Město Nová Role, Chodovská 236, Nová Role

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role"

Transkript

1 Město Nová Role, Chodovská 236, Nová Role Telefon: ústředna, starosta, místostarosta ČÍSLO JEDNACÍ.: 1188/2013/NR/Koh VYŘIZUJE: Kohoutová/linka 320 NOVÁ ROLE DNE Posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zkonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejnění informace předání závěru zjišťovacího řízení podle 7 Jako dotčený územní samosprávní celek zveřejňujeme v souladu s ust. 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, závěr zjišťovacího řízení záměru ROZŠÍŘENÍ DP MÍROVÁ, dobývání výhradního ložiska kaolinů Božičany Smolnice - východ v katastrálním území: Božičany obec: Božičany. Do závěru zjišťovacího řízení je možné nahlížet na Městském úřadě, odbor životního prostředí a výstavby, č.dveří 16 ( úřední hod.po STŘ.: 8,00 17,00 a PÁ 8,00 14,00 hod.) v Nové Roli. Do textové části zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách agentury CENIA ( a na stránkách Ministerstva životního prostředí ( kód záměru KVK423. Jana K o h o u t o v á vedoucí odboru životního prostředí a výstavby Datum zveřejnění : Datum sejmutí : Obsah elektronicky zveřejněn dne : Odpovědný referent MěÚ Nová Role : Bohdana Fedorová

2

3 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne Č.j.: 66034/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikační údaje: Název: Charakter záměru: Rozšíření DP Mírová, dobývání výhradního ložiska kaolinů Božičany Smolnice - východ Rozšíření hranice stávajícího dobývacího prostoru (dále jen DP ) Mírová. Navržený prostor zahrnuje bloky zásob ložiska kaolinu Božičany Smolnice východ a dílčí části bloků zásob vlastního ložiska kaolinu Mírová, které nebyly zahrnuty do stávajícího DP Mírová. Záměr bude realizován samostatnou otvírkou nezávisle na provozu stávající otvírky v DP Mírová. Těžba bude probíhat povrchově (bez užití trhacích prací). Vytěžená surovina bude přepravována do blízkého zpracovatelského závodu oznamovatele. Po ukončení těžby bude realizována sanace a rekultivace dobývacího prostoru. Je uvažováno s hydrickou rekultivací, tj. s vytvořením jezera ve zbytkové jámě. Kapacita (rozsah) záměru: Stávající plocha DP Mírová činí cca 32,2 ha. Výměra navrhovaného rozšíření DP Mírová je cca 19,5 ha, z toho plocha předpokládané těžby představuje cca 12,9 ha. Předpokládaná kapacita těžby je tis. t/rok vytěženého materiálu. Vytěžitelné zásoby suroviny v ploše navrhovaného těžebního prostoru jsou odhadovány na cca 1980 tis. tun. Při výše uvedené kapacitě těžby to představuje provoz v trvání cca 14 16,5 let. Umístění: kraj: Karlovarský obec: Božičany, Mírová, Chodov k.ú.: Božičany, Mírová, Dolní Chodov Zahájení: 2017 Ukončení: 2033 Oznamovatel: Sedlecký kaolin a.s. Božičany 167, Božičany

4 Zpracovatel oznámení: GET, s.r.o. Ing. Mario Petrů, (držitel autorizace dle 19 zákona) Záměr Rozšíření DP Mírová, dobývání výhradního ložiska kaolinů Božičany Smolnice východ naplňuje dikci bodu 2.3 (Těžba ostatních nerostných surovin nový dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin nad tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu, jako změna záměru podle 4 odst. 1 písm. b). V souladu s 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr Rozšíření DP Mírová, dobývání výhradního ložiska kaolinů Božičany Smolnice - východ má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí dle přílohy č. 4 k zákonu (dále jen dokumentace EIA ) je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti: 1. Navrhnout variantní umístění ochranného valu ve vztahu k blízkosti obytné zástavby (variantní vzdálenost od obytné zástavby). Ve vztahu k variantnímu umístění ochranného valu navrhnout i varianty tvaru a velikosti navrženého DP. Zvážit možnosti dočasného umísťování ochranného valu tak, aby se s postupující těžbou směrem k obytné zástavbě ochranný val přibližoval a aby se tak předešlo jeho umístění do největší blízkosti zástavby hned při zahájení těžby. Takto navržený postup rovněž zajistí co nejdelší zachování zahrádkářské kolonie a její postupný ústup a nikoliv její celkové zrušení již při zahájení těžby. 2. Přepracovat a doplnit rozptylovou studii podle vyjádření Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP), odboru ochrany ovzduší, přílohy č. 15 vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen vyhláška č. 415/2012 Sb. ) a Metodického pokynu pro vypracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 201/2012 Sb. ), který byl vydán ve Věstníku MŽP 8/2012 a je zveřejněn také na stránkách MŽP 1. Jednotlivé kapitoly budou v souladu se zákonnými požadavky náležitě a podrobně okomentovány s důrazem na řádné citování použitých zdrojů

