INOVACE OBSAHU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NĚMECKÉ FILOLOGIE / ROZŠÍŘENÍ O STUDIJNÍ MODUL NĚMECKÁ HUMANITNÍ STUDIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INOVACE OBSAHU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NĚMECKÉ FILOLOGIE / ROZŠÍŘENÍ O STUDIJNÍ MODUL NĚMECKÁ HUMANITNÍ STUDIA"

Transkript

1 INOVACE OBSAHU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NĚMECKÉ FILOLOGIE / ROZŠÍŘENÍ O STUDIJNÍ MODUL NĚMECKÁ HUMANITNÍ STUDIA Studijní brožura 1

2 Název projektu: Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu němčina jako jazyk humanitních věd Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Obsah studijní brožury 1. Preambule: důvody k zavedení modulu, cíle studia, profil uchazeče a absolventa 2. Organizace a struktura studia 3. Kurikula jednotlivých modulů 4. Kurikula jednotlivých kurzů 2

3 1. PREAMBULE: DŮVODY K ZAVEDENÍ MODULU, CÍLE STUDIA, PROFIL UCHAZEČE A ABSOLVENTA Vzhledem k poměrně razantně se měnící jazykové situaci v ČR, kterouž změnu možno popsat jako vyklízení pozic původní lingvae francae / němčiny nové lingvae francae/ angličtině, a možno ji doložit statistikami MŠMT ilustrujícími přesvědčivě kontinuálně klesající zájem o německý jazyk, rozhodli jsme se podniknout kroky k záchraně němčiny zavedením zcela specifického typu výrazně interdisciplinárního studia, jež se základní disciplínou německá filologie propojí nový výukový modul německá humanitní studia skládající se ze šesti klasických disciplín humanitních věd (podílejících se podstatně na tvorbě národní i individuální identity), které budou studovány v německém jazyce a předávány studentům včetně německé/rakouské historie a metodologie příslušné disciplíny. Nový modul poměrně značně rozšiřuje/překonává klasické filologické pojetí (Humboldtovo), přičemž ovšem zachovává hlavní filologický postulát: Jazyk ve všech svých funkcích (nikoli jen ve funkci komunikační) je coby organon poznání centrem studia. Praktičnost studia požadovaná boloňskou deklarací se neprojevuje v aplikovanosti nejde nikterak o studium němčiny pro XX (pro hospodářskou praxi, turistický ruch atd.) -, ani o bezbřehé a nedefinovatelné rozšíření objektu nehodláme učit nějakou podobu módního oboru German Studies/ Deutschlandstudien/ interkulturelle Germanistik, nýbrž projevuje se v nesrovnatelně vyšších a speciálnějších kompetencích absolventa. 3

4 Zatímco se mizení němčiny coby komunikačního nástroje jeví jako zcela přirozený a v historii se pravidelně opakující proces střídání lingvae francae, proti němuž nemá smysl se nijak ohrazovat, jeví se mizení němčiny ze středoevropského prostoru z hlediska kulturní identity jako nebezpečný postup zanechávající dramatické trhliny a nevratné následky, proti němuž naopak nutno bojovat se vší rozhodností. Nutno si totiž kultury zmizí spolu s němčinou i podstatná část vlastní národní kultury, dějin, myšlení, umění kteréž disciplíny lidského ducha se v Českých zemích vyvíjely až do poloviny 20. století vždy v závislosti na německé/rakouské kultuře (ať už šlo o závislost sympatetickou či o konkurenční napětí a nepřátelské tření). Plánované rozšíření studijního oboru se snaží v hodině dvanácté zachránit němčinu jako jazyk humanitních věd, jako jazyk kuturní paměti českého národa a zacelit již vzniklé trhliny, které se bez účinného zásahu budou časem prohlubovat. Zejména univerzitní studium humanitních věd je postiženo všeobecným poklesem zájmu o německý jazyk: V klasických humanitních oborech, např. ve filozofii, sociologii, estetice již nemožno vyučovat o dějinách německé filozofie, německého sociologického a estetického myšlení, neboť frekventanti kurzů nečtou německy (a zdaleka ne všechna stěžejní díla jsou přeložena do češtiny), absolventi oboru historie/archivnictví nejsou použitelní pro čtení německých archiválií (které tvoří podstatnou část sbírek českých archivů), bohemisté vykládají dějiny české literatury jen v úzkém národním kontextu (podobně jako v době normalizace, teď ovšem již nikoli pod tlakem komunistické ideologie, nýbrž proto, že studenti nerozumí německy), česká germanistika jako vědní disciplina hrozí zaniknout: pod tlakem ekonomicko-utilitaristického myšlení nabízí 4

5 většina germanistických institucí již jen pragmatické a aplikované disciplíny, nikoli vědní obor jako takový a k němu příslušný výzkum, specifický filologický přístup k jazyku, který zná a zkoumá i jiné funkce jazyka než pouze komunikativní. Současně hrozí, že kulturně-politická práce minulých desetiletí od roku 1989, která se snažila podpořit narovnání sousedských vztahů mezi ČR a Německem, přijde vniveč. I ze sféry pracovního trhu přicházejí signály, že postupně začínají v mnoha oborech chybět absolventi vládnoucí současně důkladně německým jazykem a znalostmi z oboru. Domníváme se, že plánované rozšíření oboru zaplní skutečně existující a stále se zvětšující trhlinu na edukačním trhu i na trhu práce, současně bude atraktivní šíří uplatnění pro absolventy, obsahovou náplní, organizačními formami (důsledná aplikace závěrů boloňské deklarace - modularita, interdisciplinární prostupnost, vysoká samostatnost studentů při sestavování individuálního studijního plánu na základě přesně definovaných a zveřejněných výstupních kompetencí) a zvýšenou možností spolupráce s německými a rakouskými univerzitami. Vlastním cílem studia je zprostředkovat absolventům čtyři vzájemně propojené kompetence: důkladnou znalost němčiny (výstupní kompetence odpovídá stupni C1 referenčního rámce MŠMT), znalosti a kompetence v oboru německá filologie odpovídající bakalářskému stupni vzdělání, 5

