Úvodové předměty. Odborné předměty v šesti podmodulech. Modul Geschichte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodové předměty. Odborné předměty v šesti podmodulech. Modul Geschichte"

Transkript

1

2 Modul Geschichte Obsah Úvodové předměty 1. Němčina jako jazyk humanitních věd: Jazyková cvičení Úvod do studia historie Úvod do studia filozofie Úvod do studia jazyka Úvod do sociologie Úvod do srovnávací religionistiky Úvod do studia medievistiky Úvod do studia dějin umění...21 Odborné předměty v šesti podmodulech Modul historie 9. Česko-německé vztahy v 19. a 20. století Josefinismus jako osvícenský absolutismus Dějiny 20. století Rasismus teorie a dějiny Dějiny 19. století Dějiny raného novověku Pomocné vědy historické Modul filozofie 16. Zvláštní cesta rakouské filozofie Myšlenkové postoje a koncepce vybraných německo-židovských filozofů Formální logika a argumentační teorie Kurz četby filozofických textů Německá romantika: filozofie německého idealismu Teorie poznání a jiné epistémy...39 Modul obecná a srovnávací jazykověda 22. Obecná jazykověda Metody jazykové analýzy Česko-německá kontrastivní lingvistika Dějiny německé lingvistiky v kontextu Psycholingvistika Sociolingvistika Modul sociologie 28. Dějiny sociologických teorií Gender a identita Sociologie kultury Sociologie náboženství Sociologie umění Modul srovnávací religionistika a judaistika 33. Dílčí obory/témata religionistiky Polymetodologická analýza vybraných biblických textů Proces vzniku monotheistických náboženství Problematika magie a její recepce v religionistice Gnóze na rozhraní mezi náboženstvími Bible jako text... 58

3 Modul Geschichte Modul medievistika 39. Úvod do dějin středověku Německy psaná středověká literatura v českých zemích Úvod do diachronní lingvistiky Realita všedního dne v literárních textech středověku Dějiny starší německé literatury v evropském kontextu Modul dějiny umění 44. Umění středověku v českých zemích ve vztahu k jejich sousedům Kapitoly z dějin umění Německa a Rakouska Umění v době Přemyslovské Umění renesance a baroka Umění 20. století Kapitoly z dějin umění českých Němců a židů Základy obrazové sémiotiky...71

4 Úvodové předměty

5 Modul Geschichte 5 1. Němčina jako jazyk humanitních věd: Jazyková cvičení Modul Němčina jako jazyk humanitních věd zaujímá v prvním bloku díky vysoké hodinové dotaci (více než 1/3 celkového počtu kontaktních hodin, což jednak odpovídá předpokládanému nízkému stupni referenčního rámce uchazečů a současně vyjadřuje snahu zvýšit intenzivním jazykovým kurzem jazykové schopnosti studentů. V 2. a 3. ročníku kontaktních hodin ubývá) stěžejní postavení mezi ostatními moduly. Cílem této etapy je studenty jazykově připravit na další studium. Základní náplní je prohlubování znalostí německé gramatiky, zvyšování schopnosti rozumět psaným textům i mluveným projevům a aktivní schopnosti komunikovat v německém jazyce a vytvářet vlastní texty v německém jazyce. Studenti jsou dále seznámeni s obecnými zásadami vědecké práce a konfrontováni se stavbou a slovní zásobou odborných textů. Do tohoto modulu jsou pod titulkem jazyková cvičení soustředěny praktické gramatické disciplíny, cvičení zaměřená na práci s texty a disciplína označovaná v klasických studijních plánech cizojazyčných filologií jako konverzační cvičení. Předmět jazyková cvičení se tedy realizuje formou více než deseti obsahově různých kurzů. Do předmětu se zahrnuje také workshop Jazyk jako organon poznání a nabídka výuky praktické němčiny (ke komunikačním účelům) pro negermanisty. Výuka jednoho kurzu/předmětu v několika/mnoha konkrétních realizacích odpovídá intenci spřáhnout (v klasickém filologickém studiu zhusta od sebe oddělenou) výuku gramatických jevů a nácviku řečových dovedností (konverzace, práce s texty) a poskytnout tak studentům solidní jazykový základ pro další studium. Dalším deklarovaným cílem kurzu je prohloubit schopnost studentů pracovat s komplikovanými texty humanitních věd a pěstovat u nich zkušenost, že jazyk je organonem poznání, nikoli pouhým komunikačním prostředkem. Deutsche Wissenschaftssprache Textarbeit Konverzace Morfologie I a II Fonologie Hör- und Sprechübungen Syntax Semantik Wortbildung Linguistik und Poetik Einführung in die Rhetorik Phraseologie Phraseme in literarischen Texten Lexikalisch-grammatisches Seminar Phraseme in Fachtexten Argumentieren Theorie und Praxis/Argumentationstheorien und Textanalyse Němčina pro mírně pokročilé Němčina pro pokročilé Workshop: jazyk jako organon poznání Semináře Podrobné popisy obsahu jednotlivých realizací viz jednotlivé zápisy z práce s cílovou skupinou ) Závěrečná zkouška modulu se koná na konci 2. bloku a odpovídá formou i úrovní certifikovaným zkouškám německých/rakouských jazykově-vzdělávacích institucí s úrovní referenčního rámce C2. Formou je písemná komisionální zkouška, jejíž struktura je popsána v publikaci Siegel, Martin: Sprache, Stil, Struktur: Analyse und Komposition von Texten im Studium. Olomouc 2000 a na webových stránkách Katedry germanistiky. Výstupní kompetence

6 6 Modul Geschichte Studijní opora V rámci řešení projektu OPVK vznikla studijní opora (učebnice) Karsten Rinas / Birgit Gunsenheimer / Veronika Opletalová: Übungsbuch zur deutschen Wissenschaftssprache, Nakladatelství UP Olomouc 2011, které se užívá ve všech kurzech modulu. DUDEN. Die Grammatik. Hg. v. Dudenred. Mannheim u. a Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin und München Křížková, Zdenka; Nový, Jiří: Übungen zur deutschen Morphologie. Olomouc Meil, Kläre; Arndt, Margit: ABC der starken Verben. Ismaning Rinas, Karsten: Vorsicht Fehler! Odstraňujeme nejčastější české chyby v němčině. Plzeň Hamm, Christian: Bausteine Fachdeutsch für Wissenschaftler. Philosophie. Heidelberg Rieger, Marie A.: Bausteine Fachdeutsch für Wissenschaftler. Geschichte. Heidelberg Siegel, Martin: Sprache, Stil, Struktur: Analyse und Komposition von Texten im Studium. Olomouc Franck, Norbert; Stary, Joachim: Die Technik des wissenschaftlichen Arbeitens. Paderborn Moennighoff, Burkhard / Meyer-Krentler, Eckhard: Arbeitstechniken Literaturwissenschaft. München 2005.