5 3. Zpracovat dle 19 odst. 1 zákona hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví. 4. Aktualizovat akustickou studii a do výpočtu zahrnout referenční body pro všechna patra několikapatrové obytné zástavby. 5. Do dokumentace je nutné uvést návrh konkrétního monitorovacího systému vybraných studní (chatová kolonie Božičany) a vrtu BMP 1 a konkrétní návrh zajištění náhradního zdroje. 6. Konkretizovat nakládání s důlními vodami, systém a způsob vypouštění důlních vod do vod povrchových a zároveň uvést výpočet ovlivnění jakosti povrchových vod po jejich smísení s vodami důlními. 7. Do dokumentace je nutné uvést vytěžitelné zásoby suroviny nejen na ploše navrhovaného těžebního prostoru, ale i na ploše rozšíření DP Mírová. 8. Doplnit plošný rozsah zabírané zemědělské půdy, objem předpokládané skrývky ornice a ostatních kulturních vrstev půdy, stávající mocnost těchto vrstev, informace o uskutečněných investicích do půdy za účelem její úrodnosti, atd. 9. Dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních. Odůvodnění: Příslušný úřad obdržel vyjádření od těchto subjektů: - Karlovarský kraj; Rada kraje - Obec Božičany, starosta; - Město Chodov, odbor rozvoje města; - Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství; - Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí; - Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí; - Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech; - Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, pobočka Karlovy Vary; - Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň; - Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského; - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV (Chomutov); - Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod; - Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů; - Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší; - Občané obce Božičany (66 podepsaných občanů); - Paní Anna Jančarová. Shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení: Karlovarský kraj, Rada kraje, ze dne Ztotožňuje se s vyjádřením Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne a požaduje zpracování dokumentace EIA, ve které budou řádně vypořádány připomínky občanů obce Božičany, uvedené v podání nazvaném Petice za zachování zahrádkářské lokality a posunutí hranice dobývacího prostoru za tyto zahrady. 3

6 Obec Božičany, starosta, ze dne Se záměrem souhlasí za určitých podmínek, které uvádí ve svém vyjádření. Nesouhlasí s umístěním ochranného valu ve vzdálenosti 75 m od nejbližších obytných domů obce Božičany, jak je uvedeno na str. 52 oznámení záměru a dále na str. 19 akustické studie. Ochranný val považuje za akceptovatelný ve vzdálenosti 150 m od nejbližší bytové zástavby obce Božičany, ale vzhledem k uvedeným letům plánované těžby navrhuje tento val v prvních letech těžby umístit ve vzdálenosti větší, což by přispělo k oddálení negativních vlivů na občany bydlící v dotčené bytové zástavbě. Konstatuje, že takovýto postup by také oddálil likvidaci zahrádek nacházejících se na území DP. Dále upozorňuje, že v oznámení záměru není řešena doprava vytěženého materiálu z nového DP do zpracovatelského závodu Kočkolit, který se nachází v jihozápadní části Obce Božičany. Po ukončení těžby a následnou rekultivací (v roce 2025) bude zrušena komunikace, která vede přes tento DP do zmiňovaného zpracovatelského závodu. Oznamovatel by měl proto zhotovit komunikaci novou, která bude vedena podél železniční vlečky a je v souladu s Územním plánem obce Božičany. Zhotovením této komunikace by se v obci značně zklidnila dopravní situace. Město Chodov, odbor rozvoje města, ze dne Nemá k záměru připomínky. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF ) konstatuje, že realizací záměru dojde k záboru cca 11,9 ha pozemků ZPF. Uvádí, že návrh stanovení DP musí být projednán s příslušným orgánem ochrany ZPF a před schválením opatřen jeho souhlasem [ust. 6 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 334/1992 Sb. )]. Dále konstatuje, že bude nutné provést vynětí zemědělských pozemků ze ZPF (ust. 9 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb.). Z hlediska ochrany ovzduší nemá zásadních připomínek. Upozorňuje, že při těžbě, zpracování a dopravě kaolinu může docházet ke zvýšeným emisím tuhých znečišťujících látek (dále jen TZL ) a je nutné vycházet z Programu snižování emisí a Programu zlepšování kvality ovzduší Karlovarského kraje, kde je na snižování imisní zátěže prachovými částicemi kladen prvořadý důraz. Dále upozorňuje, že je nutné ve všech otevřených dobývacích prostorech oznamovatele udržovat provoz minimálně na stávající úrovni, tzn. nezvyšovat otevřená nezrekultivovaná místa, která by mohla být zdrojem prachových částic. Upozorňuje, že v žádném případě nesmí docházet k navýšení imisní zátěže prachovými částicemi. Z hlediska vodního hospodářství nemá zásadních připomínek. Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, ze dne Z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadů a ochrany ovzduší nemá připomínek. Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa nemá připomínek, pouze upozorňuje, že vzhledem k rozsahu a typu záměru je příslušným orgánem státní správy lesů k vyjádření také Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 4