6 základní znalosti a kompetence v dalším klasickém humanitním oboru blížící se nárokům kladeným na absolventy bakalářského studia tohoto obora a vybavující tak absolventa k případnému pokračování ve studiu tohoto oboru v magisterském stupni, znalost německé terminologie, německé/rakouské historie, metodologie a nejnovějších poznatků zvolené vědní disciplíny. Šest klasických disciplín humanitních věd spojených v modulu německá humanitní studia a akreditovaných na FF UP (historie, filozofie, obecná a srovnávací jazykověda, srovnávací religionistika a judaistika, medievistika a dějiny umění) bude studováno v propojení s mateřským oborem, německou filologií. Studentům bude v první fázi studia (1. ročník) zprostředkován bazální přehled po všech jmenovaných disciplínách, čímž se zásadně prohloubí jejich všeobecná vzdělanost a zajistí se kvalifikovaný výběr podmodulu následné specializace. V druhé fázi studia (2. a 3. ročník) se student zaměří na jednu disciplínu své specializace vedle základního oboru německá filologie. Profil absolventa Obecné dovednosti: Absolvent bude systematicky veden k uvědomění si i jiných než komunikativních funkcí (německého) jazyka a zvládne - obecně řečeno a odhlédnuto od německého jazykového zázemí - metodiku vědecké práce: bude mít všeobecnou schopnost 6

7 zacházet s texty všeho druhu, porozumět jejich kontextům a vztahům, interpretovat, hledat a třídit informace, rozumět složitým procesům společenské povahy zejména v kontextu česko-německých vztahů. Speciální dovednosti: Absolvent - získá jazykové kompetence odpovídá stupni C1 referenčního rámce MŠMT - získá znalosti a kompetence v oboru německá filologie odpovídající bakalářskému stupni vzdělání, - získá všeobecný rozhled a znalost německé terminologie, německé/rakouské historie, metodologie a nejnovějších poznatků šesti klasických disciplín humanitních věd - získá obecně kulturní přehled o dějinách, dějinách ducha, kultuře a umění německy mluvících zemí - v úzkém propojení a v komparaci s kulturními dějinami vlastní národní kultury, - bude vybaven k pokračování ve studiu německé filologie v magisterském stupni i dalšího oboru humanitní vědy, který zvolí jako svou další specializaci, - bude sensibilizován pro vnímání a pochopení jazyka jako organonu poznání, instrumentu pro vědecké uchopení světa a tvůrce myšlenkových a ideových/ ideologických paradigmat. 7

8 Uplatnění absolventa Absolventi zaplní reálně existující trhliny na trhu práce: - budou schopni číst a interpretovat německé texty (i archivní materiály), jež jsou součástí kánonu textů české literatury/ historie, po doškolení ve speciálních dovednostech budou moci vykonávat práci archivářů, odborných knihovníků (knihovny s německým knižním fondem), - budou schopni pracovat v kulturně-politické sféře (publicisitika, nakladatelství, kulturní a kulturně-politické, kulturně-vzdělávací instituce, neziskové organizace), kde se od svých konkurentů na trhu práce budou lišit zejména jazykovou kompetencí a schopností fundovaného vhledu do problematiky česko-německých vztahů, - využijí-li absolventi bakalářského studia nabídky pokračovat studiem magisterského (či doktorského) nadstavbového stupně, najdou uplatnění ve vědeckých profesích vyžadujících nezploštělý, neprovinční pohledem na vlastní národní kulturu, budou schopni komunikovat problematiku na nejvyšší vědecké i politické úrovni, - využijí-li absolventi bakalářského studia nabídky speciálního učitelského vzdělání (v mag. stupni), mohou se stát učiteli humanitních oborů vyzbrojení vynikajícími znalostmi němčiny a interdisciplinární šíří záběru, - absolventi budou schopní multiplikačného efektu, schopní vysílat signály do širší kulturní veřejnosti, schopní oslovit vzdělanostní elity chápající nutnost 8

9 nezploštělého a nešovinistického pohledu na národní kulturu a současně nutnost ovládat vedle komunikativního nástroje lingvae francae (angličtiny) i jiný jazyk plnící jiné funkce. Přijímací řízení a profil uchazeče Statistiky MŠMT dokládají (viz výše), že nemožno počítat s uchazeči s vyššími jazykovými kompetencemi než B1 či B2. Jazyková kompetence uchazečů bude hodnocena na základě certifikátů, které uchazeči zašlou komisi pro přijímací řízení v předpolí přijímací zkoušky 1. Uchazeči, kteří se 1 Za certifikáty opravňující k přijetí budeme považovat: a) Zkoušky na jazykových školách: Státní jazyková zkouška základní (úroveň B2 Evropského referenčního rámce) Státní jazyková zkouška všeobecná (C1) b) Zkoušky organizované Goethovým institutem (probíhají rovněž na řadě gymnázií): Zertifikát Deutsch (B1) Goethe-Zertifikat (B2) Goethe-Zertifikat (C1) c) Zkoušky v rámci Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD): ÖSD, Zertifikat Deutsch (B1) ÖSD, Mittelstufe Deutsch (B2) ÖSD, Oberstufe Deutsch (C1) 9