7 Modul Geschichte 7 2. Úvod do studia historie Studium historie je v prvním bloku koncipováno tak, aby nejen zprostředkovalo základní znalosti a dovednosti studentům, kteří se rozhodnou ve studiu historie pokračovat i ve druhém bloku studia, ale aby zároveň seznámilo i studenty, kteří se již dále studiu historie nebudou věnovat, s obecnými principy a technikami vědecké práce, s problematikou periodizace dějin, se základními historiografickými pojmy a také s dějinami UP Olomouc. Přednášky a semináře druhého bloku jsou rozděleny na povinné a volitelné. Povinné kurzy si kladou za cíl zprostředkovat studentům základní znalosti o evropských a světových dějinách, přičemž je kladen důraz obzvlášť na české a německé dějiny a problematiku česko-německých vztahů. Volitelné přednášky a semináře pak studentům nabízejí možnost specializovat se na konkrétní historické období či problematiku. Cíle: Teorie a metodiky historické vědy, základní dovednosti a techniky historické práce. I historická věda má své dějiny. Přednáška a seminář si kladou za cíl seznámit studenty s nejdůležitějšími metodami, teoriemi a postupy, které určovaly a určují vývoj historické vědy. Diskuse k vybraným pasážím z centrálních děl německé historiografie v rámci semináře pak objasní hranice a možnosti aplikace takto získaných vědomostí při vlastní historické práci. Mimo to si studenti osvojí základní dovednosti nutné pro práci s prameny a také schopnost ústní a písemné prezentace. 1. Úvod: studium historie, historie jako věda 2. Studium historie na FF UP Olomouc cíle, charakteristika, struktura 3. Co jsou dějiny? 4. Historické poznání 5. Historické pojmy a epochy I. 6. Historické pojmy a epochy II. 7. Historické prameny typologie, uchování 8. Dějiny dějepisectví 9. Dějiny německé historiografie 10. Teorie a metody moderní historiografie I 11. Teorie a metody moderní historiografie II 12. Nástin dějin UP Olomouc 1. Úvod představení předmětu, témata následujících seminářů; doporučená literatura 2. Návštěva knihoven a seznámení se s jejich strukturou I univerzitní knihovna; knihovna institutu 3. Návštěva knihoven a seznámení s jejich strukturou II Státní vědecká knihovna Olomouc 4. Historické metody: věda o pramenech I 5. Historické metody: věda o pramenech II 6. Historické metody: kritika pramenů 7. Bibliografické údaje; citování 8. Základní pomůcky při práci historika: bibliografie, časopisy, kompendia, edice 9. Internet ve vědecké práci možnosti a problémy 10. Ústní a písemná prezentace formy, typické chyby 11. Návštěva archivu Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc 12. Závěrečná diskuse, evaluace semináře Přednáška Seminář Závěrečná/Státní bakalářská zkouška: Student si vylosuje jednu ze 17 otázek, která se vždy vztahuje k širšímu tématickému celku. Existují v principu dvě možnosti, jak danou otázku zodpovědět: Student může stručně charakterizovat problematiku v celé její šíři a souvislostech, nebo může vybrat konkrétní příklad, který Výstupní kompetence

8 8 Modul Geschichte je podle něho pro dané téma reprezentativní. Student předloží seznam četby, který obsahuje alespoň 10 titulů z produkce německy psané historiografie. Ve druhé části zkoušky student předloží návrh tří témat (jimž se v průběhu studia v rámci odborného modulu cíleně věnoval) a doprovodí ho reprezentativním seznamem studijní literatury. Examinátor zvolí jedno z nich k podrobné diskusi. Seznam otázek k státní bakalářské zkoušce: křesťanství před a po reformaci. Martin Luther Svatá říše římská a český stát Šlechta ve středověku a raném novověku. Srovnání německých a českých zemí Krize 16. a 17. století a třicetiletá válka Osvícenství jeho formy a vliv na změny společnosti Vznik a vývoj občanské společnosti Nacionalismus jeho příčiny a vývoj, zejména v Německu a Českých zemích Česko-německé vztahy v 19. a 20. století 19. století věk revolucí Německá zvláštní cesta? První světová válka Výmarská republika a první československá republika srovnání politických systémů a vývoje Fašismus jeho příčiny a formy Druhá světová válka Antisemitismus a holocaust vznik a vývoj evropského společenství Dějiny SRN a NDR Studijní opora Základní studijní literatura k bakalářské státní zkoušce: Brandes, Detlef: Der Weg zur Vertreibung Pläne und Entscheidungen zum Transfer der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen. Múnchen Brandt, Ahasver von: Werkzeug des Historikers. Eine Einführung in die Historischen Hilfswissenschaften. Stuttgart Brunn, Gerhard: Die europäische Einigung, Stuttgart Burckhardt, Jacob: Die Kultur der Renaissance in Italien. Essen Duchhardt, Heinz: Europa am Vorabend der Moderne Stuttgart Elias, Norbert: Über den Prozeß der Zivilisation. 2. Bd., Frankfurt/M Fisch, Jörg: Europa im Zeitalter von Wachstum und Gleichheit Stuttgart Gellner, Ernest: Nationalismus und Moderne. Berlin Goetz, Hans Werner: Proseminar Geschichte: Mittelalter. Stuttgart Görtemaker, Manfred: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. München Gründer, Horst: Geschichte der deutschen Kolonien. Paderborn Hobsbawm, Eric: Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Stuttgart Kocka, Jürgen: Das lange 19. Jahrhundert. Stuttgart Kolb, Eberhard: Die Weimarer Republik. München Müller, Winfried: Die Aufklärung. München Padberg, Lutz E. von: Christianisierung im Mittelalter. Darmstadt Sellin, Volker: Einführung in die Geschichtswissenschaft. Göttingen Siemann, Wolfram: Vom Staatenbund zum Nationalstaat Deutschland München Sösemann, Bernd (Hrsg.): Der Nationalsozialismus und die deutsche Gesellschaft. München Wildt, Michael: Geschichte des Nationalsozialismus. Göttingen Během řešení projektu OPVK vznikla originální učebnice autorů Milana Horňáčka a Sabine Eschgfäller: Kulturhistorische Daten zur deutschmährischen Literatur, která se používá ve všech kurzech modulu historie a je neocenitelnou pomůckou pro komparaci velkých a malých dějin, tedy dějin Evropy (včetně duchovních dějin a dějin umění a kultury) a dějin Čech a Moravy.

9 Modul Geschichte 9 3. Úvod do studia filozofie Kurz úvodu do studia filozofie poskytuje pro začátek nutný vhled do druhů lidského myšlení, které tento obor zásadně ovlivnily. Dále se věnuje prvnímu pohledu na sedm základních filozofických disciplín. Přednáška je doplněna seminářem, ve kterém se bude diskutovat nad vybranými úryvky ze základních filozofických děl, a který bude probíhat formou komentované četby. Úvod do studia filozofie zprostředkovává pochopení základních otázek filozofie, způsob práce v této oblasti a problémově orientovaný vstup do historie filozofie. Přednášky a semináře 2. bloku jsou v zásadě volitelné. Jako povinné jsou vypsány jen kurzy Zvláštní cesta rakouské filozofie, Četba textů/lektürekurs a Seminář k formální logice a argumentační teorii. Metody: Úvod do studia filozofie zprostředkovává pochopení základních otázek filozofie, způsob práce v této oblasti a problémově orientovaný vstup do historie filozofie. 1. Údiv (θαυμαζειν) 2. Duch a tělo antropologie 3. Dobro etika 4. Krása estetika 5. Bytí ontologie 6. Metafyzika 7. Myšlení logika 8. Co můžeme vědět? Teorie poznání 9. O čem můžeme mluvit? Filozofie jazyka 10. Vztah filozofie a náboženství. 1. Parmenides: Bytí/jsoucno (Diels/Kranz 28 B 6 8) 2. Platón: Stát (Kniha V, XVIII XXII) 3. Aristoteles: Etika Nikomachova (Kniha 2, Kapitoly 4 7) 4. Mistr Eckhart: O Lásce 5. Francis Bacon: Indukce (z Novum Organum) 6. Decartes: Meditationes 7. Leibniz: Monadologie ( 1 38) 8. Kant: Prolegomena ( 1,2 a 5) 9. Fichte: Základ všeho vědosloví ( 1 5) 10. Schopenhauer: Svět jako vůle a představa (Čtvrtá kniha 57) 11. Nietzsche: O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním (kráceno) 12. Wittgenstein: Logicko-filozofický traktát (hlavní kapitola) Přednáška Seminář Závěrečná/Státní bakalářská zkouška: Bakalářská zkouška se skládá ze dvou částí, každou musí student úspěšně absolvovat, výsledná známka je pak průměrem těchto dvou částí. V první části zkoušky referuje examinovaný o tématu, které si sám zvolil. Výstavba odpovědi musí mít následující strukturu: 1. pojednání o jednom či více německých pramenných textech (primární literatura) 2. pojednání o sekundární literatuře (seznam sekundární literatury k tématu ) 3. formulace problému, vlastní analýza K bakalářské zkoušce je požadován seznam četby, který musí obsahovat minimálně 30 textů (z toho nejméně 5 primárních textů německy píšících filozofů). Příklad: Bolzano: Was ist Philosophie? Kant: Základy metafyziky mravů Lorenzen: Pravidla rozumné argumentace Výstupní kompetence