7 Nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, ze dne Z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že příslušným orgánem ochrany ovzduší je Krajský úřad Karlovarského kraje. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Z hlediska ochrany ZPF konstatuje, že příslušným orgánem ochrany ZPF je Krajský úřad Karlovarského kraje. Z hlediska státní správy lesů nemá připomínek a nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Z hlediska vodního hospodářství nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona a souhlasí, aby v rámci přípravy těžby (POPD) byla zahrnuta navržená opatření uvedená v kapitole č. 5 přílohy č. 5 oznámení záměru hydrogeologické posouzení. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, ze dne Se záměrem souhlasí a z hlediska ochrany veřejného zdraví nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, pobočka Karlovy Vary, ze dne Z hlediska odpadového hospodářství nemá připomínky. Z hlediska ochrany ovzduší nemá připomínky, pouze konstatuje, že záměr zůstává vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší a upozorňuje, že provozovatel je povinen dodržovat technické podmínky stanovené vyhláškou MŽP č. 415/2012 Sb., přílohou č. 8, bod Z hlediska ochrany vod požaduje v dalším stupni projektové dokumentace konkretizovat systém a způsob vypouštění důlních vod do vod povrchových a rovněž uvést výpočet ovlivnění jakosti povrchových vod (recipientu) po jejich smísení s vodami čerpanými z dobývacího prostoru. Závěrem konstatuje, že z hlediska ochrany ovzduší, ochrany vod a odpadového hospodářství nemá další připomínky a nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Z hlediska ochrany přírody a krajiny a z hlediska ochrany lesa je k vyjádření příslušná ČIŽP OI Plzeň. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, ze dne Z hlediska ochrany přírody a ochrany lesa nemá připomínky a nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Obvodní báňský úřad pro území kraj Karlovarského, ze dne Nemá připomínky. 5

8 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV - Chomutov, ze dne Z hlediska ochrany ZPF nepožaduje další posouzení dle zákona. Dodává ale, že pokud bude záměr dále posuzován dle zákona, požaduje ve zpracované dokumentaci konkretizovat předložené údaje týkající se vlivu na ZPF, zejména údaje o velikosti plošného rozsahu zabírané zemědělské půdy, objemu předpokládané skrývky ornice a ostatních kulturních vrstev půdy, stávající mocnost těchto vrstev, informace o uskutečněných investicích do půdy za účelem její úrodnosti, atd. Dále uvádí, že vzhledem k tomu, že realizací záměru budou dotčeny převážně plochy řazené do kultury orná, kterých v dané lokalitě není mnoho, a vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je dostatek vodních ploch, požaduje upřednostnit rekultivaci zemědělskou. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, ze dne Upozorňuje, že v oznámení záměru chybí návrh konkrétního (jednoduchého) monitorovacího systému vybraných studní (chatová kolonie Božičany) a vrtu BMP 1 (uvedeno v závěru hydrogeologického posouzení zpracovatele RNDr. Ivana Koroše). Dále uvádí, že pro případ ovlivnění hladin podzemních vod v chatové kolonii Božičany chybí konkrétní návrh zajištění náhradního zdroje. Vzhledem k obsáhlosti záměru doporučuje posouzení dle zákona. Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, ze dne Nemá připomínky. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, ze dne Uvádí následující: 1. Upozorňuje na chybné zařazení záměru v rozptylové studii (dále jen RS ). Záměr je zařazen pod kód 5.11., přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., svou povahou záměr odpovídá kódu přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. Dále uvádí, že přeřazením záměru se nemění technické podmínky provozu, které jsou pro oba kódy stejné. 2. Požaduje v RS zohlednit a kvantifikovat skutečnost, že v blízkosti posuzovaného záměru se nachází dva připravované dobývací prostory (DP Nová role I a DP Mírová I), jejichž vliv na kvalitu ovzduší by se mohl kumulovat s vlivem posuzovaného záměru. 3. Konstatuje, že ve stávajícím DP Mírová se v současnosti stále těží kaolín a ani v nejbližší době se nepočítá se zastavením těžby. Rozšířením plochy současného DP Mírová uvažovaným záměrem se tedy navýší i celkový objem těžby v místě záměru a zároveň se zvětší objem zpracovávané suroviny ve zpracovatelském závodu, který přímo sousedí se záměrem, také lze očekávat zvýšenou expedici. Dále uvádí, že podle přílohy č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb., popř. podle metodického pokynu pro vypracování rozptylových studií podle ust. 32 odst. 1 písm e) zákona č. 201/2012 Sb., je nutné uvažovat i emise, které jsou vypouštěny z technologicky propojených či navazujících záměrů bez ohledu na investora, pokud jsou situovány v bezprostřední blízkosti daného záměru. Zpracovatelka RS tedy musí počítat i s tímto emisním zdrojem. 6