10 nebudou moci prokázat žádným certifikátem, přesto ale budou mít zájem o studium, budou podrobeni ústní zkoušce: Přijímací komise zhodnotí úroveň jazykových znalostí a schopností/stupeň v referenčním rámci. Bude-li počet přihlášených převyšovat možnosti FF, bude přijímací řízení obohaceno o druhé kolo, motivační pohovor, který by měl prokázat hlubší zájem uchazeče o německou kulturu a jazyk, jeho strukturu, funkce a možnosti, a o humanitní vzdělanost, umění a kulturu vůbec, a který v posledku určí pořadí uchazečů. Maximální rozpětí v referenčním rámci mezi profilem uchazeče a profilem absolventa je od B2 do C1, což je rozpětí, které je možno navrhovaným kurikulem oboru pokrýt. Katedra germanistiky FF UP bude schopna každoročně přijmout až 100 uchazečů. Pracoviště: Katedra germanistiky FF UP v Olomouci Olomoucká germanistika má dobré jméno v českém i evropském měřítku (v posledních letech je např. téměř výlučným donátorem odborných asistentů, kteří absolvovali v Olomouci doktorandské studium, pro většinu germnanistik v ČR). Bez potíží d) Evropské jazykové certifikáty: Zertifikat Deutsch Plus (B2) e) maturitní zkoušku z nj z kterékoli střední školy v ČR s hodnocením výborně či velmi dobře (B2-B1) 10

11 reakreditovala (saturována učiteli všech akademických stupňů) svůj základní obor (německá filologie) ve všech stupních, má právo udělovat docentské a profesorské tituly a v letech 2006 a 2007 akreditovala tři nové obory/typy studia: germanistickou medievistiku, judaistiku a distanční studium německé filologie. Pro zásadní inovaci oboru jsou tedy k dispozici bohaté zkušenosti a ustálený a akceschopný učitelský sbor. Katedra germanistiky FF UP zavedla jako první na FF UP modulární systém organizace studia dle požadavků boloňské deklarace. Má s tímto systémem který ideálně umožňuje interdisciplinární prostupnost, volnost a současně vysokou míru odpovědnosti studenta za studium, cílené zaměření studenta na výstupní kompetence již tříleté zkušenosti. FF UP disponuje širokým spektrem humanitních oborů a k nim příslušných pracovišť, z nichž některá patří k předním v ČR, některé obory nejsou akreditovány jinde než na FF UP v Olomouci. Učitelský sbor navrhovaného modulu budou vedle domácích germanistů tvořit docenti jmenovaných klasických disciplín, kteří ovládají německý jazyk na tak vysoké úrovni, aby byli schopni německy přednášet a vést semináře. Moduly, které nebude možno saturovat z vlastních sil FF UP, zajistí německá spolupracující instituce (TU Drážďany) tutoráty a hostujícími profesory. 11

12 2. ORGANIZACE A STRUKTURA STUDIA I. BLOK = 1. ročník A. Základní předměty: kreditní limit 60 12

13 Kat./kód Název předmětu Počet kreditů Rozsah výuky: P+S (1=45min) Zakončení z, Zk, K Doporučený sem. Z, L Modul němčina jako jazyk humanitních věd KGN/1JC1 Jazyková cvičení A učebnice z Z+L 1) KGN/1JC1 Jazyková cvičení B - práce s texty z Z+L 1) KGN/1SY1 Jazyková cvičení C - konverzace z Z 1) KGN/1MO1 Morfologie z Z+L KGN/1SY2 Syntax z L KGN/1ART Fonetika a fonologie Zk Z Pozn. Modul německá filologie KGN/1EP Epochy německé literatury Zk Z+L 2) KGN/1ULG Úvod do lingvistiky Zk Z+L 2) KGN/1ULT Úvod do literární vědy Zk L 3) Modul úvod do jednotlivých disciplín KGN/1FI Filozofie z Z KGN/1HI Historie z Z KGN/1VSJ Všeob. a srovn. jazykověda z Z KGN/1RJ Religionistika z L KGN/1MED Medievistika z L KGN/1SO Dějiny umění z L

14 B. Volitelné předměty: nejsou Poznámky 1) Studenti budou v rámci předmětu Jazyková cvičení navštěvovat v zimním semestru tři cvičení tří různých typů, různé obsahové a metodologické náplně, které jsou v rozvrhu označeny písmeny A,B,C. Student si zapíše každý z typů. V letním semestru jsou předepsány již jen dvě cvičení student zapíše oba různé typy A i B. 2) Přednáška je dvousemestrální, na konci letního semestru je ukončena zkouškou. 3) Seminář Úvodu do literární vědy se koná formou týdenního intenzivního kurzu, obvykle v dubnu. Zkouška se skládá ze tří částí, z písemné interpretace lyrického textu, písemného testu k teorii literatury a ústního rozboru textu prozaického či dramatického. Podmínky k postupu do 2. ročníku: Podmínkou pro zápis do druhého ročníku studia je získání minimálně 40 kreditů a úspěšné složení zkoušek z oborů Úvod do literární vědy a Jazyková cvičení 2. Podrobnosti k jednotlivým kurzům a rozvrh naleznete na: II. BLOK = 2. a 3. ročník Za druhý blok tedy 2. a 3. ročník dohromady musí student získat 120 kreditů. Studium je organizováno modulárním způsobem. V následujících tabulkách je vždy uváděn počet kreditů nutných získat v modulu a přehled předmětů (obecné názvy), které lze do jednotlivých modulů 14