10 10 Modul Geschichte Nietzsche: O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním Wittgenstein: Traktát logicko-filosofický Kánon otázek k bakalářské zkoušce: Grundprobleme und Schulen der antiken Philosophie Von der Scholastik zum Humanismus Erkenntnistheorie von Descartes bis zum 19. Jahrhundert Der deutsche Idealismus Grundprobleme der Philosophie Kants und ihre Weiterentwicklung im Neukantianismus Vom böhmischen Reformkatholizismus zur Phänomenologie (Bolzano, Brentano, Mach, Husserl) Deutsche Hermeneutik von Schleiermacher bis Gadamer Die Ausbildung der tschechischen Philosophie zwischen Leibniz und Herbart Moderne Erkenntnistheorie Wittgenstein und die Wiener Schule Politische Philosophie im 19. und 20. Jahrhundert Philosophie der radikalen Kritik (Nietzsche, Heidegger) Die Entwicklung der Logik in Deutschland und Österreich Ethik und Verantwortungstheorie Philosophie und moderne Naturwissenschaft Einflüsse außereuropäischer Philosophien auf Mitteleuropa Studijní opora Základní literatura k bakalářské zkoušce: Klausener, Helge (Hrsg.): Berufe für Philosophen. Darmstadt Kunzmann, Peter (Hrsg.): dtv-atlas zur Philosophie. Tafeln und Texte. München Schmidt/Schischkoff. Philosophisches Wörterbuch.Stuttgart Störig, Hans Joachim: Kleine Weltgeschichte der Philosophie. Stuttgart Tugendhat/Wolf: Logisch-semantische Propädeutik. Stuttgart. Cassirer, Ernst: Die Philosophie der Aufklärung. Tübingen 1973 (Erstdruck 1932). Stegmüller, Wolfgang: Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie. 4 Bände. Stuttgart Albert, K.: Platonismus. Weg und Wesen abendländischen Philosophierens. Darmstadt Gabriel, G.: Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Paderborn Gorsen, P.: Zur Phänomenologie des Bewußtseinsstroms. Bonn Hölscher, U.: Anfängliche Fragen. Göttingen Pauen, M.: Grundprobleme der Philosophie des Geistes. Frankfurt/M Sloterdijk, P.: Die Alliierten oder die gehauchte Kommune. In: ders.: Sphären Bd. 1 Frankfurt/M. 1998, S Reader: Jörg Krappmann: Neuere Tendenzen in der Erkenntnistheorie.

11 Modul Geschichte Úvod do studia jazyka Kurz úvodu do studia jazyka je vstupní disciplínou modulu Obecná a srovnávací jazykověda, který má poskytnout solidní orientační bázi pro jazykovědné studium kteréhokoli konkrétního jazyka. Studenti budou seznámeni s předpoklady, metodami a badatelskými programy lingvistiky. Zvláštní pozornost se kromě všeobecně jazykových otázek věnuje oblasti dějin a současnosti německého lingvistického bádání. U studentů má být přitom rozvíjena a prohlubována schopnost samostatné analytické práce s jazykem a schopnost kreativního uplatnění získaných poznatků v teorii a praxi. Důraz kladený na česko-německou komparaci vychází ze skutečnosti, že německá filologie se v českých zemích tradičně a přirozeně rozvíjí v komparaci s mateřským jazykem. Zároveň platí, že výzkumné zaměření prakticky všech členů KG je česko-německo-komparativní: modul bude moci využívat nových poznatků získaných výzkumem docentů a profesorů. Modul Obecná lingvistika zásadně rozšiřuje a komplementárně doplňuje lingvistickou nabídku, jak je obvyklá pro filologické obory, a je úzce propojen s modulem němčina jako jazyk humanitních věd. V 1. ročníku budou posluchači seznámeni s okruhy a směřováním jazykovědy. Studenti získají základní přehled o metodách jazykové analýzy. Nejprve budou ze systémově lingvistického hlediska představeny základní jazykové roviny. Nastíněny budou ale i další, nestrukturalistické perspektivy, z nichž může lingvista na jazyk pohlížet. Náplní seminářů je jednak diskuse nad odbornými texty k jednotlivým tématům (zpravidla úvody do dané problematiky), dále pak praktická jazyková analýza. Cílem je přitom navázat na již stávající znalosti a zkušenosti, které studenti získali během předchozího studia, ať už mateřského či cizích jazyků. Výuka ve druhém bloku předepisuje tři povinné kurzy (reprezentující tří základní okruhy lingvistiky): Obecná jazykověda, Metody jazykové analýzy a Kontrastivní lingvistika. K 2. a 3. okruhu je dále nabízeno několik volitelných kurzů. 1. Východiska jazykovědy a předmět jejího bádání 2. Moderní jazykověda a její předpoklady 3. Principy strukturalistické analýzy jazyka 4. Fonetika a fonologie 5. Morfologie 6. Syntax: tradiční gramatika, dependenční gramatika, generativní gramatika 7. Sémiotika a komunikace 8. Pragmalingvistika, předmět zkoumání a terminologie 9. Textová lingvistika, předmět zkoumání a terminologie 10. Specifika mluveného a psaného jazyka, vývoj písma 11. Sociolingvistika: okruhy sociolingvistiky 12. Jazyky světa, genealogická a typologická klasifikace jazyků 1. Četba a rozbor německého odborného textu: -- Manfred Geier: Orientierung: Linguistik. Was sie kann, was sie will. (Kap. 1: Sprachwissenschaft als Studienfach) 2. Četba a rozbor německého odborného textu: -- Eugenio Coseriu: Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft. (Kap. 5: Einheit und Vielfalt der modernen Sprachwissenschaft) 3. Četba a rozbor německy psané verze textu: -- Ferdinand de Saussure: Kurz obecné lingvistiky (Obecné základy, Kap.1: Povaha jazykového znaku) 4. Fonetická cvičení ve vztahu k fonologickému systému němčiny 5. Morfematická analýza současné němčiny 6. Analýza vět podle generativní gramatiky Přednáška Seminář