9 4. U emisního faktoru 0,1 g TZL/t určeného pro lom s vlhkým materiálem (viz RS str ) není uvedeno, zdali byla vlhkost těženého materiálu vůbec stanovena a na základě jakých informací byl tento faktor použit. 5. Při výpočtu vydatnosti emisí prachových částic z odkrytých ploch v přiložené RS byl použit vztah H. Kahnwalda, aktuálnější metodiku výpočtu nabízí metodika US EPA AP 42. Zpracovatelka musí také vyčíslit rozlohu celkové odkryté plochy včetně zakřivené plochy plánovaných protihlukových valů. 6. Požaduje doplnit, podle jakých poskytnutých podkladů byla provedena úvaha o snížení prašnosti v RS na str. 20, cit: Vzhledem k tomu, že dle poskytnutých podkladů je dle potřeby prováděno skrápění ploch, bylo ve výpočtu dále uvažováno se snížením prašnosti z odkrytých ploch (60% účinnost), a jakým způsobem bylo určena účinnost (snížení prašnosti). 7. Uvádí, že v RS jsou při hodnocení výsledků hodnoceny imisní příspěvky spočtené pouze pro výšku 1,5 m nad zemí, a to u všech objektů vč. několikapatrové bytové zástavby. Dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. požaduje do výsledků RS u výpočtových bodů 1 4 (tj. několikapatrová bytová zástavba) zapracovat i imisní příspěvky vypočtené pro výpočtovou výšku odpovídající nejvyšším patrům těchto objektů. 8. Konstatuje, že dojde k překročení denního imisního limitu pro PM 10, a to především ve výpočtovém bodě č. 5 dům č.p. 142 vzdálený cca 150 m od záměru (viz RS str. 31). Dále uvádí, že dle výsledků RS by mohlo k překročení denního imisního limitu pro PM 10 v bodě č. 5 dojít i v případě velmi dobrých povětrnostních podmínek. Požaduje proto, aby do RS byla doplněna kompletní větrná růžice dle požadavků stanovených v příloze č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb., tzn. uvést údaje k třídám stability atmosféry odděleně pro každou třídu zvlášť a nikoliv pro jejich kombinace. 9. Požaduje vysvětlit předpoklad uvedený v RS na str. 36, že počet překročení denního imisního limitu pro PM 10 se bude pohybovat od 3 do 6 dnů za rok. 10. Upozorňuje, že podle přílohy č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb. je při hodnocení výsledků v RS zpracovatel povinen použít mapy znečištění pro pětileté období zveřejněné na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen ČHMÚ ). Imisní příspěvky vypočtené v RS pro PM 2,5 nejsou srovnány s mapou ČHMÚ, ale s daty z měřící stanice Sokolov zprůměrovanými za posledních 5 let. 11. Dále upozorňuje na chybné připočtení ročních imisních příspěvků PM 2,5 k očekávanému imisnímu pozadí (RS str. 35). 12. Konstatuje, že není jasné, proč bylo měření imisních koncentrací PM 10 (RS str ) prováděno v listopadu (předpoklad vyšší vlhkosti a nižší prašnosti) a zda po dobu měření probíhala v okolí měřící stanice těžba. Dále uvádí, že není jasné, proč byla informace o tomto měření zahrnuta do RS, naměřené hodnoty už nebyly nikde v RS použity. 13. Konstatuje, že v oznámení záměru jsou uvedeny údaje k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, které nejsou v zákoně č. 201/2012 Sb. definovány. Vzhledem k uvedeným připomínkám, zejména vzhledem k obsahu denních koncentrací PM 10, jejichž imisní limit může být vlivem realizace záměru překročen, požaduje přepracovat RS a záměr dále posuzovat dle zákona. Vyjádření občanů obce Božičany, ze dne Zásadně nesouhlasí s realizací záměru z následujících důvodů: 7