15 zařadit. Disciplíny, které jsou v modulu povinné a musí být zakončeny zkouškou, jsou označeny hvězdičkou. Ostatní předměty možno volit dle vlastního uvážení tak, aby student na konci bloku dosáhl předepsaného počtu kreditů. Nabídka většiny předmětů je společná pro druhý a třetí blok. Studenti jsou od počátku studia důkladně obeznámeni s výstupními kompetencemi, kterých musí při ukončení modulu dosáhnout (kánon okruhů/otázek k závěrečné zkoušce, kánon studijní literatury). Způsob, jak se studenti k výstupním kompetencím dopracují, je do velké míry ponechán jejich vlastní úvaze a zodpovědnosti. Do dosažených výsledků se samozřejmě započítávají veškeré kredity získané při studiu v zahraničí a to v plné výši a dle obsahového zaměření do příslušného modulu. A. Základní předměty: kreditní limit 80 Kat./kód Název předmětu Počet Kreditů x/y Rozsah výuky: P+S (1=45min) Zakončení z, Zk, K Pozn. KGN/2M11 KGN/2M12 KGN/2M13 Modul němčina jako jazyk humanitních věd 20 - KZk 0) Vybrané gramatické problémy Z Analýza odborných textů z Odborný jazyk/fachsprachen z Praktická stylistika z 15

16 Další praktické jazykové kurzy z * Textanalyse písmená zkouška 2 x Zk Modul německá filologie: 50 KGN/2M22 KGN/2M24 Lingvistické disciplíny 20 KZk *Ling. přednáška Syntax Zk *Ling. přednáška Morfologie Zk Lingvistická přednáška A-D Zk 1) Lingvistický seminář A-D z 2) Překladatelská cvičení A-D z 3) Teorie překladu Zk Samostatná studentská práce z 4) Hostující profesor z 5) KGN/2M21 KGN/2M23 Literárně-kulturní disciplíny 20 KZk *Literární přednáška A-G Zk Literární seminář A-G z Překladatelská cvičení A-D z Samostatná studentská práce z Hostující profesor z Modul záv. kvalifikační práce 10 z 6) 16

17 B. Volitelné předměty: Vybraný humanitní modul: kreditní limit 40 Na konci 1. ročníku se student rozhodne, kterou z nabízených 6 disciplín si zvolí vedle povinného modulu Německá filologie za svůj druhý odborný modul pro další studium. Až ¼ předepsaného počtu kreditů v odborném modulu (tedy 10) mohou studenti získat absolvováním odborných kurzů na mateřských katedrách (tedy v češtině). Kat./kód Název předmětu Počet Kreditů x/y Rozsah výuky: P+S (1=45min) Zakončení z, Zk, K Pozn. KGN/2M31 KGN/2M32 KGN/2M33 KGN/2M41 KGN/2M42 KGN/2M43 Modul filozofie 40 *Zvláštní cesta rakouské filozofie 2/2 z/zk *Formální logika 0+2 Z *Lektürekurs 0+2 Z Volitelné předměty a-x x X Modul historie 40 17

18 *Česko-německé vztahy 2+0 Zk *Úvod do dějin 19. stol 2+0 Zk *Pomocné vědy historické 0+2 Z *Dějiny 20. století x z/zk Volitelné předměty a-x x X KGN/2M51 KGN/2M52 KGN/2M53 KGN/2M61 KGN/2M62 KGN/2M63 KGN/2M71 KGN/2M72 KGN/2M73 Modul obecná a srovnávací jazykověda 40 *Obecná jazykověda 2+2 z+zk *Metody jazykové analýzy 2+2 z+zk *Č-n kontrastivní lingvistika 2+2 z+zk Volitelné předměty a-x x x Modul srovnávací religionistika a judaistika 40 *Dílčí obory religionistiky 2+0 zk *Analýza relig. textů 0+2 z Volitelné předměty a-x x x Modul dějiny umění 40 18

19 * Umění středověku v českých zemích ve 2+2 z+zk vtahu k jejich sousedům * Umění baroka v českých zemích ve vtahu 2+0 Zk k jejich sousedům * Vybrané kapitoly z českého umění 19. a první 2+0 Zk poloviny 20. století Volitelné předměty a-x x X KGN/2M81 KGN/2M82 KGN/2M83 Modul medievistika 40 *Úvod do dějin středověku 2+2 z+zk *Dějiny německy psané literatury 2+2 z+zk *Pomocné vědy historické 0+2 z Volitelné předměty a-x Poznámky a vysvětlivky (týká se všech výše uvedených modulů) 1) Kapitálky za názvem disciplíny označují počet kurzů jedné disciplíny, které se v jednom semestru nejméně nabízejí. 2) Počet udělených kreditů závisí na množství práce vložené studentem do absolvování semináře. Obecně platí: 1kr - smysluplná účast, 2kr. - účast s diskusními příspěvky, 3kr. - úspěšný ústní referát, 4kr. - úspěšný ústní referát + písemná seminární práce. Vyučující má právo, požadavky ke získání kreditů modifikovat, musí ale podmínky k udělení toho či onoho počtu kreditů sdělit při prvním sezení. Každý student má ale povinnost zakončit dva libovolné semináře písemnou prací. 19