12 12 Modul Geschichte 7. Sémiotická analýza dopravních značek 8. Četba a rozbor německého odb. textu: -- Peter Ernst: Pragmalinguistik (Kap. IV: Pragmalinguistik als Sprechhandlungstheorie) 9. Analýza textu 10. Četba a rozbor německého odborného textu: -- K. B. Günher / H. Günter: Schrift Schreiben Schriftlichkeit (1. kapitola) 11. Četba a rozbor německého odborného textu: -- A. Linke / G. Nussbaumer / P. R. Portmann: Studienbuch Linguistik (Kap. Soziolinguistik) 12. Četba a rozbor německého odborného textu: -- Das Fischer Lexikon: Sprachen (Úvod) Výstupní kompetence Seznam okruhů ke státní bakalářské zkoušce: Jazyk jakožto znakový systém v sémiotické teorii Systémově lingvistický popis jazyka ve strukturální gramatice Řeč jako jednání a teorie pragmalingvistiky Metody a dějiny fonologie Sémantické vztahy Indoevropské jazyky z hlediska genealogické a typologické klasifikace Principy a metody kontaktní lingvistiky na příkladu němčiny a češtiny Strukturalizmus: principy, strukturalistické školy Tradiční syntax Významné lingvistické směry od pol. 19. stol. do počátků 20. stol. (od historicky-srovnávací gramatiky až po mladogramatickou školu) Významné lingvistické směry a školy od počátků strukturalismu až po současnost s přihlédnutím k určujícím směrům v německé lingvistice Studijní opora Doporučená literatura ke státní bakalářské zkoušce: Gramatiky a lexikony: Bußmann, Hadumod: Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart DUDEN. Die Grammatik. Hg. v. Dudenred. Mannheim u. a Fleischer, W.; Helbig, G.; Lerchner, G. (Hrsg.).: Kleine Enzyklopädie deutsche Sprache. Frankfurt/M.. u. a Glück, Helmut (Hrsg.): Metzler Lexikon Sprache. Stuttgart/Weimar Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin und München König, W.:dtv-Atlas Deutsche Sprache. München Odborné lingvistické texty: Bartschat, Brigitte: Methoden der Sprachwissenschaft. Berlin Coseriu, Eugenio: Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft. Tübingen, Linke, Angelika; Nussbaumer, Markus; Portmann, Paul R.: Studienbuch Linguistik. Tübingen Saussure, Ferdinand de: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Berlin Weissgerber, Leo: Das Problem der inneren Sprachform und seine Bedeutung für die deutsche Sprache. In: Germanisch-romanische Monatshefte, Reader: Jörg Krappmann, Marie Krappmann, Karsten Rinas: Sprachphilosophie.

13 Modul Geschichte Úvod do sociologie Již na počátku realizace studijního programu němčina jako jazyk humanitních věd se ukázalo, že realizovat původně plánovaný modul Sociologie nebude s trvalou udržitelností možné, neboť v českém akademickém prostředí je velice málo odborníků na sociologická témata, kteří by současně vládli němčinou natolik, aby byli schopni v tomto jazyce přednášet a vést semináře, jak to tento studijní obor požaduje. Obor sociologie tak potvrzuje konstatovaný trend, že mnohé společensko-vědní obory se již odpojily od tradiční německé jazykové základny. Obor sociologie jsme tedy vyňali z celkového kurikula studijního programu a nahradili ho kurikulem oboru dějiny umění, přesto jsme vypracovali jeho kurikulum a kurikulum pěti jednotlivých předmětů, kdyby se v budoucnu situace zlepšila a Filozofická fakulta UP disponovala kvalitním vědeckým personálem, který by mohl předmět vyučovat. Oprávněnost zařazení modulu sociologie do studijního programu: a) Zemí původu sociologického myšlení je Německo: klasické vědecké studie tohoto oboru jsou sepsány v německém jazyce. Sociologické myšlení a sociologické teorie patří k širšímu proudu německé (a rakouské) Gesitesgeschichte. b) Znalost (nejen německých) sociologických teorií a základních textů zásadně rozšíří obzory vzdělaného germanisty a pomůže mu rozumět současným komplikovaným společenským procesům Zároveň platí, že zejména současné literárně-vědné proudy a metody se orientují na sociologických teoriích. c) Jazykově složité, mnohovrstevnaté sociologické texty jsou ideálním cvičištěm pro textovou analýzu. V prvním ročníku budou studenti uvedeni do studia sociologie, seznámí se se základními otázkami, termíny a problémy sociologie. Přednáška bude shrnovat nejzákladnější informace, které studenti pro porozumění sociologii a sociologickým textům potřebují. Seminář se bude věnovat čtení stěžejních textů, kterých se přednáška týkala. Sloužit by měl k seznámení studenta s konkrétními myšlenkami osobností sociologie. Obsahem hodiny bude prezentace každého textu jedním nebo dvěma spolupracujícími studenty a následná debata. 1. Co je to sociologie? 2. Kultura, společnost a jedinec 3. Sociální jednání, interakce a komunikace 4. Stratifikace a mocenská struktura společnosti 5. Konformita a deviace 6. Vzdělání 7. Rasa a etnicita 8. Rodina, manželství a osobní život 9. Pohlaví a sexualita 10. Masová média a populární kultura 11. Metody sociologického výzkumu Přednáška Bauman, Zygmunt, Vom Nutzen der Soziologie. Frankfurt/M.: Suhrkamp, Berger, Peter, Einladung zur Soziologie. München: dtv, Bauman, Zygmunt, Vom Nutzen der Soziologie 2. Berger, Peter, Luckmann, Thomas, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit 3. Goffman, Erving, Wir alle spielen Theater 4. Dahrendorf, Ralf, Der moderne soziale Konflikt: Essay zur Politik der Freiheit 5. Foucalt, Michel, Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses 6. Beck, Ulrich, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne 7. Hall, Stuart, Ideologie, Kultur, Rassismus Seminář

14 14 Modul Geschichte 8. Giddnes, Anthony, Wandel der Intimität. Sexualität, Liebe und Erotik in modernen Gesellschaften 9. Beauvoir, Simone de, Das andere Geschlecht: Sitte und Sexus der Frau 10. Simmel, Georg, Philosophie der Mode 11. Disman, Miroslav, Jak vyrábět sociologickou znalost V druhém bloku jsou přednášky a semináře rozděleny na povinné a volitelné. Jako povinná je definována přednáška Dějiny sociologických teorií a seminář k této přednášce. Volitelné kurzy jsou vybrány tak, aby tvořily kontext germanistiky, prezentují tudíž především německou/ rakouskou sociologickou školu a opírají se o německy psané tituly. Výstupní kompetence Seznam otázek ke státní bakalářské zkoušce: Teorie a metoda v sociologii: 1. Vznik sociologie: tradiční versus moderní společnost 2. Počátky německé sociologie 3. Normativní strukturalismus 4. Symbolický interakcionismus 5. Etnometodologie 6. Teorie konfliktu 7. Německá sociologie vědění a sociální konstruktivismus 8. Strukturalismus a poststrukturalismus 9. Feministická sociální teorie 10. Kulturální studia 11. Krize moderny? Nové diagnózy (Ulrich Beck, Zygmunt Bauman) Obecná sociologie: 12. Sociologie náboženství 13. Sociologie kultury a umění 14. Teorie migrace 15. Gender a identita Doporučená literatura ke státní bakalářské zkoušce: Jde o doporučené, nikoli povinné tituly, jejichž využití je plně v kompetenci studenta a závisí mimo jiné na tom, jaké volitelné disciplíny student během studia absolvoval. Bauman, Zygmunt, Der Mensch im Globalisierungskäfig. Frankfurt/M.: Suhrkamp, Beck, Ulrich, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/M.: Suhrkamp, Berger, Peter, Luckmann, Thomas, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt/M.: Fischer, Bourdieu, Pierre, Die männliche Herrschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp, Connell, Robert, Der gemachte Mann. Konstruktion und Krise von Männlichkeiten. Opladen: Leske u. B., Disman, Miroslav, Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, Eliade, Marcia, Das Heilige und das Profane: Vom Wesen des Religiösen. Frankfurt/M.: Suhrkamp, Foucault, Michel, Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Frankfurt/M.: Suhrkamp, Giddens, Anthony, Konsequenzen der Moderne. Frankfurt/M.: Suhrkamp, Hall, Stuart, Cultural Studies. Ein politisches Theorieprojekt. Ausgewählte Schriften 3. Berlin: Argument-Verlag, Lužný, Dušan, Nešpor, Zdeněk, Sociologie náboženství. Praha: Portál, Nagl-Docekal, Herta, Feministische Philosophie. Ergebnisse, Probleme, Perspektiven. Frankfurt/M.: Fischer, Simmel, Georg, Philosophie des Geldes, Frankfurt/M.: Suhrkamp, Silverman, David, Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar, 2005.