10 1. Uvádí, že již v současné době je situace z hlediska prašnosti neúnosná a po otevření lomu se situace ještě zhorší. Dále uvádí, že v blízkosti stávajícího DP je nově vybudované odpočinkové místo pro rodiče s dětmi a dětské hřiště a toto vše bude po realizaci záměru sloužit obyvatelům za ztížených podmínek nebo vůbec. 2. Panují obavy z pohybu spodního podloží vlivem změny pohybu spodních vod, což by dle vyjádření mělo za následek nerovnoměrné sedání panelových domů a tím jejich znehodnocení (statické narušení). 3. Dále uvádí, že rozšířením DP vznikne měsíční krajina a tím bude lokalita znehodnocena a nebude tedy možné získat zájemce o novou výstavbu v dané lokalitě, a tím navýšit počet obyvatel obce. V této návaznosti se odrazí i zájem dopravců o přepravu obyvatel a návaznost školních spojů, což je příčinou neustálých problémů. 4. Byty ztratí svojí hodnotu a budou neprodejné. Dále uvádí, že obyvatele žijící poblíž lomů obtěžuje všudypřítomný hluk a těžká doprava. Obávají se, že změnou výhledu ze zeleně na měsíční krajinu bude ohroženo zdraví místních obyvatel (převážně lidé důchodového věku), kteří z důvodů nepohyblivosti tráví svůj volný čas pohledem z okna na místní zeleň. Jsou toho názoru, že krajinný ráz této oblasti bude trvale poškozen. 5. Konstatují, že většina občanů obce Božičany tráví svůj volný čas na zahrádkách, které sami budovali nebo je budovaly předchozí generace. 6. Dále uvádí, že občané obce Božičany jsou nyní postiženi hlukem ze stávajícího zakladače Sokolovské uhelné a z druhé strany hlukem ze stávajícího provozu Sedleckého kaolinu, další navýšení hluku tedy bude pro občany obtěžující až stresující. Z těchto důvodů navrhují zachování stávajících zahrádek (rekreční oblast) a posunutí hranice DP minimálně za zahrádkářskou kolonii, tj. cca o 350 m. Vyjádření Anny Jančurové, ze dne K předloženému záměru uvádí následující připomínky. 1. Uvádí, že obec Božičany je již nyní zatížená hlukem (z provozu plavírny, ze Smolnické výsypky, ze silnice na Chodov), a že rozšíření DP ještě více negativně ovlivní její život. Dále poukazuje na nejasnosti z akustické studie, kde byly referenční body stanoveny na výšku 1,5, 3, 4,5, a 6 m, když panelový dům čp. 152/153 má přízemí a 4 patra, čili výška objektu je 15 m. konstatuje, že navrhovaný protihlukový val výšky 5 m pro občany bydlící ve 3. a 4. patře zmíněného objektu nic neřeší. 2. Dále konstatuje, že bude silně narušen krajinný ráz dotčené lokality. Dle názoru paní Jančurové bude nejvíce dotčena rekreační oblast, především chaty a zahrádky, které místní obyvatelé využívají k rekreaci. S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků doporučuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na 14 kusů a 1x na CD/DVD. Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí ( a na stránkách Ministerstva životního prostředí ( pod kódem záměru MZP423, v sekci závěr zjišťovacího řízení. 8

11 Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky Mgr. Jana PIEKNÍKOVÁ, v. r. pověřena dočasným zastupováním při výkonu činností ředitelky odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (otisk úředního razítka) 9

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 1. 2015 Č.j.: 42/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 2. 2015 Č.j.: 10243/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/9934/13 ZN/2486/ŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 4. 6. 2012 Č. j.: 44228/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/1863/14 ZN/48/ŽP/14 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 14.12.2012 Číslo jednací: Spis. značka: 160251/2012/KUSK SZ_160251/2012/KUSK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 2. 7. 2012 Č.j.: 50394/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 3. 2015 Č.j.: 11838/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. června 2012 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 27624/2012 KUSP 27624/2012 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. června 2012 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 27624/2012 KUSP 27624/2012 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. června 2012 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 27624/2012 KUSP

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 13. června 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 27257/2012 KUSP 27257/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 13. června 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 27257/2012 KUSP 27257/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 13. června 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 27257/2012 KUSP 27257/2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/6777/14 ZN/1306/ŽP/14

Více

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 859 fax: 257 280 170 sefl@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 859 fax: 257 280 170 sefl@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz Praha: 2. 11. 2011 Číslo jednací: 182647/2011/KUSK Spisová značka: SZ_182647/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Jan Šefl / l. 859 Značka: OŽP/ŠJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Produkční stáj pro dojnice stelivové dojnice 165 600 198. stelivové dojnice 65 600 78. Boudy pro telata stelivové telata 85 75 13

Produkční stáj pro dojnice stelivové dojnice 165 600 198. stelivové dojnice 65 600 78. Boudy pro telata stelivové telata 85 75 13 Praha: 4.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: Spis. značka 008714/2014/KUSK SZ_008714/2014/KUSK/8 Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/345 Značka: OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 9. 4. 2013 Číslo jednací: 017464/2013/KUSK Spisová značka SZ_017464/2013/KUSK Vyřizuje: Ing. Jana Hrbková / l. 860 Značka: OŽP / HrJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

V Praze dne: 05.09.2008 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117801/2008/KUSK OŽP/Ja Vyřizuje: Ing. Simona Jandurová / l.803

V Praze dne: 05.09.2008 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117801/2008/KUSK OŽP/Ja Vyřizuje: Ing. Simona Jandurová / l.803 V Praze dne: 05.09.2008 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117801/2008/KUSK OŽP/Ja Vyřizuje: Ing. Simona Jandurová / l.803 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Název záměru: Sklady čtvrtprovozu v areálu Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Název záměru: Sklady čtvrtprovozu v areálu Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Praha: 26.5.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: Spis. značka 065280/2014/KUSK SZ_065280/2014/KUSK/10 Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/345 Značka: OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 31. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 14771/2014 KUSP 14771/2014 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 31. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 14771/2014 KUSP 14771/2014 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 31. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 14771/2014 KUSP