20 3) Vřazení kurzů překladatelských cvičení do modulů odvisí od jejich tématického zaměření: odborný překlad s důrazem na jazykový rozbor (modul lingvistický), překlad beletrie (m. literární), překlad odborných textů (m. němčina jako jazyk hv) tlumočnická cvičení (dtto) atd. 4) Samostatnou studentskou prací se rozumí např. publikace v časopise, účast v překladatelské či odborné soutěži, účast na výzkumu atd. O počtu kreditů rozhoduje konzultant výzkumného úkolu. 5) Za prokazatelnou účast v publiku na jednáních vědecké konference či cyklu přednášek hostujících profesorů obdrží studenti obvykle 1 kreditní bod. 6) Téma bakalářské práce možno vybrat i z modulů volitelných: vybraný humanitní modul (viz níže). Předměty státní závěrečné zkoušky: 1. obhajoba německy psané bakalářské práce (rozsah ca. 40 s.) 2. ústní zkouška z modulu Německá filologie 3. ústní zkouška z dalšího odborného modulu Ústní zkoušky z obou modulů mají dvě části: V první části student losuje jeden z okruhů předem známého kánonu otázek, ve druhé části zkoušky předloží návrh tří témat (jimž se v průběhu studia v rámci odborného modulu cíleně věnoval) a doprovodí ho reprezentativním seznamem studijní literatury. Examinátor zvolí jedno z nich k podrobné diskusi. 20

21 Pokyny pro zapisování do STAGu: V 1. semestru 2. ročníku si studenti zapisují první část modulů pod kódy uvedenými v tabulce (kódy ukončené číslem 1) tak, aby za 2. ročník studia dosáhli nejméně 40 kreditů. Druhou a třetí část modulů si zapíší až v roce/semestru, ve kterém chtějí celý modul ukončit. Jednotlivé kurzy si zapisují pomocí preferenčních bodů na webových stránkách katedry. Uzavření kurzů uvnitř modulů jim bude potvrzeno vyučujícími na tzv. Scheinech a až celý splněný modul zapsán do STAGu sekretářkou katedry. Další pokyny, jakož i rozvrh a anotace jednotlivých přednášek a seminářů, naleznete pro příslušný semestr na webových stránkách Pokyny k zápisu předmětů: státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářské práce viz aktuální informace a směrnice na webových stránkách studijního oddělení. Výklad ke struktuře studia 1. Je snaha, aby všechny kurzy byly od 1. ročníku vedeny v německém jazyce (veškeré zkoušky se konaly v německém jazyce a veškeré písemné práce studentů byly sepsány v německém jazyce), přičemž se nároky na jazykovou dovednost budou kontinuálně zvyšovat s nárůstem jazykové komepence studentů. 2. Modulu Němčina jako jazyk humanitních věd je v 1. ročníku věnována vysoká hodinová dotace, což jednak odpovídá předpokládanému nízkému stupni referenčního rámce uchazečů a současně vyjadřuje snahu zvýšit intenzivním jazykovým kurzem jazykové schopnosti studentů. Do tohoto modulu jsou (v 1. i 2. bloku) soustředěny úvodní praktické gramatické disciplíny a 21

22 disciplína označovaná v obvyklých studijních plánech cizojazyčných filologií jako konverzační cvičení. 3. Ve 2. bloku klesá hodinová dotace praktického jazykového modulu i proto, že němčina (jako jazyk humanitních věd) je automaticky součástí všech ostatních odborných modulů. 4. Závěrečná zkouška modulu Němčina jako jazyk humanitních věd se koná na konci 2. bloku a odpovídá formou i úrovní certifikovaným zkouškám německých/ rakouských jazykověvzdělávacích institucí s úrovní referenčního rámce C1. 5. Modul německá filologie obsahuje v 1. ročníku jen klasické úvodové discipíny, zatímco obvyklá jazyková cvičení pro začátečníky (konverzační cv., gramatická cv.) jsou koncentrována do modulu Němčina jako jazyk humanitních věd. 6. V modulu Úvod do jednotlivých disciplín humanitních věd budou v každém z obou semestrů 1. ročníku prezentovány v přednášce a semináři vždy 3 a 3 disciplíny. Až na konci 1. ročníku se student rozhodne, kterou z nabízených 6 disciplín zvolí vedle povinného modulu Německá filologie za svůj druhý odborný modul pro další studium. 7. Obsah jednotlivých odborných modulů v 2. bloku tvoří nabídka různých kurzů, (formálně definovaných jako přednášky, semináře, přednášky hostujících profesorů, blokové semináře, projektové semináře, workshopy, samostatná vědecká práce studentů atd.), z nichž jsou některé definovány jako povinné. Obsahová náplň volitelných kurzů se semestr od semestru mění 2. 2 Konkrétní náplň jednotlivých předmětů je publikována před začátkem každého příslušného semestru na webových stránkách a vývěsní tabuli katedry germanistiky: aktuální semestr/anotace. 22

23 Student si z nabídky modulu vybere v průběhu 4 semestrů vedle předmětů označených jako povinné - takový počet kurzů, aby dosáhl předepsaného počtu kreditů v modulu (40). 8. Obsah jednotlivých odborných modulů je uzpůsoben tak, aby a) odborný modul současně fungoval jako kontext germanistiky, tj. rozšiřoval/ prohluboval/ usouvztažňoval znalosti a kompetence vzdělaného germanisty b) každý odborný modul kladl důraz na jazyk, kterým daná disciplína myslí a komunikuje 3 c) každý odborný modul kladl důraz na česko-německou komparaci d) aby se obsahy jednotlivých odborných modulů navzájem podporovaly a propojovaly 4 e) aby absolventi jednotlivých odborných modulů byli schopni dostát požadavkům přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia zvoleného oboru. (viz také bod 10) 9. Počet nabízených volitelných kurzů uvnitř jednoho modulu v semestru se bude odvíjet od počtu studentů zvolivších odborný modul ke studiu. 10. Studenti jsou od počátku studia důkladně obeznámeni s výstupními kompetencemi, kterých musí při ukončení modulu dosáhnout. Výstupní kompetence odborných modulů byly důkladně konzultovány s představiteli jmenovaných oborů na FF a jsou nastaveny tak, aby absolventi 3 Mnoho místa je proto v odborných modulech věnováno tzv. čtecím kurzům/lektuerekurse, přičemž je snaha pracovat od počátku s německými originály v počátcích studia samozřejmě možno i nutno sáhnout k českým překladům. 4 Je snaha nabízet v jednotlivých odborných modulech kurzy, které mohou být použity i frekventanty jiného modulu. Např. kurz Dějiny umění a kultury německy mluvících zemí může být započten jak frekventantům modulu Německá filologie tak frekventantům modulu Historie. Většina kurzů popsaných v partu E má toto multifunkční použití, což umožní KG zvládnout nový modul bez navýšení počtu zaměstnanců. 23