15 Modul Geschichte Úvod do srovnávací religionistiky Oprávněnost zařazení modulu srovnávací religionistika do tohoto studijního programu vidíme v pěti skutečnostech: a) Metody a kompetence potřebné pro analýzu kanonických textů různých náboženství se v ničem neliší od obvyklé literárně-vědné analýzy textů. Nácvik těchto dovedností podpoří obecně filologickou kompetenci zacházet s texty a rozumět jim. b) Bez bazálních znalostí kanonických textů především judaistické a křesťanské tradice není možno do hloubky pochopit většinu moderní německé literatury. c) Zemí původu srovnávací religionistiky je Německo: nejpodstatnější vědecké studie tohoto obru jsou sepsány v německém jazyce. d) Odběratelem absolventů tohoto modulu bude mj. magisterský obor judaistika nově akreditovaný na FF UP. Oba obory se tak budou vzájemně podporovat. e) Nabídka modulu komplementárně doplňuje také nabídku modulu historie a filozofie. V přednáškách 1. bloku je zprostředkován úvod do studijního oboru religionistika. V rámci tohoto úvodu jsou jednak specifikovány styčné body a diference mezi religionistikou a blízkými vědními obory jako teologie, filozofie a dějiny náboženství, jednak nastíněny základní teoretické modely a metody, které umožňují systematický vědecký výzkum v rámci religionistiky. Dále je převážně diachronním přístupem zprostředkován základní přehled vývoje jednotlivých náboženských systémů. Přednášky a semináře nabízené v druhém bloku jsou koncipovány převážně jako volitelné kurzy. Jako povinné jsou definovány pouze: Dílčí obory religionistiky a seminář zaměřený na plurimetodickou analýzu vybraných biblických textů. V prvních pěti úvodních dílčích přednáškách je zprostředkován úvod do studijního oboru religionistika. V rámci tohoto úvodu jsou jednak specifikovány styčné body a diference mezi religionistikou a blízkými vědními obory jako teologie, filozofie a dějiny náboženství, jednak nastíněny základní teoretické modely a metody, které umožňují systematický vědecký výzkum v rámci religionistiky. V dalších sedmi navazujících přednáškách je převážně diachronním přístupem zprostředkován základní přehled vývoj jednotlivých náboženských systémů. Přednáška Vývoj vědního oboru religionistika. Problémy ohraničení oboru a stanovení metodologie. Předmět výzkumu 1. Kontroverzní modely: Dějiny náboženství kontra fenomenologický přístup 2. Polymetodologické přístupy k religionistice I: sociologie, etnologie, antropologie, geografie 3. Polymetodologické přístupy k religionistice II: psychologie, filosofie, filologie, estetika 4. Religionistika versus teologie 5. Kořeny náboženství. Animismus. Zaniklá a současná náboženství 6. Antické náboženské systémy. Problematika mýtu 7. Vznik monotheistických systémů I (Židovství) 8. Vznik monotheistických systémů II (Křesťanství) 9. Islám. Pozdní forma monotheismu 10. Vznik asijských náboženských systémů I 11. Vznik asijských náboženských systémů II Figl, Johann: Handbuch Religionswissenschaft. Innsbruck Hock, K.: Einführung in die Religionswissenschaft. Darmstadt Michaels A. (ed.): Klassiker der Religionswissenschaft. München Rudolph K.: Geschichte und Probleme der Religionswissenschaft. Leiden u. a Stolz, F.: Grundzüge der Religionswissenschaft. Göttingen Zinser, H. (ed.): Religionswissenschaft: eine Einführung. Berlin 1988.

16 16 Modul Geschichte Seminář Seminář úvodu: Cílem semináře navazujícího na úvodní přednáškový blok je bližší seznámení s historickým procesem vývoje oboru religionistika od 19. století, které bude probíhat prostřednictvím četby základních teoretických textů. Tímto způsobem bude studentům jednak zprostředkována základní terminologie v německém jazyce, jednak budou představeny základní teoretické modely oboru a jejich vzájemné vztahy. 1. Christian Meiners: Dějiny náboženství versus církevní dějiny 2. Bernhard Bolzano: Křesťansky orientovaná religionistika 3. Friedrich Max Müller: Religionistika jako nově definovaná vědní disciplína 4. Joachim Wach: Dělení oboru Dějiny náboženství versus systematika náboženství 5. Gerardus van der Leuw: Fenomenologický přístup I 6. Rudolf Otto: Fenomenologický přístup II 7. R. Pettazzoni: Pokus o syntézu 8. Günter Lanczkowski: Nové vývojové cesty fenomenologie 9. Jacques Waardenburg: Subjektivita výzkumu 10. Hubert Seiwert: Alternativní modely religionistiky 11. Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe Religionistika jako součást kulturních dějin 12. Klaus Hock: Metodologické výhledy Figl, Johann: Handbuch Religionswissenschaft. Innsbruck Hock, K.: Einführung in die Religionswissenschaft. Darmstadt Michaels A. (ed.): Klassiker der Religionswissenschaft. München Rudolph K.: Geschichte und Probleme der Religionswissenschaft. Leiden u. a Stolz, F.: Grundzüge der Religionswissenschaft. Göttingen Zinser, H. (ed.): Religionswissenschaft: eine Einführung. Berlin Výstupní kompetence Závěrečná/Státní bakalářská zkouška kánon otázek: 1. Religionistika jako vědní obor 2. Teologický a religionistický přístup k náboženství 3. Teorie vzniku náboženství 4. Zakladatelé vědy o náboženství a jejich teze 5. Historie náboženství a systematická religionistika 6. Fenomenologie náboženství a její kritika 7. Antropologie náboženství 8. Sociologie náboženství 9. Psychologie náboženství 10. Srovnávací religionistika 11. Antické náboženské systémy. Problematika mýtu 12. Západní náboženské tradice: Judaismus 13. Západní náboženské tradice: Křesťanství 14. Náboženské tradice Blízkého východu: Islám 15. Náboženské tradice Dálného východu: Hinduismus, buddhismus, sikhismus 16. Náboženské tradice Dálného východu: Taoismus, konfucianismus, šintoismus Doporučená literatura k bakalářské zkoušce: Plaut, W. Gunther: Die Tora. In jüdischer Auslegung. Band III. Gütersloh Egger, W. : Methodenlehre zum Neuen Testament, Einführung in linguistische und historisch -kritische Methoden. Freiburg Fischer, Georg / Repschinski, Boris / Vonach, Andreas: Wege in die Bibel. Leitfaden zur Auslegung. Stuttgart Jürgen Roloff, Einführung in das Neue Testament. Ditzingen 1995.