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 15023/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 1.3.2013

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 15023/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 1.3.2013 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 31. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 2260/2015 KUSP 2260/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 31. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 2260/2015 KUSP 2260/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 31. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 2260/2015 KUSP 2260/2015

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 2. 2015 Č.j.: 9994/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/11773/14 ZN/2308/ŽP/14

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 7. 1. 2011 Číslo jednací: 189906/2010/KUSK Spisová značka SZ_189906/2010/KUSK Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková / l. 773 Značka OŽP/Tuč ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 4. prosince 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 65497/2014 KUSP 65497/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 4. prosince 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 65497/2014 KUSP 65497/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 4. prosince 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 65497/2014 KUSP 65497/2014

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 12535/ZP/2012-Čr 22.08.2012

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 12535/ZP/2012-Čr 22.08.2012 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 12535/ZP/2012-Čr 22.08.2012 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 23. února 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 3644/2015 KUSP 3644/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 23. února 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 3644/2015 KUSP 3644/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 23. února 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 3644/2015 KUSP 3644/2015

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 79449/2015 Olomouc 4. 9. 2015 SpZn: KÚOK/70147/2015/OŽPZ/7265 vyřizuje: Mgr. Vojtěch Cvek

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 10. 2010 Č.j.: 79431/ENV/10 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 4 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/2444/15 ZN/404/ŽP/15

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 97974/2009 V Olomouci dne 18. 12. 2009 SpZn: KÚOK/97974/2009/OŽPZ/7265 Sp. a skart. znak:

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 03.12.2015 31347/ZP/2015-Čr 10.12.2015

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 03.12.2015 31347/ZP/2015-Čr 10.12.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje DP Eco-Consult s.r.o. V Lukách 446/12 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 03.12.2015 31347/ZP/2015-Čr 10.12.2015

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

R O Z H O D N U T Í. vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení:

R O Z H O D N U T Í. vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení: KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/10429/15 Spis. zn.: ZN/2153/ŽP/15 Počet listů: 7 Počet příloh: 3 Počet listů příloh: 4 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVU PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVU PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: V Olomouci dne 10. 1. 2011 Sp. Zn.: KÚOK/68349/2010/OŽPZ/7330 Sp. a skart. znak: 208.1-A/20

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 91125/2014 V Olomouci dne 10. 10. 2014 Sp.Zn: KÚOK/80613/2014/OŽPZ/7149 Sp. a skart. znak:

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 29. září 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 21996/2014 KUSP 21996/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 29. září 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 21996/2014 KUSP 21996/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 29. září 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 21996/2014 KUSP 21996/2014

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. ledna 2014 Č. j.: 92979/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. I Dle rozdělovníku

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. I Dle rozdělovníku Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno I Dle rozdělovníku Čj.. JMK /37524/2009 Sp.Zn.. s.ru«/22618/2009 OŽPlBd Vyrizuje/linka Bednáiová/2292 I; Brné

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 22. února 2010 Č.j.: 14199/ENV/10 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.J.: KUOK 49665/2011 V Olomouci dne 20.5.2011 SpZn.: KÚOK/38088/2011/OŽPZ/414 Sp. a skart. znak:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.J.: KUOK 87844/2010 V Olomouci dne 30. 9. 2010 SpZn.: KÚOK/87844/2010/OŽPZ/7411 Sp. a skart. znak:

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ. Věc: Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ. Věc: Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ číslo jednací: KUJCK 27912/2011 OZZL/15/Hon datum: 15. 8. 2011 vyřizuje: Mgr. Jakub Honetschläger telefon: 386 720 739 Věc: Předání závěru

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 1729/ZZ/15-20 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 08.01.2015 Číslo jednací: Spis. značka: 150631/2014/KUSK SZ_150631/2014/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

R O Z H O D N U T Í. Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou

R O Z H O D N U T Í. Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/5961/16 Spis. zn.: ZN/1871/ŽP/16 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 4 Vyřizuje: Ing. Jiří

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 38839/2015 Sp. zn.: S-JMK 22399/2015 OŽP/Sme Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 143672/2015 Sp. zn.: S-JMK 127055/2015 OŽP/Dan Vyřizuje: Bc. Hana Daňková

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13814/ZP/2013- Po 28.08.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13814/ZP/2013- Po 28.08.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13814/ZP/2013- Po 28.08.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 6. 1. 2012 Číslo jednací: 223927/2011/KUSK Spisová značka SZ_223927/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Jana Hrbková / l. 860 Značka OŽP/HrJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ. Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ. Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ číslo jednací: KUJCK 36290/2011 OZZL/10/Lz datum: 27.10.2011 vyřizuje: Ing Petr Láznička telefon: 386 720 770 Předání závěru zjišťovacího

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 1. 2013 Č.j.: 6457/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/11671/15 Spis. zn.: ZN/2468/ŽP/15 Počet listů: 10 Počet příloh: 7 Počet listů příloh: 8 Vyřizuje: Ing.