24 jednooborového bakalářského studia německé filologie byli schopni pokračovat v navazujícím magisterském studiu jak tohoto mateřského oboru, tak některého ze zvolených šesti oborů humanitních věd. Zároveň jsme se snažili učinit výstupní kompetence (a nároky) jednotlivých modulů vzájemně srovnatelnými. 11. Způsob, jak se studenti k výstupním kompetencím dopracují, je do velké míry ponechán jejich vlastní úvaze a zodpovědnosti: Ve většině seminářů (není-li výslovně řečeno jinak) si mohou studenti zvolit jakýkoli typ atestace hodnocených podle sumy vložené práce (kontaktní hodiny + hodiny samostudia) různým počtem kreditů. Obecně pro počty udělených kreditů platí: 5 Semináře v odborných modulech: 1kr. pravidelná smysluplná účast, 2kr. účast s diskusními příspěvky, 3kr. úspěšný ústní referát, 4kr. úspěšný ústní referát + písemná seminární práce. 5 Vyučující má právo, tyto rámcové požadavky ke získání kreditů do jisté míry modifikovat, přidat např. ještě jeden kredit za seminární práci výzkumného typu atp. 24

25 Přednášky atestované ústní, písemnou či kombinovanou zkouškou: 3 kr. (neboť se u jejich přípravy předpokládá vždy zhruba stejná vložená suma práce bez ohledu na obsah a formu zkoušky.) Kurzy typu cvičení (soustředěné zejména v modulu Němčina jako jazyk humanitních věd): 2kr. pravidelné plnění úkolů (připravené diskusní příspěvky, domácí úkoly atd.), 3kr. pravidelné plnění úkolů (připravené diskusní příspěvky, domácí úkoly atd.) + závěrečná souvislá písemná práce. 12. Z toho vyplývá, že studenti mohou do jisté míry samostatně regulovat kvantitativní vztah mezi kontaktními a nekontakními hodinami Až ¼ předepsaného počtu kreditů v odborném modulu (tedy 10) mohou studenti získat absolvováním odborných kurzů na mateřských katedrách (tedy v češtině). 14. Do dosažených výsledků se samozřejmě započítávají veškeré kredity získané při studiu v zahraničí a to v plné výši a dle obsahového zaměření do příslušného modulu. 6 Studenti mohou ukončit seminář drahou atestací, do níž vložili mnohem více nekontaktních hodin domácí přípravy než studenti, kteří zvolí levnou atestaci, kteří ale zato musí navštívit více seminářů (kontaktních hodin), aby dosáhli předepsaného počtu kreditů. 25

26 3. KURIKULA JEDNOTLIVÝCH MODULŮ 3.1 Modul: Němčina jako jazyk humanitních věd Modul Němčina jako jazyk humanitních věd zaujímá v prvním bloku díky vysoké hodinové dotaci stěžejní postavení mezi ostatními moduly. Cílem této etapy je studenty jazykově připravit na další studium ať už jakékoli kombinace modulů (německá filologie + X). Základní náplní je prohlubování znalostí německé gramatiky, zvyšování schopnosti rozumět psaným textům i mluveným projevům a aktivní schopnosti komunikovat v německém jazyce. Studenti budou dále seznámeni s obecnými zásadami vědecké práce a konfrontováni se stavbou a slovní zásobou odborných textů. Ve druhém bloku budou v rámci modulu Němčina jako jazyk humanitních věd nabídnuty další semináře: počet požadovaných kreditů (20) si studenti kromě toho mohou doplnit volitelnými kurzy typu konverzačních a gramatických cvičení, případně návštěvou prakticky orientovaných seminářů a cvičení z nabídky ostatních odborných modulů. Koncepce výuky pokračuje v intencích započatých v prvním bloku: těžištěm je nadále gramatika (obtížnější gramatické jevy), rozbor odborných textů, schopnost komunikace a tvorby vlastních textů. 26

27 Závěrečná zkouška modulu se koná na konci 2. bloku a odpovídá formou i úrovní certifikovaným zkouškám německých/ rakouských jazykově-vzdělávacích institutů s úrovní C Modul: Německá filologie Modul německá filologie obsahuje v 1. ročníku jen klasické úvodové disciplíny, zatímco obvyklá jazyková cvičení pro začátečníky (konverzační cv., gramatická cv.) jsou koncentrována do modulu Němčina jako jazyk humanitních věd. Všechny kurzy modulu jsou v 1. ročníku povinné. V druhém bloku jsou povinné přednášky morfologie a syntaxe, další kurzy deklarované jako volitelné nabízejí svou skladbou studentům možnost širokého rozhledu po disciplíně. Platí ale aby bylo zajištěno vyvážené vzdělání v oboru, že studenti získají polovinu povinných kreditů (20) za disciplíny lingvistické a polovinu za disciplíny literárně-kulturní. (20 kr). Zároveň platí, že student je při výběru jednotlivých volitelných předmětů vázán a usměrňován výstupními kompetencemi, kterých musí dosáhnout, které jsou definovány jako kánon otázek k závěrečné zkoušce a kánon povinné studijní literatury, a které jsou mu od počátku studia známy. Dosáhne-li 27