17 Modul Geschichte 17 Schweizer, H.: Biblische Texte verstehen: Arbeitsbuch zur Hermeneutik und Methodik der Bibelinterpretation. Stuttgart Böhme, Angelika: Die Lehre von der Seelenwanderung in der antiken griechischen und indischen Philosophie. Düsseldorf Dissertationsschrift Deussen, Paul: Allgemeine Geschichte der Philosophie. Band I/2. Leipzig 1899, s Hesemann, Michael: Hitlers Religion. München Pattloch Franz, M.-L. von: Schöpfungsmythen: Bilder schöpferischer Kräfte im Menschen. München Steiner, G.: Grammatik der Schöpfung. München u. a Grözinger, Karl Erich: Jüdisches Denken. Theologie, Philosophie, Mystik. Bd. I, Vom Gott Abrahams zum Gott des Aristoteles. Frankfurt/M (Vybrané kapitoly) Rowley, Harold Henry: Apokalyptik. Ihre Form und Bedeutung zur biblischen Zeit. Einsiedeln u. a Schulz, Monika: Magie oder Die Wiederherstellung der Ordnung. Frankfurt/M. u. a Brumlik, Micha: Die Gnostiker. Der Traum von der Selbsterlösung des Menschen. Frankfurt/M. Eichborn Jonas, Hans: Die Botschaft des fremden Gottes. Frankfurt/M Haag, E. (ed.): Gott, der einzige. Zur Entstehung des Monotheismus in Israel. Freiburg Pettazoni, R.: Der allwissende Gott. Zur Geschichte der Gottesidee. Frankfurt/M. u. a Stolz, F.: Einführung in den biblischen Monotheismus. Darmstadt K. E. Grötzinger: Kafka und die Kabbala. Das Jürische in Werk und Denken von Franz Kafka, Frankfurt 1992 Graf, Fritz: Griechische Mythologie. Eine Einführung. München Artemis & Winckler Studijní opora vzniknuvší v rámci řešení projektu OPVK: Marie Krappmannová: Einführung in die vergleichende Religionswissenschaft. Studijní opora

18 18 Modul Geschichte 7. Úvod do studia medievistiky Struktura Medievistika je vědní disciplína, která zastřešuje veškeré obory zabývající se obdobím středověku a počáteční fází raného středověku. Modul je koncipován tak, aby studenti získali kvalitní přehled a schopnost orientovat se v tomto období napříč několika disciplínami obecnou historií, dějinami literatury i výtvarného umění a filozofií. Po ukončení bakalářského studia budou schopni pokračovat jak ve studiu literárně-vědních a lingvistických oborů se zaměřením na středověkou kulturu, tak ve studiu starších dějin. První blok studia medievistiky obeznámí studenty s problematikou definování středověku a raného novověku (přibližně do roku 1600) a jejich studia. Přednáška a seminář kombinují obecnější rovinu (předpoklady práce se středověkým materiálem, metodologie) s prezentací dobových reálií a specifik vnímání středověkého světa (na příkladu dvorské společnosti). Zájemci, kteří se rozhodnou v modulu pokračovat, tak získají nezbytné základy pro následné zkoumání středověku, ostatním bude zprostředkována podstata historické a kulturně-historické vědy, kterou později uplatní v rámci všech konkurenčních modulů. Jádro druhého bloku tvoří tři povinné kurzy úvod do dějin středověku, dějiny německy psané literatury středověku a pomocné vědy historické. V prvním z úvodů se studenti seznámí s jevy a procesy, jež určovaly společnost a svět středověku, v druhém poznají vývoj německé literatury a vzdělanosti zasazených do celoevropského kontextu. V posledním z povinných kurzů si osvojí poznatky a dovednosti potřebné pro práci s autentickými prameny, budou je umět popsat, zhodnotit a zpracovat. Nepovinné kurzy rozšiřují základní nabídku tím, že se zaměřují na detailní znalost vybraných aspektů pojednávaných období. Více než hlavní kurzy kladou důraz na kulturní vývoj a poznání dějin jako pokladu pro poznání kultury (dobového smýšlení, textů a jiných uměleckých děl). Na druhou stranu jsou však koncipovány tak, aby tematizovaly postavení českých zemí v kontextu střední Evropy a postavení německy mluvícího obyvatelstva a německé vzdělanosti na tomto území. Přednáška se seminářem úvodového kurzu mají za cíl poskytnout studentům širší a obecný základ pro interpretaci jevů ve středověké a raně novověké společnosti a pro práci s uměleckými produkty této doby (literární texty, výtvarná díla etc.). Dále je obeznámí se základními metodami a vědeckými přístupy, které používá současná historická věda a vymezí vztah historie jako takové vůči příbuzným disciplínám. Náplní semináře bude práce s texty obecně uznávaných historiků a historiků kultury (U. Eco, N. Oehler, J. Le Goff aj.) a primárními texty, jež se budou vázat přímo k tématům pojednávaným v přednášce. Cílem semináře je, aby se studentky a studenti naučili zábavnou a interaktivní formou pracovat s dobovými texty i se sekundární literaturou a vybudovali si slovní zásobu potřebnou pro práci s nimi. Součástí semináře bude návštěva oddělení starých fondů ve Vědecké knihovně v Olomouci. Co je to středověk? Věda/vědy o středověku Feudální společnost Církev a zbožnost Vzdělání Středověk a antika;»renesance«v období středověku Město a venkov Gender Křížové výpravy, alterita Umění, produkce a recepce uměleckých děl Literatura a společnost Reformace Problémy poznání středověku a středověké kultury

19 Modul Geschichte 19 Boockmann, Hartmut: Einführung in die Geschichte des Mittelalters, München Brandt, Ahasver von: Werkzeug des Historikers, Stuttgart Bumke, Joachim: Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im Hohen Mittelalter, München Cornelissen, Christoph: Geschichtswissenschaften. Eine Einführung, Frankfurt/M Daniel, Ute: Kompendium Kulturgeschichte. Theorie, Praxis, Schlüsselwörter. Frankfurt/M Dirlmeier, Ulf; Fouquet, Gerhard; Fuhrmann, Bernd: Europa im Spätmittelalter München Goetz, Hans-Werner: Proseminar Geschichte. Mittelalter. Stuttgart Heimann, Heinz-Dieter: Einführung in die Geschichte des Mittelalters. Stuttgart Hilkert Wedigge, Einführung in die germanistische Mediävistik. München Jordan, Stefan: Einführung in das Geschichtsstudium. Stuttgart Landwehr, Achim; Stockhorst, Stefanie: Einführung in die Europäische Kulturgeschichte, Padeborn Wien München Zürich Le Goff, Jacques (ed.), Der Mensch des Mittelalters. Frankfurt/M Schubert, Ernst: Einführung in die deutsche Geschichte im Spätmittelalter. Darmstadt Seibt, Ferdinand: Glanz und Elend des Mittelalters. Eine endliche Geschichte. Berlin Sellin, Volker: Einführung in die Geschichtswissenschaft. Göttingen Beneš, Zdeněk: Historický text a historická kultura. Praha Závěrečná/Státní bakalářská zkouška: Povinná témata jsou záměrně formulována tak, aby podmiňovala individuální přístup studentů k problému. Otázka může být pojednána v obecné rovině (student musí umět vyvozovat obecné závěry a generalizovat), nebo může být zodpovězena na základě příkladu (nutná detailní znalost). Dále je studentům dána volba, zda-li se chtějí problému věnovat v obecně historické rovině, nebo zda-li jej chtějí uchopit jako kulturní fenomén. Doplňující otázky examinátorů by ani u jedné z otázek neměly (alespoň v náznaku) opomenout literárně-historickou nebo lingvistickou rovinu problému. Studenti předloží před zkouškou seznam četby, který obsahuje alespoň 10 titulů od německy píšících badatelů, kteří se intenzivně zabývají nebo zabývali středověkem. Seznam otázek k státní bakalářské zkoušce: Struktura středověkého státu Křesťanství před a po reformaci; Martin Luther Outsideři ve středověké společnosti a v literatuře Evropa a židovství Vzdělanost ve středověku Myšlenkové proudy středověku Kláštery a řády ve středověké společnosti Dvorská společnost Kultura na císařských dvorech od dob Karla Velikého po Fridricha II. Štaufského Gotika a její proměny Renesance a humanismus severně od Alp Středověká zbožnost v praxi, umění a literatuře České země a Svatá říše římská Kultura na sklonku středověku; lidová kultura v historických pramenech a literatuře Prameny, jejich uchovávání a hodnota pro výzkum středověku Artušovský román Hrdinská epika Výstupní kompetence Základní studijní literatura k bakalářské státní zkoušce: Angenendt, Arnold: Das Frühmittelalter. Die abendländische Christenheit von 400 bis 900. Stuttgart et al Bachtin, Michail: Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur. Frankfurt/M