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 3077/ZP/2015 - Po 12.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 3077/ZP/2015 - Po 12.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 3077/ZP/2015 - Po 12.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

V Liberci, dne č.j /ENV/14 281/540/14

V Liberci, dne č.j /ENV/14 281/540/14 Odbor výkonu státní správy V ADRESÁT : 1. máje 858/26, 460 01, Liberec 3 rozdělovník Vyřizuje: RNDr. Darja Marešová Jirků Tel.: (0420) 485 340 914 Fax: (0420) 485 340 901 e-mail: darja.jirku@mzp.cz V Liberci,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 30. 4. 2009 Č.j.: 27565/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL LIBEREC 18.12. 2013 KULK 8380/2014 OŽPZ 1626/2013

Více

ROZHODNUTÍ. záměr IO 01 Hrubé terénní úpravy - Kvasiny. nebude posuzován podle zákona EIA. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. záměr IO 01 Hrubé terénní úpravy - Kvasiny. nebude posuzován podle zákona EIA. Odůvodnění Krajský úřad Královéhradeckého kraje Obdrží: viz rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25482/ZP/2015-Čr 05.11.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. Adresáti dle rozdělovníku. V Liberci dne 10. září 2015 Č.j : 62895/ENV/15 960/540/15 Spis. zn.: OV5071

R O Z H O D N U T Í. Adresáti dle rozdělovníku. V Liberci dne 10. září 2015 Č.j : 62895/ENV/15 960/540/15 Spis. zn.: OV5071 Adresáti dle rozdělovníku V Liberci dne 10. září 2015 Č.j : 62895/ENV/15 960/540/15 Spis. zn.: OV5071 R O Z H O D N U T Í DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad

Více

STANOVISKO. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848.

STANOVISKO. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848 dle rozdělovníku STANOVISKO podle 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 40723/2016 Olomouc 29. 4. 2016 SpZn: KÚOK/26105/2016/OŽPZ/7232 Vyřizuje: Ing. Zdeňka Kotrášová,

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 22348/2014. Michal Fryš/564 602 504 2. 4. 2014 OZP 320/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 22348/2014. Michal Fryš/564 602 504 2. 4. 2014 OZP 320/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závěr zjišťovacího řízení záměru

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závěr zjišťovacího řízení záměru KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX0153MIW* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 146066/2012 Sp. zn.: ŽPZ/35486/2012/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

ŠLAPANICE Pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku cihlářských surovin ve stanoveném dobývacím prostoru Šlapanice a činnosti prováděné hornickým způsobem na nevýhradním ložisku U cihelny Oznámení

Více

Krajský úřad Pardubického kraje

Krajský úřad Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Spisová značka: SpKrÚ 13453/2010/OŽPZ Číslo jednací: KrÚ 46743/2010/OŽPZ/KU Vyřizuje: Ing. Kučera Telefon: 466 026 359 E-mail: j.kucera@pardubickykraj.cz

Více

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648 +LVDCY11GV6E:+! KUCBX00FU5D9 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 47433/2014/OZZL Sp.zn.: OZZL 42032/2014/kaper datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 62391/2015 V Olomouci dne 2. 7. 2015 Sp.Zn.: KÚOK/44860/2015/OŽPZ/7265 vyřizuje: Mgr. Vojtěch

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 8. 7. 2013 Č. j.: 46775/ENV/13 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 31. října 2011 Mgr. Martina Vybíralová KUZL 67414/2011 KUSP 67414/2011 ŽPZE-MV ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 31. října 2011 Mgr. Martina Vybíralová KUZL 67414/2011 KUSP 67414/2011 ŽPZE-MV ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 31. října 2011 Mgr. Martina Vybíralová KUZL 67414/2011 KUSP 67414/2011

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 29854/ZP/2015-NV 29.12.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne. listopadu 2003 Č.j.: 4797/OIP/03/LP ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111 e e-mail: laznicka@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111 e e-mail: laznicka@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky. +LVDCY11I1YQ2+! KUCBX00H0XP1 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 21508/2015 OZZL datum: 18.03.2015 vyřizuje: Ing. Petr Láznička telefon: 386 720 770 Sp. zn.: OZZL

Více

SZn. S-MHM P-O77798/2007/00PNI/EIA/332-2/Be. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

SZn. S-MHM P-O77798/2007/00PNI/EIA/332-2/Be. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí PIr: HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHM P-O77798/2007/00PNI/EIA/332-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 11. 5. 2007 ZÁVÌR ZJIŠ OV