28 student požadované výstupní kompetence samostudiem či návštěvou nabízených předmětů, je do velké míry ponecháno jeho úvaze. 7 Závěrečná/státní bakalářská zkouška: Preambule viz Seznam otázek k státní bakalářské zkoušce: 1) Lingvistika okruhy: Fonologie a fonetika Slovotvorba Frazeologie Lingvistická sémantika Metody jazykovědy Úvod do diachronní jazykovědy 7 Tato změna pohledu na strukturu studovaného oboru (od koncentrace na výukový proces ke koncentraci na výstupní kompetence, ( von lernorientiert zu ergebnissorientiert ) je jedním ze základních principů Boloňské deklarace. 28

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd Bakalářské studium německé filologie bylo dosud na Katedře germanistiky FF UP akreditováno jen jako

Více

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd začátek studia rok 2013/2014 a později

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd začátek studia rok 2013/2014 a později STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd začátek studia rok 2013/2014 a později Bakalářské studium německé filologie bylo dosud na Katedře germanistiky

Více

Počet kreditů. KGN/1EP Epochy německé literatury Zk Z+L 2) KGN/1JC1A Jazyková cvičení 1A:

Počet kreditů. KGN/1EP Epochy německé literatury Zk Z+L 2) KGN/1JC1A Jazyková cvičení 1A: STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Dvouoborové bakalářské studium I. BLOK = 1. ročník A. Základní předměty: kreditní limit 30 Kat./kód Název předmětu Rozsah výuky: P+S (1=45min) Počet kreditů Zakončení

Více

Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie/rozšíření o studijní modul německá humanitní studia (Studijní brožura)

Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie/rozšíření o studijní modul německá humanitní studia (Studijní brožura) Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie/rozšíření o studijní modul německá humanitní studia (Studijní brožura) Obsah 1. Preambule: důvody k zavedení modulu, cíle studia, profil uchazeče a

Více

Univerzita Palackého Filozofická fakulta

Univerzita Palackého Filozofická fakulta CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Univerzita Palackého Filozofická fakulta Katedra germanistiky KATEDRA GERMANISTIKY Křížkovského 10 Germanistika jako filologický obor je zaměřena především na poznání jazyka a literatury

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: 10.5. 2011 31.5. 2017) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 dop. kr. přednášející

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0320

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Název projektu Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie,

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu "němčina jako jazyk humanitních věd" Program podpory

Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu němčina jako jazyk humanitních věd Program podpory Název projektu Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu "němčina jako jazyk humanitních věd" Program podpory OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní

Více

STÁTNÍ ZÁVEREČNÉ ZKOUŠKY studenti jednooborového magisterského studia

STÁTNÍ ZÁVEREČNÉ ZKOUŠKY studenti jednooborového magisterského studia STÁTNÍ ZÁVEREČNÉ ZKOUŠKY studenti jednooborového magisterského studia 1. Vzhledem k tomu, že stále více studentů volí po bakalářském studiu jednooborové studium germanistiky, je na čase, abychom vyrovnali

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium.

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium. SINOLOGIE SIN Sinologii (magisterské studium) lze studovat dvouoborově (tj. v kombinaci s jiným oborem), jako jednooborové studium s blokem volitelných předmětů (specializačním blokem předmětů), nebo jako

Více

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NIOEMSKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Název předmětu 1 PS Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. (Platnost akreditace: 24.4. 2008 30.4. 2012) druh před.

Více

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda.

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda. Polská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. (em.) Externí členové dr Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Německé reálie a literatura

Německé reálie a literatura školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Univerzita Palackého Filozofická fakulta

Univerzita Palackého Filozofická fakulta Univerzita Palackého Filozofická fakulta Katedra germanistiky & Centrum judaistických studií 2010/11 KATEDRA GERMANISTIKY Křížkovského 10 Germanistika jako filologický obor je zaměřena především na poznání

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2014/15

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2014/15 1 Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2014/15 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

Úvodové předměty. Odborné předměty v šesti podmodulech. Modul Geschichte

Úvodové předměty. Odborné předměty v šesti podmodulech. Modul Geschichte Modul Geschichte Obsah Úvodové předměty 1. Němčina jako jazyk humanitních věd: Jazyková cvičení... 5 2. Úvod do studia historie... 7 3. Úvod do studia filozofie... 9 4. Úvod do studia jazyka... 11 5. Úvod

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE. ČC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) Povinné předměty

ČEŠTINA PRO CIZINCE. ČC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) Povinné předměty ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Info schůzka. 16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1

Info schůzka.  16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1 Info schůzka www.anglistika.upol.cz 16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1 Program Dne otevřených dveří na KAA průběžně: Letáčky a brožurky k rozebrání přízemí vpravo, místnost 1.59 (10.00-10.45: informační

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Německý jazyk a literatura. Interkulturní germanistika

Německý jazyk a literatura. Interkulturní germanistika Chceš studovat německý jazyk a literaturu? Německý jazyk a literatura Chceš studovat interkulturní germanistiku? (bakalářské studium, prezenční a kombinovaná forma) Interkulturní germanistika S maturitou

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14 1 Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie S společný základ S 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 (Platnost akreditace: 30.11. 2009 31.12. 2017) p 6 2 1 / S, LS p 6 5 od 1 / S S 2

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 1. Úvod do filozofie* 2. Cizí jazyk** 0p + 12s 3 Zk (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Zk p 6

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do tří základních forem: 1. tříleté bakalářské studium -- dvouoborové -- jednooborové 2. dvouleté navazující