20 20 Modul Geschichte Brandt, Ahasver von: Werkzeug des Historikers. Eine Einführung in die Historischen Hilfswissenschaften. Stuttgart Brown, Peter: Die Entstehung des christlichen Europa, München Brunner, Horst: Geschichte der deutschen Literatur des Mittelalters im Überblick. Stuttgart Brunner, Horst (ed.): Mittelhochdeutsche Romane und Epen. Stuttgart Bumke, Joachim: Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im Hohen Mittelalter, München Burke, Peter: Helden, Schurken und Narren. Europäische Volkskultur in der frühen Neuzeit. Stuttgart Dirlmeier, Ulf; Fouquet, Gerhard; Fuhrmann, Bernd: Europa im Spätmittelalter München Eco, Umberto: Kunst und Schönheit im Mittelalter. München Ehrenpreis, Stefan; Lotz-Heumann, Ute: Reformation und konfessionelles Zeitalter. Darmstadt Fischer-Weltgeschichte. Frankfurt/M (zvl. sv , 24). Heimann, Heinz-Dieter: Einführung in die Geschichte des Mittelalters. Stuttgart Le Goff, Jacques (ed.), Der Mensch des Mittelalters. Frankfurt/M Münch, Paul: Lebensformen in der frühen Neuzeit Frankfurt/M Padberg, Lutz E. von: Christianisierung im Mittelalter. Darmstadt Prietzel, Malte: Das Heilige Römische Reich im Spätmittelalter (Geschichte kompakt). Darmstadt Schreiner, Klaus (ed.): Frömmigkeit im Mittelalter. Politisch-soziale Kontexte, visuelle Praxis, körperliche Ausdrucksformen. München Seibt, Ferdinand: Glanz und Elend des Mittelalters. Eine endliche Geschichte. Berlin Seibt, Ferdinand: Karl IV. Ein Kaiser in Europa Frankfurt/M Sellin, Volker: Einführung in die Geschichtswissenschaft. Göttingen Störig, Hans Joachim: Kleine Weltgeschichte der Philosophie. Frankfurt/M Suckale, Robert: Kunst in Deutschland. Von Karl dem Grossen bis Heute. Köln Wedigge, Hilkert Einführung in die germanistische Mediävistik. München Wedigge, Hilkert: Mittelhochdeutsch. Eine Einführung. München Třeštík, Dušan: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a Střední Evropa v letech Praha Velké dějiny zemí Koruny české I VII, Praha Litomyšl Studijní opora Jiří Černý a kol.: Einführung in die germanistische Mediävistik. UP Olomouc 2012

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd Bakalářské studium německé filologie bylo dosud na Katedře germanistiky FF UP akreditováno jen jako

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

INOVACE OBSAHU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NĚMECKÉ FILOLOGIE / ROZŠÍŘENÍ O STUDIJNÍ MODUL NĚMECKÁ HUMANITNÍ STUDIA

INOVACE OBSAHU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NĚMECKÉ FILOLOGIE / ROZŠÍŘENÍ O STUDIJNÍ MODUL NĚMECKÁ HUMANITNÍ STUDIA INOVACE OBSAHU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NĚMECKÉ FILOLOGIE / ROZŠÍŘENÍ O STUDIJNÍ MODUL NĚMECKÁ HUMANITNÍ STUDIA Studijní brožura 1 Název projektu: Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

STÁTNÍ ZÁVEREČNÉ ZKOUŠKY studenti jednooborového magisterského studia

STÁTNÍ ZÁVEREČNÉ ZKOUŠKY studenti jednooborového magisterského studia STÁTNÍ ZÁVEREČNÉ ZKOUŠKY studenti jednooborového magisterského studia 1. Vzhledem k tomu, že stále více studentů volí po bakalářském studiu jednooborové studium germanistiky, je na čase, abychom vyrovnali

Více

1. Realizované klíčové aktivity

1. Realizované klíčové aktivity 1. Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 3. Název klíčové aktivity Vytvoření studijních opor pro nové kurzy Období realizace klíčové aktivity 1/2013 6/2013 Podrobný popis realizace klíčové

Více

Německé reálie a literatura

Německé reálie a literatura školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie/rozšíření o studijní modul německá humanitní studia (Studijní brožura)

Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie/rozšíření o studijní modul německá humanitní studia (Studijní brožura) Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie/rozšíření o studijní modul německá humanitní studia (Studijní brožura) Obsah 1. Preambule: důvody k zavedení modulu, cíle studia, profil uchazeče a

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: 10.5. 2011 31.5. 2017) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 dop. kr. přednášející

Více

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd začátek studia rok 2013/2014 a později

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd začátek studia rok 2013/2014 a později STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd začátek studia rok 2013/2014 a později Bakalářské studium německé filologie bylo dosud na Katedře germanistiky

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2014/15

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2014/15 1 Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2014/15 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

Filozofická fakulta. Katedra politologie a filozofie. Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách

Filozofická fakulta. Katedra politologie a filozofie. Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách Filozofická fakulta Katedra politologie a filozofie Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách Pasteurova 3571/13 400 96 Ústí nad Labem, CZ Tel: +420 475 286 500 http://ff.ujep.cz BAKALÁŘSKÉ

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Dějiny

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Německý jazyk a literatura. Interkulturní germanistika

Německý jazyk a literatura. Interkulturní germanistika Chceš studovat německý jazyk a literaturu? Německý jazyk a literatura Chceš studovat interkulturní germanistiku? (bakalářské studium, prezenční a kombinovaná forma) Interkulturní germanistika S maturitou

Více

Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ

Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Platí jen pro studenty přijaté ke studiu před rokem 2013 (tj. 3. ročník) Základní charakteristiky Studijní program: Typ

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Jednooborové bakalářské studium: DĚJINY UMĚNÍ (8109R002) studijní plán platný od AR 2014/2015

Jednooborové bakalářské studium: DĚJINY UMĚNÍ (8109R002) studijní plán platný od AR 2014/2015 Jednooborové bakalářské studium: DĚJINY UMĚNÍ (8109R002) studijní plán platný od AR 2014/2015 Za studijní plán je zodpovědný Ústav estetiky a dějin umění FF JU, případné dotazy směřujte na jeho sekretariát,

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu "němčina jako jazyk humanitních věd" Program podpory

Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu němčina jako jazyk humanitních věd Program podpory Název projektu Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu "němčina jako jazyk humanitních věd" Program podpory OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ FILOSOFIE 1. Filosofie, její hlavní disciplíny, vztah ke speciálním vědám 2. Orientální myšlení, zejména staré Indie

Více

Člověk na cestě k moudrosti. Filozofie 20. století

Člověk na cestě k moudrosti. Filozofie 20. století Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Pavel Lečbych Člověk na cestě k moudrosti Filozofie 20. století Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se žáci seznámí s filozofií

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium.

