seznam v dolní časti pracovního okna. Dvojklikem na jednotlivé položky seznamu bude označen řádek, kde se výsledek nachází. Tato druhá volba umožňuje efektivnější orientaci a nalezení jednotlivých položek z vrácených výsledků v původnímu souboru. Obrázek 3.4 PSPad seznam výsledků Tímto postupem je možné značně urychlit a zpřehlednit práci se soubory, které obsahují ohromné množství záznamů síťového provozu a akcí, jež se udály v síti. Alternativou k aplikaci PSPad je Notepad++, který je dostupný na webových stránkách: Web: Regulární výrazy Aplikace PSPad a Notepad++ nabízejí také další možnosti pro filtrování výrazů, a to pomocí regulárních výrazů. Regulární výrazy jsou v podstatě masky pro textové řetězce. Využívají se při kontrolách dat zadávaných do formulářů, parsování (rozdělování, přípravě obsahu sou- 108

11 Fáze 2: Sběr dat boru pro další zpracování) kódu nebo také při vyhledávání informací v textových souborech, které obsahují velké množství dat. Následující tabulka 3.1 ukazuje několik základních metaznaků, které je možné využít při tvorbě regulárních výrazů. Tabulka 3.1 Základní metaznaky regulárních výrazů a jejich význam Metaznak ^ Význam znaku začátek řetězce (textu, v němž se vyhledává) $ konec řetězce (textu, v němž se vyhledává)? 0 nebo 1 výskytů předcházejícího znaku. Zástupný symbol pro 1 libovolný znak + 1 a více výskytů předcházejícího znaku * 0 a více výskytů předcházejícího znaku ( ) Vyhledání skupiny znaků {n} {n,} {n,m} Přesně n opakování předcházejícího znaku n a více opakování předcházejícího znaku Nejméně n a nejvíce m opakování předcházejícího znaku \ Následující znak není metaznak \d Vyhledání číslic v rozsahu 0 9 \D Vyhledání jakéhokoliv znaku kromě číslic \w Vyhledání alfanumerických znaků [0 9A Za z]. \W Všechno kromě alfanumerických znaků [0 9A Za z]. A B Výraz A, nebo výraz B Vyhledávání pomocí regulárních výrazů se nijak výrazně neodlišuje o normálního vyhledávání, jak bylo představeno v předchozím textu. Jediným rozdílem je, že se mění význam některých znaků a posloupnosti znaků a pro aplikaci výrazu je potřeba zaškrtnout volbu regulární výrazy. Následující výrazy prezentují příklad regulárních výrazů vytvořených z výše uvedených metaznaků. Příklad 1: Andr.id Zadaný regulární výraz při vyhledávání vrátí všechny výsledky, které obsahují dané slovo, přičemž místo pátého znaku (tečka) může být jakýkoliv jiný znak, a to v počtu právě jeden. Vrácené výsledky by tudíž mohly být například: Android, Andruid, Andreid, Andr8id apod. 109

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Plzeň, 2012 Václav Javorský Zadání

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Popis procesů business testování a jejich optimalizace Autor BP: Dalibor Pavlíček Vedoucí BP: Mgr. Julius Čunderlík 2012 Praha Čestné prohlášení

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

Bezpečnost mobilních zařízení

Bezpečnost mobilních zařízení Bezpečnost mobilních zařízení Narek Oganesjan narek@oganesjan.cz Abstrakt: Cílem tohoto textu je zprostředkovat čtenáři pohled do oblasti bezpečnosti soudobých mobilních zařízení, seznámit ho s potenciálními

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic'

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic' Vysoká'škola'ekonomická'v'Praze' Fakulta'informatiky'a'statistiky'' Katedra'informačních'technologií' '! Studijní!program!:!!Aplikovaná!informatika! Obor:!!Informační!systémy!a!technologie! ' ' Zavedení'BYOD'pro'notebooky'

Více

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek Bezpečnostní řešení IT společnosti Libor Housírek Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je základní seznámení s použitím a využitím bezpečnostních informačních technologií jako základního prostředku

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace Autor BP: Pavel Charvát Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček 2014 Praha ZADÁNÍ

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost sítí. Katedra informačních technologií. Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva.

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost sítí. Katedra informačních technologií. Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bezpečnost sítí Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva 2014 Praha Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

Inovace LAN ve firmě MS technik. Mojmír Sedlář

Inovace LAN ve firmě MS technik. Mojmír Sedlář Inovace LAN ve firmě MS technik Mojmír Sedlář Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce řeší problematiku zavedení doménového serveru 2003 ve firmě MS technik s.r.o. a s tím

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Vydrář 1 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Bezpečnostní informatika 1

Bezpečnostní informatika 1 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bezpečnostní informatika 1 skripta Ostrava, 2015 Bezpečnostní informatika 1 7. rozšířené vydání tento

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

Domácí síť a její nastavení

Domácí síť a její nastavení Domácí síť a její nastavení V dnešní době existuje mnoho domácností a malých firemních sítí, v nichž je více počítačů s běžným síťovým nastavením. Právě nutnost zapojit více počítačů a vybudovat domácí

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Aplikace na objednávání jídel pro platformu Android

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Aplikace na objednávání jídel pro platformu Android PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace na objednávání jídel pro platformu Android 2012 Lukáš Novák Anotace V rámci bakalářské práce (na vlastní téma)

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 DATOVÉ

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více