Více

Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ

Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Platí jen pro studenty přijaté ke studiu před rokem 2013 (tj. 3. ročník) Základní charakteristiky Studijní program: Typ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2008 2009 Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince 1 Masarykova univerzita, 2008 ISBN 978-80-210-4638-2 2 ČEŠTINA PRO CIZINCE Bakalářské

Více

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ Finská studia Bc. Finská studia bakalářský obor cílem je rovněž poskytnout přípravu pro navazující studium magisterské spolupráce se zahraničními univerzitami,

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: )

HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: ) HISTORIE EVROPSKÁ STUDIA (jednooborové bakalářské studium) N 7105 Historické vědy (Platnost akreditace: 16.3. 2009 1.12. 2013) SZ společný základ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 Předmět s označením

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 1. Informace o termínech konání přijímacího řízení Přijímací zkoušky na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Více

APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA

APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT, studijní obor APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA dvouoborové bakalářské studium na Katedře aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Zkouška je podmínkou návštěvy jakéhokoli semináře z lingvistiky nebo literatury. 2)

Zkouška je podmínkou návštěvy jakéhokoli semináře z lingvistiky nebo literatury. 2) NĚMČINA NĚM Studenti němčiny zapisující se v akad. r. 2004/2005 jsou povinni vykonat zkoušky společného modulu: z kurzu SPOL00001 / Filozofie (do 8. semestru) a z kurzu SPOL00002 / Cizí jazyk (do 7. semestru;

Více

1. Realizované klíčové aktivity

1. Realizované klíčové aktivity 1. Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 3. Název klíčové aktivity Vytvoření studijních opor pro nové kurzy Období realizace klíčové aktivity 1/2013 6/2013 Podrobný popis realizace klíčové

Více

ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK

ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí, co

Více

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Bakalářské studium A. Studenti přijatí (dříve) k magisterskému studiu oboru zapisují povinné a volitelné předměty podle dvouoborového studia

Více

INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA)

INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA) INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA) INDS A. Povinné přednášky a semináře Indická filologie/indologie zahrnuje specializace hlavních indických jazyků: bengálština (BENG),

Více

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ Adresa: nám. Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 Pracovna a příruční knihovna finštiny: místnost 420 (4. patro hlavní budovy FF UK) Garant přijímacího řízení:

Více

ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí, co

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do dvou základních forem: 1. Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové (tříleté) 2. Magisterské

Více

Jednooborové bakalářské studium: DĚJINY UMĚNÍ (8109R002) studijní plán platný od AR 2014/2015

Jednooborové bakalářské studium: DĚJINY UMĚNÍ (8109R002) studijní plán platný od AR 2014/2015 Jednooborové bakalářské studium: DĚJINY UMĚNÍ (8109R002) studijní plán platný od AR 2014/2015 Za studijní plán je zodpovědný Ústav estetiky a dějin umění FF JU, případné dotazy směřujte na jeho sekretariát,

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 710 Filologie (Platnost akreditace: 11.5. 2010 0.6. 2018) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 1. Metody lingvistické práce B * 0p + 2s Zk

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika Název předmětu 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 rozsah 2p+0s 2p+0s způs. zak. druh před.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do dvou základních forem: 1. Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové (tříleté). 2. Magisterské

Více

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský fakulta studijní program studijní obory typ forma Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství Integrální bezpečnost staveb Ovládání rizika magisterský prezenční Praha, říjen 2007

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA KDO JSME? Katedra středoevropských studií (KSES) realizuje výuku a výzkum jazyků, kultur a historie střední Evropy. Zaměřuje se především

Více

SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté)

SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) SOC I. cyklus SOC011001 / Úvod do sociologie Jiří Šubrt 3/- Zk -/- SOC011002 / Sociologický proseminář Richard Růžička

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí, co

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Od roku 2006 nabízí Jazykové centrum Univerzity Pardubice mezinárodní zkoušku z německého jazyka: Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Je oficiálně uznávaný systém zkoušek

Více

ZAHRANIČNÍ STÁŽ TU DRESDEN (SRN) MARTIN MOSTÝN

ZAHRANIČNÍ STÁŽ TU DRESDEN (SRN) MARTIN MOSTÝN ZAHRANIČNÍ STÁŽ TU DRESDEN (SRN) MARTIN MOSTÝN ZÁKLADNÍ INFORMACE PRACOVNÍK: Martin Mostýn DATUM: 01.07.2013 10.07.2013 NAVŠTÍVENÉ MÍSTO: Dresden, Spolková republika Německo PŘIJÍMACÍ ORGANIZACE: Technische

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16

Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16 1 Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2016 2017 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP.

Více

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace:

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: 10.12. 2008 31.12. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 K p 6 3

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2016/2017 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2016/2017 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2016/2017 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Filozofická fakulta. Katedra politologie a filozofie. Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách

Filozofická fakulta. Katedra politologie a filozofie. Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách Filozofická fakulta Katedra politologie a filozofie Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách Pasteurova 3571/13 400 96 Ústí nad Labem, CZ Tel: +420 475 286 500 http://ff.ujep.cz BAKALÁŘSKÉ

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Podmínky pro přijetí. I.1. Bakalářské studium - jednooborové

Podmínky pro přijetí. I.1. Bakalářské studium - jednooborové PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP akademický rok 2008/2009 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2008/2009 je vyhlášeno přijímací řízení ke

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené

Více

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium Instrukce pro zápis školní rok 2016 2017 Pro 2., 3. Bc a 1., 2. NMg pokud si chcete jako volitelný zapsat předmět, který není v nabídce, je třeba zkonzultovat s vyučujícím a s tajemnicí katedry; je možné

Více