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium. SINOLOGIE SIN Sinologii (magisterské studium) lze studovat dvouoborově (tj. v kombinaci s jiným oborem), jako jednooborové studium s blokem volitelných předmětů (specializačním blokem předmětů), nebo jako

Více

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda.

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda. Polská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. (em.) Externí členové dr Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. (Platnost akreditace: 24.4. 2008 30.4. 2012) druh před.

Více

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14 1 Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Souborné zkoušky z modulů

Souborné zkoušky z modulů Souborné zkoušky z modulů (platí pro studenty, kteří nastoupili do magisterského studia české filologie v roce 2012/2013) V souladu s akreditacemi a Modrou knihou 2012/2013 je student jednooborové české

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

1. Realizované klíčové aktivity

1. Realizované klíčové aktivity 1. Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 3. Název klíčové aktivity Vytvoření studijních opor pro nové kurzy Období realizace klíčové aktivity 7/2012 12/2012 Podrobný popis realizace klíčové

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS -7. ROČNÍK Raný středověk Islám Franská říše Vikingové Byzantská říše Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ

ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ ÚSTAV GERMÁNSKÝCH STUDIÍ ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ Finská studia Bc. Finská studia bakalářský obor cílem je rovněž poskytnout přípravu pro navazující studium magisterské spolupráce se zahraničními univerzitami,

Více

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace:

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: 10.12. 2008 31.12. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 K p 6 3

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Struktura a obory sociologie VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie - struktura sociologie Úvod do sociologie - základní disciplíny Obecná sociologie Vymezuje předmět zkoumání.

Více

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie S společný základ S 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 (Platnost akreditace: 30.11. 2009 31.12. 2017) p 6 2 1 / S, LS p 6 5 od 1 / S S 2

Více

INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA)

INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA) INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA) INDS A. Povinné přednášky a semináře Indická filologie/indologie zahrnuje specializace hlavních indických jazyků: bengálština (BENG),

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Info schůzka. 16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1

Info schůzka.  16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1 Info schůzka www.anglistika.upol.cz 16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1 Program Dne otevřených dveří na KAA průběžně: Letáčky a brožurky k rozebrání přízemí vpravo, místnost 1.59 (10.00-10.45: informační

Více

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 1. Úvod do filozofie* 2. Cizí jazyk** 0p + 12s 3 Zk (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Zk p 6

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Dataprojektor Starověký blízký východ: staroorientální

Více

Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16

Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16 1 Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NIOEMSKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Název předmětu 1 PS Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Filozofická fakulta. Katedra politologie a filozofie. Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách

Filozofická fakulta. Katedra politologie a filozofie. Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách Filozofická fakulta Katedra politologie a filozofie Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách Pasteurova 3571/13 400 96 Ústí nad Labem, CZ Tel: +420 475 286 500 http://ff.ujep.cz BAKALÁŘSKÉ

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

ZAHRANIČNÍ STÁŽ TU DRESDEN (SRN) MARTIN MOSTÝN

ZAHRANIČNÍ STÁŽ TU DRESDEN (SRN) MARTIN MOSTÝN ZAHRANIČNÍ STÁŽ TU DRESDEN (SRN) MARTIN MOSTÝN ZÁKLADNÍ INFORMACE PRACOVNÍK: Martin Mostýn DATUM: 01.07.2013 10.07.2013 NAVŠTÍVENÉ MÍSTO: Dresden, Spolková republika Německo PŘIJÍMACÍ ORGANIZACE: Technische

Více

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí 21.4. 1864 Erfurt 14.6. 1920 Mnichov syn vysoce postaveného politika a asketické kalvinistky studoval práva v Heidelbergu a Berlíně zajímal se

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0320

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Název projektu Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie,

Více

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika Název předmětu 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 rozsah 2p+0s 2p+0s způs. zak. druh před.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. STUDIJNÍ KATALOG Seminář estetiky

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. STUDIJNÍ KATALOG Seminář estetiky MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2013 2014 Seminář estetiky Estetika ÚVOD Estetika (lat. aesthetica, od řec. aisthésis = vnímání, zakoušení) je obor lidského myšlení, který má

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

obecná lingvistika LING Ústav obecné lingvistiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

obecná lingvistika LING Ústav obecné lingvistiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy LING Ústav obecné lingvistiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy obecná lingvistika Den otevřených dveří 11. ledna 2014 15 hodin, nám. Jana Palacha 2, míst. 104 LING oddělení lingvistiky Filozofická

Více

Zkouška je podmínkou návštěvy jakéhokoli semináře z lingvistiky nebo literatury. 2)

Zkouška je podmínkou návštěvy jakéhokoli semináře z lingvistiky nebo literatury. 2) NĚMČINA NĚM Studenti němčiny zapisující se v akad. r. 2004/2005 jsou povinni vykonat zkoušky společného modulu: z kurzu SPOL00001 / Filozofie (do 8. semestru) a z kurzu SPOL00002 / Cizí jazyk (do 7. semestru;

Více

Počet kreditů. KGN/1EP Epochy německé literatury Zk Z+L 2) KGN/1JC1A Jazyková cvičení 1A:

Počet kreditů. KGN/1EP Epochy německé literatury Zk Z+L 2) KGN/1JC1A Jazyková cvičení 1A: STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Dvouoborové bakalářské studium I. BLOK = 1. ročník A. Základní předměty: kreditní limit 30 Kat./kód Název předmětu Rozsah výuky: P+S (1=45min) Počet kreditů Zakončení

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium Instrukce pro zápis školní rok 2016 2017 Pro 2., 3. Bc a 1., 2. NMg pokud si chcete jako volitelný zapsat předmět, který není v nabídce, je třeba zkonzultovat s vyučujícím a s tajemnicí katedry; je možné

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r JAZYK Etymologie a historicko-srovnávací výzkum slovanských jazyků.

Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r JAZYK Etymologie a historicko-srovnávací výzkum slovanských jazyků. Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r. 2018 přijatá na zasedání MKS v Praze 31. srpna 2015 a schválená na zasedání Prezidia MKS v Bělehradě 3. prosince 2015. Na XVI. mezinárodním

Více

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Občanská výchova pro ZŠ FILOSOFIE

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Občanská výchova pro ZŠ FILOSOFIE FILOSOFIE 1. Filosofie, její hlavní disciplíny, vztah ke speciálním vědám 2. Orientální myšlení, zejména staré Indie a Číny 3. Nejvýznamnější představitelé a školy řecké filosofie před Sókratem 4. Sofisté

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání

Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Název zaměření č. Název předmětu Předměty povinné Úvod do Starého 1 2 3 Úvod

Více

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Bakalářské studium A. Studenti přijatí (dříve) k magisterskému studiu oboru zapisují povinné a volitelné předměty podle dvouoborového studia

Více