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 13. 9. 2010 Č.j.: 76326/ENV/10 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 9. 2012 Č.j.: 76520/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY V PLOŠE LOMOVÉ JÁMY - SANACE A REKULTIVACE LOMU KAMENNÝ PŘÍVOZ

TERÉNNÍ ÚPRAVY V PLOŠE LOMOVÉ JÁMY - SANACE A REKULTIVACE LOMU KAMENNÝ PŘÍVOZ OZNAMOVATEL Autodoprava Veselý s.r.o. TERÉNNÍ ÚPRAVY V PLOŠE LOMOVÉ JÁMY - SANACE A REKULTIVACE LOMU KAMENNÝ PŘÍVOZ posudek k dokumentaci o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zákona

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Identifikační údaje: Název záměru: Vodovodní přiváděcí řad Jirny PČS Fibichova

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Identifikační údaje: Název záměru: Vodovodní přiváděcí řad Jirny PČS Fibichova Praha: 24. 1. 2013 Číslo jednací: 177561/2012/KUSK Spisová značka: SZ_177561/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Jan Šefl / l. 859 Značka: OŽP/ŠJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne /26. 1. 2015 KUJI 13092/2015. Jaroslav Gottfried. 4. 3. 2015 OZPZ 180/2015 Go

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne /26. 1. 2015 KUJI 13092/2015. Jaroslav Gottfried. 4. 3. 2015 OZPZ 180/2015 Go KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Rychlostní silnice R55 v úseku Rohatec - Břeclav

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Rychlostní silnice R55 v úseku Rohatec - Břeclav MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 5. 8. 2011 Č.j.: 52538/ENV/11 ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 63070/2016 Olomouc 20. 6. 2016 SpZn: KÚOK/51893/2016/OŽPZ/7265 vyřizuje: Mgr. Vojtěch Cvek

Více

Z J I Š Ť O V A C Í H O Ř Í Z E N Í

Z J I Š Ť O V A C Í H O Ř Í Z E N Í Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.J.: KUOK 85422/2012 V Olomouci dne 5.10.2012 SpZn.: KÚOK/75591/2012/OŽPZ/414 Sp. a skart. znak:

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. ledna 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72959/2014 KUSP 72959/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. ledna 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72959/2014 KUSP 72959/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ dbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. ledna 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72959/2014 KUSP 72959/2014

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Brně dne: 18.11.2015 Č. j.: 2302/560/15 81016/ENV/15 Vyřizuje: Ing. Škaloud Tel.: 267 123 705 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. dubna 2014 Č. j.: 24887/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: č.j, Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Datum: JMK 127502/2013 S-JMK 127502/2013 OŽP/Sme

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 103293/2011/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 7.12.2011

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 103293/2011/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 7.12.2011 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

SOM s.r.o. P O S U D E K. Stanovení dobývacího prostoru a těžba štěrkopísků na výhradním ložisku Dolany

SOM s.r.o. P O S U D E K. Stanovení dobývacího prostoru a těžba štěrkopísků na výhradním ložisku Dolany SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek P O S U D E K podle 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 25. května /ENV/16 Ing. Tytlová V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 25. května /ENV/16 Ing. Tytlová V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

076484/2014/KUSK SZ_076484/2014/KUSK Ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

076484/2014/KUSK SZ_076484/2014/KUSK Ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25. 7. 2014 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 076484/2014/KUSK SZ_076484/2014/KUSK Ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA V LIBERCI DNE 2372/09/36012/26.5.2009 OŽPZ/571/2009 RNDr. Šádková/497

Více

Krajský úrad Stredoceského

Krajský úrad Stredoceského Krajský úrad Stredoceského '.:.I~.''''''IIII~I:I'''-' kraje V Praze dne: Císlo jednací: Vyrizuje: 29.10.2008 I39332/2008/KUSK/OŽP-Kor Ing. Pavla Korábová I. 830 Dle rozdelovníku ZÁ VER ZJIŠTOV ACÍHO RÍZENÍ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 20. 1. 2015 Č.j.: 88540/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Identifikační údaje: Název záměru: Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot, Dubno (ORP Příbram)

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Identifikační údaje: Název záměru: Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot, Dubno (ORP Příbram) V Praze dne: 28. 12. 2011 Číslo jednací: 217539/2011/KUSK-OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

029749/2014/KUSK SZ_029749/2014/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

029749/2014/KUSK SZ_029749/2014/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 19. 3. 2014 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 029749/2014/KUSK SZ_029749/2014/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 528/2008/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 3.1.2008

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 528/2008/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 3.1.2008 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČIN A Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 20. 3. 2015 Č.j.: 14119/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

R O Z H O D N U T Í - Rozšíření výrobní kapacity závodu Parker Hannifin s.r.o.

R O Z H O D N U T Í - Rozšíření výrobní kapacity závodu Parker Hannifin s.r.o. V Praze dne 8. července 2015 Č.j.: 929/500/15, 26551/ENV/15 R O Z H O D N U T Í - - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor výkonu státní správy

Více